URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Recorregut arqueol˛gic.

Alternativa | 31 Marš, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

El primer punt del ple de març era el nomenament de representant municipal a la Junta Insular d'Aigües de Mallorca. L'equip de govern ´va proposar a Joan Cerdà i de suplent a Jaume Plomer. Vaig argumentar que seria més lògic que el representat a la Junta Insular d’Aigúes hauria de ser  Jaume Plomer o Biel Cerdà, per raons òbvies. Un com a regidor de medi Ambient, i l'altre com a delegat a l'empresa municipal que gestiona l'aigua potable de la major part del municipi. Però com diu JRV això tal volta pertorbaria la vocació d'omnipresent de Joan Cerdà, el "dotze oficis, tretze desgracies" i evidentment no varen canviar la seva decisió. 

El segon punt va ser nostra proposta de redacció d'un projecte bàsic per a la creació d'un recorregut arqueològic ( varen partir d'una moció que va presentar el company de Diògenes i regidor verd d'Artà, Guillem Caldentey). La idea era molt clara, a Pollença tenim un patrimoni arqueològic desaprofitat i abandonat, 108 jaciments,  i pensam que s'hauria  de seguir el model de Menorca i aprofitar aquesta riquesa cultural. 

 La nostra argumentació (obra d'en Garci) es va fonamentar a  la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears que té l'objectiu de la protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del patrimoni històric de les Illes Balears, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

 A la mateixa llei diu que els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada. Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d’interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que se’n garanteixi la salvaguarda dels valors.  Biel (actual director de patrimoni) i Joan (anterior director de patrimoni) argumentaven que com  la major part del patrimoni  arqueològic es troba a propietats privades no es podia fer el projecte, cosa que evidentment no és certa.
El que diu la llei és que les administracions públiques competents col·laboraran amb els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per a la conservació, la recuperació i la difusió d’aquests, mitjançant la prestació de l’assessorament tècnic i jurídic necessari i, si s’escau, de la concessió d’ajudes de tipus econòmic financer. Com ja varen tractar a l'agost del 2006 hi ha jaciments com el de Can Daniel totalment abandonat i en procés de desaparició.

 Un altre argument utilitzat per Biel és el que el Consell està preparant un itinerari i que s'incluren les coves del Alzinar de la Cala (les úniques que són a una propietat municipal). Li vaig replicar que aquesta actuació del Consell no pot ser excusa per no fer cap actuació per part de l'Ajuntament ja que és la seva responsabilitat  la conservació i el manteniment dels béns del patrimoni històric de titularitat municipal i senyalitzar l’emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme municipal respectiu, ordenar les vies d’accés i adoptar les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i vehicles.

Al debat (penjat a internet) va restar molt clar que no havia cap interés ni voluntat  per part de l'equip de govern de fer res a aquest tema, i això que simplement es tracta de començar a fer feina.

És impressionant que tan Joan com Biel, hagin ocupat o ocupen  el càrrec de director insular de patrimoni i mostren un gran desconeixment i manca de voluntat de fer feina al patrimoni històric-cultural de Pollença.

 Finalment la moció va sortir amb l'abstenció de ll'equip de govern  i el vot a favor del grup  PP-UMP. El que està clar és que  haurem de lluitar per que es compleixi aquesta moció.

El patrimoni oblidat: Can Daniel

 

A continuació nostra moció.

lA

 (Segueix)

53 demolicions? (JG 050208)

Alternativa | 30 Marš, 2008 06:21 | facebook.com twitter.com

Abans del ple recuperarem una mica de retard al tema de la publicació resumida de les actes de la junta de govern, en aquest cas la del 5 de febrer . En vermell nostres comentaris.

Al recull de sol·licituds de llicències d’obra es va denegar l’Exp núm. 423/07. Carpella S.L.. Obres: projecte bàsic habitatge unifamiliar aïllat. Lloc: Formentor, 42-C;  atès que d’acord amb la norma 11.3 del Pla Territorial de Mallorca no es poden autoritzar noves edificacions a la urbanització de Formentor ja que aquesta no disposa d’evacuació d’aigües per clavegueram ni és una àrea autoritzada segons la norma 13 del PTM. Per tant, fins que la parcel·la no adquireixi la condició de solar exigida per la norma 11 del PTM no es podrà tramitar l’expedient.    

M’ha cridat aquesta denegació ja que recentment s’ha tornat a permetre una obra a Formentor que pensam no compleix tampoc els requisits per ser un solar, estam fent feina al tema.

A l’apartat de disciplina urbanística hi ha 14 propostes de demolició ( la majoria 13 a sól rústic)

Exp. 55/07. Edifici de nova planta d’ús indeterminat.

Exp. 59/07. Cotxera i porxada annexa.

Exp. 60/07. Reforma i canvi d’ús a l’edifici.

Exp. 64/07. Reforma i ampliació de la construcció

Exp. 65/07. Ampliació de la caseta existent amb canvi d’ús a habitatge

Exp. 66/07. Ampliació en planta pis (porxada)

Exp. 67/07. Ampliació de l’habitatge

Exp. 71/07. Garatge

Exp. 72/07. Reforma i ampliació de l’edificació

Exp. 80/07.. Reforma i ampliació de la caseta

Exp. 83/07.. Reforma i ampliació de la caseta

Exp. 85/07. Garatge 

Exp. 86/07. Reforma interior d’un local i garatge

Exp. 87/07. Porxades a la façana de la bodega

Normalment el punt de disciplina urbanística s'ha retirat a totes les juntes de govern per que "no havia temes que tractar", una cosa que contrasta molt amb tot el que podem veure al nostre entorn. Només a la junta del 14 d'agost del 2007 ( quan encara no les publicavem) havia també un llistat d'aprovació de 39 demolicions.

S'arribarà a fer alguna d'aquestes demolicions?

 HISENDA

- Relació de despeses

A proposta de la regidora delegada d´Educació Sra.Maria del Mar Sastre Llompart, vista la memòria justificativa i l´informe d´Intervenció, els reunits aproven el reconeixement extrajudicial de la següent despesa:

Raó social interessat

Text Assentament

Import

JARDINS DE S´OLIVERA

NETEJA JOAN MAS GENER 2008

5950,80

.- Propostes de pressupost

Aproven el pressupost presentat per l´entitat “Applus Metrologia” per a la verificació d´un sonòmetre per import de 230,22 €. I el pressupost presentat per l´entitat “Telefónica de España“per un accés primari 30 canals RDSI per import de 3.245,00 € + iva (alta) i 375 € + iva (quota mensual).

Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern del dia 22 de gener de 2008, amb uns ingressos de 119.339,37 €  i unes despeses de  466.014,64 €.

- Obertura de dos procediments sancionadors referents a l’ocupació de via pública amb materials de construcció per a l’execució d’obres, al c/Verger/Mar. i Ramón Llul.

- A proposta del Regidor delegat d’Esports, es proposa a la  Junta de Govern Local la concessió de les subvencions per a entitats esportives locals i esportistes individuals i/o tècnics esportius de l’any 2007.   

La quantitat a distribuir entre les entitats esportives locals és de 47.415’04 euros, mentre que per a esportistes individuals i/o tècnics esportius és de 8.140’65 euros, suposant una davallada de 16.444’34 euros respecte al 2006 (-22,84%)
                                 

ENTITAT ESPORTIVA                         IMPORT

Port Pollença Futbol Club                 9.175,03 €

Club Pollença Futbol  7 *                   824,98€  

Club Equitació Pollença                 2.137,27 €

Club Ciclista Pollença                        1.952,60 €

Grup Nord de Mallorca                      984,25 €

Club Futbol Pollença                       13.228,52 €

Alada Pollensina Mensajera                763,96 €   

Eu Moll Tennis Club                       3.013,00 €

Club Bàsquet Colonya Pollença           8.330,87€

 Associació Caçadors de Pollença        1.762,31 €

Moto Club Grup Trial Pollença             1.874,63 €

Escola de Piragüisme   Real Club Nàutic          2.061,46 €

Club Voleivol Pollença                             370,16 €

 Es va denegar, la  subvenció sol·licitada per l’entitat Club de Bàsquet Eu Moll, per haver estat presentada fora del termini .

M’agradaria saber i demanaré els criteris que es segueixen per donar aquestes subvencions; número de practicants? De socis? Labor social o educativa?...

Es va autoritzar la despesa total de 53.583,34 € amb càrrec a la partida 452/48905 del Pressupost Municipal 2007 prorrogat. Avança el 2008 i encara no tenim pressupost.

- Adjudicació a l’empresa “Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, S.L “, el contracte d’assistència tècnica de “Redacció de l’Avaluació Ambiental Estratègica de la Revisió del PGOU i Adaptació al PT”, per un import de 22.750 €, IVA inclòs, complementari al contracte principal signat dia 19 de gener de 2007

- Aprovar l'expedient per a la contractació de la consultoria i assistència tècnica dels treballs d’informació juvenil de l’Ajuntament de Pollença. Un tema del que varen parlar al ple i del que farem un article.

. RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

Entre les diferents llicències de’instal·lació que es varen donar
(algunes de negocis que funciones fa anys QUIN RETARD!!), es va donar la del “Refugi de muntanya” per la que havien demanat fa un par de plens.

Es varen autoritzar les sol·licituds presentades per diversos policies per assistir a cursos de tècniques de resolució de conflictes juvenils, introducció a la cultura i societat del món àrab, pràctica en la instrucció d’atestats, control de trànsit, i alcoholèmies i etilometries, trastorns de comportament, treball amb menors, investigació en accidents de trànsit, prevenció de drogodependències...

 Segur que aquesta construcció de Formentor no l'arriben a demoler, ja parlarem de la mateixa a un o més articles.

 

Corregint mapes.

Alternativa | 29 Marš, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Al mes de novembre del 2006, quan encara no teniam representació varen denunciar a aquest blog els errors, oblits i dades molt millorables d’un mapa publicat per l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Pollença dins la marca Pollença destí turístic.

Quan es va presentar la campanya de promoció de la Ç  (novembre del 2005) es va insistir en que es volia vendre bé Pollença i impulsar una oferta diferent a la resta de l'Illa.  Aquesta campanya va ser un desastre des del començament, un mapa per a perdrer-se i un mapa lamentable.

Al ple d’aquest dijous es va aprovar  un nou extrajudicial ( despeses fetes sense consignació pressupostària) de 69.237 ,18 euros del Patronat Municipal de Turisme. Al debat varem posar com exemple de mala gestió els 2.088 euros d’una factura corresponents als mapes famosos. A més de demanar responsabilitats a l’empresa que va fer el mapes, evidentment varen demanar la seva correcció. La regidora de turisme, Margalida Llompart ens va demanar ajuda per millorar aquests mapes ( s’ha de fer una nova tirada) i ens hem posat mans a l’obra. En general el disseny és molt millorable, lletres, proporcions... no posen els noms dels carrers sempre a la mateixa direcció i això dificulta la lectura del mapa; per exemple a Pollença el carrer Santo Domingo i el Antoni Maura. Realment si varen pagar a algú per dissenyar el mapa ...uf.

Alguns dels errors i mancances que ja hem detectat. (els mapes a nostra pàgina de flickr)

Mapa de Pollença

- S'inventen un carrer que no existeix i  que al mapa permet accedir directament a Mare Alberta des de la carretera, i ituen l'Oratori del Roser Vell al carrer Mare Alberta ( davant  de l'Institut).

.- No localitza l'Ajuntament ( que sembla tot un jardí o plaça) , Can Llobera, la placeta de l'Almoina, l'abeurador de Sant Isidre, la torre gòtica de Can Brull

.- Falten els noms i  carrers petits : Vives Rotger, Ferragut, B. Català Amer, Cifre...

.-  Marca com carrers les escales de S. Joan, Bonavista, o del final de  Llobera.

.- No localitza l'inici del camí vell de Lluc, des del carrer de l'Horta, ni el refugi de muntanya.

.- L’entrada pel Monument de Costa i Llobera esta mal dibuixada, no surt la plaça.

.- S’han de marcar la nova aturada de bus i els banys públics.

.- Consideram que no és just marcar tres negocis a la rotonda de Can Berenguer.

 

 

 

Al mapa del Port.

.- S’ha de marcar la via de circumval·lació, les aturades de bus, els pàrquings del port, la via i poliesportiu, la nova farmàcia, el bosquet de Bòquer, el nou parc de la Gola, els banys públics de la plaça Joan Cerdà, el camí del Coll de Síller a la Cala, la benzinera,

.- El carrer “timó” és Lepanto, el carrer J.Costa és Joan de la Cosa, el carrer Colomar és Colome

.- La unió  entre la via de circumval·lació i el carrer Bochoris està mal dibuixat, no marca els accessos des del costat de la via de circumval·lació.

 

 

 

Al mapa de la Cala

.- S’han de marcar la farmàcia,el pàrquing de Cala Molins, l’oficina de turisme , el camí de Can Botana. l’església, els miradors.

 

Al mapa de la part de darrera de tot el municipi:  

 No apareixen la Fortalesa, la talaia d'Albercuix ( no surt ni la carretera per arribar a la mateixa) ni l'hotel Formentor.

No marca com rutes de senderisme); el camí de Ternelles , el camí vell de LLuc, el camí dels molins de Llinàs, el camí del coll de Siller, el camí del caló, el camí vell de l far...

  No apareixen la Fortalesa, la talaia d'Albercuix ( no surt ni la carretera per arribar a la mateixa) ni l'hotel Formentor. No marca com rutes de senderisme ( suposam que no interessa massa); el camí de Ternelles , el camí vell de Lluc, el camí dels molins de Llinàs, el camí del coll de Siller, el camí del caló, el camí vell de l far...

Aquest mapa no l'he pogut scanejar, aquesta és una fotocòpia. 

 

  Tot això l'hem detectat amb cor sense grans pressupost, no esperam ni tan sol un refresc per aquesta feina. Esperam vostra col·laboració per fer el mapa el més correcte i complet possible, el dilluns farem arribar a la regidora les correcions.

Lĺextensiˇ invisible dels transgŔnics a Mallorca.

Alternativa | 28 Marš, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com


Ens hem permès el luxe de transcriure aquest interessant article fet per Iñaki Aicart al Cultura Obrera de març-abril de 2008. Crec que el tema dels transgènics no és untema com perquè estigui amagat i silenciat d'aquesta manera. Poca gent té consciència de lo dolents que son i de la seva presència a la nostra illa i en la nostra alimentació diària.

L’extensió invisible dels transgènics a Mallorca. 

Sobre el paper Mallorca i les Illes Balears són territori lliure de transgènics. Així ho declarà el Govern a l’octubre de 2007. amb anterioritat municipis com el de Manacor, Esporles o Santa Maria ja s’havien declarat territoris lliures de organismes modificats genèticament (OMG) i el Consell Insular havia fet el mateix a la illa gran. Però, com ara es veurà, les declaracions no són més que formalitats, doncs Mallorca és una illa amb forta presència d’elements transgènics.

Per començar, es té constància del conreu de blat de les índies transgènic de 2002 a una explotació al Pla de St. Jordi. Aleshores es va començar amb 5 hectàrees i l’extensió ha anat variant cada any. En 2007 el seu blat de les índies modificat genèticament ocupava 15 h. i l’any anterior, 2006, 20 h, essent el 5,2% del blat de les índies sembrat al conjunt de l’arxipèlag.

Se’ns podria dir que és un percentatge baix en comparació al 53,6% de Catalunya o al 39,5% de l’Aragó, emperò aquest argument no lleva que els OMG continuïn sent un perill per a la salut i el medi ambient. A més, tenir els cultius transgènics tan localitzats és una excel·lent oportunitat per a què es deixin de conrear. El problema rau en què, per molt bones declaracions que facin, les institucions no tenen la capacitat de prohibir aquests cultius (tot depèn del Govern espanyol) encara que d’altra banda tampoc prenen mesures com la promoció de conreus alternatius o l’adopció de normatives de seguretat o de protecció del medi ambient més restrictives. Així, tenir transgènics sembrats el pròxim abril només depèn de la voluntat de la pagesia.

En maig de 2007, la Conselleria d’Agricultura que aleshores estava en mans del PP i a petició de la campanya Mallorca Lliure de Transgènics (MLT), crea un registre autonòmic de parcel·les sembrades amb OMG. El productor de Sant Jordi tot d’una és inscrit però en ell no hi consten les plantacions experimentals que es fan a Sa Pobla en aquell temps. De fet, la deixadesa institucional arriba fins al punt que mai s’ha nomenat els i les membres de la comissió de biosseguretat contemplada pel registre de parcel·les amb cultius transgènics. En ell deuen estar representats per llei productores, consumidores i ecologistes.

En definitiva, tenim unes declaracions institucionals distants de la realitat i unes institucions que no adopten mesures per fer-les efectives. És per això que la campanya MLT continua demanant una reunió amb la consellera d’agricultura.

 

 

 

Més enllà dels conreus.

Però el gros de la presència d’OMG no és al camp. La porta d’entrada dels transgènics és casa nostra, són els pinsos per alimentar al bestiar(no cal més que anar al magatzem i llegir les etiquetes). En ells la soja OMG és un ingredient principal. Així, quasi la totalitat dels pinsos comercials que es distribueixen a Mallorca contenen transgènics. Pinsos que alimenten la majoria dels animals que produiran la carns, els lactis o els ous que es posaran a la venda en botigues i supermercats sense cap avís de ser producte d’una alimentació transgènica; la llei obliga a etiquetar una presència d’OMG de més del 0,9% en els aliments però no demana cap tipus d’etiquetatge per als productes fruit d’una alimentació transgènica. I en la qüestió de l’etiquetatge no podem oblidar que darrerament s’han descobert, en diferents països, casos de contaminació accidental o de frau.

A més un aspecte en què s’està retrocedint és en la legalització de presència transgènica en els productes ecològics. Fins ara la producció ecològica no acceptava de cap manera la seva presència. Tot canvia amb el nou reglament europeu de l’agricultura ecològica que estarà en vigor al gener de 2009, imposat per la UE, que permet una presència de contaminació transgènica de fins al 0,9% en la producció ecològica.

I per finalitzar, sortint d’aspectes alimentaris un altre punt d’entrada d’OMG és la planta d’agrodièsel  de l’empresa GEN a Llucmajor. Aturada actualment per motius tècnics, la planta ha fabricat i seguirà fabricant carburant amb llavors de soja procedents de l’Argentina, país on pràcticament la totalitat de la producció d’aquesta llegum és transgènica. Coneixent l’origen de la matèria prima, i encara sense tenir dades aportades per l’empresa, no es dubta en afirmar que el seu agrodièsel és d’origen transgènic. I cal recordar que l’empresa a estat, en part, finançada amb fons públics.

Com veiem sobren motius per seguir amb una campanya demanant que Mallorca sigui lliure de transgènics de forma efectiva i per informar d’una problemàtica ambiental que és una gran desconeguda.

 

 

 Més informació al bloc: http://transgenicsfora.balearweb.net

 (Segueix)

La primera lÝnia del Port de Pollenša.

Alternativa | 27 Marš, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Ara que ha sortit la notícia de que els vianants tendran prioritat i el trànsit serà restringit a la primera línia del Port de Pollença. Sense entrar en el cost ecològic que ha suposat la via de circumval·lació (passa ben pel mig de la zona humida de l'Ullal i ha fet una matança de pins i altres plantes brutal) hem de veure com està realment la primera línia del Port.

Fent una passejada ens trobem amb un passeig del tot degradat. Les aceres en molts llocs estan rompudes, i fins i tot hi ha trams en que no hi ha rajoles, sinó clots i pedres. Els bancs de pedra estan romputs en molts casos i altres estan pintats. Les parets que hi ha entre la carretera i la platja fan pena, rompudes, falten lloses, degradades...

I que hem de dir de la quantitat de clots d'arbres sense arbres. També hi ha cables elèctrics protegits en cinta aïllant al ben mig de les aceres, tubs de cables, endolls enganxats a fustes... I fins i tot la cabina de telèfon que fa molts anys que resta oxidada i que mai ha funcionat segueix ben al mig de la acera.

En fi, fa gràcia veure com s'omplen la boca de que els vianants tendran prioritat quan passejar per la primera línia del Port de Pollença és depriment i en alguns llocs perillós per la deixadesa dels mateixos governants.

No deixa de ser una bolla de fum que amolla Joan Cerdà per mirar de justificar una injustificable destrucció del nostre territori, com ha suposat la construcció de la via de circumval·lació.

Adjuntam unes quantes fotos d'exemple. Però n'hi ha moltes més.

 

Si voleu veure les fotos millor: http://flickr.com/photos/11615654@N02/?saved=1 

A continuació la notícia sortida al Balears: 

 (Segueix)

Abril de Rep˙blica

Alternativa | 26 Marš, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

El Pla dĺOrdenaciˇ de Recursos Naturals a la Serra de Tramuntana, un atac a les prÓctiques excursionistes?

Alternativa | 26 Marš, 2008 06:57 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu aquest interessant article que ens ha fet arribar en Joan Ramon. No necessita gaires comentaris previs.

La pasada legislatura, la conselleria de Medi Ambient va emprende la tasca de elaborar un pla d’ordenació de recursos naturals, i aquest va ser aprovat per decret el 16 de Març de 2007, és a dir, poc abans de les eleccions autonòmiques que suposaren un canvi de Govern.

Cal recordar que la legislatura coneguda com del  pacte de Progrés 1999-2003, es va intentar impulsar la figura de parc natural a la serra de Tramuntana, però no es va materialitzar, desprès d’una forta campanya impulsada per un grup de propietaris de finques de la serra, amb el recolzament del Partit Popular, desvirtuant així  la figura de parcs naturals, i creant un alarmisme amb una gran dosi de demagògia  i  per a mi exagerat.

En iniciar la legislatura 2003-2007, el Partit Popular es va comprometre a crear un pla d’ordenació dels recursos de la terra, al meu parer fet a la carta de propietaris de finques “amigues” i no amb criteris de preservació i promoció del medi ambient, així presenta figures de exclusió dins la serra, per tal de preservar la fauna i flora d'alguns territoris, però tot des d’un punt de vista que sembla el de fomentar la privacitat de pas a algunes rutes clàssiques de l’excursionisme a Mallorca, entra elles la del cim del Puig de Massanella per la vessant Nord del coll del Prat, el cim del Puig Major per la serra de Na Rius, Morro d’en Pelut i la coma des Ribell o Fosca; la Caleta d’Ariant i la cova de ses Briuxes; el Castell del Rei; el Torrent de Na Mora, el torrent de Mortitx, el torrent de Rajolí; el quarter de Carabiners i la torre de Lluc, a més de tots els torrents del Puig Roig.

El PORN no contempla en aquest cas els valors formatius ambientals de l’activitat excursionista i entre altres casos, no s’entén que les àrees de restricció fonamentades en la cria d’ocells, no contemplin restriccions només en períodes de nidificació a cria.

Un fet inexplicable és el de què el PORN  exclou de l’àmbit de protecció bona part de les àrees naturals de Andratx, Calvià i Palma, a més d’algunes zones de Campanet, Sa Pobla, Alcúdia i Pollença. Quan el més adient seria el que estableix la LEN per l’ANEI de la serra de tramuntana. Per tant, per una banda es deixen algunes zones excloses del PORN i per altra banda queda altament restringida la pràctica excursionista a alguns indrets on pens, seria suficient fer una  regulació efectiva de les pràctiques excursionistes.

Per tot això seria convenient revisar la figura del PORN com a eina en principi creada per tal d’ordenar els usos i la protecció de la serra de Tramuntana.

 

Foto cedida per en Joan Ramon, excursionista incansable, de quan va fer la Travessa. 
 

 

Precs i preguntes

Alternativa | 25 Marš, 2008 07:20 | facebook.com twitter.com

Als precs i preguntes, primer ens varen contestar a les preguntes que no ens havien contestat al ple de gener.

- Una vegada més ens varen dir que es faria una futura reunió per parlar de la disciplina urbanística (encara esperam).

- S'ha enviat la documentació al govern espanyol per a la creació de la comissió mixta per a la recuperació de la base.

- Els negocis del polígon i la conselleria de Comerç han estat informats de l'acor de que els primers no puguin obrir els diumenges.

 - De la denúncia de mobbing a un treballador de la deixalleria de Santuïri no sabien res.

- L'empresa de autobuses no es farà càrrec dels serveis del parc de Cecili Metel. 

- Es segueix el procediment per saber si el tancament de la fina de l'Empeltada te permís (he vist tortugues més ràpides).

- La recuperació del camí del Coll d'en Patró es farà quan hi hagi personal. 

- No ens varen avisar de les reunions de la comissió de festes per que s'ells va passar!!!! 

 - El 12 de març tenen una reunió amb el conseller de turisme per parlar de l'Auditori.

- L'expedient obert als policies locals està paralitzat.

 ELS PRECS I PREGUNTES DE MARÇ

- Seguim demanant un armari per poder guardar la documentació produïda per nostra feina com grup polític.

- Ens han comentat que als pous de Son Vila no es fa feina i segueixen aturats. L’hivern ha estat molt sec i es preveuen problemes, crec que encara estan a temps de cercar solucions. Biel va dir que en faria arribar el procés de tramitació de Son Vila per aque vea el problema pel que està aturat

- Què passarà amb els banys dels parc de Cecil Metel. Joan: S’ha demanat al regidor de serveis que faci una actuació per a que siguin utlitzats.

- Ara que s’ha fet una normativa referent als excrements dels cans, ens han arribat queixes de la falta de bosses dels pipicans. Sense resposta.

- Demanaria una mica de coherència tant a UM com al PSM, ja que al mínim programa d’Unitat de 11 pàgines  diu   “defensarem el caràcter no confessional de la vida pública” Crec que el Sant Crist de la sala és confessional i aquest espai forma part de la vida pública per tant demanaria coherència.“defensarem el paper dels serveis públics com a instrument d’equitat, igualtat, i redistribució de renda” , nosaltres varen presentar una moció que defensava els serveis públics davant de la privatizació i tan PSM com UM varen votar en contra. Demanaria coherència amb els seus partits. Sense resposta..

- M’han arribat queixes de part de la banda de cornetes de que no se les esta ajudant, mentre associacions més recents tenen un tracte millor. Demanam que es solucioni o se xerri amb ells per que aquest tracte. Sense resposta.

- El govern balear ha anunciat que dedicarà 600.00 euros a subvencionar treballs d’antenització pe rla TDT. Torn a insistir que  es faci feina a aquest tema, no sé si han participat del foro TDT de les illes Balears. Els agradaria que em tinguessin informat dels avanços a aquest tema. Si la gent a Pollença es troba sense televisió, tindrem un vertader problema.Sense resposta.

- Queixes de l’aparcament de a plaça de les munares, ens agradaria saber que pensen fer a aquest tema? Sense resposta.

- Com està el tema de regular les visites als BICS, tema pel que ja vaig demanar en setembre. Biel: s’ha demanat un informe jurídic però tenen molt de feina i encara no el pdoem fer

- Voliam saber si els rètols publicitaris que es multipliquen per tot el sòl rústic del municipi tenen llicència o si s’ha obert algun expedientSense resposta.

- Es te idea del  que es farà a Can Llobera? Biel; S’han donat ordres que de moment pugui ser visitable fins que s’arribi a un acord sobre la utilitat que es donara a aquest edifici

- Quina és la situació de Can Dionis. Sense resposta.

- Demanaria iniciar un pla d’ambientalització a l’ajuntament. Molta de gent ara que han rebut la contestació a les seves al·legacions, s’han sorprès d’haver rebut la contestació en paper no reciclat i només per una cara.Sense resposta.

- L’ajuntament pot fer alguna cosa com a altres municipis coma Palma facilitant als particulars cartells on s’informi de que no volen publicitat. Sense resposta.

- Com esta el tema del local de la plaça Joan Cerdà. Definitivament ha renunciat l’adjudicatari? Es donarà a PRODIS? Joan; S’ha tingut en contacte amb PRODIS que si que l’interessa entrar en negociacions, s’ha de veure si es factible, la voluntat de PRODIS és. L’anterior concessionari ha al·legat la manca de subministrament elèctric i problemes amb GESA, volia muntar planxes... El problema estara subsanat a principi de març.

 Una altra fotografia del concurs Urxella III.

PerquŔ una empresa privada, subcontratada per l'ajuntament de Pollenša, contamina d'aquesta manera?(PA23)

Alternativa | 24 Marš, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Ens han arribat queixes d'una veïna de Pollença que transmitim íntegrament aquí per la duresa i sinceritat de les seves paraules. Llegiu-ho, mirau les fotots i jutjau vosaltres mateixos. Tot i que cal dir una cosa, no son els empleats d'EMSER els culpables sinó l'empresa en primer lloc i en segon lloc l'ajuntament que no obliga a les subcontractes a reciclar i no pren mesures:
 
    M'agradaria com a veina de Pollença, una explicació:
 
    Perqué, com a veina de Pollença, que intenta, a la seva compra i vida diaria utilitzar les tres "R", ( això és; REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR).
 
    Perquè una empresa privada subcontratada per l'ajuntament de Pollença, contamina d'aquesta manera.
 
    Sé que els empleats d'EMSER quan qualque veí d'aquest poble mescla dins la seva bossa de recliclatge qualque producte que no està degudament separat (moltes vegades per ignorància, hem de tenir en compte que les persones majors no han rebut una educació referent al reciclatge), aquests mateixos empleats d'EMSER, deixen la pertinent bossa sense recollir. A vegades deixen els motius i a vegades no.
   
    M'agradaria saber si aquests empleats d'EMSER han posat la pertinent denúncia a n'aquesta empresa privada, subcontratada per aquest ajuntament.

 
 

 (Segueix)

Cr˛nica de la xerrada sobre camins p˙blics i oberts.

Alternativa | 23 Marš, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Dimecres dia 19 de març varem organitzar una xerrada sobre els Camins públics tancats a Pollença. A les vuit del vespre al Centre Cultural hi havia una quarantena de persones i ja estava tot preparat per a la xerrada. Hi havia plànols de Pollença amb els camins tancats marcats i el projector no deixava de mostrar-nos fotos de camins i paisatges que ara no podem gaudir per culpa de les barreres.

Joan Ramon Bosch va inniciar el parlament explicant-nos breument que era la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts i la seva tasca. I tot seguit en Jaume Cerdà ens va explicar una mica la legislació.

Segons la llei de bases de règim local els camins, que son bens d’us públic, són  inalienables, inembargables i imprescriptibles. Això vol dir que si un camí ha estat públic en algun moment de la història, aquests ho ha de ser sempre, per molt que no s’utilitzi. Un camí no deixa de ser públic. Només  amb un expedient d’alteració jurídica pot canviar la situació. I això ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament.

Un greu problema amb que és troben a l’hora de determinar la titularitat dels camins és que a l’inventari de bens locals més recent(1988), que és on figuren tots els bens del municipi, des de quadres a camins, doncs en aquest inventari no hi figuren els camins públics rurals. Per tant no tenim la relació d’aquests que seria molt important per a reafirmar la titularitat pública d’alguns camins. Així com tampoc al PGOU 1990, a la xarxa municipal viaria, no estan escrits els noms dels camins.

 
A la foto Jaume Cerdà a l'esquerra i Joan Ramon Bosch a la dreta 
  (Segueix)

MÚs protecciˇ.

Alternativa | 22 Marš, 2008 08:01 | facebook.com twitter.com

Al ple de febrer es va proposar el trasllat de documentació de dos propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears. Evidenment el que demanaven era excloure els seus solars de la zona ANEI ampliada pel govern.

Ja que es trasalladava aquesta documentació a la que es parlava d’un tracte discriminatori i de desigualtat, ja que n’hi ha zones i solars en situació similar a la dels afectats, que no han estat afectat pel Decret Llei. Varen fer una moció d'urgència demanant a l’Ajuntament que traslladi documentació i informes defensant davant del govern la inclusió  a l’ampliació de l’ANEI número 47 de tots els solars del Vilà a una situació similar a la dels reclamants i  dels solar de la Urbanització La Font, la Urbanització Formentor i el Golf de Pollença que reuneixen objectivament les mateixes o més condicions per a la seva desclassificació, amb una edificació menor o igual que el Vilà.

 L'equip de govern no va aceptar la urgència i no va donar cap raó ni motivació, pensavam que per una qüestió d'equitat, igualtat i oportunitat era un bon moment per la moció.

Més fotografies de la Font (Urxella III). 

 

 


 

 


 

 

 (Segueix)

Ple de marš

Alternativa | 21 Marš, 2008 07:54 | facebook.com twitter.com

Aquest és l'ordre del dia del ple a celebrar el dijous 27 de març a les 20:00 hores.

Una vegada més presentam dues mocions, en aquest cas relacionades amb la cultura i que hem d'agrair a nostre company de Diògenes; Guillem Caldentey (Verd). 

 1.- Nomenament de representant municipal a la Junta Insular d'Aigües de Mallorca. L'equip de govern proposa a Joan Cerdà i de suplent a Jaume Plomer.

2.- Proposta del grup municipal Alternativa Esquerra Unida- Els Verds de redacció d'un projecte bàsic per a la creació d'un recorregut arqueològic. Ja us informarem amb detail d'aquesta proposta. La idea és molt clar, a Pollença tenim un patrimoni arqueoògic desaprofitat i abandonat es tracta de seguir el model de Menorca i aprofitar aquesta riquesa cultural.

3.- Aprovació inicial de I'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de subministrament d' aigua. No ens varen donar l'estudi econòmic i de moment poca cosa podem dir; pujada de preus i més trams per pagar.

4. Resolució del contracte de gestió del servei públic de l'explotació del local situat a la platja Joan Cerda del Port de Pollença.  Una bona notícia. Varen ser l’únic partit que varen  criticar l’impactant local de la plaça Joan Cerdà del Port, el millor per aquest edifici fet per l’Ajuntament a una zona verd seria la palera. Després varen defensar que fos gestionar per PRODIS  o una Associació similar, i varen  denunciar que a l'adjudicació del local s'havia perdut la finalitat social o cultural. Recordam que en juliol es va adjudicar a l'oferta que simplement oferia més duros; 18.000 euros. Finalment l’adjudicatari ha renunciat ja que volia fer menjars cosa que no permetrien les clàusules del contracte i que nosaltres no anàvem a consentir.

Ara esperem que aquest local que ha estat inservible durant dos anys sigui gestionat per PRODIS

 

5.- Proposta del grup municipal Alternativa Esquerra Unida- Els Verds de rebuig a la taxa per préstec a les Biblioteques públiques. La publicarem i comentarem amb detail. Es tracta  d'unirnos a la campanya NO AL PRÉSTAMO DE PAGO. contra aquest neoliberalisme absurd 

 6.-Nomenament representant municipal a l' Assemblea General de Colonya - Caixa d'Estalvis. L'equip de govern ha proposat a Josep Vilanova Cerdà i de suplent a Josep Cifre Salas.

7.- Reconeixement extrajudicial de crèdits. I la festa continua; 69.237,18 euros del Patronat de Turisme i 1.764, 44 de la ràdio. El publicarem i comentarem 

 8.- Ratificació del decret de Batlia  núnm 925. Es tracta del tema que ja es va comentaral ple de setembre  de la fiança de l'empresa Decoresport relativa al subministrament de material esportiu per a equipament del pavelló municipal. Sembla que al final s'haurà de tornar aquesta finança a pesar de que l'equip de govern no estava massa content amb el material.

 A més a més a les comissións informatives s'ens va informar  del projecte del nou  reglament d' ocupació de la via pública ( per l'estiu del 2009) , de  l'adaptació del PGOU al PTI i del camí se Siller ( ja us informarem i farem article de tots aquests temes).

 

ARA COM SEMPRE ESPERAM VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER AQUEST PLE. 

Una altra fotografia del concurs Urxella III, màquina a la Font 

 

 

 


DesprÚs de les eleccions

Alternativa | 20 Marš, 2008 08:06 | facebook.com twitter.com

 El sempre esperat i magnífic article de na Toñi

Després de les eleccions

            Les passades eleccions generals no han donat moltes sorpreses. S’ha confirmat el que s’esperava, el que ja s’ha qualificat, entre d’altres expressions, com a “tsumani” bipartidista. Malgrat tot, no per menys esperat deixa de ser decebedor que el panorama electoral a Espanya al final s’hagi reduït, amb qualque notòria excepció, a triar entre PP i PSOE. Tota la campanya ha estat enfocada al duel entre Rajoy i Zapatero, i els dos debats, que al final és l’única cosa que la majoria de gent recordarà d’aquestes setmanes, no han fet més que posar la guinda al pastís que s’havien cuinat els dos grans partits.

            Pel que fa al PP, és veritat que han perdut les eleccions i que no han arribat al seu sostre electoral –el de la victòria per majoria absoluta d’Aznar-, però no és menys cert que han obtengut un nombre de vots i d’escons importantíssim. A Madrid han arrasat i a Comunitats on es presentaven candidatures més moderades (si es que així es poden qualificar candidats del PP) han quedat més enfora del PSOE. No és estrany, doncs, que bona part de l’electoral del partit de dretes demani una oposició encara més forta, per la qual cosa podem tornar a viure, amb molta facilitat, quatre anys més de brega parlamentària permanent. La maniobra de Rajoy (ara me’n vaig, va semblar dir diumenge al balcó del carrer Génova, i ja es sentia el soroll de sabres; ara no me’n vaig, va dir dimarts) acabarà destapant una lluita fratricida dins del partit. I aquesta crispació, dissortadament, s’acabarà traslladat al Parlament, és ben segur.

            El PSOE ha guanyat, però no amb l’alegria que les darreres enquestes preveien. Sembla, per les travesses que s’estan fent, que el nou gabinet tendrà molts de noms ja coneguts, o sigui, que el que s’oferirà serà continuïtat respecte del final de la legislatura anterior. El que crec que en Zapatero hauria de tenir clar és que molta de gent no ha votat el PSOE, ha votat en contra del PP, i molts d’aquests vots (pens que la majoria) són de la esquerra. De totes maneres, sembla que l’actual president no ho tendrà en compte, atès que les seves intencions són pactar amb forces ben conservadores, com el PNB. Pels que volíem un partit fort a l’esquerra del PSOE, que obligàs en Zapatero a pactar polítiques de veres esquerranes, els resultats han estat ben trists.

            CiU es manté, però només això, i amb tot el que ha passat a Catalunya aquests darrers quatre anys (Estatut, AVE, Carmel...) també hi ha una certa frustració, sentiment que, en el cas del PNB, encara ha quedat més palès; l’aposta pel referèndum i la defenestració de n’Imaz han passat factura al nacionalisme basc més conservador.

            Així i tot, CiU i PNB seran decisius a l’hora de formar govern. Ells sí tendran grup parlamentari i amb aquestes forces conservadores sí que el PSOE haurà de comptar per pactar les seves polítiques. Això vol dir que res d’avançar pel camí de la laïcitat, res d’apostar per allò que és públic (començant per l’educació i acabant per la sanitat), res de reformar la llei de l’avortament... I m’estim més no continuar perquè tots ens fem la idea del que ens espera.

            El que no serà decisiu serà el grup d’IU. Ofegat pel bipartidisme, per una llei electoral completament injusta (a mi m’havien fet creure que la democràcia es basava en el principi d’una persona, un vot, però es veu que aquesta llei no regeix pels partits que tenen més de 900.000 vots repartits entre tot l’Estat) i pel que, en la meva modesta opinió han estat decisions errades o assoliments que no s’han sabut transmetre (les lleis més progressistes dels darrers quatre anys es varen aprovar amb el suport d’IU, i aquesta qüestió hi ha molta de gent que no la té gens clara), a IU li espera una travessia pel desert que s’hauria d’aprofitar per fer canvis, però en profunditat. Fan falta cares noves, fan falta idees noves, però, sobretot, fa falta renovar la il·lusió de la gent, que hom no pugui dir que tots els polítics són iguals. Malauradament, sense grup parlamentari, sense l’altaveu que suposa intervenir a l’hemicicle amb assiduïtat i sense doblers,  el que jo esper i deman serà molt difícil d’aconseguir.

 

 

 

Ja sabeu que si voleu col·laborar enviant-nos escrits, idees o propostes...estarem encantats de rebrer-les i publicar-les en aquest bloc, per tal de que sigui més obert i participatiu i que totes les idees i tenguin cabuda. Així que ja sabeu, si voleu participar escrivint articles o fent-nos suggerències: eurxella@yahoo.es

Espai serveis socials.

Alternativa | 19 Marš, 2008 08:54 | facebook.com twitter.com

 Com ja varen informar al ple de febrer l'equip de govern va votar en contra de nostra proposta relativa al trasllat de les dependències de l'Area de Serveis Socials de l' Ajuntament, el PP-UMP es va abstendre.Veure article anterior; excuses i mentides.

Varen insistir  en demanar una solució urgent a aquest tema ja que la gent que acudeix  a Serveis Socials en moltes ocasions es troben en situació de risc social o molt problemàtiques que requereixen ser tractades amb privacitat i en les condicions actuals  es perjudica la imatge dels serveis, la eficiència i l'atenció al públic.

Igualment varen demanar una reflexió sobre el lloguer de locals i espais per  part de l'Ajuntament (al pressupost del 2007; 115.850 euros), espais municipals infrautilitzats o no utilitzats; Espai Tartán (un espai pels joves que no té sentit sigui obert de matí), el centre cultural (buit de matí), Can Dionís, Can Llobera, Miquel Capllonch al Port, part de l'edifici actual...

Després de parlar amb persones de l'Area de Serveis Socials pensam que Can Dionís és l'espai més adient per ubicar provisionalment Serveis Socials i que al manco les entrevistes ( la majoria amb cita prèvia) es facin a aquest espai.

 La regidora de Serveis Socials, Francisca (PSOE) va dir  que un trasllat és molt complicat, que podia crear confusió canviar el lloc. i que a més a més estava previst el trasllat al centre de dia. Per cert que ja ens han dit que aquest espai serà clarament insuficient. Després va dir que era conscient de la situació però que pensava que per un parell de mesos no mereix la pena. De totes maneres va dir que el consultaria amb els serveis tècnics, que estan fent feina i que esta planificat però no em podia donar un termini. 

Qualsevol persona amb una mínima de sensibilitat i una mica de cap es donarà compte que habilitar un espai per a rebre a la gent a qualsevol espai municipal dels que hem citat no fa falta cap gran inversió, el que fa falta voluntat. Un mes després tot segueix igual o pitjor, el centre de dia paralitzat i la situació a Serveis Socials igual.

Avui recordau:

 

 

 Podeu escoltar ja part del ple d'octubre a Youtube.

A continuació la proposta.

 (Segueix)

Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

Alternativa | 18 Marš, 2008 07:01 | facebook.com twitter.com

Ahir varen denunciar els abocaments incontrolats que fa l'Ajuntamenta al solar que te cedit a l'Associació de veíns del Port a Llenaire, aquests abocaments són perfectament coneguts per l'equip de govern al que fa temps que es demanen  solucions.

Mirau les fotografies, podem parlar de distintius de qualitat turística i de Ç, però aquesta és la vergonyosa realitat, en ple segle XXI una zona d'abocaments pròpia d'altra época.

L'Ajuntament  ha donat permís als jardiners que fan la poda dels arbres públics a utilitzar el solar municipal de Llenaire (polígon 10 parcel·la 530) per amuntegar residus de poda. El problema és que a aquest solar  s'hi fan de forma habitual abocaments incontrolats tan de residus de jardineria de particulars com de residus d'altres tipus; enderrocs, pots, plàstics, etc... A causa de que l'Ajuntament no controla i  gestiona correctament aquest solar  Aquests abocaments suposen una activitat il·legal que comporta greus problemes ambientals i per a la salut.

En agost de l'any passat una anònima pollençina (gràcies, si llegeixes això seguim fent feina) ja ens va enviar aquesta fotografia.

 El tema no només no ha millorat sinó que cada vegada és pitjor, aquestes fotografies són d'aquests dies:

 

 Aquest cap de setmana durant més d'un dia s'han cremat restes de poda de palmeres amb altres residus que contenen gran diversitat de substàncies tòxiques perilloses per a la salut de les persones que habiten en els voltants. A més, és molt perillosa aquesta acumulació, donat que es troba en zones properes a urbanitzacions i a pinars de fàcil incendi. Quan vaig fer aquestes fotografies no ha via ningú controlant aquest foc.

 

 
Aquestes restes de palmera, són de particulars i no sabem si han tinguts els permisos necessaris de la conselleria  d’agricultura. Hem de recordar que Pollença  és un àrea afectada pel becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)  i que per tant només es poden realitzar les podes de palmàcies, autoritzades per la Direcció General d'Agricultura.
 

 
 
 

 

Des del punt de vista d'Alternativa EU-EV de Pollença aquesta situació només és explicable en el marc d'una negligència culpable de l'equip de govern en el compliment de les seves obligacions respecte a aquest tema i que haurien d'haver-se concretat en actuacions tals com: dificultar, des del punt de vista material, la realització dels abocaments, persecució i denúncia de les persones i empreses que efectuen els abocaments.

Per tot això aquest matí denunciarem els fets a l'Ajuntament, demanant actuacions urgents (adjuntam nostra denúncia). En cas de que no es prenguin les mesures adients posarem la corresponent denúncia al seprona.

Podeu veure més fotografies a nostra pàgina de flickr 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions.

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blogd'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians per tal de millorar les petites coses que, per no ser macroprojectes milionaris, no interessen arreglar-les. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.

 

A continuació nostra denúncia.

 (Segueix)

El futur d' Esquerra Unida 1

Alternativa | 17 Marš, 2008 09:00 | facebook.com twitter.com

L'impuls inicial que va dur a la constitució d'EU a partir del moviment anti- OTAN s'ha esgotat en gran part i  la principal causa ha estat la reproducció de molts dels trets i dels esquemes clàssics de partit, en bona part heretats del PCE. Mentre per una part del seus simpatizants i afiliats IU era una nova forma de fer política i havia de ser també un moviment social, per altres simplemente era un instrument per aconseguir càrrecs i presència  institucional.

Com va dir recentment Marisol a EU ha hagut una excessiva preocupació pels càrrecs i s'ha abandonat el carrer, l'esquerra social i part de nostra ideologia. Hi ha una esquerra alternativa que no es sent representada per una EU convertida en un partit més.

El futur és ben obscur amb un PSOE que sempre es va beneficiar d'un vot útil per vencer a la dreta i d'una tensió bipartidista que s'incrementa cada vegada més. Si no ens respectaven amb grup parlamentari i cinc diputats imaginau amb dos diputats sense grup. O EU reacciona amb una fort renovació i apostant per ser un moviment obert, transparent i participatiu o no n'hi ha res que fer.

Partim del que seria per a altres una situació privilegiada; quasi un milió de vots,  una militància amb un fort compromís ideològic  i un espai clarament definit, hi ha un clar dèficit d'esquerra social i ecològica i de programa alternatiu que el PSOE mai podrà omplir.

Entre els cavis que s'han de fer, un parell d'exemples:

- Cal un projecte clar i ben definit, no podem ser socis de governs que no fan una política d'esquerres i que no tenen un altre projecte conegut que impedir que el PP tingui el poder. Com deia un company de Menorca s 'ha de ser més valent i defensar les nostres idees fins al final, algunes vegades ens anirà malament, altres millor, però sempre serem qui volem ser, i no ens vendrem al que ens ofereix més segons l'ocasió.

- Cal canviar la organització; censos reals, horizontalitat, participació, la militància ha de ser la protagonista de la recuperació del projecte. Cal canviar el sistema electoral de llistes tancades que  deixa en mans de la cúpula la negociació de les candidatures. Cal evitar les lluites de poder personalistes, els debats només han de ser ideològics.

 Un altre exemple de canvis que s'ha de fer és respecte als moviments socials, hem d'intentar col·laborar i guanyar-nos els seu respecte sense caure en els intents de vampirització que fan altres partits. Per començar a reflexionar sobre aquest tema vos convidam a una taula rodona

“MOVIMENTS SOCIALS i POLÍTICA”Les diferents relacions entre els moviments socials i els partits polítics

Participaran:CGT, Maulets,OCB, Plataforma “Salvem la Real”
i Plataforma pro Camins Públics i Oberts

Després torn obert de paraula

DATA: Dissabte 22, a les 10:15 del matí.

LLOC: OCB-Inca, Plaça de l’Àngel, 2. Inca

Organitza: AREM (Assemblea per a la Renovació de l’Esquerra de Mallorca)

Col·labora: OCB-Inca

Brutal Kalvellido 

  (Segueix)

Educaciˇ ambiental?

Alternativa | 16 Marš, 2008 08:15 | facebook.com twitter.com

A l'editorial del darrer núm. del BUSQUERET (febrer 2008), revista de divulgació ornitològica del GOB, es parla del que va passar a la passada fira de Pollença . Dins una gàbia que imitava d'una manera patètica la natura  s'amuntegaven aucells siveltres i altres procedents de la cria en captivitat. A la gàbia un tord estressat que s'havia pegat de banda a banda de la gàbia tenia espenyada una ala,

Si us recordau varen  preguntar sobre el tema al ple de novembre i al ple  desembre ens varen contestar  que s'havia consultat el tema, però  que totes les aus que poden ésser caçades en viu poden ser exposades. Sobre el tema legal hi ha discrepàncies serioses a l'hora d'aplicar la llei... però el que és al 100% il.legal (llei 42/2007 de 13 de desembre , del Patrimoni natura i de la biodiversitata)  és exhibir o engabiar espècies no caçables llevat d'excepcions amb alguns fringílids (a la fira de Pollença hi havia una mèrlera que no ho és).

  De totes maneres si la llei empara exhibir la resta d'espècies caçables pensam que l'Ajuntament de Pollença i la menys la seva àrea de medi ambient no ha d'emparar actuacions com aquesta  totalment contràries a el que ha de ser l'educació ambiental, i la protecció de la natura.

Si voleu més informació i participar a un forum sobre el  tema de fires i exhibicions:
http://www.gobmallorca.com/forum/viewtopic.php?id=211

Imatge de la pàgina del GOB d'ornitologia. 

 
Recordau dimecres a les 20:00
 
 

Carta oberta al Senyor Marquet

Alternativa | 15 Marš, 2008 08:00 | facebook.com twitter.com

 Al darrer número de la publicació Sa Plaça m'ha sorprès que la columna que escriu Toni Marquet es dediqués a criticar l'oposició que fem. L'article d'en Toni Marquet el podeu llegir a la continuació i aquesta és la resposta que també hem enviat a Sa Plaça.

CARTA OBERTA AL SENYOR MARQUET

Senyor Toni Marquet mai hagués pensat que utilitzaria la seva columna de aquesta publicació per fer política partidista del pitjor estil.

Primer. Li demanaria més serietat i que no embruti d’aquesta manera una publicació com Sa Plaça. Si es vol dedicar a atacar a aquest regidor i a la seva assemblea crec que hi ha mitjans més adients com el blog del seu partit o una reunió, on i quan vostè vulgui.

Segon. Li diria que no entenc com vostè que forma part d’ un partit a l’equip de  govern es dedica a fer oposició a l’oposició, fet singular que demostra que després d’aprendre a fer oposició, com diu al seu escrit, no ha après res més.

Tercera. Vostè que és diu d’esquerres, amic i respectuós ens acusa d’actuar com l’extrema dreta i de feixistes ? No només ens insulta greument  a nosaltres sinó també a la intel·ligència dels seus lectors.

Quart. L’Assemblea d’Alternativa Esquerra Unida – Els Verds de Pollença que no el regidor i col·laboradors com diu vostè, segueix fent la feina i l’oposició seriosa que ha fet aquests quatre darrers anys, i que va ser reconeguda per la ciutadania de Pollença a les darreres eleccions municipals amb cinc cent noranta-cinc vots (partint de zero)  i un regidor.

Cinqué. Ens demana serietat, la trobarà en  forma de múltiples mocions presentades al plenari, alguna de les mateixes aprovades per unanimitat; pla de supressió de barreres arquitectòniques, camins públics, auditoria econòmica  pressuposts participatius, delimitació del mercat tradicional, trasllat àrea de serveis socials, ordenança reguladora dels mercat, laïcitat...  També trobarà serietat, si encara sap que significa aquesta paraula, en nostres més de 100 preguntes i precs a l’equip de govern, o a nostres denúncies de temes com el de l’arena a la fira, la pujada de taxes i impostos, la concessió del local de la plaça Joan Cerdà... Aquesta serietat ha estat subratllada per nombrosa gent, inclosos periodistes de diferents publicacions

Sisè. Ens demana transparència. No ha hagut abans ni ara mai un partit tan transparent  com el nostre a Pollença. Fem públiques totes nostres activitats i la documentació de l’Ajuntament dia a dia a nostre blog Urxella, contestam a tots els comentaris i fem al ple  els precs i preguntes que ens fan arribar els ciutadans. Evidentment aquesta exposició constant de nostres opinions a la ciutadania (més de 800 articles i 8000 comentaris)  en ocasions pot comportar errors però mai poden justificar els comentaris ofensius i injuriosos que fa vostè sobre nosaltres.

Setè. Del incomprensible paràgraf  de mitges acusacions que fa al final de la seva columna (es nota que estava encegat per un partidisme mal entès), quan vulgui se les aclariré una a una, i si  en alguna cosa ens hem equivocat no dubti que li demanarem perdó.

Vuitè. Ens acusa de donar-nos la mà amb el P,P de fer el joc brut que hauria de fet l’extrema dreta!! Això són acusacions sense cap fonament ni sentit, el que si és objectiu és que el seu partit es dona la mà amb UM responsable amb el PP de la legislatura més destructiva que han conegut aquestes illes i del crack econòmic de nostre Ajuntament.

Novè. Abans d’atacar d’aquesta manera a altre partit , vostè que ha tingut i té una posició revelant i responsabilitat al seu partit a Pollença, hauria d’analitzar per què el PSM ha perdut tan de vots i gent als darrers anys.

Dècim. Diu que té papers, no senyor, vostè fa temps que ha perdut els papers i el seu escrit es el darrer exemple. M’atreveix a recomanar-li que es dediqués més a fer feina pel seu partit i a ajudar al seu regidor a activar un equip de govern que bé que el necessita.

Fotografia de la interessant pàgina web de  Toni Marquet centrada a la seva obra pictòrica

 

 

 

 (Segueix)

Camins p˙blics tancats.

Alternativa | 14 Marš, 2008 10:00 | facebook.com twitter.com

Seguim narrant el ple de febrer, la plataforma camins publics i oberts  havia proposat a Biel Cerdà (PSM), Juanjo Mir i Francisca Ramón (PSOE)  presentar una proposta al ple des de l'equip de govern per tal de donar termini a l'aprovació del catàleg de camins de Pollença.

A les comissions informatives (dos dies abans del ple) la proposta no estava inclosa a l'ordre del dia i la plataforma ens va sol·licitar presentar la proposta, la qual cosa varen fer d'urgència. El que em sembla més greu és que cap dels membres de l'equip de govern que havien rebut la proposta va a comunicar a la Plataforma la seva intenció de no portar al ple aquesta moció. Em sembla increïble que partits com el PSOE i el PSM que havien donat suport a aquestes reivindicació quan eren a l'oposició ara ni tan sols siguin capaços de donar la cara.  Una demostració més de que a aquest equip de govern comanda totalment UM-UNPI que amb cinc regidors fa i desfà com si tingués majoria absoluta.

Al ser una proposta d'urgència cal majoria absoluta per aprovar d'urgència, Biel Cerdà(PSM) va explicar que no votarien a favor de l'urgència ja que s'havia arribat a un acord per aprovar el tema per Junta de Govern. Nosaltres i PP_UMP varen votar a favor de la urgència i l'equip de govern es va abstenir, o sigui que no es va poder debatre i votar.

 La nostra rèplica és que si la plataforma havia presentat aquesta proposta amb molt de temps a l'equip de govern per fer-la al ple de febrer era per alguna cosa. I és que la proposta  parla d'un termini de quatres mesos. A més a més està clar que al ple estam representats tots els partits i és l'òrgan més democràtic de l'Ajuntament. La Plataforma es clar que vol contar amb tots els partits per la tasca de recuperació de tots els camins Públics i d'ús públic del Municipi de Pollença.

 Tan la Plataforma com nosaltres estam molt descontents  amb l'equip de govern que desprès de nou mesos , no ha fet cap avanç (com a altres temes)en la problemàtica de tancament de Camins: Camí de Ternelles, Ariant, Carretera vella i Camí vell de Lluc, Camí vell del Far de Formentor a l'alçada de Cala Murta. tots ells tancats.
Al Camí del Coll de'n Patró, també tancat, a pesar de l'aprovació al ple de Setembre de nostra proposta (a iniciativa de la Plataforma) de  l'aprovació d'un expedient de recuperació des del passat més de Setembre, no s'ha fet res per part de l'equip de govern, només s'hi ha incorporat documentació arxívística aportada per la plataforma.

 Si voleu coneixer més i millor la feina de la Plataforma i la problemàtica dels camins tancats a Pollença el dimecres us esperam al Centre Cultural de Pollença a les 20:00H

 

 
La proposta 'aprovació del catàleg a continuació. 
 

 

 (Segueix)

Salvem es Jonquet

Alternativa | 13 Marš, 2008 10:30 | facebook.com twitter.com

 El nostre amic  Albert Herranz ens ha fet arribar aquest article. A pesar de la suposada crisi, sembla que no s'ha esgotat la voracitat immobiliària que en aquest cas amenaça canviar la fisonomia del Jonquet.

L'Ajuntament de Palma hauria de reaccionar i fer tot ho possible per salvar un dels llocs emblemàtics de la ciutat. Esper que nostres regidors a ciutat no permetin aquesta bestiesa. Si podem ajudar en alguna cosa, contau amb nosaltres.

SALVEM ES JONQUET. Una ciutat pels ciutadans?

Voleu un Porto Pi al Jonquet? Voleu què la façana marítima de Santa Catalina sembli la del Passeig Marítim? ARA ÉS POSSIBLE.

Dos macroprojectes amenacen la identitat i la fisonomia històrica de l’arraval de l’arraval: Es Jonquet.

Els especuladors han girat els seus ulls cap a nosaltres i preparen el que serà la punta de llança de la darrera onada especulativa a Palma.

El projecte «Mar i Terra», que es farà al solar que hi ha entre el Mar i Terra i els molins i que farà la immobiliària Acciona, promou la construcció, en una superfície de 6.571 metres quadrats, de tres plantes d'aparcaments subterranis per a un total de 363 places de pàrquing, 149 per a residents i 214 per a ús públic. Per si no fos suficient, una zona de 2.100 metres quadrats estarà destinada a un complex comercial amb sortida al Passeig Marítim. El mateix projecte comprèn la construcció sobre el talús de tres blocs d'edificis de luxe que suposaran 113 nous habitatges més, de planta baixa més dos pisos, amb piscina comunitària, ubicats a primera línia.  El segon projecte es farà al solar on hi ha l’antic molí d’aigua i Els Rentadors,  amb l'execució d'un aparcament subterrani de dues plantes amb sortida, al Passeig Marítim. A sobre dels aparcaments hi ha projectats tres blocs d'edificis per a un total de 12 habitatges de planta baixa més dos pisos.

Supòs que no falta dir que això no tan sols romprà el paisatge sinó que canviarà l’ambient de la barriada. Farà unes setmanes l’Associació de Veïnats va fer una reunió informativa a la qual va convidar a l’Ajuntament perquè informàs sobre aquest projecte, l’aprovació del qual s’ha dut d’amagat i del qual fins fa poc només s’ha sabut rumors. Cap representant de l’Ajuntament es va personar i la postura oficial del Consistori és que es tracta d’un projecte heretat de l’equip de govern anterior (PP) i que ells no poden fer res? No poden fer res? El que passa és que no hi ha voluntat política i una vegada més els representants de la ciutat es pleguen als especuladors.

Els veïnats han començat una recollida de signatures i volen demanar que Es Jonquet es declari BIC (Bé d’ Interès Cultural) pel seu valor patrimonial.

Es Jonquet és de tots i hem d’impedir que s’ho quedin els especuladors!

Fotografies de l'impactant projecte 

 

 

 

Ja sabeu que si voleu col·laborar enviant-nos escrits, idees o propostes...estarem encantats de rebrer-les i publicar-les en aquest bloc, per tal de que sigui més obert i participatiu i que totes les idees i tenguin cabuda. Així que ja sabeu, si voleu participar escrivint articles o fent-nos suggerències: eurxella@yahoo.es

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb