URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Del Polígon Industrial als camins (JG040308)

Alternativa | 03 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publicació de les actes resumides de la Junta de govern de l'Ajuntament. Aquest és la del 4 de març de 2008.

A aquesta junta es va realitzar l’examen i aprovació inicial projecte d’estatuts i bases d’actuació  junta compensació del pla parcial del sector up-4b – polígon industrial de Pollença. Un polígon que segueix sense ser industrial i que s’ha convertit en un polígon comercial

També es va  donar compte de l’informe jurídic emès pel TAE drespecte l’expedient d’obra de Sardasca Immobilien, A.G. ( el famós xalet d’Alfonso Cortina) en contestació als escrits d’al·legacions interposats pel veí. Aquest tema ja l’hem comentat i encara li dedicarem un parell d’articles més, a més a més evidentment seguim fent feina per aturar aquesta obra.

Relació de despeses

Es va aprovar amb càrrec al pressupost prorrogat de 2007; Tècnica del Museu; 3.094,50 euros

Per cert fins dia 9 de maig us podeu presentar al concurs de coordinació, assessorament i dinamització del Museu Municipal de Pollença. A continuació hi trobareu l'anunci de licitació i el plec de clàusules administratives que han de regir el contracte.

Import : 30.000 € anuals, Iva inclòs. Termini del contracte: 1 any prorrogable, per un màxim total de 4 anys.

Requisits:

Titulacions: Llicenciatura en Història, Història de l’Art, en Filosofia i

Lletres (Geografia i Història) Secció Història de l’Art o en Belles Arts.

Coneixements de català: nivell C, que s’acreditaran mitjançant la presentació

del certificat corresponent expedit per la JAC o per l’organisme que aquesta

hagi determinat equivalent;

Coneixements mitjans d’anglès, que s’acreditaran mitjançant la presentació

del certificat de Llengua 3 de l’Escola Oficial d’Idiomes o el First Certificate

(Cambridge).

Altres despeses

 

Import €

POLICIA LOCAL

36.705,02

PERSONAL LABORAL

3.192,42

PLUS CONDUCCIÓ VEHICLES

323,80

PERS.LABORAL AREA ESPORTS DES.

326,00

PERS.LABORAL AREA ESPORTS NOV.

346,00

J. DE D. R. C.

663,04

 

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació número 1 del projecte “Millora infraestructures de serveis urbans carrer Pescadors del Port de Pollença” presentada per l´entitat “Llabrés Feliu Obra Civil S.A.” per import de 37.514,02 €, amb càrrec a la partida  432.61122.

Els reunits acord en aprovar la certificació número 2 del projecte “Millora infraestructures de serveis urbans carrer Pescadors del Port de Pollença” presentada per l´entitat “Llabrés Feliu Obra Civil S.A per import de 36.199,09 €, amb càrrec a la partida  432.61122.

Els reunits acorden aprovar les certificació número 3 del projecte “Complementari Fase III de les obres de canalització d´aigües al carrer Atilio Boveri del Port de Pollença”, presentada per l´entitat “Crespí construccions d´obres públiques S.L.U.” per import de 47.100,48 €, amb càrrec a la partida 432.61116.

Els reunits acorden aprovar la certificació número 18 del projecte “Centre de dia de Pollença”, presentada per l´entitat “Crespí Construccions d´Obres Públiques S.L.U”, per import de 12.046,77 €, amb càrrec a la partida 313.62201

Els reunits acorden aprovar la certificació número 10 del projecte “Piscina Port de Pollença” presentada per l´entitat “Piscina Port de Pollença U.T.E per import de 138.810,89 € amb càrrec a la partida 452.62233.

Pensam que al tema de sanejament d’aigües brutes del Port s’ha fet una molt bona feina que era ben necessària. El tema del Centre de dia està totalment aturat i la Piscina a la fi s’obrirà amb molt de retard, parlen del mes de maig, però ja veurem

Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern del dia 22 de gener de 2008, amb uns ingressos de 404.941,21 €  i unes despeses de  636.419,42 €.

A proposta del regidor de Medi Ambient Sr. Jaume Plomer Salas els reunits acorden, atès el nomenament del tècnic de medi ambient com a Coordinador de Salvament i Seguretat en platges, aprovar el compromís de dotar en el pressupost de 2008 crèdit per 1.189,00 € mensuals d´abril a setembre de 2008, amb la dedicació necessària per al compliment de les responsabilitats derivades del nomenament i contemplades en el Decret 2/2005 de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Vist els informes emesos per la Policia Local referents a l’ocupació de via pública amb materials de construcció per a l’execució d’obres.  Els reunits, per unanimitat, acorden diferents multes  

Vist l’escrit tramés per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi mitjançant el qual sol·licita consulta/informe a l’objecte de determinar si el projecte de construcció i explotació de la IDAM Ela dessaladora d’Alcúdia (veure BOE) s’ha de sotmetre o no al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, Vist l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient en data 19 de febrer de 2008, en el que es conclou que l’esmentat projecte no suposa impacte ambiental significatiu. Supòs que no valoren el cost energètic de aquesta aigua que ens sortirà ben cara. 

Seguidament, es dona compte del decret núm. 131 de data 26 de febrer de 2008:

“Vistes les tasques de manteniment i millora que l’Ibanat pretén de dur a terme a l’àrea recreativa del Puig de Maria durant la darrera setmana de febrer o la primera de març de 2008.

Vist que per a la seva realització és necessari l’aprovisionament del material mitjançant helicòpter.

Vista la sol·licitud que efectua l’esmentat organisme per utilitzar per a aquesta finalitat l’àrea recreativa del Puig de Santuiri.

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent

He resolt:

Primer.- Autoritzar l’Ibanat per a la utilització de l’àrea  recreativa del Puig de Santuiri com a punt d’aprovisionament de material, mitjançant helicòpter, per a les tasques de manteniment i millora de l’àrea recreativa del Puig de Maria, que s’han d’efectuar entre final de febrer i principi de març de 2008.

Els reunits resten assabentats.

 

- Concedir a la COMPANYIA BALEAR DE CIRC I TEATRE, llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionamentFILLIN "en nom propi o com a representant" d "" de l’activitat no permanent del tipus temporal convalidable d’espectacle de circFILLIN "tipus d'activitat" d "", a ubicar a l’aparcament situat al carrer Cecili Metel de Pollença - solar situat a darrera la Renault - ,  durant el termini comprés de dia 19 al 30 de març de 2008 , atès que s’ha constatat que la documentació aportada és completa i s’ajusta totalment a les condicions previstes a la indicada norma.   

 Curiosament el Circo Americano Tres Pistas, S.L., volia instalarse al mateix lloc, els mateixos dies però la seva solicitur va arribar més tard.

A continuació, es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 29 de febrer de 2008:

  Vista la resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques,de convocatòria de subvencions als ajuntaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques,  ) i atès que per part de l’arquitecte Sr. Xavier Oliver Simarro dels Serveis tècnics municipals (STM) s’ha redactat el projecte “Adaptació al Decret 20/2003 de l’edifici (Casa Consistorial) de l’Ajuntament de Pollença”. 

Dit projecte contempla la col·locació d’un ascensor en el lloc més pròxim a  l’accés actual de la Casa Consistorial i on afecta menys a l’estructura formal i funcional de l’edifici; la construcció de serveis higiènics adaptats; l’adaptació d’espais reservats a persones amb mobilitat reduïda, així com altres actuacions previstes a la memòria descriptiva objecte de les obres.   

Les obres contemplades al projecte redactat es consideren d’interès màxim per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat en l’edifici de la Casa Consistorial d’aquest Ajuntament de Pollença. 

Per l’abans exposat aquesta Batllia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques per a les obres de “Adaptació al Decret 20/2003 de l’edifici (Casa Consistorial) de l’Ajuntament de Pollença”,  ubicat al carrer Calvari, 2 , amb un pressupost total de contracta de 219.094,57 euros, i demanar una subvenció per import de 164.320,93 euros (75% del pressupost de contracta) a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.

 Molt bé a veure si anam eliminant les nombroses barreres arquitectòniques d'aquest poble i es compleix nostra moció de pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniquesque es va aprovar per novembre

Aquesta va ser la Junta de Govern que es va aprovar la proposta de la plataforma que no varen volen llevar al ple i es que una característica d’aquesta legislatura és que l’equip de govern ha rebaixat els continguts del ple, als que pràcticament només es discuteixen mocions de l’oposició. El que consideram una manca de respecte a la ciutadania i als partits de l’oposició ja que el ple és l’organisme més democràtic, obert i públic de l’Ajuntament.

Altra fotografia del concurs Urxella. 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb