URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Primera ullada estudi impacte ambiental Hotel Formentor

Alternativa | 31 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

A la comissió informativa del passat dimecres l'arquitecte municipal Rafel Balaguer  ens va explicar el seu informe favorable de l'estudi d'Impacte Ambiental  de l'Hotel Formentor. 

Partint del que es va explicar l'arquitecte i del que hem pogut ja veure del voluminós estudi, nostra màxima preocupació respecte a l'ampliació segueix sent el Centre de Convencions i SPA, i esperam que s'organitzi una segona simulació amb globus del volum d'aquest edifici (a la primera s'ens va avisar hora per hora i s'havia promès fer una segona simulació pels diferents grups polítics).

Les prescripcions que ha posat l'arquitecte municipal són:

El centre de Convencions afectarà a 81 exemplars d'arbres, dels quals 49 es corresponen a un element lineal de xipresos amb escàs valor ambiental.  I a l'informe de l'arquitecte es recorda que la norma 114 de l'adaptació del PGOU al POOT en el punt 8 estableix que s'hauran de reposar 5 arbres per cada un que s'hagi de talar, de la mateixa espècia, per la qual cosa el projecte definitiu haurà de preveure la implantació de 405 exemplars d'arbres amb un planol annexa en el projecte i una memòria, on es justifiqui paisatgísticament la implantació dels arbres esmentats, i que no responguin a especies al·lienes a l'àmbit paisatgístic de la península de Formentor amb el seu estat actual. Com varen comentar a la Comissió no cal plantar tan de xipresos i menys d'una forma lineal, pins alzines i garrovers són espècies molt més adequades a l'entorn

La prescripció més important de l'informe de l'arquitecte és  que demana la rebaixa en mig metre de la cota d'implantació topogràfica de la planta baixa de l'edifici SPA - Sala de convencions (es situa a la + 8,5 metres i ates que totes les dependències que es situen a aquesta planta estan destinades bàsicament a SPA, en el projecte definitiu s'hauria d'intentar rebaixar el nivell d'aquesta planta, i en correspondència de tot l'edifici, a la cota + 8.00 m).

Per terminar s'ens va explicar que l'expedient s'ha de presentar davant la Conselleria Medi Ambient als efectes d'evacuar la fase de consultes prèvies obligatòria. En el termini de quinze dies, elevarà consultes prèvies a les persones, institucions i administracions previsiblement afectades per l'execució del projecte, a les quals trametrà una còpia de la memòria-resum i els requerirà una resposta en un termini màxim de quinze dies.

 

IMPACTE ARQUEOLÒGIC.

Per la nostra part hem començat a estudiar el voluminós estudi d'Impacte Ambiental  de l'Hotel Formentor amb la part arqueològica dins l'estudi.

És part  de l'estudi l'informe de l'arqueòleg Mateu Riera Rullan, que va a fer a petició del propietari el 9 d'abril del 2008. A l'informe és reconeix l'existència d'un jaciment arqueològic , ja documentat durant les obres que s'hi realitzaren durant el tercer quart del segle XX, per l'arqueòleg Joan Camps que va poder identificar tota una sèrie d'estructures d'una suposada vila de època romana, que es veren greument afectades per les obres. L'esmentat arqueòleg únicament va poder salvar diversos fragments de ceràmiques que avui en dia resten dipositats en el Museu de Mallorca.

En la dècada de 1990 aquest jaciment arqueològic va quedar incorporat i protegit dintre de la Carta Arqueològica realitzada pel Govern de les Illes Balears.

La propietat de moment només ha fet prospeccions de superfície i que han demostrat que el jaciment es localitza on actualment es troba l'aparcament dels treballadors de l'Hotel, només ha estat possible localitzar ceràmica presumiblement d'època romana però no es va recollir.

La conclusió de l'informe és que és imprescindible la presencia d'un tècnic arqueòleg qualificat durant les tasques que es puguin realitzar per a la seva rehabilitació ?, després es limita a enumerar tot el que ha de fer el tècnic segons  el Decret 144/2000, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques.

El que demanarem a la propietat és que pensen fer exactament?que vol dir "rehabilitar el jaciment? Fer una excavació o una intervenció d'urgència? També els recordarem que ham de tenir la mateixa cura a les seves obres al camí de Cala Figuera, on hi ha el jaciment prehistòric de l'època naviforme més extens de tota Mallorca: les Arenes de Formentor. Un jaciment no excavat encara.

Imatge del més que interessant blog "fideus, el portalet de Mallorca"de Pep Vílchez

L'assumpte de "straperlo" va tenir com a protagonista l'Hotel Formentor, que sota nova direcció feia aquest anunci a la premsa illenca.

 

Salut To˝i.

Alternativa | 30 Juliol, 2008 18:18 | facebook.com twitter.com

Supós que haveu trobar a faltar els articles de na Toñi durant aquestes darreres setmanes, la raó d'aquesta absència la podreu comprendre anant al seu nou blog Mª Antònia Valdivielso. De totes maneres ens ha dit que si pot encara ens regalarà algún article.

 

 

 

 

Els regidors del PSOE resten muts

Alternativa | 30 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Una primera pinzellada del ple d’ahir abans d’estudiar cada punt amb més detail.

Ahir ens va resultar patètic el silenci dels regidors del PSOE  a la moció que demanavam que l'Ajuntament de Pollença inclogui en tot tipus de plecs de condicions de concursos o  instruments equivalents, la garantia de 14.000 euros bruts anuals pels treballadors.  Va ser trist veure als regidor del PSOE votar en contra de la nostra moció sense dignar-se a donar cap argument, ni a dir res. Pensam que aquesta ha estat una falta de respecte als seus afiliats, votants i simpatitzants, ja que volem pensar que en temes com aquests que la seva opinió hauria d’haver estat molt diferent als d’UM-UNPI.

Les meves peticions d’opinió per part dels regidors del PSOE no varen trobar més resposta que el silenci. Al debat els varen recordar que lleven encara la “0” d’obrer a les seves sigles. També els varen recordar que tan Zapatero com Antich han afirmat  que les mesures per sortir de la crisi han d’anar dirigides als més dèbils  per un imperatiu d’equitat social i per que les coses quan van mal no han de pagar més el que es troben a una posició vulnerable . Igualment els hem assenyalat la campanya de “Ponte a mil” del sindicat UGT, amb nombrosos afiliats al PSOE, que demana no mil euros bruts sinó nets al mes.

Definitivament els regidors del PSOE local van al seu aire o han estat absorbits per UM-UNPI

A la nostra moció relativa a la inclusió d’enllaços a la pàgina web de l’Ajuntament tampoc varen poder sentir la veu de cap regidor del PSOE.

Al ple va faltar el representant del PSM; Biel Cerdà, ens varen dir que era  a una roda de premsa i que s’incorporaria més tard però no va aparèixer.

Una vegada més l'equip de govern no va contestar a cap pregunta feta al ple i varen deixar sense contestar un bon grapat de preguntes del ple de maig (incomplint la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears). Aquest és el taranna d'aquesta gent.

Votacions.

.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'Ordenança Municipal reguladora de l'ús públic del Puig de Santuïri. Aprovada. Varen defensar que el puig fos un refugi de caça i varen ser els únics que varen votar en contra.

.-Aprovació, si procedeix, de l' aprovació inicial de l' estudi de detall del club de golf Can Porquer presentat per Promociones Golf Pollenca S.A. Aprovada. Varen ser els únics que varen votar en contra aquest no és nostre model turístic.

 .- Aprovació, si procedeix, de la resolució del contracte administratiu d'obres relatiu al projecte "Centre de dia per a persones majors a Pollenca"  Aprovada per unanimitat, pensam que aquesta resolució ha arribat massa tard.

.- Proposta presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa al sou mínim per a treballadors d'empreses contractades per 1'Ajuntament de Pollenca. Rebutjada. Varen ser els únics que varen votar a favor.

.- Ratificació del decret de Batlia núm. 417 de 19 de juny de 2008. Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso dels dos policies municipals acusats dels delictes de tortura i detenció il·legal.  En principi es tracta de defensar els interessos de l'Ajuntament en el cas que es demani responsabilitat civil subsidària. Aprovada per unanimitat, vaig demanar pels expedients als policies i en varen contestar que el resultat de l’expedient era l’absolució dels policies.

.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient per a la concessió de la "Medalla de la Vila" a la Sra. Teresa Cánaves Pallicer . Aprovada per unanimitat, varen recordar el deute que es té amb el Fons de Solidaritat Mallorquí, la necessitat de dedicar el 0,7% del pressupost a la cooperació internacional i l'ajuda humanitaria, així com la creació d'un Consell Municipal de Cooperació Internacional

.- Proposta presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la inclusió d'enllaços a la pagina web municipal . Rebutjada. El grup PP-UMP va donar suport a la nostra moció i UM-UNPi i PSOE varen votar en contra.

- Moció d’urgència demanant el cessament del regidor d’hisenda, personal i policia local. UM-UNPi i PSOE varen votar en contra de la urgència de la moció i no es va poder ni debatre ni votar.

Imatge del blog viñetas A. Payés. Pequeño vuelo con viñetas en este espacio infinito de la imagen


 (Segueix)

Precs de juny

Alternativa | 29 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Com recordareu a l'anterior ple el batle i president del ple Joan Cerdà  va dir que no contestarien a cap pregunta, i que si voliem les donassin per escrit. Volien veure el final de la semifinal de l'Eurocopa, davant aquesta actitut.

 Varen demanam una resposta per escrit a postres preguntes en el termini màxim d’un mes que esper que s'ens doni al ple d'avui i que penjarem al blog.

Entre els precs del ple de juny  varen demanar al senyor batle i president del ple que s’aprengui l’article 95 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. És igual de normal fer les preguntes de forma oral a una sessió ( el batle va dir que no era normal) que fer-les de forma escrita quaranta vuit hores abans, en els dos casos es poden contestar immediatament i si no s’han de contestar de forma obligatòria a la sessió següent. Si l’equip de govern decideix no respondre a cap pregunta a un plenari la responsabilitat és exclusivament seva, però pensam que això és una manca de sentit democràtic i de respecte a l'oposició i  als ciutadans que representam. A més a més hem d'afegir que algunes preguntes evidentment serveixen per informar a l'equip de govern de problemes que requereixen una solució ràpida, si decideixen mantenir aquesta actitud que després no es queixen de que aquestes preguntes es converteixen en notes de premsa.

Entre els precs de juny que varen donar per escrit es trobaven els següents.

- Davant de l’actual crisi econòmica l’equip de govern hauria de cercar solucions com fer un pla estratègic de desenvolupament local, un pacte local per l’ocupació... Pensam que de forma immediata s’hauria de  trobar una alternativa vàlida a les empreses constructores que veuen aturades les seves obres per la normativa de renous. Amb aquesta crisi crec que a aquestes empreses no els han de dir atura l'obra i arreglet com puguis.

- Demanam que la nova treballadora social vagi al Port de Pollença ja que  allà la problemàtica es més nombrosa i intensa que a Pollença.

- Demanam un major control de l'aparcament del col·legi  Costa Llobera, ja que sovint n’hi ha cotxes mal aparcats (al llocs destinats als minusvàlids, entravessats que ocupen dos llocs...).

-Demanam una intervenció de l’ajuntament per fer complir el conveni entre educació i interior respecte  a l'acord d' instaurar i coordinar la figura del policia tutor a totes les illes.

 Varen fer un altre respecte a l'aigua que per la seva importància i extensió desenvoluparem a un article futur

- Pensam que és penós que ens hagin assabentat per la rumorologia del projecte de l’aparcament de la Gola. Pensam que s’hauria de ser més respectuosos amb els grups de l’oposició i ja que no podem formar part d’alguns organismes com el consorci de la Gola s’ens hauria de tenir informats. Demanam que s’ens informi de tot el que es resolgui sobre el tema de l’Aparcament i voliam conèixer la posició del PSOE a aquest tema.

-  L’Ajuntament de Pollença treu nombroses beques de pràctiques; a medi ambient, museu, can Llobera, la ràdio, església del Roser... Per evitar que aquestes beques sigun feina submergida amb sous mínim i sense un contracte laboral. Demanam que aquestes feines siguin regulades i planificades amb un projecte per què realment per desenvolupar amb la pràctica els coneixements teòrics adquirits durant els estudis universitaris.

Aquest prec després el varen traslladar a la premsa, després diràn que per què no el demanam a ells directament.

 Medina al diari "Público".

 (Segueix)

Cala Boquer. La Pollenša que volem 2.

Alternativa | 28 Juliol, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

 Aquesta setmana en Toni Rafel Flores ens ha fet arribar aquestes magnífiques fotografies de Cala Boquer. Un Paradís com ens comenta ell.

Esper que les disfruteu tant com nosaltres. Veure una caleta verge, sense construir, amb aquesta aigua blava i calma, i que només hi ha una barca... una sola barca!!! Això et deixa sense paraules. De ben segur l'excursió va mereixer molt la pena.

Com varem dir: aquesta és la Pollença que volem! 

 

 
 
 
 

 

Coneixent a MartÝn Fiz i a Paco de LucÝa.

Alternativa | 28 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

  Seguirem dedicant una sèrie d’articles al patronat de turisme (veure article sense pressuposts a turisme).

Al patronat hi ha quatre persones de personal laboral fix (un tècnic i tres informadors) i tres informadors turístics temporals. S’ha reduït la plantilla en un informador turístic respecte a la temporada 2007. L’explicació que es va donar és que de 16 a 20 hores a Pollença pràcticament no entrava ningú a l’oficina (segons les estadístiques que porten els treballadors) i no mereixia la pena obrir, per tant i pensant també a la situació econòmica crítica s’ha llevat un informador i l’oficina de Pollença obri de 8 a 16 h.

Passant a comentar el Pla d’actuació de l’àrea de turisme 2008.

PUBLICITAT

Segueix destacant la despesa en publicitat 47.545,70 euros. Més de la meitat no s’especifica el que ens sembla molt poc seriós; altres publicacions 26.699,20 euros i publicitat diversa 5.300 euros. Al pressuposts s’especifiquen aquestes despeses:

- Guia 365N. 4.700 euros.

-Guia Maxi Copi.1.900 euros

-Hosteltur: es una guia que és distribueix a les tres fires turístiques internacionals més importants del món, (WTM, ITB i Fitur).4.132 euros

-turismoyocio.net: Podeu trobar a la pàgina un banner  i un article dedicat a  Pollença 754 euros.

-Diari Mallorca: guia turística que a part de ser distribuïda a tots els punts d`informació de Mallorca també és distribueix a les diferents fires internacionals. 4.060 euros.

Una altra cosa que es pot dir és que actualment quan molt de gent planificam i compram nostres viatges per internet  la publicitat en aquest mitjà hauria de ser molt més important que la publictat en paper. La pàgina http://www.pollensa.com és francament mijorable

PROMOCIÓ.

 Desconeixem si s'ha fet algún tipus d'estudi o enquesta sobre l'efectivitat d'aquestes formes de promoció, la veritat que sembla que surten sobre la marxa i el cas més clar seria la mitja marató  .

No fa falta cap estudi en profunditat, consultant la seva pàgina podeu veure que la immensa majoria dels participants són de Mallorca 

per tant és  complicat complir l'objectiu que diuen de "donar a conèixer el nostre municipi i a la vegada oferir una altra porta oberta cap el nostre turisme, podent esser l’oportunitat ideal per el participants i les seves famílies de gaudir d’uns dies en el nostre poble" Si que ha cumplit l'objectiu de que el batle, aficionat a aquest esport, hagi pogut coneixer en persona a Martín Fiz i Abel Antón. El pitjor  és que al pla d'actuació diuen que esperen que "pugui adquirir un caràcter internacional" , el que vol dir més doblers, i que el batle coneixerà a Jaouad Gharib o similar

-Regata "Bahía de Pollensa" 3.485,82 euros.

-Campionat Balear Copa d'Espanya de Formula Windsurfing. 1.300 euros.

-Mitja Marató. 3.000 euros. 

-Un Hivern a Mallorca, amb col·laboració de l'Ibatur  serveix per promocionar Pollenca durant els mesos d’hivern. 10.000 euros.

Fires.

En quant a la promoció s’ha mantingut la idea d’anar a les tres fires internacionals del sector més importants, com són la World Travel Market (WTM) a Londres (11.150 euros), FITUR a Madrid (8.506 euros) i la ITB a Berlín (9.217 euros).

Com em va dir un persona que ens va enviar idees per comentar al patronat. “Que me expliquen en viu i directe que fan a les fires els de Pollença".

Ja tenim la resposta conèixer a Paco de Lucía i de gratis, que no és guapo això!

 

Bandera mora al Colomer.

Alternativa | 27 Juliol, 2008 13:14 | facebook.com twitter.com


 

No sabem qui ens ha enviat aquesta imatge que assegura que és del Colomer de Formentor. Ja fa un any allà mateix hi varen penjar una bandera republicana.

Ara és tracta d'una bandera groga amb l'estrella i la mitja lluna que simbolitza la bandera que els "moros" portaren en el combat contra els cristians del 30 al 31 de maig de 1550, i que avui en dia s'usa en el simulacre de moros i cristians de Pollença.

Ple de juliol

Alternativa | 27 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

  El ple de juliol serà dimarts a les 10:15. Abans a les 10 hi ha sessió extraordinària de la Junta General d’EMSER pel cesament i nomenament de membres del Consell General .

COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER AQUEST PLE ( ja tenim un bon grapat recollits).

Nosaltres seguim presentant mocions (les penjarem després del seu debat i votació al ple). En aquest cas dues, que ja us podem dir que segurament no contaran amb el suport de l'equip de govern ja que varen votar en contra a les comissions prèvies.

Aquest és l’ordre del dia.

I- PART RESOLUTIVA

1. - Aprovació, si procedeix, de 1 'acta de la sessió anterior .

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’Ordenança Municipal reguladora de l'ús públic del Puig de Santuïri. Ja hem fet un article sobre aquest punt.

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni regulador per a l'atorgament de la subvenció nominativa a 1’ Associació de Protecció Civil de Pollença. No sabem per que es torna a presentar aquest punt, suposam que ha de ser algun problema merament formal. Article ja publicat sobre el tema.

4.-Aprovació, si procedeix, de l' aprovació inicial de l' estudi de detall del club de golf Can Porquer presentat per Promociones Golf Pollenca S.A.  Es tracta d’un canvi al estudi de detall de l’hotel de cinc estrelles que es preveu fer al camp de golf . Ca’n Poquer (Up-3)  és un terreny urbà amb dos parcel·les de 240.058 m2, dels que 234.058m2 són zona esportiva privada –camp de golf i 6.000m2 allotjament turístic hoteler amb una capacitat màxima de 100 places.

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució del contracte administratiu d'obres relatiu al projecte "Centre de dia per a persones majors a Pollenca"  Després de la fallida  de Construccions Crespí es tracta de tornar a licitar el que resta per fer del centre de dia.

6. Proposta presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa al sou mínim per a treballadors d'empreses contractades per 1'Ajuntament de Pollenca.  Volem que l’Ajuntament inclogui en tot tipus de contractes públics, concursos ... la garantia de remuneració mínima de 14.000 euros bruts anuals per als treballadors. És una moció que es va aprovar a “Zaragoza” i, sorprenentment o no tant a la Comissió el PSOE va votar en contra.

7.- Ratificació del decret de Batlia núm. 417 de 19 de juny de 2008. Es tracta d’anomenar lletrat i procurador pel caso dels dos policies municipals acusats dels delictes de tortura i detenció il·legal.  En principi es tracta de defensar els interessos de l’Ajuntament en el cas que es demani responsabilitat civil subsidària.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient per a la concessió de la "Medalla de la Vila" a la Sra. Teresa Cánaves Pallicer Veure article ja publicat sobre el tema. A la comissió informativa es va

Afegir que també es presentará les candidatures de na Teresa i Pollença Solidària als  Premis del Consell de Mallorca de la Solidaritat, que organitza l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb la col·laboració del Fons Mallorquí de Solidaritat.

9.- Proposta presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la inclusió d’enllaços a la pagina web municipal .Demanam  Incloure una sèrie de pàgines web relacionades amb nostre municipi a la secció d’enllaços de la pàgina de l’Ajuntament. A la comissió informativa UM i PSOE varen votar en contra, increïble però cert.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Genial Quino 

 

Aquesta piscina Ús una ruina

Alternativa | 26 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

ANTECEDENTS.

La piscina coberta del Port de Pollença és un cúmul de despropòsits. Des de la seva creació ha tingut múltiples problemes, degut a la mala gestió de les obres, a la falta de previsió i a la ineptitud política.

Per començar hi va haver el greu error de col·locar la teulada orientada cap al Nord, cosa que dificulta la instal·lació de plaques solars. Més tard les obres es retrassaren moltíssim (una cosa habitual a Pollença) i el cost augmentà degut a que la piscina descoberta no estava preparada per ser coberta, viva la improvisació. Era més senzill i barat fer una piscina climatitzada coberta nova que cobrir l’antiga.

Després hi ha el tema de la concessió. El plec de condicions per la cessió era tan ambigu i absurd que ningú volgué fer-se càrrec de la piscina, i més veient el mal estat d’aquesta i la inconcreció dels precs. Com volen que algú posi diners sense saber quan podrà emprar o no la piscina?

 


 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

EL DARRER DESPROPÒSIT.

 

I el darrer capítol de la surrealista història de la nostra piscina és que la climatització no funciona.

El problema és que les calderes per encalentir l’aigua fan impossible d’utilització de la sala en teoria destinada a gimnàs, ja que la calor produïda eleva la temperatura de totes les sales i de la pròpia caldera a temperatures extremes sense arribar a encalentir bé l’aigua.

D’aquesta manera l’aigua, a la que no pega el sol en tot el dia ja que està coberta, està molt freda. Hem rebut nombroses queixes aquestes setmanes de pares i mares de nins que van a nedar (es fan les estades i cursos de natació). L’aigua arriba a un punt de fredor que els nins més petits, tot i jugar, als 20 minuts és posen blaus i han de sortir de l’aigua.

Un altra queixa són les inundacions que sofreix la piscina degut a la pendent cap a defora de la piscina. Això pensam que és un error greu de construcció ja que les piscines descobertes tenen aquest sistema de pendent per expulsar l’aigua a les voreres, però les piscines cobertes tenen la pendent del terra cap a dedins. Així tot l’entorn de la piscina queda inundat en poc temps de nedar. La solució que ha adoptat l’ajuntament ha estat la de donar dues “mopas” perquè els monitors vagin eixugant l’aigua.

En conjunt, tot un cúmul de despropòsits que necessiten una solució urgent que no donen els polítics de l’equip de govern. Una mostra més de l’abandó i la deixadesa que sofreix el municipi i els seus ciutadans.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pdt. Hem de dir, ja que l’equip de govern sempre es queixa de que anam a la premsa abans de demanar-los les coses a ells, que al ple de juny varem demanar ja per aquests temes, però com que els membres de l’equip de govern volien veure el final de la semifinal de l’Eurocopa no varen contestar a cap pregunta.

 

Aquesta va ser la pregunta:

- Ens han parlat de dificultats i problemes amb la caldera de la nova piscina coberta del Port, ens podien explicar aquests problemes.? La piscina s’ha obert complint totes les exigències que preveu la llei pel manteniment d’una instal·lació com aquesta?

L'altaveu 2

Alternativa | 25 Juliol, 2008 17:56 | facebook.com twitter.com


+ EU a les Institucions:

Llei de Serveis Socials de les Illes Balears, una llei per l´esquerra del pacte

+Europa:
EU recolza les mobilitzacions contra la Directiva de la Vergonya
i aplaudeix la iniciativa de la Conselleria d´Afers Socials de silenci institucional per les víctimes
de les pasteres, equiparant les morts a l´estret amb les víctimes del terrorisme i la violència masclista

Davant la crisi de Spanair - EU proposa que el Govern Balear creï una empresa pública d´aviació civil

+Medi Ambient:

El Bloc considera incoherent que la Conselleria de Medi Ambient (UM) no protegeixi Son Bosc
del projecte de Camp de Golf

El Gob denúncia el Govern a Europa per Son Bosc

Segons Ecologistas en acción "Mallorca acapara el major nombre de "banderes negres"

+Esquerra Unida Federal:

 Campanya de solidaritat amb el batle de Seseña (IU) per la querella d´"El Pocero" 

+Internacional:

Uribe reconeix que es va utilitzar il·lícitament l´emblema de la Creu Roja al rescat de Betancourt


+Cultural:

AVUI l'escriptor Manuel Rivas recitarà a ritme de tango fragments del seu llibre "Los libros arden mal"

On i quan? 21'00h -Caixafòrum Palma (Pça Weyler 3)

Entrevista recomenada amb l'autor al Diari de Mall"Se está más pendiente ahora de las reservas de petróleo que de las provisiones de esperanza"

+Opinió:

LAS TRES CRISIS (Ignacio Ramonet)

+Vídeo-formació:
 LA HISTORIA DE LAS COSAS (Annie Leonard). 21 minuts d´anàlisi que valen la pena.

 

 


 

CARTA A JUANJO MIR

Alternativa | 25 Juliol, 2008 05:51 | facebook.com twitter.com

Hola Juanjo, esper que no et molesti la carta que t’escric. Se que vas una mica de cul. Que la feina que fas és molt complexa i requereix de moltes hores al dia. I, clar, tu només tens un 70% de dedicació exclussiva a l’ajuntament. I fent comptes tu només hauries de treballar unes 5 hores diàries. I això no dona per fer tot el que has de fer i amés preparar els pressuposts municipals del 2008. Ja se que fas molts mesos tard, que la llei diu que ho hauries d’aprovar a finals del 2007, que ja som estiu i encara no ho tens...I també se que això de fer números és molt complicat. I no en parlem de que els regidors, sense pressupost, gasten el que volen. I això per ells és perfecte, així no es passen del pressupost ja que no en tenen. Però el que et vull dir és que el tema de no haver aprovat els pressuposts comença a ser un poc greu. Al pas que vas arribarà 2009 i encara no tendrem els de 2008.

Company, entenc que els col·legues regidors no t’ho posen fàcil, que la policia s’ha posat dura negociant i que els treballadors de l’ajuntament no són tot lo dòcils que t’agradaria, però ja va sent hora de posar-se les piles amb els pressuposts, que crec que batràs el record de fer tard, i només ho dic perquè ja han passat 8 mesos i la cosa no té camí de solucionar-se.

Esper que la carta que t’escric et serveixi d’estímul. I et desig unes bones vacances d’estiu.

Salut.

Pere J. Garcia.(Garci). 

 

Nat Moves

Alternativa | 24 Juliol, 2008 17:08 | facebook.com twitter.com

 Divendres 25 de juliol a les 20:00 h s’inaugurarà a la Tafona de Ca’n Reiet (C/ Sant Domingo, 17 - Pollença) una interessant exposició de fotografies: “Nat moves”,  de Tomeu Santandreu sobre el moviment a la natura amb imatges de Pollença. Hi haurà bon vinet i coses per picar.

L’exposició romandrà oberta al públic fins dia 10 d’agost. Entrada lliure

Més informació a Cultura Pollença. 

Tomeu Santandreu, és el creador de «Serra i Costes», un projecte de fotografia de natura de Mallorca, mereix la pena visitar la seva pàgina: www.serraicostes.com

 


 

L'˙s del Puig de Santu´ri.

Alternativa | 24 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al proper ple es presenta la proposta d’ordenança municipal reguladora de l’ús públic de la finca pública del Puig de Santuïri, teniu a vostra disposició en pdf la proposta per recollir les vostres idees i suggeriments.        

Fa temps que feia falta aquesta ordenança, al 2005 s'havia fet el pla de gestió de lús públic de la finca. Com diu la  justificació de l'ordenança l'objectiu és l'establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural fent compatible, el lleure ordenat dels ciutadans dins de la finca pública del Puig de Santuiri.

Fulletó editat per l'àrea de Medi Ambient a l'anterior legislatura.

 

 

 

Una part del puig (7.700 m2) està  cedida  a l’Associació de caçador de Pollença , zona cinegètica- camp d'ensinitrament, mentre que la resta del Pugi és reserva de caça (destinada a proporcionar recer i refugi a les diferens espècies) i s’han fet i fan itineraris per caminar. Al puig ja s’ha condicionat un camí d’ascens, i es fa feina per condicionar un camí que sigui una circumval·lació al voltant del Puig.

Varen ser UM i el PP a l’anterior legislatura quins varen iniciar una política clientelista que cercava el rendiment electoral entre un col·lectiu tan nombrós com el dels caçadors  amb la utilització dels doblers públics. El Consell arribava a donar un 70% de les ajudes del programa "Mallorca és natural" de protecció a la natura a les associacions de caçadors. Es va fer la llei de caça   una llei que beneficia els caçadors (aproximadament uns 30.000 a les illes) i perjudica a la resta de ciutadans que volem gaudir de la natura sense matar cap animal.La llei dóna màxima potestat a les societats de caçadors  alhora de definir un coto o vedat, o "terrenys gestionats d'aprofitament comú", però el dret dels propietaris que no vulguin que es caci dintre de la seva finca queda en segon terme. Actualment se pot caçar a pràcticament la totalitat del terreny no urbà, i la densitat de caçadors per unitat de territori triplica la mitjana estatal. 

A l'ordenança és manté la consideració "idíl·lica" de la caça com un activitat que serveix pel manteniment del paisatge i la conservació de ecosistemes agroforestal (Art 2.11. i 19) . La realitat per desgràcia no és tan idílica i hi ha caçadors ben poc respectuosos amb el medi ambient. Ja va haver un incendi al Puig de Santuïri per negligència d'alguns caçadors, o com a l'exemple de la fotografia, que varen denunciar fa tems ,alguns  abandonen els cartutxos, que no només és brutor sinó també contaminació, en aquest cas de plom.

El mateix pla de gestió del 2005 parlava de que la caça presenta un considerable estigma social a causa de males pràctiques  més o menus aïllades.

Cartutxos a la zona de Can Escarrinxo. 

Resulta contradictoria  parlar a les normes generals de respectar als animals quan a la zona cinegètica es maten, o de no fer renou quan al costat és pot disparar.

Art. 6. De la fauna

         Els usuaris, visitants veïns de la finca pública hauran de comportar-se de forma  respectuosa amb la fauna salvatge, abstenint-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-­la o maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització. Esta prohibida la recol·lecció d' invertebrats sense l' autorització expressa. 

Art. 11. Dels sorolls i pertorbacíons

Els visitants de la finca s'abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus, especialment si són susceptibles de pertorbar la Tranquil·litat de la fauna o molestar a altres usuaris. No es permetran activitats musicals ni cap tipus d'activitat lúdica que suposi la generació contínua de pertorbacions acústiques, amb excepció de la caca. 

Per si no ha quedat clar a l’article 13 insisteixen al tema del renou però s’obliden de citar l’excepció de la caça:Totes les persones que accedeixin a la finca pública del Puig de Santuïri hauran d'adoptar una actitud respectuosa amb l 'entorno Especialment hauran d' abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguin pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats forestals o ramaderes que hi pugui haver. 

Al darrer PiP el regidor de Medi Ambient  Jaume Plomer (PSOE) deia que la idea era que “la gent camini per aquest camí amb tranquil·litat en lloc de caminar per la carretera” La veritat que sentir els trons dels caçadors de la zona cinegètica no dona tranquil·litat precisament.

Des d'un punt de vista d'igualtat no comprenem que part del puig s'hagi cedit a l'Associació de caçadors, i no a altres associacions més acordes amb els objectius que he citat al principi; la conservació del patrimoni natural i cultural fent compatible, el lleure ordenat dels ciutadans. Tal vegada el millor hagués estat fer del Puig un refugi de caça, possibilitat que dona l'article 23 de la llei de caça ( que podeu llegir en la continuació de l'article).

Ens agradaria saber que pensau del tema,

esperam les vostres idees i suggeriments.

En blanc els itinerari i la seva zona d'influència, la part més obscura és el camp d'ensinistrament i la resta la reserva de caça .

 

 

 (Segueix)

Valoraciˇ negativa dels 100 dies

Alternativa | 23 Juliol, 2008 06:14 | facebook.com twitter.com

Ahir el PSOE va “cel·lebrar” els seus cent dies de govern, pensam que des d'un punt de vista d'esquerres i ecologista només es pot fer una valoració molt negativa d’aquests cent dies.

A pesar de no tenir majoria absoluta el PSOE ha decidit governar en solitari cercant suports puntuals, el que resulta prou complicat. El diumenge per exemple Duran Lleida (CIU) explicava que no donaria suport als pressuposts si els socialistes profunditzen en laïcitat, avortament o eutanàsia.

Després d'acceptar que estam a una crisi és un bon moment per veure si estam realment davant d’un govern socialista que aposti per mantenir els seus compromisos en despeses socials o tornam a escoltar la música neolliberal de sempre; cal baratar els acomodaments i congelar els salaris...  Els pressuposts marcaran realment cap on va el PSOE.

Als cents dies només s’ha aprovat una llei, la ratificació del Tractat de Lisboa que el referèndum d’Irlanda ha tombat. La reacció del govern espanyol igual que la de la majoria de països europeus davant del No irlandès ha demostrat el poc respecte del tinglat burocràtic-econòmic-polític per la democràcia.

Un tema molt negatiu i trist va ser el suport de la majoria dels euridiputats socialistes (excepte tres; Borrell, Grau y Obiols) a la norma que harmonitza els procediments de repatriació dels immigrants, la directiva de la vergonya.

 Igualment penosa va ser l'abstenció del ministre "socialista" Corbacho en la votació de la normativa d'ampliació a les 65 hores de jornada laboral

Molt negativa ha estat la desaparició del Ministeri de Medi Ambient, s’ha tornat a 1995, quan Medi Ambient era un Secretaria d’Estat. Si realment es vol lluitar contra el canvi climàtic i qual el tema de l'aigua encara és un problema a resoldre, el més lògic hagués estat crear una vicepresidència de Sostenibilitat que coordines tots els ministeris relacionats amb el Medi Ambient. L’eliminació de Narbona i el seu equip (elogiat pels principals grups ecologistes del país) i deixar medi ambient en mans de na Elena Espinosa ( que ha donat suport als transgènics i a l’energia nuclear) no ha estat gens positiva. No és el mateix un ministeri potent i especialitzat que un altre ple de competències variades i fins i tot contradictòries.Resulta també negatiu i sorprenent que des de maig no hi hagi un Director de Costes.

Un altre tema que ens sembla negatiu és el traspàs de les Universitat al Ministeri d’I+D, és clar que la Universitat necessita una modernització però això no vol dir accelerar la seva privatització i dependència de les empreses que és el camí que s’ha triat. D’aquesta manera la rendibilitat del mercat  comanarà sobre la formació. A més a més d’aquesta manera s’ha romput la unitat del Sistema educatiu.

Tampoc és positiva la desintegració del Ministeri de Treball  i Assumptes Socials , que pot debilitar encara més les polítiques socials integrades al Ministeri d’Educació i esport , quan resta una feina immensa per fer a aquesta matèria.

Respecte al Ministeri d’igualtat de moment s’ha parlat més de polèmiques (“miembras”) que de feina. És clar que aquest ministeri es centra a les desigualtats de gènere quan són les desigualtats socioeconòmiques les més greus a l’hora de limitar la llibertat humana.

El PSOE hauria de reflexionar, a l'anterior legislatura el PP es va trobar molt solitari al Parlament, ara fa vint dies va ser el PSOE el que es va trobar tot sol i l'oposició va obligar a Zapatero a compareixer a un ple extraordinari sobre economia.

 

Aquesta Ús la Pollenša que volem: la Cuina del Moro i el Colomer

Alternativa | 22 Juliol, 2008 17:00 | facebook.com twitter.com

En Toni Rafel Flores ens ha fet arribar aquestes magnífiques imatges de la Cuina del Moro i del Colomer. Valia la pena posar-les perquè tots en poguem gaudir. Aquest és un paratge natural bellissim i verge(per ara). I l'excursió permet fer un capfico en unes aigües transparents i plenes de vida.

Aquesta és la Pollença que volem. Amb paratges inoblidables i màgics, on encara poguem anar caminant pels camins centenaris a llocs com aquest i sentir-nos una minúscula part integrant de la terra. On no ens sentim usurpadors ni amos. 

Només ens queda donar-li les gràcies a n'en Toni pel regal. 


Sense pressupost a turisme

Alternativa | 22 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Com ja varen comentar el dimecres passat varen tenir reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme a la mateixa no varen venir cinc dels regidors de l'equip de govern ( dos d'ells tenen a més a més dedicació exclusiva): Joan Cerdà, Catalina Campomar, Juanjo Mir,  Biel Cerdà i Francisca Ramón, en substitució d'aquesta darrera va venir María del Mar Sastre.

O sigui a la sessió eren la regidora de Turisme Magalida Llompar i  Mª Mar Sastre per part de l'equip de govern i els tres representants de l'oposició Elionor Tugores i María Petra per part del PP-UMP i Pepe García per part d'Alternativa EU-EV.

I no penseu que era una sessió de pur tràmit, ni penseu que s'han fet moltes reunions d'aquest Consell. És la segona reunió que s'ha fet en tot l'any de la legislatura i avui es presentava el pressupost del 2008 del Patronat; 605.720,91 euros (pdf)  que varen ser rebutjat  per 3 vots en contra i 2 a favor

Les nostres raons per votar en contra són de forma i contingut.

Formalment tot és un desastre; es presenta el pressupost del 2008 passada la meitat de l'any, amb part del mateix ja gastat, cosa totalment irregular, anormal i impensable a qualsevol lloc que vulgui funcionar seriosament. A més a més s'ens dona el pressupost en el mateix moment de la reunió sense temps.

Per altra part tampoc ens agrada el seu contingut que és més del mateix dels anys anteriors, un contingut buit, propagandístic i tudant doblers;

-  Molta de despesa en llogar  locals (més de 31.000 euros, als que hem d'afegir 10.800 de manteniment) quan hi ha locals municipals buits o sense aprofitar.

- Molta de despesa en publicitat 47.545,70 euros en guies i anuncis, 32.000 euros en la marca de Pollença, 28. 870 en acudir a fires (algú ens podria explicar que fan els polítics a les fires)...

En definitiva continuisme, ineficàcia i apatia d'un equip de govern  a un moment de crisi on faria falta l'energia, feina i idees de tothom. 

La situació econòmica al Patronat com a tot l'Ajuntament a més a més és complicada, el romanent de Tesoreria és de -62.815,84 euro. Recordau que es va aprovar un extrajudicial  de 69.237,18 euros al ple de Març i s'arrosegava uns 60.000 euros del 2006. En total estam parlant d'uns 200.000 euros que s'han de compensar al pressupost del 2008, quasi res. 

Per la nostra part hem rebut un bon grapat de bones idees i ja varen comentar a la reunió que esperam que el pla d’actuació del 2009 s’ens doni amb temps per poder fer aportacions.

Un altre dia parlarem del pla d’actuacions d’enguany.

Si pitjau la imatge podreu veure el pressuposts en pdf

 

Protesta antitaurina

Alternativa | 21 Juliol, 2008 17:00 | facebook.com twitter.com

Salut!

Per la present us comuniquem que ja s'han presentades les instàncies
corresponents als diferents grups polítics de  l'Ajuntament de Palma,
i a la seva batllessa,  per a que declarin Palma: "ciutat contrària a
les curses de bous i amiga dels animals
. (veure aritcle anterior)

D'igual forma s'ha presentat instància al Delegat del Govern perquè
faci complir la  "Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de
l'atenció i dels drets de la infantesa i l'adolescència de les Illes
Balears". impedint el  reiterat incompliment de la prohibició
d'assistència de menors a les corregudes de bous, etc.


Ja sabeu que aquest dijous 24 a Palma, a les 20h 30 m, a l'entrada de
Plaça de bous,  hi serem diferents persones per protestar contra la
correguda de bous programada. Participeu-hi.

Us recomanam avui al diari público la sèria d'articles sobre el tema, a més a més han iniciat la recollida de denúncies contra el maltracte als animals a les festes d'estiu

"Denuncia el maltrato animal en las fiestas veraniegas

Llega el verano, y España explota en fiestas, patrocinio y vírgenes de devoción. Charangas y litros de alcohol. Y todo, con los animales como fuente de diversión y atracción turística.

Contamos con tu colaboración para denunciar el maltrato animal en las fiestas de toda España, en forma de fotografías y textos que nos muestren a las claras las vejaciones que sufren los animales en nuestro país."

 

No volem escenes com aquesta. Jaime de Marichalar i el seu fill Froilán a una cursa de Bous a València

 

 
A continuació model per denunciar l'entrada de menors a aquest actes
 

 

 (Segueix)

Ens sobren els doblers.

Alternativa | 21 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple  es va  aprovar  l'annex al conveni de col·laboració amb la CAIB i 1'Ajuntament de Pollença en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs locals i altres ingressos de dret públic  (veure document en pdf)  Vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PSM i abstencions del PP-UMP i Alternativa EU_EV.

 

A aquest tema les explicacions del regidor d’Hisenda ens van semblar insuficients. No resta gens clar que aquest conveni sigui positiu per l’Ajuntament, el debat es va centrar sobre tot en la cessió d'impostos per part de l'Ajuntament.

 

L'Ajuntament té cedit el cobrament dels impostos i taxes municipals al Govern Balear, que a la seva vegada l'ha cedit a un recaptador privat. El recaptador es queda amb un percentatge del que recapta.

 

A més a més ara s'ha fet la cessió del cobrament de les plusvàlues al Govern. aquesta cessió la va fer el regidor d’Hisenda Juanjo Mir sense cap acord de la Junta de Govern ni del Ple. Inclós el PSM a l'equip de govern va presentar un escrit demanant la recuperació del cobrament de les plusvàlues i la resta d'impostos a càrrec l’Àrea d’Intervenció municipal. Això si van presentar aquest escrit com un ciutadà més ja que fins ara no l'han presentat ni a la Junta de Govern de la que formen part ni al ple.

 

Al 2008 amb la brutal pujada  d'impostos i taxes que ha aprovat l'equip de govern, es cobraran 2,700.000 euros més, això pot suposar en torn a 600.000 euros més pel recaptador. Com ens sobren els dobles no passa res.

 

És clar que el cobrament directe dels impostos augmentaria les arques municipals, i donaria facilitats als ciutadans al possibilitar el fraccionament dels rebuts i cobraments, però l’equip de govern prefereix la comoditat de deixar el tema en mans de l’Oficina recaptadora del Govern. D'aquesta manera també opten per tenir els doblers abans ja que  el govern avança el que es te previst cobra, llevat clar el que es queda el recaudador. O sigui prefereixen doblers frecs encara que siguin minvats.

 

Nosaltres a l'igual que el PP i el PSM (UM-UNPi no ha dit res respecte a aquest tema) pensam que a l'actual crisi i el forat econòmic de l' ajuntament, s'hauria de recuperar el cobrament dels tributs des de l’Àrea d’Intervenció

Al debat el  regidor Juanjo (PSOE) es va seguir negant a donar explicacions i va insistir en demanar nostra confiança en que pagarem menys l’any que ve, a pesar de que el conveni no diu res d'aquest tema.

 

Per desgràcia la ràdio no va gravar la primera part del debat amb la primera intervenció d'en Juanjo i la meva. 

 


 

Conveni amb Protecciˇ Civil

Alternativa | 20 Juliol, 2008 06:03 | facebook.com twitter.com

 

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat un conveni regulador per a l'atorgament de una subvenció nominativa a 1'Associació de Protecció Civil de Pollença (podeu llegir el document en pdf). D’aquesta manera Protecció Civil rebrà una subvenció de 15.000 euros anuals a canvi de lliurar les factures cada mig any i una memòria explicativa de les despeses i activitats realitzades. Fins ara els voluntaris (quinze persones a Pollença) havien de comprar el material i després esperar cobrar de l’Ajuntament.

Una funció important de Protecció Civil és col·laborar en el manteniment de l’ordre durant les festes. Una cosa increïble respecte a Protecció Civil és que a la Comissió de Festes no s’els convida, ni se’ls informa de les mesures de seguritat que s'han de prendre, el que ens sembla una manca de sentit i una irresponsabilitat total, a més a més haveu de pensar que a la festa de la patrona venen voluntari d'altres pobles; de Felanitx, Inca, Manacor, Artà... A tota Mallorca hi ha 800 voluntaris.

El dia de la Patrona, els voluntaris de Proteccio civil, munten a la "sala dels mitins" del Convent un hospital “de campanya i van pels  carrers de Pollença recollint   tots els joves, i no tant joves, que veuen tombats  beguts i els duen al convent , sempre acompanyats per un amic, les demanen les seves dades(nom, telefon, de on es) i els colguen a les "tumbones" fins que al de mati avisen a les famílies, o si son de fora poble, com ha passat alguns anys, les enduen a ca seva. A la fi aquesta és una de les coses que fan aquests voluntaris que ajuden a que la festa surti el millor possible, que é sel que tots esperam.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tot el debat a Ràdio Urxella.

 


 

Pdt. Com ja varen comentar a nosaltres només ens han convidat a una reunió de les festes de la Patrona, a la segona ja es varen oblidar, i per tant no sabem si finalment es faran alguna de les propostes que varen fer fa un any, al ple demanarem però amb les poques ganes que tenen de contestar ja veurem..

Sense comptes del Festival de Pollenša

Alternativa | 19 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Hem presentat una al·legació  al Compte General  de l’Ajuntament del 2006 (la podeu trobar al final de l'article).

Demanam que el Compte General de l’Ajuntament s’ajusti a la llei i que s’incloguin els comptes anuals del Patronat del Festival de Pollença  de manera completa: balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria..

Quan varem presentar la nostra moció demanant una auditoria externa, l’equip de govern es va negar a aprovar aquesta auditoria i va dir que era suficient amb la fiscalització de les comptes municipals que realitzava tant l’interventor com la Sindicatura de Comptes. Els fets ens han demostrat que aquesta fiscalització no és suficient i seguim pensant que cal fer una auditoria econòmica externa a l’Ajuntament de Pollença.

 A la primera reunió de la Comissió Especial de Comptes (16 de maig), per  informar del Compte General del municipi de 2006 que s’ha de presentar a la Sindicatura de Comptes (amb un any de retard, ja que havia d’haver-se presentat abans del 1 de juny del 2007) l’interventor  municipal va explicar que el Patronat del Festival de Música de Pollença no havia presentat els seus comptes generals, com marca la llei.

En aquest punt el batlle va plantejar que si la informació no era completa no estava d’acord en aprovar els comptes. Així és va decidir demanar la informació que mancava i tornar a reunir la Comissió una vegada aconseguida la informació sobre els comptes del Festival de Música de Pollença (veure article Desgavell i descontrol).

Al seu informe del 2005 la Sindicatura de Comptes ja havia advertit a l'Ajuntament de Pollença de que tots els organismes autònoms dependents de l'Ajuntament i l'Empresa Muncipal de Serveis (EMSER) no havien presentat els seus comptes.

Un mes més tard, el 12 de juny, es torna a reunir la Comissió Especial de Comptes per tornar a presentar el Compte General de 2006. A la mateixa reunió només se’ns presenta una liquidació del pressupost del Festival, (veure pdf)   quan la llei marca que s’ha de presentar també el balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial i la memòria.

Per tant al Compte General publicat al BOIB 91 d'1 de juliol de 2007 no es troben els comptes del Patronat del Festival de Pollença com marca la llei. Això vol dir que els 240.000 euros transferit, a l’exercici 2006, a les comptes bancàries gestionats pel Festival de Pollença no costen al Compte General de l'Ajuntament i no han pogut ser fiscalitzats ni per l'interventor, ni per la Sindicatura de Comptes.

 Per què  el Patronat del Festival de Pollença ha estat incapaç de presentar els seus comptes del 2006?

A cap reunió se’ns ha donat cap explicació. Vist el temps passat, que no han fet cas als requeriments de l’interventor, que l’equip de govern ha estat incapaç d’aconseguir que presentem els seus comptes i que no es fa cas de les peticions de la Sindicatura de Comptes podem afirmar que el funcionament i la gestió econòmica del Patronat és irregular. El que està clar és que després de tot el ha passat a altres organismes autònoms públics s’hauria de demostrar la màxima transparència i informació amb els doblers públics,  i a dia d’avui els comptes del patronat no són clars, el que no genera més que comentaris i sospites d’irregularitats.

 

 

1 2 3  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb