URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Sords i cecs

Alternativa | 31 Octubre, 2008 15:00 | facebook.com twitter.com

Volem donar les gràcies als ciutadans que varen omplir ahir la sala de plens i també a totes les 1.005 persones que varen firmar la petició de terminar amb la prova pilot i iniciar un pla de mobilitat pel Port. Per desgràcia la resta de partits del municipi semblen sords i cecs i quan parlen seria millor que fossin muts. 

Seguirem lluitant per aquesta petició popular 


1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2008.

Varen demanar una rectiificació important, a l'acta deia que estavam més d'acord amb l'informe de l'arqutiecte municipal respecte al catàleg que amb el del coordinador del mateix quan era justament al contrari.L'informe de l'arquitecte municipal Rafel Balaguer pdf. en general accepta l'informe del coordinador, però quan no accepta l'informe no aporta cap argument que no es trobés a les al·legacions, per demanar obrir uns expedients d'investigació que nosaltres consideram innecessaris. Veure article catàleg de camins 2

 

2. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'ordenança municipal reguladora de l'ús públic del Puig de Santuïri. Varen ser únic vot en contra manenint la mateixa postura que a l'aprovació inicial fer de tot el Puig un refugi de caça. Li dedicarem un altre article. Veure articles anteriors: El Puig de Santuïri. Parts i quarts 1Refugi de caça 2.

Aprovada amb el nostre vot en contra. 

3. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'estudi de detall Club de Golf Can Porquer.  Varen mantenir la matexia postura que a l'aprovació inicial Veure article Hotel al camp de golf.fent un petit recordatori dels desastres fets per aquest golf i recomenant als regidor la lectura de  l'informe del GOB;Els camps de golf a Mallorca. 

Aprovada amb el nostre vot en contra i el del PSM. 


4.- Ratificació decret de Batlia núm. 586 de 08.09.08. Contenciós administratiu amb un bar del carrer del Bot que no ha fet el canvi d'activitats per funcionar com restaurant.

Aprovada per unanimitat. 

5.- Ratificació decret de Batlia núm. 630 de 23.09.08. Contenciós administratiu per una llicència, el propietari tenia llicència de reformes i va tombar tota l'edificació antiga per fer una nova.

Aprovada amb l'abstenció del grup PP-UMP que va acusar a l'equip de govern de fer parts i quarts per no tractar totes les infraccions urbanístiques iguals.

6.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la dimissió de Miquel Ferrá Jaume, Director General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balear. Veure camí públic de Ternelles i tancat 6

Rebutjada, només nosaltres varen votar a favor. Farem un article.

7.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant l'obertura del camí públic de Ternelles.

Aprovada per unanimitat. Farem un article

8.- Moció conjunta presentada pels grups PP-UMP i Alternativa EU-EV demanant la modificació fiscal al tipus mínim de gravamen de l 'lBI per l 'any 2009.

El grup PP-UMP a proposta de l'equip de govern ens va demanar retirar aquesta moció per presentar-la al moment que s'aprovin les taxes i impostos. 

9. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la fi de la prova pilot per a peatonitzar la primera línia del Port i realització d'un pla de mobilitat. Veure article Fer les coses bé no és tan difícil.

El punt més esperat del ple, dona per més d'un article. Ni una moció senzilla i lògica, ni 1005 firmes, ni un ple omplit de ciutadans va fer canviar a l'equip de govern de seguir amb aquesta "xapussa."

Rebutjada amb el nostre vot a favor i l'abstenció del grup PP- UMP. 

10. Aprovació definitiva, si procedeix del Pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de Personal per a l'exercici econòmic 2008.De totes les al·legacions presentades al pressupost que ja comentarem només han acceptat una nostra demanant una partida pel conveni amb el refugi d'animals.

Aprovada amb el nostre vot en contra i el del PP_UMP. Que el 30 d'octubre es faci l'aprovació del pressupost i la plantilla del 2008 el resumeix tot.

11.- Aprovació, si procedeix, del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta de 1 'Ajuntament de Pollença. Molt de retard i "totes les facilitats" per que una empresa privada gestioni no només la piscina coberta del Port sinó també i les instal·lacions del poli del Port i la piscina de Pollença. Veure anteriors articles; 

La piscina coberta del Port. 

El despropòsit de la piscina coberta. 

Aquesta piscina és una ruïna. 

Va ser aprovada amb el nostre vot en contra. Farem una article. 

12.- Propostes/Mocions d'urgència.

Dues mocions.

Aprovació dels comptes generals del 2006 ( sí del 2006 no m'he equivocat). Es va fer sense els comptes del Festival. Veure article sense els comptes del festival de Pollença. Aprovada amb el nostre vot en contra i l'abstenció del grup PP-UMP

Aprovació de la dimissió del càrrec de regidor d'en Gabriel Cerdà(PSM) i anomenar al seu substitut, en Tomeu Cifre. Aprovada per unanimitat. Des d'aquest blog  li volem dones les gràcies per la seva feina com regidor i sort. Esperam que ara pugi donar l'impuls definitiu a la regulació de les visites als BICs de la Fortalessa i el Castell del Rei.

 PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Ja eren les 00:00 i no es varen poder fer  els precs i preguntes corresponents, tenim preguntes sense contestar des de juny i esperam que al proper ple es pugui posar aquest tema al dia.

Només varen fer un plec i és dir a l'equip de govern que tingui en compte la demostració de caça de cabra amb llaç que s'ha anunciat per la fira pot vulnerar l'article 4  de la llei 1/92 de Protecció del animal.

Del blog elsoreteestierno , dedicat a aquest equip de govern. 

 


 

 

El sopar a la fresca, una nova manera de cobrar les multes ???

Alternativa | 31 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Un article de fralokus. Ja sabeu que si voleu participar i enviar-nos articles (eurxella@yahoo.es) aquest bloc és de tots.

Avui (dilluns) a la televisió de Galícia hem pogut veure la indignació de una mare que en el seu ajuntament no li han volgut pagar la despesa dels llibres de text per l’escola dels seus dos fills, la raó era molt simple, el matrimoni acumulava més de 600 euros en multes de tràfic, quasi totes per aparcar en zona blava. En aquest casos hi havia opinions per tots els gusts, uns recolzaven la mesura  perquè les multes s’han de pagar de una manera o de l’altra, uns altres veïns deien que què això era mesclar ous amb caragols, doncs l’Ajuntament en concret hauria de garantir que aquest nins tinguessin els llibres de text corresponents, i uns altres defensaven la mesura perquè d’aquests doblers són de on surten els fons necessaris per afrontar aquesta despesa voluntària dels ajuntament, una despesa que a jo personalment com mesura general sense estudiar el cas particular de cada família, em sembla electoralista, trob que no és lògic que els ajuntaments que no poden finançar correctament les seves obligacions, alguns per incompetència uns altres perquè no n’hi ha més i les necessitats  del administrats són moltes, es fiquin a repartir doblers per una despesa que després és substituïda per una “PLAYSTATION 3” de nova generació o veure com els alumnes de secundària principalment van a l’institut amb els seus MP3 o ja MP4 amb vídeo incorporat.

Segurament aquest any 2008 no sigui un bon exemple, la crisi que s’ha provocat oficialment per la falta d’escrúpols per part d’executius de les altes esferes financeres (hi ha altres versions, però ho deixarem per un altre dia) fa que les famílies donin la benvinguda a aquestes mesures,  que no deixen de ser pa per avui i fam per demà.

Qui s’entreté a llegir el BOIB pot observar que Pollença no és aliena a aquest mal costum de no pagar les multes per les infraccions que els pollencins i no pollencins cometem al volant, són llistats interminables i molt de pics amb persones reincidents que el que te fan pensar és que són persones que no tenen cap respecte pels altres ciutadans ja que incompleixen la llei contínuament.

No estaria de més que l’Ajuntament de Pollença a l’hora de repartir els regals del dia del sopar a la fresca, pegàs una ullada a les deutes que tenen el seus veïnats amb ell, i deixes sense gelat i vi al que tant li agrada aparcar malament, a més de quedar molt malament amb els seus companys de taula. Però amb cura, perquè les ficades de pota de l’administració també hi són i de quina manera, a mi mateix em demanen el rebut de l’impost de circulació d’un FORD FIESTA que fá uns anys que està de baixa.

Fralokus

Forges al blog curvas rectas. 

 

 

 

IBI

Alternativa | 30 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui al ple presentam amb el grup PP-UMP una moció conjunta demanant la modificació fiscal al tipus mínim del gravamen de l'IBI per l'any 2009. Pensam que en aquest moment de crisi i amb la fort pressió fiscal local que ja han rebut els ciutadans de Pollença al 2008, cal una acció conjunta de tots units per damunt d'ideologies per afrontar i superar la crisi.

Aquesta moció va en consonància amb la moció que es va aprovar al darrer ple per unanimitat per adoptar mesures davant la crisi econòmica amb la congelació o reducció al pressupost del 2009 del capítol 2 de Despeses Corrents  en béns i serveis i la realització d'un pla d'austeritat amb la participació de tots els grups polítics. Cal reduir despeses innecessàries. Veure article austeritat i crisi.

 Respecte a l'IBI durant l'any 2005-2006 la Gerència Territorial del Cadastre va desenvolupar una ponència de valors en sol urbà en el nostre municipi per actualitzar els valors cadastrals, ponència que va ésser aprovada definitivament a finals de 2006, entrant en vigor a l'any 2007. Aquest valors varen ocasionar un augment dels valors respecte als anteriors de un 150% , augment que es veu reflexat en la recaptació de l´IBI de naturalesa urbana.

Aquest augment en la tributació de l´esmentat IBI es prorrateja durant 10 anys, per tant sense aplicar cap augment del tipus de gravamen d'aplicació d´IBI durant el 2007 es va augmentar un 15 %, i per el 2008 un 30% al que s'ha d'afegir l'augment de tipus en urbana (8´16%) i en rústega (162%) practicat per l'equip de govern en l'aprovació de les ordenances fiscals per el 2008, aquest augments implicaran un augment de recaptació de 1.780.000€ aprox. Aquests augment desmesurat d'impostos va provocar un allau de reclamacions, desestimades quasi en la seva totalitat i fortes queixes de tota la ciutadania.

L'augment dels valors per el 2009 implicarien un augment de l´IBI un 53% en referència al 2006 (abans de la revisió) i  pensam que a l'actual situació de crisi, no es pot seguir amb aquesta línia de exprimir als ciutadans que ha practicat fins ara l'equip de govern.

Per tot això demanam conjuntament amb el PP_UMP que l'any 2009 es modifiqui l'ordenança fiscal  al tipus mínim de gravamen de l´IBI, fet que minimitzaria la repercussió de l´impost  provocat per l'augment de valors  i que no afectaria  a la capacitat recaptaria de l´Ajuntament  en comparació als darrers anys, afavorida per l'aplicació dels nous valors cadastrals.

No es pot donar idees; però a Santa Perpetúa de Moguda (Barcelona) varen fer això.

 

 

Volem un ple ple

Alternativa | 29 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Dijous 30 a les 20:00 h, us esperam al ple; per reivindicar la fi de l'experiment de peatonalització i un pla de mobilitat seriós al Port, per denunciar el tancament del camí públic de Ternelles i demanar la modificació fiscal al tipus mínim del gravamen de l'IBI per l'any 2009. Per un ple viu, ciutadà i participatiu.

Al ple de dijous presentam tres mocions en solitari i una de manera conjunta amb el grup PP-UMP.

En solitari presentam mocions:

- Demanant la dimissió de Miquel Ferrà Director General de Biodiversitat de la Conselleria de Media Ambient del Govern per la seva actuació a l'excursió del 12 d'octubre.


- Demanant un decret de batlia per l'obertura del camí públic de Ternelles quan es pugui fer jurídicament. 


- Demanant la fi de la prova pilot per peatonitzar la Primera Línia del Port i realització d'un pla de mobilitat.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.-PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2008

2. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'ordenança municipal reguladora de l 'ús públic del Puig de Santuïri. Mantenim la mateixa postura que a l'aprovació inicial

Veure articles anteriors: El Puig de Santuïri. Parts i quarts 1Refugi de caça 2.

No s'ha acceptat la nostr a al·legació de fer del Puig un refugi de caça però si que s'ha acceptat la nostra moció de afegir el següent punt:

  • Els animals (cans) que hagin d’exercir la funció cinegètica només podran accedir al camp d’ensinistrament si porten el seu corresponent xip identificador segons normativa vigent. Es crearà un llibre de registre en el que els usuaris indicaran l'hora d'entrada del ca a la zona, nombre de xip identificador i l'hora de sortida de la esmentada zona, aquest llibre estarà a disposició de la Policia Local i serà presentat anualment a l’àrea de medi ambient per verificar la seva correcta utilització. La Policia Local verificarà de forma aleatòria que els animals presents en el camp d’ensinistrament duran el corresponent xip.

 

3. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'estudi de detall Club de Golf Can Porquer. Veure article Hotel al camp de golf.

4.- Ratificació decret de Batlia núm. 586 de 08.09.08. Contenciós administratiu amb un bar del carrer del Bot que no ha fet el canvi d'activitats per funcionar com restaurant.

5.- Ratificació decret de Batlia núm. 630 de 23.09.08. Contenciós administratiu per una llicència, el propietari tenia llicència de reformes i va tombar tota l'edificació antiga per fer una nova.

6.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la dimissió de Miquel Ferrá Jaume, Director General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balear. Veure camí públic de Ternelles i tancat 6

7.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant l'obertura del camí públic de Ternelles. El tema es complica per moments ja li dedicarem un article però sembla que només hi ha dos alternatives; modificació del PGOU o expropiar ús del camí.

8.- Moció conjunta presentada pels grups PP-UMP i Alternativa EU-EV demanant la modificació fiscal al tipus mínim de gravamen de l 'lBI per l 'any 2009

9. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la fi de la prova pilot per a peatonitzar la primera línia del Port i realització d'un pla de mobilitat. Veure article Fer les coses bé no és tan difícil.

10. Aprovació definitiva, si procedeix del Pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de Personal per a l'exercici econòmic 2008.De totes les al·legacions presentades al pressupost que ja comentarem només han acceptat una nostra demanant una partida pel conveni amb el refugi d'animals

11.- Aprovació, si procedeix, del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta de 1 'Ajuntament de Pollença. Molt de retard i "totes les facilitats" per que una empresa prrivada gestioni no només la piscina cuberta del Port sino també la de Polleça i ja veurem si més coses.

12.- Propostes/Mocions d’urgència

 PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

 Acudit del roto del blog d'IU a Ugíjar.


 

 

 

Contra el ciment. Pau Alabajos & Fralokus.

Alternativa | 28 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Pau Alabajos és un cantautor valencià que vaig tenir la sort de conèixer el passat mes d’agost a la jornada antitaurina d’Inca, nascut l’any 1982 a Torrent (València), la seva música sempre denuncia la bogeria de l’urbanisme al País Valencià i el seu compromís amb els menys afavorits.

Destaquen cançons com “Contra el ciment” i "Línia 1", aquesta darrera una crítica ferotge a la Generalitat Valenciana per mirar cap a una altra banda per l’accident del Metro del 3 de juliol de 2006, en aquest accident varen morir 43 persones i 21 eren del seu poble. Però quan parlem de música el millor és escoltar-la, el vídeo adjunt és un petit reportatge de l’urbanisme a Pollença, la “cançó de fons” és “Contra el ciment” del seu darrer disc “Teoria del kaos”.

No vull oblidar-me de na Laura, la seva inseparable violinista que a ben segur les cançons no sonarien igual sense els seus acompanyament, com anècdota us diré que na Laura el dia de la jornada antitaurina d’Inca, es va posar dues “banderillas” a l’esquena i es va estar tombadeta una bona quantitat de temps.

Pau Alabajos a la xarxa:

http://www.paualabajos.com/

http://blocs.mesvilaweb.cat/paualabajos

http://www.myspace.com/paualabajos

La foto està treta de http://blocs.mesvilaweb.cat/paualabajos

 

No us perdau el vídeo de fralokus amb música de Pau Alabajos.

http://es.youtube.com/watch?v=GS3T5FopQzc


 

 

CONTRA EL CIMENT - PAU ALABAJOS (TEORIA DEL CAOS)

http://www.fotolog.com/unadaptedpeople/11022720

Barris de segona que veuen passar el temps
platges asfaltades, formigó per tot arreu
grues i bastides, edificis, gratacels,
que eclipsen el sol de migdia.

Anem a la deriva sembla que hem perdut el Nord
hem venut el territori com sempre al pitjor postor
hem deixat que la cobdícia, ens sepulte les arrels
sota muntanyes de runa.

Sobren les paraules, és moment d'entrar en joc
de sumar les nostres forces i aturar la destrucció
és l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu,
contra el ciment, que s'apodera del paisatge.

Platges i més platges, centenars de camps de golf,
centres comercials enormes, hotels i urbanitzacions,
paradís de la rajola, pàtria d'especuladors,
pirates de traje i corbata.

L'horta és devastada, sense cap contemplació,
mentre s'ompli les butxaques, un polític qualsevol,
que no entén de ideologies, ni projectes de futur,
que no té vergonya ni escrúpols.

Sobren les paraules, és moment d'entrar en joc
de sumar les nostres forces i aturar la destrucció
és l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu,
contra el ciment, que s'apodera del paisatge.

 

Prou de corrUMPPciˇ i 2

Alternativa | 27 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

No és creïble que tot el  llarg llistat de casos de corrupció de l'anterior legislatura respongui només a fets aïllats i individuals. Estam parlant de casos simultanis de corrupció a diferents àrees on s'han vist implicats; regidors, càrrecs de confiança, directors generals, consellers...

Resulta i pensar il·lusori pensar que aquest robatori sistemàtic dels doblers públics era ignorat per en Jaume Matas i per na Mª Antònia Munar. Igualment resulta difícil imaginar que una part d'allò robat servia per finançar les activitats del partits implicats. S’ha arribat a una situació a la que ja no és suficient amb que els processats siguin apartats de manera preventiva dels llocs de responsabilitat pública i dels seus partits polítics, fa falta una neteja a fons. Tots els alts càrrecs amb responsabilitat de partit i de govern del PP i UM a l’anterior legislatura que gaudien, i molt d’ells encara gaudeixen, d’un bon sou i tota una sèrie de privilegis, se suposa que en funció de la seva responsabilitat, haurien de deixar la política si encara no han estat implicats a cap cas per col·laborar i formar part d’un govern corrupte. En política s’està per servir als ciutadans i el millor servei que poden fer ara aquesta gent és dimitir. Ni na Munar pot ser presidenta del Parlment, ni na Catalina Cirer cap de l’oposició a l’Ajuntament de Palma i evidentment el senyor Matas no pot seguir un dia més sense tornar a les illes per donar explicacions. No es pot seguir a un Parlament amb quatre diputats imputats per casos de presumpta corrupció: Bartomeu Vicens (UM), Catalina Soler, Jaume Font i Josep Joan Cardona del Partit Popular.

Els diputats d'Esquerra Unida -Els Verds no poden seguir a un govern amb el suport d'una persona com Tomeu Vicens i compartint govern amb un partit com Unió Mallorquina incapaç de llevar a Tomeu ni tan sols la militància.

 Ja és hora que torni el ex-molt honorable Jaume Matas.

 

 

 

Embassament de Mortitx... Caminant per Mallorca (VIII)

Alternativa | 26 Octubre, 2008 19:00 | facebook.com twitter.com

 

Camina que caminarà questa setmana el nostre company Antoni Rafel Flores ens porta d'excursió virtual a l'embassament de Mortitx i un forn de pa a un alzinar proper.

 

 

 

Diumenje que ve, més!

Prou de corrUMPPciˇ 1.

Alternativa | 26 Octubre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Pas a pas es demostra que el govern PP-UM de l'anterior legislatura era una govern podrit de corrupció. No es pot ser tan ingenu per pensar que una persona de la importància d'en Bartomeu Vicens a UM actués de manera individual i aïllada. Hem de recordar que no només es troba  imputat al  cas Son Oms (cobrament d' una comissió per requalificar aquests terrenys rústics en sòl industrial) sinó que també està implicat com ex conseller d’Ordenació Territorial al cas  Pla Territorial de Mallorca (tràfic d'influències, ús d'informació privilegiada i prevaricació per oferir bons negocis a un grup de privilegiats empresaris de la construcció)

La pregunta cada setmana és quan sortirà el següent cas de corrupció (podeu trobar un llistat de casos i implicats a la viquipèdia).

Si la corrupció que ha sortit fins ara arriba a punts tan "cutres" com De Santos utilitzant la targeta de l'Ajuntament per pagar serveis de prostitució masculina, i Ordinas amagant  els doblers a una capsa metàl·lica de Cola Cao antiga no cal ser molt imaginatiu per pensar que només s'ha descobert la punta de l'iceberg de la corrupció.

Reiteram que cal una acció decidida de partits polítics, sindicats, judicatura, policia i tota la ciutadania en la lluita contra la corrupció. És urgent que el govern balear demani més recursos materials i personals per la fiscalia anticorrupció.

Els diputats d'Esquerra Unida -Els Verds no poden seguir a un govern amb el suport d'una persona com Tomeu Vicens i compartint govern amb un partit com Unió Mallorquina incapaç de llevar a Tomeu ni tan sols la militància. 

Recordam que entre altres possibles casos  la fiscalia anticorrupció investiga la construcció del pavelló esportiu Palma Arena de Palma, inicialment pressupostat en 48 milions d'euros i que finalment n'acabà costant 90. Aquesta és una de les imatges més espectaculars de la corrupció(fotografiat per Serge Cases al diar Balears);l’ascensor del pàrquing del Palma Arena si pitjam el botó del darrer pis, hauríem d’arribar a una pista d’atletisme però allà on hi hauria d’haver les insta·lacions esportives avui només hi ha terra resseca, matolls, residus d’obres i, presidint tot aquest paisatge, un enorme ascensor

Ja és hora de que l'ascensor anticorrupció pugui pujar més pisos i trobar proves contra els que es varen dedicar durant quatre anys a saquejar les arques públiques.

 

 


 

 

VIVA EL MAL, VIVA EL CAPITAL

Alternativa | 25 Octubre, 2008 06:05 | facebook.com twitter.com

La crisis que patim ha tret a la llum la veritat del sistema capitalista neoliberal.

 La crisi ha vengut a demostrar que som ostatges dels interessos del capitalisme neoliberal. Els parlaments són ostatges dels Ministeris d'economia i aquests de les grans corporacions econòmiques. D'aquesta manera els ciutadans sembla que el millor que podem fer és estrènyer-nos el cinturó a favor de la banca. 

Baix el totalitarisme econòmic del sistema capitalista neoliberal el nostre marge polític és insignificant, mentre que el marge de les grans corporacions econòmiques és immens com ha demostrat la rapidesa i doblers amb la que s'ha acudit a la seva ajuda.

Ninguna de les grans decisions globals que caldria prendre per solucionar els problemes que avui amenacen als sers humans, de la fam al canvi climàtic passant per la SIDA a Africa es pot prendre a un món on el mercat s'imposa. Tots aquests problemes es podrien solucionar a una societat de nacions amb governs, parlaments i institucions públiques només sotmesos a la voluntat ciutadana. El que ha restat més que clar des de que existeix el capitalisme és que els governs democràtics no poden  prendre decisions capaces de modificar essencialment la direcció de l'economia global. El que tenim són governs sotmesos a un sistema que deixa tota decisió econòmica d'importància en mans de la lliure iniciativa privada de les grans empreses, que evidentment prenen les seves decisions fora de cap control democràtic sense tenir en compte ni a ciutadans ni al món que estan destruint.

                                                     El genial Brieva.


 

En paraules sintetitzades dels germans Fernàndez Liria (Carlos i Pedro) i de Luis Alegre Zahoner:

"El capitalisme és un sistema en el que la sobreproducció de riquesa, que seria un motiu de festa pel ser humà,  suposa una manca de mercat i una amenaça de crisi. Un sistema en el que el progrés tecnològic no escurça la jornada labora, si no que l'allarga i la fa més precària. Un sistema en el que la possibilitat humana de descansar es transforma en el desastre de l'atur. En el que la guerra, la pitjor de les calamitat per al ser humà, és el millor estimulant econòmic. En el que la producció d'armament suposa la més pesada carrega per als homes i el millor negoci per a l'economia. En el que la dilapidació sistemàtica de recursos i riquesa es diu creixement.

Baix condicions capitalistes, tot que pels ser humans és un problema, resulta que per l'economia és una solució. I el que pels sers humans és una solució per l'economia és un problema"

Com deia la bruixa averia només podem dir VIVA EL MAL, VIVA EL CAPITAL. Si voleu entendre la crisi haveu de veure el següent  vídeo de la bruixa averia.

 

 

Dues perles de la crisi:

- Fernando Martín propietari de la immobiliària Martinsa va cobrar 139 milions d'euros abans de suspendre pagaments

- Després de que el govern dels Estats Units o sigui els ciutadans donasin 85.000 milions de dolars per ajudar als "pobres   especuladors" els més alts executius de l'enfonsada assegurador AIG es varen gastar 450.000 euros a un resort de luxe a California. Mentre a Europa el desaparegut banc Fortis organitzavan un berenar a un restaurant de luxe a Monaco ( 50 persones; 150.000 euros) per celebrar les ajudes europees.

╔s hora de despertar i obrir les finestres.

Alternativa | 24 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Des de que tenim representació al ple les nostres mocions han ajudat a que representants de les associacions del municipi hagin pogut participar al ple.
 

A la nostra moció d'una Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanals del municipi (ordenança que a pesar de ser aprovada per unanimitat pel gener encara no s'ha fet) varen participar Martí Cifre ( comerciant de la plaça i president de l'Associació d'investigació i desenvolupament econòmic del mòn rural) i Martí Solivellas, president de la cooperativa pagesa.

Al darrer ple a la nostra moció relativa a evitar el maltractaments dels animals a més a més d'omplir el ple va poder participar Josep Lluís Pons president de la societat de caçadors de Pollença.

 Per desgràcia el batle no va deixar participar a la moció de recuparació de la base al president d'Esquerra Republicana Miquel Angel Sureda, al·legant que no representava a una associació sino a un partit.

 Al ple del dijous dia 30 a les 20:00 ens agradaria veure el consistori ple de tots els que volen el camí de Ternelles públic i obert, i de tots els que volen un pla de mobilitat de veritat pel Port (Seguim recollint firmes i esperam tenir un bon grapat per demostrar el dijous dia 30 al ple (us podeu descarregar el document en pdf). Ens agradaria també que alguna de les associacions i ciutadans implicats als dos temes participassin i poguessin parlar al ple. Només cal fer un escrit en virtut de l'article 7 del reglament de Participació ciutadana i lliurar-ho abans de dimecres.En el cas de no ser una associació cal ser al manco un grup de cinquanta ciutadans afectats pel tema.

 Ja és hora de que la gent desperti no és suficient amb queixar-se als bars o al fill directe, no tots els ciutadans ens conformam amb menjar bunyols.

La implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys i que aquests facin el que volen sense consultar com han demostrat al Port o sense defensar els interesos comuns com han demostrat a Ternelles. Cal un nou model polític i democratitzar a fons l'Ajuntament, cap a dins i capa de fora i això no el pot fer un partit tots sol i un regidor, això és feina de tothom.

A la pel·lícula Novecento a l'escena de l'enterrament dels avis de la Casa del Poble assassinats pels feixistes, Olmo Dalco (Gerard Depardieu) i la seva dona demanaven al poble que despertés, mentra la gent mirava oculta darrera les persianes. És hora de despertar i obrir les finestres. 

 

El reglament de participació ciutadana de Pollença al seu article 7 diu

 (Segueix)

Fems a preu de benzina 2

Alternativa | 23 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Ens volem unir a la queixa popular i al malestar de tot el poble que veu com pugen els imposts però no veu els resultats, degut a la mala gestió i al malbaratament de diners que fins ara s'ha realtizat a l'Ajuntament.

Al seu dia ja varen votar en contra de la brutal pujada d'impostos i taxes i varen  recollir més de 300 al·legacions contra la mateixa. Estam segurs que ara  es recollirien moltes més, per desgràcia la gent no era conscient de la pujada de fins que no ha tingut que pagar.

Aquests dies es multipliquen les queixes sobre tot de la gran pujada de les taxes de fems que als negocis i bars ha pujat més d'un 40% .

Com varen dir al ple de la seva aprovació els fems ens surten a preu de benzina en part per un model imposat des d'UM amb la concessionària  TIRME, que va incrementar un 26 % el cost del tractament de residus urbans pel 2008 i en part per la mala gestió de l'Ajuntament de l'empresa municipal EMSER a l'anterior legislatura que va provocar un gran dèficit que no es cobreix ni amb aquesta impressionant pujada.

D'aquesta manera, i degut a la no fragmentació a l'hora de pagar, els establiments es veuen ara amb una forta despesa que en molts casos resulta estrangulant, i més amb la disminució d'ingressos per la crisi econòmica que entravessem. Volem fer constar que la mala gestió és la culpable de la forta pujada de les taxes i imposts que ara han de pagar els ciutadans i sobretot el petit comerç que arriba a pagar més de 3000 euros en taxes per la recollida dels fems.

Per tot això esperam que a les taxes de fems i residus del 2009 hi hagi els canvis que ja varen demanar al seu dia al ple i que tornarem a demanar i que en cas contrari la ciutadania no esperi a veure la pujada per fer les seves protestes.

Els canvis que demanam són:

Adaptar l'estudi tècnic utilitzat (realitzat per l'Institut Cerdà pel Consell de Mallorca) al municipi ja que es basa en els metres quadrats bàsicament i  no ha tingut en compte el volum de fems produït ni el reciclatge concret de cada negoci. A més a més  no contempla cap pla de reducció de residus, ni bonificacions per reciclatge o disminució de fems. S'ha de fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. Igualment les taxes s'haurien de modular socialment, penalitzant als grans productors

També pensam que és imprescindible l'aplicació de la fragmentació del pagament dels imposts al llarg de l'any per poder fer front més fàcilment a la despesa. I també un pla de reducció de residus així com la progressivitat dels imposts segons volum de residus: cosa que permetria que qui menys fems crea menys pagaria i s'acabaria amb la injustícia actual.

No podem seguir comprant pantalons cada vegada majors per un obès ,sense tractar la malaltia. Els fems creixen i les quatre R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar els fems, i Recuperar els residus en els processos de transformació només són una declaració d'intencions. Es segueix augmentant les taxes als ciutadans sense tenir en compte si reciclen o no, i de moment el Consell segueix sense diferenciar entre els pobles que col·laboren i els que no. Fa falta una llei balear que es proposi de bons i de veres reduir la producció de residus i contribueixi a afavorir la reutilització i el reciclatge.

El propietari d'un bar ha calculat el que li surt cada borsa de residus i ha tret la borsa amb el seu preu (espectacular).

 

 

 

Les coses no sˇn tan clares.

Alternativa | 22 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Ahir  a la secció "Foganya" va aparèixer una nota referent a la meva persona, "les coses claras y el chocolate espeso", bé les coses no són tan claras.

Es deia que jo sóc soci de l'Associació de Veïns de Gotmar, no és cert, visc a Gotmar (mai he amagat aquest fet) però no sóc soci. Sí que és sòcia la meva dona.  Quan el pacte de progrés va perdre les eleccions al 2003 vaig decidir fer-me soci del GOB i afiliarme a EU. Després vaig decidir no fer-me soci de cap associació ja que com polític he de defensar interesos generals a vegades contraris als interesos d'una associació concreta, com és el cas.

Es deia que jo defens els interessos de l'Associació de Veïns de Gotmar,que la meva moció no era gratuïta i que presentam una moció contra la peatonització de la primera línia. Nosaltres no presentam una moció contra la peatonització sino per terminar l'actual prova pilot i fer un pla de mobilitat seriós. Una vegada recollida tota la informació i amb la participació de tothom podrem decidir si la peatonització ha de ser total o parcial, si ha de ser a tota la primera línia o a una part...Amb l'Associació de Veïns de Gotmar coincidim en la seva crítica a la manca de participació i informació a l'actual prova pilot.

 La veritat que la foganya d'ahir em va fer mal. Fa cinc anys que com coordinador i després regidor estic donant la cara  en multitud de temes, en alguns he de dir que la meva família ha  tingut que aguantar "petites revenjes" per la meva feina política. Evidentment la gran majoria del temes no m'afecten directament  però la major part de les queixes de la gent són per un interès personal i directe. Si aquests temes entren dins el nostre programa i ideologia hem fet feina per ells siguin a Formentor, la Cala o qualsevol lloc del municipi. Precisament això és la política; dedicar temps i treball a fer feina per la comunitat.

Seguim recollint firmes i esperam tenir un bon grapat per demostrar el dijous dia 30 al ple (us podeu descarregar el document en pdf).que el que s'ha fet ha estat un desastre i que la gran part de veïns de Pollença tan els que estan a favor com en contra de la peatonalització volen que les coses es facin bé. L'ordeno  i comando fa ja uns anys que es va terminar encara que alguns no s'hagin donat compte.

Del blog terra de ningú; el roto. 

 

 

 

El conveni amb el Refugi d'Animals

Alternativa | 21 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 Fa dos números al fill directe del Punt Informatiu  una persona comparava els doblers que es donen al Refugi d'Animals, segons ell o ella una subvenció de 60.000 euros amb les subvencions que es donaven a PRODIS i AFAMA, 10.000 euros per associació.

Primer hem de dir que als pressupost només surt una partida de 15.000 euros pel refugi i que per subvencions a entitats socials sense especificar surten 45.000 euros. Però també hem de dir que al cas del refugi la partida no és correcta per que no contempla el conveni signat entre l'Ajuntament i el refugi, i per això hem presentat una al·legació que podeu trobar a la continuació d'aquest article.

Pensam que la comparació del fill directe esta feta amb molt mala fe. Per defensar que PRODIS i AFAMA mereixen més subvencions no cal fer una comparació amb el refugi d'animals que ni tan sols perteneix a la mateixa regiduria. Aquesta comparació només  ha pogut ser feta no per una persona que valora la gran feina que fan PRODIS i AFAMA, sino per una persona amb cap sensibilitat cap als animals. Però sense parlar de sensibilitats, que és una cosa molt personal hem de dir que objectivament el Refugi assumeix unes competències de l'Ajuntament de manera  modèlica i així és reconegut per tots els regidor, als darrer ple, pels ciutadans que l'hagin visitat, que hagin extraviat el seu ca o el seu moix o que hagin portat un ca o moix abandonat , per altres municipis i pel Consell de Mallorca.   Al refugi a més d'un immillorable tracte afectiu  es tenen les millors i més adequades garanties sanitàries i de seguretat pels animals

També hem de deixar clar que una cosa són les subvencions i una altra diferent els convenis.  El conveni firmat amb el Refugi significa que les competències de protecció animal de l'Ajuntament de Pollença de recollida i acollida d'animals abandonats són cobertes pel Refugi d'animals.

La feinada que ha fet i fa Josefina Vivancos i l'Associació d'Amics del refugi d'Animals de Pollença no té preu i no mereixen comentaris com el fet al fill directe. Ja que aquest anònim  demostra cap sensibilitat pels animals al manco la podria tenir per gent que ha posat el seu temps, patrimoni i salut als cuidat dels animals.

Al conveni s'especifica tot el que es compromet a fer el Refugi que no és poc i que fa de manera excepcional:

- Rebre tots els animals abandonats al terme municipal de Pollenca.

- Cercar un lloc adequat per donar sortida a aquests animals, un llocque reuneixi els  requisits que la Consel1eria de    i altres institucions mallorquin (nucli zoològic ... ),

- Castrar, en la mesura de les possibilitats econòmiques, els animals recollits per l' Associació o entregats per part de l' Ajuntament de Pollença o prendre mesures similars.

- Dur a terme un control higiènic dels animals.

- Sacrificar els animals malalts que no es puguin adoptar, així com mantenir una població màxima en les instal·lacions que garanteixi la no saturació de les mateixes i redueixi les possibles molèsties als veïns, fixable en 70 cans i 50 moixos, seleccionant els animal segons l'estat físic, edat i les seves possibilitats d'adopció.

- Mantenir vius els animals durant el període de temps més llarg possible i respectar el mínim que marca la Llei.

- Alimentar els animals domèstics recollits.

- Donar en adopció els animals que sigui possible a aquelles persones que ho sol·licitin, declarin poder oferir allotjament a l 'animal adoptat en les condicions mínimes fixades en la normativa, i aportin les seves dades a una fitxa de control d'adopcions.

- Assumir el projecte de control dels moixos assilvestrats, la supervisió tècnica del qual serà executada directament per l' Ajuntament de Pollença a través de la seva Àrea de Medi Ambient.

- Efectuar un informe anual de la tasca duita a terme que es presentara al Registre d'entrada de l' Ajuntament de Pollença. A més del funcionament normal del refugi, es farà constar en l 'informe el projecte dels moixos assilvestrats, contemplant:

- Inventari de colónies existents.

- Inventari d'animals existents a cada colònia.

- Inventari de la xarxa de voluntaris responsables de cada colònia.

- Resum de les actuacions fetes (captures realitzades, sacrificis, adopcions) relatives concretament al control dels rnoixos assilvestrats.

- Organitzar xerrades amb els veïns i institucions del municipi en cas que es sol·licití.

- Establir un horari de visita per als particulars i institucions al lloc destinat a la guarda dels animals.

- Promoure la participació i la conscienciació de la població del municipio

- Dur a terme captures regulars d'animals vagabunds en els nuclis urbans (segons la definició de lOrdenanca municipal) en funció de la població vagabunda existent, i segons les necessitats i urgencies que es marquin des de l' Área de medi Ambient de l' Ajuntament de Pollenca,

  Més informació a la pàgina web del Refugi d'Animals,

 Aprofitam per dir que pel pròxim mercadet d'hivern al Refugi necessiten:


Mobles, quadres, roba, llibres CD's DVD's, parament de taula i casa, cosetes barates , plantes, o altres objectes als quals no donis ús.

Gràcies anticipades

Crida'ns al 971532180 passarem a recollir-lo

 (Segueix)

Realitat i ficciˇ

Alternativa | 20 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 El nostre batle cada vegadaconfon més la realitat amb la imaginació. Al darrer ple es va presentar com defensor incondicional desde sempre de que el local de la plaça Joan Cerdà fos gestionat per PRODIS. Jo li vaig intentar fer veure la realitat; el local el gestionarà PRODIS per que la persona que va obtenir la concessió, gràcies a unes clàusules que valoraven els doblers sobre tot, va renúnciar, ni més ni manco. Per desgràcia no em  va deixar parlar al ple  ( ja no tenia dret a rèplica) i inclús em va amenaçar amb expulsar-me ( amb els caçadors al ple en Joan estava molt crescut). Ara estic més convençut que l'hagués vengut bé escoltar-me ja que la seva confusió entre realitat i ficció va a més

Aquest dissabte al Diario de Mallorca el batle Joan Cerdà (UM), va dir que firmaria un decret d'obertura obligatòria del camí públic de Ternelles quan els servies jurídics de l'Ajuntament haguessin fet els informes pertinents favorables a l'obertura. Per altra part deia Joan que l'Ajuntament lluita
des de  1991 i que firmarà el decret  no pel que digui la Plataforma Pro Camins Públics ni Oberts, ni nosaltres.

Ens agrada aquesta afirmació tan contundent, quina pena que el senyor batle no vingués el diumenge a l'excursió amb els ciutadans que reivindiquem el caràcter públic del camí, per dir això mateix als agents de medi ambient enviat pel seu company de partit i executiva Miquel Ferrer.

No sabem on s'havia amagat fins ara aquesta ferma voluntat ja que l'aprovació inicial del catàleg es va fer fa ja cinc anys poc abans de que en Joan fos triat com batle. Es veu que la rapidesa en prendre decisions no és el seu fort.

 També és una pena que a pesar d'aquesta voluntat del Batle d'obrir camins públics, fins ara hagi estat incapaç d'obrir cap ni un dels nombrosos camins públics tancats a Pollença.

Aquesta és la cara d'en Joan el dia que es va triar a Miquel Nadal com president d'UM, la seva carrera com "crític" dins UM també és un altre cas curiós de confusió entre realitat i ficció; va passar de crític amb na Munar a Conseller, i ara ha passat de crític amb Miquel Nadal a tancar files amb ell per destituir a Buills. Segurament ens trobam davant del crític més curiós de la història política de Mallorca.

 


 

Garci l'ha dedicat aquesta carta (sense acritut)

 (Segueix)

De l'Hotel Formentor al Fumat passant per Cala Murta. Caminant per Mallorca (VII)

Alternativa | 19 Octubre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu les fotografies de l'excursió de dissabte dia 18 de l'Hotel Formentor al Fumat passant per Cala Murta. Les fotos son fetes per en Garci. Avui no tenim fotografies d'Antoni Rafel Flores per motius tècnics(maleïts ordenadors). 

Durant el camí vàrem trobar una barrera tancada al pàrking de Formentor i un xalet al bell mig del camí que va de Cala Murta al Far. Aquesta casa no és que tanqui el camí sinó que l'ocupa i desvia a la gent per una altre banda. Caminar, fins i tot per llocs com aquests, no està exent de complicacions. 

Esperam que disfruteu de la caminada virtual tant com nosaltres disfrutàrem ahir. 

 

 
 

 

Fer les coses bÚ no Ús tan difÝcil.

Alternativa | 19 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Una altra bona raó per anar al ple del dijous 30 presentama una moció demanant la fí de la prova pilot per a peatonitzar la primera línia del Port i la realització d’un pla de mobilitat. Després de rebre nombroses queixes de veïns i comerciants del Port hem decidit donar-lis suport i iniciar una campanya de recollida de signatures que culminarà al proper ple de 30 d'octubre, us podeu descarregar el document en pdf .

 Després d’un primer intent fallit, des del 29 de setembre s’ha fet una prova pilot per peatonitzar la primera línia del Port de Pollença amb la finalitat segons paraules textuals dels responsables; “ de veure els problemes que sorgeixen al voltant de la peatonització, sobretots pels comerciants, als quals es tindrà en compte”.

Ja ha passat pràcticament un mes de prova pilot són evidents els problemes no només d’alguns comerciants sinó també de veïns, taxistes i policia municipal. Causant un greu perjudici econòmic a un bon número de treballadors de la zona, en una època de crisi.

A tot el procés ha hagut una evident manca d’informació i participació, com han denunciat l’Associació de Veïns de Gotmar, els grups polítics de l’oposició i  particulars

Pensam que aquesta no és la manera lògica i raonable de afrontar una obra tan important i delicada com és la peatonització de la primera línia del Port. I que aqueta obra ha d’anar acompanyada de la màxima informació i participació possible.

Per tot això,demanam.

- El final immediat de l'actual prova pilot  de peatonització del Port de Pollença i que no es realtizen noves proves pilot fins que no s’hagi fet un vertader pla de mobilitat.

- La realització d’un pla de mobilitat; primer amb un treball de camp recollint una per una totes les opinions i problemes dels comerciants, veïns, vianants, conductors de primera línia (horaris de repartiment, situacions particulars, càlculs de freqüència i quantitat de tràfic ...). 

Segon, realitzant un diagnòstic de la situació amb el plantejament de les diferents alternatives  i solucions possibles, seleccionant les més adequades a nivell econòmic, social, mediambiental i urbanístic.

Tercer, presentant el pla de forma pública a través d'un procés de participació ciutadana en el qual hi puguin participar tots els ciutadans

 Els experiments millor amb gaseosa. Brieva a los viejunos también bailan

 (Segueix)

Manca de projecte

Alternativa | 18 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana hem presentat al·legacions al pressupost del 2008 quan hauriem d'estar ja parlant del pressupost del 2009. No ens cansarem de dir que aquest fet ha suposat una burla de la democràcia ja que no hem pogut exercir el nostre dret i deure de control de la gestió econòmica municipal. 

El retard del pressupost també ha estat una demostració de la manca de projecte de l'equip de govern i de la divisió dels diferents partits que formen part del mateix. Les grans beneficiàries han estat les àrees d'UM-UNPI que , a pesar del anys que fa que governen, encara no s'han acostumat a tenir un pressupost reglat i un control de les seves despeses. A la seva forma populista "unpiniçada" de governar els va millor gastar segons l'interès partidista del moment. Mentre PSOE i PSM han consistit que es prorrogui aquesta forma de governar i tudar doblers que tan de mal fa al municipi.

Per tot això volem que  hagi constància de la nostra oposició a aquests pressuposts i a la forma que s'han fet, per això hem fet una primera al·legació a la totalitat i hem demanat la seva retirada i reelaboració ja que no s’han ajustat als tràmits legals, portam un any de retard i encara tampoc s'ha fet la presentació de liquidació del pressupost . 

Igualment  a l'al·legació hem manifestat la insuficiència dels ingressos amb relació a les despeses pressupostades. Ja que entre els ingresso s’ha inclòs l’impost corresponent a les obres de l’Hotel Formentor (569.000 euros) que encara no s’ha liquidat i que diverses partides previstes d’ingressos és clar que a aquestes altures d’any no s’arribaran ( imposts sobre l’increment del valor dels terrenys, llicències urbanístiques, multes urbanístiques...)  D’aquesta manera s’està vulnerant el principi d’universalitat i anivellació pressupostària.

Una altra al·legació que hem presentat més concreta ja la comentarem a altre article. 

Quan parlam del populisme ens referim a l'ús de "mesures de govern populars", destinades a guanyar la simpatia de la població amb la finalitat fonamental de preservar el poder i l'hegemonia política per damunt de qualsevol projecte o el bé comú.

Del blog http://www.mexicomaxico.org i http://www40.brinkster.com

 

 

El dijous 30 us esperam al ple.

Alternativa | 17 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

El dijous 30 d'octubre a les 20:00 us esperam a tots al saló de plens de l'Ajuntament de Pollença per donar suport a  les nostres mocions demanant l'obertura del camí públic de Ternelles i la dimisió de Miquel Ferrà Jaume,  director general de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear per la seva actuació a l'excursió del passat diumenge.

 Respecte a l'obertura del camí públic de Ternelles esperam que el dia 30  ja s'hagi publicat al BOIB l'acord referent al catàleg de camins del municipi i per tant el batle ja pot  ordenar mitjancant un decret d'alcaldia que s'obrin les barreres situades al camí de  en 48 hores, des de la recepció de la notificació, i que en cas de que no es faci així  l'Ajuntament pot realitzar aquesta obertura sense necessitat d'acudir als tribunals ja que no significa cap tipus de pronunciament sobre la propietat del camí. Hi ha un precedent; el decret d'alcaldia núm 431. del 25 de maig de 2006 que sol-licitava l'obertura de la Carretera vella de Lluc a l'alcada de la finca de l'Empaltada.

Com ja hem comentat  segons l'article 70 del reglament de bens locals; "Les Corporacíons Locals podrán recobrar per si la tinenca deis seus béns de domini públic en qualsevol temps"

I segons l'article 71.2 del reglament de bens locals; La recuperació en via administrativa requerirà acord previ de la Corporació, al que s'acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, tret que es tractés de repel·lir usurpacions recents.  I ' art 71.3 Aquest privilegi habilita a les Corporacions Locals perquè utilitzin tots els mitjans compulsoris legalment admesos, sense perjudici que sí els fets usurpadors tenen aparença de delicte es posin en coneixement de t'autoritat judicial.

 Per altra part ens unim a la petició de la Plataforma Pro Camins Públic i Oberts de la dimissió de Miquel Ferrà i presentam una moció en el mateix senti

Consideram que l’actuació del Director General de Biodiversitat  ha estat lamentable i plena de falsedats des d’un principi, i que els agents que el va enviar i es varen situar darrera la barrera de l'Estret de Ternelles  tancada en pany i clau per la propietat de la finca , a varis quilòmetres de la zona d’exclusió, varen conculcar el dret fonamental recollit en l'article 19 de la Constitució Espanyola (la lliure circulació pel territori públic o d'us públic) a un grup de ciutadans pacífics que anàvem d'excursió per un camí públic.Fent de guardes jurats a les ordres de la propietària de la possessió.

 

No podem acceptar que un càrrec que ha de defensar el patrimoni públic i al conjunt dels ciutadans, actuï d'aquesta manera; coaccionant a més de 500 excursionistes pacífics per tal de dissuadir-los de la seva intenció de realitzar la pràctica de l'excursionisme per un camí públic.


 Fotografia del blog d'en Toni Salas on podeu veure més.

 

 A continuació lamoció demanant la dimisió.

 (Segueix)

Sˇn temps de transparŔncia, no de confianša

Alternativa | 16 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

La setmana passada es varen tornar a presentar els comptes generals de l'Ajuntament del 2006 que s'han de presentar a la Sindicatura de Comptes, increïble però cert encara estam parlant de números del 2006 que s'havien d'haver presentat abans de l'1 de juny del 2007.

Com ja havien informat a aquest blog (veure article sense comptes del Festival de Pollença) haviem presentat una al·legació. Demanavam  complir la llei i la inclusió  dels comptes anuals del Patronat del Festival de Pollença  de manera completa: balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria...

A la primera reunió de la Comissió Especial de Comptes (16 de maig), l'interventor  municipal va explicar que el Patronat del Festival de Música de Pollença no havia presentat els seus comptes generals, com marca la llei. (veure article Desgavell i descontrol).

Un mes més tard, el 12 de juny, es torna a reunir la Comissió Especial de Comptes on només se'ns presenta una liquidació del pressupost del Festival, (veure pdf)   quan la llei marca que s'ha de presentar també el balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial i la memòria.Això vol dir que els 140.000 euros transferit, a l'exercici 2006, a les comptes bancàries gestionats pel Festival de Pollença no costen al Compte General de l'Ajuntament i no han pogut ser fiscalitzats ni per l'interventor, ni per la Sindicatura de Comptes que ja va denunciar el tema al 2005.

 Pensavem que després de la nostra al·legació el Patronat del Festival hauria compit les seves obligacions com han fet la resta d'organismes autónomes de l'Ajuntament. La sorpresa ha estat que no havia canviat res i que més de dos mesos després de la nsotra al·legació tot seguia igual.

 Per què  el Patronat del Festival de Pollença ha estat incapaç de presentar els seus comptes del 2006?

El que està clar és que després de tot el ha passat a altres organismes autònoms públics  la gestió dels doblers públics no es pot fonamentar només en "la confiança" cal la màxima transparència i informació.

Del dibuixant Alvaro Peña al seu blog paparruchas.

Financiaciˇ local

Alternativa | 15 Octubre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009.

 Un tema molt interessant i un dels grans dèficits de la nostra democràcia.  La situació financera de molts municipis és difícil i s’ha agreujat substancialment en els últims mesos de crisi.

 Els Ajuntament presten als serveis sense ésser de la seva competència, per ser l'Administració més propera als veïns i sensible a la seva demanda i ell govern tan d'UCD, com de PSOE i PP mai han sabut  reconèixer en aquest sentit, la important labor i esforç econòmic que  estan desenvolupant els municipis en l'actualitat.

Al debat vaig recordar als dos gran partits PSOE i PP la seva responsabilitat  a aquest tema, no és coherent fer mocions quan un es troba a l'oposició i després no fer res al moment de governar. Ja seria hora de que l'administració local fos finança d'una maera adequada

De http://www.e-faro.info


Nosaltres varen fer una sèrie d'aportacions  a la moció del PP-UMP que van ser acceptades en la seva majoria:

.- Demanar al president de Govern el reconeixement del deute històric municipal que s'ha anat acumulant al llarg dels anys com a conseqüència de l'assumpció de competències d'altres administracions amb recursos dels propis ajuntaments i que estan quantificats en prop de 7000 milions d'euros, establint els mecanismes corresponents per a la seva compensació.

.- Demanar al President de govern que el nou model de finançament local  garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis , la prestació de serveis bàsics de qualitat per a tots els ciutadans amb independència del municipi (gran o petit) .

.-  Donar suport quantes iniciatives realitzi la Federació Espanyola de Municipis  i Provincies per a aconseguir aquests objectius, davant la insostenible situació de finançament municipal existent en aquest moment, sense excloure les mesures de pressió i reivindicatives que es considerin oportunes.

.- Proposar a la FEMP la realització de plens en tots els ajuntaments de l Estat espanyol en la mateixa data per a mostrar el desacord amb la situació actual, exigir un acord de finançament just i suficient i donar suport quantes mesures es considerin oportunes per a aconseguir aquests objectius.

De la present moció es donarà trasllat a :

- Al President de Govern d'Espanya.

- Al Ministre d'Economia.

- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat .

-A la presidència de govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris autonòmics.

La única proposta nostra que no va ser accpetada  oer que es va pensar que era inviable va ser:

.- Demanar al Govern de les Illes Balears iniciatives dirigides a obrir la participació dels Ajuntaments en els ingressos de les comunitats autònomes , a fi de complir el mandat constitucional de suficiència financera de les corporacions locals que avui assumeixen sense compensació alguna competències clarament autonòmiques .

A continuació la moció

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb