URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La zona humida de l'Ullal Ús recuperable

Alternativa | 28 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Us demanam disculpes. Al estudiar l'aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHB) vam cometre l'errada de consultar una documentació antiga penjada al Consell de Mallorca on es qualificava a la zona humida de l'Ullal com "zona probablement irrecuperable". El que era una sorpresa molt desagradable quan al document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones Humides de les Balears es proposava la restauració dels seus habitats i el  potenciar-hi el seu ús educatiu, turístic i recreatiu.

En Tomeu Cifre del PSM ens ha senyalat el nostre error. L’enllaç bo i actual indica que l'Ullal  té zones deteriorades i rebliments anteriors al 84 que no son il.legals, però defineix propostes per la seva recuperació i impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.

Per això la informació publicada a aquest bloc abans de les 13h. era errònia al estar basada en aquest document més antic.

La passada setmana, el Consell de Govern  va aprovar el nou Pla hidrològic de les Illes Balears (PHIB), l’instrument bàsic d'ordenació dels nostres recursos hídrics.

Hem de recordar que a l'entorn de la zona humida de l'ullal hi ha un clar moviment  especulatiu, des de ja fa temps.

Una de les àrees de reconversió territorial (ART) era la de "Cala Carbó-l'Ullal" , que tenia com objectiu  evitar l'edificació de Cala Carbó traslladant la seva edificació a l'Ullal. Arribant al punt de que ja s'havien venut pisos a una financera danesa (segon notícia apareguda a la premsa el 18 de maig de 2010). Igualment  es va encarregar i fer un estudi a un professor de la Universitat de València per demostrar la manca de valor de la zona humida de l'Ullal i facilitar la seva urbanització

A l'agost del 2010 quan el govern va proposar suprimir les Àrees de Reconversió Territorial, l’equip de govern municipal va presentar una al·legació en la que proposava una nova àrea de reconversió; s'oferia la possibilitat urbanitzar la zona humida de l'Ullal a canvi de la peatonització i embelliment de la primera línia del Port. Era molt clar que l'ART "Cala Carbó-Ullal" interessava més a UM i PSOE com una manera d'urbanitzar la zona humida de l'Ullal que com una forma de salvar Cala Carbó (article). El govern no va acceptar aquesta al·legació però si que va acceptar concedir 13 hectàrees urbanes de reconversió que el batle va indicar que es podien realitzar  la zona de l'Ullal.

Tot plegat, evidentment no fa pensar precisament en una operació neta i pensada en el benefici comú, sinó en uns clars moviments especulatius pensats per a beneficiar uns pocs.

 Per la nostra part tenim clar que es pot recuperar la zona huida de l'Ullal i que  pel municipi és molt més beneficiós recuperar-la i sumar-la al potencial turísitic de les zones humides de la Gola i l'Albufereta que no destruir-la i tenir una urbanització buida més.

Volem un turisme del segle XXI,

no la balearització dels anys 60

 

Perdent oportunitats.

Alternativa | 27 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Precs i preguntes d'anteriors plens. Respostes del batle.

 Per que no es va ampliar l’horari del museu durant la fira i el firó per veure l'exposició d’en Tito Citadinni ?

 El dissabte de matí sí estava obert, el decapvespre no per manca de personal. Si el dia del firó va estar tancada l'exposició només pot dir que hauria d'haver estat  obert

Per què es va fer un bingo a la sala del Club on hi havia l'exposició?

La responsabilitat és del Club, auqe així el va solicitar.

Per què mercat d'oportunitats del Carrer Major no ha tingut gaire suport de part de l'Ajuntament (muntatge, informació visita comitiva oficial...)?

 No era un mercat d’oportunitat tal com es va realitzar en anys anteriors.

- S’han fet ja els informes corresponents a la proposta de l’empresa que gestiona la piscina coberta?

 Regidor d'esport. Encara s'està pendent de diversos informes per solucionar la situació.

- Està informada la regidora de turisme de que l’equip de ciclisme angles sky volia venir a Pollença aquests mesos i que finalment s’ha tingut que anar a Alcúdia davant la manca d’acord amb alguns hotelers de municipi? Ha fet qualque gestió l’Ajuntament a aquest tema?

No era la regidora de turisme i va contestar el batle; sí sembla que hi havia un senyor que intentava llogar un hotel (el galeó) en concret del que pareixia que tenia un acord signat que després no va anar endavant,; possibilitats de gestió n'hi havia poques al tractar-se de negociacions privades.

Finalment aquest equip es va anar a Alcúdia, s'ha perdut una bona oportunitat de negoci i publicitat pel municipi a un sector amb tan de potencial i important com el del ciclisme. Pensam que l'Ajuntament podia i havia d'haver fet més. 


Iniciam el VI concurs de fotografia Urxella i esperam la vostra participació. Teniu de temps fins el 1 de maig.(article) Enguany hi ha la novetat de que es valoraran especialment les fotografies que tenguin a veure amb la mobilitat, l'ús de la bicicleta i els mitjans de transport alternatius al cotxe o la moto. En aquesta ocasió el primer premi és una fantàstica bicicleta cedida per Meam Si Torn.

 

Anulaciˇ factura i pla d'actuaciˇ contra el becut.

Alternativa | 26 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Seguim fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament i publicam les actes de les Juntes de Govern de octubre i novembre  (respectant la llei de protecció de dades). Documents àrids però on es decideixen temes molt importants

 Junta 5 d'octubre Adjudicació provisional d ela contractació dle servei d'ajuda a domicili a l'empresa Institut de Treball Socials i serveis Socials INTRESS.

Junta extraordinària 15 d'octubre Urgent i extraòrdinària per aprovar l'expedient de contractació de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar (unes obres que han començat massa tard) i d'un pavelló poliesportiu cobert a l'institut de Pollença
 
Junta 19 d'octubre  Se segueixen aprovant factures importants d'empreses sense contracte o amb contractes caducats. No dubteu que continuam fent feina a aquest tema i que a aquest pas acabarà als jutjats. 

Junta de 2 de novembre A aquesta Junta ens ha cridat l'atenció que es declara la caducitat d'un procediment sancionador tramitat contra un ciutadà  per haver dipositat residus de manera incorrecte a l’àrea d’aportació de El Vilà. El procediment sancionador es va incoar el  6 d’octubre de 2009 i s'havia d'haver resolt en el termini d’un any. A la mateixa Junta hi ha un bon grapat d'expedients sancionadors. Per què ha caducat aquest expedient? Ens informarem.

Junta de 16 de novembre Més factures importants d'empreses sense contracte o amb contractes caducats. Es va aprovar l'acceptació de l'ajuda de 180.500 euros del pla especial del Consell de Mallorca  per ajudar a sufragar les despeses corrents.

A aquesta Junta es va deixar  sense efecte l’aprovació i ordre de pagament de la factura  18.593 euros  aprovada en la Junta de Govern de dia 1 de desembre de 2009 en referència al Pla de Mobilitat amb l’entitat PODARCIS S.L. que s'havia fet en contra del que disposava la clàusula 7ª dels plecs de condicions tècniques que disposava que l’abonament del preu es faria una vegada s’hagi feta la feina encomanada. Un tema que va descobrir i denúnciar Alternativa i que l'equip de govern negava. (articles pla de mobilitat).

 

A aquesta junta es va aprovar un pla d’actuació contra la plaga del Becut Vermell  que ens ha arribat aquesta setmana, al ple passat només es van donar una part.
 
Dibuix original de Mateu Moragues "canari".

 


 

SÝ a la celebraciˇ de cerim˛nies civils de benvinguda.

Alternativa | 25 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Ahir a la Junta General d’EMSER prèvia al ple es van aprovar els comptes de l’Empresa Municipal  amb el vot a favor de l’equip de govern i el PSM, i l'abstenció d’UM_UMP i d'Alternativa. Una vegada més vam denunciar la manca d’informació; no s'ens faciliten de manera regular les actes del Consell d'Administració d'Emser, ni contractes i factures que tenin demanats des de fa més de mig any. Contractes i factures on sospitam que ha hagut pràctiques irregulars que ens agradaria confirmar o desmentir amb documentació.

L’any passat vam denunciar les irregularitats  del contracte de la compra d'aigua a Arguta SL (article).  En aquell moment el batle va dir que només es faria la pròrroga del contracte per uns mesos i que ens informaria de qualsevol circumstància a aquest tema. Ara ens hem assabentat que s’ha fet un nou contracte per dos anys amb Arguta SL, un contracte que afectarà a la legislatura que ve i del que no s’ens ha informat.

El que tenim clar és que si governam a la propera legislatura, canviarem els estatuts d’EMSER per que tots els grups polítics tinguin representació en el Consell d’administració i un més fàcil accés a la informació que és la millor manera d’evitar magarrufes, irregularitats i il·legalitats. 


Resultats del ple d'ahir.

I- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'estudi de detall per a agrupació de parcel·les corresponents als solars A32; A33; A34;A43 i A44 Sector UP4A del Polígon Industrial de Pollença. S’uneixen aquests solars per construir un LIDL davant del SYP. Aquest és el resultat de la directiva Bolkestein, un model econòmic i de ciutat que no compartim. Aprovada pels vots a favor de l’equip de govern, abstenció de PP_UMP i PSM i vot en contra d’Alternativa

2.- Aprovació, si procedeix, de la moció municipal en relació al suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Es tracta de canviar el model de gestió dels envasos i fomentar els sistemes de dipòsit i retorn d’envasos. Aprovada per unanimitat.

3.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a la celebració de cerimònies civils d’imposició de noms/actes de benvinguda. Aquesta moció neix de la petició d'uns ciutadans i té l'objectiu d’oferir un servei municipal més als ciutadans. Es tracta d'un acte festiu i laic per a donar la benvinguda civil a un nen a la ciutadania i celebrar el que això comporta: que és lliure i igual als altres. Aprovada per unanimitat.

4.- Elecció dels càrrecs de Jutge/sa de Pau titular i Jutge/sa de Pau substitut/a.S’ha presentat molta de gent a aquest càrrec, però l’equip de govern ha fet la seva proposta sense cercar ni consens, ni donar massa explicacions. Es va aprovar mantenir la titular Rosario Sánchez i com substituta Maria Magdalena Siquier Cerdà. Vots a favor d’UM-UNPI, PSOE i PP-UMP. Abstenció del PSM i d’Alternativa.

5.- Revisió del nucli poblacional i divisió en secció de la urbanització Habitat del Port de Pollença. Un tema tècnic relacionat amb l’Institut Nacional d’Estadística. Aprovada per unanimitat.

6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN respecte de les mesures d'austeritat a adoptar en relació a actes inaugurals els propers mesos. El PSM demanava no realitzar cap acte d’inauguració fins la celebració de les eleccions. Rebutjada; vots a favor del PSM i Alternativa, en contra d’UM_UNPI i PSOE i abstenció del PP_UMP.

7. - Propostes/Mocions d'urgència

Moció de l’equip de govern amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona. Una moció presentada al darrer moment com si el 8 de març com dia internacional fos una novetat. La moció té punts que surten de l’àmbit municipal i uns altres que requereixen un pressupost que encara no s’ha aprovat. Sembla una moció presentada per figurar a pesar d’això vam votar a favor, amb el nostre compromís de fer-la complir. Aprovada per unanimitat.

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

Es va comunicar la marxa de l'anterior interventor i l'elecció de l'anterior interventor, Joan Prats, com interventor accidental.

Eneko 


ParÓlisi

Alternativa | 24 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

   Precs i preguntes fetes als darrers plens (portam una mica de retard a aquesta secció, us demanam disculpes).

AVUI A LES 17:15 A LA RÀDIO MUNICIPAL

ENTREVISTA AL NOSTRE REGIDOR, EN PEPE GARCÍA.

- Ja s’ha pres qualque decisió respecte a la herència de Catalina Martí Adrover?

 Resposta del batle: «hi ha problemes legals per acceptar herència».

.- Al ple de gener del 2010 es va dir que s’estava renegociant amb Sa Nostra l’edició del llibre de història de Pollença segle XX. Com es troba aquesta renegociació?

-Resposta del batle: «s'ha multiplicat el número de pàgines i de cosa del llibre. L'Institut d'estudis Baleàrics aportarà 6000 euros, i s'ha fet  la reserva de crèdit al pressupost municipal ara la discussió amb  Sa Nostra  és respecte al repartiment de llibres».

Esperam que aquest tema es solucioni i es pugui editar aquest llibre d'una vegada.

- El batle, com es va comprometre al ple de juliol de 2009, ha presentat ja a la secretària els contractes de l’empresa que va realitzar activitats (estades esportives, activitats d'hivern, parc de nadal i setmana santa, natació escolar) del 2001 al 2009 per l’Ajuntament?

 Resposta del batle: «pens que hi ha contractes de 2003, però encara no els he trobat».

Fa més d'un any que venim demanant aquests contractes al batle sense cap resultat. La secretària no té constància de cap contracte.

- Ens podia explicar el batle per què va donar el seu vist i plau a la factura de 18,593,33 euros de l’empresa que ha redactat el pla de mobilitat quan aquesta encara no havia lliurat cap document. Per què es va saltar el plec de condicions que indica que el preu total del contracte (49.581,18 euros) s' havia d’abonar una vegada presentat el projecte acabat?

 Resposta del batle: «No es va adonar, era un tema de medi ambient però anava a un compte d’urbanisme. La factura anava amb el contracte que sí que parlava de pagaments. Ja està anul·lada».

A dos plens van negar l'aprovació d'aquesta factura, el temps ens va donar la raó.

.- Com es troben les converses respecte al camí de Boquer?

 Resposta del batle: «se segueix discutint».

Esperam que no ens trobem amb altre camí tancat.

.- Al ple de gener el batle va dir que prest es faria una reunió respecte a l'adaptació del PGOU al PT. Pensa fer aquesta reunió abans que acabi la legislatura?

 Resposta del batle: «abans de que acabi enguany».

Va finalitzar l'any, estam en febrer i es segueix sense fer aquesta reunió.

 .- Al ple de gener el batle va dir que s’estaven resolent les al·legacions a l'ordenança d'ocupació de la via pública. Es resoldran abans de que acabi la legislatura? I la mateixa pregunta, faríem respecte al catàleg de camins?

 Resposta del batle: «no estan resoltes i són de difícil solució. Només quedava resoldre el tema del camí de Ternelles».

Paràlisi és la paraula que millor defineix aquesta legislatura

- Hi ha qualque desfibril·lador de propietat municipal?

 Resposta del batle: «Tres o quatre segons l’inspector».

Medina


A imposar li diuen proposar

Alternativa | 23 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

  Aquest dijous sessió ordinària de l'AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.


I- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'estudi de detall per a agrupació de parcel·les corresponents als solars A32; A33; A34;A43 i A44 Sector UP4A del Polígon Industrial de Pollença.

Es tracta d’un tema tècnic que suposa unir aquests solars per construir un LIDL davant del SYP. Aquest és el resultat de la directiva Bolkestein, un model econòmic i de ciutat que no compartim.

2.- Aprovació, si procedeix, de la moció municipal en relació al suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos.

Una proposta interessant que ja ha estat presentada a altres municipis com Capdepera; es tracta de canviar el model de gestió dels envasos i fomentar els sistemes de dipòsit i retorn d’envasos.

3.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a la celebració de cerimònies civils d'imposició de noms/actes de benvinguda.

Comentada ahir.

4.- Elecció dels càrrecs de Jutge/sa de Pau titular i Jutge/sa de Pau substitut/

S’ha presentat molta de gent a aquest càrrec però l’equip de govern ha fet la seva proposta o sense cercar ni consens ni donar massa explicacions: mantenir la titular Rosario Sánchez i com substituta na Petra Bauzà (encara que sembla que el grup PP-UMp vol una altra persona i tal vegada hi hagi canvis).

De la mateixa manera han proposat el pregoner de la Patrona, en Toni Ferragut, quan el grup PP-UMP havia fet ja una proposta l'any passat. Es veu que no tenen clar la diferència entre proposar i imposar.

5.- Revisió del nucli poblacional i divisió en secció de la urbanització Habitat del Port de Pollença.

Un tema tècnic relacionat amb l’Institut Nacional d’Estadística.

6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN respecte de les mesures d'austeritat a adoptar en relació a actes inaugurals els propers mesos.

El PSM demana no realitzar cap acte d’inauguració fins la celebració de les eleccions. Segur que l’equip de govern vota a favor.

7. - Propostes/Mocions d'urgència

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1. - Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes. Presentam un bon grapat de preguntes referents al becut vermell, festival, hisenda...

 Vinyeta d'Alfons Lòpez

 

Acte de benvinguda a la comunitat.

Alternativa | 22 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Al ple d'aquest dijous presentam una moció demanant l’aprovació i regulació dels actes de benvinguda a la comunitat i cerimònia civil d’imposició de nom als nounatsL'objectiu és oferir un servei municipal més com a reconeixement a un dret civil dels ciutadans, més enllà dels paral·lelismes amb el sagrament religiós.

Es tracta d’un acte que té la finalitat de donar la benvinguda democràtica al nounat, tradició iniciada ja a la revolució francesa, baix els principis de llibertat, igualtat i respecte. Aquests actes es van dur a terme per primera vegada a Estrasburg el 13 de juliol de 1790, en temps de la primera república francesa. Durant la Revolució Francesa van proliferar aquest tipus de celebracions, fins que es van instituir per decret el 26 de juny de 1792 com a símbol de la separació entre l'Església i l'Estat. En l'actualitat són diverses les ciutats que oficien aquest tipus d'acolliment sota diferents noms: a Liverpool, per exemple, es denominen "naming ceremonies", és a dir, cerimònies per donar nom. Un acte social, on la societat civil i la seva màxima institució local, l’ajuntament, ha de garantir en el seu si la llibertat de creença i opinió. 

La nostra proposta també proposa un model de reglament al qual, en la cerimònia d’acte de benvinguda, es llegirà per part del batlle, o persona en la que delegui, la carta Europa dels drets del nin i s’expediria un certificat amb el compromís de tothom per a que sigui educat en els valors de pau, llibertat, justícia social i drets humans.

Aquests actes ja han estat aprovats i es celebren a diferents municipis; el primer va ser Igualada a Catalunya al 2007, mentre que a Mallorca el primer municipi que va fer aquest tipus d'actes va ser Binissalem a l'agost del 2010, i la nostra moció i proposta de reglament han estat ja aprovades a Capdepera per les nostres companyes del col·lectiu Diògenes, Maria Orts  i Virginia Urdangarín .

Fotografia i article a Manacor notícies.

 

 

 

 

 (Segueix)

Kafka a la rÓdio

Alternativa | 21 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Tant UM_UNPI com PSOE estan més preocupats pels seus problemes interns per trobar candidats que per la gestió efectiva del municipi, i el final de la legislatura està sent encara més caòtic i kafkià del que ha estat una legislatura lamentable. Com exemple, la darrera reunió de la ràdio municipal, on només va acudir un representant de l’equip de govern i es va presentar amb molt de retard un pressupost calcat al de l’any passat. A més a més es va intentar obviar la llei dient que s’havia aprovat a pesar d’un empat en la votació. 

Els fets.

Fa uns dies es va reunir el Consell rector de d’institut municipal de la Ràdio de Pollença. A la mateixa reunió no va assistir ni el seu president (el batle en Joan Cerdà) ni els dos vocals representants del PSOE. O sigui, com vocal de l'equip de govern només era la regidora de participació (na Catalina Campomar), per l'oposició havia tres vocals; un per cada grup.

El punt principal de la reunió era l’aprovació del pressupost i plantilla de la ràdio pel 2011, que una vegada més es presentava amb mesos de retard.

Després d’una introducció de la regidora sobre l’esforç que s’havia fet als temps actuals de crisi per reduir el pressupost... Resulta que la sorpresa dels nostre representant, en Ramón Cerdà, va ser total quan va poder comprovar que el pressupost del 2011 era exactament igual que el del 2010, cèntim per cèntim, coma per coma.  

Tot plegat ja demostra la manca de respecte de l’equip de govern tant per la ràdio (relegada des de la reforma de l’Ajuntament a un espai clarament insuficient) com pel pressupost. Hem de recordar que fa més de quatre mesos que s’havia d’haver presentat al ple el pressupost municipal i que el regidor d’hisenda durant tota la legislatura ha presentat els pressuposts amb pràcticament un any de retard.

El nostre representant va votar contra aquest pressupost, ja que al mateix pensam que es podien estalviar uns quants euros fàcilment (electricitat, publicacions...). La regidora va votar a favor i la resta de vocals es van abstenir. Amb la qual cosa el resultat era d’empat. Sorprenentment es va dir que, com el vot de la regidora era de “qualitat”, el pressupost restava aprovat. Com hem comprovat després amb la secretària municipal, el que és cert és que la regidora no deixava de ser una vocal més i que, al no haver delegat el batle en ella la presidència, el seu vot era exactament igual que el del nostre regidor.

Sabem que es demana un miracle, però ens agradaria una mica més de serietat per part de l’equip de govern i, ja que no es dignen en complir la llei i presentar els pressuposts quan toca, que al manco facin un esforç real als pressuposts.

Pressupost 2010 i el mateix al 2011.

 

VI CONCURS DE FOTOGRAFIA URXELLA

Alternativa | 20 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

  Iniciam el VI concurs de fotografia Urxella i esperam la vostra participació. Teniu de temps fins el 1 de maig. Enguany hi ha la novetat de que es valoraran especialment les fotografies que tenguin a veure amb la mobilitat, l’ús de la bicicleta i els mitjans de transport alternatius al cotxe o la moto. En aquesta ocasió el primer premi és una fantàstica bicicleta cedida per Meam Si Torn.

   El municipi ha de fer-se a mida del ser humà i no del cotxe. Hem de fer un entorn atractiu pels ciutadans i desenvolupar una mobilitat sostenible, a fi d’aconseguir un canvi en els desplaçaments que doni prioritat al transport col·lectiu i als models alternatius: la bicicleta i la mobilitat a peu.

Per altra part, a Alternativa apostam clarament pel turisme verd sensibilitzat envers el medi ambient: ciclisme, senderisme, turisme ornitològic... Un turisme ideal per la famosa desestacionalització i que representa una alternativa creixent al turisme de sol i platja. 

 

 A continuació hi trobareu les bases del concurs i les fotografies guanyadores dels anys anteriors:

 (Segueix)

Indigneu-vos

Alternativa | 19 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 

 Indigneu-vos l'últim èxit editorial a França (se n'han venut prop d'un milió d'exemplars), un breu llibre de Stéphane Hessel de 93 anys d'edat,  destacat membre de la Resistència, que va fugir del camp de concentració de Buchenwald, i va intervenir en la redacció de la Declaració de Drets Humans. 

En aquest món, diu Hessel, hi ha coses insoportables. En primer lloc: la naturalesa del sistema econòmic responsable de l'actual crisi devastadora.  “La dictadura internacional dels mercats internacionals” constituïx una amenaça per  a la pau i la democràcia”. “Mai el poder dels diners va ser tan immens, tan insolent i tan egoista, i mai els fidels servidors dels doblers es van situar tan alt en les màximes esferes de l'estat.

En segon lloc, Hessel denuncia la desigualtat creixent : “La bretxa entre els més pobres i els més rics mai ha estat tan profunda; dues solucions senzilles: “Que l'interès general s'imposi sobre els interessos particulars i que el repartiment just de la riquesa creada pels treballadors tingui prioritat sobre els egoismes del poder dels doblers”. 

Per avançar, només existeix una conducta: “recolzar-nos en els nostres drets, la violació dels quals –sigui qui sigui l'autor d'aquesta–, ha de provocar la nostra indignació. Una “insurrecció pacífica”. En particular contra els mitjans massius de comunicació en mans del poder dels diners, i que “només proposen als ciutadans el consum de masses, el menyspreu cap als humils i cap a la cultura, l'amnèsia generalitzada i una competició a ultrança de tots contra tots”. 

Cal una insurrecció pacífica"davant el desordre mundial, en les seves vessants econòmica i política. Hessel desitja plantar la llavor entre els joves. "Ens dirigim a les noves generacions, preneu el relleu, indigneu-vos".  L'exigència d'indignació -contra el predomini de les propostes tranquil·litzadores- , perquè "la indiferència és la pitjor de les actituds".  El missatge final de Hessel als escèptics sense motius de ràbia és;"busqueu i trobareu!".

 

Aquest dilluns surt l'edició de l'editorial Destí.

 

 

 

Proposta alternativa

Alternativa | 18 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Fa dues setmanes vam registrar a l'Ajuntament una proposta  per millorar el control de la plaga del becut vermell, que podeu llegir a la continuació d'aquest article.

Uns dels principals problemes dels veïns i professionals de Pollença és el  lloc on poden deixar  les palmeres infectades pel becut vermell, un cop tallades, el que dona lloc entre altres coses a que no es llevin les palmeres infectades o que les restes de poda d'aquestes siguin abandonades a qualsevol lloc..

 A la nostra proposta demanam donar permís de forma permanent, mentre duri el problema de la plaga, als professionals de Pollença per fer ús de forma controlada d'un lloc adient, propietat de l'Ajuntament per fer els abocaments. El solar on es dipositen les restes estarà permanentment tancat i per fer abocaments serà  obligatòria la supervisió d'un tècnic o jardiner autoritzat amb el que s'haurà de contactar i acordar dia i hora per fer cada abocament. Les restes de palmeres vindran correctament desinfectats, en els casos de que no hi vinguessin l'Ajuntament facilitarà el desinfectant, havent d'abonar el professional els costos del mateix. 

Donada la gravetat de l’extensió de la plaga del becut vermell a Pollença,  esperam una resposta raonada i en un temps raonable per part de l’equip de govern.

Respecte a les mesures de control adoptades per l'Ajuntament, avui publicades a la premsa, si realment pensen que els plàstics de les palmeres han estat romputs per vàndals el que cal és tancar bé el solar com vam demanar fa dos anys, posar cartells de risc biològics és insuficient. Per altra part enterrar les palmeres no és la solució donada la gran quantitat de palmeres infectades.

 Aquest tema ja ha arribat al defensor del poble.

 

 (Segueix)

QuŔ sĺamaga darrere un poble i un territori?

Alternativa | 17 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Un  nou regal del nostre amic, en Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.

Què s’amaga darrere un poble i un territori?

L’Obra Cultural Balear promou enguany la campanya “Mallorca m’agrada”, que té la finalitat d’aixecar l’autoestima dels mallorquins. Es tracta de donar a conèixer i popularitzar els elements que ens caracteritzen com a poble (llengua, paisatge, patrimoni, gastronomia, literatura, música, art, història, tarannà, personatges...), reivindicant les nostres senyes d’identitat, més enllà de tòpics i xovinismes. No som ni millors ni pitjors que altres pobles, però tenim la nostre pròpia idiosincràsia diferenciada i volem ser respectats amb les nostres diferències. No volem que ens imposin maneres de ser, de viure, de parlar, d’organitzar-nos..., però estam disposats a compartir amb els diferents i aportar les nostres diferències. Volem ser qui som, sense complexes, ni de superioritat ni d’inferioritat. Hi tenim dret.

Una de les coses que agrada a tot mallorquí (i a molts que no ho són) és la nostra roqueta amb la seva mar i el seu territori. Sens dubte la nostra terra té els seus encants: és una terra de llums i paisatges variats i agradosos. Però més enllà dels seus atractius, ens agrada i l’estimam perquè és ca nostra. Ja se sap “caseta mia, per pobre que sia”.

L’extensió de terra que forma una circumscripció política és anomenada territori, però aquesta definició tècnica resulta freda i burocràtica, perquè aquesta extensió de terra no és un espai buit, mort, silent, anònim... és més bé una matriu plena, calenta, complexa, evocadora... Els quítxues parlen amb veneració de la “pachamama”: la mare terra. A ella li fan ofrenes i peticions i li donen gràcies, perquè és font de vida i refugi acollidor dels morts.

Molts de mallorquins sentim la nostra extensió de terra com quelcom molt més que una circumscripció política, i la vivim com els quítxues, com una mare amable i agradable que estimam. Alguns, fins i tot també mallorquins, desgraciadament, sols la veuen com un recurs, com una mina per explotar; és l’esclava a qui han de treure el suc, sigui de la seva bellesa o mal sigui destruint aquesta bellesa, no la mare respectable que s’estima i es protegeix. Certament també és un recurs que ens ofereix generós els seus fruits i els seus variats encants, que ens criden a l’agraïment, a la contemplació i al tractament  respectuós.

La nostra terra és una mare que ens conta la nostra història; és la memòria de la nostra col·lectivitat i un mirall de la nostra cultura. Així el territori no és de ningú; és un bé públic. És de tots els que nasqueren abans de nosaltres, de tots el que l’habitam avui i un llegat rebut per entregar als que vendran; un espai de solidaritat que uneix passat, present i futur.

La mare terra Mallorca, ens ha donat una identitat, ens ha fet mallorquins. Som fills de Mallorca i ens agrada la nostra mare i l’estimam, per això la respectam i no podem consentir que li facin malbé.

    Mariano Moragues Ribas de Pina

    Vocal de l’OCB d’Artà

Fotografia de club vol lliure Mallorca.

 

 

 

D'operes i auditoris

Alternativa | 16 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

  Ahir el diari de Balears i el Última Hora  informaven de les similituds el cas del teatre de l'òpera de Palma, que ara investiga Anticorrupció, amb el projecte de la construcció de l'auditori d'en Moneo, a l'hora de contractar un arquitecte estrella a dit. I una vegada més  el batle, en Joan Cerdà, va tirar pilotes fora i va donar la culpa de tot a una altra administració i va declarar; "que sempre va confiar que es podria fer la contractació, perquè així ens ho deien des de Presidència". I cinc anys després de la presentació del projecte diu que cal  un informe jurídic que l'avali!!! Al que hem d'afegir que falten informes econòmics, de gestió artística ... (moció nostra aprovada per unanimitat al mes de març de 2010 i que encara no s'ha complit).

El projecte de l'auditori va ser presentat per en Rafael Moneo,en Joan Cerdà, i en Jaume Matas el 27 de maig de 2006. Ja en aquell moment vam dir el següent; "En principi pensam que per fer una obra tan important i cara el millor és fer un concurs públic i comparar diversos projecte" (veure article teatre de Pollença, el capritx del batle).

Al mes d'abril del 2009 el reiteravam a una carta de resposta a Toni Oliver  i publicada al PIP; "S'ha de fer un concurs públic  per triar... l'opció més econòmica i que més s'adapti a les necessitats.

Al mes d'abril del 2009 vam presentar una moció que va ser rebutjada per tota la resta de grups, demanant la  realització d'una consulta popular en la que la gent pugui triar entre  fer el projecte d'en Moneo o una sala multifuncional feta integrament amb la subvenció del Govern i el Consell i a partir d'un concurs públic.

Clar que nosaltres només eram uns radicals perillosos, i gent com el batle i en Matas eren seriosos gestors. 

El periodista Llàtzer Moix el resumeix molt bé al seu  llibre; "Arquitectura miraculosa" parlant de la imitació del Guggenheim de Bilbao a altres ciutats:"Tant batles com presidents autonòmics han confiat en la màgia o en el miracle que podia proporcionar un arquitecte estrella per posar la ciutat en el mapa, atreure més turisme i, en definitiva, ingressar més recursos econòmics". Als "projectes imitació" hi ha una combinació de les següents característiques: "l'insuficient estudi de les necessitats reals de  la ciutadania, la ximpleria dels dirigents,plantejaments monumentals i els costos desorbitats".

Alternativa durant els cinc anys  que han passat des d'aquella presentació  ha mantingut sempre la mateixa possició. La cultura no necessita cop d'efecte com la construcció d'un auditori d'en Moneo , sinó continuïtat, contenció i respecte als contribuents. Els doblers públics no ha de servir per a finançar les fabulacions i les ànsies de grandesa d'alguns polítics sinó per resoldre les necessitats reals de la gent.

Veure articles secció auditori.

Com vam dir a la nostra felicitació de l'inici del 2011.

 


Una Pollenša sense barreres II.

Alternativa | 15 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

  El Món no s’arregla amb un dia però amb una mica de voluntat i sensibilitat es poden fer moltes coses. Així començava l’article Una Pollença sense barreres que varem escriure el meu pare i jo fa uns anys. No demanàvem grans inversions, tan sols eliminar aquelles petites deficiències  ara cada vegada més grans, que per les persones amb problemes de mobilitat suposen vertaderes muntanyes. Una petita rampa, el manteniment de les aceres...

Personalment crec que per molta crisi que hi hagi no són despeses inassolibles   per aquest ajuntament, tan sols fa falta una mica de sensibilitat i de voluntat, qualitats que a molts de polítics sols la tenen quan s’acosta la campanya electoral.  Han passat  dos anys i els nostres carrers pateixen l’evident manca de manteniment, sobretot al Port de Pollença i a la Cala.

 A part de la gent  amb problemes de mobilitat que viu tot l’any a Pollença i que evidentment té dret a gaudir dels carrers, places, platges del municipi com qualsevol  ciutadà més, hem de considerar la gran quantitat de turistes que ens visiten cada any i que també pateixen aquest tipus de problemes , i que en cas de trobar-se un municipi acollidor segurament tornarien i ens ajudarien a tots a passar aquesta època de dificultats.

        A l’anterior article ja fèiem referència a les crisis i a l’oportunitat que ens oferien per cercar la manera de millorar, tan individual com col·lectivament. Ha passat el temps , s’han tancat molts de negocis i molta gent és a l’atur, i  encara no ens hem adonat de que és necessari oferir qualque cosa més, en primer lloc a nosaltres mateixos i també als milions de visitants que cada any ens venen a veure.

Ara que s'acosten les eleccions i que els ciutadans tornem a ser importants per els polítics, m’agradaria que, sobretot les persones majors i les que tenen problemes de mobilitat, quan els propers mesos ens venguin a veure per  “ vendre'ns  la moto”, els hi recordem la poca sensibilitat que han mostrat aquests anys i el poc interès amb aquest tema.  Sobretot a aquells que han tingut possibilitat de fer alguna cosa.

Un poble educat i sensible és un poble culte i un poble culte es un poble ric.

Joan Cifre Cerdà

 

 

Una revoluciˇ democrÓtica

Alternativa | 14 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Als darrers plens hem continuat demanant sobre  casos de corrupció en els que ha sortit anomenada l'actuació de l'Ajuntament de Pollença i sobre les contractacions irregulars que vam denunciar al mes de novembre del 2009 (veure articles) , i que es mantenen pràcticament igual. Estam fent tot el possible des del punt de vista polític per conèixer com s’han gestionat els doblers públics i per regularitzar les nombroses il·legalitats que hem trobat. Per desgràcia sembla que l’acció política és insuficient i que caldrà l’acció de la justícia per saber realment que s’ha fet i no s’ha fet a aquest Ajuntament els darrers anys. El 22 de maig cal una revolució democràtica que demostri que volem una Alternativa a Pollença i per Pollença

 Pregunta. S'ha fet públic que el Consorci de la Gola era un dels vuits organismes públics acusat per la Policia Nacional de ser utilitzat per Unió Mallorquina per pagar el sou als seus treballadors i alliberats del partit. Quins esbrinaments han fet sobre aquest tema?

 Contesta el batle que ha llegit el mateix a la premsa (molt bó com si la cosa no fos amb ell) i que un cop consultat l'assumpte amb l'ex-gerent del consorci (que a la seva vegada és el secretari d'UM local)  sembla ser que els problemes provenente de la passada legislatura  però que el personal nomenat complia amb els seus horaris de treball.

 Pregunta. Fa uns dies es feia públic que un antic empleat del grup Trui Mallorca, investigat dintre de la presumpta trama de corrupció del cas Ibatur, va reconèixer que s'havien manipulat els concursos per a festes i fires de diferents , entre els quals es cita a Pollença. Quins esbrinaments han fet sobre aquest tema?

Contesta el batle que dels que s'ha comprovat que  durant la passada legislatura, l'any 2006  s'aprovaren pressuposts amb aquestes empreses per a la col·locació de carpes a la fira, no constant-li cap factura /actuació durant la present legislatura.

 Pregunta. El batle, com va dir al ple de juliol de 2009, ha presentat ja a la secretària els contractes de l’ empresa que va realitzar activitats (estades esportives, activitats d'hivern, parc de nadal i setmana santa, natació escolar) del 2001 al 2009 per l’Ajuntament ?

 Contesta el batle que encara no s'han lliutat. 

Recordeu que estam parlant d'una empresa que ha facturat a aquest Ajuntament la xifra de més d'un milió d'euros  en quatre anys, del 2005 al 2008, i segons consta a l'informe de la Secretària del 14 de juliol de 2009 sense cap tipus de contracte. El batle va dir al seu moment que ell tenia qualque contracte però més d'una any i a pesar de les nostres reiterades peticions segueix sense mostrar aquests contractes.

 Pregunta. Quan es pensa regularitzar el servei de grues i del manteniment de les bombes impulsores de la depuradora del Port? Han revisat si la contractació d’altres serveis segueix el que marca la llei?

Contesta el regidor d’Hisenda que la contractació del servei de grua s’intentarà enllestir-la i pel que respecte a la de manteniment de les bombes impulsores no s’ha realitzat.

A Pollença necessitam una revolució democràtica per llevar al faraó i a la seva Cort.

 

 

Pollenša 1912

Alternativa | 13 Febrer, 2011 10:04 | facebook.com twitter.com

Avui penjam aquest vídeo de 1912 on hi podreu veure imatges en color de la Mallorca d'aquell temps. Però cap al final hi ha una sorpresa: imatges de varis indrets de Pollença. Això si, tal i com han demostrat els estudis de Pere Salas, el vídeo té alguns errors. El Pont Romà no data d'època romana, sinó que és posterior. I l'aqüeducte de Ternelles fou construit cap a principis del segle XIX. Així mateix l'atalaia de Cala Sant Vicenç tampoc és àrab.

El vídeo va ser gravat amb una tècnica inventada el 1911 que permetia donar color, el chronocrome. Per saber-ne més podeu consultar: http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronochrome

Demanam disculpes per la tardança en l'hora de penjar l'article i pel fet de que avui no surti l'habitual article de fotos d'A.R.F.V. Hem tengut alguns problemes tècnics.

Apagada general

Alternativa | 12 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

El DIMARTS 15 DE FEBRER DIA DEL CONSUMIDOR, apagada general d’electricitat a les llars espanyoles a les 22 hores en senyal de protesta per la pujada abusiva que ENDESA, IBERDROLA i FENOSA han dut a terme en les seves tarifes elèctriques.

L’única manera que tenim de lluitar dels consumidors contra aquestes pràctiques abusives, és amb mesures com aquesta per això us convoquem a seguir aquesta iniciativa Que comencés a les 22 hores i durés 30 minuts.

AMB NOMÉS 30 MINUTS APAGADA TOTES LES BOMBETES, CUINES ELÈCTRIQUES I TOT EL QUE ES PUGUI, A EXCEPCIÓ D’UNA DE ELLES PER VEURE, FAREM UN BUIT EN LES SEVES ARQUES.

!!!! US PREGUEM QUE LI DONEU LA MAJOR DIFUSIÓ POSSIBLE A  AQUESTA ACCIÓ!!!!!……

Si no som capaços de desendollar mitja hora per tal de tornar-los la bufetada als que ens estan asfixiant, potser és que llavors tenim el que ens mereixem.

 

 

Cal mÚs feina i ajuda.

Alternativa | 11 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Continuam amb el que va ser la nostra argumentació al darrer ple (veure article anterior) a la moció conjunta sobre la plaga del becut vermell que va ser rebutjada per l'equp de govern.

Respecte a l’informe de medi ambient que s’ens va donar el mateix dia del ple.

No entenem per què s’ens ha donat només una part del pla municipal de lluita contra el becut vermell que han aprovat amb molt de retard (octubre de l’any passat). I ens agradaria saber quines de les mesures de les que parla aquest pla de fa tres mesos s’ha realitzat ja que en ens dona la impressió que s’ha fet molt poca cosa del que recomana aquest pla. No va haver cap resposta a aquesta petició

Al mateix informe reconeixen que fins el mes d’octubre les cremes de restes vegetals a Llenaire no eren sistemàtiques, i que fins novembre encara es trobaven algunes bases de fulla amb becuts. També reconeixen que no totes les palmeres has estat objecte d’aquest tractament. A l'informe es diu que a partir dels requeriments d’agricultura es fa la crema sistemàtica els divendres de les restes de fulles de palmeres infectades tallades al llarg de la setmana al solar de Llenaire. Cosa que hem pogut comprovar que no sempre ha estat així. 

També comenta que a partir de les denúncies d’Agicultura s’ha procedit al precintat de les valones infectades com marca la llei, però com ha hem demostrat   hi ha plàstics romputs, mal tancats, oberts i en general mal fermats.El solar s'ha convertit en un planter de becut vermell, hi ha per tot amb menjar i protegits del fred pel plàstic... Segon el batle això ha estat resultat d'actes vandàlics, el que no va explicar és per que aquest solar no es troba ben tancat com vam demanar fa dos anys.  (veure article)

Pensam que és  necessari que l'Ajuntament  ajudi de manera immediata i urgent als particulars afectats per la plaga, cercant la col·laboració d'entitats supramunicipals. Per això ja hem registrat una proposta que publicarem a aquest blog. El que demanem no és cap novetat, a la Comunitat Valenciana per exemple la Generalitat dóna subvencions i l’Ajuntament de Palma  va habilitar una línia telefònica pels particulars i va posar un equip de podados als serveis dels mateixos ,per realitzar gratuïtament el sanejament mecànic de les palmeres afectades. Aquesta ajuda en forma de subvenció o col·laboració amb mitjans materials i tècnics és la millor manera d'aturar o reduir la velocitat d'extensió de la plaga, actualment devastadora, i un element de justícia en vista de la responsabilitat de l'Administració en l'extensió de la plaga.

Ara és el moment de començar a fer feina de bons i de veres per evitar que el becut vermell passi al garballó. 

                                  Becut vermell a Gotmar, fa dos dies.

 

 

Enquestes Zombis

Alternativa | 10 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

El sempre genial Miquel Trias ens ha regalat un nou dibuix original i aquest text. Un dibuix i un text premonitori ja que ens va ser enviat abans de la resurrecció de la Lliga per part d'un que ja va fer ressuscitar morts per votar. Ressuscitarà ara la moribunda UM?
 
Ves per on, les enquestes fan reviscolar els zombis,
de les tombes als càrrecs.
I el poble que hi diu:
el poble? calla, paga, i pren pel cul
i perquè no perdi les creències 
s'han organitzat conferències
de Sant Vicenç de Paül.
 

 

Abocaments al torrent de Sant Jordi

Alternativa | 09 Febrer, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Diferents ciutadans ens han fet arribar la seva preocupació pel que semblen abocaments d'aigües brutes al Torrent de Sant Jordi, prop del Pont de la fàbrica a Pollença. 

Al darrer ple el regidor de medi ambient, en Juanjo Mir,  va dir que desconeixia l'existència d'aquests abocaments, cosa que ens sembla increïble. A aquest i altres temes relacionats amb la seva àrea ,ens dona la impressió de que el regidor es troba desaparegut i que haruria i podria fer més de feina. Per exemple al tema del becut vermell o del conveni amb el refugi d'Animals que actualment no s'ha renovat. 

Demanam i desitjam una solució a aquests abocaments i que el regidor de medi ambient es posi les piles, ja que la legislatura encara no ha acabat i hi ha un bon grapat de problemes que requereixen la seva feina.
 
Les fotografies del company Zamorano són prou significatives.
 
 
 
 
 
 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb