URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

FÝ de les negociacions. DemÓ tendrem batle o batlessa.

Alternativa | 10 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà  dissabte a les 12:00 ple ordinari on es constituirà el nou Ajuntament.

1.- Constitució de la mesa d'edat.

2.- Comprovació de credencials.

3.- Jurament o promesa dels regidors i regidores i constitució de la Corporació.

4.- Elecció del Batle o Batlessa.

5.- Jurament o promesa del Batlessa i presa de possessió.


 I ara voliam comentar el tema dels pactes

1- Alternativa per Pollença s’ha reunit amb tots els partits polítics amb possibilitat de fer govern. Uns a proposta seva; i altres a proposta nostra; PP i Llig,  PSOE, PSM, i ERC.

2- Tots els partits que ens presentam a les eleccions el fem per governar. I a nostre cas com van deixar ben clar des de les eleccions qualsevol pegociació de pacte de govern  estava supeditada al nostre document posicionament sobre pactes, publicat abans de les eleccions i del que hem parlat a tots els actes públics de la campanya que hem fet.La resta del pacte dependria de la nostra força a l'Ajuntament i de la voluntat de la resta de partits.

3.- Una vegada rebutjat el nostre document pel PP, i acceptat per la Lliga, el PSOE, el PSM i Esquerra ens vam centrar en intentar arribar a una acord de govern amb aquests partits. 

4.- Al moment que Esquerra Republicana no ha acceptat negociar  el document que ens va presentar la Lliga consideram que no té cap sentit continuar  les negociacions de les quals només podia neixer un equip de govern incomplet.

5- A Alternativa per Pollença hem fet un esforç per tal de negociar, des del programa, un veritable canvi. No ha estat possible. Per això donam per acabades totes les negociacions possibles per a formar un pacte de govern. Ara ens queden 4 anys de feina intensa  a l'oposició per treure endavant aquest poble des de posicions progressistes amb feina, austeritat, rigor i serietat i des dels valors de la transparència, la participació, la honestitat i la valentia

 A tots els que ahir vareu omplir d'insults, mentides i injúries el nostre blog us dedicam aquesta  fabula tan guapa d'Orlando Barone

Fábula de los perros y no perros que ladran

No se puede estar ladrando todo el tiempo. En toda sociedad humana hay perros que ladran. Al pedo ladran; de malevos ladran; de entrenados en recibir mimos y en juntar rabia hacia el afuera. Ladran. Defienden la
propiedad privada y la propiedad privadita y lo indefendible: defienden.Igual que las alarmas defienden a los que mejor se defienden. Y así es la vida: no solo de los perros. Son fieles a sus dueños y al cuidador;
odian a los perros de la calle, y a los que pasan por la calle sin ser perros, y a los que no pasan. Ladran. Su mundo sería perfecto sin las imperfecciones de perros imperfectos. De esos que no ladran: que se
lamentan, se lamen la sarna y las heridas, y resisten. Imagino a los dueños de los perros ladradores en silencio, detrás del cortinado y las persianas, tras las rejas de sus casas desconfiando. Sospechando del
extraño que no tiene perros ni casa ni propiedad privada. A todo lo extraño le ladran. Cuanto más extraño es y menos es de la manada, más le ladran. Prejuzgan, segregan, discriminan. Esta sociedad últimamente
ladra más que lame. Le ha pasado el pasado. Si no lame tendrá sus razones.Pero si ladra siempre, y ladra, ya no las tiene. Deberían empezar a criarse “perros – perros”, que no ladren; que no sean como esos que
desparraman rabia , en lugar de no ladrar y de ser tolerantes. Porque el mundo les depara alimento balanceado y la cucha más tibia. Angurrientos.Comen de dos platos a la vez. Y si está cerca, muerden la mano que les llena los platos. Cuanto más deja de ser perro más ladra: como la persona que cuanto más deja de serlo más miedo tiene. Porque me gustan los perros. Los de raza y los sin raza, los que están cautivos en casas
y los que están libres por la vida. Y los que mueren de viejos atendidos por el veterinario y los que mueren sin edad ateridos en la calle.Porque quiero a los perros no me gusta que ladren siempre, ladren.
Y desde la derecha hacia la izquierda. De la izquierda a la derecha todavía tendrían argumentos. Por qué no guardan sus ladridos para los que causan los miedos: los verdaderos. Y se contuvieran de usarlos para
las pequeñas sombras, y le ladraran a los sombríos responsables de que los perros ladren. Nunca por la comida porque les sobra.Que aprendan de los lobos, que son perros que solo aúllan por hambre.


Carta abierta leída el 7 de Julio de 2009 en Radio del Plata.

 

 

 

Volem un pacte progressista.

Alternativa | 09 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Sortint al pas de l’incertesa respecte del pacte de govern que es pugi constituir per tal de dirigir l’Ajuntament de Pollença, les agrupacions locals dels partits d’esquerres sotasignants a través dels seus portaveus i després de diverses reunions per tal d’estudiar la possibilitat d’un pacte de centre-esquerra, volem expressar la nostra postura al respecte:

·         Tots quatre partits d’esquerres, que sumam sis regidors, hem manifestat des del dia posterior a les eleccions la nostra disposició favorable a fer possible un pacte municipal de caire progressista que inclogui a la Lliga Regionalista. Creim que aquest pacte podria posar a fer feina pel municipi a les persones més preparades, amb una voluntat clara d’engegar una nova manera de gestionar l’Ajuntament.

·         També tots quatre partits d’esquerres varem plantejar a la Lliga Regionalista un acord bàsic de programa basat en un document consensuat de cinc punts, document que la Lliga també ha acceptat.

·         Els quatre partits consideram que qualsevol acord ha de tenir com a eix vertebrador les propostes per gestionar el municipi amb transparència, austeritat, seriositat, participació dels ciutadans i eficàcia en la gestió. Consideram que el repartiment de càrrecs és una qüestió secundària i supeditada al compliment dels punts esmentats.

·         Després de diverses reunions, continuam oberts a que es pugui constituir un pacte de centre-esquerra i restam a l’espera que la Lliga Regionalista, partit més votat de l’eventual pacte, i com correspon al lideratge que aquesta condició li atorga, formalitzi una proposta de governabilitat pel municipi de Pollença.

Amb tot, esperam que aquest pacte pugui esser una realitat per una millor gestió dels interessos dels ciutadans del nostre municipi.

A Pollença el 7 de juny de 2011

Alternativa per Pollença (A)

José Luís Garcia Salvador

PSM-EN

Bartomeu Cifre Bennàsar

PSIB-PSOE

Maria del Mar Sastre Llompart

Esquerra (ERC)

Miquel Àngel Sureda Massanet

 

Assemblea

Alternativa | 08 Juny, 2011 17:24 | facebook.com twitter.com

 

Demà  a les 20:00 assemblea a Can Ramón

per parlar de la proposta

d'un pacte de govern progressista.

Vivim del turisme?

Alternativa | 08 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  Una setmana després de l'adjudicació de l'explotació de les platges del Port de Pollença a l'empresa, F&A Beach, constatam que aquesta empresa no compleix nombrosos punts del  plec de condicions  i que cal una actuació urgent per part del Ajuntament.

Estam a 7 de juny, i les platges del Port de Pollença romanen incompletes i allunyades de la imatge que hauria de donar un poble que viu primordialment del turisme.

- Els para-sols  segons el plec haurien  d'esser de càrritx  però el que s'han instal·lat són d'espart. En aquest punt crida l'atenció que al plec de condicions es parla de para-sols de càrritx, però a l'informe de valoració s'ha canviat el càrritx per l'espart. Igualment podeu observar a les fotografies que aquests para-sols no són nous quan a la valoració se li donen els 20 punts màxims a l'empresa guanyadora per posar instal·lacions noves. La imatge corporativa de l'ajuntament no es troba ni als para-sols, ni a  les gandules...

 

- I a més a  més encara falten els mòduls de serveis, wc, dutxes, rentapeus, pas de fusta, nucli de primers auxilis...

Per desgràcia aquest incompliment dels plec de condicions a la platja no és la primera vegada que succeeix. La deixadesa en el control d'empreses que han fet serveis per l'Ajuntament ha estat continuada aquesta legislatura; a la platja, a l'anterior empresa que feia la neteja viària, a l'empresa que compra ferralla a l'Ajuntament...  De res serveix fer un concurs públic fonamentat en un bon plec de condicions si aquest no es compleix. D'aquesta manera a més de perjudicar a les altres empreses que s'han presentat al concurs, s'està degradant la imatge de l'Ajuntament i de Pollença.

A més a més, per completar el desgavell, hem de recordar que el canals d'embarcacions de les platges del Port han estat declarats deserts al no haver presentat l'associació de Veïns els avals pertinents. Igualment es va declarar desset l'escola de Vela de la Gola a la que no es va presentar cap proposició... A aquest cas fa mesos que un empresa explota aquest servei  sense ni tan sols haver-se presentat al concurs. 

 Davant l'incompliment del plec de condicions l'Ajuntament ha d'adoptar una solució d'urgència pel bé comú. Com hem proposat fa temps cal que l'Ajuntament compri el material de l'Associació de Veïns (recordem que té un deute amb l'Ajuntament) i assumeixi la tasca de les platges amb els treballadors de la pròpia associació. Després cal començar a fer feina immediatament per que la gestió de les platges passi a l'Empresa Municipal i aquestes es trobin muntades de manera completa quan comenci la temporada.

Un dels objectius bàsics del nou equip de govern que surti el dissabte és recuperar la serietat i el rigor a l'Ajuntament  i fer complir les ordenances  i els acords propis per assegurar el millor rendiment i qualitat dels béns i serveis adquirits.

 L'incompliment del plec per part de  F&A Beach es pot veure molt clarament en la diferència entre les papereres sol·licitades al plec de condicions i les que ha col·locat l'empresa. S'han col·locat unes estructures de ferro amb borses que res tenen a veure amb les paperes de polietilè del plec de condicions.

El que haurien de ser i el que és.

 

Juntes de marš

Alternativa | 07 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Un punt del nostre posicionament sobre pactes  al que no s'ha posat cap pega és el de donar la màxima difusió possible, mitjançant la pàgina WEB dels acords del plenari i comissió de govern ( respectant la "Llei de protecció de dades"). Esperam que aquest tema n’hi hagi una millora real a la legislatura que començarà dissabte. De moment nosaltres seguim fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament i publiquem les actes de les Juntes de Govern  (respectant la llei de protecció de dades).

A aquestes trobareu un capítol del tema del Centre de dia de Pollença. Una obra que es deteriora dia a dia. La seva solució ha de ser una de les prioritats del nou govern.

Junta de govern del 8 de març

- S’informa desfavorablement dues  sol·licituds d’autorització per a la realització d’escultures d’arena a la platja del Port de Pollença.

- Es desestimen les peticions de que es declari nul·la de ple  dret la subrogació per la qual la “UTE Neteja Viària Pollença” “es farà càrrec dels set treballadors que segon l’Ajuntament de Pollença destinava fins a la data al compliment d’aquest servei”

- Aprovació, de l’expedient de contractació del servei de treballs de promoció, organització, assessorament especialitzat i suport a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença i del plec de clàusules administratives particulars

- Aprovació, , de l’expedient de contractació del subministrament i posada a punt del material informàtic de l’Ajuntament de Pollença mitjançant procediment obert amb varis criteris d’adjudicació, a més del preu 

- Aprovació, de l’expedient de contractació del servei d’activitats físico esportives, parcs, diades i altres esdeveniments de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença i del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

Junta de govern del 22 de març

- Destaca l’aprovació del pressupost pel servei de restauració dels quadres (onze) que formen part de la galeria de Fills Il·lustres i Fills Adoptius de la Vila de Pollença.

- A aquesta Junta trobareu el requeriment a l'empresa contractista “IMAGA Proyectos y Construcciones S.A.” per la prestació de garanties suficients per a l’execució del contracte d’obres relatiu al projecte “Construcció i adequació Centre de dia per a persones majors (planta pis edifici municipal carrer Sant Domingo)”. Aquesta empresa va presentar concurs voluntari de creditors. 

Foto del Última Hora.

 

Opacitat per transparŔncia

Alternativa | 06 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta legislatura cal canviar l'opacitat per la transparència.

El dret a la informació, que la majoria de democràcies europeus d’una forma o altre tenen regulat, a Espanya no existeix, i  és el país més gran de l'Unió Europea sense Llei de Transparència (una promesa  del PSOE des de 2004 que no ha complit). Aquestes lleis faciliten que els ciutadans puguin tenir accés a tot tipus d'informació que es trobi en poder de qualsevol autoritat pública o de qualsevol entitat privada que realitzi funcions públiques. Inclús els representants polítics trobam, com ha estat el nostre cas aquesta legislatura, moltes dificultats per accedir a la informació sol·licitada.

Dins la idea de transparència defensam una sèrie de punts al nostre posicionament sobre pactes que han trobat el suport de la Lliga, el PSOE, el PSM i Esquerra però que no han tengut el suport del Partit Popular:

El PP ha mostrat la seva reticència a publicar els béns patrimonials i d'ingressos dels càrrecs públics. A la legislatura passada ja vam presentar una moció en aquest sentit.  (desembre de 2008 aprovada però només amb caràcter voluntari). No inventam res: a municipis com Sevilla, Getafe o Vigo ja s'han fet públiques a les pàgines web municipals les declaracions de Béns patrimonials i activitats dels càrrecs electes. Si els regidors no tenen gens a amagar, no haurien de tenir cap problema amb la publicació dels seus bens.

En compliment d'aquesta idea de transparència i en compliment del pacte anticorrupció , el nostre regidor, Pepe García, a va publicar la seva declaració de béns patrimonials, a la campanya electoral. Ara publicam el patrimoni del nostre nou regidor, Miguel Sánchez.

Tampoc entenem la reticència del PP a realitzar una auditoria. Consideram imprescindible que ciutadans i polítics tinguem un coneixement exacte de la  situació econòmica de l'Ajuntament. Ara mateix parlam d'un deute de més de déu milions d'euros a curt termini. Un deute resultat de despeses sense control ni previsió, i que ens obliguen a fer un pla de sanejament que ens tocarà de ple a tot el poble i que a més coincideix amb la pitjor època econòmica del país. Els ciutadans tenen dret a saber com estam i que ha passat. Cal netejar el mal funcionament passat, fer una auditoria i mirar endavant. 

Del blog al cabo de la calle

Trescant pel mˇn (CXXVIV) Castell de Sant Carles (2).

Alternativa | 05 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

A l’ocasió anterior que parlàvem del Castell de Sant Carles, ja dèiem que a un moment donat quan no s’usà per a qüestions defensives, se li trobaren altres funcions. Aviat se veié que era un bon lloc com a presó i per això s’hi emprà en diferents ocasions. Hi estigueren tancats republicans durant i després de l’alçament franquista, llavors continuà al manco en part, emprant-se com a presó militar fins prop dels anys vuitanta. També serví de bateria de salves per a donar benvingudes a vaixells de guerra.

Més tard s’hi comença a muntar el Museu Militar. Al 1997 se creà el consorci que actualment el gestiona , està constituït pel Ministeri de Defensa, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, s’inaugurà al 1981.

 L’entrada és lliure i val la pena visitar-lo, tot està molt pulcre, inclús les zones de l’exterior de la murada han millorat molt d’ençà que roveguen l’herba. En aquesta ocasió he vist cinc sales obertes però això va variant, s’hi poden veure armes i utensilis militars de diferents èpoques. També hi ha sales temàtiques que ens expliquen alguns fets i ens recorden algun episodi històric. De temps del franquisme s’hi troben banderes, retrats d’algun trist personatge i símbols que foren retirats de llocs públics urbans i que s’han dipositats aquí.

Està bé que tot això se conservi per a refrescar-nos la memòria i no oblidar.              

                                                                                                     A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 (Segueix)

Full de ruta. Camins p˙blics (2011-2015)

Alternativa | 04 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Durant les reunions d'aquests dies per pactar els possibles equips de govern vam demanar a la plataforma pro camins públics i oberts que ens fes arribar les seves propostes per aquesta legislatura. Les teniu a continuació. Com podreu veure, són propostes molt lògiques i que pensam que haurien de poder ser assumides per qualsevol partit. L'Ajuntament té el deure de defensar els bens públics i complir acords del ple i la llei. Per la nostra part aquest és el nostre full de ruta en el tema dels camins per aquesta legislatura.

Propostes en qüestió de camins per la legislatura 2011-2015

1. Immediata inclusió dins l’inventari de béns de tots els camins del catàleg de camins de Pollença, que no estan pendents de cap al·legació.

2. Prioritzar la resolució diligències prèviament aprovades en plenari de 2007 del camí coll d’en Patronet.

3. Iniciar diligències per resoldre  problemàtica dels camins del Coll de Síller  i Boquer.

4. Executar l’acord de regulació del camí de Ariant, i garantir-ne la continuació del iniciaten el de Ternelles.

5. Compromís  per tal de garantir el pas al camí de Ternelles.

6. Des de l’Ajuntament sol·licitar al Consell que garanteixi el pas per la Carretera Vella de Pollença a Lluc. Inclosa en l’inventari de béns del Consell.

7. Actualitzar una mapa de camins públics o d’ús públics del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderime al nostre municipi.

8. Compromís de tots els membres del govern municipal de recolzar les propostes fetes per tal de garantir el pas en camins prèviament inclosos en el catàleg, fent una recuperació d’ofici en tots aquells que siguin inclosos en l’inventari de béns.

 

Valors per passar de la indignaciˇ a l'esperanša.

Alternativa | 03 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Estam ja a una setmana i un dia de la constitució del nou Ajuntament i durant aquests dies ens hem anat reunint amb diferents partits per parlar del que podia ser el  futur govern de Pollença.  A totes les reunions hem anat amb el nostre document de posicionament de pactes post-electorals. Un document que vam feren assemblea  i que vam publicar abans de les eleccions, pensant que no era el moment de tancar la negociació a un pacte de govern a cap partit.  I si pensam que no era el moment de tancar la porta a ningú és per la pèssima situació econòmica de l’Ajuntament i els nombrosos temes pendents del mateix.

Ens han dit que si el document era massa general, massa neutral, fàcilment assumible... Evidentment  ja el deiam a la introducció del mateix es tractava de fer un document de mínims previ a qualsevol pacte que pogués ser assumit per qualsevol  partit,  però sense renunciar als nostres valors. Un document que ha estat acceptat per la Lliga, PSOE, PSM i Esquerra però no pel PP.

Pensam que sigui el que sigui l’equip de govern que arribi a sortir hauria de tenir en compte els valors que defensam al document. Hem de transformar la indignació  en esperança i això només es pot fer amb un canvi de valors que va més enfora de la pura gestió i que hauria d'estar per damunt de les ideologies.

Transparència. S’ha d’informar i explicar als ciutadans el màxim possible de tot el que  es fa o deixa de fer,

Austeritat. Es tardarà temps en pagar a la gent i caldrà fer retallades per arribar a un equilibri pressupostari i sanejar l’Ajuntament. Per fer això cal que els polítics siguin els primers en donar exemple.

Eficàcia. Cal assegurar el millor rendiment i qualitat dels béns i servis adquirits cosa que actualment no passa i que suposa un greu perjudici econòmic pel municipi.

Participació. La situació actual de Pollença només es pot remuntar si aconseguim un triangle de suport entre ciutadans, tècnics i polítics. Per això els polítics han de donar suport als tècnics i la possibilitat de participar als ciutadans.

Cap polític hauria de subestimar el que es demana a les places, com la de València.


 

Patrimoni rural.

Alternativa | 02 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Article i dibuix original d'en Miquel Trias, humor i política no són excloents . Ja sabeu que aquest blog està obert als vostres articles que podeu enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Els que us heu passejat mal sigui una vegada per la nostra Serra haureu vist qualque marjada. Aquella paretota —el marge— feta de pedreny feixuc i mal plaent us haurà cridat l'atenció…N'he contat mai les pedres? Heu calculat mai el volum de la marjada? Us heu demanat quantes d'hores els margers, roters i conradors hi posaren fins a tenir el terreny llest per sembrar-hi arbres o altres plantes per omplir-se el gavatx?


Idò heu de creure i pensar que molts d'aquests marges s'estan esbaldregant, i amb el temps un patrimoni arquitectònic comparable amb la Gran Murada de la Xina es perdrà sense remei. Ja no podem comptar amb el seu manteniment per part de pagesos que s'hi guanyin les sopes, ja que no surt a compte en via nenguna —a més que ni tan sols n'hi ha ja d'aqueixos, vist el pràctic abandonament de la Serra com a explotació agrícola.


De manera que hem tengut una pensada: perquè no  posam a restaurar les margades els aturats que cobren el subsidi? cobrar per no fer res no està bé; i si m'apurau un poc també hi podríem posar segons quins jubilats que estan prou bons per dur una vida activa físicament, com ara anar-se'n d'excursió un parell de dies a la setmana. Basta de classes passives!!!!!


Tanmateix com que això seria una mesura impopular, crec que hauríem de començar pels polítics, que cobren un bon sou i estan esquena dreta: dietes, cotxe oficial, viatges en primera…etc. Els primers que s'hi haurien de posar serien els corruptes… aquests no tenen defensa, si els foten a la presó no fan cap profit i als camps de treball serien útils a la societat i millorarien físicament i psíquica…Després hi podríem dur els mal intencionats i els inútils, i al cap d'un parell de parells d'anys tots els costers de les nostres muntanyes, putxos, moles, tossals, puntals…etc tornarien a estar endomassats amb la geometria dels marges que tant d'esforç costaren de fer…

 

ôCamÝ al pavellˇö, fotografia guanyadora del VI Concurs de Fotografia Urxella.

Alternativa | 01 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

L’assemblea d’Alternativa per Pollença ha decidit que la foto guanyadora del VI Concurs de Fotografia Urxella sigui la fotografia amb el nom de “Camí al pavelló”. Podeu veure altres fotografies del concurs al següent enllaç.

 

Com explica l’autor, Joan Antoni Cifre, aquesta fotografia uneix els dos aspectes fonamentals del concurs: per una banda és una denúncia d’impacte social de Pollença, com és la problemàtica a l’hora d’anar al pavelló de Pollença; i per altre banda també té a veure amb el tema de la mobilitat, ja que reflexa el recorregut que han de fer els pares per dur als nins al pavelló del poliesportiu.

 

A la fotografia s’hi pot veure una seqüència que l’autor ha volgut subtitular com “Carretera sense vorera”, “pas zebra sense semàfor” i “travessa pel desert o del fangar, segons el temps”.

 

En aquesta edició hem rebut moltes fotografies d’altíssima qualitat, però l’assemblea ha triat aquesta per la seva crítica evident i el positiu de la proposta que porta implícita: fa falta posar remei a aquest punt negre de Pollença. Un punt on hi passen desenes de nins a diari no pot comportar els riscos que la foto demostra.

 

Volem agrair també a tots els participants al concurs les seves fotografies i també donar les gràcies a Meam Si Torn per cedir-nos una magnífica bicicleta com a premi.

“Camí al pavelló”, muntatge fotogràfic guanyador del VI Concurs de Fotografia Urxella.

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb