URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultats del ple de setembre

Alternativa | 30 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

1024x768 Normal 0 21 false false false

Resultat de la sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrat avui. Ele va acabar a les 00:00 sense temps per fer els precs i preguntes que es faran al proper ple que serà extraordinari.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011. Es va aprovar amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.

 Tots els grups de l’oposició vam considerar que s’havia resolt gran part dels nostres dubtes, i que per responsabilitat haviam de permetre l’aprovació d’aquests pressuposts. Ara esperam  que es tingui en compte als grups de l’oposició per a la realització del pressupost del 2012 i sobre tot que es millori la situació a la que es troben els treballadors d’ EMSER al Puig de Santuïri.

- Aprovació si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012

Aprovat l’avantprojecte de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSM que es va abstendre. Finalment l’equip de govern va retirar el projecte de reparació i embelliment del calvari, ara es tracta de donar idees de projectes, s’ha de decidir abans del 14 d’octubre.

Es presentaven dos avantprojectes;  un pla de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel (solucionant el que es va denunciar a la forografia guanyadora del darrer concurs Urxella) i la reparació i embelliment de la zona del calvari. Tota l’oposició vam criticar les formes en les que s’han presentat aquests projectes. Van sortir molt d’idees, projectes, pros i contra que hagués estat bé haver comentat a una reunió prèvia.  En aquest punt tothom va pensar que el pla de millorar els accessos a la rodona  del gall des de Cecili Metel era necessari encara que com va recordar el PSM el semàfor pot crear problemes a la rotonda. Respecte al calvari tots els grups de l’oposició excepte Convergència (que el portava al seu programa) vam  a posar en dubte que fos el projecte més necessari en aquest moment.

 

 - Ratificació del decret de Batlia núm 588 de dia 9 d’agost de 2011

Tornem tenir un plet per la taxa de fems de 2008 d’un negoci, nomenament de misser i procurador  Aprovada per unanimitat (faltava el regidor d’Esquerra)

- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011 Nomenament de misser i procurador per un plet amb la llicència d’un habitatge del carrer Creus. Aprovada per unanimitat.

- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença. Aprovada per unanimitat amb una esmena.

Tots els grups de l’oposició demanam  incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d’investigació oberts.

Es va fer un recés i es va incloure una esmena per  incloure només els camins dels que n’hi ha indicis que són públics, ja que al catàleg n’hi ha camins de titularitat privada i la seva inclusió al catàleg de bens comportaria problemes.

- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis. Aprovada per unanimitat.

Es va aprovar la proposta de tots els grups de l’oposició de demanar  canvis al Pla d’Obres i serveis per ajudar al manteniment, rehabilitació o reforma d’infraestructures bàsics, a fí de que aquestes obres es subvencionin al 100% del total del cost d’execució d el’obra.

-  Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença. Aprovada amb l’abstenció del PP. (farem un article)

Es va aprovar demanar el cumpliment de la seva paraula al senyor Carlos Delgado  i la implicació i col·laboració de la conselleria de turisme amb un esdeveniment que el mateix conseller de turisme va destacar com a element promocional de les Illes Balears i un referent musical dins i fora de Mallorca.  Ja és hora de donar un cop en la taula. Des de que ha començat la legislatura només hem sentit notícies negatives sobre subvencions i ajudes que ha perdut el municipi. Amb l’aprovació d’aquesta moció només demanam el que ens pertoca. 

.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com requisit d’accés a la funció pública. Aprovada amb l’abstenció del PP.

El batle va donar llibertat de vot als seus regidors però tots ells es van abstenir (el regidor David Alonso no era). El mateix batle va considerar el tema com un tema “ideològic”.

- Designació de representant municipal de l’obreria del Puig. Aprovada  amb l’ abstenció d’Esquerra, PSM, Convergència per les Illes i nosaltres.

 “Na maria de la SEAT” serà la representant de l’Ajuntament, va ser una proposta de la mateixa obreria.

- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de canvi de l’obra “Passarel.la per als vianants a la cra. MA220 per accés al poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014. Aprovada amb la nostra abstenció i el vot en contra del PSM.

Es mantenen les obres que s’han de fer a l’aparcament al costat del poliesportiu però es canvia el pont elevat per travessar la carretera per comunicar el poble, el poliesportiu i el cementeri,per reparar Ca’n Llobera; reparar teulada que ha passat per ull, circuits elèctrics, tubs d’aigua, reparacions en general i posar un ascensor per les barreres arquitectòniques. Com hem dit al punt quatre les formes per plantejar aquest canvi no han estat correctes. Estam d’acord que els ponts elevats no funcionen però ja que havia un acord de ple i una recollida de  demanant aquesta obra calia haver fet una reunió explicant als partits i ciutadans les raons i motius d’aquest canvi.

- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.

Aprovada amb el vot a favor de l’equip de govern, el vot en contra d’Esquerra  i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició.

La presentació de les taxes era millorable i vam demanar que es tingui en compte les al·legacions que presentarem. Demanarem bonificacions per evitar que cap persona quedi exclosa de l’Escola Viva” al Port de Pollença i de l’Escola d’Adults de Pollença.

- Propostes / Mocions d’urgència

- L’equip de govern va presentar dues propostes:

- El nomenament de Misser i procurador per l’expropiació del terrenys darrera el centre cultural, demanen 2,360.000, l’Ajuntament havia estimat l’expropiació en 1,100.000. Aprovada per unanimitat.

- Aprovació del compte general del 2009. Excepte el Festival que no s’ha publicat al BOIB. Aprovada amb l’abstenció del PSM

- PSOE, Esquerra, PSM, Convergència per les Illes i Alternativa vam presentar una moció. Manteniment del 100 % dels Fons de Cooperació Local.

El batle va dir que no era una retallada sinó que es retardava el 75 % del pagament al 2012 i que era una qüestió de tresoreria. Però el nostre problema és altre; al novembre de 2007 es va firmar un conveni amb el consell de presidència en el que es renunciava al caràcter general del Fons (que eren uns 200.000 euros anual)  i aquest es convertia en finalistes i era  dedicats a l’auditori. 170.000 euros al 2007, i la resta d’anys 400.000 euros. Però com no s’ha presentat cap justificació, i no s’han cobrat els 400.000 euros de 2008, 2009 i 2010. O sigui més o manco 1,300.000 euros.

II – PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

- Sense efecte 40.000 euros que s’havien previst per l’excavació de Bòquer, per que l’Ajuntament no havia fet les corresponenets justificacions.

- Desestimació del recurs de reposició a l’INESTUR per les subvencions per la sala polivalent, ja que l’ajuntament no va complir el conveni. En definitiva els doblers de l'auditori s'han evaporat.

- Liquidació dels comptes del 2010.

 

 

 

Retallar en educaciˇ, un mal negoci.

Alternativa | 29 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

La educació pública és un dels pilars bàsics de l’estat del Benestar. En els darrers dies des d’alguns sectors s’ha volgut desprestigiar la feina dels professors com a forma de justificar les retallades  evidents que s’estan produint en els recursos de l’educació pública. És evident que com en tots els àmbits hi ha millors i pitjors professionals i que com en el sistema de l’administració pública hi ha funcionaris que s’acomoden però la gran majoria de docents  gaudeixen de la seva vocació i s’esforcen per millorar el sistema i ajudar als seus alumnes a assolir els seus objectius.

 Una cosa ha de quedar clara, aquesta no és una discussió laboral sobre les hores de feina o els sous dels docents . Aquí, el que està en joc és un model educatiu que ha de garantir l’accés a una educació de qualitat  per a tothom.  Parlant en termes esportius tothom té clar que no invertir en la “pedrera” suposa hipotecar el nostre futur com a societat.

        Actualment  la educació pública s’enfronta a dos grans reptes (entre altres), un és de tipus econòmic i consisteix en preparar a les generacions futures per enfrontar-se a l’economia i al mercat laboral del futur. Això sembla molt complicat ja que si una cosa ha demostrat l’actual crisi és que ningú es capaç de preveure com serà l’economia o quin seran els requisits del mercat laboral en el futur. No fa gaire temps era bastant raonable pensar que una persona que estudiava o aprenia un ofici podia accedir al mercat laboral i raonablement es podia mantenir en ell al llarg de la seva vida. Actualment els canvis a nivell tecnològic, econòmic i social són tan rapits que això sembla inviable.  Sembla bastant evident que avui en dia la formació ha de ser constant i flexible hi ha d’anar encaminada no tant en adquirir uns coneixements  concrets sinó  de desenvolupar una sèrie de capacitats que ens permetin adaptar-nos enfrontar-nos als canvis del futur.

        L’altre repte encara més important  és la d’educar nins i nines per aprendre a viure en una societat democràtica i multicultural. Sols l’educació pot garantir una convivència en pau i ens pot ajudar a superar els problemes  i conflictes que inevitablement és donen en la societat.

Tots som conscients de la difícil situació econòmica i que és important que les institucions públiques siguin rigorosos amb els diners públics, fins i tot pot ser  hi hagi moltes coses dins el sistema educatiu on es pot ajudar a una política d’austeritat millorant la gestió dels recursos, els que no ens podem permetre de cap manera es tenir menys professor amb més alumnes. L’educació en la diversitat no és una opció a triar, és l’única possible i això exigeix destinar els recursos necessaris.       

 Com deia l’actual Ministre d’Educació  Invertir en educació és car però no invertir-hi és caríssim- No ens ho podem permetre.

 Forges

 

Ple ordinari de setembre

Alternativa | 28 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Convocada la sessió ordinària de l’Ajuntament, Ple a celebrar demà dijous, dia 29 de setembre de 2011, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial. Al mateix els grups de l'oposició presentam tres mocions de manera conjunta. 

 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada dia 7 de juliol de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28 de juliol de 2011

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011

S’han resolt els dubtes que teniem respecte al pressupost, just queden una partida de reparacions de estacions de TV,però no als dubtes que teniam respecte a la plantilla. Ara la nostra major preocupació és el pressupost del 2012 i la situació a la que es troben els treballadors d’ EMSER “el banc de l’Ajuntament”

4.- Aprovació si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012

Hi ha dos projectes, un pla de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel (solucionant el que es va denunciar a la forografia guanyadora del darrer concurs Urxella) i la reparació i embelliment de la zona del calvari. El primer projecte ens sembla més que necessari el segon és més discutible. El que no ens han agradat són les formes; l’equip de govern hauria d’haver cercat més participació i consens en aquests projectes.

5.- Ratificació del decret de Batlia núm 588 de dia 9 d’agost de 2011

Tornem tenir un plet per la taxa de fems de 2008 d’un negoci, nomenament de misser i procurador 

6.- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011

Nomenament de misser i procurador per un plet amb un habitatge del carrer Creus

7.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença.

Tots els grups de l’oposició demanam  incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d’investigació oberts.

8.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis.

Tots els grups de l’oposició demanam  canvis al Pla d’Obres i serveis per ajudar al manteniment, rehabilitació o reforma d’infraestructures bàsics.

9.-  Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença

Proposem que segueixin les ajudes pel Festival per part del Govern  i la seva implicació en futures edicions.

10.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com requisit d’accés a la funció pública.

Consideram imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració a les Illes Balears.

11.- Designació de representant municipal de l’obreria del Puig

L’Equip de Govern proposa “Na maria de la SEAT”

12.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de l’obra “Passarel.la per als vianants a la cra. MA220 per accés al poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014

El Batle proposa mantenir les obres que s’han de fer a l’aparcament al costat del poliesportiu però canviar el pont elevat per travessar la carretera per comunicar el poble, el poliesportiu i el cementeri,per reparar Ca’n Llobera, reparar teulada que ha passat per ull, circuits elèctrics, tubs d’aigua, reparacions en general i posar un ascensor per les barreres arquitectòniques. Com hem dit al punt quatre les formes per plantejar aquest canvi no han estat correctes.

 

13.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.

En cap cas aquestes taxes han d’evitar que una persona pugui participar d’aquests projectes.

14.- Propostes / Mocions d’urgència

Per part de l’equip de Govern podria anar el nomenament de Misser i procurador per l’expropiació del terrenys darrera el centre cultural.

 

II – PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de comptes de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com diu el cartel de Brieva podem triar.

 

El final dels 100 dies de grÓcia (2)

Alternativa | 27 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Segon article que dediquem als 100 dies del nou equip de govern (veure anterior article).

Si parlam d’organtizació, comunicació, participació i transparència ha hagut coses positives i altres negatives. Consideram molt positiva la reducció a tres dedicacions exclusives, calia donar exemple d’austeritat i es va fer. Valoram també molt positivament que s’ens hagi convidat a formar part de la Junta de Govern, a pesar de’estar a l’oposició. Igualment consideram molt positiu que per primera vegada un regidor de l’equip de govern, en Tomeu Fuster, el regidor d'esport, joventut i la Calta, tingui obert un blog. Li donam publicament una vegada més la nostra enhorabona per aquesta eina d'informació, transparència i participació. La pena és que als comentaris n'hi hagi més trolls que aportacions constructives.

Si parlam de coses negatives encara esperam la publicació dels pacte de govern. Un document que consideram bàsic per conèixer el seu projecte de municipi. També pensam que a pesar de que ha hagut proporcionalment un augment de reunions entre tots els grups, n’hi ha temes als que l’equip de govern a pesar de la seva minoria no ha tingut inicialment en compte a l’oposició; com al cas dels Pressuposts o al cas del Pla d’Obres i Serveis. 

A temes importants que afecten al futur del municipi pensam que és fonamental i bàsic el consens i per això entre altres coses esperam que es tingui en compte als grups de l’oposició pel pressupost del 2012.

 Parlant de temes concrets que han sorgit aquests cent dies:

A la concessió les platges es clar que el nou adjudicatari no ha complit el plec de condicions, com vam denunciar al seu dia, però també és evident que el que podia fer l’Ajuntament en plena temporada era mínim. Tot plegat per a nosaltres la lliçó d’aquesta experiència ens ha reafirmat en el que ja pensavam; no es pot deixar la gestió de les platges en mans d’una empresa privada.  Cal començar a fer feina immediatament per que la gestió de les platges passi a l'Empresa Municipal i aquestes es trobin muntades de manera completa quan comenci la temporada.

A la piscina coberta  també pensam que cal una gestió pública. No té sentit pagar combustible, electricitat, manteniment... i deixar la gestió dels cursos en mans d’una empresa privada. 

Al Festival de Música s’han adoptat mesures positives com una major austeritat i la reducció d’entrades gratuïtes, però pensam que no s’ha reaccionat amb suficient energia davant la denegació d’ajudes per part  de la Conselleria de Turisme de Carlos Delgado  que després de dir que donaria suport al Festival ara res de res...En aquest moment sense ajudes externes cal repensar el Festival del 2012 i esperam que una vegada més es tingui en compte als grups de l’oposició.

N’hi ha temes dels quals només tenim declaracions del batle o comentaris però que resten pendents d’una explicació completa i detallada com seria el cas del seu anunci d’agilitzar  la llicència per a la reforma de l'Hotel Formentor. O la intenció del batle de desclassificar la fàbrica, el que consideram un despropòsit.

Al tema del becut vermell ha estat positiva l’actuació de cremar les restes que havia a Llenaire, però cal cercar ajuda per a la seva vegada poder ajudar als particulars i aturar l’extensió de la plaga. Al manco s’hauria d’intentar tirar endavant la proposta que vam fer la passada legislatura de facilitar l’eliminació de restes de particulars al solar municipal.

Ens sembla positiva l’ampliació de la Residència al primer pis del nou centre de dia que permetrà tancar habitacions  que no són adaptables a la legislació actual. L’equip de govern també ha anunciat que no es tancarà la Residència... Un altre tema al que estam a l’espera.

Continuarà... 

 

Els plans d'obres i serveis requereixen consens.

Alternativa | 26 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença volem mostrar el nostre desacord en l'actitud del batlle de Pollença en la qüestió de les inversions del Pla d'Obres i Serveis i les seves decisions unilaterals, preses sense consens ni consulta, i preses contra l'acordat al ple, tot i estar en minoria.


  El dimecres (notícia) ens sorprenguérem amb la intenció del batle de Pollença d'aplaçar la realització d'un pont elevat per travessar la carretera per comunicar el poble, el poliesportiu i el cementeri, fet que estava previst al Pla d'Obres i Serveis d'enguany. El senyor batlle de Pollença ara vol utilitzar aquest Pla d'Obres i Serveis per arreglar la teulada de Can Llobera. 

El que sorprèn més és que el senyor batlle no té en compte que aquesta proposta suposa canviar l'acord del ple de setembre del 2010, on el mateix PP va votar a favor de fer el pont. Estant en minoria no es pot decidir un canvi d'una decisió presa en un ple sense haver consensuat aquest tema amb la resta de grups. És un fet totalment inaudit.

Respecte a la proposta unilateral d'emprar el Pla d'Obres i Serveis del 2012 per fer una reforma del Calvari, pensam també que cal que l'Equip de Govern cerqui el diàleg i col·laboració de la resta de grups i que entre tots pensem i acordem quin és el millor projecte per aquesta inversió.

És clar que cap persona raonable pot posar en dubte que el Calvari i Can Llobera són part important del nostre patrimoni i que necessiten una reforma. Però les propostes per inversions tan importants s'han de fer després de dialogar i escoltar a tots els grups polítics.

 

Trescant pel mˇn (CXLIV) Costa de Ses Salines.

Alternativa | 25 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Un dia férem una caminada per un tram de costa mallorquina que no coneixíem i que ens va sorprendre la seva bellesa i el seu estat de conservació.

Partint de la Colònia de Sant Jordi de cap a xaloc passam per la platja del Port que és una platja urbana com altres, però si seguim per un camí que va vorera de mar arribam a Es Dolç. És un arenal de considerable extensió que tot i estar dotat dels habituals serveis no deixa de ser un lloc agradable. Seguint ran de mar fins que s’acaba la platja, començam a caminar per entre arena i roca i aviat trobam una casa ben antiga amb un grapat d’escars a cada banda que formen un conjunt molt vistós, se troba a un indret privilegiat. Seguint un poc més, aviat arribam a uns altres escars que estan a la platja de can Curt, aquests varen ser reformats sense haver respectat l’aspecte d’un temps però així i tot, vaja raconet. Seguim el nostre camí i després de caminar una estona per una zona de pedres però molt suau, ens topam amb un altre gran arenal que és la platja d’es Dofí, quina platja més guapa. Al fons, dunes fixades per la vegetació que tanquen aquest meravellós espai. Un poc més envant la platja d’es Carbó un altre arenal on hi havia abundants barques d’esbarjo i algunes d’elles a molt poca distància de la platja i ancorades sobre la posidònia, fórem testimonis d’una estranya maniobra que realitzà una patrullera de la guàrdia civil que entrà entre els illots de cap a la platja i quan pensàvem que feria fugir les barques mal fondejades, donà mitja volta i partí, no ho varem entendre. Sortint d’aquesta platja ja entram a la zona de ses Roquetes on la costa va serpentejant i formant agradables raconets per estar i nadar.

Fins aquí hem recorregut la part que no coneixíem, més envant ve cala En Tugores, i una estona després la platja d’es Caragol i caminant més arribarem al far de Cap Salines però això ho detallarem més en una altre ocasió.

La qüestió és que de la Colònia de Sant Jordi fins a Cap Salines i d’aquí fins a cala s’Almonia hi ha uns tretze quilòmetres de costa pràcticament verge que miraculosament s’ha conservada, dic miraculosament perquè si dic que darrere aquesta línia de costa està la finca de Sa Vall, la Bateria de Costa de Cap Salines i altres grans finques, pareix que els “poderosos”, ens han fet el favor de conservar-la. Tampoc no crec que ho hagin fet pensant en el bé comú ni amb un sentit estrictament ecologista. Però què hagués passat si tot això hagués depès d’aquests polítics que diuen estimar tant les Illes i que llavors especulen i venen inclòs el que no és seu?  

Al 2007 la bateria de Cap Salines va caure en mans de Mathias Kuhn, perill! però al 2010 hi va haver una sentència, no sé si ja és ferma, que retorna els terrenys a la família March. No sé si això és bo però segur que hagués estat millor que ho adquirís la Comunitat Autònoma i que tots poguéssim gaudir d’aquesta zona natural.

Tenim molt per fer, molt per protegir, molt per salvar; és una pena que tanta gent s’equivocàs quan va anar a votar.      

                                                                             ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Municipalisme i participaciˇ a debat

Alternativa | 24 Setembre, 2011 07:11 | facebook.com twitter.com

Dissabte passat Alternativa per Pollença vàrem ser convidats pel Bloc per Felanitx a participar en una trobada de partits municipalistes i independents. La jornada es va celebrar a l'Escola de Música de Felanitx durant tot un capvespre. Hi van participar diverses candidatures, des del Bloc per Felanitx, l'Assemblea per Sant Joan, Independents de Son Servera, Independents de sa Pobla, la Valldemossa que Volem i dues partits de Catalunya; Crida Premianenca i les CUP de Sallent dos pobles de Catalunya... 

Després de vàries hores de debats, posada en comú de temes i compartir experiències, vàrem arribar a unes conclusions interessants.

En primer lloc, vàrem constatar que el municipalisme és ben viu i té moltes possibilitats. La majoria dels partits allà presents veníem d'escissions de partits d'implantació nacional o regional i érem de l'opinió de que aquestes estructures limiten l'acció i l'autonomia de les agrupacions. Però també hi hagué representacions, com la dels companys de Valldemossa o les pròpies CUP, que sorgiren de diversos moviments socials, ja siguin juvenils o ja siguin ecologistes. 

Per altre banda, també corroboràrem que el municipalisme i l'assemblearisme no és exclusivament d'esquerres ni tampoc té perquè ser rupturista amb el sistema imperant. Municipalisme i radicalitat democràtica no tenen perquè anar de la mà. Així, alguns d'aquests partits tenien visions prou conservadores de l'acció política a desenvolupar i de què son els partits polítics.

De la trobada en treguérem diverses coses positives. En primer lloc, el simple fet de conéixer i compartir experiències amb partits afins, ajuda en gran mesura a teixir vincles de solidaritat entre nosaltres. I, en segon lloc i més important, aprofundírem en la necessitat de que els partits hem de fer "pedagogia" en els nostres respectius pobles: hem d'extendre una cultura política de participació i de dinamització de la societat. Des del govern o l'oposició, uns ho fan amb conferències, taules rodones, etc. Els altres ho fan mitjançant activitats més d'oci o fins i tot creant espais lliures com casals o cases ocupades. I altres des de la difusió d'informació. Però tots amb la intenció i la creença de que les persones han de conèixer i participar de les decisions que les afecten per a ser més lliures.

Amb tot, i veient que no som els únics que hem triat aquest camí assembleari i municipalista, estem encara més motivats per continuar-lo.

 

De Diagonal.

TransgŔnics a Mallorca. Fins a quan?

Alternativa | 23 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquests dies s'ha fet públic l'informe de Mallorca Lliure de Transgènics amb uns resultats gens positius. A Mallorca es segueixen cultivant moltes parcel·les amb plantes transgèniques de Monsanto.

Les plantes transgèniques son plantes que han nascut de llavors modificades genèticament per a fer-les més resistents a les enfermetats, més vistoses, més color i, sobre tot, son plantes que asseguren un gran negoci a les empreses fabricants com Monsanto. Com que son productes descoberts i patentats per les indústries alimentàries, aquestes detenten la seva propietat. Així, cap pagès d'arreu del món no en pot fer ús sense pagar a l'empresa els drets corresponents. Amés, aquestes plantes i els seus fruits no produeixen llavors per a poder sembrar-les l'any que ve, sinó que les seves llavors son "estèrils". Així, any rere any, els pagesos es veuen obligats a comprar noves llavors. Un negoci redó que no només afecta Mallorca sinó que empobreix el món sencer.

Amés, aquestes plantes trangèniques produeixen altres mals. Possiblement un dels pitjors és que estan acabant amb la producció d'espècies autòctones. Les varietats locals son més fràgils, produeixen menys i segurament son més feas a l'hora de la venta (però sense dubte son més saboroses). Així, els pagesos obtenen menys fruita i és més fea (es ven menys) si no sembren transgènics. I a això se li ha d'afegir que les varietats autòctones pròximes a cultius modificats genèticament es polinitzen i és perd l'espècie. 

A Balears la legislació és contraria i vigilant sobre aquest tema. El 2007es va aprovar la creació d'un Registre d'Organismes Modificats Genèticament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears obligant als agricultors a informar dels cultius transgènics. També s'havia de crear una Comissió de Bioseguretat per controlar aquests cultius (la comissió s'ha reunit només un cop en tres anys, al 2010). A finals de 2007 es va aprovar la Declaració de les Illes com a Territori Lliure de Transgènics. Però això mai s'ha complit. 

En el marc d'aquestes campanyes, el maig de 2009 des d'Alternativa vàrem presentar una moció per declarar Pollença Lliure de Transgènics. Va ser aprovada amb l'única abstenció del PP. 

Però anys després, els cultius de transgènics, sobre tot del blat de les índies, continuen augmentant. Des de la plataforma Mallorca Lliure de Transgènics avisen de l'existència de diverses parcel·les amb cultius transgènics a la conca de sa Pobla (sa Pobla, Muro, Campanet i Búger). Concretament son camps de blat d’índies transgènics de la varietat Mon-810 de Monsanto.

Amb tot, el que podem fer nosaltres com a consumidors, és anar en compte a l'hora d'anar a comprar i exigir que els productes que comprem no singuin ni transgènics ni alimentats o fabricats amb transgènics. Podeu consultar la guia de productes elaborada per Greenpeace. Però també hem d'exigir al Govern Balear que compleixi amb la seva legislació i faci un exercici de transparència i acabi d'una vegada per totes amb els transgènics i el monopoli i destrucció que suposen.

 

Assemblea de setembre.

Alternativa | 22 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Com cada divendres abans del ple l'Assemblea d'Alternativa per Pollença ens reunim per  tractar la feina feta, la feina per fer i els temes relacionats amb el ple que els nostres regidors han de defensar o rebutjar.
 
Aquestes assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que abans de l'assemblea sopam.
 
Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 

Demà divendres assemblea ordinària a les 20:30 a Can Ramon.

Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Alternativa per Pollença simplement sóm un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines i cap de nosaltres vol fer carrera política, simplement exercitam la nostra responsabilitat com a ciutadans.

Alternativa és un partit municipal que permet la doble militància. Volem unir a  gent diversa, independents i de diversos partits supramunicipals amb la voluntat de liderar un canvi a Pollença i avançar cap a un model de poble on poguem aconseguir el benestar social.

Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a:

QUÈ ÉS ALTERNATIVA PER POLLENCA

EIXOS D'ACTUACIÓ

FUNCIONAMENT : ASSEMBLEARISME I MUNICIPALISME

Així que no t'ho pensis més:

AFILIA'T a ALTERNATIVA PER POLLENÇA   


Avui

Iniciativa Ciutadana per Pollença i Lleonard Muntaner, Editor es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre

La presó de Can Mir. Un exemple de la repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca
original de MANEL SUÁREZ SALVÀ

L'acte tindrà lloc avui, dijous dia 22 de setembre de 2011, a les 20,00h al Centre Cultural Guillem Cifre (carrer Guillem Cifre, 33, de Pollença).

Presentarà l'obra el Sr. Pere J. Cànaves.

Pregam que faceu la major difusió possible
 

Junta 20 de setembre.

Alternativa | 21 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Comentam  el més destacat de la Junta de govern d’ahir.

-  Entre els expedients presentats, destacam la caducitat  de 27 expedients (entre març i juliol del 2010) d’infracció per l’abandonament de vehicles a la via pública ( uns per que han caducat i altres per que ni tan sols s’havia fet la notificació.  Un exemple més de com es feien les coses a la passada legislatura.

- Vam  aprovar el projecte modificat d’execució del centre de dia. Un projecte registrat el 7 d’abril de 2010 i ja fet ... un disbarat més. Aquestes obres van ser realitzades per a Llabrés i Feliu  després de la fallida de Construccions Crespí. La idea actual és destinar el primer pis d’aquest edifici a ampliar places per a la Residència.

- Vam aprovar el contracte menor de serveis d’un educador per al programa ALTER (10.800 € (IVA exclòs).

ALTER és un programa d'integració social i educativa per a joves de 14 a 16 anys. Es tracta d'una mesura extraordinària pels alumnes i les alumnes que s'aconsella una escolarització adaptada a les seves circumstàncies, que alterni l'assistència a classes al centre on cursen els seus estudis amb la realització d'activitats eminentment pràctiques (aprenent de mecànica, de cuina, de perruqueria, de manteniment...). Així, s'ofereix una acció formativa molt més dinàmica i senzilla, mitjançant la qual els i les alumnes també reben nocions sobre habilitats socials, autoestima, normes de convivència, etc. 

El principal problema dels i de les alumnes és el risc d'exclusió social i escolar, així com també la problemàtica familiar i de grup d'iguals. Els i les alumnes presenten un alt risc d'exclusió social i/o escolar per als quals tant les mesures ordinàries com extraordinàries aplicades als centres d'ensenyament secundari no han obtingut els resultats esperats.

Aquest dijous
Iniciativa Ciutadana per Pollença i Lleonard Muntaner, Editor es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre

La presó de Can Mir. Un exemple de la repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca
original de MANEL SUÁREZ SALVÀ

L'acte tindrà lloc dijous dia 22 de setembre de 2011, a les 20,00h al Centre Cultural Guillem Cifre (carrer Guillem Cifre, 33, de Pollença).

Presentarà l'obra el Sr. Pere J. Cànaves.

Pregam que faceu la major difusió possible


Presentaciˇ: La presˇ de can Mir.

Alternativa | 20 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous dia 22 de setembre Iniciativa Ciutadana per Pollença i Lleonard Muntaner Editor han organitzat la presentació d'un llibre dedicat a una de les presons més cruels que han existit mai a la nostra illa: el magatzem de fustes de Can Mir.

Can Mir era un magatzem de fustes situat on ara hi ha els cinemes Augusta, a l'Avinguda Joan March, a Palma. Aquest edifici fou convertit en presó el mes de setembre de 1936 degut a la ingent crescuda de presoners polítics arrel del cop d'estat feixista el juliol anterior. Amb el cop d'estat, els nous actors polítics (Falange, l'exèrcit, la Guàrdia Civil i els nous governants), s'afanyaren a posar entre reixes a milers de persones que pensaven diferent. Les presons s'ompliren de republicans, sindicalistes, comunistes, anarquistes, socialistes i gent de tota tendència política contrària als golpistes. Els presoners eren arrestats a casa seva o a la seva feina i sense cap garantia legal eren confinats a les diferents presons de l'illa o als llocs habilitats, com fou el vaixell Jaume I que, recalat a la badia de Palma, serví per a confinar-hi més d'un miler de persones. Imaginau, estiu de 1936, 40 graus a l'ombra i més de mil persones dins la bodega d'un vaixell de ferro amb una única finestra de ventilació minúscula. Era un infern. Per solucionar aquest problema i per poder arrestar encara a més persones es el perquè fou habilitat can Mir com a presó.

 

 Allà les condicions eren infrahumanes. Centenars de persones amuntegades en un espai mínim, menjant boniatos gairebé a diari. I, si els dies eren durs, les nits eren encara pitjors. Cada nit els responsables de les presons feien les conegudes "tretes": cridaven un nom de forma prolongada (Toniiiiiiiiiii...) i fins al cap d'uns llargs segons no deien el cognom. Era una forma de torturar i tenir en tensió a tots els homes que tenien el mateix nom. El futur dels anomenats era l'assassinat per escamots falangistes a algun indret de Mallorca , com per exemple la paret del cementiri de Porreres.Un dia per l'altre, eren formalment alliberats, però mai més se'n tenia notícia. 

Dibuix de can Mir fet pel pres pollencí Joan Cortès "Bibi".

Foren molts els pollencins que passaren per aquesta presó i que patiren aquesta tortura pel simple fet de pensar diferent dels feixistes. A Pollença foren assassinats aquest període de repressió 21 persones i més de 100 foren empresonades. Molts d'ells no tingueren cap judici, però els que si foren jutjats ho foren sense cap garantia, amb judicis que no eren més que una farsa. El gener de 1941, fou clausurada i la majoria dels presos passaren a la Presó Provincial de Palma.

De tot això ens en parlaran l'autor del llibre, en Josep Suárez, i el nostre company, en Pere J. Cànaves (de la Punta) qui hi tingué varis familiars empresonats a can Mir.


El final dels 100 dies de grÓcia (1)

Alternativa | 19 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui acaben els cent dies de gràcia que tradicionalment se li concedeixen a tots els executius, i que a l’era d’internet es fan eterns. Un temps que hem respectat (sense deixar de fer feina d'oposició) ja que la majoria dels regidors de l’equip de govern no tenien cap experiència política.

És clar que el nou equip de govern  s' ha trobat amb un bon grapat de problemes amb els que no comptaven, i que els primers dies de la legislatura s’han dedicat a intentar capejar el temporal i el desastre de l’anterior legislatura; problemes de la piscina coberta, tirar endavant el 50 aniversari del Festival, reducció de pressupost a festes, tancament dels comptes del 2010 i pressupost del 2011...

El primer que voliam destacar és que la situació actual del ple amb l’equip de govern en minoria pensam que és molt saludable per a la democràcia municipal. Propostes com la realització d’un ple cada dos mesos, o presentar uns pressuposts sense temps i sense contar amb els precs i preguntes de l’oposició haguessin sortit si l’equip de govern tingués la majoria. Per altra part si no han sortit és per la unió de l’oposició a l’hora de rebutjar aquestes propostes. Quan tothom esperava un caos amb vuit grups polítics amb representació  i sis a l’oposició, la veritat és que el que està succeint és tot el contrari. Tots els grups polítics estam  fent un esforç important de comunicació i informació, i al cas de l’oposició això està donant bons resultats; com la presentació i aprovació al ple ordinari de juliol de la moció per a la creació d’un catàleg de llocs de feina. Una feina que hem continuant fent pel ple de setembre.

Cal que l’equip de govern tingui més en compte els grups de l’oposició, no només és el millor si parlam de democràcia, sinó que és el més positiu per Pollença. A l’actual situació econòmica, amb nombroses situacions irregulars a l’Ajuntament i les dinàmiques tan dolentes i tan complicades de canviar que n’hi ha a l’Ajuntament cal el consens, el diàleg, l’ajuda i col·laboració de tothom.

Ara arriba el moment d’agafar un camí i  començar a prendre decisions que marcaran la nova legislatura; pressupost del 2012, la residència, la llicència de Formentor, la disciplina urbanística, l’ocupació de la via pública, la fàbrica, els camins públics, les platges, la regularització de les contractacions i la plantilla, la plaga del becut vermell...

Aquesta setmana continuarem valorant el que han estat aquests cent dies.


Des d'Iniciativa Ciutadana per Pollença ens han enviat aquesta interessant presentació:
 

 

Trescant pel mˇn (CXLIII) Son Mut Nou.

Alternativa | 18 Setembre, 2011 06:54 | facebook.com twitter.com

Montserrat Pons i Boscana, apotecari de Llucmajor persona polifacètica molt interessat en la conservació dels usos i costums d’aquesta terra, amant del patrimoni i la cultura de les Illes. Així ho transmet quan explica alguna qüestió relacionada amb un estri antic, costums d’algun poble o d’alguna  possessió, formes de preparació d’alguna melmelada o qualsevol altre tema, que poden ser molts i ben variats. A més, explica amb passió i l’aconsegueix transmetre, és un luxe escoltar-lo.

Ha escrit llibres sobre plantes medicinals, alguns temes històrics del terme de Llucmajor però el seu fort i el que pareix que més l’interessa són les figueres, deu ser la persona que més pot parlar sobre figues i figueres, i en gaudeix de fer-ho.

La seva finca de Llucmajor, Son Mut Nou, és el camp d’assaig  on hi ha sembrades totes les varietats de figueres de les Balears però també hi està sembrant les varietats de la resta d’Espanya i ara ja n’hi ha moltes de diferents punts del món.  Per el moment té unes 1600 figueres que fan figues de diferents grandàries, formes, colors i també amb diferents formes dels pàmpols com uns molt curiosos de set lòbuls.   

Sobre el terreny vérem i testàrem totes les castes de figues que volguérem, també vérem un tancat circular al voltant d’una figuera que és un sistema menorquí per engreixar un porc, no importa replegar les figues i dur-les a la soll.  

En acabar la volta encara ens explicà algunes de les diferents formes de com es poden cuinar i preparar alguns  productes a base de figues i férem un tast. Un horabaixa ben aprofitat tan al figueral com a la taula.

                                                                               ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del llibre -Les figueres a les Illes Balears-

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Juntes de govern (agost i 7 de setembre).

Alternativa | 17 Setembre, 2011 08:28 | facebook.com twitter.com

Com venim fent des de la nostra entrada a l'ajuntament (fa ja quatre anys), encara que alguns sembla que encara no s'han assabentat, i hem continuat fent des de que participam en la mateixa, publicam les actes de les Juntes de Govern d'agost, respectant la llei de protecció de dades.

 - Junta de govern de 4 d'agost.

Destaca l’inici del procediment, a proposta del Regidor d’Esports, de firmar un conveni de patrocini  a canvi de publicitat amb el ja  palista olímpic, Alfonso Benavides :

“... /... Des de l'Àrea d'Esports volem recolzar la trajectòria esportiva del palista pollencí Alfonso Benavides, el qual ha quedat subcampió a l’Europeu de Belgrado i que té series possibilitats de classificar-se per les properes olimpíades de Londres 2012, formant part de la selecció espanyola de palistes.

Però hem de ser conscients que l’esport per poder treballar a n’ aquests nivells necessita ajudes de les administracions publiques, ja sigui per viatges, material específic per poder entrenar, etc...   Per això, a més de les subvencions rebudes per part de l’Àrea d’Esports demanem que s’estudiï la possibilitat d’altres ajudes econòmiques. Una possibilitat seria veure la publicitat que aquest esportista pot donar al municipi de Pollença, invertint en ell per a que pugui dur l’escut de l’Ajuntament i l’anagrama de l’Àrea de Turisme per tal de promocionar la marca turística de Pollença. En aquest sentit, es podria firmar un conveni de patrocini a canvi de publicitat. D’aquesta manera l’Ajuntament de Pollença a través de les Àrees d’Esports i Turisme, podria donar suport econòmic per tal de que el palista Pollencí pugui entrenar en les millors condicions per arribar a les olimpíades i de passada promocionar el nostre poble.../...

S’aprova la proposta de la regidora de cultura als efectes de donar continuïtat a la programació anual del Museu Municipal de Pollença, aprovant la col·laboració, mitjançant el Conveni TUO de la UIB, d’un/a  llicenciat/ada universitari/ària en pràctiques, durant un període de 3 mesos, amb un cost de  2.550 euros .

 Es va aprovar la proposta de la regidora de Medi Ambient de nomenar el un coordinador de salvament i seguretat de platges, amb 1.189 euros mensuals IVA inclòs, amb facturació entre els mesos d’abril a novembre de 2011 inclosos fins a un màxim de 9.512 euros anuals.

Es van aprovar, les autoritzacions per al mercat nocturn durant la temporada turísticaen la plaça Miquel Capllonch (dimarts) i en el passeig Anglada Camarassa (dijous), amb una superfície màxima de 6 m2,  per a la venda de productes d’artesania,  durant els dies de la setmana assenyalats comprensius de la temporada turística 2011 i en l’horari de 18:00 a 24:00 hores:

 - Junta de govern de 16 d'agost.

Ja vam fer un article al seu dia

- Junta de govern de 7 de setembre

Ja vam fer un article al seu dia. Ara que participam a les Jutnes,primer publicam un article, el més ràpid possible sobre la junta corresponent (dimarts n'hi ha) i després publicam l'acta respectant la llei de protecció de dades.

Eneko en Diagonal.

 

 

Dones i perdedores, no us oblidam.

Alternativa | 16 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple de desembre del 2008 (veure article) es va aprovar per unanimitat la nostra moció  per donar el nom de Margalida Comas Camps al carrer que actualment no té nom però es diu "prolongació de la Gola" i nomenar filla adoptiva a na Clara Hammerl i que a partir d'aquesta moció al manco el 50% dels futurs nous carrers portin nom de dona. 

Fins el final de la legislatura vam demanar a diversos plens si ja s'havien iniciats  els expedients per fer aquestes distincions, i l'anterior batle va contestar que el faria abans del final de legislatura...

Al ple ordinari de juliol vam tornar a recordar aquesta feina a l'actual equip de govern i fins avui res.Evidenment continuarem demanant el compliment d'aquesta i altres mocions aprovadesi no realitzades

Margalida Comas Camps forma part de la part oculta de la història d'aquest país per la seva doble condició de perdedora de la guerra i dona. 

Destacam el següent fragment de  article sobre Margalida del blog la lectora corrent sobre el llibre Margalida Comas Camps (1892-1972) científica i pedagoga, fruit d'un exhaustiu treball de recerca per part de la seva autora, María Ángeles Delgado Martínez, professora d'educació secundària. A més de la biografia de Comas, amb una anàlisi detallada del seu treball, el llibre n'inclou també tota la bibliografia i un recull de facsímils d'articles seus, documents varis i fotografies.

M'ha cridat l'atenció un article que Margalida va publicar a la Revista de Pedagogía el 1925 , quan era professora de l'Escola Normal de Tarragona: "Las ciencias en la escuela" (Rev. Pedagogía, núm. 38, pp. 56-64). Hi destaca la modernitat de les seves idees pedagògiques. Contràriament a aquella idea que encara preval avui dia en molts ambients no científics, ella diu: "Las ciencias reclaman un sitio en la escuela únicamente porque representan un movimiento de capital importancia en la evolución del espíritu humano, no por su mayor o menor utilidad. Sirven para humanizar las mentes de niños y jóvenes; juntamente con la literatura y el arte las ciencias son una de las grandes expresiones históricas del espíritu, y en consecuencia tienen tanto derecho como aquéllas a un sitio preminente en el programa escolar." Creu que la mainada ha de fer la "seva" ciència, ha de descobrir i el mestre només ha de guiar-los en el camí cap a la descoberta: "su misión es sugerir, dirigir, pero el alumno es quien debe observar, experimentar, comparar, sacar consequencias..."

Per altra banda, Margalida creu en la necessitat de la coeducació, que no
veu com una simple integració de les noies al model imperant --masculí--, sinó com un nou model educatiu que integri aspectes del model masculí i del femení. Llegint els seus articles sobre educació i didàctica de la ciència, es fa estrany pensar que la major part d'aquells textos són d'abans de 1936. Però potser no ho sigui tant, d'estrany, si pensem que l'educació va viure una epoca daurada en temps de la República.

 A l'enllaç podeu llegir l'article de MARGARITA COMAS CAMPS Y LA INTRODUCCIÓN DEL NATURE STUDY EN LAS ESCUELAS ESPAÑOLAS J. Mariano Bernal Martínez Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Murcia. Mª Ángeles Delgado Martínez I.E.S. J. Ibáñez Martín. Lorca (Murcia)


Foto i article a Menorca diario del carrer que Alaior (Menorca) ha dedicat a Margalida Comas, una persona molt relacionada amb Pollença a la qual l'Ajuntament també s'havia compromès a dedicar-li un carrer

 

Fotos del carrer que ens ha fet arribar
Miquel Cifre

 

 

A l'anuari número 13 (2008-2009)publicat per l'Ajuntament i dedicat integrament a l'estudi dels col·laboradors i continuadors de l'obra de Guillem Cifre de Colonya podeu trobar un article de María Cerdà Llompart; Guillem Bestard i  Margalida Comas i un altre sobre na Clara Hammerl de Fanny Llabres i Pere Salas.

 

El llibre Margalida Comas Camps (1892-1972) científica i pedagoga

 

 

En venta

Alternativa | 15 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Des de fa molts anys, podríem dir que des dels anys 60 quan es va encunyar el terme "Balearització", Mallorca ha estat víctima d'un creixement brutal en quant a urbanisme es refereix. El nombre de cases i urbanitzacions construïdes ha anat creixent exponencialment i només s'ha aturat amb una crisis econòmica sorgida d'aquest model basat en el totxo. I ara sembla que l'única recepte vàlida que han trobat els nostres governants és intentar fomentar el construir més. 

I que vol dir construir més? doncs arrassar més quilómetres quadrats de terra, de costa, de boscos i de paratges tant importants mediambientalment parlant com son Bosc. En comptes d'apostar per un turisme sostenible, paisatgístic i de qualitat i lligat a la natura; preferim destruir el nostre medi fent un camp de golf més (com si no n'hi hagués suficients). 

Per tot això des d'Alternativa per Pollença veiem amb molt bons ulls iniciatives com la del GOB i ens hi adherim totalment. Els governants no poden seguir ignorant als col·lectius i persones expertes en cada tema. No es pot seguir marginant als col·lectius ecologistes en temes tant importants com és l'urbanisme i la gestió del territori.

Son Bosc (Muro), Son Baco (Campos), Ses Fontanelles (Palma), ... són només alguns dels indrets que es veuran de nou amenaçats pel sotmetiment dels poders públics als interessos privats. Paral·lelament, nous projectes es plantegen ja, amenaçant el nostre territori: circuit de Fórmula 1, ampliacions de ports esportius, centres comercials, parcs temàtics....

El Govern actual ha llançat diversos anuncis en relació a la modificació de normes urbanístiques per a fer possibles projectes que representen en cada cas, una greu amenaça a espais que es caracteritzen pels seus valors ambientals i paisatgístics. Sota l'excusa de la dinamització econòmica s'ha llançat la consigna de que Mallorca està en venda i de que els nostres polítics "facilitaran" les inversions privades a costa de la qualitat de vida, el territori i el medi ambient de les persones que vivim aquí, per a benefici d'uns pocs (sempre els mateixos) i sense que això representi una solució de fons a l'actual crisi econòmica que patim i que no es veurà més que agreujada per aquestes decissions polítiques.

Ben aviat, aquests projectes seran possible gràcies a decrets-llei i altres instruments que deixen al marge la possibilitat de participació pública en les decissions que afecten el nostre territori i entorn i que són clars exemples d'urbanisme a la carta.

Cal reforçar el paper dels ciutadans i reclamar el dret a la participació. Fer-ho és tan fàcil com signar aquesta petició adreçada al President del Govern de les Illes Balears, perquè recapatici i reorienti les directrius que marcaran la política territorial i sens dubte, el futur d'aquesta terra.

Amb tu podem crear la pressió necessària per aconseguir un canvi de plantejament y protegir aquests i d'altres indrets que, com tants d'altres, s'han vist amenaçats i en alguns casos sotmesos a la barbàrie especulativa. Si te preocupa tot això, te demanam que donis una passa més en la defensa del territor i te uneixis aquí als que pensam que qui vertaderament estima Mallorca, no la destrueix i que tots els ciutadans tenim dret de participar en les decissions que afecten el nostre territori.

GOB

Podeu firmar a la dreta del bloc.

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: José Ramón Bauzá

Estimat Sr. President,

Com vostè coneix, Mallorca és un territori fràgil i limitat que durant massa anys ha patit l'agressió i les conseqüències d'una política econòmica marcada per l'especulació urbanística, fent malbé de manera irreversible determinats indrets de la nostra terra, perdent una bona part d'aquells valors naturals i paisatgístics que ens caracteritzen com a regió i ens haurien de diferenciar com a destinació.

Per aquest motiu, li deman que reforci la política territorial partint de l'interès general i de la protecció del nostre territori, i que garanteixi la participació ciutadana en aquelles decisions que afecten el nostre territori.

Els anuncis fets en relació a les iniciatives normatives que afecten l'ordenació territorial i urbanística, han fet augmentar la preocupació social en relació a la protecció del territori i del medi ambient. El Govern actual, no pot donar continuïtat a polítiques destructives especulatives tendenciosament interessades i ha de ser conscient que l'economia de les Illes Balears es basa en el nostre patrimoni, cultural i sobre tot ambiental. Qualsevol visió econòmica de futur ha de potenciar aquests valors, i no malmetre'ls

Atentament,

 

Vídeo d'una de les manifestacions realitzades a favor de sa Dragonera l'any 1979.

Entre tots ho varen aconseguir. Aprenguem-ne!

Parc infantil del Pt. de Pollenša.

Alternativa | 14 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

A través del nostre correu i del perfil de facebook ens han fet arribar les fotografies denúncia que acompanyen aquest article i que farem arribar als regidors responsables.

Estas fotos son del parque infantil que está situado en la esquina de calles Roger de Flor/Llevant, Pto. Pollença. El parque está en un estado vergonzosa y peligroso, con una superficie desigual, aparatos roto y la cerca floja, como ustedes pueden ver en las fotos.
 
¿se puede hacer algo antes de un niño salga herido?

 

 

 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. Aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc. Ens pots enviar les fotografies a alternativaperpollenca@gmail.com

A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladam a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions. Entre tots construirem una Pollença millor.

I el "regal" del pacte de govern on Ús?

Alternativa | 13 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Demanam al Partit Popular i la Lliga la publicació del seu pacte de govern, com es van comprometre al ple de juliol


Al ple de juliol quan vam demanar a PP i la lliga la publicació del seu pacte de govern, el batle amb to jocós ens va contestar que ens faria aquest "regal" de la publicació del seu pacte per les festes de la  patrona... Més d’un mes després  no han fet aquest "regal" ni a Alternativa ni al municipi.


Com sabeu en Alternativa pensam que per l’activitat política  la transparència i la comunicació són fonamentals,  i tan per a nosaltres com per la ciutadania consideram important saber que han pactat el PP i la Lliga, quin projecte tenen pel municipi, com han consensuats els seus programes electorals.... Aquesta publicació ajudaria a que tota la ciutadania pugui fer un seguiment  i control del que fan o deixen de fer els governants. S'acaben ja els cents dies de gràcia i és hora de de conèixer les seves prioritats i cap on volen dirigir el municipi. Què pensen fer amb la residència? amb la fàbrica? amb l'hotel formentor? amb la disciplina urbanística? amb la gestió de les platges? amb la sala multifuncional?... N'hi ha un munt de temes dels que ignoram que vol fer l'equip de govern o només tenim informació per la premsa... 


Evidentment tan el PP com la Lliga són lliures de no publicar el seu pacte de govern, UM-UNPI i PSOE mai van publicar el seu pacte a l’anterior legislatura,però ja que els mateixos van dir que el publicarien fa més d'un mes pensam que ja és hora de recordar-les  i demanar-les aquest compromís públic.

 

Homo digitalis.

Public o privat

Alternativa | 12 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Explicava Julio Anguita en una conferència recent que a partir dels anys 90, amb els governs de Felipe González i després amb els de Jose Maria Aznar es va crear a Espanya una corrent mediàtica contraria al sector públic. Això va servir per afavorir un procés de privatització del sector públic que donava beneficis a l’estat ( Tabacalera, Telefonica, Argentaria...) Aquests sectors s’han venut a capital estranger que ara guanya beneficis amb ells.

  Ara volen vendre el poc que queda com son els aeroports o les loteries nacionals. Aquestes empreses que abans donaven els beneficis a l’ Estat ara ho fan als inversors estrangers.  També posava aquest exemple: Imagineu que guanyeu 100 euros al més però en gasten 120. Com que no trobau la manera de guanyar més diners i tampoc de reduir la despesa,  cada més s’acumula una deute de 20  euros. Aquí ,teniu una genial idea, per pagar la deute vendreu el llit i decidiu dormir en una manta, al següent més decidiu vendre la taula del menjador, després el mobles de la cuina i així fins a quedar-vos sense res més que la deute de 20 euros cada més. Això és el que ha succeït a l’estat Espanyols amb els governs de PSOE i PP, i a la majoria de Comunitats i Ajuntaments del país.

   A nivell municipal també s’ha defensat la idea de que lo públic és equivalent a ineficaç i poc rendible, de que els funcionaris són incapaços de donar un bon rendiment. Això ha estat una excusa perfecte per privatitzar tot una sèrie de serveis públic que ha suposat una pèrdua de qualitat de les condicions laborals dels treballadors però no una millora de la qualitat dels serveis als ciutadans. La idea de que la solució al mal funcionament de certes empreses públiques és la seva privatització és com a mínim simplista, sobretot si una vegada s’ha produït aquesta fallen els mecanismes de control. El que s’ha de fer és treballar per millorar la gestió d’aquestes empreses i fer-les funcionar correctament.

A Pollença ara mateix tenim l’oportunitat d’aplicar una bona gestió pública a dos àmbits que darrerament han donat problemes. Una és la gestió de les platges, des de Alternativa hem apostat repetidament que la millor solució és donar la gestió a Emser.

L’altre és la gestió de les piscines Municipals on la relació amb l’empresa que la gestiona està viciada des del començament, és evident que aquest és un tema complicat degut a que els problemes estructurals de la piscina fan que difícilment pugui ser rentable.  La nostra proposta a llarg termini seria la d’integrar la gestió de les piscines dins una Empresa Municipal d’ Esports que gestiones totes les activitats instal·lacions municipals esportives. El sistema actual és el de donar a concurs les activitats a empreses privades, això entre altres coses es tradueix en conflictes d’interessos entre les diferents empreses. Creiem que seria molt més fàcil de coordinar fer-ho a partir d’una empresa municipal, que a més podria ajudar a donar sortida a alguns dels professionals de l’àmbit esportiu que surten dels cicles formatius. És evident que això exigeix una esforç d’inversió inicial complicat ara per ara però a llarg plaç hi sortiríem guanyant.

En definitiva, tot i que actualment les corrents dels mitjans de comunicació són totalment contraries a invertir en el sector públic, nosaltres apostam per ell, sempre que es gestioni correctament i de forma transparent (tot el contrari del que s’ha fet fins ara amb moltes empreses públiques que han servit per crear llocs de feina ficticis i pagar els serveis prestats als partits).

Al blog dempeus per la salut pública

 

Trescant pel mˇn (CXLII) GEO-berenar.

Alternativa | 11 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Des de fa més d’un any solem anar a algunes conferències que organitza l’Associació de geòlegs de les Illes Balears (AGEIB), també organitzen altres activitats com el – Geolodia - que és una manera d’introduir a la gent al món de la geologia. Un tema molt interessant que enganxa i apassiona.

El darrer ha estat el GEO-berenar, una ocurrència d’en Guillem Mas Gornals, geòleg investigador predoctoral de la UIB, que el passat 3 de novembre de 2011 va organitzar aquest berenar per a discutir de geologia i visitar alguns clots de fang de gerrer, pedreres i altres llocs d’interès geològic.   

En aquesta ocasió la trobada ha estat al restaurant Son Colom a Felanitx, durant el berenar han estat molt interessants les explicacions que ens han donat alguns dels geòlegs sobre els processos de fabricació del ciment natural, entre altres temes. Molt a prop del restaurant havíem visitat un clot immens d’on en el seu dia tragueren argiles per a la fabricació de teules, totxos i altres elements per a la construcció. Són bons llocs per veure les diferents capes de materials i discutir sobre la seva formació, composició, edat, etc.

Com que anam amb la panxa plena no ens podem allunyar molt però caminant una estoneta de cap a Sa Mola de Felanitx arribam a unes pedreres molt interessants on podem contemplar estranyes formes, parets amb abundants fòssils i un racó dormitori d’una òliba ple d’egagròpiles (uns pilots amb els restes dels animals que ha caçat i que no ha pogut digerir). No tot ha de ser geologia, també resulta interessant veure i comentar sobre els  animals que habiten les antigues pedreres.

Sortim de la pedrera i partim de cap a un altre clot d’argila on hi  estam més temps perquè els geòlegs no se tornen a posar d’acord amb les edats d’algunes franges de minerals i la procedència d’abundants trossos de carbó.

Ha estat un matí ben interessant amb gent ben agradable que ens han ensenyat algunes coses sobre els minerals que tenim a Mallorca. Com ha estat un èxit, ja se comença a preparar el proper que segurament serà per la zona de Llubí.

Enhorabona per la idea a Guillem Mas i a l’AGEIB.

                                                                                          A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb