URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultats del ple de setembre

Alternativa | 30 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

1024x768 Normal 0 21 false false false

Resultat de la sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrat avui. Ele va acabar a les 00:00 sense temps per fer els precs i preguntes que es faran al proper ple que serà extraordinari.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011. Es va aprovar amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.

 Tots els grups de l’oposició vam considerar que s’havia resolt gran part dels nostres dubtes, i que per responsabilitat haviam de permetre l’aprovació d’aquests pressuposts. Ara esperam  que es tingui en compte als grups de l’oposició per a la realització del pressupost del 2012 i sobre tot que es millori la situació a la que es troben els treballadors d’ EMSER al Puig de Santuïri.

- Aprovació si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012

Aprovat l’avantprojecte de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSM que es va abstendre. Finalment l’equip de govern va retirar el projecte de reparació i embelliment del calvari, ara es tracta de donar idees de projectes, s’ha de decidir abans del 14 d’octubre.

Es presentaven dos avantprojectes;  un pla de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel (solucionant el que es va denunciar a la forografia guanyadora del darrer concurs Urxella) i la reparació i embelliment de la zona del calvari. Tota l’oposició vam criticar les formes en les que s’han presentat aquests projectes. Van sortir molt d’idees, projectes, pros i contra que hagués estat bé haver comentat a una reunió prèvia.  En aquest punt tothom va pensar que el pla de millorar els accessos a la rodona  del gall des de Cecili Metel era necessari encara que com va recordar el PSM el semàfor pot crear problemes a la rotonda. Respecte al calvari tots els grups de l’oposició excepte Convergència (que el portava al seu programa) vam  a posar en dubte que fos el projecte més necessari en aquest moment.

 

 - Ratificació del decret de Batlia núm 588 de dia 9 d’agost de 2011

Tornem tenir un plet per la taxa de fems de 2008 d’un negoci, nomenament de misser i procurador  Aprovada per unanimitat (faltava el regidor d’Esquerra)

- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011 Nomenament de misser i procurador per un plet amb la llicència d’un habitatge del carrer Creus. Aprovada per unanimitat.

- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença. Aprovada per unanimitat amb una esmena.

Tots els grups de l’oposició demanam  incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d’investigació oberts.

Es va fer un recés i es va incloure una esmena per  incloure només els camins dels que n’hi ha indicis que són públics, ja que al catàleg n’hi ha camins de titularitat privada i la seva inclusió al catàleg de bens comportaria problemes.

- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis. Aprovada per unanimitat.

Es va aprovar la proposta de tots els grups de l’oposició de demanar  canvis al Pla d’Obres i serveis per ajudar al manteniment, rehabilitació o reforma d’infraestructures bàsics, a fí de que aquestes obres es subvencionin al 100% del total del cost d’execució d el’obra.

-  Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença. Aprovada amb l’abstenció del PP. (farem un article)

Es va aprovar demanar el cumpliment de la seva paraula al senyor Carlos Delgado  i la implicació i col·laboració de la conselleria de turisme amb un esdeveniment que el mateix conseller de turisme va destacar com a element promocional de les Illes Balears i un referent musical dins i fora de Mallorca.  Ja és hora de donar un cop en la taula. Des de que ha començat la legislatura només hem sentit notícies negatives sobre subvencions i ajudes que ha perdut el municipi. Amb l’aprovació d’aquesta moció només demanam el que ens pertoca. 

.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com requisit d’accés a la funció pública. Aprovada amb l’abstenció del PP.

El batle va donar llibertat de vot als seus regidors però tots ells es van abstenir (el regidor David Alonso no era). El mateix batle va considerar el tema com un tema “ideològic”.

- Designació de representant municipal de l’obreria del Puig. Aprovada  amb l’ abstenció d’Esquerra, PSM, Convergència per les Illes i nosaltres.

 “Na maria de la SEAT” serà la representant de l’Ajuntament, va ser una proposta de la mateixa obreria.

- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de canvi de l’obra “Passarel.la per als vianants a la cra. MA220 per accés al poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014. Aprovada amb la nostra abstenció i el vot en contra del PSM.

Es mantenen les obres que s’han de fer a l’aparcament al costat del poliesportiu però es canvia el pont elevat per travessar la carretera per comunicar el poble, el poliesportiu i el cementeri,per reparar Ca’n Llobera; reparar teulada que ha passat per ull, circuits elèctrics, tubs d’aigua, reparacions en general i posar un ascensor per les barreres arquitectòniques. Com hem dit al punt quatre les formes per plantejar aquest canvi no han estat correctes. Estam d’acord que els ponts elevats no funcionen però ja que havia un acord de ple i una recollida de  demanant aquesta obra calia haver fet una reunió explicant als partits i ciutadans les raons i motius d’aquest canvi.

- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.

Aprovada amb el vot a favor de l’equip de govern, el vot en contra d’Esquerra  i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició.

La presentació de les taxes era millorable i vam demanar que es tingui en compte les al·legacions que presentarem. Demanarem bonificacions per evitar que cap persona quedi exclosa de l’Escola Viva” al Port de Pollença i de l’Escola d’Adults de Pollença.

- Propostes / Mocions d’urgència

- L’equip de govern va presentar dues propostes:

- El nomenament de Misser i procurador per l’expropiació del terrenys darrera el centre cultural, demanen 2,360.000, l’Ajuntament havia estimat l’expropiació en 1,100.000. Aprovada per unanimitat.

- Aprovació del compte general del 2009. Excepte el Festival que no s’ha publicat al BOIB. Aprovada amb l’abstenció del PSM

- PSOE, Esquerra, PSM, Convergència per les Illes i Alternativa vam presentar una moció. Manteniment del 100 % dels Fons de Cooperació Local.

El batle va dir que no era una retallada sinó que es retardava el 75 % del pagament al 2012 i que era una qüestió de tresoreria. Però el nostre problema és altre; al novembre de 2007 es va firmar un conveni amb el consell de presidència en el que es renunciava al caràcter general del Fons (que eren uns 200.000 euros anual)  i aquest es convertia en finalistes i era  dedicats a l’auditori. 170.000 euros al 2007, i la resta d’anys 400.000 euros. Però com no s’ha presentat cap justificació, i no s’han cobrat els 400.000 euros de 2008, 2009 i 2010. O sigui més o manco 1,300.000 euros.

II – PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

- Sense efecte 40.000 euros que s’havien previst per l’excavació de Bòquer, per que l’Ajuntament no havia fet les corresponenets justificacions.

- Desestimació del recurs de reposició a l’INESTUR per les subvencions per la sala polivalent, ja que l’ajuntament no va complir el conveni. En definitiva els doblers de l'auditori s'han evaporat.

- Liquidació dels comptes del 2010.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb