URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa | 30 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests són els precs i preguntes que vam presentar al darrer ple.

 PRECS.

-Ens poden facilitar un cd amb la documentació elaborada pels STM respecte a l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via pública amb taules i cadires.

- Demanem crear una web on els ciutadans poguessin denunciar aquelles petites coses o petits desperfectes que es van produint per d’utilització diària de les coses o la falta de civisme.  Una web ben organitzada on es pogués comentar el que fos i inclús penjar fotos i/o vídeos. Aqueta eina  podria facilitar una informació molt interessant per l'organització de les feines del personal de l'ajuntament o de les empreses que treballen per ell; al mateix temps el fet de tenir a la pròpia web penjats els documents gràfics amb les denúncies corresponents seria una garantia de que les feines es fan en un ordre lògic de prioritzats i en cas contrari seria molt fàcil per als ciutadans denunciar-ho.

Demanem la retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consitorial i separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.

- Demanem la gestió directa de manteniment i explotació de  les platges de Pollença per part de l'empresa municipal EMSER.

- Demanen que s'informi a la direcció insular de carreteres i s'obri el corresponent expedient d'infracció al complex d'habitat per fer un tancament que envaeix espai públic.

La regidora de policia va dir que ja s’havia informat al departament de carreteres.


- Demanem la convocatòria d'una Assemblea anual on convidarem als professionals, entesos en matèria esportiva i representats de les associacions i clubs per tal d'exposar propostes i consensuar les principals mancances i els objectius d'actuació

El regidor d’esport va dir que ja estva fent feina per  convocar aquesta assemblea.

PREGUNTES.

Quan es farà la junta de portaveus per tractar el tema de disciplina urbanística? I els pressuposts i la plantilla del 2012?

La regidora d’hisenda va respondre que avui dimecres parlarem del pressupost, sobre tot dels ingressos i d’alguna àrea.

Quan es pensa reprendre la feina a l’Agenda Local 21?

Contesta la regidora de medi ambientDes del 2006 no s’ha presentat cap pla d’acció. A principi del 2010 es va treure al municipi de la xarxa balear de sostenibilitat, el que excloïa a Pollença de tota una sèrie de subvencions. El dubte és si s’ha de continuar amb el diagnòstic o fer fòrums ciutadans per coses concretes que interessen al municipi.

En quin punt es troba el compliment del plec de condicions de l’empresa que fa la neteja viaria?

Contesta el regidor de l’àrea de serveis; El plec de condicions de la neteja viaria no es compleix i el regidor no ha signat cap factura ja que no s’ha pogut controlar la feina de l’empresa de neteja mitjançant gps. S’ha obert un procés sancionador i ara s’ha de renegociar amb la titularitat de la plataforma informàtica que permet el control del servei per aplicar-la a altres àrees (serveis, jardineria, policia...) ja que és una eina molt potent. L’Ajuntament actualment és usuari de la plataforma no titulars.

Quan pensen obligar als propietaris de Can Morató ha apuntalar la fàbrica, o fer-ho el propi Ajuntament d’ofici d’ofici com marca la llei ?. Quan es pensa sancionar als propietaris de la fàbrica  pel seu incompliment de l’article 101 de la llei de Patrimoni de 1998 que considera infracció molt greu l’incompliment per part dels propietaris del deure de conservar, mantenir i salvaguardar els valors catalogats com la fàbrica de Can Morató.. S’ha demanat un informe als tècnics municipals sobre la possible rehabilitació de la fàbrica.

El batle ens va acusar de demagògia i va respondre que fa molt d’anys que està deteriorada i que a propietat té interès de vendre-ho. El batle va insistir en la inseguretat de la seva situació que impedeix vendre-la i que havia demanat a l’arquitecte municipal  que amb els consellers estudi una solució, pensant que el que s’havia de protegir era la façana. Li vam replicar que no la nostra petició no és demagògica, fa  més d’un any que tenim un camí públic tancat però el batle està més preocupat pels propietaris de la fàbrica que pels veïns i el conjunt dels ciutadans que veïm com es cau un bé catalogat que forma part de la nostra història.

Al tema de la fàbrica el batle està afavorint els propietaris davant dels interessos dels ciutadans. 

Quins plans n’hi ha previstos en referència a la celebració de Nadal;il·luminació, actes...

Després del ple el regidor de servei i la regidora del Port ens van dir que austeritat total, arreglar les bombetes fuses i  mantenir el que es va fer l’any passat.


 

 Actes de Memòria Històrica a Alaró. 3 i 4 de desembre de 2011.

On Ús la transparŔncia?

Alternativa | 29 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Un nou article del nostre company Joan Cifre Cerdà.

A les passades eleccions municipals una de les coses amb les que tots els partits varem coincidir va ser la necessitat d’aconseguir que la política fos més transparent. Ens va alegrar veure com una de les nostres principals reivindicacions havia estat acollida per la resta de partits. Tot i això, nosaltres a la nostra campanya varem insistir en que no bastava parlar de transparència, sinó que aquesta s’havia de demostrar com ho havíem fet nosaltres publicant en aquest bloc les actes de govern i informant de pràcticament totes les nostres actuacions. És cert que durant la campanya varen néixer molts de blocs i perfils de xarxes socials que ens podien fer creure que qualque cosa havia canviat. El temps va demostrar que a alguns casos sols eren eines electoralistes i propagandístiques. Ara per ara  funcionen de forma més o menys contínua el nostre bloc els  del PSM, Convergència, UMP i el bloc personal del regidor Tomeu Fuster, tot i que sembla que cada vegada hi creu menys i ja s’ha cansat de rebre els atacs dels Trols.

   Sí que és cert, com ja hem reconegut molts de pics, que amb aquest equip de govern s’ha millorat en aquest aspecte; convidant a un partit de l’oposició a la junta de govern i contestant i donant la informació a l’oposició de forma molt diferent a èpoques passades.  Ara bé, queda clar que això no és suficient i aquest equip de govern, sobretot els membres de la Lliga (que varen fonamentar la seva campanya en gran part en aquets tema), han de demostrar que es creuen el que proposaven als seus programes.

                Tot i que hi ha qui vol fer veure que Alternativa no fa oposició, ja hem denunciat que l’equip de govern no ha fet públic el seu pacte (o si no n’hi ha que ho reconeguin). També ens hem queixat  de certes actuacions del Batle sense informar a l’oposició.  Ara demanen que d’una vegada per totes es comenci a treballar per fer realitat aquest compromís de transparència. El primer de tot és millorar tots els mecanismes per millorar l’accés a la informació per part dels ciutadans i després crear uns mecanismes que facin efectiva la participació ciutadana. És evident que això no s’aconsegueix d’un dia a l’altre i tal vegada seria bo una reunió entre tots els partits i crear una comissió de voluntaris que treballi en aquest sentit. 

 Alternativa segueix demostrant dia a dia el seu compromís amb la transparència, publicant un article diari al nostre bloc, publicant les actes de govern i tota la informació del que fan els nostres regidors, contestant a totes les preguntes que els ciutadans ens fan arribar i escoltant les seves propostes.

La transparència no pot ser un objectiu a llarg termini, sinó que ha de ser el camí per aconseguir els nostres objectius.

 

Margalida Comas, Empaltada, becut...

Alternativa | 28 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple del dijous es van contestar les preguntes que haviem registrat al ple d'octubre i que no es van contestar per falta de temps:

Quan pensen portar al ple l'expedient per donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que es diu "prolongació de la Gola" i l'expedient per nomenar filla adoptiva de la Villa a la Sra Clara Hammerl?

El batle  va respondre que teniam raó i que ja s’havia d’haver fet. Es va aprovar per unanimitat al ple de desembre del 2008 (veure article)

S’ha obert  expedient per infraccions a la propietat de la finca de l'empeltada, parcel·les 308 i 309 del polígon 7.

El batle ens va mostrar les actes d’inspecció; havien demanat llicència per arreglar parets i no van trobar motiu d’infracció. Respecte al tema de la barrera, la nova propietat no vol que entrin cotxes, però no té problemes en que es pugui transitar a peu.  Per la nostra part tampoc volem cotxes però una carretera pública no es pot tancar amb una barrera privada.

Es plantegen qualque canvi a l’oficina de turisme del Port de Pollença, ... La mes petita de tot el municipi, i la que se fa servir mes...?  L’espai d’aquesta oficina pràcticament només permet atendre a dos usuaris,n’hi ha goteres, les portes s'obrin cap endins, n’hi ha cables per mig.

Regidora turisme: No n’hi ha recursos per canviar el lloc de l’oficina, però s’està fent feina per endreçar-la; arreglar les goteres, cables...

 

Ara que es va aprovar la realització d’un catàleg de llocs de feina, cal recordar que el personal de Turisme no és regeix pel Conveni de l'Ajuntament, cal descalcificar i valorar: titulacions d’ idiomes, treballar el diumenge,etc.

Regidor de personal; el personal de turisme si que es regeix pel conveni

Respecte al tema del becut vermell; les restes que es deixen al solar de Lleinare han estat tractades? Quantes actes ha obert la policia a particulars amb palmeres afectades? Ja s’han reunit amb els jardiners?

Resposta del batle; S’està fent una eliminació de totes les palmeres públiques. S’ha fet una reunió amb jardiners per que puguin utilitzar el solar municipal Llenaire. Els jardiners els tallen i traslladen i l’Ajuntament s’encarregaria de la destrucció (més o manco el que nosaltres vam demanar fa mesos). La conselleria d’agricultura dona una ajuda entre 20 i 30.000 euros, amb una facturació màxima de 3000 euros per empresa per eliminar palmeres infectades. La policia ha fet actes de palmeres de particulars infectades i ara es farà una circular per informar als particulars de com les poden eliminar. Totes les que es llevin a Llenaire han de portar una instància per controla que siguin de Pollença.

Com es troba el tema de demanar un préstec a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per liquidar el deute del municipi amb les empreses i autònoms que són proveïdors de l'Ajuntament i que no han cobrat per serveis realitzats fa temps. N’hi ha empreses a les quals se li deuen quantitats molt importants i  en breu espai de temps veurem com empreses del nostre municipi, es veuran obligades a tancar les seves portes entre altres coses pels problemes d'impagaments  de l’Ajuntament?

Fet a aquest ple de novembre.

Quan pensen fer l’auditoria a la que es van comprometre?

Regidora d’hisenda; S’han demanat tres pressupost per fer-la, ja tenen dos. Tot d’una que es pugui es farà.

 

Als pressuposts hi ha una partida de 10.277,92 euros per 2010 i 8,500,00 euros per 2011, pel manteniment de les antenes televisió.  S’han pagat aquestes quantitats per instal·lacions aturades per la digitalització del senyal de televisió des de 2009?                    

Regidora d’hisenda; Es tracta de factures del 2009.

Ha donat ja qualque pas l’Ajuntament pel compliment de l’article 23 de l’ordenança de mercats que diu que el primer trimestre de cada exercici es constituirà una Junta de Representants dels mercadet, cosa que no s’ha fet. Demanam que l’Ajuntament recordi als venedors la necessitat de triar aquesta Junta per tenir un interlocutor vàlid i representatiu.

Regidor de mercats; S’està fent feina per part dels tècnics i es farà dins el primer trimestre com marca l’ordenança

 Respecte a les classes de brodats que es fan a l’institut voliam sabem si aquest curs es troba dins els cursos municipals, al manco des de l’institut s’ens ha dit que es troben dins el conveni firmat entre institut i Ajuntament. Si és el cas volem saber quin tipus d’acord s’ha aplicat a aquest curs respecte al cobrament de matrícula, taxes...

Resposta del regidor d’educació; Esta dins el conveni, i es paguen 25 euros directament a la monitora, no està regulat i s’està fent feina en l’ordenança.
Quan pensen reprendre la feina  fer l’inventari de bens de l’Ajuntament.

No es va contestar  a pesar de que després vam reiterar la pregunta de manera oral.

A Can Escarrintxo, n’hi ha una llum molt potent encesa tota la nit si és per un tema de  seguretat demanam que sigui sustituida per un sistema de detecció de presència que és més econòmic.

No van dir res.

S’han reunit ja o han tingut cap contacte amb la Conselleria de Turisme per recuperar la subvenció del Festival?

No es va contestar 



 

 Al centre cultural de Pollença podeu gaudir de l'exposició "les illes Balears i l'exili republicà" on podeu trobar a Margalida Comas i Camps; exiliada a Anglaterra on va morir després d'haver exercit de professora de biologia a la Dartington Hall Scholl a Devon. Ja és hora de complir l'acord del ple de desembre del 2008

 


 

Trescant pel mˇn (CLIII) Pedreres de s'Hostal.

Alternativa | 27 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Uns atractius més dels molts que podem trobar a Menorca, són les pedreres de marès i n’hi ha un grapat de ben interessants. Tinguérem l’ocasió de visitar les de s’Hostal que estan molt a prop de Ciutadella, ja feia estona que en teníem ganes.

Estan gestionades per Lithica, una associació cultural  que se preocupa de la preservació d’aquests llocs artificials però que tenen un bon valor paisatgístic i cultural. En alguns cassos aquestes pedreres han estat salvades de convertir-se en simples abocadors.

Les Pedreres de s’Hostal estan dividides en dues parts, les antigues i les modernes. La part moderna té importància per les seves dimensions, la verticalitat de les parets i perquè és un lloc que se fa servir com a auditori a l’aire lliure. Aquest gran clot se començà als anys cinquanta, quan aquestes explotacions se mecanitzaren i s’hi deixà de fer feina a l’any 1994.

La part antiga és un altre món, les formes són d’allò més variades i tot és un autèntic laberint que anaren formant els trencadors segons la duresa i qualitat del marès que extreien. Llocs de més fondària que d’altres, parets amb corbes espectaculars, passadissos, forats a les parets per passar d’un tall a un altre, escaletes que s’anaven construint així com s’anava enfondint, tot i que algunes no se continuaren i quedaren  penjades a la paret, etc. Un lloc per observar el tipus de feina que se feia en aquell temps, les parets tenen marcades les senyes dels cops d’escoda, eren necessaris molts de cops i molta força per a treure una pesa (una rodona) que aproximadament  feia 33x33x60.

Aquesta part antiga té més de 200 anys, a l’hora de recuperar-la s’hi feren plantacions de flora autòctona i se formaren alguns horts inspirats en antigues cultures, llocs per passejar, descansar i meditar.

La flora i la fauna va colonitzant aquest indret però l’únic animalet que poguérem observar bé va ser la Podarcis Sicula (sargantana italiana) amb els seus colors verdosos vius. Va ser introduïda entre els segles XI i XIII, segurament des de Cerdenya a través del comerç.

Les Pedreres de s’Hostal estan incloses a un projecte pilot de rehabilitació com a patrimoni etnogràfic de Menorca. Estan catalogades com a Patrimoni Històric i Artístic per la UNESCO.     

                                                                                                 ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

DemÓ diumenge II Marxa Coanegra,

Alternativa | 26 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Convocatòria de la Plataforma-pro camins públics i oberts.Demà diumenge excursió reivindicativa

Una vegada més, davant la impassibilitat dels poders públics a l'hora d'aplicar la llei, ens veim obligats a reivindicar els nostres drets. Per això, ja que la reixa de Coanegra, que separa el camí del torrent, segueix aixecada, a pesar de la resolució de la Conselleria de Medi Ambient que obliga el propietari a llevar-la, hem convocat una IIª Marxa de Coanegra per dia 27 de novembre.

Recordem que la Iª Marxa, que vàrem celebrar, el novembre del 2009, va obligar el propietari a llevar les barreres que aturaven el curs de l'aigua. Aquesta vegada s'hi suma una reivindicació més a la retirada de la reixa del torrent. Volem que les barreres que aturen el trànsit rodat siguin de titularitat municipal i no privada com són ara. Cap particular no pot posar barreres sobre els nostres camins públics.

Per això esperam poder comptar amb la vostra presència. Serà una excursió lúdica i reivindicativa a l'hora. Hem quedat a les 10 h davant l'estació de tren, per tal de facilitar la vinguda en transport públic. Es tracta d'una caminada apta per a totes les edats, d'unes tres horetes; uns 7 km per camí pla. Hi haurà vehicles per desplaçament per a persones amb dificultats fins uns 3 km. Pensau a dur pa i taleca.
 
 

Resultado y primera valoraciˇn del pleno de noviembre.

Alternativa | 25 Novembre, 2011 19:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Resumen del resultado y primera valoración del pleno de noviembre.

Ordenanza municipal reguladora del sistema especial de pagos. Aprobada por unanimidad
Se trata de poder fraccionar el pago de los tributos locales; IBI, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa de recogida de basuras y tasa de alcantarillado. Habrá dos modalidades, en cuatro u ocho mensualidades ambas tendrán un 2% de bonificación mediante  se hará la regularización el último plazo ya que el cálculo se hará con los importes del año anterior.
La solicitud debe hacerse antes del 10 de febrero, no hay que tener ningún tipo de deuda en periodo ejecutivo y efectuar los pagos domiciliación bancaria.

Aprobación, del préstamo en el marco del RD-Ley 8 / 2011, de 1 de julio (Línea ICO -Entidades Locales 2011).Aprobada por 11 votos a favor y  la abstención de Esquerra.
Se solicita un prestamos de 501.555, 04 euros para pagar facturas (Tres años, 6,5% TAE) El problema es que toda una serie de facturas existentes sin contratos como marca la ley.  Se podía haber pedido hasta una cantidad máxima de 611.000euros. No se ha llegado a esta suma ya  que hay muchas facturas sin conformar y ningún concejal se responsabiliza de las mismas y no se ha seguido la Ley de Contratación Pública. La factura más importante es la de la Cruz Roja Española; 139,130.51 (salvamento playas). La concejala de Hacienda se compromete a hacer una auditoría para que se pueda contratar una empresa para hacer la misma.

Moción presentada por los grupos municipales de Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra relativa a los aparcamientos municipales Aprobada por unanimidad.
Como estabamos en minoría aceptamos enmendar la moción y quitar el punto  referente a la gratuidad de la zona azul (que tiene un coste entre 40 y 50 mil euros), con el compromiso de que se cambian las calles de la zona azul y que los precios sean lo más ajustados posibles por pagar el servicio. De esta manera se pudo aprobar el segundo punto que seria realizar y ejecutar un plan de mejora de los aparcamientos existentes al municipio; señalización, información, apertura de pasos de peatones a la circunvalación del Puerto de Pollença, condicionamiento y regularización 

Moción presentada por los grupos municipales de Alternativa, PSOE, CiU por Pollença, PSM-EN y Esquerra Republicana para la recuperación del convenio con la Consejería de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares. Aprobada por unanimidad
Reclamamos al Consejero de Turismo la firma de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Pollença y el Gobierno de las Illes Balears, y que sea efectivo con la misma cantidad económica (5,7 millones) que el convenio rescindido en mayo de2011 y que el objeto de este nuevo convenio no quede supeditado a la construcción de un teatro - auditorio, sino que sea el Pleno del Ayuntamiento de Pollença, que pueda elegir las inversiones prioritarias y que contribuirían en la mejora potencial turístico del municipio de Pollença

Moción presentada en relación al Día Internacional contra la Violencia de Género. Aprobada por unanimidad
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres desde que en 1999 a través de la Resolución 54/134 la Asamblea General de Naciones Unidas lo declaró como Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres y instó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a organizar acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer, violencia que define como aquellos actos hacia las mujeres que "puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como la privada

 

Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva, si procede, del Presupuesto General de la Corporación 2011. Aprobado con los votos a favor de PP y Lliga, abstención de Alternativa, PSOE, UMP y Esquerra y voto en contra de PSM
Pedimos explicaciones sobre la falta en el presupuesto de prevención de riesgos y salud en el presupuesto de EMSER, los cargos de confianza; asesor de urbanismo y secretaria, la nueva plaza de inspector y el aumento de retribuciones a los servicios.
El alcalde nos remitió a la Junta de Portavoces del miércoles donde ya se hablará del presupuesto y plantilla del 2012. Respecto a los cargos de confianza se limitó a decir que es una decisión política. La aprobación del presupuesto servirá para sacar adelante el Plan de Obras y Servicios del 2012; aparcamiento polideportivo y reforma de Can Llobera. El alcalde va a aprovechar para informar de que no habrá plan de barrios en el 2012 y por tanto no se continuará con la mejora de Gotmar al menos hasta 2013.

Moción presentada por los grupos municipales de Alternativa, PSOE, CiU por Pollença, PSM-EN y ERC en defensa del mantenimiento de los servicios públicos esenciales para garantizar el Estado del Bienestar. Aprobada con la abstención del PP y UMP.
Instamos al Gobierno de las Islas Baleares a una defensa del estado del bienestar; educación, sanidad y servicios sociales públicos y de calidad. Entre otras cosas pedimos continuar con el plan de primera infancia (en la pasada legislatura 2.500 nuevas plazas de guarderías de 0 a 3 años), rechazar el repago (lo que denominan copago), retomar el camino de la negociación con los sindicatos, garantizar la cobertura de desempleo ....

Moción presentada por los grupos municipales de Alternativa, PSOE, CiU por Pollença, PSM-EN y ERC a favor de una financiación justa y suficiente por los ayuntamientos. Aprobada por unanimidad.
Instamos al Gobierno de las Illes Balears a llevar a cabo la reivindicación y negociación de una mejora sustancial de la financiación de nuestras instituciones de autogobierno, incluidos los ayuntamientos.Tambien los instamos a pagar todas las deudas pendientes que tiene con esta Corporación, en asumir y sufragar sus competencias y garantizar y hacer efectivo el pago de los recursos comprometidos a través del llamado fondo de cooperación municipal.

 

 

 

November plenary session

Alternativa | 25 Novembre, 2011 10:27 | facebook.com twitter.com

This November plenary session approved several motions, some stated here
below:
 
* To split payments of local taxes, IBI, refuse-collection and vehicle tax. There
will be two payment options, of four or eight payments. To apply you should
have no previous debts and the request has to be presented before the 10th
of February.
 
*A loan has been requested of “ICO” of € 501.555,04. The amount could
have gone up to € 611.000 but many bills have no legal contracts and the
council wants to take no responsibility for this matter.
 
*The minister of tourism is requested to sign a new agreement between the
municipality of Pollensa and the Government of the Balearic Islands to release
€ 5,7 millions, agreed in May 2011 and that this new agreement is not
subjected to the theatre–auditourium building that never proceeded and that
the town council of Pollensa can choose investment priorities in our
municipality to improve tourism potential.
 
*To urge the Government of the Balearic Islands to defend the welfare state
particularly education, the health services and social services, among others.
 
*It was not possible to remove the “zona azul” payment parking zones due to
a defeated vote. A commitment however has been made to change the “ zona
azul” areas and to consider lowering the price for this service. A plan to
improve parking, traffic signals and pedestrian crossings will go forward

Resultat ple novembre

Alternativa | 25 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Resultats i primera valoració del ple d’ahir.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

Aprovades per unanimitat.

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011. Aprovat  amb els vots a favor de PP i Lliga, abstenció d'Alternativa, PSOE,UMP i Esquerra i vot en contra de PSM.

Vam demanar explicacions sobre la falta al pressupost de prevenció de riscs i salut al pressupost d'EMSER,els càrrecs de confiança; assessor d'urbanisme i secretària, la nova plaça d'inspector i l'augment de retribucions al cap de serveis.

El batle ens va remetre a la Junta de Portaveus de dimecres on ja es parlarà del pressupost i plantilla del 2012. Respecte als càrrecs de confiança es va limitar a dir que és una decisió política. L'aprovació del pressupost servirà per tirar endavant el Pla d'Obres i Serveis del 2012; aparcament poliesportiu i reforma de Can Llobera. El batle va a aprofitar per informar de que no n'hi haurà pla de barris al 2012 i per tant no es continuarà amb la millora de Gotmar al manco fins 2013.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments. Aprovada per unanimitat

 Es tracta de poder fraccionar el pagament dels tributs locals; IBI, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica, Taxa de recollida de fems i taxa del clavegueram.  haurà dues modalitats, en quatre o vuit mensualitats ambdues tindran un 2% de bonificació es farà la regularització el darrer termini ja que el càlcul es farà amb els imports de l'any anterior.

La sol·licitud s’ha de fer abans del 10 de febrer, no s’ha de tenir cap tipus de deute en període executiu i efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

 

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011).

Aprovada per 11 vots a favor i l’abstenció d’esquerra. Farem un article.

Es sol·licita  un prestam de 501.555, 04 euros per pagar factures(Tres anys, 6,5 % TAE) El problema és tota una sèrie de factures que n’hi ha sense contractes com marca la llei Es podia haver demanat fins una quantitat màxima de 611.000 euros. No s’ha arribat entra altres temes per què n’hi ha moltes factures sense conformar, per què cap regidor es responsabilitza d’aquestes i no s'ha seguit la Llei de Contractació Pública. La factura més important és la de la Creu Roja Espanyola; 139.130,51 (salvament platges). La regidora d'hisenda es compromet a fer una auditoria tot d'una que es pugui contractar una empresa per fer la mateixa.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats. Aprovada per unanimitat

Junta rectora consorci de la Gola: Toni Cànaves (PSOE)

Autoritat Gestió del paratge natural de la Serra de tramuntana: el batle Tomeu Cifre  i Malena Estrany (suplent)

Junta rectora de la reserva natural de s’albufereta: María Buades i Martí Roca (suplent)

Mesa general negociació funcionaris; David Alonso, Martí Roca , Miquel Angel i Tomeu Fuster.

Comissió paritària text articulat condicions de treball; David, Maria Buades i Tomeu Cifre Psm

Comissió paritària conveni col·lectiu personal laboral. David, Marti Roca i Pepe García

Mesa general negociació empleats públics; David Alonso, Martí Roca , Nadal i María buades

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere. Aprovada per unanimitat

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals Aprovada per unanimitat. Farem un article.

Davant de l’argumentació de l’equip de govern i UMP i com els grups que presentavam la moció eram en minoria vam acceptar esmenar la moció i llevar el punt referent a la gratuïtat de la zona blava (que té un cost entre 40 i 50 mil euros), amb el compromís de que es canvien els carrers de la zona blava i que els preus siguin el més ajustats possibles per pagar el servei. Això també va servir per aprovar el segon punt que  seria realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi; senyalització, informació, obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i regularització.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar. Aprovada amb l’abstenció del PP i UMP.

Instam al Govern de les Illes Balears a una defensa de l’estat del benestar; educació,sanitat i serveis socials públics i de qualitat. Entre altres coses demanam  continuar amb el pla de primera infància (a la passada legislatura 2.500 noves places d’escoletes de 0 a 3 anys), rebutjar el repagament (al que denominen copagament), reprendre el camí de la negociació amb els sindicats, garantir la cobertura de desocupació....

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. Aprovada per unanimitat

Reclamam al  Conseller de Turisme la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Govern de les Illes Balears, i que sigui efectiu amb la mateixa quantitat econòmica (5,7 milions) que el conveni rescindit el mes de maig de 2011 i que l’objecte d’aquest nou conveni no quedi supeditat a la construcció d’un teatre – auditori, sinó que sigui el Ple de l’Ajuntament de Pollença, qui pugui elegir les inversions prioritàries i que contribuirien en la millora potencial turística del municipi de Pollença.

A la majoria de municipis s’han gastat tres milions d’euros dels plans de desestacionalització que a Pollença es van destinar a l’auditori d’en Moneo. Tots estam perjudicats per la inactivitat dels equips de govern des del 2003 i a dia d’avui no tenim res després de vuit anys de fum.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Instam el Govern de les Illes Balears a dur a terme la reivindicació i negociació d’una millora substancial del finançament de les nostres institucions d’autogovern, inclosos els ajuntaments.També els instam  a pagar tots els deutes pendents que té amb aquesta Corporació, a assumir i sufragar les seves competències i a garantir i fer efectiu el pagaments dels recursos compromesos a través de l’anomenat fons de cooperació municipal.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

- S’informa de la denegació de les millores de les instal·lacions del poliesportiu de Pollença que es van anunciar just abans de les eleccions. Illes esport informa que el 23 milions no s’havien pressupostats. Fums electorals.

- S’ha d’adjudicar l’obra de Can Llobera abans del 21 de desembre.

- No ens retornen els doblers dels Fons de Cooperació que no ens havien donat els anys passats perquè es destinaven a l’auditori i a més a més demanen els 172.000 euros del primer any, l’Ajuntament recorrerà ja que es va comprar el solar de Can Conill per un ús d’equipament cultural, el problema és que no es podia justificar amb la compra d’un solar. Al 2011 si que ens donen el Fons de Cooperació Local; 211.000 euros dels que descomptarien els 172.000 euros.

- Dos mesos per poder fer de nou al·legacions al Pla Hidrològic, segona exposició pública, molt important sobre tot respecte a la delimitació de la zona humida de l’Ullal.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Es nomena lletrat i procurador per diferents contenciosos; del bar Columbus, d’una sanció urbanística, una demanda d’EMSER, una demanda d’una treballadora subrogada a l’empresa de neteja.

3.- Precs i preguntes

Es van contestar els precs i preguntes del ple passat i de l’actual, les publicarem  al blog.


I Sortida Alternativa a Cercar Bolets.

Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.

Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com. Hi ha fins dijous a la nit 
per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets. Us esperam!

Consell Emser

Alternativa | 24 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 El passat dia 2 vam assistir al  consell d’administració d’EMSER. Aquest Consell està format pel batle i María (PP), Malena  i Martí (Lliga) i pel nostre regidor en Pepe. Abans de que els nostres ressentits amics trolls comencin a dir ximpleries;  l’oposició només té un representant  (a l’anterior legislatura era en Miquel Sabater del PP_UMP) i quan ens vam reunir els grups de l’oposició per repartir-nos el que ens corresponia als òrgans colegiats,Alternativa vam triar en primer lloc, al ser el grup de l’oposició  més votat i vam triar formar part del Consell d’administració d’EMSER. 

A la passada legislatura vam tenir prou problemes per aconseguir informació, a aquesta amb la nostra presència al consell d’administració no només tenim ràpidament aquesta informació sinó que  continuant la línia de transparència i comunicació que ens caracteritza, donarem de  primera mà la informació dels Consell d’administració a tots els ciutadans.

No va faltar cap membre del Consell d’Administració, una cosa que és normal però que a la passada legislatura no l’era, més d’una vegada es va haver de suspendre el Consell per falta de quòrum.

El primer punt de l’ordre del dia era una proposta de la gerència de pressupost. 5.406.708,27 euros d’ingressos i despeses. No es va presentar la plantilla. Ens vam abstenir ja que només era una proposta inicial, a l’espera de veure si es solucionen tots els temes que a continuació explicam.

 Vam recordar a l’equip de govern que al pressupost del 2011 ha hagut una reducció important de l'aportació de l'Ajuntament de 423.038,80€ cap a EMSER respecte del 2010. I vam demanar un compromís ferm en la immediata millora de les condicions de salubritat, seguretat i condicions de feina en les instal·lacions de Santuiri del Servei Municipal d’Aigua i la Recollida de Sòlids Urbans. Aquestes condicions són penoses i han suposat desprès de  múltiples requeriments a l’Empresa sense cap resultat positiu, una denúncia davant la Inspecció de Treball.

Totes aquestes mancances  s’havien d’anar resolent:

- L’existència d’un vial obert al trànsit, en doble sentit, que travessa el lloc de feina, incomplint l’acordat en Conveni Col·lectiu i Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995, de 8 de novembre, i altres moltes disposicions, 486/1997, de 14 abril, i altres, com vehicles, etc.

La regidora delegada d’EMSER (na María) va contestar que ja s’havia demanat un pressupost per asfaltar i que es tancarà el vial (només s’obrirà en moments puntuals).

- La disponibilitat de arquetes de doble cos pactades en Conveni i previstes a la legislació, així com WC ( un per 40 persones) Dutxes(igualment una) seients (pràcticament no hi caben als vestuaris). El personal de servei d’aigua no disposa encara de aigua potable a prop del lloc de feina.

-                     Una part del magatzem està situat sobre dos petits locals de 7 m2 cada un, un destinat a oficina de l’encarregat, l’altra a local dels 3 delegats de personal . Aquest magatzem, a uns 3 metres o mes d’alçada, no disposa d’escala reglamentaria, per el que per recollir el material, a vegades pesat, els treballadors es veuen obligats a utilitzar una escala de mà recolzada a la paret, i baixar o pujar amb l’objecte, o objectes que han de pujar o baixar, amb el conseqüent risc de caiguda. Així mateix, “l’altillo” no disposa de cap barana  de protecció per el personal que ha de mourer ‘s  alla d’alt. Els treballadors també els preocupa el pes que pot suportar dit altell.

El gerent va respondre que ja s’estava fent la barana i l’escala,. En aquest moment ja s’han instal·lat, encara que cal

- Malgrat de tractar-se d’unes noves instal·lacions, la coberta de la dependència es de fibrociment,  presenta forats que deixen caure aigua a l’interior en cas de pluja i que deteriora el material.

- No tenim constància de que s’hagi fet cap valoració per part del servei de prevenció, dels riscos de la nova instal·lació i adequació recentment realitzada, talment és també preceptiu. No hi ha il·luminació elèctrica instal·lada excepte les dues petites oficines , fet que dificulta absolutament l’activitat de qualsevol mena sense llum artificial, especialment ara que les hores de llum diürna se val escurçant per mor de l’estació anual, també impedint l’activitat normal aquestes hores, retardant l’inici de la jornada el matí. Òbviament aquesta situació s’anirà agreujant de no prendre les mesures avinents.

El gerent va respondre s’havia fet el dilluns anterior i respecte a la il·luminació va dir que s’havien mirat sistemes d’il·luminació industrial però que eren molt cars, em va donar la impressió que donava per bona la situació precària actual.

- Els treballadors és queixen igualment de les fortes emissions que produeixen els camions, de monòxid de carboni i de la forta olor, especialment els dies de forta calor a l’estiu, que ha provocat fins i tot l’ emmalaltiment de dos treballadors en dues ocasions al treballar dins el recinte garatge de Santuiri, on es troben els camions dels fems, amb les portes tancades les fortes pudors i els efluvis d’aquets, augmentats per les  altes temperatures produïen una atmosfera irrespirable. Igualment, en ocasions les maniobres d’aparcament o sortida, proves dels motors, etc produeixen la presencia de monòxid de carbono altament nociu per les persones que estan dins el recinte treballant.

 

- Com sigui que aquesta dependència fou utilitzada fins fa poc per l’àrea de serveis de l’Ajuntament com a magatzem de carrosses, estris de carnaval ,  processons , il·luminació de Nadal, Reis (mags) i espectacles propis de l’Ajuntament, han quedat penjant del sòtil, prop de una seixantena d’artefactes metàl·lics d’il·luminació nadalenca, cada un amb un pes aproximat entre 8 i 10 quilograms, i que per l’estat de deteriorament de les subjeccions son un risc per les persones que estiguin davall, per el que és sol·licita que siguin retirats i passin a les dependències de l’àrea de serveis municipal, o emmagatzemats a un indret que no representin perill.

Cal resoldre totes aquestes deficiències però sobre tot de manera immediata :

- Cal la instal·lació de ventilació  forçada amb extracció de fums i efluvis  i separació completa  dels espais de feina freqüents, de la zona d’aparcament, com a primera mesura immediata.

- Celebrar a la major brevetat, i per aquests i altres motius,una reunió del comitè de Seguretat i salut.


I Sortida Alternativa a Cercar Bolets.

Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.

Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com. Hi ha fins dijous a la nit 
per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets. Us esperam!

 

Tracte de favor a la fÓbrica.

Alternativa | 23 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Exigim a l’equip de govern que acabi d’una vegada amb el tracte de favor als propietaris de la fàbrica de l’antiga fàbrica de tapissos de Pollença “Can Morató” que no ens consta que hagin estat sancionats ,a pesar de que és evident que estan deixant caure la fàbrica, un bé catalogat, i que el seu deterior fa més d’any i mig que té tancant un camí públic.

Fa més d’any i mig, des del mes de març del 2010 el camí públic de Can Joanot es troba tancant pel perill de despreniments de l’antiga fàbrica de tapissos de Pollença “Can Morató” , bé catalogat des del 2002. I a dia d’avui no ens consta cap avanç per acabar amb aquesta solució que es va anunciar com transitòria. I això que fa quasi un any, al mes de desembre del 2010 es va aprovar la nostra moció (amb els vots a favor del PP, batle actual inclòs) a la qual l’Ajuntament sol·licitava a la Comissió Insular de Patrimoni que s’adoptessin mesures per aturar el deterioro de la fàbrica . Ni el propietari ha apuntalat la fàbrica, ni l’Ajuntament ho fa d’ofici com marca la llei. Tampoc ens consta cap sanció als propietaris de la fàbrica i això que a la mateixa moció aprovada també demanàvem el compliment de la llei de Patrimoni de 1998; atès que el seu article 101 considera infracció molt greu l’incompliment per part dels propietaris del deure de conservar, mantenir i salvaguardar els valors catalogats com la fàbrica de Can Morató, i que per tant calia sancionar als propietaris, poden arribar a l’expropiació de la fàbrica.

Al ple de juliol d'enguany el batle va dir que cap tècnic competent avalaria una rehabilitació de l'edifici, però quan li vam demanar (al ple d'octubre) si havia demanat un informe als tècnics municipals sobre la possible rehabilitació de la fàbrica, no va contestar. Quan li vam demanar si pensava actuar contra uns propietaris que estan deixar caure un bé catalogat com la fàbrica i quan pensava aturar el deteriorament de la fàbrica i obrir el camí públic de Can Joanot, el batle només va respondre que havia tingut una reunió amb la propietat i amb el Consell i que la propietat es troba inquietada per la inseguretat jurídica!! El que és segur va dir es que ni se comprarà ni s'expropiarà... però no va dir res ni de sancions, ni de multes, ni de la responsabilitat dels propietaris en deixar caure un bé catalogat i el tancament d'un camí

Aquest tracte de favor és clamorós i exigim que s'acabi ja, en cas contrari estrudiarem portar el tema a la justícia atés l'incompliment per part de l'Ajuntament del seu deure de defensar el patrimoni històric tal com marca la llei de Patrimoni de 1998.

Més informació a:

Fàbrica de can Morató I

Fàbrica de can Morató II

Cal actuar a la fàbrica

Expropiar la fàbrica

Actuar a la fàbrica sense partidismes

La fàbrica de can Morató s'ha d'expropiar i rehabilitar

Fotografia de Pedrowidman a la seva pàgina flickr trobareu més fotografies de l'interior de la fàbrica.

 


 

I Sortida Alternativa a Cercar Bolets.

Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.

Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com. Hi ha fins dijous a la nit 
per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets. Us esperam!


Ple ordinari i excursiˇ a cercar bolets.

Alternativa | 22 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 L'oposició ens continuam coordinant per presentar mocions conjuntes, en aquest cas quatre. 

Ordre del dia de la sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar el dijous 24 de novembre, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

S´han presentat tres escrits d´al.legacions; tan les del comité d´empresa del personal laboral com les presentades per a nosaltres han estat desestimades per haver estat presentades fora de termini. Només s’ha donat resposta a les presentades pel personal funcionari dels sindicat UGT respecte a la plantilla. Esperam que el debat pugui servir per aclarir alguns temes sobre tot en el referent a la plantilla.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

 Es tracta d’una ordenança per fer els pagaments fraccionats

Aquí es tracta de poder fraccionar el pagament dels tributs locals haurà dues modalitats, amb 4 o en 8 terminis ambdues modalitats tindràn un 2% de descompte i es ferà la regularització el darrer termini ja que el càlcul es ferà amb els imports de l'any anterior

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

Es tracta de sol·licitar un prestam de 450.000 euros per pagar factures. El problema és tota una sèrie de factures que n’hi ha sense contractes com marca la llei, de moment tenim 457.259,11 podem arribar ames o manco 650 mil euro, s'estan cercant factures encara que puguin entrar dins la relació.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

Encara que el consorci d ela Gola no funciona de fet, cal triar representants.

També es trien per les comissions paritàries de la mesa de funcionaris i personal laboral, albufereta, etc.

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

Demanam que la zona blava pel Port de Pollença  que ha anunciat el batleon sigui gratuïta i el més limitada possible als carrers més comercials del Port de Pollença. També demanam realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi amb les mesures assenyalades a la moció; senyalització, informació, obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i regularització.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar.

Instam al Govern de les Illes Balears a una defensa de l’estat del benestar; educació,sanitat i serveis socials públics i de qualitat.

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Reclamam al  Conseller de Turisme la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Govern de les Illes Balears, i que sigui efectiu amb la mateixa quantitat econòmica que el conveni rescindit el mes de maig de 2011 i que l’objecte d’aquest nou conveni no quedi supeditat a la construcció d’un teatre – auditori, sinó que sigui el Ple de l’Ajuntament de Pollença, qui pugui elegir les inversions prioritàries i que contribuirien en la millora potencial turística del municipi de Pollença.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Instam el Govern de les Illes Balears a dur a terme la reivindicació i negociació d’una millora substancial del finançament de les nostres institucions d’autogovern, inclosos els ajuntaments.També els instam  a pagar tots els deutes pendents que té amb aquesta Corporació, a assumir i sufragar les seves competències i a garantir i fer efectiu el pagaments dels recursos compromesos a través de l’anomenat fons de cooperació municipal.

15.-  Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 

3.- Precs i preguntes

 Encara s'ha de contestar els precs i preguntes de l'anterior ple.


 Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.


Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com

Hi ha fins dijous a la nit de  per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets.

Us esperam!

 

 

Resistirem la majoria absoluta.

Alternativa | 20 Novembre, 2011 20:15 | facebook.com twitter.com

  Les eleccions generals han confirmat el que tots els sondejos preveien. El PP obté el millor resultat de la seva història i s'endú la majoria absoluta. Paral·lelament, el PSOE s’ha enfonsat i ha obtingut menys diputats que mai. Pel que fa a la participació, el percentatge volta el 72%, dos punts menys que el 2008, mentre que els vots en blanc augmenten lleugerament i els vots nuls s'han doblat.

Davant el que ens espera una nota positiva és el bon resultat d’Esquerra Unida que  obté grup parlamentari propi passant de 2 diputats a a 11.

Per la resta destaca que CIU passa de 10 a 16 escons, l’aparició d’Amaiur, l'esquerra abertzale, que ha pogut tornar a concórrer a unes eleccions generals en què, per primera vegada, l'ombra d'ETA queda diluïda i ha entrat al Congrés amb 7 escons, que li asseguren el grup parlamentari propi. UPyD passa d’1 a 5 escons.Esquerra Republicana conserva els tres diputats. El BNG conserva els seus dos diputats.  Els valencians de Compromís-Equo i Geroa Bai amb Uxue Barkos aconsegueixen un escó.

 El bipartidisme ha baixat de 323 a 296 diputats, per desgràcia les Balears no hem col·laborat a aquest descens del Bipartidisme i els vuit diputats tornen a ser del PP (5) i PSOE (3), vuit diputats que seguiran la tònica habitual i que tal com arriben a Madrid oblidaran els interessos de les Balears. La coalició PSM-ICV-Entesa-Equo amb més de 31.000 vots i més d’un 7% dels vots són els que més a prop han estat del diputat..

Si parlam de Pollença, els seus resultat són una mica diferents a la resta de Balears. Contrasten el 791 vots aconseguits pel PSOE a les municipals amb els més de 2000 a aquestes eleccions. Si extrapolam els resultat serien 4 diputats del PP, 3 del PSOE i 1de PSM-ICV-Entesa-Equo.

 Resultats a Pollença:

P.P.                                 2.568            39,99%

P.S.O.E.                           2.290         35,66%

PSM-IV-EXM-EQUO            650              10,12%   

EUIB                                364                5,66%

ESQUERRA                       200                3,11%   

UPyD                               121                 1,88%

PACMA                           48                     0,74%

Què podem dir la majoria absoluta del PP... no els hi convé ni a ells mateixos. Per a nosaltres és el pitjor resultat al pitjor moment. Ens agradaria ser optimistes però el que ens espera és la continuació augmentada de la política de desmantellament de l’estat del benestar que ha iniciat el PSOE. Retallaran drets, salaris i prestacions socials per baix i impostos i regulacions per dalt.  I el que encara és pitjor aquestes mesures no serviran per crear els milions de llocs de treball que necessitem. Al contrari, s’incrementarà l’atur en reduir més encara la despesa de les administracions públiques i en encongir-se el consum de les llars. Precaritzar la feina, com proposa la CEOE i segurament farà el PP, tal vegada pugi millorar les xifres però no la vida real dels ciutadans. Temps dolents per tots els que defensam la sanitat i l'educació pública.

 Tan de bo ens equivoquem però només cal veure el que està passant a Grècia.   El problema d’Espanya no és el dèficit públic sinó els cinc milions de persones en atur i això no s’arregla amb retallades.

Com deia ahir un bon article de Ignacio Sánchez Cuenca al diari Público; la democràcia està assetjada, cal recuperar el control polític de la solució. No és el moment d'abdicar de la nostra responsabilitat ciutadana cal recuperar el control polític de la situació  i demostrar clarament que el que està passant no és acceptable.

 

Trescant pel mˇn (CLII) Torre des Castellar.

Alternativa | 20 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Esper  que no vos desagradi el tema però és que Menorca té tant de què parlar que pareix quasi inesgotable. Fa poc que hi estiguérem uns quants dies i la veritat és que com més territori recorres més llocs vols veure, pareix que hauria de ser al contrari. La qüestió és que duim una llista de punts pendents des de la darrera visita a l’illa; quan hem assolit un objectiu el tatxam però per a arribar-hi hem vist un camí que pot dur a un lloc interessant, unes escaletes que porten a la mar però que no tenim temps d’anar a explorar, el camí marcat s’endinsa cap a terra però el mapa diu que hi ha una caleta, d’alluny veus unes coves que s’haurien de mirar, etc. La llista no minva sinó que cada cop és més llarga, voldria no causar-vos  avorriment.

El vaixell ens porta a la nova estació marítima, ja no entra al port de Ciutadella. Ha estada construïda prop de la Punta des Gegant.

 Ja que som per allà i hem d’estirar un poc les cames, començam a trescar pels voltants, entre roques i tiranys caminam de cap al sud. A la bocana de Cala Santandria trobam una caleta i al cap una torre de defensa molt interessant. Resulten ser la Caleta den Gorries i la Torre des Castellar, o també, Sa caleta i la Torre de Sa caleta. A l’altra banda de la torre el Racó de Ses Avellanes.

La història diu que el 18 d’abril de 1756 desembarcaren a Cala Santandria 12000 soldats francesos que anaven comandats per el Duc de Richelieu. Pareix ser que tingueren bon acull per part dels ciutadallencs i després d’alguns actes protocol·laris partiren de cap a Maó per a posar-li setge. Els britànics hagueren de capitular el 29 de juny, dos mesos i poc després.

Quan els britànics tornaren a recuperar l’illa construïren onze torres de defensa a punts que consideraven desprotegits i així evitar sorpreses com aquest desembarcament a Cala Santandria.

Aquesta torre des Castellar va ser construïda entre el 1799 i 1802, té un disseny peculiar. Fa vuit metres d’alçada però està construïda dins un fossat i a més un talús alça el terreny, per el que és poc visible d’una certa distància.

No era fàcil entrar a la torre. Una vegada s’ha accedit al fossat se troben a un costat, empotrades dins el talús, unes dependències que eren el cos de guàrdia i d’allà baixen unes escaletes fins un túnel que per davall el fossat  travessa fins a la torre. Per evitar que els atacants per terra hi entrassin, hi feren tot un seguit d’espitlleres tridireccionals que no havia vist en altres construccions defensives.

Apart d’aquesta planta baixa hi hagué un pis que segurament era de fusta, tot i que ara només queden els suports per a les bigues. A damunt hi ha el terrat on hi podia haver dos canons, tant per a defensar-se com per avisar de l’arribada de qualque enemic.

Sense fer-ne comptes hem vist una cosa ben interessant, això és el que passa a Menorca.

                                                                                                           ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Ja hi tornam a ser, Angela Maria! LĺEsglÚsia pixa fora del test.

Alternativa | 19 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Publicam un article del nostre company artanenc Mariano Moragues. Ja sabeu que si voleu publicar els vostres escrits a aquest bloc només ens els heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Estic llegint escarrufat i amb el cor nuat el llibre documentadíssim del historiador i gran hispanista britànic Paul Preston: “El holocausto Español”. El recoman a qui vulgui conèixer la història de la incivil guerra civil i afinar el fil de les neules del rerefons que la mogué. No foren sols els militars que es convertiren en botxins, foren sobre tot els falangistes i molts de terratinents, i també els anarquistes, que s’encarregaren d’assassinar unes 200,000 persones, lluny del fronts, afusellades extrajudicialment o després de judicis que farien plorar les pedres, sense comptar els devers 300.000 que moriren al front i el més de mig milió que hagueren de partir a l’exili. Els números són coneguts, però el que el jovent no es pot imaginar és que la gent “educada i instruïda” pot ser més cruel i dolenta que la tinya. El salvatge i sàdic assassinat de Gadafi ens mostra el que som capaços de fer els humans; no els “moros incultes”i els pobres, sinó també els catòlics encorbatats i botifarres.

Tothom sap quin sector, encapçalat per militars i recolzat per la Santa Mare Església ,  s’aixecà contra la segona república i quins interessos defensava. Unamuno ho calificá: “És un estúpid regim de terror. S’afusella sense procés i sense cap justificació... No hi ha res pitjor que el maridatge demencial del quarter amb la sagristia”.  Vet aquí les  conseqüències: quaranta anys de repressió (amb 100,000  morts més) i dictadura, i per afegitó, endossant-nos una monarquia.

Se sap bé quin partit replega els hereus del franquisme i, ben igual que abans, l’església mostra el llautó amb el darrer comunicat de la Conferència Episcopal posant-se de part dels mateixos, i ationant el foc contra els endimoniats separatistes i independentistes.

¿Ha estat mai il·legalitzada la Falange, o demanat mai perdó de ser autors de tantes morts? Tampoc ha demanat perdó l’església catòlica d’haver engrescat les seves ovelles cap a una creuada d’injustícia i sang i de passejar al dictador baix pal·li dins els temples, qui encara no ha estat jutjat com primer responsable de tantes víctimes, tortures i persecucions. Votants, davallau de l’ase als que sempre han colcat i anau alerta que qui neix ase, no pot morir ruc.

El roto a especial Bolonya.

 

Eleccions

Alternativa | 18 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Com  sembla pels seus comentaris que n'hi ha gent  que està molt preocupada per la nostra postura davant de les eleccions del proper diumenge. Recordam  que Alternativa per Pollença és un partit municipal, assambleari  i que els afiliats a Alternativa per Pollença  poden pertànyer a altres partits d'àmbit autonòmic i estatal o a associacions, sempre que és comprometin a defensar un programa d'actuació basat en:

1. La participació ciutadana fonamentada en la informació, transparència i comunicació. Defensem un nou estil de governar, transparent i des de la humilitat. Perquè tothom és important, cal un govern per a tothom, a través d'una democràcia més participativa i elaborant les polítiques des de la proximitat als ciutadans.

2. La cohesió social: Ens marquem com a objectiu eliminar les diferents desigualtats que existeixen actualment  ja siguin per motius econòmics, d'edat, de raça o de gènere. Cal una igualtat d'oportunitats real.

3. La sostenibilitat: Volem dissenyar polítiques per al demà, pensant en les generacions futures, sense comprometre les seves necessitats i sense malmetre el medi ambient, amb respecte al medi natural, al patrimoni històric i cultural del poble.

4. La defensa dels interessos col·lectius i els espais públics. Defensem l'impuls econòmic de caràcter social que s'orienti a millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb bons equipaments i serveis públics.

5. La defensa de la nostra identitat. Veim necessària la defensa d'aquells trets que ens identifiquen com a poble: la llengua, la història i la cultura popular, aprofundint en el seu coneixement i evitant que caiguin en especulacions i manipulacions. A més, aquests trets, lluny de representar un factor exclusiu, han d'esdevenir una eina al servei de la cohesió social abans esmentada.

Quan vam debatre el tema de les eleccions a l'assemblea vam decidir no donar suport com Alternativa per Pollença a cap candidatura concreta. El que es va comentar a l'assemblea és que individualment  optarem majoritàriament per candidatures a l'esquerra del PSOE; alguns dels nostres companys ja han fet públic el seu suport a la candidatura del PSM-ICV-Entesa-EQUO  i altres optaran per mètodes de protesta com l'abstenció activa o el vot nul(per exemple escrivint una frase que expliqui per què els partits que hi ha no ens representen, què és el que volem que canviï, etc.)

Més informació sobre opcions de vot a:

http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/502-ells-volen-el-teu-vot-nosaltres-volem-sentir-la-teva-opini%C3%B3

Com cada divendres abans del ple l'Assemblea d'Alternativa per Pollença ens reunim per  tractar la feina feta, la feina per fer i els temes relacionats amb el ple que els nostres regidors han de defensar o rebutjar.

Aquestes assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que abans de l'assemblea sopam.Tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 

Avui assemblea ordinària a les 20:30 a Can Manolo.

Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a:

QUÈ ÉS ALTERNATIVA PER POLLENCA

EIXOS D'ACTUACIÓ

FUNCIONAMENT : ASSEMBLEARISME I MUNICIPALISME

Així que no t'ho pensis més:

AFILIA'T a ALTERNATIVA PER POLLENÇA  

 Des d'aquí volem fer una crida a tothom que es senti identificat amb el nostre projecte, que vengui, que participi en la nostra Assemblea, i que posi les mans en un projecte assembleari, municipalista, que té com a fonament l'aprofundiment en la Democràcia Participativa que permeti a les persones decidir sobre aspectes essencials de la seva vida i desenvolupar-se com a individus lliures, responsables i solidàris.

A territorio Vergara.


 

Pacte, ORA, instalĚlacions...

Alternativa | 17 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests són els precs que vam presentar al darrer ple.

Cada vegada que hem demanat a l’equip de govern pel seu compromís de publicar el seu pacte de govern, el senyor batle ens ha contestat amb una ironia fora de lloc. Li demanam que es deixi de fer acudits sobre el tema i facin efectiu un dels seus compromisos i  publiquen d’una vegada el seu pacte de govern.

 

Respecte a la notícia publicada a la premsa de que  el batle vol tornar a implant l’Ordenança Reguladora d’Aparcament (ORA) al Moll a l’inici de la propera temporada turística,que la zona de limitació de aparcament serà la mateixa que hi havia al 2009 i que s’aplicarà el sistema habitual de pagaments per fracció. Li volem recordar que a més de tenir en compte l’opinió de part dels comerciants d’eu moll ha de tenir en compte l’opinió de la resta dels grups polítics i dels ciutadans. I el demanam que faci un estudi sobre  la zona blava pintada al Port, que pensam és millorable, recordam que als carrers de la zona blava n’hi ha molt de residents que no tenen cap tipus de targeta. Si consideren que la zona blava és necessària per la rotació de vehicles, els demanam seguir el sistema gratuït  de l’aparcament de Ports.

 

Als precs referents a esport, el regidor ens va contestar via email i al seu blog.

 

Ens han arribat queixes de les molèsties que provoquen la porteria que s’ha col·locat entre les pistes de tennis i el bar del Poliesportiu del Port. Els demanam la ubicació d’aquest elements a un lloc més adient (per exemple el pati de l’antic Miquel Capllonch) i que s’intenti arribar a un acord amb la conselleria d’educació per obrir les pistes dels col·legis.

 

El regidor d'esport ens va demanar quines molèsties eren. Li vam contestar  que les  queixes ens han arribat per part del club de tennis d'eu moll i d'usuaris de les pistes de tennis, sembla que no l'utilitzen només nins i que alguns de les que utilitzen tenen moltes males formes; insults, pilotades a les pistes de tennis...

 

També ens han arribat queixes del material perillós que s’ha usat per tancar alguns dels forats a les reixes del poliesportiu del Port de Pollença, demanam la seva substitució per material més adient.

 El regidor d'esport diu que abans de rebre els precs ja ho havíem esmenat.

 

Un ciutadà ens ha fet arribar aquestes aportacions (sempre susceptibles de millora),que demanam siguin recollides per un possible reglament d’usos d’instal·lacions i materials municipals:


1-. Fer un inventari, tot comprovant el seu bon estat d’us, tant de les instal•lacions, equipaments i d’altres materials, que siguin susceptibles de poder ser usats per persones particulars, entitats etc. etc. fer-ne públic el llistat, per tal que la generalitat de la població, sàpiga quins locals o coses li poden ser deixades.
2-. Les persones o entitats que volguessin fer ús de qualsevol instal•lació o equipament de propietat municipal, s’haurien d’adreçar mitjançant un escrit (per exemple a l’àrea de participació ciutadana o a la que s’entengui que es més adient) per tal de fer la sol•licitud.
3-. L’àrea a la que se li encarregui aquest servei, garantirà que els locals, equipaments o qualsevol que sigui la cosa que l’Ajuntament deixi a persones o entitats, esta en perfecte estat d’ús en el moment en que li es deixada.
4-. Les dites persones o entitats sol•licitants a més de estar perfectament identificades mitjançant la sol•licitud anterior (punt 1), haurien de deixar una quantitat econòmica , en concepte de fiança (la quantitat hauria de ser suficientment dissuasiva, per obligar als usuaris a tenir cura d’allò que se’ls deixa).
Aquesta fiança se retornaria als usuaris, després de que qualque responsable de l’àrea a qui li sia encomanada la gestió d’aquests assumptes, comprovés que tant instal•lacions com el material o qualsevol altre cosa, que l’Ajuntament hagi deixat es retornat en bon estat.


Si no es així, a més de perdre la fiança se li passarà la factura de la neteja del local o de la reparació del que s’hagi fet mal be, a més de que en funció de la gravetat dels fets se li deneguin futures prestacions d’instal•lacions, mitjans etc. etc.
La comprovació de l’estat en que son retornats els locals, equipaments etc. etc. se hauria de fer el primer dia hàbil després de que hagin estat usats.

 

El regidor d'esport va contestar que aquestes aportacions ja les estan aplicant i que des l'àrea d'esports, s'han donat ordres per l'inici del inventari i dur un control de totes les compres per saber perquè i a on es fa la despesa. Fa més de dos mesos que demanam una fiança, per poder utilitzar equipament de propietat municipal, i es fan les comprovacions per tal de garantir el seu funcionament.

Tant al nostre blog com de paraula s'han adreçat a nosaltres ciutadans que comprenen que els equips federats tinguin preferència en les instal·lacions esportives del poliesportiu de Pollença, però en el cas del tennis no consta cap club a la Federació corresponent, aquest ciutadans no poden triar els horaris que voldrien "perquè un club federat té preferència" Quin és aquest club de tennis? No dubtem que estigui constituït, però si no està inscrit a la Federació corresponent crem que no ha de tenir la preferència d'horaris.

Resposta del regidor d’esports; el Club tennis Pollença,  està constituït , d'aquesta manera els nins i nines de Pollença poden entrenar i competir, és veritat que no està inscrit a la Federació corresponent, el motiu és degut a que les instal·lacions municipals no hi ha tres pistes de tennis, que exigeix la Federació Balear de Tennis per poder competir, i els nins i nines que entrenen a Pollença competeixen amb nom d'un club de tennis d' Alcúdia, Club Pollentia, que si,disposen de tres pistes de tennis  

 

El tancament i les instal·lacions al poliesportiu del Port de Pollença al que feiam referència.

 

 

No vull saber res del Debat

Alternativa | 16 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un nou article d'Ichigo. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només heu d'escriure'ns al correu electrònic:alternativaperpollenca@gmail.com

Quanta gent ha vist el molt que s’assemblen el “regueton” i el que ells diuen 'Debat electoral'? Com pot ser que la gent voti si mai han pensat en les conseqüències reals de votar al PP o al PSOE? I com és que no-sé-què no-sé-quin...?

Vaja, que jo ho consideraria un “sempre igual”.

Però la gent sempre acaba veient debats cada quatre anys en els que sempre surten el PP i el PSOE, per doquier, i no surt cap partit més. I, com no, els mateixos sempre opten per fotre'ns i donar més forces als ricatxos pocavergonyes per què especulin i privatitzin tot el que vulguin.

Qui recordi l'any 2010, hauria d'entendre que va ser l'any més superficial de la història d'Espanya, per molta victòria de la Selecció Espanyola al Mundial de Futbol, que va ser completament en va (enteneu-ho).

I mentre, l'espanyol mig de 2010, “ay, mira a ese hombrecito que viene a decir todo lo que sabe y que nos trae todo lo bueno y que votando al PPSOE todos seremos libres”, com si fos veritat que això passés.

Però això jo no m'ho crec. Els governs que hi ha hagut fins ara no han arreglat res ni ens han fet més lliures. Basta veure alguns exemples:

Quant a Catalunya, amb CiU governant i gràcies a la privatització de la sanitat, l'estereotip de catalans garrepes ja és una realitat.

Per no parlar de la setmana de Constitució (desembre), que fins fa 2 anys es podia descansar 3 o més dies seguits i ara es descansa el dia de la Consti i el dia de l'Inmaculada. No hi ha pont. Quina vergonya i quina ràbia.

I que me’n dieu de Brussel·les, que hauria de sancionar el Govern Espanyol pels 10 anys de malifetes, però clar, no vol. I l’FMI continua dient moltes bestieses per doblers... què significa per a ells 'treballar amb sensatesa i honradesa'?

En resum, que la societat espanyola d'ara no m'agrada gens, i si ells voten al PP o al PSOE, que primer pensin en les conseqüències o s'atendran a elles, que comprenguin que són ciutadans, no serfs com a l'Edat Mitjana, i que aprenguin que la vida s'ha de viure.

Que reflexionin, els ho deman per favor.

Paraules subratllades:

Regueton: avorriment profund.

Fotre: robar drets.

Brussel·les: Unió Europea (o voldria dir, DesUnió Europea).

Autor: Ichigo

 

 

Vuit anys de fum. 2

Alternativa | 15 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 Continuam recordant els vuit anys de fum, de mentides i promeses incompreses sobre el projecte de l'auditori d'en Moneo.

Entre febrer de 2009 i febrer del 2011 l'anterior batle ja no va tornar a parlar de renunciar al projecte de l'auditori d'en Moneo, si que va dir en diverses ocasions que portaria al ple la decisió, cosa que mai va fer. També deia que els únics que ens oposavem al projecte érem Alternativa, de fet la premsa donava per fet l'aprovació del mateix al ple municipal. Mentre nosaltres continuavam presentam mocions demanant cordura.

- Febrer del 2009 es va anunciar un nou acord de finançament per l’auditori, es passava de 3 a 5,5 milions d’euros de l’Inestur  i 4,7 milions de Presidència també  s’informava que al proper mes de març de 2009 el ple decidiria si Rafel Moneo es faria o no càrrec de l’auditori (pdf 1 a 3). Joan Cerdà el batle va afirmar que el seu equip e govern (UM-UNPI, PSOE i PSM) com El principal partit de l’oposició (PP_UMP) apostaven per l’auditori d’en Moneo.

- Març del 2009 no es feia el ple promès, però el portaveu d’UM-UNPI a Pollença, en Toni Oliver escrivia una carta al PIP en contestació a una anterior del nostre coordinador en Pere Josep García; entre altres coses deia que no enteniam “el valor d’un projecte tan emblemàtic” i  que s’elevaria la proposta de l’auditori al ple en breu espai de temps. (pdf 4).

El mateix mes de març del 2009 la premsa recorda que l’auditori d’en Moneo s’havia encarregat sense cap pla de gestió. I es preveia que al proper ple d’abril de 2009 el tema restaria resolt amb els vots favorables de tots els grups a excepció d’Esquerra Unida(pdf 6).

- En abril del 2009 vam contestar a la carta d'en Toni Oliver  i vam reiterar les nostres propostes; Pollença necessita una sala multifuncional a partir de les necessitats reals del dia a dia del municipi, amb un pressupost ajustat a les subvencions i fent un concurs públic (pdf 5).

Al mateix mes d’abril de 2009, l'equip de govern no va presentar res però nosaltres si que vam presentar una moció (la podeu llegir ) demanant la  realització d'una consulta popular a la que la gent pugues triar entre  fer el projecte d'en Moneo o una sala multifuncional feta íntegrament amb la subvenció del Govern i el Consell i a partir d'un concurs públic

- Al maig del 2009 s’ens va presentar el pla de gestió i usos per definir i ordenar el funcionament del futur auditori que vam publicar 

A una reunió al mes de juny del 2009, primera i única que vam tenir amb el batle pel tema de l'auditori (article)  ens va dir  que portaria el tema al ple abans de final del 2009... 

Al ple de març de 2010 continuavam sense presentar res al ple i nosaltres vam presentar una moció demanant  estudis i informes previs a la realització de l'auditori:

Un informe dels serveis tècnics municipals que justifiquen el pressupost previst per la realització de l'auditori.

Un estudi que justifica la necessitat d'una sala de 600 places de capacitat amb dades objectives .

Un estudi per part dels tècnics municipals on es faci una previsió de les partides pressupostaries anuals necessàries pel manteniment, dotació de personal i programació artística.

Setembre del 2010, a l'article "El perill de l'Auditori", avisàvem del perill de perdre les subvencions del Fons de Cooperació Local (cosa que finalment ha passat).

El més de novembre de 2010, a l'article "Hora de despertar", deiem:

Ja és hora que el batle desperti del seu somni i comenci a prendre decisions, no podem continuar amb més de 10 milions en subvencions a l'aire. Han passat vuit anys des de que es va començar a parlar del tema, i ni el batle ha estat capaç de fer el auditori d'en Moneo, ni tenim una sala multifuncional decent, i tot a una situació econòmica desastrosa.

Cal actuar i assegurar-se que realment no s'han perdut les subvencions i negociar si aquestes només es poden utilitzar per una sala multifuncional o es poden utilitzar  a més  a més per altres necessitats. El que es faci s'ha de fer des de les necessitats i possibilitats reals del municipi.

Febrer del 2011 el diari de Balears i el Última Hora  informaven de les similituds el cas del teatre de l'òpera de Palma, que investigava anticorrupció, amb el projecte de la construcció de l'auditori d'en Moneo, a l'hora de contractar un arquitecte estrella a dit. La nostra opinió a "D’operes i auditoris"

Continuarà...

Més d'un ha de donar una explicació pública de per què a Pollença no tenim ni una sala multifuncional ni  els doblers de les subvencions. Miquel Nadal entre Toni Oliver i Joan Cerdà, va a venir a informar de l'increment de l'ajuda d'Inestur.


 

Vuit anys de fum. 1

Alternativa | 14 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Al mes de gener deiem que entre les pedres i l'auditori de Moneo havia alternatives... Ja no hi ha pedres però tampoc auditori, ni la sala multifuncional que nosaltres demanavam.

 

Vuit anys de fum, de mentides i promeses incompreses que cal recordar.  A aquests articles trobareu el que s'ha declarat aquest anys a la premsa, per poder constatar com s'ha marejat  la perdiu, i també recordarem el que hem dit i defensat a  Alternativa aquests anys.

 

A aquest primera part podeu llegir a la premsa com en dues ocasions l'anterior batle, en Joan Cerdà, va parlar fer un edifici més modest fet pels tècnics municipals o després d'un concurs, però aquestes paraules se les va portar l'aire com el fum.Igualment llegireu com les obres començarien al 2007, al 2008...

 

- Al Maig 2003 una de les promeses que en Jaume Matas va fer per aconseguir l'acord  municipal entre PP-UMP  i UM-UNPi va ser la de la construcció d'un auditori. No es deia que fos necessàriament en Moneo.

 

- Maig de 2004 s'anunciava al PIP (pdf 1) "el prestigiós arquitecte Rafel Moneo podria fer el teatre de Pollença".

 

- El 26 de març de 2005, el batle, en Joan Cerdà anunciava que es renunciava definitivament a l'auditori d'en Moneo i que els serveis tècnics municipals projectarien un edifici multifuncional amb grades retràctils més a l'estil del teatre de Lloseta, amb un pressupost de 5 milions (pdf 2).Aquest moment de lucidesa no durarà massa. En aquell moment el Govern a través de la Conselleria de Turisme aportava 3 milions d'euros. El projecte inicial d'en Moneo es deia que era de 10 milions i s'informava que l'arquitecte el podia ajustar a 8,5 milions. El 24 de maig Jaume Matas, Joan Cerdà i Tomeu Cifre visitaven a l'arquitecte Moneo per demanar-li aquesta rebaixa.(pdf 3-4) Començava el ball de xifres i reunions amb Moneo per demanar-li rebaixes.

 

- Al mes d'abril del 2006 el Part Forana titulava " Pollença tendrá su auditorium de Moneo".(pdf 5) Es deia que les obres s'iniciarien a principi del 2007. Segon la notícia el govern aportaria 6,5 milions i l'Ajuntament 1,8 milions. Ara el projecte d'en Moneo era de 8,3 milions d'euros.

 

- En Maig del 2006 en Moneo presentava el seu projecte a Pollença (pdf 6). Vam publicar dos articles sobre la presentació del projecte d'en Moneo a Pollença.

 

TEATRE DE POLLENÇA II. NO CABIEN TOTS.   

 

TEATRE DE POLLENÇA III. MONEO A POLLENÇA

 

- Juny del 2006 publicam el primer article al nostre blog sobre el tema. TEATRE DE POLLENÇA I. El CAPRITX DEL BATLE. i deim entre altres coses:

 

... Per fer una obra tan important i cara el millor és fer un concurs públic i comparar diversos projectes però, com en casi tot que fa l'ajuntament, han primat més les aparences que els resultats.

 

- Març 2007 El Consell de govern informa de la firma d'un conveni de 4.711.434 euros per fer l'auditori  del Fons de Cooperació local fins el 2018. (article premsa)

 

- Novembre 2007 es firma el Conveni citat, que era per la construcció d'un auditori però no tenia perquè ser el seu autor en Moneo. 

 

- Al mes d'abril de 2008 en Joan Cerdà acordava amb el conseller de turisme, en Francesc Buils, visitar a Rafel Moneo per tancar la construcció de l'auditori i va assegurar que si d'aquesta visita no aclarim d'una vegada per totes el preu final de l'obra; convocarem un concurs i tirar endavant aquesta obra" (pdf 8). Un altre moment de lucidesa que s'esfumarà.  El batle va dir que demanarien a Moneo ajustar el seu pressupost a 9,5 milions d'euros. L'Ajuntament disposava de 3 milions de la conselleria de turisme  i 4,7 milions de Presidència.

 

-  Finalment va ser en Moneo qui va venir a Mallorca per desbloquejar l'auditori. Es deia que el pressupost es disparava fins els 12 milions. El batle en Joan Cerdà " es va manifestar optimista i confiat en que les obres començassin dins el 2008"(pdf 9).

 

- En gener del 2009 el batle Joan Cerdà declarava a la premsa que Pollença aprovaria al ple l'auditori d'en Moneo "a excepción del grupo de Esquerra Unida, "que siempre ha estado en contra", el "resto de regidores -PP, PSOE, PSM y UM- siempre han defendido el proyecto" (veure notícia)

 

- Al ple de gener de 2009 vam publicar a aquest blog "L'Auditori d'en Moneo. Dubtes." on vam plantejar algunes de les nostres dubtes:

... Ja s'ha fet un estudi del projecte tècnic i del projecte de manteniment? No -Quan de doblers pagarà l'Ajuntament? Hi haurà que pagar  interessos? No varen contestar. No hi ha a Pollença necessitats més urgents que fer aquest macroprojecte? ...

 

Continuarà...

Més d'un ha de donar una explicació pública de per què a Pollença no tenim ni una sala multifuncional ni  els doblers de les subvencions.

Trescant pel mˇn (CLI) Far de Cala Figuera.

Alternativa | 13 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Un dels majors problemes que sempre hi ha hagut per a la navegació ha estat el dels encallaments, col·lisions amb illots, tenasses, caps, etc.  Això s’agreujava si  s’havia de navegar quan el cel s’enfosquia, per tant,  des de temps immemorials se van anar cercant solucions per guiar els vaixells quan queia la nit. Se començà per encendre focs als caps i punts estratègics , llavors se construïren refugis per als encarregats de fer i mantenir les fogueres i d’aquí se passà a torres amb més bones condicions per als fogaters, al temps que s’elevava la foguera i era visible de més lluny, també era més fàcil veure arribar un possible enemic.

Aquests fars primitius funcionaven amb llenya, llavors començaren a emprar olis o greixos d’animals, a la Mediterrània el combustible solia ser l’oli d’oliva.

Els fars s’havien convertit en elements indispensables per a la navegació i els responsables de que tots els vespres llumegessin, també.

A l’Estat Espanyol, al 1847 se promulgà el primer Pla General d’Enllumenat Marítim i s’organitzà el Cos de Torrers de Far. Al 1939 aquests havien demanat dir-se Tècnics Mecànics de Senyals Marítimes i així passaren a denominar-se.

L’avanç tecnològic ha permès que se vagin automatitzant de cada dia més, conseqüentment al 1992 se declarà aquest cos de funcionaris, a extingir.

Pedro Bonet, un llucmajorer que la seva primera escola va ser al far de Cap Blanc perquè no n’hi havia d’escoles per la zona però era on estava la finca que hi treballaven els seus pares. Diu que allà aprengué matemàtiques, llegia el quixot, rondalles i tot això gràcies a que el farer que hi havia, donava classes desinteressadament. Amb aquesta formació pogué continuar estudis posteriorment.

Pareix que als deu anys ja sabia que volia ser de més gran, segur que influenciat per l’entorn de Cap Blanc havia decidit ser farer. Quan arribà l’hora i després d’haver acabat els estudis tècnics i superar les oposicions, se convertí en membre del cos i fou destinat a diferents indrets de la geografia Peninsular i Balear. Més tard l’anomenaren Coordinador de Fars de les Illes Balears fins a la seva jubilació. Va ser el darrer farer de Portopí

Continua sent un apassionat dels fars i ara fa conferències i acompanya a la gent interessada en aquests emblemàtics edificis. Fa uns mesos ens acompanyà a visitar el far de Cala Figuera (Calvià). Un dels 31 que hi ha a les Balears.

S’inaugurà al 1860 emprant oli d’oliva com a combustible, era una llum fitxa i la torre era molt més baixa. Al 1919 se li instal·là un sistema giratori de rellotgeria i el combustible ja era acetilè (generador amb pedres de carbur). L’any 1962 se li instal·là una làmpada elèctrica de 1500W i se canvià la cúpula i l’òptica per a convertir-lo en far aéreo-marítim, els avions també el veuen gràcies a la cúpula totalment acristallada, l’únic de Mallorca. Actualment té una alçada de 45 metres i es pot veure a 15 milles de distància.

També hi ha instal·lat un radiofar des de 1970 però avui en dia està en desús degut a l’arribada dels GPS.

Té unes enormes sirenes per als dies de boira però així i tot algun vaixell encallà just al cap on hi a el far.

Abans de haver-hi el camí, l’abastiment del combustible i els queviures, se feia per mar i per això hi ha restes d’un mollet amb unes escales per on se pot baixar a la mar amb facilitat.

Va ser una visita ben agradable rebent explicacions d’en Pedro Bonet i de n’Eusebio  que ha estat el darrer farer del de Cala Figuera i que va ser condecorat per haver-se arriscat en accions de salvament de nàufrags en situacions crítiques, tot un luxe estar amb ells i sentir contar les seves experiències.

                                                                                            ARFV                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto exposada al far.

 

 

 

 

 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb