URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Volen desprotegir la zona humida de l'Ullal.

Alternativa | 13 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

  Volem mostrar públicament el nostre rebuig a les al·le gacions encarregades per batle i realitzades per l'arquitecte municipal que  demanen modificar el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) i que pretenen eliminar la zona humida de l'Ullal per  urbanitzar-la.  A més demanam la retirada d'aquestes al·legacions i que es mantingui l'actual delimitació de la zona humida de l'Ullal. (alguns articles anteriors).

Ara que el PHIB torna estar a exposició pública fins al 31 de gener de 2012, l'Ajuntament ha preparat unes al·legacions que significarien un retall molt important de la zona humida de l'Ullal i donar lloc a desenvolupaments urbanístics impensables amb la cartografia actual. Les al·legacions preparades per l'arquitecte municipal, en Rafel Balaguer, ens semblen impresentables. A part de  que el senyor arquitecte municipal fa afirmacions totalment impròpies d'un tècnic (desqualificant a altres tècnics, a l'ex-consellera de medi ambient, acusacions de falsedat documental...).. L'arquitecte no té suficients coneixements de geologia, ni biologia per assegurar, com fa a les al·legacions, la inexistència històrica de la zona humida de l'Ullal, i només es fonamenta per fer aquesta afirmació categòrica, i posar en dubte als tècnics de la conselleria de medi ambient, en observacions superficials i  fotografies aeris. Caldria demanar a l'equip de govern per què ha estat l'arquitecte municipal i no  el tècnic de medi ambient qui ha realitzat aquestes al·legacions

El que cal fer a l'Ullal no és una urbanització sinó  el que diu el Pla Hidrològic; "Restauració d'habitats", i "Potenciar ús educatiu, turístic, recreatiu." i integrar la zona humida dins una  mini-xarxa d'espais naturals del nord de Mallorca, en el que hi hauria a més les zones humides de s'Albufera, l'Albufereta, Maristany i la Gola, a més d'altres espais naturals públics actualment semi-abandonats o (al menys no gestionats adequadament) com el bosquet de Bòquer, el puig de Santuiri... 

 

Dret i deure van units.

Alternativa | 12 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

   A Alternativa per Pollença ens oposam a  l'avantprojecte de la llei de modificació de la Llei de la funció pública que proposa el govern del Partit Popular a les Balears i que pretén buidar de contingut la normativa sobre llengua vigent a les Illes Balears, i variar el coneixement del català; passant de requisit a simple mèrit, fet que suposa rebaixar una de les dues llengües de la comunitat, en aquest cas el català, a un rang eminentment inferior.

 

Aquest avantprojecte suposa un atac sense precedents a la Llei de Normalització Lingüística que es va aprovar per unanimitat l'any 1986, després de segles de persecucions de la llengua catalana. Encara avui en dia el català es troba a una situació precària en un gran nombre d'àmbits d'ús social i, per això, la Llei de Normalització Lingüística resulta encara necessària i imprescindible com a instrument per aconseguir la potenciació de l'ús natural de la llengua, per a la integració de les persones nouvingudes i per a la convivència de la ciutadania. A més a més consideram que cap canvi de la llei de normalització, pel fet de tractar-se d’un dels principis bàsics de cohesió social, es pot fer sense consens. És un bogeria fer de la llengua un instrument polític i canviar la legislació de la mateixa en funció del color polític que governi.

 

No es pot posar en dubte que la llengua catalana, històricament i socialment representa una manera de ser, de sentir i d’expressar una personalitat. I és lògic i no pot negar-se que la llengua catalana mereix una protecció especial, en un context de globalització despersonalitzadora i després de dècades de dures dificultats . En un país realment bilingüe, el coneixement del català és integrador, i el seu desconeixement desintegrador. És necessari que qualsevol persona que accedeixi a l'Administració pública necessiti conèixer la llengua catalana perquè els ciutadans puguin fer ús del seu dret a usar-la.  Si un ciutadà particular té el dret a fer servir el català, és obvi que l’Administració que li dóna té el deure particular d’atendre aquest dret en la mateixa llengua. Dret i deure van units.

 

L'Ajuntament de Pollença ha d'actuar en conseqüència al que vam aprovar al passat ple de setembre (només el PP es va abstenir) .

 

Primer.- L'Ajuntament de Pollença considera imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració autonòmica, insular i local de les Illes Balears.

 

Segon.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.

 

Tercer.- L'Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.”

 

I per això en aquest moment els grups polítics estam fent feina per consensuar unes al·legacions conjuntes manifestant la nostra disconformitat amb l’Avantprojecte.

 

També us recordam que podeu presentar les al·legacions a títol individual al registre de l'Ajuntament fins demà

 Model Al·legacions OCB

Més informació a

http://ciutadansperlallengua.blogspot.com/

Dibuix original del nostre company Miquel Trias.

Consell d'EMSER 2.

Alternativa | 11 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui publica  alguns temes que encara no haviem comentat i que ens van tractar al Consell d’Administració d’EMSER (perdonau el retard).(veure article anterior)

Al Consell vam recordar que la negociació per a un nou Conveni Col·lectiu està completament aturada des de el mes de juny i que ja és hora que es reprenguin les negociacions. La questió és que hi ha coses que s'han de canviar en benefici del millor funcionament de l'Empresa, i si no és negocia, no és pot canviar, al que al cap i a la fí redunda en perjudici  del usuaris.

 També vam recordar que el vigent conveni col·lectiu estipula que l’empresa destinarà una partida pressupostària a seguretat i higiene i que aquesta no figura als pressuposts.La resposta del gerent va ser prou surrealista al comentar que n’hi ha una administrativa que dedica un 50% del seu temps al tema de riscos laborals.

El conveni al seu article 71, entre altres matitzacions, preveu ,textualment:

 "Amb la finalitat de millorar la prevenció de riscos i salut integral del personal d'Emser, l'Empresa hi reservarà una partida econòmica dels pressupostos.Aquesta provisió és destinarà a les mesures i instal·lacions necessaries que donant prioritat als objectius expressats, permetin aconseguir el millor nivell de seguretat  i salut de forma moderna i eficient. Els delegats de personal i de prevenció seran consultats en la negociació per determinar la partida pressupostaria avinent i el seu destí, i també hi podrà participar el servei de prevenció, a requeriment de l'empresa."
 
Res d'això s'ha fet.  

 – Van recordar la necessitat de fer proves de promoció interna, i proves d’accés externes, i que tant l’encarregat de recollida de fems, com el capatàs han estat designats “ a dit”. I que s’hauria de preveure ja la plaça d’encarregat del Servei d’Aigua, per la teva jubilació el proper febrer. També va informar de la necessitat de cobrir una plaça de picapedrer.

Altres temes que es van comentar:

- S’està fent feina per permetre el pagament fraccionat de les taxes amb bonificacions de fins un 5%.

- Les connexions del clavegueram les farà EMSER. Caldrà ampliar la plantilla i dotar-la d'utillatge, i no a l'enrevés com sol fer l'Ajuntament...

- Es farà un concurs per contractar els serveis que actualment fan algunes empreses triades a dit.

- S’ha iniciat el procés per regularitzar la contractació de diversos serveis; analítica d’aigua, gestió laboral, deixalleria...

Es va presentar l’inici de l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER. Es va aprovar per unanimitat, s’adaptaran a la nova legislació i es cercarà una gestió més àgil. Caldrà, és obvi, veure els nous estatuts, el borrador, i si responen a les funcions i necessitats d'Emser.

Es va informar de la relació d’inversions previstes per a l’any 2012.Es va parlar de la renovació de la coberta del dipòsit de Ternelles, els nous camions (inclòs un mixt pels contenidors soterrats), la realització de la planimetria digital de xarxa d’aigua potable, el taller mecànic, coberta dels depòsit de Can Puig i  equip telegestió Can Puig. Pensam que a més a més caldria  acondicionar minimament les dependències. I s'hauria de preveure delimitar la servitut d'aqueducte de Ternelles i Can Puig. 

A varis vam comentar :

- Si es pensava condicionar el contenidor adaptat metàl·lic que és a la deixalleria amb aparells d’aire condicionat. El gerent va respondre que no calia ja que els operaris han de fer feina de fora i que només han d’estar aquestes oficines en moments puntuals. Una resposta més que discutible ja que a“aquest contenidor” es controla l’entrada i sortida  a la deixalleira i no sempre n’hi ha feina a l’exterior. A l'estiu les temperatures a aquest contenir arriben fins al 50 graus, ates la coberta metàlica

-Vam demanar que passessin les actes del Consell d’Administració com diu el conveni col·lectiu als representants dels treballadors. El gerent va respondre que només calia passar el resum de la part laboral.

- Vam demanar el canvi del servei de prevenció a l’empresa. El gerent va dir que ja havia demanat diferents pressuposts el pressupost de Palma Planas i Previasa.

- Vam demanar sobre el futur de les activitats d’EMSER a la Cala San Vicenç en relació al subministrament d’aigua. Van respondre que la situació és molt complicada fins que es resolgui la situació administrativa  de l’empresa  “aigües de cala carbó”.

També vam demanar les següents millores de la gestió global d’Emser en benefici dels ciutadans:

-         Adaptar a la quota de servei , que en el cas dels hotels és calcula segons el nombre les places hoteleres, el mateix criteri als restaurants, aplicant segons les places autoritzades.

Aplicar el vigent Reglament de Subministrament d’Aigua ,en el  que preveu que “ tan sols es subministrarà als edificis  que tinguin connexió de clavegueram”, als edificis o vivendes de la zona rústica que tenen aigua des de abans de la publicació del Reglament (1990, crec), que no autoritza subministrament a la zona rústica,  exigint als abonats antics que tinguin subministrament que disposin de foses sèptiques homologades, per impedir que és contamini el subsòl, i que EMSER no contribueixi a aquesta contaminació. Per altra part, aquest mateix Reglament, està desfasat en relació a normatives de subministrament posteriors, concretament s’hauria d’adaptar a la instal·lació de comptadors individuals a les vivendes dels blocs de pisos que s’exigeix actualment, i que beneficia als abonats i a tothom. Caldria refer l’actual Reglament, al manco en aquest aspecte. I fer complir la normativa.

Eneko


 

Com enfonsar un estat especulant

Alternativa | 10 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

NOTA: Al final de l’article hi ha un petit diccionari de termes.

Aquests darrers mesos el mitjans de comunicació han fet familiars alguns termes com “deute sobirà”, “prima de risc”, etc. tot això vinculat als tristaments famosos “mercados” que fan anar de mal en pitjor la economia espanyola. A l’espai televisiu “SALVADOS TV” de la “LA SEXTA”, Jordi Évole (presentador de l’espai i PREMIO ONDAS 2011) i Josef Ajram (Inversor) ens mostren com es pot enfonsar un estat des de el teclat de l’ordinador.

Els estats per poder dur endavant les seves inversions, per pagar les nòmines del funcionaris, etc. a vegades necessitem crèdit, es dir necessitem fer préstecs amb les entitats financeres, moltes vegades donada la magnitud de les quantitats que es necessiten van al mercat obert de doblers a fer aquests préstecs, aquests préstecs a diferència del que podem fer nosaltres per comprar-nos un cotxe, no es tornen amb una quantitat fixa o variable cada mes si no que es fan venent quantitats de doblers en “bons sobirans” (1), aquest bons sobirans es posen en subhasta per que els inversors els comprin, però el preu d’aquest bons sobirans és variable i depèn de la qualificació que ens donen les “agències de qualificació” (2) que donen la seva opinió sobre la capacitat o no de poder fer front als pagaments d’aquest bons sobirans, el conjunt o la suma d’aquest bons sobirans que hi ha en poder d’inversionistes es el nomenat “deute sobirà” (3).

L’exemple ideal seria aquest:

El Govern d’Espanya posa  a subhasta 100 milions de euros en bons sobirans en bons de 1000 euros amb venciment a un any, i nosaltres estem interessats en invertir 1000 euros, en el moment que anem a la subhasta la “prima de risc” (4) està en 330 punt bàsics, que traduït a un tipus d’interès seria el del 4%, es dir que nosaltres invertint 961,54 euros, rebrem 1000 euros d’avui a un any, es dir tindrem un guany de 38,46 euros, l’ideal per l’estat deutor seria que aquest bon quedés dins una caixa fort fins el dia del seu venciment.

Ara especularem:

Imagineu que no tenim cap bo sobirà espanyol, però volem especular, per tant nosaltres posarem a la venta, sense tenir-lo un bo sobirà espanyol, naturalment com ja ha passat un temps el preu no es de 961,54 euros si no posem 980 euros, ja que ha interès reportat però no vençut, nosaltres comuniquem al nostre intermediari que posem a la venta aquest bo, automàticament el nostre intermediari el posa en el mercat, si aquest bo no el compra ningú les agències de qualificació ens baixen el “ràting” (5) ja que segons ells el nostre bo no el vol compra ningú, resumint ningú vol invertir en deute sobirà espanyol, i això és dolent, en aquest cas poden passar tres coses:

A)     a) Que l’estat afectat, l’espanyol en aquest cas tingui liquiditat (doblers) i compri el bo i així s’estalvia els interessos fins al venciment, això a l’especulador no li afecta molt perquè torna comprar el bo a l’estat pel mateix preu de valoració i ni guanya ni perd. Just pot tenir problemes si és un altre especulador el que el compri però com diuen en castellà “arrieros somos y en el camino nos encontraremos”

B)     b) Que l’estat no pugui fer front al bo i hagi de posar més bons en circulació per pagar aquest, en aquest cas necessitem 980,00 euros i la nostra prima de rics fa que els nostres “1000” euros valguin tot just 961.54 euros, per tant haurem d’emetre més quantitat ja que els mil no basten, i ara hem d’afegir un altre problema els inversors no veuen rentable aquest bo, ja que hi ha altres més rentables, així que volen pagar 955 euros (per exemple) de cada mil, per tant ara l’interès a pagar al bo a un any és ara del 4.71%, per tant la nostra prima de rics puja fins 401 punts bàsics i comença el pànic ja que els experts diuen que si arriba al 500 punts bàsics i s’està massa temps, ja es deu més del que es pot pagar, per tant venem a 955 euros dos bons, recaptem 1910 euros i paguem els 980 euros, ara ens queden 930 euros, però d’aquí un any en de pagar 2.000 euros als inversos envers de 1000 euros.

C)    c) Que sigui el Banc Central Europeu que compri aquest bo per relaxar la tensió com s’ha fet darrerament, com al banc no l’interessa tenir deute sobirà posa a la venta aquests bons al preu que els ha comprat, l’especulador compra el mateix bo que ell ha venut i queda igual.

 

Tot això ho ha fet un inversor  que no tenia deute sobirà espanyol  i ha transformat el deute de 1000 euros en 1070 euros (2000 – 930 euros), imagineu vosaltres el que poden fer els “fons de capital risc” (6) en centenars de milions d’euros per especular.

Això és bàsicament com funciona naturalment hi ha altres passes que aquí no s’han descrites com les comissions etc. Precisament l’empipament britànic ve perquè Alemanya vol posar una taxa a aquests moviments de capital i a Londres es on tenen centralitzades a Europa les seves seus aquestes companyies, i una taxa reduiria molt el moviment de capitals a “city” amb el conseqüent pèrdua de guanys per aquestes empreses “semibritàniques”.

DICCIONARI DE TERMES.

(1)     (1) Bons Sobirans són valors que emet un estat per convertir-los en doblers a canvi d’una quantitat de doblers, normalment calculada amb un tipus d’interès.

(2)     (2) Agencies de Qualificació són entitats que als seus inicis eren sindicats de periodistes que informen als inversors de la capacitat dels estat i empreses de fer front a les seves deutes.

(3)    (3) El Deute Sobirà és conjunt o suma de tots el bons sobirans que estan convertits en doblers i són en poder d’inversors.

(4)    (4) La prima de risc és la diferència entre el tipus d’interès del bo alemany (denominat també bo refugi per ser el mes segur de tots) i el altres bons, en aquest exemple el bon alemany ha estat cotitzat a un 0.7% (més o manco el seu valor real), per tant amb els càlculs fet anteriorment:

4,00 – 0.7 = 3,30% à 330 punts bàsics

4,71 – 0.7 = 4.01% à 401 punts bàsics

(5)    (5) Ràting és la qualificació de les Agències, quan puja la seva opinió es millor, quan baixa és pitjor.

(6)    (6) Els fons capital risc són empreses que gestionen els nostres doblers per especular, els nostres fons de pensions, fons de jubilacions, fons en borsa, tot junt el nostres doblers serveixen per anar contra els nostres interessos, però ens queda el consol d’un petit tant per cent que ens fan mensualment.

Si   Si haveu arribat fins al final de l'article, gràcies per la vostra atenció.Miguel Sánchez

 

 

 

La carretera vella de Lluc segueix tancada

Alternativa | 09 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam un comunicat de la Plataforma pro camins públics i oberts en referència a la carretera vella de Lluc.La Plataforma ha demanat una reunió amb la consellera de Medi Ambient , per parlar del tema.  (article anterior sobre el mateix tema)

 

Desprès de gairebé set anys de reivindicacions la carretera vella de Pollença a Lluc, construïda a principis de segle passat per la diputació provincial, predecessora del que avui és el Consell Insular de Mallorca, segueix patint tancaments de particulars allà on nosaltres considerem a tots els efectes, que s’hi troba  una via pública, doncs com ja hem esmentat, al seu moment va ser realitzada l’obra per la diputació provincial. Per tant, volem encoratjar al govern del Consell Insular de Mallorca, a resoldre aquest conflicte.

 

 Per altre banda, curiosament a la finca de l’empeltada, que tanca el camí vell de Lluc i la carretera vella de Pollença a Lluc, s’obrin camins interiors sense que des de l’ajuntament, aparentment s’haguí obert cap infracció, per tant, ens demanem si hi ha algun fet desconegut que permeti a la propietat d’aquest finca saltar-se la normativa.

 


Al ple de novembre vam demanar per aques tema

S'ha obert  expedient per infraccions a la propietat de la finca de l'empeltada, parcel·les 308 i 309 del polígon 7.

El batle ens va mostrar les actes d'inspecció; havien demanat llicència per arreglar parets i no van trobar motiu d'infracció. Respecte al tema de la barrera, la nova propietat no vol que entrin cotxes, però no té problemes en que es pugui transitar a peu.  Per la nostra part tampoc volem cotxes però una carretera pública no es pot tancar amb una barrera privada.

 

 

(Les fotografies són del 7 de Gener de 2012.)

 

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 

Barrera a la carretera.

 

Camins interiors.

 

 

Trescant pel mˇn (CLIX) BinimelĚlÓ.

Alternativa | 08 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Binimel·là forma un conjunt amb molt d’encant, a la dreta d’aquest arenal hi ha un seguit de caletes de petites dimensions amb diferents tipus d’arenes i aigües ben clares que amb el dia  tan solejat, fa ganes tirar-s’hi.

Té una petita zona humida formada per la desembocadura del torrent de Salairó, és considerada d’un gran valor ecològic, se troba darrere l’arenal i com fa bon dia s’hi pot observar molta activitat. Veim diferents tipus d’aus: caps blaus, fotges, algun limícola. Les libèl·lules i cavallets del diable estaven ben actius però el millor va ser poder observar durant una bona estona com una serp d’aigua (Natrix maura) intentava caçar peixets de considerable mida, en va arribar a enganxar un, tot i que li escapà.

Aquesta platja també té un sistema dunar on s’hi feren algunes actuacions puntuals per regenerar-lo i protegir les dunes que s’havien degradat molt  per la gran afluència de públic en temporada alta durant molts d’anys i sobre tot per els aparcaments incontrolats.

També hi hagué intents urbanístics als anys vuitanta que pareix que s’aturaren a temps tot i que deixaren algunes construccions i amples vials.

A l’hora de dinar anam a una de les caletes que havíem esmentat al principi i com no podem resistir-nos hem de pegar un capfico i prendre una estona el sol.     

                                                                                                             ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Infinitament menyspreable.

Alternativa | 07 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un nou article del nostre columnista Ichigo. Ja sabeu que per publicar algun article només l'heu d'enviar al nostre correu electrònic: alternativaperpollenca@gmail.com

Infinitament menyspreable.

El tema toca, una vegada més, a la classe política, que la menyspreu cada ídem. No és per res, però ara parlem de la Llei Sinde, que va ser aprovada d'entrada sota la pressió d'autors, músics, escriptors, directors, guionistes, productors, editors, directius, actors i altres que volen diners, com sempre, l’ambaixada americana i els lobbies del copyright i la propietat intel·lectual (30 de desembre de l'any passat). I jo que pensava que la Llei Sinde s'aniria i no tornaria mai més, i després, HALA! ja ha tornat.

Últimament s'ha inundat Internet de notícies de la Llei Sinde. El responsable, José Ignacio Wert, va substituir Maria Angeles González Sinde i va continuar amb aquesta llei censuradora, aberrant i superficial. I les conseqüències d'implantar aquesta llei seran més negatives que positives:

 

-  Les pàgines web de descàrrega legal (les que no fan lucre de cap de les maneres) hauran de fugir del domini espanyol al domini estranger, no sigui que hagin de tancar-les en 48 hores. Que els polítics pensin que compartir és pirateria és com pensar que el foc no crema arbres.

 

-  Els costos de tancament poden augmentar més. Cosa que les operadores no es poden permetre el luxe de pagar, ja que amb aquestes pàgines hi ha molt més beneficis.

 

-  Qualsevol artista, incloent els que donen suport a la Llei Sinde, no treuran cap cèntim d'euro sí o sí. Exemples com Alejandro Sanz aniran de malament a pitjor.

 

-  I els lobbies del copyright i la propietat intel·lectual pagaran les conseqüències dels seus actes. Igual que als EEUU amb la llei SOPA, que suposarà un suïcidi a causa de que aquests lobbies menyspreen la Primera Esmeda de la Constitució Americana, la més important i més agradable per a tot ciutadà americà que la conegui.

 

-  I el que és pitjor encara: la pirateria de vídeo i àudio, entre d'altres, no s'acabarà MAI. Diguin els polítics el que diguin, no hi haurà efecte en ella, i menys quan els preus de material de la tenda són cada vegada més alts.

 

I després dirà Wert que no ens acusarà de res relacionat amb la pirateria. Mentider. I al igual que González, Aznar i ZP, Rajoy NO està complint les promeses electorals, el que significa una sanció d'odi extrem a la classe política. Maleiré per sempre al Palau de la Moncloa i a la classe política espanyola.

 

 

 

Una de freda i una de calenta

Alternativa | 06 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Volia donar les nostres explicacions i actuacions sobre el no –ple d’ahir.

Al final del ple extraordinari del 29 de desembre el batle ens va informar de la possibilitat d'un altre ple extraordinari pel dia 5 de gener amb dos punts

- Les al·legacions al pla hidrològic

- Nomenament de representants municipals a Caixa Colonya de Pollença.

El nostre regidor en  Miguel ja li va dir al batle que no seriam cap dels dos regidors d'Alternativa ( inclús ell havia registrat una instància on s'informava de la seva absència). El batle li va dir que el motiu fonamental del ple era presentar les al·legacions al Pla Hidrològic que s'havien de presentar abans del dia 7 de gener.

El 30 de desembre vam llegir que  Recursos Hídrics ampliava el termini d’exposició pública del Pla Hidrològic de les Illes Balears fins a finals de gener ,era una notícia penjada des del 20 de desembre (ens sorpren que el batle la desconegués). Vam informar immediatament a la resta de grups polítics, i vam demanar a l’equip de govern que portés el punt al ple ordinari de gent, donat que estam totalment en desacord amb les al·legacions realitzades per l'arquitecte municipal i que es podia aprofitar aquest temps per fer feina a les al·legacions.

El 2 de gener l’equip de govern ens va contestar que els semblava una bona idea portar el tema de les al·legacions al pla hidrològic al ple ordinari.

La nostra sorpresa va ser quan el 4 de gener a les 11:37 vam rebre el correu amb la convocatòria del ple extraordinari d’ahir. Havia desaparegut el punt que teòricament justificava el ple; Les al·legacions al pla hidrològic, es mantenia el punt del nomenament de representants municipals a Caixa Colonya de Pollença i apareixia un punt nou; la dedicació exclusiva del regidor de recursos humans, oficina d’atenció ciutadana i noves tecnologies David Alonso. 

Per què un ple extraordinari per dos punts que no eren urgents?  Per què el ple s'havia convocat només amb un dia d'antelació? Per què el 29 de desembre no es va parlar d’aquest punt de la dedicació exclusiva?... i tot quan el batle sabia que no n’hi hauria cap regidor d’Alternativa a aquest ple i que nosaltres sempre hem demanat tres dedicacions exclusives (formava part del nostre document de mínims). 

Amb aquesta informació i després de consultar el tema amb els nostres regidors, el nostre coordinador, en Garci va enviar el mateix dia 4 de gener a a les 14:27  (menys de dues hores des de que haviem rebut la convocatòria) el següent correu a tots els grups polítics.

Benvolguts, 

Des d'Alternativa per Pollença us demanam una rectificació en la convocatòria del plenari extraordinari de demà. Consideram que cap  dels punts és urgent (i molt manco per ser convocat en només 24h.). Pensam, i així ho expressam, que darrera aquesta urgència no hi ha més que l'interès de l'Equip de Govern municipal en l'absència dels nostres dos regidors, que es troben fora de l'Illa i que ho varen notificar amb temps per tal de que coses com aquestes no passessin. Amb dos regidors menys de l'oposició, el plenari queda desvirtuat en quant a la representativitat. Amés, sembla una maniobra per part de qui governa per tal de ser majoria i poder imposar les seves decisions, que d'altre manera no sabem si sortirien endavant.

Esperam notícies positives.

Salut

Alternativa per Pollença

 Com veu una nota més que correcta que no va rebre cap resposta per part de l’equip de govern. A les 20:04 del 4 de gener i davant de la manca de resposta de l’equip de govern vam enviar la nota de premsa que vam publicar ahir i que ha molestat a l’equip de govern. 

A les 8:39 d’ahir, 5 de gener, la primera tinent de batle na Malena ens va comunicar que desconeixia que els nostres dos regidors d’Alternativa no serien al ple que el nostre comunicat li semblava injust  i que no tenia cap problema en ajornar el ple, poc després el regidor, en Tomeu Fuster ens va dir el mateix.  Com els hem contestat immediatament; ens sap greu si el to del comunicat  ha molestat però consideram que la urgència d'aquest ple no estava en absolut justificada i que cap dels punts son urgents i que per normalitat democràtica s'haurien de retirar. 

Finalment a una reunió prèvia al ple, davant la postura de l’oposició, el batle ha decidit anul·lar la convocatòria del Ple, el que pensam que és una bona rectificació...Però una de freda i una altra de calenta... La pena és que l'enhorabona que podiam donar a l'equip de govern  per la rectificació  l'ha espatllat el batle amb el seu anunci de que només portarà al ple les qüestions estrictament imprescindibles segons la llei, i que la resta les decidiria per Decret de Batlia o per Junta de Govern. Esperam que això no hagi estat més que una encalentida, que rectifiqui i que el Ple continuï sent el màxim òrgan de poder democràtic de l'Ajuntament. En cas contrari nosaltres no formarem part d'una Junta de Govern que vulgui substituir al ple i coordinarem amb la resta de grups de l'oposició totes les mesures possibles per recuperar el poder democràtic del ple.

 

Exigim una rectificaciˇ.

Alternativa | 05 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa per Pollença exigim a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Pollença que rectifiqui i desconvoqui el plenari extraordinari per avui dia 5 de gener de 2012, per tractar-se d’una mala jugada orquestrada pel PP i la Lliga Regionalista per poder donar una dedicació exclusiva a un regidor més.

En només 24h i 20 minuts d’antelació han convocat un plenari extraordinari per tractar únicament dos punts: triar els representants per la Caixa Colonya i, més important, intentar donar una dedicació exclusiva més. Pensam, i així ho expressam, que darrera aquesta urgència no hi ha més que l'interès de l'Equip de Govern municipal en l'absència dels nostres dos regidors, en Pepe García i en Miquel Sánchez, que es troben fora de l'Illa i que ho varen notificar amb temps per tal de que coses com aquestes no passessin. Així, l’equip de govern tindrà majoria absoluta quan en realitat, si hi hagués tots els regidors, quedarien en minoria.

Aquesta maniobra la qualificam de despreciable i un atac en tota regla a la democràcia. Amb dos regidors menys de l'oposició, el plenari queda desvirtuat en quant a la representativitat i el govern podrà aconseguir el que pels seus regidors i en circumstàncies normals no té (recordau que PP i Lliga tenen 8 regidors i la resta d’oposició en té 9).

Amés, consideram que cap  dels punts és urgent (i molt manco per ser convocat en només 24h.).

Des d'Alternativa per Pollença demanam una rectificació en la convocatòria del plenari extraordinari i que aquests punts passin a tractar-se en un plenari ordinari i amb tota normalitat.

 

BÚ estÓ el que bÚ acaba.

Alternativa | 04 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

  Al darrer Consell d’EMSER es va tractar  la revisió  diversos contractes  de cessió de drets d’aigua que es va aprovar per unanimitat. O sigui es va aprovar l’inici de les actuacions per rescindir el contracte del pou de Can Sales i fer una reordenació del caudal de Can Comes (Arguta S.L) També es va parlar de regularitzar el caudal del pou de Gotmar. I de regularitzar el pou de Can Collet. Pensam que a més a més també caldria revisar els pous de Cal Gall, Son Vila, Can Feliu.

Com sabeu a Alternativa hem denunciat en diverses ocasions el tracte de favor a l’empresa Arguta S.L. (article anterior). Un tema pel que vam anar a declarar com testimonis a la Guàrdia Civil (veure article).

Finalment s’ha demostrat el que ja vam denunciar fa més d’un any;el volum d'aigua que s'extreia dels pous gestionats per Arguta S.L. no arribaven al volum mínim anual que es pagava. Aquestes denúncies no van evitar al gener de 2011 la firma d’un contracte al que es pagava per una quantitat  d’aigua que no s’extreia. Aquest darrer contracte per dos anys és de 58.850 €/anuals, IVA exclòs.

Ara l’informe tècnic que es va presentar al Consell d’administració demostra que ni al 2010 ni al 2011 s’ha extret res d’aigua del pou de Can Sales, i que els diversos intents de posar el mateix en funcionament han estat infructuosos. El que venien dient els tècnics de l’Ajuntament fa anys i que no va evitar el darrer contracte de gener del 2011, on figurava un cabal màxim de 300.000 m3/any, i on no figurava cap penalització o reajustament del preu pactat en cas de no poder extraure aigua d’algun pou per circumstàncies físiques.

 Al pou de Can Comes, que al contracte figura amb 50.000 m3/any, si que s’han extret 154.382 m3 al 2010 i 200.002 m3 fins a final d’octubre de 2011, per això també es va aprovar la necessitat de reordenació de cabdals per no incomplir la quantitat màxima autoritzada d’extracció. A aquest cas cal indicar que Arguta S.L  fa d’intermediària ja que no es propietària del pou, i consideram que s’hauria de comprovar la legalitat d’aquest tema abans de  gener del 2013 que és quan finalitza l’actual contracte.

En definitiva els intents de treure aigua a l'estiu del pou Can Salas, , fa vint-i-una anys que són intents ja que no n’hi ha aigua. Vint i un anys i sis  consistoris per arribar a aquesta conclusió, però bé està el que bé acaba.  


 Andrés Rábago - El Roto - , un dels nostres humoristes de capçalera, acaba de presentar un nou llibre més que recomenable, "Viñetas contra la crisis". 

 

 

 

 

 

 

Les retallades arriben als infants adoptats.

Alternativa | 03 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

En Xisco Roman ens ha demanar fer difusió d'aquest article. a sabeu que si voleu publicar els vostres escrits a aquest bloc només ens els heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

LES RETALLADES ARRIBEN ALS INFANTS ADOPTATS

La gran noticia de que les retallades no arribarien a afectar als serveis socials es desgraciadament incerta. Als infants adoptats de Mallorca els ha arribat  l’hora de patir una retallada per part de la administració autonòmica, retallada que en aquest cas pot ser de conseqüències dramàtiques. Aquest cop les tisores les manegen “a duo”  la Sra. Teresa Martorell i el Sr. Manuel Gordo, ambdós responsables de l’Àrea de Protecció del Menor de l’IMAS i a les ordres de la la Consellera Catalina Cirer. Es tracta del tancament del Servei de Postadopció.  

Des dels seus inicis l’any 2006, aquest servei es va crear a fi de respondre a les necessitats especials que les famílies adoptives mallorquines plantejaven i per assegurar també que la darrera mesura de protecció del menors, l’adopció, se desenvolupi exitosament. Cal remarcar que, molt contràriament a la creença més extesa que els infants adoptats, una vegada han passat a viure amb la seva família adoptiva, ja es troben en unes circumstàncies personals totalment normalitzades, la realitat és una altra i ben diferent. Abans de l’adopció, els nostres fills van ser objecte, d’una o altra forma, d’abandonament, negligència, maltractament, falta d’atenció i de cura en allò més basic, etc. Tot això conforma una “motxilla” de la que no es desprenen en el moment de ser adoptats, sinó que l’arrosseguen per la resta de la seva vida, el pes de la qual és el que precisament pot arribar a fer inviable i fallida l’adopció.

És per això que des del Servei de Postadopció s’ha treballat per dotar-nos a les famílies, educadors i persones properes al menor, d’habilitats per comprendre i manejar determinades situacions, fer interpretacions adequades de les actituds i respostes dels nostres fills i treballar per a reparar les seqüeles, a vegades molt doloroses, de la història anterior a l’adopció. El que ha pretès i ha aconseguit amb èxit, és evitar que les famílies mantinguem l’adopció en una situació de convivència precària i que finalment els menors emparats per aquesta mesura acabin tornant al sistema de protecció com a conseqüència de la insostenibilitat de la situació que es pot arribar a crear. Això s’ha aconseguit a base de proporcionar a les famílies adoptives, als infants adoptats i als professionals relacionats (mestres, metges, psicòlegs, psiquiatres, etc) assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada posterior a l’adopció. Abans de ser pares adoptius vam passar per un procés difícil de formació i avaluació com a família fins a obtenir el Certificat d’Idoneïtat, i també vam viure un procés sovint llarg d’espera. Després, ja com a pares, hem sigut objecte de seguiments posteriors a fi d’avaluar un procés que se sap difícil. Vist tot això no es pot pretendre de cop que l’adopció sigui un procés sense dificultats ni necessitats especials i molt específiques tant pels infants com pels adults. Seria del tot incoherent pretendre que, pel fet de ser famílies protectores i estructurades, tots els problemes que presentin els infants en la seva adaptació a la família, a l’entorn i al sistema educatiu es resolguin de forma autònoma i amb facilitat. Als infants i a les famílies ens cal recolzament especialitzat i expert per fer viable i possible el complicat procés que comença després del dia de l’adopció. Dins aquesta activitat, el Servei de Postadopció ha donat uns resultats tangibles i quantificables fora de discussió, ja que el nombre de casos d’adopcions fallides o de casos de risc ha caigut a mínims. Això ha sigut gràcies a que és un Servei format pels millors professionals amb els que, dins aquest àmbit, es pot comptar a Balears  i que, més enllà de la seva vàlua tècnica i professional indiscutibles, han aportat una dedicació i grau de compromís poc habituals als temps que corren. A més, l’experiència i el coneixement que aquests professionals acumulen no es pot trobar en professionals a altres àmbits (per exemple el privat) donat el gran volum de casos que tracten dins el context del Servei i que a més és l’únic servei que existeix a Mallorca dedicat a aquesta especialitat. En definitiva, no estam parlant d’un Servei que no funciona i cal millorar, ben al contrari, parlam d’un Servei que funciona i dona un servei imprescindible, insubstituïble i de gran qualitat. Per desgracia, l’experiència a altres Comunitats Autònomes que no disposen d’aquest tipus de servei o el tenen externalitzat es nefasta, amb un alt grau de famílies en risc i infants retornats al sistema de protecció.

L’Administració té el deure legal i sobretot etic ineludible de donar protecció i ajuda a TOTS els infants víctimes d’alguna negligència, maltractament o abandonament i això inclou als infants adoptats (malgrat que ja siguin adoptats). No fer-ho així deixa a aquets i als seus pares en una injusta situació de discriminació negativa enfront als infants objecte d’altres mesures de protecció com per exemple l’acolliment. En tot cas és injustificat sacrificar l’existència de l’exitós Servei de Postadopció i el coneixement especialitzat dels seus tècnics, deixant novament “orfes” als nostres fills adoptats.

Imatge Imas Mallorca

 

De regals i obligacions.

Alternativa | 02 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Començam un nou any, i encara l’equip de govern no ens “ha regalat" la publicació del seu pacte de govern com ens van que farien abans de la patrona. Al ple d’octubre el batle ens va contestar amb ironia que ens donaria el pacte de govern  a la propera reunió, hem fet unes quantes i encara esperam. A la mateixa resposta el batle va dir que no sabia que esperàvem trobar a aquest pacte. La resposta és senzilla, simplement volem saber el full de ruta que han pactat per aquesta legislatura; PP i Lliga.

 Per això ara que s’acosta el dia de reis mags fem la nostra carta demanant una sèrie de “regals” a l’equip de govern

- Ens agradaria que a més d’informar a la premsa el batle ens doni informació completa i detallada sobre la seva idea d’agiltizar la llicència de reforma de l'Hotel Formentor De pas podriam reprendre les reunions per parlar de l’adaptació del PGOU al Pla Territorial, fa quatre anys de la darrera reunió.

- Volem saber per què el batle en comptes de portar carbó als propietaris de la fàbrica, el vols premiar amb la desclassificació de la mateixa.

- Ens imaginam també que el batle ja ha tengut suficient temps per reflexionar i tornar a col·locar la font de la Plaça Major al seu lloc original

- També ens podria regalar el senyor batle la primera reunió del patronat de la Residència d’aquesta legislatura

- Tampoc volem abusar però no es massa demanar massa el compliment de mocions aprovades al ple:

A la passada legislatura:

   Portar al ple els expedients per donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que es diu "prolongació de la Gola" i nomenar filla adoptiva de la Villa a la Sra Clara Hammerl (aprovat al desembre de 2008)

- Obrir diligències prèvies  sobre la situació del Camí públic del Coll d'en Patró. 

- Realitzar d'un pla  bàsic d' accessibilitat. 

- Millorar els  taulers d'anunci municipals. 

- Redactar d'un projecte bàsic per a la creació d'un recorregut arqueològic. 

-  Realitzar un estudi de contaminació del torrent de Sant Jordi. 

I aquesta legislatura, entre altres:

- Realitzar els estudis previs per a l'elaboració d'un catàleg de  llocs de feina del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix.

- Incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d'investigació oberts.

- Reclamar al  Conseller de Turisme la signatura d'un nou conveni entre l'Ajuntament de Pollença i el Govern de les Illes Balears, i que sigui efectiu amb la mateixa quantitat econòmica que el conveni rescindit el mes de maig de 2011

-Realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi.

Aquesta carta evidentment és incompleta , però sobre tot cal que l’equip de govern no consideri regals el que simplement són les seves obligacions. 

Medina a Público   

 


 

Trescant pel mˇn (CLVIII) La Comuna de Bunyola

Alternativa | 01 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

No podiem començar millor l'any que tornant a anar d'excursió, encara que sigui virtualment, que els dies de ressaca ja se sap. Aquest cop aprofitam el primer dia de l'any per fer una volta per la Comuna de Bunyola.

Les comunes des de fa molts segles eren terres que podia emprar tota la població dels voltants per anar a agafar llenya, fruits, pasturar les ovelles... Eren terres de tots (comunals) regides cada una per una legislació diferent per tal de que ho poguessin aprofitar la major part de la població i no fos apropiada ni la terra ni els seus fruits per ningú. Però a mesura que va arribar el liberalisme, i amb ell les famoses desamortitzacions, a Espanya, aquest tipus de terres anaren privatitzant-se i passaren a mans d'uns pocs propietaris. Per sort encara hi ha comunes públiques i comunes per les que encara ens hi deixen passejar.

La Comuna de Bunyola és una excursió no molt feixuga però si espectacular. Té molts camins. Nosaltres preguérem pel camí des Grau i com que era hivern i hi anàrem d'horabaixa només poguérem arribar fins al mirador. Tot i així al llarg del camí poguérem observar moltes restes d'aquest passat comunal i dels usos que allí és feien de la muntanya (forn de calç, sitjes, fonts, camins empedrats...), tot això sense poder deixar de mencionar les espectaculars vistes de l'hermós poble de Bunyola i les muntanyes que l'envolten. 

PJG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb