URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Preguntes i precs pressupost .

Alternativa | 10 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Continuam parlant del pressupost 2012 pdf  aprovat al darrer ple. A les reunions prèvies  vam fer un bon grapat de preguntes i precs sobre partides del pressupost, que van ser respostes per la regidor d’hisenda.

PREGUNTES.


- Lloguer vehicles de l’àrea de serveis?

És un camió, una excavadora i dos furgonetes. S’estan estudiants opcions més econòmiques (renting, lessing...).
 
- Com es troba el tema de la garantia dels camps de futbol de  gespa?

Es continua negociant però és prou complicat. Un desgavell del passat més; el primer any ja es van detectar problemes però no es va fer un informe dels mateixos. Igualment l’empresa instal•ladora no va venir a fer el manteniment anual que havia de fer.

Finalment es va decidir ajornar la inversió per canviar la gespa dels camps de futbol al 2013.
 
 - La possible compra de les aules d’assaig?

S’està negociant, l’empresa ha de passar una valoració. Les actuals s’haurien d’arreglar ja que es troben en mal estat. També s’ha demanat pressupost d’unes aules noves per tenir un referent
 
- Per què el lloguer de Ca n’Escarinxo ha passat de 20.000 a 25.180 euros?

En principi no el sabien, després van comprovar que 20.000 eren de lloguer del camp i 5.180 de l’accés al camp (obligatori per seguretat).

És clar que cal treure més profit del lloguer del camp ca n’escarrinxo i que el preu de l’accés és abusiu i cal cercar alternatives.
 
- SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino), quin  serveis ens donen a Pollença ?


Els 2.500 euros pressupostats són per campanyes d’adhesió, informació, fer reunions...
 
 - Conveni llançadora Bus-Tren. No s’havia eliminat ? (encara sortia als primers esborranys)


Efectivament s’ha eliminat.
 
- Conservació de camins. Quins camins estan afectats, com es trien ?


Segurament els  euros pressupostats es dedicaran a carrers.
 
-Assignacions membres de la Corporació. Per què igual que la passada legislatura?

Es va reduir encara que finalment es va incloure la quarta dedicació. exclusiva del regidor de personal.
 
-Reparacions rellotge església. És el del Moll ?

Sembla que sí.
 
-Subvencions a Entitats religioses i al Puig . Amb quins criteris?

Ni idea.
 
Expedició de documents administratius. Per què és duplica? Pujarem els preus ? Ocupacio via publica amb taules i cadires No haviem de fer una reducció ? Multes urbanístiques. El càrrec que hi ha és molt més gros.

Tots els ingressos que n’hi ha al pressupost es fonamenten a la liquidació feta al 2011. Respecte al tema de les multes urbanístiques hem demanat una reunió monotemàtica per tractar el tema.
 
- Adequació asolls Sinia?


 Es tracta de millorar el parc al costat de la sinia i les casetes del parc infantil.

- Reforma habitacions residència. Per adequar-les a normativa?

 Sí.

PRECS

-Consideram que s'hauria de disminuir la partida de "fires i turisme,"
 
La regidora de turisme va dir  que es manté el que es feia fins ara i que considera que és el mínim; fires de Londres, Berlín, Madrid, mitja marató, regata Barcelona…
 
- Estudiar el costos del Conveni de recaptació

El tenen en compte  i s’han compromés a estudiar el tema enguany.
 
- És possible llevar el lloguer del local de l’àrea de serveis socials?
 
Només quan s’acabi el centre de dia, previsiblement enguany.
               
- És possible regularitzar les places d’autònoms que hi ha a l’Ajuntament?
 
No al 2012 una normativa estatal prohibeix a l’Ajuntament crear noves places.
Això també pràcticament impossibilita que enguany les platges i les piscines siguin gestionades per l’empresa municipal com seria el nostre desig.

 

 

Accés públic a Cala Castell

Alternativa | 09 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple ordinari  va ser aprovada la moció que vam presentar conjuntament Alternativa  PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell.   Amb el vot a favor dels grups que presentavam la moció mês la Lliga i   l’abstenció del PP, CiU i UMP.


Aquesta moció simplement sol•licita al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marítim i demarcació de costes el compliment efectiu del dret de accés a Cala Castell contemplat en la delimitació dels bens de domini públic marítim terrestre.

Es tracta de fer efectiu un accés a la mar ja existent amb anterioritat a l’actual Llei de Costes  i que l'actual delimitació del domini públic aprovada al 2008 (conforme a l'actual Llei de Costes de 1988) ha  mantingut tal com ho explicita clarament el punt 6 de la Disposició Transitòria Tercera la qual diu textualment


“Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley permaneceran destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren.”


 I per tant la seva obertura al públic correspondria al Ministeri de Medi Ambient, en aplicació de la Llei de Costes. Per tant al aprovar  la moció ha de ser el Ministeri de Medi Ambient i la Propietat del terrenys afectats a quins correspondrà, discutir i/o esbrinar la fonamentació jurídica sobre la procedència o no d'obrir a l'ús públic l'accés a Cala Castell contemplat en la Delimitació de Costes. Per això resulta prou incomprensible l’abstenció del PP, CiU i UMP, ja que amb la moció simplement demanam l’actuació del Ministerii de la Demarcació de Costes d’acord amb les determinacions de la Llei de Costes vigent. El batle va argumentar que “els nostre problemes eren altres” i que no havien de dir a altre administració el que havien de fer, com si això no fos normal i  Cala Castell fos fora del municipi.


Una vegada aprovada la moció ens imaginam que haurem d’insistir per que el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i a la Demarcació de Costes en Illes Balears  facin efectiu l’accés públic a Cala Castell.

 

 

AVUI US ESPERAM A LA PRESENTACIÓ DE L'ANUARI CONTRAINFO. CAT

 A LES 20:00 AL CENTRE CULTURAL DE POLLENÇA

 
 A continuació la moció.

 (Segueix)

Pressupost 2012 i 4ª dedicació exclusiva.

Alternativa | 08 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple extraordinari d’ahir.

Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.
Amb els vots a favor de PP-Lliga i Esquerra (9), abstenció d’Alternativa, PSOE i CiU (6) i el vot en contra de UMP i PSM (2).

Evidentment aquest pressupost no és el nostre pressupost ni el de cap partit,i al mateix es troben idees i suggeriments de tots els partits el que consideram molt positiu.

Les raons de la nostra abstenció són les següents:

En positiu.

A diferència del que era habitual a aquest Ajuntament el pressupost s’ha presentat a una data prou correcta, però a més a més s’han fet cinc reunions de tots els grups on s'han resolt les nostres dubtes, s'han debatut i s’han acceptat un bon grapat dels nostres suggeriments... Una actitud molt diferent a la de la passada legislatura. Per tot això van donar l’enhorabona als responsables polítics i tècnics d’aquest canvi.

Per altra part estam d’acord amb les xifres generals del pressupost. Els ingressos  s’han calculat tenint en compte l’avanç de la liquidació del 2011 i a diferència de l’anterior legislatura pensam que són  realistes i prudents. També és positiu presentar un pressupost amb superàvit, tenint en compte que existeix un important romanent de tresoreria negatiu i el retard que es porta en el pagament a empreses i particulars per part de l’Ajuntament.

Per altra part hem valorat positivament i els compromisos adquirits per l’equip de govern amb els grups de l’oposició, especialment els referents a les nostres peticions:

- Eliminació de barreres arquitectòniques: s’ha incorporat una partida de 15.000€ que garanteixi l’eliminació de forma progressiva de  les barreres arquitectòniques de la via pública, amb la rebaixa dels escalons de les voravies, així com l’enrajolat de voravies de la zona urbana i la millora de la seva amplada en el cas que sigui necessari.  Com vam demanar al ple  cal sistematitzar el tema i fer un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques (al ple  d’octubre del 2007 es va aprovar una moció nostra en aquest sentit). Igualment caldria reactivar la  plataforma per l’el•liminació de les barreres arquitectòniques que es va crear al gener del 2007.

- Regularització de la contratació de la conservació i manteniment d’enllumenat i jardins: Es te previst treure un concurs al respecte..

- Procés participatiu de cara als pressuposts del 2013.  Procés participatiu de la ciutadania per prioritzar les obres de millora del municipi:

- Estudi de l’experiència d’Artà pel que fa a la recaptació tributària i així poder analitzar la possibilitat i viabilitat de poder introduïr progressivament a l’Ajuntament la gestió directe de la recaptació d’alguns dels tributs, el que podria suposar un important estalvi per l’Ajuntament.

- Partida per millorar les instal•lacions d’EMSER; el vestuari, taquilles de doble cos, plat de dutxa, enrajolat... 20.000€. Encara que pensam que calen mes coses adequar les instal•lacions a les exigències de la Llei de Prevenció de Riscos és un primer pas. La regidora d’EMSER també va reiterar el seu compromís de tancar el vial davant les cotxeres de Santuiri, que a més de millorar la seguretat dels treballadors. A més a més la policia ha recomanat tancar aquest vial per dificultat els robatoris que s’estan produint al cementiri.

 - Compromís d’estudiar la necessitat d'una infermera titulada a la Residència, i que al mateix temps pogués fer de cap de les auxiliars de clínica.

Evidentment també hem de dir per què no hem votat a favor.

En negatiu.

- L’equip de govern segueix sense publicar el seu pacte de govern a pesar de les seves promeses.

- Al pressupost es quantificava la quarta dedicació exclusiva.

- Al tema de la plantilla que s’aprovava amb el pressupost pensam que encara es porta massa inèrcia de la passada legislatura. Han faltat reunions amb les taules dels funcionaris i del personal laboral. I cal acabar amb els càrrecs triats a dit, fent d'acord amb el Conveni, proves selectives,de promoció interna. També ens segueixen arribant denúncies referents a parts i quarts en complements, excepcions a l’hora de fitxar...

En definitiva sospesant unes coses i altres vam decidir la nostra abstenció a aquest punt.

Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent.
Amb els vots a favor de PP-Lliga (8), abstenció de PSOE i CiU (4) i vot  en contra d’Alternativa, UMP, PSM  i Esquerra (5).

 A aquest punt hem mantingut la posició que ja vam defensar a la campanya electoral i a les negociacions prèvies a la formació de l’equip de govern.


Uns dies abans del ple s’ens ha passat documentació per explicar la necessitat d’una dedicació exclusiva. Pensam que aquestes feines no justifiquen la creació d'una nova dedicació exclusiva, ja que la major part d’àmbits d'actuació que es mencionen, son rutinaris i han de ser realitzades per tècnics. I la feina feta fins ara a aquestes àrees per a nosaltres tampoc justifica la dedicació exclusiva. Com ja hem comentat al punt anterior.

Al ple es van indicar diferents alternatives a aquesta nova dedicació exclusiva; reorganitzar les àrees per adaptar-les als horaris dels  regidors ( hi ha àrees que es poden dur d’hora baixa), igualment es podia contar més amb els regidors de l’oposició per fer feina. En definitiva vam reiterar que a la situació actual som els polítics els primers que hem de donar exemple, sobre tot quan s’està exigint esforços als ciutadans i als treballadors de l’Ajuntament.

Com vam dir una vegada aprovada la nova dedicació exclusiva augmentarà la nostra exigència i control a aquestes àrees

PRESENTACIÓ DE L'ANUARI CONTRAINFO. CAT

DEMÀ DIJOUS US ESPERAM A LES 20:00 AL CENTRE CULTURAL DE POLLENÇA

 

 

 

Ni por ni culpabilitat.

Alternativa | 07 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Ni Por, ni culpabilitat

        La gran excusa que empren  els principals  polítics, o aquells que justifiquen l’allau de retallades del nostre estat de dret es que en els darrers anys tots hem viscut per sobre de les nostres possibilitats.

         Sembla que ara no es assumible el nostre sistema sanitari, ni els serveis socials ni per suposat el sistema d’educació pública.  Sembla que la responsabilitat de la situació econòmica actual és dels funcionaris que són uns mandrosos,  del vellets que abusen del sistema sanitari i  tenen el calaix ple de medicines ( que suposo se les han receptat ells mateixos), de l’aturat que s’estima més estar a l’atur que fer feina, d’aquells inconscients que per voler accedir a una vivenda pròpia es va deixar enganar per els banquers  i es va creure que a més a més d’un pis  és mereixia un bon cotxe que amb el temps ja pagarien,  dels immigrants que venen de fora per llevar-nos la feina i aprofitar-se del nostres serveis socials  (al quals han contribuït en els anys de bonança).

        És cert que tots podem assumir una certa dosi de responsabilitat en la situació econòmica actual i millorar els nostres hàbits de consum i d’actuació. Però s’ha de ser molt hipòcrita per voler ficar dins el mateix sac a aquells que s’han enriquit  especulant en el sector de la construcció, aquells que des de els bancs han estafat a milions de persones, o  els polítics corruptes que han malbaratat els diners públics  o directament els han robat.

        Parlen de que ens viscut per damunt de les nostres possibilitats però segueixen regalant diners als bancs per que especulin amb el deute dels propis païssos.

        Parlen de lluitar contra l’atur i envien a milers de treballadors del sector públic a l’atur.

        Parlen de reformes i el que fan és copejar els sistemes educatiu i la sanitat però no s’atreveixen a lluitar contra el frau fiscal de les grans empreses ni ha demanar els poderosos que col·laborin pagant uns imposts raonables.

        El missatge que ens volen donar es ben clar- no vos queixeu que la cosa pot ser molt pitjor -, juguen amb la nostra por per justificar les retallades i que siguem nosaltres els que paguem la factura, tot això mentre ells mantenen o augmenten les seves quotes de poder.

        No són  les classes baixes ni les mitjanes les que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, des de l’arribada de l’euro no hem fet altra cosa que perdre poder adquisitiu, són els que vertaderament s’han enriquit de forma desmesurada, aquells que amb les seves actuacions irresponsables i  la seva condícia han provocat aquesta crisi.

        Sembla que estam en un moments històrics que segurament acabaran amb un sistema capitalista que ja no serveix.  Com és natural, aquells que s’han beneficiat d’aquest sistema és resisteixen al canvi amb totes les seves forçes, però més prest o més tard el canvi es produirà.

El futur té molts noms: inassolible per els febles,desconegut per els temorosos, oportunitat per els valents.  VICTOR HUGO.

Ple en sessió extraordinària , a les 12.00 h. a la casa consistorial:


1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent"

 


PRESENTACIÓ DE L'ANUARI CONTRAINFO. CAT

DIJOUS US ESPERAM A LES 20:00 AL CENTRE CULTURAL DE POLLENÇA

 

 

 

 

Quan no s’ha d’amagar res, les coses són més senzilles.

Alternativa | 06 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al primer ple d’aquesta legislatura vam dir que esperavam per part del nou equip de govern, transparència absoluta en tot el relacionat amb la gestió dels doblers públics i els vam demanar fer públic el seu acord de govern.

Al ple de juliol els vam reiterar la petició de publicar el seu pacte de govern… el batle amb to jocós ens va contestar que ens faria aquest "regal" de la publicació del seu pacte per les festes de la  patrona...

Hem tornat a fer aquesta petició pràcticament un ple si i altre també, al ple d’octubre el batle va contestar amb ironia que ens donaria el pacte de govern al proper dia i que no sabia que esperàvem trobar a aquest pacte...

Al darrer ple alguns partits van argumentar la seva votació en contra de la quarta dedicació exclusiva per la falta de publicació del pacte de govern... La qüestió és que a la comissió informativa de divendres el batle ens va dir que estava disposat a enviar-nos el pacte de govern als portaveus dels grups sempre que no el féssim públic. Va dir que primer el volien fer públic ells fent a la vegada un balanç del que han fet. Per què no ens va dir això al primer ple? La nostra resposta va ser que publicariam el pacte tot d'una de tenir el mateix i que amb aquestes condicions no el voliam. Si volen fer un acte propagandístic del que hauria de ser una cosa normal que el facin però no tenien que haver estat marejant la perdiu durant mesos.

El batle també va reiterar que no sabia que esperàvem trobar al pacte? Senyors de l’equip de govern no esperam trobar res extraordinari al pacte de govern que publiquen, per què res extraordinari és que dos partits que han fet un pacte de govern el facin públic per coneixement de tots els ciutadans i no nomes dels portaveus dels grups polítics. És la seva manca de claredat, les seves respostes al ple no complides, les que han convertida la publicació del pacte de govern en una “cosa extraordinària” el que hauria d’haver estat una cosa senzilla i immediata.

A la comissió el batle també va recordar que a l’anterior legislatura UM-UNPI i PSOE no van publicar el seu pacte de govern, però també és cert que mai van dir que el farien. Si que va publicar el seu acord de govern el PSM, sense ironies, sense cap problema i amb rapidesa. I és que quan no s’ha d’amagar res, les coses són més senzilles.

 No volem el pacte de govern per a nosaltres,si no pels ciutadans. A aquestes alçades i amb totes les voltes que han donat al tema ja sabem que no publicaran tot el que han pactat i que al seu pacte  van deixar molt de temes sense concretar, però els demanam  una mica de serietat i no crear polèmiques on no les havia d’haver.

Demà ple en sessió extraordinària , a les 12.00 h. a la casa consistorial:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent"

 


PRESENTACIÓ DE L'ANUARI CONTRAINFO. CAT

DIJOUS US ESPERAM A LES 20:00 AL CENTRE CULTURAL DE POLLENÇA

 

 

 

Trescant pel món (CLXIII) Entre la mar i la serralada.

Alternativa | 05 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

A un espai no massa gros entre la mar i la serralada coronada pel Teix, se troba un dels municipis més bells de Mallorca, Deià.
D’origen islàmic, el seu nom vol dir més o manco, llogaret. Eren terres ben aprofitades amb el sistema d’abancalament i síquies per  reconduir les aigües per a l’aprofitament domèstics i pels usos hortícoles. Sempre fou una comarca ben fèrtil, explotant els recursos naturals dels boscos, l’olivar, els horts, el ramat oví i la pesca.
Al repartiment passà a mans del Comte del Rosselló i la Cerdanya, Nuno Sanç, tot això juntament amb els territoris de Valldemossa que formaven un únic municipi. Els senyors de la guerra solien fer bon negoci amb aquestes creuades, hi posaven uns doblers i la vida de molts dels seus vassalls; el primer sempre se multiplicava.    
El comte Nuno feu construir el Monestir de la Real per donar-lo als monjos del Cister i també els hi donà els territoris de Deià per el que els monjos se convertiren en senyors feudals de dites terres. Això creà una situació anòmala amb enfrontaments entre el batlle real de Valldemossa i l’abad del Monestir de la Real que tenia la jurisdicció sobre Deià. Se va resoldre al 1583 amb la independència de Deià després d’un plet que durà 57 anys.
Aquest poble, a les darreres dècades ha crescut però no en la proporció que ho han fet la majoria dels pobles de Mallorca, s’ha sabut adaptar al temps del turisme sense grans desastres, al menys al nucli principal. Si que hi ha algunes actuacions desafortunades a Cala Deià, Llucalcari i pot ser alguna més. Lloc de passada i d’estada de molts d’artistes i personatges relacionats amb la cultura que també han ajudat a donar-li aquest aire especial. 
És un bon punt de partida o d’arribada de diferents itineraris i compta amb un refugi del Consell, Can Boi. Aquesta era una casa particular amb una tafona que el darrer propietari la deixà en herència a l’Ajuntament. A l’any 2001 aquest la cedí al Consell de Mallorca que al 2002 començà a restaurar-la i se inaugurà com a refugi al juny del 2006. La tafona també s’ha restaurat i és un bon lloc per a entendre el procés d’extracció de l’oli. 
                                                                                                ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Presentació de l'Anuari Contrainfo a Pollença

Alternativa | 04 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests dies ha sortit a la llum el magnífic anuari de Contrainfo.cat. Aquest fa un balanç de les diferents lluites dels moviments socials que hi ha hagut  durant l’any 2011 a Mallorca. I per dur a terme aquesta tasca, han comptat amb la col·laboració de més de trenta activistes vinculats a un ampli ventall dels moviments socials de la nostra terra.

La veritat és que l'anuari sorprèn per moltes coses, des de la seva acurada presentació i disseny fins a l'amplitud dels seus continguts. És una obra molt important i que ajuda a desmentir el tòpic de que a Mallorca mai es mou res. Tot el contrari. Amb la lectura de l'Anuari podem constatar que hi ha uns moviments socials molt vius i actius. Però especialment fan referència als moviments socials de caire més "combatiu".

Així podem trobar articles sobre el 15M, la presència mallorquina al Fòrum Social de Dakar, la repressió policial als diferents moviments socials, la solidaritat amb el poble saharauí, la contrainformació, els casals ocupats i centres autogestionats, les lluites per una mobilitat sostenible, el sindicalisme combatiu, el teatre, la defensa de la llengua, l'antimilitarisme i el feminisme, la defensa dels animals, la defensa del territori, l'educació, l'agroecologia, la memòria històrica... tot això amb l'afegit de que compta amb un repàs molt interessant de les notícies que han sigut més importants pels moviments socials durant el 2011 i amb una interessant valoració del positiu i el negatiu de l'any, així com els reptes que ens depara el 2012.

En fi, com que pensàvem que era, parafrassejant l'APM, "una obra digna d'admirar", doncs que millor que presentar-la a Pollença. Vos hi esperam.

Dijous 9 de febrer de 2012

20h.

Centre Cultural Guillem Cifre

Pollença 

 

No cal una altra dedicació exclusiva.

Alternativa | 03 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple l'equip de govern va presentar, i després retirar per la falta de suports, la seva petició d'una quarta dedicació exclusiva  pel regidor de personal, oficina d'atenció ciutadana i noves tecnologies. Ara fan la mateixa petició pel ple extraordinari del dimarts, on també es presenten el pressuposti plantilla del 2012.

Ple en sessió extraordinària tindrà lloc dia 7 de febrer de 2012, a les 12.00 h. a la casa consistorial.
Els assumptes a tractar seran els següents:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent"

 No sabem si qualque partit de l'oposició ha canviat d'opinió respecte a aquesta quarta dedicació exclusiva, nosaltres no. Com sabeu un dels punts mínims que a alternativa demanavam per fer qualque pacte de govern era reduir a tres les dedicacions exclusives dels regidors (article), i així el vam defensar a totes les negociacions que va haver prèvies a la formació de l’equip de govern. La Lliga, PSOE,PSM i Esquerra van acceptar aquest punt.

Com van dir en aquell moment pensam que s’ha de canviar l’organització tradicional de l’Ajuntament de delegacions tancades i que el que cal fer és feina com un equip de govern transversal sense tancar-se en àrees. Les tres dedicacions exclusives s’haurien d’utilitzar per coordinar la resta de regidors de l’equip de govern i repartir feines segon el moment, les necessitats i el temps disponible dels regidors. Pensam que tres regidors amb 112 hores setmanals més l'ajuda i col·laboració de altres cinc regidors com és el cas és suficient per gestionar l'Ajuntament. Per això quan l’actual equip de govern va iniciar la legislatura amb tres dedicacions exclusives els vam felicitar pel que pensam era una bona decisió.

Tenim un Ajuntament amb els fonaments tocats que exigeix un esforç extra a tots els regidors, però també és cert que a la situació actual som els polítics els primers que hem de donar exemple, sobre tot quan s’està exigint esforços als ciutadans i als treballadors de l’Ajuntament.

 

Si parlam de la dedicació exclusiva en particular del regidor de recursos humans, oficina d’atenció ciutadana i noves tecnologies. Pensam que el mateix ens hauria d’explicar les feines fetes fins ara a les seves àrees, les dificultats trobades, i els projectes i feina que pensa fer a les mateixes. En una paraula explicar de la manera més raonada i completa per què s’han d’utilitzar més de 20.000 euros públics a una nova dedicació exclusiva. No només no han fet això, sinó que a dia d’avui i a pesar de les seves paraules a aquest ple no tenim ni tan sols el seu pacte de govern.

La responsabilitat dels polítics és prendre decisions, la feina la fan els tècnics. A personal tenim una tècnica i una auxiliar, i al 2012 no podem fer cap contractació, el que cal es donar bé les directrius.

 El cataleg o relació de llocs de feina, es fa mitjançant especialistes i ha de ser aprovat pels agents socials, no du gaire feina al regidor. La negociació de convenis, dues hores cada quinze dies per cada conveni com a màxim.   També es possible que es pugui fer una valoracio de llocs de feina que fa uns deu anys com a mínim que  està establerta en el conveni, però això també ho fan mitjançant empreses especialitzades i forma part de negociació amb agents socials.

Per acabar no està de més que recordem que els regidors de l’equip de govern que no tenen dedicació exclusiva cobren més que molt de treballadors que fan feina completa a aquest Ajuntament.

A Eivissa confidencial

 

 

 

No t’has construït un xalet? Encara hi ets a temps!

Alternativa | 02 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de dijous es van ratificar  les al·legacions presentades per la Batlia a l'avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears. Amb el vot a favor de PP, la Lliga i CxI  abstenció PSOE, PSM, Esquerra i el nostre vot en contra.

Si bé l’esborrany de nova llei turística donaria per parlar moltes hores, ens centrarem  en les al·legacions ratificades

Estam d’acord amb quatre de les cinc al·legacions presentades:

1.- Incloure els habitatges turístics vacacionals  com a establiments autònoms i dedicar-los una secció pròpia.

2.- Regular un procediment per incorporar nous establiments turístics a destinar com a estades turístiques a habitatges que acreditin la seva legalitat urbanística.

3.- Que la llei estableixi el procediment de noves acreditacions i les certificacions de qualitat corresponents o les renovacions de les ja certificades, a més d’unificar en un sol producte turístic com a ETV, les categories anteriors d’HTV i incorporar-les d’ofici als registres existents d’ETV.

4.- Incorporar les al·legacions de l’Ajuntament realitzades a partir d’un informe de l’arquitecte municipal,que són bàsicament sobre temes de competències.

Però estam en contra d'una de les al·legacions presentades, i per això vam ser l’únic partit que va votar en contra:

“Afegir al text de la llei que l’administració competent pugui concedir llicència d’obres de manteniment o reforma (sense que impliqui augment de volum ni increment de nombre de places als establiments que tinguin autorització de comercialització, ETB, i es trobin es trobin fora d'ordenació, aquetes obres van encaminades a la millora dels serveis i instal·lacions directament orientades a aconseguir potenciar la desestacionalització tot millorant la seguretat, accessibilitat o sostenibilitat mediambiental dels habitatges.”

Aquesta al·legació és una befa cap el pollencins que al seu moment varen decidir complir amb la llei i no edificar a les seves finques rústiques un xalet per llogar als turistes.  Amb aquesta segona al·legació l’Ajuntament està recolzant als pollencins que varen considerar que ells estaven per damunt de la normativa vigent i varen construir habitatges a zona rústica sense cap tipus de llicència. Es premia als infractors i, a més a més, aquesta al·legació és un greuge comparatiu amb les altres obres il·legals que no són “vacacionals” perquè aquestes podrien fer obres de millora i les altres no.

Es premia així als infractors, i els ciutadans que han complit la llei deuen pensar que el seu ajuntament els considera beneits per no tenir un habitatge vacacional quan el podien haver tingut.

Fa uns anys ja es va aprovar una llei que ja autoritzava, malgrat no tenir “cèdula d’habitabilitat”, l’explotació turística d’aquest xalets. Ara amb aquesta al·legació es vol donar continuïtat a una situació esperpèntica. Molta sort hem tingut aquests anys que no ha ocorregut cap desgràcia personal a cap d’aquests xalets. Algunes d’aquestes empreses que lloguen els xalets als turistes, previ contracte amb els propietaris, demanen als propietaris una assegurança de responsabilitat civil patronal de 10 milions d’euros per cobrir les possibles indemnitzacions en cas de que hagués qualque sinistre en la que la responsabilitat siguin les instal·lacions del xalet en qüestió. Per aquest tema, quan els propietaris cercaven pressuposts per aquestes assegurances, parlant amb el cap de sinistres d’una companyia d’assegurances de primer ordre, ens comentava que rebutjarien aquest tipus d’assegurança i si es feia per error alguna d’elles, el primer que es comprovaria és que totes les instal·lacions estiguessin d’acord amb la llicència de construcció municipal (sic) i si no durien als jutjats al consistori implicat per fer-lo “responsable civil subsidiari” per la seva responsabilitat en deixar ocupar una construcció il·legal. Com podem veure, podem estar jugant amb foc.

En resum, si vàreu tenir o teniu un terreny rústic i fa un grapat d’anys vàreu decidir que el millor era respectar la llei i no construir un xalet en ell, l’Ajuntament defensa als infractor i no a les persones com tu. Que li hem de fer...?

 

 

Reforma laboral

Alternativa | 01 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Dia 25 de gener de 2012. Més de 5.000.000 d’aturats. Quan ja pareixia que el Govern imposaria la seva nova reforma laboral, ens enteram de que CCOO, UGT, la CEOE y la CEPYME han firmat un acord que han anomenat Acord sobre l’Ocupació i la Negociació Col•lectiva pels anys 2012 a 2014. Un acord que no fa més que aguditzar més la precarització dels treballadors i facilita molt les coses a les empreses per fer i desfer a la seva conveniència. Amés, continua aprofundint en un model sindical on els propis sindicats assumeixen (i fan assumir) que els treballadors son part de la crisi econòmica i els responsabilitzen a l’hora de cercar solucions. A la patronal no se li exigeix més que un esforç voluntariós, mentre que a la resta de treballadors ens imposen unes molt pitjors condicions de treball i negociació. Pot estar contenta la patronal.


Així, els sindicats “majoritaris”, per evitar que els empresaris segueixin acomiadant indiscriminadament a treballadors, accepten canvis en els horaris de treball, una nova distribució de la jornada laboral o una mobilitat interna del personal. Com si aquesta “flexibilització” (no ens enganyem, això vol dir que les empreses faran el que voldran i imposaran els horaris i feines a fer com voldran sense que els treballadors poguem ni tan sols denunciar-ho) fes que les empreses deixin d’acomiadar treballadors. Amb indemnitzacions que fan rialles, acomiadar és gairebé gratuït i no deixarà de produir-se per molt que se pugui putejar encara més les condicions de treball.
Amés, l’Acord segueix mantenint la importància dels convenis col•lectius de sector, però amb la primacia dels convenis d’empresa. Això pot parèixer una tonteria, però amb una majoria d’empreses petites i mitjanes, és poca la força dels treballadors per exigir un conveni d’empresa millor que el de sector. La conseqüència d’això és que les empreses estan aplicant ja condicions laborals molt per davall dels convenis de sector.


Però la cosa no acaba aquí. L’Acord recull el creixement moderat dels salaris, entorn al 0,5% el 2012, el 0,6% el 2013 i entre el 0,6 i l’1,5% en funció del creixement el 2014. L’excusa aquest cop és que l’economia baixarà. Però el que no diuen és que l’IPC ha pujat més que els salaris durant aquests últims anys i que pujarà (segons les previsions) molt més que aquests tants per cent. Els treballadors perdran poder adquisitiu de totes totes.


Per la part contrària, a la patronal no se li exigeix més que “un esfuerzo en reinvertir beneficios empresariales en inversiones de reposición y ampliación de la actividad de las empresas, adecuación de los escandalosos sueldos de los altos directivos y ejecutivos”. Un esfuerzo!?
Com admeten des de CCOO: “No es un acuerdo que solucione la crisis económica, ni que establezca nuevos contratos, o nuevas fórmulas de despido, como han intentado algunos sectores de la derecha económica, política o mediática. No es un acuerdo que solucione el problema del fraude fiscal, o de un sistema fiscal injusto. No soluciona el problema de activos sobrevalorados y tóxicos en el sistema financiero español. Para salir de la crisis quedan muchos deberes por hacer en la política y la economía de este país”. Francisco Javier López Martín, Secretario General de CCOO de Madrid.


En fi, un nou acord que ens portarà a l’enèsima reforma laboral lesiva als interessos dels treballadors. Una nova passa cap a la precarització que han pactat els suposats defensors de la classe treballadora: UGT i CCOO. I un nou fracàs del Diàleg Social/Pacte Social. Com sempre, serem els treballadors (els pocs que mantenen la feina) els que hauran de suportar sobre les seves espatlles tant la crisi com la sortida d’ella (si és que hi ha sortida). Tot això sense ser-ne responsables. No ens enganyem, la crisi no l’hem creada nosaltres ni se mantén degut al costos laborals. La crisi és sistèmica i la crea el sistema que capitalista/neoliberal que des de la classe empresarial (ells sí tenen sentiment de classe) ens estan imposant cada cop més salvatgement.


Gràcies CCOO i UGT per seguir pactant la nostra misèria.

Pere Josep "Garci".

 

 
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb