URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Qui comanda?

Alternativa | 31 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Un regal més del nostre company Miquel Trias que es troba més actiu que mai . Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Amics i amigues:

Més del mateix tema. A qui obeeixen els polítics, sobretot els cavernícoles?, al servei de qui estan? dels votants que s'han cregut les promeses electorals? de les classes més necessitades? del comú en general? per l'amor de Déu, no em faceu ganes de riure.
A cap d'aquests; jo, com a analista polític cantoner ho sé, i voltros ho sabreu si  pegau un cop d'ull al burot que vos tramet.
Salut i feina, digué el fosser.
Miquel

 

 

Votacions ple de marš

Alternativa | 30 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Resultat de la votació del ple realitzat avui a les 8:15, com us vam informar el batle a petició dels portaveus del grups d’Alternativa, PSOE. PSM-EN i ERAM va posposar la celebració del ple ordinari de dijous per la coincidència amb la Vaga General. Les mocions que haviem presentat els grups de l’oposició així com la part de control i seguiment s’ha passat a la propera sessió ordinària del mes d’abril.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011. Aprovada per unanimitat.

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012. Rebutjada l’al·legació del PSM amb els vots a favor del rebuig de l’equip de govern, abstencions d’Alternativa, PSOE,CiU, UMP i Esquerra i vot en contra del PSM.

Es resolia una al·legació per part del PSM  a la qual proposaven reduir les retribucions del membres de l’equip de govern. Ha estat  el punt més debatut de tot el ple amb nombrosos retrets entre l’equip de govern i el PSM sobre actuacions d’uns i altres a anteriors legislatures. Per la nostra part ens hem abstingut com la resta de grups de l’oposició (excepte el PSM, evidentment).Aquesta és l’argumentació del nostre vot:

Per una part estam en contra de la quarta dedicació exclusiva i per això vam votar en contra de la mateixa. Una vegada que es va aprovar al ple esperarem un any al manco per veure els resultats d’aquesta dedicació exclusiva i el seu compliment dels objectius previstos.

Per altra part ens vam abstenir a l’aprovació dels pressupost ja que la seva tramitació ha estat bona (nombroses reunions, recollida de les nostres aportacions i aprovació en un temps prudencial) i no ha passat res que justifiqui el nostre canvi en referència al mateix.

El sou dels polítics sempre ha estat polèmic, en un principi va ser un avanç i cobrar un sou va permetre arribar a la política als treballadors ( al principi només els rics podien participar en política). Però clar després que la decisió de fixar els sous sigui en mans dels propis polítics dona lloc a  situacions escandaloses. A Pollença no és el cas; l’equip de govern actual cobra menys, individual i col·lectivament que el del 2007 i a aquell moment es van posar les retribucions proposades per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears a l’any 2000 i signat per tots els partits. A més hem de recordar que al setembre de 2008 es va aprovar per unanimitat la nostra moció  a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica que va incloure la congelació al pressupost del 2009; dels sous del batle i regidors a l’exercici, de les partidescorresponents al funcionament dels Grups Polítics Municipals.

No obstant també hem de recordar que a l'Ajuntament de Pollença n'hi ha sous que no arriben a 1000 euros i que la mateixa sensibilitat que es té en referència als sous propis s'ha de tenir en referència als sous de la resta.

En definitiva no vem motius per reduir els sous als membres de l’equip de govern i canviar el nostre vot en referència als pressuposts.


3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements. Aprovada pels vots a favor de l'equip de govern i UMP, abstenció d'Alternativa, PSOE i Esquerra. Vot en contra de CiU.

La taxa es fixa d'acord al valor dels terrenys (en base al doble dels valors cadastrals de la zona afegint l´increment de l´IPC que estableix l´INE.) , coeficient d'ocupació (en funció dels dies que al llarg de l´any es pot realitzar efectivament l´explotació, es te en compte els dies que no es pot dur a terme l´explotació per causad´inclemències del temps i dies en que no es pot dur a terme l´explotació per causa d´obres a la via pública, fires, festes i altres actes oficials.valor) i valor d'aprofitament (un percentatge sobre el valor de mercat de dits terrenys, en funció de l´afluència de públic i rendiment de les explotacions, dit aprofitament es distribuiria en un 85% durant la temporada alta i en un 15% durant la temporada baixa). És aquest darrer percentatge el que consideram que és millorable ja que es fa de forma estimativa i pensam que s'hauria de millorar.

 

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Aprovada amb l’abstenció del PSM

Nomenam procurador i lletrat per unir-nos al contenciós que han posat diferents ajuntament com Alaró contra la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia. Aquesta conselleria té en compte dos criteris per la inversió de doblers als pobles que estan situats a la serra de Tramuntana: que tinguin més del 40 per cent del territori protegit i menys de 5.000 habitants. Si els municipis compleixen les dues condicions, reben una quantitat de doblers bastant superior a la resta de termes de l'Illa.
Pollença té més del 60 per cent del territori protegit,però pel fet de tenir censats més de 5.000 habitants, no gaudim de l'aportació econòmica d’altres municipis més petits com Fornalutx. El contenciós demanam que s'elimini el requisit de tenir menys de 5.000 habitants".

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 del març de 2012. Aprovada amb l’abstenció del PSM

Demana al Consell traslladar plurianualitat 2012-14 per no perdre l’ajuda de les obres del Pla d’obres i serveis.

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca. Aprovada per unanimitat

Es tracta de coordinar les policies locals dels municipis del Nord.

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12) Com era una dació de comptes no calia votar.

 

A la relació hi ha un bon grapat de factures d'empreses i persones que com van denúnciar al seu dia a fiscalia (sense resultat) es van fer incomplit la llei de contractació pública i que han significat un sobrecost per tots els ciutadans, però una vegada que s'ha fet la feina i aquesta s'ha confirmar per part d'un polític o tècnic s'ha de pagar.

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12). Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i UMP i abstenció de la resta de grups de l'oposició.

Relacionat amb el punt anterior. El govern obliga a aquest pla d'ajustament i avalar el prestam a 10 anys per pagar als proveïdors. Donada la situació econòmica de l'Ajuntament de Pollença realment fa anys que hauriam d'haver fet un pla similar.

El problema és que ara i gràcies a les polítiques neolliberals, tan de PSOE com del PP, es va eliminar la banca pública, i mentre el banc central europeu presta als bans a un 1% aquest ens faran pagar a una administració pública entre un 5 i un 6%. Un bon negoci per ells i dolent pels ciutadans.

9.- Propostes d’urgència”

El batle ha presentat una proposta d'esmena al Decret Llei 2/201 (decret fet pel mateix govern del PP) per tal de lluitar el cobrament dels aprofitaments mitjos dels urbans i urbanitzables, especialment de Formentor ( un 15%)

Aprovada la urgència per unanimitat

Aprovada la proposta amb el vots a favor de tots excepte l'abstenció de CiU.

 

 

 

 

Territorio Vergara.

 


 

 

 

Bloc tancat per Vaga General

Alternativa | 29 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

DemÓ el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

Alternativa | 28 Marš, 2012 20:45 | facebook.com twitter.com

Finalment el ple de demà s’ha anul·lat per la vaga general i es farà un ple amb els punts més urgents el divendres a les 8:30, la resta de punts, precs i preguntes passaran al ple d’abril (que anirà ben carregat).

Encara no tenim l’ordre del dia oficial però  els punts a seran aquests:

- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix del Pressupost General de 2012.

Només s’ha presentat una al·legació per part del PSM  a la qual proposen reduir les retribucions del membres de l’equip de govern.

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i altres elements.

Es fonamenta en anteriors estudis i en els valors cadastrals, en general sembla que n’hi ha una baixada d’aquesta taxa.

- Dació de compte de la relació certificada en compliment de l’article 3 del RDL 4/2010, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm 48 de 25.02.12).

Un llistat de factures per un total de 1.741.474,95 € que es pagaran amb un préstec a 10 anys amb uns interessos d entre un 5 i un 6%.

- Aprovació, si procedeix del Pla d’Ajust en compliment del RDL4/2012, de 24 de febrer.,  al mateix es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors (llistat de factures anterior)

- Aprovació de la resolució de batlia referent al nomenament de procurador i lletrat per unir-nos al contenciós que han posat diferents ajuntament com Alaró contra la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia perquè considera que els criteris que el fixen són "il·legals"; té en compte dos criteris per la inversió de doblers als pobles que estan situats a la serra de Tramuntana: que tinguin més del 40 per cent del territori protegit i menys de 5.000 habitants. Si els municipis compleixen les dues condicions, reben una quantitat de doblers bastant superior a la resta de termes de l'Illa.
Pollença té més del 60 per cent del territori protegit,però  pel fet de tenir censats més de 5.000 habitants, no gaudeix de l'aportació econòmica, es demana que s'elimini el requisit de tenir menys de 5.000 habitants".

 

Raons per a NO fer vaga: argumentari esquirol

Alternativa | 28 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Si participes en la vaga, deus haver sentit aquests arguments amb tota seguretat. Si estàs indecís o indecisa sobre què cal fer el dia 29-M, potser t’interessa llegir-los. (Intersindical valenciana).

 

 

Argument esquirol #1

“No faig vaga perquè no m’ho puc permetre.”

La reforma laboral suposarà amb tota seguretat una rebaixa generalitzada dels salaris. No pots permetre’t deixar de guanyar el sou d’un dia i sí, en canvi, que t’abaixen el sou permanentment o que t’acomiaden gratis, o que si tens 10 anys treballats en l’empresa, la teva indemnització passi de 18.900 euros a 7.845. Curiós, no?

 

Argument esquirol #2

“La vaga no servirà per a res.”

Totes les millores de les treballadores i treballadors s’han conquistat històricament a través de la lluita. Ningú no ens ha regalat res. El que està demostrat que no serveix de res és no fer res. A la pregunta de si una vaga d’un dia serà suficient, la resposta és “no”. És només el principi del recorregut, però n’és un pas molt important. Si ens imposen la reforma laboral més dura d’aquesta “democràcia” i no responem, les successives seran encara més demolidores. Es pot i s’ha de tombar aquesta reforma laboral. 


Sense anar massa lluny, la vaga de 1988, que va ser d’un dia, va obtenir un gran èxit i això va comportar la consecució del reconeixement de gran quantitat de drets, com ara increments salarials de l’IPC+2 % i la creació de les pensions no contributives i el dret de negociació col·lectiva en el sector públic.

 

Argument esquirol #3

“La vaga no soluciona res.”

La vaga no és una solució, és l’instrumento de pressió més poderós que ara per ara els treballadors i les treballadores tenim al nostre abast. Per això qui no s’adhereix a una vaga perjudica greument el conjunt dels treballadors i treballadores. També et perjudica a tú Si la vaga no solucionarà res, d’on prové l’obstinació dels empresaris que el seu personal no en faci, fins al punt d’arribar a les amenaces i coaccions; que potser és delicte? Per quin motiu la premsa de dretes tracta de desprestigiar la convocatòria de vaga? Tot té un causalitat, res no passa per casualitat.

 

Argument esquirol #4

“No estic d’acord amb els sindicats majoritaris, per això no faig vaga.”

A la convocatòria de vaga s’han sumat desenes de sindicats minoritaris o majoritaris de diversos sectors i de diferents ideologies. Encara més, els primers convocants d’aquesta vaga no van ser UGT i CCOO, sinó ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS (majoria sindical basca) i CIG. També se sumen a la convocatòria les anarcosindicalistas CNT i CGT, la Confederació Intersindical (a la qual pertany Intersindical Valenciana), USO, Solidaridad Obrera (majoritari per exemple en Metro de Madrid), partits polítics tan dispars com IU, Esquerra, Compromís, Amaiur, BNG i organitzacions socials de tot tipus com 15-M, Joventut sense Futur, etc., que no comparteixen la verticalitat dels sindicats majoritaris i són crítiques amb la seua labor dels últims anys. Per tant, el suport a la vaga és generalitzat. Es pot criticar el que es vulgui a UGT i CCOO, però com pot ser que qui criticaven la “suposada inacció” d’aquests sindicats ara es neguen a secundar una convocatòria en la qual tracten de “fer”. O és que es tracta de criticar-los facin el que facin? Per què? Bé, això donaria per a un altre text. Curiosament el conjunt de sindicats són l’únic mur que els poders econòmics volen assolar. Per això, aquesta campanya contínua de desprestigi.

 

Argument esquirol #5

“Hi ha llibertat, cada u pot fer el que vulgui. A més si faig vaga em descompten x euros, i no m’ho puc permetre.”

No hi ha llibertat perquè t’estan coaccionant amb una penalització econòmica. La llibertat és una altra cosa, no veure’t obligat a cedir als xantatges de govern i empresaris barata el sou d’un dia.

 

Argument esquirol #6

“Hi ha llibertat, cada u pot fer el que vulgui. En la meva empresa si fas vaga et miren malament i, per tant, si en faig, de segur que em trien a mi en compte d’elegir un altre company, si després s’ha de despatxar algú.”

No hi ha llibertat perquè t’estan coaccionant amb l’acomiadament. La llibertat és una altra cosa, no veure’t obligat a cedir als xantatges de govern i empresaris renunciant al teu dret constitucional a la vaga.

 

Argument esquirol #7

“La vaga ha de ser indefinida, si no jo no la faig.”

Suposem que aquestes persones quan els fills o filles van fer el primer pas, en compte d’alegrar-se, encoratjar-los i posar-los calçat adequat, els van recriminar no ser capaços de córrer els cent metres llisos en les olimpíades i els van cridar que per a fer tres passos per l’habitació i després caure millor que ni ho intentaren tan sols. Sol resultar curiós que els qui trauen aquest argument, algunes vegades també es queixen dels diners que els descompten. I aquests són els que faran una vaga indefinida, que podria suposar una pèrdua econòmica de centenars d’euros? Curiós també.

 

Argument esquirol #8

“Els piquets pressionen la gent per forçar-la a fer vaga. Els treballadors i treballadores són lliures d’anar a treballar un dia de vaga.”

Si la llibertat realment tingués tants defensors ens aniria bastant millor del que ens va. En la majoria dels casos els qui mantenen aquesta postura amaguen o defenen la coacció de moltes empreses sobre els treballadors i treballadores que volen exercir el dret constitucional a la vaga i accepten que aquests es vegin obligats a sotmetre-s’hi anant als seus llocs de treball per por de perdre les seves ocupacions o el salari d’un dia. Els piquets històricament impedien que els empresaris contractaren personal per cobrir els llocs dels vaguistes i en l’actualitat tracten de garantir el dret a vaga d’aquells que per pressions de les empreses no poden exercir-lo. Els piquets informatius apel·len a la responsabilitat de treballadors i treballadores, els informen dels motius de la vaga i de les conseqüències negatives que té no sumar-s’hi. Els piquets informatius estan reconeguts legalment: tenen i poden exercir el seu dret a informar els dies de vaga.

 

Argument esquirol #9

“Amb les vagues no s’aconsegueix res. Però en cas que s’aconsegueixi alguna cosa, no hi renunciaré.”

Les jornades de 8 hores diàries o 48 setmanals, la prestació per atur, les hores extraordinàries, el salari mínim, el conveni col·lectiu, les vacances pagades, la indemnització per acomiadament o qualsevol d’aquests molts altres drets que no es coneixien fa només 150 anys no es van aconseguir a força d’exercir la “llibertat per a anar a treballar” un dia de vaga. Malgrat això no es té notícia que cap esquirol hi hagi renunciat. Si s’aconsegueix que el govern rectifiqui i no apliqui aquesta reforma laboral que a tots ens afecta i perjudica, les i els esquirols no hauran fet res per aconseguir-ho, però es beneficiaran de l’esforç col·lectiu. Per a aquestes persones això deu tindre molta lògica, per a les persones vaguistes no en té ni troben que siguin persones dignes ni coherents.

 

Argument esquirol #10

“Sóc personal funcionari. La reforma laboral a mi no m’afecta.”

Amb les retallades i la privatització dels serveis públics i la deterioració de les condicions laborals (i les que vindran) del personal funcionari, interí i personal laboral de l’administració pública tenim motius més que suficients per a secundar la vaga general, a més de fer-ho també per solidaritat amb la resta de persones treballadores. Si no secundem majoritàriament la vaga general no podrem queixar-nos quan la resta de la societat no ens faci costat en les nostres revindicacions per la supervivència, la dignitat i els drets laborals del sector públic. Els acomiadaments i les rebaixes en els complements del sou del funcionariat, així com l’eliminació de pagues i sexennis estan per caure. A més, mira al teu voltant: pares, germanes, fills, familiars, amigues, veïns, alumnes… vols dir que una cosa que afecta la majoria de la població no t’incumbeix?

 

Argument esquirol #11

“Sóc autònom, a mi la reforma laboral no m’afecta.”

Un menor salari i unes pitjors condicions laborals per a la majoria de la clientela i persones usuàries d’un comerç o empresa de serveis implica quasi amb tota seguretat un empitjorament de les seves, ja que ningú consumeix ni contracta més serveis si baixen els seus ingressos o si té por de perdre el seu treball. 
La majoria de les treballadores i treballadors autònoms poden repartir-se el treball en altres jornades sense que els afecte enormement secundar un dia de vaga. Per al petit comerç obrir un dia de vaga no suposarà una diferència significativa ni una millora substancial en el seu negoci. Ni tan sols els procurarà els ingressos d’un dia normal ja que també hi ha convocada una vaga de consum. En canvi, gran part de la seua clientela valoraria positivament la seva solidaritat a secundar la vaga del 29-M. En lloc d’obrir un dia en què poques persones compraran i moltes decidiran no tornar a fer-ho en establiments d’esquirols pots col·locar en la teua tenda un cartell que digui: 


“Benvolguda clientela,


En solidaritat amb les persones treballadores assalariades, aquest comerç ha decidit tancar el dia 29 de març per vaga general. Creiem que la reforma laboral perjudica la majoria de la nostra clientela i les seves famílies. Les grans superfícies obriran, per això li suggerim que tingui en compte, com a persona consumidora, els establiments que s’han mostrat solidaris amb els drets de la majoria. El dia 30 estarem de nou a la seva disposició. Disculpi les molèsties.”

 

Argument esquirol #12

“Ja, però aquest govern té majoria absoluta, la gent ho ha volgut així i, per tant, pot fer el que vulgui. Que jo faci vaga no canviarà les coses.”

Els vots rebuts en unes eleccions no legitimen un govern per a llançar un atac tan brutal contra els drets de la majoria de la ciutadania. A més, aspectes essencials d’aquesta reforma laboral, com ara l’abaratiment de l’acomiadament, no figuren en el programa electoral del PP i, per tant, NINGÚ no ha votat pel partit governant perquè adoptarà aquesta mesura. De fet, diversos representants d’aquest partit van negar públicament, tant durant l’última legislatura com durant la campanya electoral, que tingueren intenció d’abaratir o de facilitar l’acomiadament.
El govern ha ocultat informació deliberadament abans de les eleccions i ha mentit als ciutadans sobre les seves veritables intencions. Si la societat es pronuncia a l’uníson contra una reforma laboral injusta, un govern “democràtic” està obligat a escoltar i a obeir.

 

 

 

El 29M fem vaga.

Alternativa | 27 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Com sabeu, dijous dia 29 de març hi ha convocada una vaga general a tot l'Estat per tal de tombar la reforma laboral. No fa falta tornar a explicar el perjudicial i desastrosa que és aquesta reforma (veure article). Una reforma que fins i tot el Govern diu que "no crearà nous llocs de treball", sinó que senzillament servirà per acomiadar més gent i més barat.

Per això és imprescindible que tothom es comprometi en la lluita contra aquesta reforma i la vaga general sigui un èxit. Sabem que això és complicat, però hem de tenir clar que cada persona que no va a la vaga està traïnt i "putejant" als que sí i aniran. És una falta de solidaritat que no ens podem permetre. No podem queixar-nos per "facebook" o al bar, hem d'actuar. I tal vegada podem pensar que fer una vaga no és molt efectiu, però no ens pot servir d'excusa per no fer res.

A la comissió informativa de divendres diversos partits vam demanar el canvi del dia del ple, previst pel dia 29,  però aquest canvi no va ser acceptat per part del batle i per tant els nostres dos regidors, en Pepe i en Miquel, no hi assistiran. La vaga és per paralitzar la vida normal del país i després de debatre el tema a la nostra assemble hem decidit que cal no anar al ple. Tot i no ser professionals de la política, anar al ple seria traïr les nostres idees i a tots els que sí faran vaga. 

Per això, des d'aquí fem una crida a tots els pollencins i pollencines (incloent als altres regidors) a que vagin a la vaga i participin de les diferents manifestacions i reivindicacions que hi ha programades. És imprescindible que tots ens unim i que la jornada sigui un èxit que obligui al Govern a retirar per complet la reforma laboral.

               

Si encara teniu dubtes del que significa aquesta reforma laboral, aquest és un exemple pràctic en tres minuts. Una empresa  acomiada a 12 treballadors per absentisme laboral justificat.

 

 

 

 

La senyera

Alternativa | 26 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam una vegada més un luxe;  article i dibuix original del nostre company Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Carta oberta al conseller  mal aconsellat

BRAVO, RAFEL:

Cada dia que passa tu i els teus vos superau una cosa que no és de dir!!!! Ara vols posar multes als directors de centres escolars que pengin un floc de senyera a la façana, perquè dius que no representa la nostra comunidat. No et vull fer contrari, però m’agradaria dir quatre mots sobre història i vexil·lologia per ensenyar qui no sap: idò has de pensar i creure que abans d’esser comunidat, aquestes illes eren regne i àdhuc estat, i que la seva bandera era aquesta que tu dius que no és la nostra, com pots veure a les Lleis Palatines de Jaume III, a les voltes de la Llotja, a la Seu etc. I encara diria més, que és l’única de les banderes amb quatre pals de gules sobre or que té tradició històrica, totes les altres amb paternines, blaus i edificis són invents moderns mal intencionats.

Ja que hi som et diré que si vols posar multes, pots començar per l’ajuntament de Ciutat que el dia de Sant Silvestre i Santa Coloma passeja aquesta senyera que segons tu no és la nostra, a més de penjar la pintura de l’home dels nassos on també la pots veure.

En Miquel des Cantó.

 

 

Trescant pel mˇn (CLXX) GabellÝ Petit.

Alternativa | 25 Marš, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

No fa molt férem una visita a Gabellí  Petit per visitar la zona de les Fonts Ufanes. A l’any 2001 se declarava Espai Natural Protegit i Monument Natural al conjunt de les fonts i l’alzinar que l’envolta. L’any 2005 el Govern Balear adquirí aquest espai passant a ser públic.

Encara no fa un any que s’inaugurà el centre d’interpretació on s’emet un audiovisual que explica molt bé el fenomen hidrogeològic d’aquestes ufanes. Es tracta d’unes fonts vauclusianes que rebenten amb força quan ha plogut abundantment sobre una àmplia zona del Puig Tomir; en fer aquestes plogudes permet que s’omplin uns dipòsits càrstics en forma de sifó que quan vessen formen la ufana. El cabdal sol ser abundant i en algunes ocasions ha arribat als 100m3 per segon.

Dins d’aquest espai també hi ha altres coses per veure, l’alzinar està molt ben conservat i és molt agradable passejar per l’ombra d’aquest bosc on hi ha les típiques barraques de carboner, sitges i un forn de calç restaurat amb molt d’encert.

També són molt interessants les restes prehistòriques, es tracta d’un talaiot de planta quadrada anomenat Claper dels Doblers, del període 1300 – 1000 ANE que té alguns habitacles adossats . Tot es troba molt esbucat però curiosament conserva la pedra de la llinda del portal.

Just una mica més amunt d’on afloren les ufanes hi ha un pou que me cridà l’atenció perquè és de forma allargada, com els que se feien per a les sínies. Aquest pou està picat a la roca però és que té uns cinquanta metres de fondària, està clar que una sínia no hi hagués funcionat. No entenc perquè se va fer, si algú té qualque informació m’agradaria conèixer-la. 

                                                                                         ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

GŔnesi

Alternativa | 24 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam una vegada més un luxe;  article i dibuix original del nostre company Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

La dona digué a la serp …del fruit de l’arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem… perquè moriríem… I la serp digué a la dona: I ca! No morireu. Déu sap prou que el dia que en mengeu se us obriran els ulls i sereu com els àngels que coneixen el bé i el mal…

Gènesi 3:2-5

Idò ha estat vera, el fruit de l'arbre del bé i del mal o de la majoria absoluta ha fet que els que en menjaren hagin perdut el seny o vista intel·lectual i facin els desbarats a balquena…la llàstima és que els que rebem som noltros.
Demà a les 18 h, a la Plaça d’Espanya de Palma.

La manifestació "Sí a la nostra llengua"  partirà a les 18.00 hores, i anirà des de la plaça d'Espanya de Palma fins al Consolat de Mar, tot passant per Oms, la Rambla, el carrer de la Riera, el carrer Unió, el Born, el carrer d'Antoni Maura i el Passeig Sagrera. La marxa ha estat convocada per l'Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, pel Consell de la Societat Civil de Mallorca (integrat per més de 50 entitats i organitzacions socials) i per una Comissió Organitzadora integrada per l'Associació de Premsa Forana, la Federació de Música i Ball de Mallorca, la Federació d'Associacions de Veïns, els Joves de Mallorca per la Llengua, l'Associació Cultural Albopàs, el GDEM, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, els Escoltes de Mallorca, el Santuari de Lluc, FAPA-Mallorca, el Moviment per la Llengua, el Moviment d'Escoles Mallorquines, la Unió de Pagesos, CCOO, STEI-i, UGT, CGT i el GOB. 
 

Requiem per un Moll de Pollenša

Alternativa | 23 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies ens l’empresa CINESI ens va presentar el seu informe preliminar per a la implantació de L’ORDENANÇA REGULADORA D’APARCAMENT, més coneguda col·loquialment com “ORA”. Des de el primer moment a ALTERNATIVA hem trobat que aquesta regulació no té sentit i tot just falta senyalitzar la gran quantitat de aparcament que hi ha a la via de circumval·lació i senyalitzar com cal les distàncies que hi ha entre aquesta via i els llocs més pintorescs  que podem tenir al Moll.

És veritat que abans de tenir la via de circumval·lació arribar d’Alcúdia els mesos de juliol i agost, sobretot a migdia, hi ha via un important embús moltes vegades provocat pels autobusos que no s’aturaven al voral de la avinguda per descarregar els turistes i s’aturaven ben enmig de la calçada, el que feia que les cues de cotxes que intentaven sortir oi entrar al Port de Pollença fossin llargues amb retards a vegades i ho sé per experiència de més d’un quart d’hora,  però també es cert que tot just eren dos mesos a l’any i no complets en el que aquest problema es feia present.

Aquesta problemàtica va dur que un gran part del veïnats del Moll iniciessin una campanya “pro via de circumval·lació”  que com és natural va tenir un altra part de la població en contra per diversos motius, uns perquè ja imaginaven el que passaria i de fet passa, i uns altres més que res pel tema mediambiental, ja que per dos mesos que havia problemes i no perill, qualque ensurt si que va haver però quina avinguda no ha tingut cap ensurt, no es podia destrossar una part important del paisatge del Moll, que a la fi és del que vivim en aquest municipi. Al final les tesis “pro via de circumval·lació” es varen imposar i en un parell de fases la via de circumval·lació va ser un fet.

La via de circumval·lació estava destinada sobretot a traure els vehicles pesats del Moll i que els turistes i residents circulessin més còmodament, doncs va ocórrer tot el contrari, que la gran majoria dels turistes passen de llarg per anar cap a Formentor i també passen de llarg quan tornen, ara el mateixos que ens varen fer construir aquesta infraestructura  que ha enfonsat el “turisme de pas” al Moll, ara donen la culpa a que no hi ha aparcament ja que els resident i treballadors saturen el centre del Moll amb els seus vehicles i els turistes no tenen on aparcar, no entrarem de ple dins aquesta teoria (veure article anterior damunt l’ORA), ja que no deixa de ser certa si mirem com està de ple de cotxes el Moll a l’estiu, però com diuen en castellà “los arboles no nos dejan ver el bosque” i el que pot ser de veritat és que el Port de Pollença hagi perdut “l’encant” per aquest turista de pas. Si teniu un moment feu el següent recorregut, es pot fer en cotxe, bicicleta o caminant:

Sortiu des de el camp de futbol de la “base” fins a la rodona de l’hidroavió per la via de circumval·lació, aneu mirant cap a l’esquerra (cap el poble) i mireu exceptuant el bosquet de Boquer, si el paisatge és d’un lloc turístic i amb encant pels turistes, vosaltres mateixos.

Sobre que el Moll està saturat de cotxes de treballadors fa uns anys a Internet circulava un escrit, Llegenda urbana? Veritat? Mentida? Un poquet de cada cosa? Sigui veritat o mentida és un bon exemple a tenir en compte:

Un empresa d’Uruguai contacta amb una empresa sueca per adaptar les seves tècniques de feina a les seves fabriques, l’empresa sueca accepta la petició, una vegada a Suècia els dos representants de la empresa Uruguaiana són citats a les 6 del matí a la porta del hotel on s’allotgen, un microbús els passa a cercar i l’acompanyant suec els comunica que durant la seva estància a Suècia els passaran a cercar cada matí a la mateixa hora per l’hotel. Una vegada que arriben a la fàbrica a sueca, es fixen que l’aparcament de la mateixa té un grandària de més o manco 4 camps de futbol, i el microbús va al lloc més llunya de la porta de la fàbrica per aparcar, malgrat tot just havia tres o quatre cotxes més a l’aparcament, els dos uruguaians comenten el fet entre ells i un li diu a l’altre que por pot ser que hagin de donar una capa d’asfalt a l’aparcament o pintar les reixes. Els dies següents passa el mateix, quan arriben a la fàbrica el microbús es va al punt més llunya de la porta de la mateixa. El darrer dia que havien d’estar a Suècia un dels uruguaians li diu a l’altre “avui li deman el perquè d’aparcar tan lluny de la entrada quan a l’aparcament hi ha quatre cotxes com molt”, l’uruguaià li va demanar al acompanyant suec i aquest li va contestar “Doncs molt fàcil i per una molt important raó, els treballador que arriben a l’hora justa és perquè ha tingut un problema, els cotxes que arriben desprès de l’hora d’apertura de la fàbrica és que són clients de la mateixa, no voldrà vostè que els nostres clients i treballadors que han tingut problemes i han arribat justs de temps encara hagin d’anar aparcar al fons de l’aparcament”

Traieu la moralitat que vulgueu d’aquesta història, a jo particularment em sembla interessant.

Miguel Sánchez


Avui a les 19.30 al Museu de Pollença s'inagura l'exposició Rompre els murs del silenci“,  dedicada a la recuperació de la memòria històrica, produïda per Memòria de Mallorca i la Revista Sa Plaça.


 

 

No necessitam l'O.R.A

Alternativa | 22 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests dies l'equip de governs ens ha fet arribar el Pla d'implantació de l'O.R.A. al Port de Pollença i avui és el darrer dia per fer-hi aportacions. A Alternativa mantenim la nostra oposició a l’O.R.A de pagament que es vol implantar al Port i pensam que l’estudi  s’ha fet en referència aquesta zona és correcte però teledirigit al traure del mateix gran part del aparcament disponible a la via de circumval·lació i el aparcament del centre de salut. Tampoc té sentit fer un estudi i després dir que un tema tan important  com la zona verda pels residents no s’aplicarà fins al 2013, el que desvirtua l’estudi.

No entenem com a la reunió prèvia que es cita a la realització de l’informe de l’ORA només es va convidar a representants dels comerciants  i no es va convidar ni a la policia municipal, ni als ciutadans, ni a l'empresa dels vaixells que porten els turistes a Formentor (afectada per l'ordenança), el cas dels restauradors que són la majoria dels negocis afectats, un 29,3 %, és més sagnant ja que aquests no veren ser capaços de consensuar un representant ells mateixos per representar-los davant l'Ajuntament. Realment aquest negocis necessiten zona blava?

 A l’estudi fan referència a llevar  la zona de càrrega i descàrrega dels autobusos que donen servei a les golondrines (vaixells que porten els turistes a Formentor).a petició de Ports. Hem parlat amb la gent de les golondrines i Port no els ha dit res, ni tampoc l’Ajuntament. No entenem quina molèstia pot ser aquesta zona quan just és de càrrega i descarrega, i no ens sembla normal descarregar als passatgers de les golondrines darrera l'església com es planteja.

Per altra part en el que respecta a l’estudi de càrregues i descàrregues pensam que és millorable:

- Pàgina 22 figura 11 no trobam bé posar el carrega i descarrega al carrer Elcano, precisament on es posa el carrer s'estreny i per accedir a Passeig Saralegui no hi ha voravies i a l'estiu hi ha molt de trànsit rodat, molt perillós.


- Pàgina 23 figura 12 La solució de llevar aquest carrega i descarrega ens l'ha de explicar millor, el trànsit que pot haver des de Ecòmon Torres fins Joan XXIII és residual, és precisament un camió per fer carrega o descarrega o algú que s'ha equivocat a la "rodona dels gelats valls", posar el carrega i descarrega davant el xiringo és perillos perquè aquest tram de Econom Torres és molt estret i mentre hagi trànsit rodat a la primera línia és pas obligat cap a Formentor.

Antecedents.

Al ple de maig de 2008 va ser rebutjada nostra  proposta  relativa a la Ordenança Reguladora d'Aparcament al Port de Pollença on demanavam dotar d'una targeta identificativa gratuïta als residents i comerciants amb vehicle dels carrers on n’hi ha implantada l’ORA i suprimir l’ORA de pagament totalment quan el contracte amb l’empresa concessionari el faci possible.(article)

Al Port de Pollença tenim 1625 places infrautilitzades (article)

Al ple d'octubre de 2010 es va rebutjar la nostra moció de millora d'aparcaments. i es va eliminar l'ORA amb un  informe de la policia que deia que no era necessària.(article)

 Al ple de novembre de 2011 vam presentar una moció demanant la gratuïtat de la zona blava però davant la minoria dels grups que presentavam la moció, s'oposaven l’equip de govern i UMP vam acceptar esmenar la moció i llevar el punt referent a la gratuïtat de la zona blava , amb el compromís de canviar els carrers de la zona blava i que els preus fossin el més ajustats possibles per pagar el servei. Això també va servir per aprovar el segon punt que  seria realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi; senyalització, informació, obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i regularització (article1 ).(article 2)

 Tornam a recordar el vídeo que va fer un dels nostres regidors en Miguel Sánchez.

 

Dinou anys governats per corruptes.

Alternativa | 21 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

  Ahir vam conèixer la condemna a l’expresident Jaume Matas en el primer judici emmarcat dins el cas Palma Arena; malversació de cabdals públics, frau a l'administració, falsedat en document oficial, prevaricació i tràfic d'influències en la contractació del periodista Antoni Alemany per a la redacció dels discursos. Els 8 anys i mig de presó demanava la fiscalia per Matas se queden finalment en 6 anys, el que suposaria la seva entrada a la presó. També se li ha imposat una multa d'uns 12.000 euros, la inhabilitació per càrrec electe i la pèrdua dels honors que li corresponen com a expresident.  La sentència completa

Amb aquesta condemna l’autonomia balear ha estat governats més de la meitat de la seva història,un total de  19 anys per presidents autonòmics prevaricadors del PP, ja que al cas de Gabriel Cañellas es va provar el delicte  per prevaricació en l'adjudicació de les obres del Túnel de Sóller. Els nombrosos casos de corrupció que hem patit, tenen una categoria pròpia a la viquipèdia on comptabilitzen onze grans casos de corrupció. La societat balear hauria de fer una reflexió sobre aquesta brutal realitat

El 2004 el president Rajoy va dir “Haremos en España lo que antes hizo Matas en Baleares”

 

El 2009, l'any què va assumir la presidència del PP, l’actual president, en Bauzá va dir que posava 'la mà al foc per tots els afiliats al partit' i concretament per Jaume Matas, després de l'encausament d'aquest dins el cas Palma Arena. 

Ens han governat autèntiques màfies que o bé ens han robat directament o han cremat milions en disbauxes diverses  Ens han robat milions d’euros i una gran part dels ciutadans no reaccionen i es limiten a fer comentaris resignats com els de que “tots fan igual”, i el que és pitjor acaben votant a candidats corruptes..

Vivim en una societat malalta amb una greu crisi de valor  i el silenci còmplice i la passivitat generalitzada de la majoria dels ciutadans no ajuda. Aquesta ha estat la raó primera de la crisi.

A Pollença el projecte de l'auditori d'en Moneo ha estat un bon exemple de la bogeria dels anys passat que ens han llevat a la situació actual. Ara no tenim ni una sala multifuncional  ni  els doblers de les subvencions... ni responsables.

 

 

Cal canviar la gestiˇ del personal (Junta 6 de marš 2012)

Alternativa | 20 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Publicam un resum de la Junta de govern del passat 6 de març.

 Aquesta va ser la primera Junta de Govern en la que vam votar en contra a un punt, en anteriors juntes quan haviam expressat alguna discrepància s’havia retirat el punt i s’havia revisat.

El punt al que vam votar en contra és la resolució de batlia per la que s’autoritzava l’abonament al cap de serveis (nomenat pel batle càrrec de confiança l’11 de gener), de 7.051,09€ com complement salarial extraordinari per les tasques realitzades com cap de serveis des del 1 de juliol a 31 de desembre.

No posam en dubte que el cap de serveis hagi efectuat aquestes tasques de superior categoria durant aquest temps, però en cap moment es va comunicar al comitè de personal laboral a pesar d'haver-ho demanat, tal com s'explicita al conveni col·lectiu.

Aquest tema ens sembla un disbarat que ja vam denunciar a l’aprovació de la plantilla del 2011 i vam presentar la al·legació corresponent que va ser rebutjada . Hi ha hagut temps de sobra per convocar unes proves sel·lectives internes (promoció interna) o públiques, i donar opció a altres persones a ocupar aquest càrrec. Aquesta no és una situació nova, s'ha produït amb altres treballadors o treballadors al llarg de molts anys, però no cal culpabilitzar als treballadors que s'en beneficien, o accepten. Es fruit d’una incapacitat crònica de gestionar el personal en aquest Ajuntament. Cal que d’una vegada s’acabin els quarts i parts dins l’Ajuntament i que  la gestió del personal es faci des dels criteris d’igualtat, transparència i lliure concurrència.

Altres punts d'aquesta Junta.

- Dació de compte de resolucions d’Alcaldia de concessió de cinc llicències.

- Vam aprovar la resolució de dos expedients sancionadors per infraccions urbanístiques.

- Vam provar la resolució d’expedients sancionadors a Telefónica Moviles España S.A., al tècnic director i a la Comunitat de propietaris per la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil sense la preceptiva llicència al c/ Cecili Metel núm.110. (tres multes de 2.726 euros).A més vam acordar ordenar a la comunitat de propietaris la demolició de les instal·lacions. Esperam que finalment es retiri aquesta antena comhem demanat reiteradament ( al ple de novembre havia estat la darrera vegada que haviem demanat per aquesta antena).

- A proposta de la regidora de cultura vam aprovar les bases d’Art jove 2012 que es mancomuna.

Es podran presentar en aquesta convocatòria els artistes nascuts als municipis de Pollença, Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Alcúdia i Artà, (antiga Mancomunitat Nord) i els qui portin més de dos anys residint-hi, o bé demostrin mantenir un vincle amb aquestes localitats. Aquest fet serà valorat pel  jurat encarregat d’emetre un veredicte.Es valorarà el fet que no tinguin cap vinculació comercial o laboral fixa amb una galeria i no hagin efectuat més de cinc exposicions individuals.Les instàncies es presentaran a l’Ajuntament de Pollença, juntament amb un currículum i un dossier .El termini per presentar les instàncies acabarà dia 30 d’abril de 2012 La selecció de l‘artista anirà a càrrec d’un jurat format pels tècnics dels ajuntaments que participin en aquesta convocatòria, els quals elaboraran un informe tècnic que haurà de tenir el vist-i-plau de cada Ajuntament.L’exposició inaugural de l’artista seleccionat es farà al Museu de Pollença; així mateix, i per tal que l’obra de l’artista tengui una major projecció, es durà a terme un cicle itinerant de l’exposició a través dels diferents espais expositius que assignin els ajuntaments participants.  En el cas d’estar-hi interessat, qualsevol dels ajuntaments participants podrà  adquirir obra de l’artista seleccionat /da. L’Ajuntament proporcionarà el personal tècnic necessari per al muntatge de l’exposició i en publicarà un díptic, també es farà càrrec d’organitzar la inauguració  i mantindrà l’exposició oberta al públic per un termini de varies setmanes.

- Vam desestimar una reclamació demanant danys i perjudicis derivats de la permissivitat de l’Ajuntament amb els comerciants no ambulants i l’incompliment de l’Ordenança de venda ambulant. El reclamant demanava que se li abonés la diferència dels guanys no realitzats, sense acreditar l’existència real d’aquest danys.

Sobre les antenes al 2008, vam aprovar per unanimitat una moció del PSM per regularitzar la seva situació que encara esperam es posi en marxa. Foto de l'antena que s'ha de llevar.

 

De reunions...

Alternativa | 19 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Una intensa setmana de reunions que continuarà aquesta setmana:

Dimecres 14 ens vam reunir la comissió paritària del conveni col·lectiu del personal laboral amb un únic punt del dia: informar de la fixació de criteris del control horari a efectes del compliment de productivitat. A la mateixa va assistir el regidor de personal; el portaveu del nostre grup, en Pepe García; i els representants del treballadors.

Malgrat que el conveni col·lectiu de personal laboral és del 2006 i que al mateix s’establia que els criteris per a l’assignació de la productivitat es fixarien per a la comissió paritària, aquests criteris, sis anys després, encara no s’havien fixat realment ja que es vinculava el cobrament del complement amb el compliment de la jornada, però no s’havia reglamentat el control, horari i identificació del personal laboral de l’Ajuntament.

La reunió va ser prou profitosa per conèixer de primera mà diferents problemes del tema. Dos temes tenim molt clars: tothom ha de fitxar i el complement de productivitat (10% del salari base) s’ha de cobrar mensualment en el cas del personal laboral, ja que hi ha sous molt baixos (inferiors a 1000 euros).

La setmana que ve segurament hi haurà una nova reunió on els representants dels treballadors presentaran la seva proposta.

La comissió paritària del conveni col·lectiu dels funcionaris també s’ha reunit aquesta setmana pel mateix tema (a aquesta comissió el representant de l’oposició és el regidor del PSM, en Tomeu Cifre).

Divendres 16 ens vam reunir la junta de portaveus.

El primer punt va ser el Festival del 2012. Va assistir el director del Festival, en Joan Valent; la regidora de cultura i tots els regidors de l’oposició. Aquesta reunió s’havia previst pel divendres passat i després es va aplaçar al mateix temps que la premsa informava de canvis i contractacions al Festival. En aquell moment vam demanar explicacions a la regidora de cultura que ens va explicar el que ahir també es va dir a la reunió: que des de l’Ajuntament no s’havia anunciat res a la premsa i que en Joan Valent havia demanat aplaçar la reunió per tenir un programa més definitiu. Encara no s’han tancat contractacions i espònsors, i encara hem d’esperar un temps per donar noms i dades concretes, però ja podem dir que el Festival es complementarà amb un cicle de cinema, unes trobades en torn a la música en el cinema, un curs internacional de novel·la negra i que es portarà la música al carrer. A falta dels doblers que va prometre el conseller de turisme, el senyor Carlos Delgado, i que després ens ha negat, el nou director ha tirat de la seva agenda personal (sonen noms espectaculars pel Festival) i d’espònsors privats. Un canvi “valent” que desitgem que funcioni. Quan es concretin els noms, actes i dates ja us informarem.

A continuació, a la Junta vam parlar del plec de condicions per la gestió de les platges, que s’aprovarà a la Junta d’aquest dimarts.  A dia d’avui encara no tenim l’autorització de costes que sí tenen a Alcúdia, ja que el seu ajuntament fa l’explotació directament, un avantatge més de la gestió pública que defensam des d’Alternativa i que en aquest moment impossibilita el Reial Decret- Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011, del govern central del PP que va congelar les oposicions per al 2012 en tot el sector públic estatal, així com la contractació temporal i de personal interí. Un altre problema que es solucionaria amb la gestió pública de les platges és evitar el problema que es va plantejar a la reunió. Actualment només es pot fer la contractació per un any, el que fa molt complicat l’amortització de les empreses que es presenten a concurs.

El tercer tema va ser el de l’ordenança d’ocupació de la via pública. A aquest tema va haver una vertadera pluja d’idees de les que de moment no es poden treure conclusions. És evident que és un tema molt polèmic, que afecta a molta de gent i amb molt d’interessos... i que s’està fent, des del nostre punt de vista, de forma massa precipitada i massa tard. Finalment aquesta setmana tindrem una nova reunió on esperam que es faci una revisió de l’ordenança punt per punt, on puguem plantejar els nostres dubtes i idees, i mirant amb cura els llocs amb més ocupacions, places i carrers de vianants. Com ja hem fet públic, pensam que el primer és llevar els articles que no fan referència a l’ocupació de la via pública.

Del nou blog de Vergara.

 

Trescant pel mˇn (CLXIX) D'Esporles a Banyalbufar.

Alternativa | 18 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

El diumenge passat ens aplegarem un grupet ja habitual i férem l’itinerari que va des d’Esporles a Banyalbufar, el conegut com a Camí des Correu.

Es tracta d’un camí de l’època medieval que era l’únic que comunicava aquests dos nuclis de població fins que se construí la carretera al segle XIX  Durant el segle XX i amb el decaïment dels oficis del bosc, aquest camí quedà pràcticament en desús. A l’any  1999 el Consell de Mallorca el recuperà i l’incorporà al GR 221.

L’excursió comença devora de l’església d’Esporles, envestim la costa de Sant Pere que tot d’una ens posa a l’antic camí que comença ben empinat, està empedrat i té escalons de considerable mida. Arrancar una excursió en pujada no és lo seu, n’hi ha que ja pensen en el sofà que han deixat a ca seva. Al cap d’uns minuts ja és una altra cosa, el camí s’aplana i transcorre per pinars i sementers, ja hi ha sempentes  per collir els primers espàrecs.

Començam a baixar fins que arribam a la carretera que hem de travessar, aquí comença aquest tram que va tot el temps prop de la via rodada fins que més avant la tornam a travessar i ja ens endinssam al bosc que no deixarem fins que arribem a la guixeria de Son Sanutges. Abans d’això haurem gaudit d’aquesta caminada per el bosc, a estones alzinar i a d’altres pinar on anam trobant les senyes que els avantpassats deixaren i que avui en dia ens fan entendre la importància dels recursos del bosc per a l’economia: forns de calç, rotllos de sitges, barraques, forns de pa i una espècie d’era que s’emprava per assecar escorxa d’alzina que era utilitzada a la industria tèxtil.

Quan sortim del bosc ja anam per un camí que a estones té una pronunciada baixada i que ens duu entre parades, safareigs i canaletes, cap al centre del poble. D’allà seguim fins a l’esplanada que està prop del portet, allà hem de dinar però algú continua trescant i passa per uns molins que un altre dia intentarem descriure. 

Baixant per unes escales s’arriba a la platja que no deixa de ser curiosa amb aquests contraforts que aguanten el terreny i el salt d’aigua per dutxar-s’hi, travessant-la arribam al portet, un lloc pintoresc. D’aquí unes altres escaletes ens condueixen per amunt però en lloc d’anar de cap al poble, continuam un tirany que no coneixíem i que al cap d’una estona de baixada ens duu a Punta Galera. Això sí que ha estat una sorpresa, és un lloc idíl·lic amb una platgeta i uns escars d’allò més guapo.

La pujada de cap al poble torna a ser entre parades i safareigs sentint l’aigua córrer. Tenim una estona per descansar un poc i llavors ens prepararem per agafar l’autobús de línia que ens ha de tornar a Esporles. Hem tingut un bon dia i l’excursió no ha estat gens forta, és recomanable per a tota casta de caminaires.  

                                                                                                                                        ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Juntes de govern i SÝ a la llengua.

Alternativa | 17 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

  Publicam les juntes de govern de desembre, gener i febrer, respectant la llei de protecció de dades. Una feinada ingrata que fa el nostre regidor Miguel Sánchez. De fet sóm l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament. 

A més des de que formam part de la Junta de Govern fem un resum del que es tracta en les mateixes i a la nostra pàgina web teniu les actes dels plens.

La Transparència hauria de ser el fonament de la gestió pública... Ja veurem si en Rajoy compleix la seva promesa de fer una llei de transparència abans dels cents primers dies de govern.Si fa el mateix que amb la resta de les seves promeses podem esperar asseguts. Hem de recordar que sóm uns dels pocs països d'Europa que no diposa d'una llei de transparència. A Suècia ja havia  una llei en aquest sentit a 1766 i no és casualitat que sigui un dels països amb  amb menys corrupció del món. 

Junta de govern del 7 de desembre.

Junta de govern del 20 de desembre.

Junta de govern del 5 de gener.

Junta de govern del 19 de gener.

Junta de govern del 7 de febrer.

Junta de govern del 21 de febrer

Vergonyós. És el batle el que vol desprotegir la fàbrica, no l'Ajuntament. Després de no posar-les cap multa per deixar caure la fàbrica i tancar més d'una any un camí públic ara això...

 


Demà la delegació de Pollença de l'Obra Cultural Balear organitza a les 12.00 h, dins la campanya  SÍ A LLENGUA, una lectura de poemes, a la plaça Vella de la nostra vila.

Vine a defensar la llengua amb poesia i música! Aquest acte a Pollença serà un dels molts que organitza l'Obra Cultural Balear arreu de Mallorca com a actes previs a la gran manifestació convocada per diumenge dia 25 de març. 

Esperen la vostra assistència i el vostre suport.

 

Una Pollenša sense barreres III.

Alternativa | 16 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Articles anteriors d'en Joan Cifre sobre el tema. Una Pollença sense barreres. Una Pollença sense barreres II

A les darreres eleccions municipals va quedar clar el compromís de tots els partits polítics per avançar en el tema de les barreres arquitectòniques. De moment, en els darrers pressuposts s’ha incorporat una partida específica de 15.000 euros per l’eliminació de forma progressiva de les barreres arquitectòniques de la via pública amb la rebaixa dels escalons de les voravies, així com l’enrajolat de voravies de la zona urbana i la millora de la seva amplària en el cas de que sigui necessari. Com ja vàrem dir al ple i després directament al regidor (Martí Roca), és necessari sistematitzar el procés, per això li vàrem passar el pla bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (al ple d’octubre del 2007 es va aprovar aquesta moció). També vàrem demanar reactivar la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques que es va crear al gener del 2007 (impulsada per Joan Aixartell, AFAMA, PRODIS i les associacions de majors de Sa Nostra i del Port de Pollença).

        Ara mateix hi ha molta feina per fer a tots els nivells, hi ha barreres que requereixen més inversió i n’hi ha d’altres, com podreu veure a les imatges, que depenen de pintar una simple línia groga per evitar que els cotxes hi aparquin. També és necessari aprovar i fer complir una ordenança de l’ocupació dels espais públics que sigui coherent i respectuosa amb les persones amb problemes de mobilitat, basta fer una volta amb una d’elles per adonar-se que sovint és una aventura pujar a una voravia sense saber on podràs baixar. En aquet tema més que les paraules el que valen són les imatges, per això hem creat un àlbum de fotos on penjarem totes aquelles fotos que ens vulgueu enviar per denunciar aquestes deficiències.

        És hora de fer realitat el compromís adquirit per tots els partits amb una planificació i una actuació rigorosa, compromís al qual ens hem de sumar la resta de ciutadans i que hem de  demostrar respectant les senyals de tràfic i les normes que protegeixen la llibertat de les persones amb problemes de mobilitat. Seria una bona senyal de solidaritat, d’autoestima i respecte col·lectiu i també, per què no dir-ho, seria una mostra d’intel·ligència i un valor afegit a la nostra oferta turística.

        On reina l’amor no fan falta lleis. Plató.

 Una selecció de fotgrafies d'en Pere Cifre ,la sèrie completa la podeu veure al nostre perfil de facebook. Un àlbum de fotos on penjarem totes aquelles fotos que ens vulgueu enviar per denunciar aquestes deficiències.

 

 

 

 

Una ordenanša hÝbrida i confusa.

Alternativa | 15 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

      Al darrer ple es va aprovar inicialment, d’una manera prou barroera (faltaven plans i amb articles encara no definitius),   la ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública (veure article anterior). Aquesta ordenança està actualment en  fase d’exposició pública  i de presentació de al·legacions fins 16 d’abril i el proper divendres es farà una primera junta de portaveus per tractar-la.

La ordenança ha pres com a model la polèmica ordenança aprovada inicialment a Palma (de Mallorca pels peperos) i actualment també en exposició pública.  A pesar de que teòricament és “una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística visibles des de la via pública.” a l’apartat de infraccions de la mateixa s’inclouen articles que fan referència no a la ocupació sinó a l’ús de la via pública, mesclant, a l’igual que a Palma,  a un mateix document; una ordenança cívica i una d’ocupació d’espais públics, amb un resultat  híbrid prou confús. A més a més a la mateixa es restringeixen drets i llibertats fonamentals contemplats a la Constitució.

Per exemple es podràn sancionar des de 100 a 750 euros activitats com:

 7. Distribuir premsa gratuïta a la via pública sense llicència o incomplir les condicions establertes en ella.  Es podrà aplicar a associacions i partits polítics?

 8. Adreçar-­se als vianants amb finalitat lucrativa o promocional, interferir la seva lliure circulació per la via pública, exigir la seva atenció, i oferir-los productes o serveis, sol·licitar signatures o donatius, i l’actuació de les persones conegudes com “ganxos”. Amb aquest redactat es pot considerar la recollida de signatures per una associació, ONG o partit com una infracció?

 17. Realitzar acampades o activitats similars a la via pública sense autorització. Es clar que aquest article s’ha copiat de Palma i va dirigit contra el moviment del 15 M.

19. Penjar pancartes, banderoles o qualsevol altra element al vol de la via pública sense llicència. No retirar els susdits elements dins les 24 hores o en el termini estipulat, quan s’hagin autoritzat.  Com ha indicat el catedràtic de dret constitucional Joan Oliver Araujo en referència a la ordenança de Palma aquest article va contra drets fonamentals com la llibertat d’expressió i el dret a la propietat.

23. Obstaculitzar la via pública amb materials, jocs, aglomeracions i activitats. Un article molt difús que intenta regular molt de temes , però de forma molt imprecisa i amb una manca de claredat molt greu.

26. Realitzar qualsevol manifestació o activitat que pugui molestar o ferir la sensibilitat dels vianants. Aquest article és un concepte jurídic indeterminat que pot generar parts i quarts i actuacions polítiques discrecionals.

 28. En els artistes de carrer, l’incompliment de les condicions establertes per la present Ordenança o per l’òrgan municipal competent.  A l’ordenança no es regula res dels artistes de carrer i només es citen d’aquesta forma imprecisa a les infraccions.

El que va justificar la urgència de l’aprovació de la moció va ser que arribava la temporada turística i es volia tenir sobre tot una ordenança per a la ocupació de la via fonamentalment per taules i cadires. A l’igual que ha passat a Palma els articles que només fan referència a l’ús de la via pública i no a la seva ocupació s’han de llevar d’aquesta ordenança.

 

 

 

Aixecar el cap.

Alternativa | 14 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 A través del nostre correu el nostra amic Hans ens ha fet arribar les fotografies denúncia que acompanyen aquest article i que ja hem fet arribar al regidor responsable que immeditament va donar  l'avís per retirar el plàstic i un toc d'atenció a l'empresa de neteja viària.

 Hem de recordar que el servei de neteja viària té un cost per l'Ajuntament de pràcticament 800.000 euros anuals, una barbaritat... però es veu que no és suficient per aixecar el cap  i llevar els plàstics dels arbres. Igual cal contractar una altra empresa per fer neteja d'arbratge

 

 

 

 

Al ple de novembre ja vam demanar crear una web on els ciutadans poguessin denunciar aquelles petites coses o petits desperfectes. Aqueta eina  podria facilitar una informació molt interessant per l'organització de les feines del personal de l'ajuntament o de les empreses que treballen per ell; al mateix temps el fet de tenir a la pròpia web penjats els documents gràfics amb les denúncies corresponents seria una garantia de que les feines es fan en un ordre lògic de prioritzats i en cas contrari seria molt fàcil per als ciutadans denunciar-ho. Mentre no es faci nosaltres continuarem fent aquesta feina. 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. Aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc. Ens pots enviar les fotografies a alternativaperpollenca@gmail.comi o al nostre perfil de facebook

A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladam a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions. Entre tots construirem una Pollença millor.

 

El PP no deixa baixar l'IBI.

Alternativa | 13 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Explicam avui la presentació i posterior retirada al darrer ple de febrer de la  nostra moció demanant una  revisió dels valors cadastrals a la baixa (presentada conjuntament amb PSOE, PSM i Esquerra). Es ciutadans han de tenir clar que la responsabilitat de que els valors cadastrals no es puguin revisar a la baixa  és sobre tot del govern del Partit Popular.

L’any 2007 es va portar a terme una revisió dels valors cadastrals al municipi per part de “La Oficina del Catastro” que ha suposat aquests darrers anys una revalorització del valor cadastral que ha vingut acompanyada d’un fort increment del rebut de l’anomenat “Impost de Bens Immobles” i de “l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana” agreujat aquest darrer per la modificació de l’ordenança d’aquest impost fa tot just un mesos enrere.

Amb la situació econòmica actual, la pujada del rebut de l’Impost sobre Bens Immobles  és un fet que està ofegant a moltes famílies del municipi. Actualment hi ha diferències substancials entre els valors de mercat detectats i els que varen servir de base per determinar els valors cadastrals vigents, conseqüència de l’evolució general del mercat immobiliari i és obvi que els immobles no tenen el mateix valor que l’any 2007. Entenem que els valors actuals són desproporcionats i no acords als valors reals del mercat pel que la base imposable sobre la que és calcula l’actual impost és excessivament onerosa per les economies domèstiques del municipi.

La llei del Cadastre al seu article 28.3a permet la revisió dels valors cadastrals una vegada transcorreguts al menys cinc anys des de la darrera revisió i com aquest terme es compleix enguany, pensam que calia sol·licitar a la Gerència del Cadastre l’elaboració d’una nova ponència de valors, amb la filosofia de que les valoracions siguin conseqüents amb la crisi actual, així com amb l’actual situació del mercat immobiliari, a la baixa, i no generant les expectatives de plusvàlues del moment en que es va gestar el procés.

Si vam retirar la moció va ser després d'un informe de l'interventor municipal on explicava que  pel RD 20/2011 aprvat pel govern central del Partit Popular de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per corregir el dèficit públic.

 Al  seu preàmbul n'hi ha  una expressa menció a les hisendes locals, i es determina una pujada dels tipus impositius de l´IBI  per a la major part dels municipis d´Espanya per tal que així contribueixin a la reducció del dèficit públic. Posteriorment al seu art. 8 regula l´esmentada pujada dels tipus impositius en matèria d´IBI per als municipis d´Espanya, i s´exclou expressament a aquells que hagin procedit a revisar els valors cadastrals entre els anys 2005 i 2007, com és el cas de Pollença. Per tant  seria tècnicament possible procedir en el moment actual a la revisió dels valors cadastrals, però de dubtosa legalitat i de tot punt desaconsellable,  ja que el  efecte negatiu de tenir els valors cadastrals revisats al 2007, ha tingut no obstant un efecte positiu per a nosaltres ja que no ens hem vist afectats per la pujada de tipus impositius regulada pel Govern Central. Si una vegada obtingut aquest benefici, revisavam els valors que justament han propiciat dit benefici, podriem estar eludint els efectes de la norma, de forma fraudulenta.

Al Real Decret  hem d'afegir que l'Ajuntament de Pollença encara te un important romanent de tresoreria negatiu que obliga a cercar un superàvit que l´absorbeixi.

L'únic tema positiu és que  les mesures previstes per l´esmentat RD 20/2011 son de caràcter transitori i els seus efectes en matèria d´IBI son per als exercicis 2012 i 2013, per tant ens podem replantejar la situació passat aquest termini.

 

 
 
El intermedio; el que deia el PP sobre la pujada de impostos abans de les eleccions.
 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb