URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de govern del 8 de maig.

Alternativa | 21 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Publicam la junta de govern del 20 de març respectant la llei de protecció de dades. Una feinada ingrata que fa el nostre regidor Miguel Sánchez. De fet sóm l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament. 

A més des de que formam part de la Junta de Govern fem un resum del que es tracta en les mateixes i a la nostra pàgina web teniu les actes dels plens. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Avui publicam el resum del més important de la Junta de Govern del 8 de maig, el nostre regidor no va poder estar fins el final de la mateixa.

 - Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de 13 llicència urbanístiques a particulars: Destaquen la del Consell de Mallorca de reposició de lluerna al Refugi del Pont Romà, és clar que no ha hagut cap interès per part del Consell d’obrir abans el Refugi que  es troba tancat per un accident menor. Igual d’increïble és que a la llicència de Ca Na Teresa,de la què també es va donar compte,  no es contemplés recol·locar la font exactament  al lloc on era històricament; semiempotrada a la façana.

Es van aprovar les resolucions dels expedients sancionador

- 73/03. Una sanció de Seixanta-tres mil vint-i-un euros amb trenta-cinc (63.021’35) com a responsables de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’un edifici de nova planta.

- 26/04. Una sanció de Cinquanta-sis mil dos-cents seixanta-vuit euros amb setanta-quatre ct. (56.268’74) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència d’ampliació de l’habitatge existent.

-  49/05. Una sanció de Devuit mil nou-cents setanta-tres euros amb cinquanta-quatre (18.973’54) euros com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’una piscina, a més de la reforma i canvi d’ús d’una porxada a habitatge.

- 10/07 i 13/10. Una sanció de Cinquanta-set mil sis-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-nou ct. (57.625’69) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència d’obres d’ampliació i de construcció d’una piscina.

- 28/07. Una sanció de Quaranta-cinc mil sis-cents noranta-un euros amb dotze (45.691’12) euros com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’un habitatge amb porxada, una piscina i terrasses

- 29/07. Una sanció de Vint-i-dos mil vint-i-sis euros amb seixanta-sis ct. (22.026’66) com a responsables de la realització sense la preceptiva d’obres d’ampliaciói de la construcció d’una piscina.

- 23/09. Una sanció de Trenta mil set-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-vuit ct. (30.783’28) com a responsables de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de reforma i ampliació d’una caseta per a l’ús d’habitatge i la construcció d’una piscina.

- 20/11. Una sanció de Dotze mil tres-cents cinquanta-nou euros amb setze ct. (12.359’16) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’una piscina.

Vam aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’Associació PRODIS

A proposta del Regidor delegat de Serveis i Educació Sr. Martí Roca Olivieri mitjançant la qual proposa l’aprovació del conveni el qual té per objecte la gestió del programa d’inserció al món laboral de persones amb discapacitats, essent les tasques que realitzaran les persones incloses en aquest programa de jardineria i consergeria. Despesa per import de 39.390,20 euros.

Vam aprovar les bases reguladores per a la concessió de cinc places de Becari a l’àrea de Medi Ambient i de la convocatòria pertinent (enllaç Ajuntament).    

A proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local  Sra. Maria P. Buades Cifre; convocatòria de cinc places de Becari (dues d’estudis de mòduls formatius o pre-universitaris i tres per a universitaris), amb la finalitat de donar continuïtat al programa anual de becaris de l’àrea de Medi Ambient. Autoritzar la despesa, per un import màxim de 6000 euros, a raó de 1200 euros per beca.

A proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany Espada  vam aprovar la devolució d’ingressos indeguts atesa la diferència existent entre les quotes tributàries previstes per botigues i per supermercats a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus, considerant que l’errada en la identificació de les tipologies tributàries pot tenir greus conseqüències i vist l’informe emès per l’Interventor municipal de dia 23 d’abril de 2012 on es constata, entre d’altres, l’errada existent a l’hora de classificar les tipologies tributàries, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda procedir a la devolució d’ofici de les següents quantitats en concepte de taxa de recollida i tractament de fems a tres botigues; 3.411,31 € a cada una

Vam aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a l’esport de competició i la realització d’activitats esportives durant el curs 2011/2012 i de la convocatòria. A  proposta del Regidor delegat d’Esports i Joventut Sr. Bartomeu Fuster Capllonch Despesa, per un import màxim de 35.000 euros.

Vam aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques a associacions de caire social, sense ànim de lucre, i de la convocatòria. Despesa, per un import màxim de 10.000 euros.  

Es va aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de les Estades Esportives, i convocatòria de la licitació a proposta dels Regidors delegats d’Educació Sr. Martí J. Roca Olivieri i d’Esports Sr. Bartomeu Fuster Capllonch  , essent l’objecte d’aquest contracte, entre d’altres l’organització de les següents activitats:

Activitats de temps lliure

Activitats esportives

Tallers de manualitats

Activitats extraordinàries ( sortides, excursions, demostracions...)

L’adjudicació del contracte, es durà a terme mitjançant procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris de valoració. La despesa de 200.000 € (IVA inclòs).

- Adjudicació de l’execució de les obres relatives a l’adequació i la rehabilitació de l’espai lliure ubicat a l’edifici municipal polivalent “Miquel Capllonch” del Port de Pollença mitjançant contracte menor

Vista la necessitat de procedir a l’adequació i la rehabilitació de l’espai lliure ubicat a l’edifici municipal polivalent “Miquel Capllonch” del Port de Pollença atès el seu estat actual el qual fa necessari l’execució de determinades actuacions per a la seva millora, de conformitat amb la documentació tècnica i gràfica elaborada pels serveis tècnics municipals. A la vista dels cinc pressupostos aportats, s’informa favorablement la proposta presentada per l’entitat “MARCOS I XISCA S.L, per un import total de 35.294,78 euros (IVA exclòs)

- Adjudicació de l’execució de les obres relatives a la reparació del paviment asfàltic del pati del CEIP Port de Pollença mitjançant contracte menor. Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis i Educació Sr. Martí J. Roca Olivieri relativa necessitat de procedir a la reparació del pati del CEIP del Port de Pollença atès el seu estat actual el qual fa necessari la pavimentació asfàltica del mateix, a la vista dels tres pressupostos aportats, es proposa la proposta presentada per l’entitat “LÓPEZ CHACON S.L.”, per un import total de 16.500 euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor

Manel Fontdevila.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb