URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de maig.

Alternativa | 30 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2012    

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de febrer de 2012    

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient núm. 10 INT/2012) Informe intervenció. Modificació del pressupost derivada del RD 4/2012.

L’Ajuntament ha obtingut una valoració positiva del pla d’ajust  aprovat al ple de març i ha signat un crèdit amb el Banc de Santander  per import de 548.306,87 €. Amb un tipus d´interés del 5, 939% revisable trimestralment, una abús. Termini: 10 anys amb 2 de carència No hi ha comissions d´apertura ni cancel.lació, si es fa anticipadement, com a mínim s´haurà de fer pel 40% del principal corresponent a la quota del mes.Amb aquesta operació s’ha obtengut una liquides no prevista inicialment que permet suplementar diferents partides.

Nota afegida a les 16:35: Una vegada que el crèdit bancari va ser incorporat a la tresoreria de l'ajuntament i un tancament de comptes favorable a l'ajuntament amb el recaptador d'imposts, aquest va tenir liquidessa per pagar factures endarrerides que no havien tingut crèdit suficient en pressuposts anteriors (en cristià, gastar sense doblers), ara s'ha d'incorporar al pressuposts corrent i per això aquest punt de l'ordre del dia .

En resum, no es gastarà cap euro més del previst, tot ve d'enrrera.

 Pensam que el fet de que s'hagi signat el crèdit per pagar el proveïdors no vol dir que ara estiguem millor que abans, i per tant aquests doblers haurien de quedar per imprevists que sempre surten al llarg d'un any, pensam que s'hauria de ser més prudent. Assignar més de la meitat d'aquest teòric romanent a festes és un símptoma de viure d'esquenes a la realitat i caure al populisme que ens ha dut on estem, També pensam que cal prudència ja que consideram que s’ha adjudicat les platges a l'AAVV del Port de Pollença amb unes condicions temeràries el que podria ser causa de haver necessitat d'aquest romanent a final d'any.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit (expedient núm. 11 INT/2012) Informe d’intervenció.

 Es tracta de tota una sèrie de canvis al pressupost del 2012; canvis de partida i ampliació  o creació de noves partides.

- Per a l’adquisició de les aules d´assaig fins ara llogades. 14.642,88€ (donant de baixa al la partida pel lloguer de les mateixes aules).

- Per aplicar despeses corresponents a les quotes de l´SGAE de les festes locals, dita modificació es finançaria amb la baixa de crèdits de l´aplicació prevista per quotes SGAE de l´àrea de despesa del  festival de Pollença. 4000€.

-Estam d’acord amb crear una partida per reformar el local de la ràdio municipal però tenim dubtes de que  el més lògic treure aquests doblers del sobrant de la liquidació de la rehabilitació de la infraestructura de Gotmar, que es troba a un estat lamentable.

- Tampoc tenim massa clar que  per cobrir  la plaça de tècnic d’informàtica ( excedència de 2 a 5 anys) s’opti per contractar una empresa externa (91.108,56 euros).

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012. Informe d’intervenció.

 Relació de factures presentades per la societat general d´autors d´Espanya (SGAE) per import total de 26.869,74€ corresponents a despeses no aplicades als pressuposts dels exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, dites factures es troben conformades pels responsables del servei. L’SGAE va  presentar diferents reclamacions que interromprien els terminis de prescripció i a més ha presentat una  reclamació judicial contra l´Ajuntament. A la Comissió es va informar que la quantitat demanada en total era de 60.000 euros i que s’havia negociat reduir la quantitat reclamada judicialment i el pagament fraccionat. Encara s’està negociant el pagament de les quotes de la ràdio municipal que no s’han pagat mai, un tema pel que vam insistir a la legislatura passada sense cap resposta. 

El que no sabem és si s’ha tingut en compte quines obres tenien drets d'autor i quines no, a més que aquestes factures tenen un 16 o 18% + IVA  de sobrecost pel tema de l'iva repercutit no descomptat de la recaptació dels concerts.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del Festival internacional de Música de Pollença   

Ordenança (pdf).

Es regula un altre aspecte del Festival i per primera vegada s’aprova una ordenança de preus, el més destacat és que aquests pugen 5 euros. S’ha eliminat el descompte als funcionaris i als alumnes del Conservatori (ara el descompte del 25% es fa als alumnes de l’Escola de Música). Es manté el descompte del 10% als residents.

A l’import s’ha inclos l’IVA. El nostre regidor en Miguel Sánchez ha fet un estudi sobre el tema i suposem que l’import de l’IVA suportat a les factures és molt superior al repercutit i que per tant durant anys s’ha pogut fer un perjudici econòmic a les arques municipals per no reclamar l’import pagat de més. Segon aquest estudi que publicarem només al 2011 estam parlant de 28.758 euros.

8.- Denegació, si procedeix, de la sol·licitud de declaració de compatibilitat presentada pel senyor Ruben M. Pasantino López, agent de la Policia Local, funcionari de carrera.

Demana compatibilitzar la feina de policia local amb la de taxista, cosa que no és possible.

9.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta.

Hi havia dos candidates i a la comissió va haver consens sobre triar la de major edat i amb un curriculum mes adient; Margalida Llobera Cifre.

10.-  Aprovació, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat   

 Un tema que s’arrossegava fa anys,Es fa per poder signar un conveni amb els propietaris de Cala Bóquer, tema contemplat al Catàleg de Camins, i separar el camí de la possessió. Tendria la mateixa amplària i seria una mica més llarg. Al tema dels camins públics encara resta molt de feina a fer.

11.- Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci de la Gola en sessió celebrada dia 16 de maig de 2012 relatius a la dissolució de dit Consorci

Dissolució definitiva d’aquest Consorci, ara cal fer feina a un bon conveni ambla Conselleria per a una bona gestió de la zona humida de la Gola.

12.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu    

Presentam aquesta moció, idea del nostre company Joan Cifre,   en el sentit que ja vam explicar a l’article “aprofitar el que tenim” .En un moment com l’actual és el moment de donar valor als espais públics dels que disposem

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM  sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris públics  (veure moció)

14.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya (veure moció).

 Mocions presentades a iniciativa del PSOE que hem signat en defensa de la sanitat pública i al cas concret de les Balears contra el tancament de dos hospitals públics. El govern del PP vol destruir el nostre mínim Estat de Benestar mentre rescata els bancs privats amb els nostres doblers.

15.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 


No trobau que els desgovernants distribueixen malament la riquesa? De vegades em fa l'efecte de que hauria de venir aquella repartidora de la qual parlaven tant devers el 31.

 

Dibuix original de Miquel Trias (un luxe).

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb