URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Alternativa | 31 Maig, 2012 21:49 | facebook.com twitter.com

Abans de començar el regidor d’UMP va demanar disculpes per que es va equivocar quan no va votar al darrer ple la moció a favor de l’obertura del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola   

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2012    

Davant la petició per part del propietari de Ca na Teresa, del enregistrement del ple en el que el batle ens va donar l'enhorabona a nosaltres i el PSM dels foguerons pel seu tarannà crític però respectuós. El batle ha volgut aclarir aquest punt.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de febrer de 2012  

Aprovades les tres actes per unanimitat. 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient núm. 10 INT/2012)

Informe intervenció. Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE, PSM i Esquerra.

Vam demanar disculpes a l’equip de govern ja que en un principi vam pensar que s’augmentaven les despeses... i no és així. L’Ajuntament ha signat un crèdit amb el Banc de Santander  per import de 548.306,87 €, amb un tipus d´interés del 5, 939% que ha estat incorporat a la tresoreria de l'ajuntament i amb un tancament de comptes favorable a l'ajuntament amb el recaptador d'imposts, ha hagut liquides per pagar factures endarrerides que no havien tingut crèdit suficient en pressuposts anteriors, ara s'ha d'incorporar al pressuposts corrent. Abans del ple es va aprovar una esmena i és suplementa el pressupost del Festival amb 150.630,59 euros per tenir un extra per imprevists o pagar factures endarrerides que encara no han estat signades per cap regidor ni tècnics i que si són signades s’inclourien en extrajudicials futurs

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit (expedient núm. 11 INT/2012) Informe d’intervenció. Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE,CiU, PSM i Esquerra.

 Vam felicitar al regidor de joventut per  l’adquisició de les aules d´assaig fins ara llogades. 14.642,88€

Respecte a les quotes de l´SGAE de les festes locals, per desgràcia no podem fer res i vam recordar a PSOE i PP la seva responsabilitat en el desgavell dels abusos de l’SGAE.

La regidora va acceptar la nostra esmena de que la partida per reformar el local de la ràdio municipal no surti del sobrant de la liquidació de la rehabilitació de la infraestructura de Gotmar, sinó de 1000 euros de la liquidació de la xarxa de Gesa del Centre de dia. Esperam que la partida de reformar el local de la ràdio municipal es pugui ampliar, igual que hi hagi doblers per fer millores a Gotmar.

El tema més polèmic va ser cobrir la plaça de tècnic d’informàtica (excedència de 2 a 5 anys)amb la contractació d'una empresa externa privada (91.108,56 euros). La majoria dels partits de l’oposició ens vam mostrar contraris a aquesta privatització.

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012 Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE,CiU, PSM i Esquerra.

Informe d’intervenció.

 Relació de factures presentades per la societat general d´autors d´Espanya (SGAE) per import total de 26.869,74€. Encara s’està negociant el pagament de les quotes de la ràdio municipal que no s’han pagat mai, un tema pel que vam insistir a la legislatura passada sense cap resposta.  Fins ara l'SGAE ha cobrat el que ha volgut vam demanar que a partir d'ara es controli quines obres tenien drets d'autor i quines no, cosa que no s'ha fet anteriorment.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del Festival internacional de Música de Pollença     Ordenança (pdf).  Aprovada amb l'abstenció d'UMP

Vam donar l’enhorabona a la regidora de cultura per regular per primera vegada una ordenança de preus. La regidora ha acceptat esmenes que hem presentat prèviament com incloure l'IVA a les tarifes, ampliar la reducció de 25% dels preus dels alumnes de l'Escola de Música, als professors i a la banda. Igualment s'ha acceptat que per demanar la reducció de resident no sigui necessari un certificat d'empadronament i si un DNI. També s’ha acceptat ampliar la reducció d'un 50% dels 12 als 14 anys.

8.- Denegació, si procedeix, de la sol·licitud de declaració de compatibilitat presentada pel senyor Ruben M. Pasantino López, agent de la Policia Local, funcionari de carrera.

Aprovada la denegació amb unanimitat.

9.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta.

Aprovada per unanimitat; Margalida Llobera Cifre.

10.-  Aprovació, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat. Aprovada amb l'abstenció del PSM.

Vam recordar totes les peticions que va fer la Plataforma pro camins públics i obert a tots els partits a principi de la legislatura. Entre altres la nostra moció aprovada al ple del setembre 2007 del camí coll d’en Patronet. 

11.- Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci de la Gola en sessió celebrada dia 16 de maig de 2012 relatius a la dissolució de dit Consorci. Aprovada per unanimitat

Dissolució definitiva d’aquest Consorci que va tenir un inici molt opac Però parlant del futur el que cal ara és recuperar totalment els serveis que es donaren l’any passat al Centre de Turisme Ornitològic a l’hora de considerar un futur conveni a signar amb Espais Natura Balear: horaris, personal, presència a internet, activitats divulgatives i escolars, voluntariat...  Seria bàsic redactar un pla d'usos i una programació del Centre ja de cara a la propera tardor i en especial pel 2013.

12.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu. Aprovada per unanimitat

La nostra moció coincideix amb una de les problemàtica detectada a l’informe relatiu a la situació que presenten els joves i menors d’edats del municipi, que hem rebut recentment,  és la de jover fent ús de les pistes esportives del centres escolars en horari no lectiu i  sense permís. i una de les propostes de l’informe b el que demana aquesta moció. Ara cal començar a fer feina per obrir en horari no lectiu les pistes esportives de segons quins centres educatius del municipi, de forma regulada per l’Ajuntament, per tal que el jovent del municipi pugui utilitzar aquests espais.

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM  sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris públics  (veure moció)

14.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya (veure moció).

Aprovades amb les abstenció de PP i UMP

No ens sorprès l’abstenció del PP però si la d’UMP no comprenem per que no ha votat a favor d’unes mocions que bàsicament el que defensen és la sanitat pública.

15.- Propostes/Mocions d’urgència

 UMP va presentar una moció d'urgència al ple demanant emetre un comunicat conjunt del ple de l’Ajuntament de Pollença per condemnar els actes violents succeïts durant la visita del President del Govern i en defensa del dret a manifestar-se pacíficament.

La urgència va ser rebutjada, vot a favor d’UMP, abstenció del PP i vot en contra de la resta de grups.

Si es volia fer un comunicat conjunt el procediment no era un debat al ple amb una exposició de motius prou discutible, començant pel propi enunciat. El senyor Bauza ens va visitar com president del PP no del govern.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de Batlia

- Execució de sentència; pagament de 194.103 euros con indemnització  als propietaris d’unes cases fora d’ordenació que havia al polígon. Ha de pagar la Junta de Compensació de la que forma part l’Ajuntament

- Execució de sentència  indemnització- pagament al psicòleg. 42.969

Publicarem els precs i preguntes  i articles sobre alguns dels temes tractats. 

Una bona notícia l'aprovació de la moció per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu.

 

 

La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

Alternativa | 31 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

L’Associació de Veïns del Moll serà la explotadora de les platges del Port de Pollença i la Cala Sant Vicenç aquesta temporada 2012, l’AAVV ha tingut tot just com competidor el guanyador del passat any (F & A Beach).

ALTERNATIVA PER POLLENÇA ja ha manifestat les seves dubtes damunt la viabilitat d’aquest projecte de l’AAVV ja que el nombres no ens surten, nombres que passem a detallar a continuació:

La Associació de ha resultat guanyadora a la licitació dels següents lots:

LOT A: Platges de la Cala Sant Vicenç per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 29.215,00 Euros amb unes millores valorades en 56.258,50 euros.

LOT D: Platja de l’Aubercuix per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 86.950,00 Euros amb unes millores valorades en 90.389,00 euros.

LOT E: Platja dels tamarells per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 347.250,00 Euros amb unes millores valorades en 109.132,50 euros.

LOT G: Canal per embarcacions sense motor per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 42.950,00 Euros amb unes millores valorades en 42.540,50 euros.

Tot això fa un total de 804,685,00 euros (pels nostàlgics 133.888.318 ptas), hem de dir que les valoracions de les millores han estat fetes per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i no valorades per l’AAVV.

Aquests 804.685,00 euros no és la despesa real, ja que he tingut en compte que pot ser que el 75% de les millores plantejades ja les tinguin d’anys anteriors i per tant tot just hauran de fer front a un 25% d’aquestes millores, malgrat això he afegit un 10% més per imprevists de darrera hora que aquestes millores (material que es pensava que estava bé i no està,  despeses d’instal·lació etc), per tant tot just tindrem en compte el 35% per cent d’aquestes millores valorades per l’Àrea de Medi Ambient. Per això el pressupost podria quedar de la següent manera:

Lot A

Platja Sant Vicenç

     
   

Oferta

29.215,00

29.215,00

 
   

Millores

56.258,50

19.690,48(**)

48.905,48

Lot D

Plaja d'Aubercuix

     
   

Oferta

86.950,00

86.950,00

 
   

Millores

90.389,00

31.636,15(*)

118.586,15

Lot E

Playa de Tamarell

     
   

Oferta

347.250,00

347.250,00

 
   

Millores

109.132,50

38.196,38(*)

385.446,38

Lot G

Canal Emb. sense Motor

     
   

Oferta

42.950,00

42.950,00

 
   

Millores

42.540,00

14.889,00(*)

57.839,00

           
   

TOTAL

804.685,00

610.777,00(*)

610.777,00

 

(*) Reducció al 35% de les millores plantejades
(**)Reducció al 35% de les millores plantejades malgrat sigui la primera vegada que gaudeixen de la concessió.

Per tant si al 610.777,00 euros, que seria la quantitat compensada que surt de la suma de l’oferta econòmica més les millores, més un càlcul que he fet de despesa de personal de 6.000,00 euros (salaris dels treballadors + Seguretat Social) per 5 mesos que durarà més o manco la temporada de platja que ferien un total de 30.000,00 euros , més 10.000,00 euros de serveis exteriors (avaries de maquinaria, reparació de gandules, etc) dona un total de 650.777,00 euros de pressupost de despesa per la temporada.

L’AAVV ha hagut de renegociar el deute pendent corresponent la explotació de les platges corresponent a l’any 2009 del que queden pendents 73.550,15 euros, durant els mesos de juliol a octubre la quantitat a amortitzar és de 23.437,99 euros en concepte de principal més interessos, però hi ha un altre circumstància molt perillosa, i es que de novembre a març, es dir fora de temporada d’explotació de les platges s’han d’amortitzar 25.252,21 euros sense en teoria tenir cap tipus de facturació corresponent a les platges  

En resum, l’AAVV per fer front a les obligacions haurà de facturar la quantitat de 699.467,20 euros IVA exclòs amb una situació econòmica que no convida al optimisme i en tot just 5 mesos d’activitat.

Des de ALTERNATIVA PER POLLENÇA desitgem que aquest projecte arribi a bon port, però tenim moltes dubtes per la situació econòmica actual, ja que si no podem fer front al pagaments al manco de les ofertes econòmiques una vegada més serem els pollencins els màxims perjudicats.

Miquel Sánchez

Notícia a a la publicació Au idò! 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb