URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Camí de Cala Bóquer.

Alternativa | 06 Juny, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de dijous es va aprovar la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins per  possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat. Aprovada amb l'abstenció del PSM 

 A la nostra argumentació vam recordar i demanar per les propostes que ens va fer arribar la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts a tots els partits en qüestió de camins per la legislatura 2011-2015 (veure article) i a les que es trobava resoldre la problemàtica d’aquest camí de Cala Bóquer.

1. Incloure dins l’inventari de béns de tots els camins del catàleg de camins de Pollença,que no estan pendents de cap al·legació.

2. Complir la moció que vam presentar al ple de setembre de  2007 del camí coll d’en Patronet i que es va aprovar amb l’abstenció del  PP-UMP

Primer.  Iniciar l’obertura d’un expedient d’investigació que reculli fonts orals  no contemplades al catàleg, per acabar de complimentar-lo

Segon.  Iniciar la recuperació del camí amb especial cura de protegir el tram del camí empedrat.

Tercer. Indicar el tram en el seu inici i al seu final.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

3. Iniciar diligències per resoldre  la problemàtica del   camí del Coll de Síller .

4. Executar l’acord de regulació del camí de Ariant, i garantir-ne la continuació del iniciaten el de Ternelles.

5. Compromís  per tal de garantir el pas al camí de Ternelles.

6. Una vegada retirades les barreres cal recuperar totalmente  el camí vell de Pollença a Lluc

7. Actualitzar una mapa de camins públics o d’ús públics del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderime al nostre municipi.

8. Compromís de tots els membres del govern municipal de recolzar les propostes fetes per tal de garantir el pas en camins prèviament inclosos en el catàleg, fent una recuperació d’ofici en tots aquells que siguin inclosos en l’inventari de béns.

Respecte al tema concret del camí de Cala Bóquer

A l’acord d’aprovació definitiva del Catàleg de camins aprovat al ple en sessió ordinària celebrada dia 25.09.08 es va incloure aquesta previsió:

“3r.- Estudiar la possibilitat i viabilitat de subscriure un conveni amb la propietat de les cases de Bòquer i els propietaris de Lassarell, per tal de substituir l’actual pas per la clasta de les cases per un altre lloc habilitat a l’efecte, per fer compatible l’ús públic del camins i l’ús privatiu dels propietaris”.

Cal adaptar el nou traçat resultant (veure pdf) en els plànols corresponents del PGOU, aprofitant l’actual procediment d’adaptació d’aquest al Pla Territorial, així com l’acondicionament i senyalització del camí alternatiu a càrrec de la propietat.

L’arquitecte municipal ha elaborat un informe amb una comparativa entre ambdós traçats, actual i alternatiu, en relació a la longitud, amplària i equivalent econòmic, la seva conclusió és la següent:

“.../...La diferència dels metres quadrats entre el camí original i l’alternatiu proposat és de 615 m² que representa un 25% en excés i ambdós són de la mateixa qualitat ambiental. En referència al valor econòmic del camí original i el camí alternatiu proposat no precisa cap tipus de compensació econòmica atès la seva equivalència bàsica, tot fent constar als efectes oportuns, que l’esmentat valor  no supera ni de bon tros el 25% dels recursos ordinaris del pressupost anual de la Corporació

 I el que es va aprovar va ser el segënt:

        1r.- Aprovar inicialment l’expedient de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer dels inclosos dins la relació del Catàleg de camins del t.m. de Pollença, reproduït en el plànol/document núm.1 adjunt a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 14.09.11, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb el tram alternatiu que consta també reproduït al plànol/document núm.1 esmentat, i que discorre íntegrament per dins la mateixa propietat, amb l’objectiu de substituir l’actual pas per la clasta de les Cases de Bòquer per un altre lloc habilitat a l’efecte i fer compatible l’ús públic del camí i l’ús privatiu dels propietaris, mitjançant l’afectació simultània del tram proposat com alternatiu al seu ús públic.

2n.- Determinar la necessitat de fer constar en el moment de formalitzar la permuta, que les tasques de delimitació, comprovació, descripció (amb expressió, si escau, dels seus límits generals, confrontants, extensió perimetral i superficial), senyalització i la resta d’operacions tècniques i jurídiques que, en el seu cas, pertoquin, respecte d’ambdós trams de camins, aniran a càrrec i a compte dels particulars promotors, els titulars de la finca de Bóquer, havent d’incloure una clàusula de reversió per al supòsit que desapareguin els fins que haurien motivat la permuta o s’incompleixin les condicions a les quals estiguin subjectes, fent la comunicació de tot plegat al Consell Insular de mallorca ja que el valor del bé objecte de permuta no excedeix el 25% dels recursos ordinaris del pressupost anual de la Corporació.

3r.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini d’un mes, als efectes corresponents.

4rt.- Notificar el present acord als particulars promotors, , a efectes del seu coneixement i als que legalment pertoquin.

Proposta alternativa camí de Cala Bóquer.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb