URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Millora dels parcs infantils i catàleg patrimoni. (Junta 22 de maig)

Alternativa | 22 Juny, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

2.Les darreres Juntes de Govern han tingut una llarga durada per això el nostre portaveu no ha pogut estar a la seva totalitat i no hem publicat abans el resum ( el fem ara que tenim l’acta),demanam disculès..

A la Junta de Govern del dimarts 22 de maig a mes de debatre  i decidir sobre les autoritzacions d’ocupació de la via pública, entre altres lloc els de  la Plaça Major  (sobre el que ja hem publicat articles)

A més a més es van tractar i aprovar temes destacats que fa temps que reivindicavam des d'Alternativa com la millora dels parcs infantils i l'inici del catàleg del Patrimoni. 

A disciplina urbanística.

-  Una sanció de vint-i-set mil desset euros amb trenta-cinc cts. (27.017’35)  per la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’un edifici de nova planta d’ús d’habitatge.

- Una de nou mil vuit-cents trenta-un euros amb vuitanta-tres cts.  (9.831’83) per la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’una piscina, una bugaderia i una porxada; una sanció de Vuit mil set-cents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cts. (8.723’28) com a responsable de la realització sense haver obtingut la preceptiva llicència al solar 95 de la Urb. Gotmar de les obres de construcció d’un habitatge i piscina; sanció a imposar en un 5% del valor de l’obra realitzada,  d’acord amb l’establert a l’art. 46 de la Llei 10/90, de Disciplina Urbanística.

- Una de Set-cents cinc (705) euros per la realització sense haver obtingut la preceptiva llicència d’obres de reforma de l’edificació existent; sanció a imposar en un 5% del valor de l’obra realitzada que era legalitzable.

- Una sanció de Quatre-cents quaranta-un euros amb onze cts. (441’11) per la realització sense haver obtingut la preceptiva llicència de canvi de coberta; ; sanció a imposar en un 5% del valor de l’obra realitzada que era legalitzable.

- Per la realització sense la llicència d’obra preceptiva de la substitució parcial del forjat de la coberta, atès el pagament voluntari realitzat en data 25-04-12 de l’import de la sanció fixada en la resolució d’inici del procediment, per import de 114,10 euros.

 Dació de compte de les resolucions de Batlia relatives a la incoació de quatre expedient disciplinaris i sancionadors per infracció urbanística

- Vam aprovar la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura, relativa a les despeses en concepte de dietes i desplaçaments als conferenciants relacionats en la mateixa, essent un total de nou, els quals participaren en el XVIII Curs d’Història de Pollença Pagament de 120 € a cada un dels conferenciants relacionats, en concepte de dietes i desplaçaments per realitzar les respectives conferencies a l’esmentat curs d’Història; la qual cosa suposa un total de 1.080€.

- Es va aprovar la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local de promoció, en col·laboració amb l’Associació de Navegants d’Altura Mediterranis (Anam), per import de 3.618,35€ Iva inclòs, per la “Regata Bahía de Pollença –Barcelona-Port de Pollença”

- Es va aprovar la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes, Fires i Mercat de d’atorgar a l’associació Banda de Cornetes i tambors del Soldà les actuacions dins les festes locals 2012  i sol·licitar a la mateixa  que presenti les factures corresponents a les actuacions duites a terme fins a una quantitat total de 5.000 euros anuals.

- Es va aprovar la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes, Fires i Mercat de Pollença d’atorgar a l’associació cultural Xeremiers Orats les actuacions dins les festes locals de Sant Antoni Pollença, i Sant Antoni del Port, inclòs: escoles, jurat foguerons, tallar Pi, dia 17 a Ternelles fins acabar la festa, Sant Sebastia (assajos i dia de festa), Sant Jordi, San Pere, Fira de la Mar, Ballades Populars, Patrona (Revetl·la Pollencina, i Gegants), Fira d’artesania i altres actuacions puntuals que l’Ajuntament trobi oportuna la seva actuació. L’associació Cultural Xeremiers Orats haurà de presentar factures de les actuacions duites a terme fins a 3.500 euros anuals, dels quals 500 les destinaran a Sant Antoni del Port de Pollença.

 - Es va estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per un ciutadà demanant que se li indemnitzés pels danys soferts el passat dia 17.01.11 durant la celebració del davallament del Pi de Sant Antoni, quan al moment d’anar a descarregar el pi del carro, a la plaça Mercat ( davant l’antic Cine Capitol) i auxiliant a la tasca, els que ho feien (seguint, segons sembla, instruccions de l’organització), varen empènyer bruscament el pi en una maniobra sorprenent i gens habitual, que va fer que el pi caigués sobre la cama esquerre del reclamant, causant-li una fractura transversa de la tíbia esquerre en 1/3 medi distal. 15.170,12-€ (14.807,04´-€ derivats dels danys corporals soferts, més 363,08-€ derivats del cost de diverses despeses farmacèutiques, i de rehabilitació realitzades).

- Resolució, de cinc expedients sancionadors per infraccions de l’ordenança municipal d’animals domèstics.

- Resolució, de tres expedients sancionadors. Neteja vies públiques i recollida RSU  

- Resolució d’un expedient sancionador. OM de Policia i Bon Govern

- Resolució d’un expedient sancionador. Dues infraccions de la Llei 1/92 de protecció d’animals que viuen a l’entorn humà.                       

- Resolució de dos expedients sancionadors per la comissió d’infraccions administratives sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

- S’informa desfavorablement a la sol·licitud d’autorització per a la realització d’escultures d’arena a la platja del Port de Pollença  davant la Demarcació de Costes en Illes Balears.

- Aprovació de l’expedient de contractació del servei de redacció del Catàleg de Protecció del Patrimoni de Pollença. Mitjançant procediment negociat sense publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris d’adjudicació/negociació.

- Aprovació, de l’expedient de contractació del subministrament dels jocs infantils per a l’edifici polivalent del Miquel Capllonch del Port de Pollença. Mitjançant procediment negociat sense publicitat.. 40.000 € (IVA inclòs) amb càrrec a la pertinent partida del Pressupost municipal de 2012.

- Adjudicació del contracte menor de subministrament de noves peces per substituir les peces deteriorades dels parcs infantils del municipi i procedir a la seva adequació per tal de poder-ne fer un ús correcte. Es proposa la proposta presentada per l’entitat “H2O2 SPORT GLOBAL”, resultant ser la més econòmica, per un import total de 17.995’00 euros (IVA exclòs).

-Expedient de contractació d’arrendament, sense opció de compra, dels servidors informàtics mitjançant procediment negociat sense publicitat. Adjudicació del contracte de subministrament del lloguer, mitjançant renting, dels servidors informàtics de l’Ajuntament de Pollença al licitador “GRUPO LEVEL ELECTRONICS TELECOMUNICACIONES” per un import de 42.352’32 € (IVA exclòs)

- Es van adjudicar els contracte privats per a les actuacions del 51è edició del festival de Música de Pollença.


Alternativa per Pollença forma part de la Plataforma Contra les Polítiques de la Por. Una Plataforma ciutadana (formada per ciutadans, partits polítics, diferents col·lectius entre ells Indignats Pollença) per lluitar contra la política de repressió i retallades que està portant a terme el govern del PP. El dia 29 a les 20.00 h. hi haurà una concentració a la Plaça Major de Pollença.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb