URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de juny.

Alternativa | 27 Juny, 2012 22:25 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Resultat del ple i primera valoració.  

1.- Aprovació, si procedeix de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm 2/2012.

Segon reconeixement extrajudicial d’enguany. Respecte al que s’ens havia presentat a la Comissió va haver canvis i finalment el llistat arriba a les 57.475,37 euros de factures de l’anterior legislatura.  Finalment es va incloure la factura per valor de 18.304 euros.

de reparacions fetes a la xarxa d'aigua de la Cala Sant Vicenç. Un desgavell més; unes reparacions que hauria d'haver fet el concessionari (Aigües  Cala Carbó). Esperam que l’Ajuntament rescati abans de l’estiu que bé aquesta xarxa que ens trobarem en molt mal estat ja que Aïgues Cala Carbó s’ha preocupat bàsicament de guanyar doblers fàcils i no d’invertir en el manteniment i reparació de la xarxa. Els que pensen que una gestió privada sempre és millor que la pública haurien de veure el que ha passat a aquest servei; uns s’han portat el benefici i tots pagarem les despeses.

També vam saber que l’oposició a l’escola de música per la qual es van llogar 26 ordinadors portàtils (2.385,96 euros), va quedar deserta. Mª Mar Sastre que era la regidora de cultura desconeixia que s’haguessin llogats aquests ordinadors. Un altre desgavell

Hi ha més de 70.000 en factures de l’anterior legislatura no signades per cap tècnic ni regidor.

2.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Aprovada amb l’abstenció del PSM

Ja que a aquest tema el PP com a altres ha decidit fer un viatge al passat, està molt bé poder aprofitar les noves tecnologies per bonificar amb un 100%  l'import de la taxa dels certificats d'empadronaments, ara necessaris pel descompte de resident, quan s’obtinguin directament a través d'internet.

Si s’obté a l’Ajuntament la taxa és d’un euro.

3.-Aprovació provisional, si procedeix, de la proposta d’acord sobre la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta amb l’empres Algalia Esport SL. Aprovada amb els vots a favor de PP i  Lliga, vots en contra de PSM i UMP, abstenció de PSOE, CiU, Esquerra i nosaltres. Farem un article.

El que s’ha aprovat al ple és la proposta d'acord entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària (que també deixa la piscina descoberta de Pollença, es mantindrà oberta per altra empresa). Tots hem sortint perdent Ajuntament i empresa.

4.- Aprovació, si procedeix de la proposta de nomenament de carrers del municipi. Aprovada per unanimitat.

Es tracta de carrers de la urbanització de Llenaira (noms d'arbres i arbusts), Gotmar (ocells), Síller (flors), Bòquer (la pedrera), La Gola (Torrent de Síller), Las Palmeras ( es normalitzarà; Les Palmeres) i cercar un camp semàntic pels vials de la urbanització (vam triar el de peixos), Can Botana (microtopònims), Polígon Industrial (professionx).

Vam demanar nomenar els carrers que es van aprovar la passada legislatura, entre altres la nostra proposta del carrer Margalida Comas.

5.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, PSM-EN, i ERAM per a la supressió de la taxa de matrícula anual pels refugis de fauna. Aprovada per unanimitat. Farem un article.

Pollença és el municipi de Mallorca amb set refugis de fauna que totalitzen 177 Ha. Esperam que el Consell llevi aquesta  taxa injusta i abusiva i que grava una funció pública, socioambiental, i que no comporta cap tipus d’aprofitament particular.

6.- Moció presentada pels grups municipals UMP, PSOE, CiU PSM-EN, i ERAM per a l’ordenació dels fondejos en la Badia de Pollença. Retirada per cercar una moció de consens. Farem un article.

Compartim la preocupació de la moció per l’impacte que provoca el fondegi massificat d’embarcacions a la badia del Port de Pollença el que ja no tenim tan clar és el segon punt de la moció on a un tema de medi ambient s’unia ja un tema purament comercial. Per altra part aquest tema és inseparable de la gestió de Ports i els fondejos a rústic.

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN per a la substitución del regidor responsable de la gestió de les platges. Rebutjada amb els vots a favor dePSM, Esquerra I CiU. Vots en contra de PP i Lliga i abstenció de PSOE i nostra. Farem un article.

El debat més llarg i dur d’aquesta legislatura que es va centrar en les banderes blaves i amb referències a la legislatura passada. Per a nosaltres el principal argument que era la no petició de les banderes blaves no era suficient per demanar llevar la delegació de les platges a la regidora. És molt més greu i preocupant els reiterats incompliments dels plecs de condicions als dos darrer concurs de gestió de les platges d’eu moll.

8.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiU, A, PSOE, PSM-EN, UMp I ERAM referente al transpost aeri. Aprovada per unanimitat.

Proposam que el Ministeri de Foment cobreixi el servei de connexió aeri entre illes i entre illes i la Península amb una nova Obligació de Servei Públic, declarant  un concurs públic per a la mateixa,  al qual el cost per a l’usuari quedi especificat en base a una tarifa plana i universal de 30 euros per als desplaçaments entre illes.

Demà us esperam a la Plaça de Pollença a les 20:00 h. No oblideu portar alguna cosa per fer renou. 

 

 

Junta general d'EMSER

Alternativa | 27 Juny, 2012 18:24 | facebook.com twitter.com

Resum de la Junta General d'EMSER que hem fet a les 19:30. 

JUNTA GENERAL D’EMSER

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre els destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat a 31 de desembre de 2009. Aprovada amb l'abstenció de PSM i Esquerra.

Memòria 2011

Comptes anuals 2011

Amb el format ja per entregar al Registre Mercantil poc es pot veure, els nombres indican una baixada del benefici resultat de la retallada en els doblers compromesos per l’Ajuntament i a que es va comprar més aigua de la dessaladora que l’any anterior. També demostren com l’empresa municipal pública es  rendible i que no necessita cap rescat.

 El que vam demanar, és el que es fa a EMAYA i el que és feia a EMSER fins a l'any 2006: un informe anual, on figuraven, per exemple, coses transcendents com són:


- Procedència de l'aigua impulsada a la xarxa, es a dir, quanta s'ha comprada, i a qui, en metres cúbics.(Gotmar, Arguta, Can Colet, El Clos, dessaladora...)
- Els preus de l'aigua comprada a cada un dels subministradors. 
- Les tones de deixalles recollides.
- Les hores extres pagades, per exemple.
- Les canonades substituïdes, preses noves instal·lades, fuites reparades....nivell de pèrdues i fuites....combustible consumit.
I un llarg etcètera que demostri que s'ha progressat o no, i demostri que hi ha hagut gestió, no tan sols feina de comptabilitat.

Aquest model és molt més complet i resulta molt més senzill i clar saber en quins punts millora o no l’empresa municipal

El gerent que va assistir a la Junta va dir que es passaria aquesta informació a tots els membres de la Junta.

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació.

Aprovada per unanimitat.

 

Preguntes ple de maig.

Alternativa | 27 Juny, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquestes són les nostres preguntes del passat ple de maig. Respostes de l'equip de govern en vermell

- Es podria cercar una solució per poder obrir les instal·lacions esportives municipals els dies festius, al manco les pistes tenint en compte la falta que tenen els joves pollencins d'espais lúdics

El regidor d’esports va dir que estava d’acord i que fa un mes que feien feina al tema.

- Es podria derivar qualcú dels becaris de medi ambient per  reforçar el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola?

A la visita del conseller de medi ambient al Centre es van comprometre a fer-ho.

- En quin punt es troben alguns dels compromisos adquirits per l’equip de govern a l’aprovació dels pressuposts:

1- Eliminació de barreres arquitectòniques?

Tot el que es fa actualment es fa aplicant la normativa d eles barreres.

Això simplement es fer el que marca la llei. El que demanam és sistematitzat el procés (pla bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques) i donar qualque pas per  reactivar la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Pensam que aquest ésel compromís quan es va aprovar els pressupost.

2- Regularització de la contratació de la conservació i manteniment d’enllumenat i jardins?  

Hi ha un esborrany de poda i un altre d’il·luminació.

A la legislatura passada ja ens van dir que havia esborranys, inclòs tenim un de la jardineria però passa el temps i no s’avança res en dos temes bàsics de gestió municipal. Temes que a més a més vam enviar al seu dia a fiscalia. Esperam que enguany es doni qualque pas de bons i de veres en la regularització d’aquests contractes.

 3- Partida per millorar les instal•lacions d’EMSER ?

Resposta de la regidora d’EMSER; s’han fet millores al taller mecànic, al subministrament de  combustible dels vehicles municipals, s’han adquirit quatre equips per control constant del nivell de clor als depòsits municipals. La instal·lació de taquilles de doble cos està en procés,s’han sol·licitat diversos pressupost però la seva col·locació no s’ha considerat prioritària  ja que així el va entendre la inspecció de treball i el delegat sindical, pensam que estaran en funcionament  aquest estiu. Cada setmana se dedica un vespre a cercar fuites, en aquest moment tenim un 20 % de fuites, ha hagut una reducció considerable.

Al Consell d’Administració d’EMSER vam insistir a aquest i altres temes, properament publicarem un article.

- Quan ens reunirem per parlar de l’adaptació del PGOU al Pla Territorial?

El batle va dir que estava pendents del decret del turisme que ens afecta de manera important. L’equip redactor farà les adaptacions i després ens reunirem

- En quin punt es troba el compliment del plec de condicions de l’empresa que fa la neteja viaria?

El regidor de serveis va dir que estaven contents i que tenien comunicació fluida.

Ens sembla molt bé que el regidor de serveis ens informi del seu estat d’ànim i comunicació però questa no era la pregunta. Demanam una resposta objectiva sobre com es troben els punts del plec de condicions

- L’access a l 'aqueducte-canonada que porta l'aigua des de la font de l'Algaret, dins Ternelles, fins a Pollença, es veu impossibilitat a la major part de trams, per l'instal·lació de llargs trams de fil ferrada, a vegades adossat al mur, i a molts indrets damunt al mur, quan aquest mur es suposa de propietat municipal. Aquesta situació ha estat denunciada en reiterades ocasions i havent-hi constància escrita des de 2001. Al no ser l’accés possible, les conseqüències son negatives pels interessos col·lectius, ja que no es pot saber si hi ha fuites dins aquest tram de canonada d'uns 1600 metres, ni si hi ha veïnats que puguin agafar aigua de forma fraudulenta. I tot això a pesar de que la junta de Govern de 12 de gener de 2005, va prendre l'acord de iniciar els treballs per establir la servitud d’aqüeducte.

Reposta de la regidora d’EMSER,na Maria Buades. En quan a l’accés a la canonada de l’aqüeducte de Ternelles.  No és cert que no es pugui acceder a les canonades, de fet els operaris d’EMSER entren vàries vegades a l’any per comprovar les fuites i retirar vegetació. L’accés es fa a peu cada cert temps per damunt del mur o del tub. Si que és cert que hi ha qualque tancament amb barres i fil ferro que dificulta el pas però no impedeix poder anar.  La dificultat es troba en que malgrat hi hagi una servitud de pas,  evident i clara a favor de l’Ajuntament, és que a dia d’avui encara no esta feta la delimitació ni està inscrita com carrega en el registre de propietat.

És cert que travessa parcel·les privades i que hi ha l’acord de la Junta de Govern de 2005 que es  farà. El primer pas es encarrega la realització de plànols topogràfics de tot el traçat de la conducció, que no hi ha.

- Quan es pensa delimitar aquesta  servitud, així com del diposit de Ternelles, de les Conduccions de Can Puig, i diposit de Can Porquer.

Batle; l’aigua que ve de Can Puig esta dins zona de servitut de carreteres, i pensa que aquesta si que tenia quan es va fer l’obra la resta és una qüestió tècnica més complicada


- Es pensa utilització, del diposit construit l'any 1993, del Diposit de Can Sionet (Prop de 20 anys de la seva construcció i mai s'ha emprat)

Contesta la regidora d’EMSER; el dipòsit de Can Sionet; mai s’ha arribat a posar en servei per que  la infraestructura actual es suficient per donar pressió , i  la seva posada en funcionament significaria una  despesa addicional, ja que s’hauria de revisar totalment


- Com col·laborara l'Ajuntament de Pollença col·laborara a la neteja del torrent organitzada per GADMA.

Contesta la regidora de medi ambient; aportant material, la llanxa de salvament que va actuar a Cala Boquer, i un camió amb dos homes


- L'Ajuntament podarà les branques dels arbres a  part  del Passeig Boccoris, al carrer del Far i altres indrets del Port de Pollença que constitueixen un perill per a la circulació de vehicles i vianants ( fan que els vehicles hagin de maniobrar per evitar les branques, i els vianants botar de la voravia). 
Contesta el regidor de serveis; ja s’està fent. S’ha de podar quan es necessari. N’ hi ha molts d’arbres al municipi.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb