URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La fàbrica i la UNESCO:

Alternativa | 31 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false

Advertim al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Pollença que la declaració de la UNESCO de la Serra com a Patrimoni de la Humanitat  implica el compromís i la responsabilitat de preservar i conservar un patrimoni cultural com la fàbrica de Pollença i que, en cas de desclassificar-la, el denunciarem davant de l’organisme internacional citat.

La passada setmana vam poder escoltar i parlar amb el coordinador per a Espanya de projectes educatius de la UNESCO, Àngel Morillas, a una conferència organitzada per Unió Mollera Pollencina (veure article al blog d'UMP). A la mateixa ens va explicar el procés per arribar al nomenament de la Serra de Tramuntana, com a paisatge cultural, Patrimoni de la Humanitat i va deixar molt clar que cal continuar fent feina; s'ha de fer un pla d’actuació i  preservar els valors paisatgístics i culturals de la Serra. Per exemple, va dir que va ser molt important pel nomenament de la Serra aturar la urbanització del Guix i urbanitzacions com la de Cala Carbó a Pollença, i que tornar-les a posar en marxa podria significar la pèrdua de la categoria de Patrimoni de la Humanitat. Un exemple és el parc Yellowstone als EUA, que va estar a punt de perdre el seu nomenament per no respectar l’ecosistema (carreteres, aparcaments, contaminació d’una fàbrica...).

Quan va acabar la conferencia vam poder parlar amb el professor i li vam comentar la intenció del batlle de descalcificar un bé patrimonial catalogat com l’antiga fàbrica de catifes,  i ens va comentar que en cas que es fes aquesta desclassificació existiria la possibilitat de denunciar-ho davant de la UNESCO, ja que suposaria un atemptat contra el patrimoni cultural de la Serra.

Cal recordar que el GOB ja va enviar una carta al Secretariat del Comitè del Patrimoni Mundial advertint que les retallades en matèria ambiental i territorial que el Govern prepara poden afectar de forma molt negativa a la Serra de Tramuntana. L’informe de la UNESCO que avaluava la candidatura ja esmentava que: “Las presiones urbanísticas siguen siendo una amenaza para el bien propuesto".

Per tot això, recordem al Consell i a l'Ajuntament que la declaració de la UNESCO implica el compromís i la responsabilitat de preservar i conservar el patrimoni natural i cultural de la Serra al màxim nivell i els advertim que en cas de descatalogar la fàbrica procedirem a fer la corresponent denúncia davant de la UNESCO.

Articles anteriors sobre la fàbrica a aquest blog.

Lluitarem a tots el fronts possibles pel nostre patrimoni comú.

  

Prou privilegis militars! La costa és de tots.

Alternativa | 30 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  El dissabte 8 de Setembre a les 17:00 h, al final del passeig del moll  on comença la zona militar, l’associació Soca Arrel organitza una concentració i nedada reivindicativa per demanar que la platja de la base la puguem gaudir tots els ciutadans, no sols els militars. Cal dur ganes de nedar i  coses per renou (xiulets, casseroles,etc). Al moment d’escriure aquest article aquesta convocatòria té el suport del PSM, Esquerra i Alternativa per Pollença.

 L’actual situació de la Base del Port de Pollença és una estafa al poble de Pollença, ja que se li prohibeix als seus veïns i veïnes l’accés a una zona privilegiada del municipi amb l’excusa d’un ús militar i estratègic que no existeix.

 El Ministeri de Defensa porta a terme, des de fa anys, una política de desafecció de terrenys i equipaments que han deixat de tenir rellevància des del punt de vista de la defensa. Aquesta política permet la recuperació d’espais que, en funció de les seves característiques, poden ser utilitzats per a diferents usos: habitatge, equipaments socials, educació ambiental, etc.

 Als pobles de Pollença i Alcúdia existeix de fa anys una reivindicació ciutadana de recuperació per a l’ús civil de les bases militars dels municipis respectius. Es tracta de reivindicacions plenament compartides per la ciutadania i que tenen el suports d’acords municipals de tots dos consistoris.

 El manteniment de l’ús militar exclusiu d’aquestes bases no té sentit amb els plantejaments actuals de la defensa. Els seus usos, bàsicament recreatius per al personal militar, no justifiquen que la població civil no pugui gaudir d’aquests espais. En el cas de la base militar, hi ha a més un ús com a base d’hidroavions contra incendis, que en tot cas no és de naturalesa militar.

Cal recordar  a més a més que aquesta acció reivindicativa està totalment justificada per la falta de resposta a tota una sèrie d’acords institucionals:

- El 30 de juny de 2005 el ple de l’Ajuntament aprovà una moció del PSM sol·licitant la creació d’una comissió que estudiés la manera en que els terrenys de la Base del Port de Pollença podrien ésser retornats al poble. Aquesta comissió hauria d’incloure, a més dels partits polítics pollencins, una nombrosa representació de les diferents parts afectades i interessades en aquest projecte. L’objectiu és que al final els pollencins puguin gaudir dels terrenys de la base, actualment utilitzats en la seva majoria com complex turístic, i garantir la protecció d’aquell entorn que es troba amenaçat per les obres que els militars han anat fet durant anys sense cap control municipal.

- Al març del 2007 es va aprovar una proposició no de llei d'ERC pel retorn dels terrenys i instal·lacions militars  de Pollença (i al Cap de Pinar a Alcúdia) . Van a votar a favor EU, PNB, PP i CIU (només el PSOE va votar en contra) A la mateixa  s’instava al govern central a constituir en un període de sis mesos  una comissió mixta (Ajuntament  per un estudi dels espais no utilitzables per motius de defensa dels possibles usos civils de les zones s’ambdues bases.
"Aprobada la devolución de la Base y Cap de Pinar al pueblo. Las minorías y el PP apoyaron la propuesta de Esquerra Republicana y el PSOE se opuso (Diario de Mallorca)
.
La proposició no de llei la podeu trobar a la continuació de l'article.

- Al desembre de 2007 l’ajuntament va aprovar per unanimitat una moció que vam presentar Alternativa per Pollença en nom d’Esquerra Republicana (en aquell moment sense representació) en la que – s’instava al govern espanyol a crear la comissió mixta per tal que en un termini inferior a 5 anys es tornin aquests terrenys tal i com deia la Proposició No de Llei aprovada. -La Base un pas més aprop.

-Al maig de 2009 es va aprovar una proposició no de Llei presentada pel grup BLOC per Mallorca on tornava a instar al govern espanyol a fer compatibles els usos civils i militars dels terrenys i instal·lacions militars als municipis de Pollença (Base del Port de Pollença) i Alcúdia (Cap des Pinar), com a primera passa per a la seva plena reincorporació a l’ús per a la població civil. Es tornava a demanar crear una comissió mixta amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de Pollença i Alcúdia per estudiar les possibilitats de donar ús civil a les zones de les bases militars d’aquests dos municipis que actualment no tenen funcionalitat per a la defensa. –Article sobre el tema: Obrir el passeig

O sigui el govern central porta anys rient-se dels acord del Congrés dels Diputats, del Parlament de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Pollença. PROU!

Article anterior sobre el tema.-Aeròdrom, Base o Resort de Pollença ???

 
 
 
 (Segueix)

Junta de 17 de juliol. Expedients, reclamacions i adjudicacions 2

Alternativa | 29 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Segona part del resum del més important de la Junta de Govern del 17 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant.

- Es va aprovar la relació de factures de l’Agrupació de Protecció Civil de Pollença, com a justificants de les despeses realitzades per dita agrupació i de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Pollença, per un import total de 6.385,88 € amb càrrec a la partida pressupostària 134 48921 del pressupost de 2012.

Expedients sancionadors.

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.215/OM Animals domèstics una sanció de 120 € .

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.208/OM Neteja vies públiques i recollida RSUuna sanció de 90 €  

- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.125/ OM Neteja vies públiques i recollida RSU una multa de 150 €.

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5129/OM Animals Domèstics  una sanció de 300 €

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5127/OM Animals Domèstics  una sanció de 300 €

- Es va desestimar la reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada per quatre treballadors del servei de la recollida selectiva.

 El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers,  Conveni  que fou signat dia 15 de gener de 2002, amb  una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de pròrroga expressa, que s’haurà de rcomunicar dos mesos abans de la seva finalització.

· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida selectiva (UTE  FCC-LUMSA)  el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.   

· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de 2012.    

· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a partir de dia 1 de juny de 2012.     

Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les circumstàncies exposades  a l’apartat segon de la reclamació presentada no corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de  Pollença.

Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu existent entre el Consell de Mallorca i la  concessionària del servei (UTE FCC-LUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers   amb els seus propis mitjans i en aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la realización de servicios

Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1r.- Desestimar la petició  presentada mitjançant reclamació administrativa  prèvia  la via jurisdiccional laboral atès que en el present cas no hi ha una transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats. 

Un cas diferent seria el dels treballadors de l'Ajuntament subrogats a l'empresa de neteja que pensam haurien de tornar a fer feina a l'Ajuntament.   

VARIS

- Dació de compte de la resolució de batlia de requeriment de la documentació relativa a la contractació del subministrament de jocs infantils (expt.15/2012 llibre contractació) al licitador “PARQUES INFANTILES ISABA S.A.”, per un import de 28.536 € (IVA exclòs

.- Dació de compte de la resolució de batlia d’adjudicació del contracte administratiu del servei d’orientació educativa ( expt. 3/2012 llibre de contractació) Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació, un cop examinats els informes, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte del servei d’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença al licitador Sra. Antònia Ramis Nadal, per un import de 20.300 € (IVA exclòs),

.- Dació de compte de la resolució de batlia d’admissió de les empreses presentades a la licitació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. (expt. 30/2012 llibre de contractació). AXA, MAPFRE I ALLIANZ.

A la darrera Junta es va adjudicar a Mapre amb un estalvi important respecte a anys anteriors.

.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta de redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar. (expt. 41/2012 llibre de contractació)

.- Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar a consultors d’enginyeria i urbanisme S.L.” per un import de 13.804’05’ €, mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient

.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta d’instal·lació de conductors elèctrics per dotar de subministrament elèctric al nou edifici del Centre de Dia i Residència de Pollença..Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos aportats, es proposa aprovar el pressupost de menor quantia que és el de “Eléctrica Bahia S.L.”per un import de 6.683’12 € IVA inclòs, mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient.

Aquest estiu vam poder visitar el Centre de dia i residència de Pollença i comprovar el seu estat, esperam que aquest hivern a la fi es pugi posar en marxa el que ha estat una obra maldita.


 Avui comença el fil d'Alta Mar 2012.

Des de l’Associació d’Artistes i d’Amics de l’Art de Pollença, per segon any consecutiu, es posa en marxa el festival d’art Fil. Enguany amb el títol Fil d’Alta Mar 2012, fins el 2 de setembre.

Comptam amb actes artístics i culturals des de les següents manifestacions: arts plàstiques, música, arts escèniques, dansa, fotografia i literatura.

Fil és per a tots i de tots perquè el seu esperit és l’art al carrer. Per això comptam amb vosaltres.


¡Us hi esperam!

 


 

Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Alternativa | 28 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Resum del més important de la Junta de Govern del 17 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant. Per la seva extensió l’hem dividit en dues parts.

- Disciplina urbanística

- Dació de compte de les resolucions de batlia d’incoació de quatre expedients disciplinaris i sancionadors per infracció urbanística

- Dació de compte de les resolucions de batlia d’expedients sancionadors per infracció urbanística:

· Decret núm. 634.Exp. 44/05. Imposar una sanció de 43.442’03 euros.

· Decret núm. 635.Exp. 48/05. Imposar una sanció de 41.045 euros..

· Decret núm. 636.Exp. 65/07. Imposar una sanció de 44.537’18 euros.

· Decret núm. 637. Imposar una sanció de 9.372’50 euros.

· Decret núm. 638. Imposar una sanció de 7.968’50 euros

· Decret núm. 639. Imposar una sanció de 9.024’53 euros.

· Decret núm. 641. Imposar una sanció de 1.230’94 euros.

  El batle ha recuperat aquesta competència, ara les resolucions no es voten a les Juntes, només es dona compte de les mateixes. Insistim en que donada la gravetat d’aquest tema a Pollença i a pesar de que és una competència de batlia cal una reunió de portaveus per tractar-ho.

- Propostes de pressupost

- A proposta del Regidor delegat d’Esports, Sr. Bartomeu Fuster Capllonch es va aprovar el pressupost corresponent a les obres de reparació de les pistes de tennis del poliesportiu.Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els quatre pressuposts aportats, resultant ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat “Savia Proyectos y Mtos. S.L, per un import total de 17.397,80 euros (IVA exclòs).

 

- Recursos i reclamacions

Un capítol més del sempre polèmic tema de l'explotació de la platja d'eu moll.És lamentable que a la legislatura passada no s'optés per la gestió pública mitjançant l'Empresa Municipal  com es fa a Alcúdia i que ara sigui impossible per un decret del govern central.

- Vist el recurs de reposició presentat per l’entitat F & A Beach S.L.,davant l’acord de la Junta de Govern de dia 19 de gener de 2012, d’aprovació de la proposta de liquidació relativa a l’explotació dels serveis de temporada de 2011 a les Platges de Tamarells i Albercutx, la Junta de Govern, vists els informes emesos a l’efecte pels serveis tècnics municipals de 12/02/12 i 19/06/12, acorda:

1r.Desestimar les al·legacions núms.2ª.1.(barreres de contenció eòlica), 2ª.2 i 2ª.3.(fondejos), 2ª.4.(papereres), 2ª.5.(oxidocs i cadires amfíbies). Aquestes instal·lacions representen una diferència a favor de l’Ajuntament de 63.045,75 euros.

2n.-Estimar l’al·legació referent a la cessió d’aljubs i bombes, valorant aquestes instal·lacions en  la quantitat de 1.506,92 euros.

3r.Estimar parcialment l’al·legació núm.2ª.6., valorant les instal·lacions de banys i vestuaris en la quantitat de 20.005,55 euros.

4rt.En quant a les barreres eòliques, requerir a l’adjudicatari l’import de la millora proposada -26.313 euros- atès que no es dugué a terme. 5è.Requerir a l’adjudicatari el proveïment de 102 conjunts de 2 papereres segons l’annex 5 del Plec, d’acord amb les ofertes de millores presentades tant per Albercuix com per Tamarells, o respondre del valor de les mateixes per import total de 27.540 euros.

6è.Requerir a l’adjudicatari per a la implementació de les millores relatives al proveïment de cadires i muletes amfíbies, així com els oxidocs, o respondre del valor de les mateixes per import total de 9.192,75 euros, segons les mateixes ofertes.

7è.-Acceptar la cessió d’aljubs de fecals per valor de 1.506,92 euros que l’Ajuntament abonarà a l’adjudicatari.

8è.Requerir a l’adjudicatari el pagament a l’Ajuntament de 20.005,55 euros en concepte de lloguer de les instal·lacions de banys i vestuaris.

La liquidació es fixa en conseqüència en la quantitat de 81.544,38 euros a favor de l’Ajuntament de Pollença.

 I es va continuar decidint sobre peticions d'ocupació de la via pública, a la Plaça Major de Pollença i altres llocs. Aquest hivern ha de restar llesta l anova ordenança per posar-la en marxa la temporada que ve.

- Vist el recurs de reposició presentat per l’entitat Rústic Rafal S.L., davant l’acord de la Junta de Govern de dia 22/05/2012 d’autorització d’ocupació de la via pública a la Plaça Major en el qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament total del local (C’an Teresa).

La Junta de Govern Local,amb l’abstenció, en virtut de l’article 28 de la Llei 30/92, del Sr. Batle, Acorda:

- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Morro Suau, atès que no es pot tenir en compte l´espai destinat a vinoteca per permetre una major ocupació de via pública amb taules i cadires, ja que aquesta s’ha concedit en relació a l’activitat de bar-restaurant.

El batle es pot abstenir a aquest temes però no pot continuar incomplint la moció aprovada per unanimitat el 31 de març de 2011 que va acordar entre altres punts, tornar a instal·lar la font de 1894 a la Plaça Major al mateix lloc on es trobava.

.- La Lambra Pollença  va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Cafè Plaça).

La junta de govern local acorda:denegar la petició d’ampliació de les places d’ocupació de la via pública, atesa la falta de disponibilitat d’espai segons l’acord de 22/05/2012, i que s’ajusta a l’aforament actual.

-Calvari Inversions S.XXI S.L. va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Cafè L’Illa).Vist l’informe dels serveis tècnics municipals. La junta de govern local acorda:  denegar la petició atès que encara no s’ha dut a terme la modificació de l’aforament del local, i per falta de disponibilitat de l’espai.

- Ca’l Lloro va sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local. Vist el certificat de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar l’ocupació de la via publica amb 51 places, condicionat a la presentació de llicència d’obertura.

-La Despensa de Anibal va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant Ca N’Olesa)Vista la resolució de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar 80 places, condicionat a la presentació de llicència d’obertura.

- El Club Pollença, va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant del Club Pollença).Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals.la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:  denegar la petició per manca de disponibilitat d’espai, segons l’acord de 22/05/2012, i que s’ajusta a l’aforament actual.

 - Vista la instància presentada per Gelats Valls S.L. en la qual demana permís per ocupació de la via pública a la Plaça Major, davant la Gelateria, la Junta de Govern acorda denegar la petició ja que no es tracta d’un establiment autoritzat.

- Vista la instància d’autorització d’ocupació de la via pública damunt la voravia del carrers La Cala/Joan XXIII (Bar Juanito) Vist l’informe de la Policia Local La Junta de Govern acorda: Denegar la petició atès que l’ocupació de la voravia obstaculitza el pas dels vianants.

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La Gola 7 (Restaurante Citrus)Vist l’informe de la Policia Local La Junta de Govern  acorda: Denegar la petició atès que no queda espai suficient per al pas dels vianants.

 .- Vista la instància presentada per l’entitat S’Illot S.L. en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrers Anglada Camarasa/Almirall Cervera (Cafeteria Joker).Vist l’informe de la Policia Local. La Junta de Govern acorda: autoritzar l’ocupació amb 8 taules i 32 cadires (Anglada Camarasa) i 6 taules i 24 cadires (Almirall Cervera).

 .- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Roser Vell 114 (Bar La Espiga). La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no pot ocupar davant la seva façana i no s’autoritzen ocupacions a l’altre banda del carrer,

 .- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La Gola 11 (2gocycling)Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 5 de juny de 2012.La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no s’autoritzen ocupacions a l’altre banda del carrer 2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Antoni Maura 10 (Maduixa) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 12 cadires.

 .- Vista l’informe de la Policia Local referent a l’ocupació de la via pública al carrer Roger de Flor 47 (Juniors; titular Lazar Ionel Anti), la Junta de Govern acorda autoritzar, d’ofici, l’ocupació amb 4 taules i 14 cadires limitada a la línia de façana del carrer Roger de Flor per no dificultar el pas dels vianants. 

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Tramuntana 15 (Bar Es Recó) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 9 cadires.

 .- Vista la instància, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Méndez Nuñez 19 la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació de 3 m2. davant la seva façana.

- Vista la instància presentada, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Reina Mº Cristina 11 de Pollença (Dragut)Vist l’informe de la policia local.la Junta de Govern acorda: denegar la petició d’acord amb l’informe de la Policia Local.

-Vista la instància  en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Ramon Picó 7 del Port de Pollença (Cal Capellà)Vist l’informe de la policia local.La Junta de Govern acorda:denegar la petició atès que no s’adapta als criteris de la Junta de Govern i no permet els pas dels veïnats.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Verge del Carme 14 del Port de Pollença (Restaurant Il Angelo) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 6 taules i 22 cadires.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Temple 1 (Restaurant Eu Centro).La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que l’ocupació sol·licitada no és davant la seva façana.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Via Argentina 10 (Gastronomia Casa Mia).La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no es tracta d’una activitat de Bar Restaurant.

.- Vista la instància, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al Passeig Saralegui 120 del Port de Pollença (Restaurante La Goleta), la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 5 taules i 10 cadires.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 52 (Styel Mode) la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda autoritzar l’ocupació de 4 m2 en front de la seva façana.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 80 (Bazar Oriental Rojo) la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda autoritzar l’ocupació de 7 m2 davant la seva façana deixant lliure l’espai enfront dels arbres i fins el portal d’accès a l’habitatge.

Manel Fontdevila a zona crítica

 

El refugi obert i públic

Alternativa | 27 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

El refugi del Pont Romà de Pollença, de la xarxa de refugis de la Ruta de Pedra en Sec, es troba tancat des de fa més d’un any, febrer del 2011, arran de l'enfonsament de la claraboia central que tanca el menjador. La darrera vegada que vam demanar per la seva reobertura ens van contestar que s’obriria en maig. Finalitza l’agost i segueix tancat. Resulta totalment increïble que el Consell no hagi estat capaç de reparar en més d’un any  una claraboia, quan estem parlant d’un dels refugis més demandats dins de la Ruta de Pedra en sec. Durant més d’un any el Consell presenta el que és la reparació de la claraboia d’un menjador com si fos una obra major, quan el refugi és totalment operatiu sense aquesta claraboia. Per això, pensem que dilatar aquesta reparació es pot relacionar amb la pressió que han pogut exercir alguns empresaris del municipi que pensen que el refugi és una competència deslleial, i que no són capaços de veure que realment és una oferta diferent, amb dormitoris col·lectius, normes, una època de major ocupació a la primavera i tardor.

Per altra part, a Alternativa per Pollença expressem el nostre rebuig total a la possible privatització dels refugis del Pont Romà  i Can Boi (Deià). Aquestes privatitzacions que el Consell justifica per motius econòmics no tenen cap sentit, ja que les xifres demostren  una millora de rendibilitat econòmica de tots els refugis d’aquesta ruta durant els últims mesos i estem parlant dels dos refugis més demandats. Privatitzar aquests refugis suposaria tancar la gestió pública de tota la ruta, que va ser un dels motius de la declaració de la Serra de Tramuntana com Patrimoni de la Humanitat. El que cal ara és potenciar el nomenament de la UNESCO i completar la Ruta de Pedra en Sec, que hauria de continuar fins al Far de Formentor, allà habilitar un nou refugi i tot amb una gestió pública.

Fotografia Ultima Hora.

Notícia al Ultima Hora i Diario de Mallorca de dissabte.

 

Cal implicar-se en els problemes de la residència d'eu moll. 2

Alternativa | 26 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

El dimecres vam a anar a la protesta de les treballadores de la residència de persones majors al eu moll amb motiu dels impagaments, endarreriments i pagament fraccionats de les seves nòmines. Vam parlar amb les treballadores i ens van descriure  un panorama desolador. La seva protesta és contra l'empresa  pels reiterats i habituals retards en el pagament de les seves nòmines i contra el Govern perquè també és culpable de la seva situació per impagament dels convenis i concerts a les places públiques que hi ha a cada poble..

L'alta morositat del Govern amb les empreses que gestionen les Residències de Majors de Mallorca, ens van parlar de set milions d’euros, està posant en perill la seva activitat. Al cas de l’empresa NOVAEDAT que gestiona la residència d’eu moll diuen que no poden avançar més diners de tants mesos impagats. L'executiu deu diners des del 2011 i ara anuncia que pagarà la factura de gener de 2012, deixant penjats gairebé vuit mesos.


No solament les nòmines estan en joc, si no que si els pagaments continuen en aquesta línia, podria veure's afectat el correcte funcionament dels centres. Les treballadores demanen un calendari de pagaments i cobraments, ara en l'actualitat se'ls deuen dues i mitja. A més cal dir que treballen molt més perquè amb la crisi s'ha reduït la plantilla, amb sous molt baixos

Les treballadores de Novaedad Port de Pollença i les altres sis residències de Mallorca que gestiona la mateixa empresa, estan a una situació d’angoixa amb la situació, perquè saben que treballen amb ancians i difícilment els deixaran penjats encara que els paguin amb retard i hagin de demanar doblers prestats als seus familiars. 

El perill en que es troba un sector tan sensible com l'atenció a les persones dependents mereix una resposta ràpida i efectiva per part del Govern i consideram que el batlle i el regidor de serveis socials s’han d’implicar molt més a aquest tema. És el deure dels responsables polítics evitar aquesta degradació manifesta, reaccionar i posar ja solució a un any d'angoixa i desesper. 

 Els treballadors de la residència d'eu moll ja han fet dues concentracions de protesta a la porta de la mateixa residència.

 

 

 

 

Turisme pagès

Alternativa | 25 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

 Ho fan molt be en Bauçà i els seus, col·laborant en les tasques pageses; potser que els mal intencionats penseu que, com que ho fan coneixedor i se'n fan fotos, els seus motius són espuris, que el que volen és millorar imatge i guanyar vots, com solen fer els polítics…i per ventura s'assemblen a  Mussolini, espitregat i amb ulleres de fer via, donant una mà a la famosa battaglia del grano, que tenia l'objectiu que Itàlia no hagués d'importar cereal. No sé si sabrem mai les seves intencions, però tanmateix vista l'opinió que aqueixa genteta té sobre la transcendència de l'agricultura de les Illes —com ara la prebada que els pagesos cuiden el paisatge que atreu el turisme— seria millor que oblidassin les pràctiques de l'agricultura moderna i creassin parcs pagesos que atraguessin els turistes, on es conreàs a l'antiga i se n'explicàs tot el procés. De manera que els visitants se n'anassin havent après que és una gavella, una garba, un vencill, un cavalló, eixermar, exsecallar, unafalcella etc etc Una de les atraccions d'aquest parc podria esser l'espantall, estaquirot, home de palla, i  ja que el president-apotecari té tant bona disposició  en podria  fer un parell d'hores al dia.

 

 
 

 


 

 

Crispació i consens

Alternativa | 24 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

A l’especial Patrona 2012 del PIP, n’Eva Cerdà va realitzar una interessant entrevista al batle. Volíem comentar una part de la mateixa a la que es citava a Alternativa:

«- Com vuis això de governar en minoria, o més ben dit, de tenir majoria a la Comissió de Govern i minoria al Ple?

- No m’ho planteig així i, de fet, sovint ho explic als companys de partits d’altres municipis. El més complicat és la quantitat de sensibilitats que s’ajunten. Es tracta de consensuar molt i d’arribar a acords sempre seguit. En qualsevol cas, estic content amb l’acció política de tots els regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició, perquè ha fugit la crispació de la legislatura passada, crispació fruit de la no acció.

- No deu ser, perquè heu estat molt hàbils en convidar Alternativa a la Comissió de Govern?

Jo conec els d’Alternativa de fa molts d’anys, sé que aporten coses importants i que, en cap cas, són determinants. La seva evolució des de l’oposició no interna quan no tenien ni representació, ha estat molt àmplia. Sigui como sigui, l’oposició pot discrepar amb les nostres actuacions, però no perquè no es faci res. »

Evidentment, com diu el batle, la inactivitat de l’equip de govern de l’anterior legislatura va ser una de les causes de la crispació. Aquesta inactivitat anava des de la falta de respostes (per exemple quan denunciàvem la il·legalitat  a la que es trobava el Festival) a la falta d’actuacions al municipi (un exemple seria l’ordenança d’ocupació de la via pública que es va aturar després de les al·legacions). Però, a més a més, hi varen haver altres factors que facilitaren aquesta crispació, només cal llegir el sumari del cas Voltor per veure com havia tot un joc soterrani d’amenaces i coaccions que en ocasions no era tan soterrani i que s’allunyava del que ha de ser l’activitat política democràtica. Un joc que es completava amb esperpèntic espectacles al ple, com l’organitzat per en Rafel Morro (un sopar al carrer al costat del ple) quan a l’oposició havíem forçat un ple extraordinari per demanar qüestions del cas Voltor.

La nostra presència a la Junta de Govern per tant no és la causant que hagi desaparegut una crispació que no volem que torni a aparèixer i de la qual no érem responsables sinó víctimes.

No sabem com seria un govern PP-Lliga amb majoria, com tenia el govern passat d’UM-UNPi-PSOE-PSM (aquest darrer després expulsat), encara que observant el que fa el PP al govern central i autonòmic amb majoria absoluta, tremolam  només de  pensar-ho. El que és cert és que en minoria l’actual govern ha fet més reunions amb els grups de l’oposició i s’ha arribat a més acords en un any que en tota la legislatura passada, i això sense dubte és positiu i ajuda molt a la falta de crispació. Però també cal dir que no tot ha estat consens i que quan el batlle no ha trobat suport a les seves propostes ha optat per actuar d’esquenes a la resta de grups, com al cas de la seva petició de desclassificar la fàbrica o recuperant la  competència de disciplina urbanística.

Temes com aquests units a altres que s’arrosseguen del passat i encara no s’han solucionat són els que poden provocar la ruptura del consens que ha marcat l’inici d’aquesta legislatura. No obstant el que esperam és que mai es torni a l’ambient de crispació de l’anterior legislatura i que la discrepància política no surti del que és el normal a una democràcia.

Dinar inici nou curs polític.

Alternativa | 23 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest diumenge 26  a les 13:00 h l'Assemblea d'Alternativa per Pollença fem el nostre dinar final d’estiu a Llenaire. Encara que no hem deixat de fer una feina intensa d’oposició a tot l’estiu és clar que setembre marca l’inici d’un nou curs polític.

Aquest dinar igual que les nostres assemblees mensuals està obert a la participació de tothom. Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

A ALTERNATIVA FEM POLÍTICA NO SOM POLÍTICS.

Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves possibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples quotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 

Alternativa per Pollença simplement som un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines i cap de nosaltres vol fer carrera política, simplement exercitam la nostra responsabilitat com a ciutadans.

Alternativa és un partit municipal que permet la doble militància. Volem unir a  gent diversa, independents i de diversos partits supramunicipals amb la voluntat de liderar un canvi a Pollença i avançar cap a un model de poble on puguem aconseguir el benestar social.

Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a:

QUÈ ÉS ALTERNATIVA PER POLLENCA

EIXOS D'ACTUACIÓ

FUNCIONAMENT : ASSEMBLEARISME I MUNICIPALISME

 

 

Renovar i denunciar. Aigües a la Cala Sant Vicenç.

Alternativa | 22 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Aquests dies s’ha fet pública la intenció de l’Ajuntament de portar la xarxa d’aigua municipal fins la Cala Sant Vicenç. Ens congratula aquesta notícia, al 2008 ja vam demanar al ple que l'Ajuntament recuperés aquesta concessió sense resultat. El que desitgem és  que el subministrament signifiqui igualment l'assumpció del servei de subministrament per part de la Empresa Pública municipal.

 El subministrament d’aigua a la Cala Sant Vicenç el va fer inicialment l’empresa “Jeronimo Riusech e Hijos”, després va passar a “Construccions Crespí, - Aigües Cala Carbó” que actualment es troba en mans d’un administrador concursal. Evidentment si ara l'Ajuntament porta la xarxa d’aigua a la Cala  ha de recuperar la concessió. Com a curiositat que els tubs, la canonada que ja s'havia de posar l'any 1993 al Coll de Síller, foren comprats fa 20 anys per l'Ajuntament , i esperen a la deixalleria, ser utilitzats..

  El que ens preocupa és  que una vegada connectada a la xarxa municipal,  la xarxa de Cala Sant Vicenç no resisteixi una pressió normal de treball, perquè està completament apedaçada; és una xarxa vella i deficient en tots els sentits  que va ser instal·lada de qualsevol manera, i que no ha tingut  pràcticament inversions en el seu manteniment per part de l'empresa concessionària privada, Aigües de Cala Carbó. Aquesta empresa durant anys s'ha preocupat fonamentalment de guanyar doblers sense fer les inversions necessàries.  Cal dir que al 2007 a Alternativa ja vam demanar al ple l'obertura d'un expedient a l'empresa concessionària, sense cap resultat.

No te cap sentit connectar la xarxa de la Cala Sant Vicenç sense millorar aquesta ja que es poden multiplicar les fuites i ruptures de la xarxa. Per tot això demanam a l’Ajuntament que es facin prèviament proves ,per veure quina pressió aguanta la xarxa sense rebentar, i que es faci la renovació necessària i obligatòria de la xarxa de la Cala. Abans de fer-se càrrec de la xarxa de la Cala, s’han d'efectuar proves, ben senzilles:

 - Posar un comptador general antes de la xarxa de distribució de La Cala, i durant un mes, veure si la suma del consum de tots els comptadors de la Cala, és igual o aproximat al registrat per el comptador general. Un nivell de perdues-fuites del 20% seria acceptable.

- Veure quina pressió aguanta la xarxa sense rebentar... això s'hauria de fer a l'hivern, per a no donar molèsties als usuaris.

- Efectuar tastos i comprovacions diverses, per saber els tipus de material i el seu estat.


- Fer un plànol fiable de la xarxa també s’hauria de fer a eu Moll i a diverses zones de Pollença. Tan sols tenim els planells antics, amb alguna modificació.

 Igualment l’Ajuntament ha d’estudiar la possibilitat de denunciar a l’empresa concessionària Aigües de Cala Carbó, que s’ha portat els beneficis i tots pagarem la seva mala gestió, entre altres motius, perquè el necessari control municipal al subministrador i "concessionari" ha estat inexistent durant mes de 40 anys ... Un exemple en petit del que és la crisi econòmic actual.

Els contribuents de Pollença no han de pagar les mancances voluntàries d'una gestió destinada solament a obtenir beneficis, bandejant el degut manteniment i renovació.

El que ha passat a la Cala Sant Vicenç és un bon  exemple del que passa quan es converteix en negoci un bé públic.

 

Porca misèria

Alternativa | 21 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Sembla que TIRME (Concesionaria de l’incineradora de Son Reus)  ara ens vol vendre “la moto” que cremant fems procedents d’Itàlia abaratirà els costos i per tant el nostre rebut fems es veurà minvat per aquest fet.

Sigui mentida o veritat aquesta darrera afirmació, el que és segur és que el cost mediambiental serà molt gran ja que aquesta instal·lació de Son Reus és de les més contaminants de la Mediterrània, i a la major quantitat de fums i residus, li hem d'afegir la petjada ecològica que faran els fems italins que seran cremats aquí.

Però tot això té un motiu molt senzill: Tirme ha perdut, segons ella mateixa, "rendibilitat".  I això gràcies a que els ciutadans cada cop separaren, reciclen i reutilitzen més i així els fems han minvat; i la perpètua concessionària del que semblava el negoci del segle -apadrinada per la desapareguda Unió Mallorquina i re-apadrinada pels tots els colors polítics que ha tingut el Govern del Consell Insular de Mallorca- ha perdut aquesta "rendibilitat" (ho sigui, guanya menys). Inclús ha de tenir fora de servei alguns dels seus mòduls principals. Però, si no li és rendible, que torni la concessió al Consell Insular i que aquest (malgrat el maleït decret del Govern Central que no deixa contractar personal a cap administració) faci la gestió directa de la incineradora, ja que cap empresa privada hauria de poder fer negocis directament amb els serveis públics.

(En castellà al blog de Miguel Sánchez Vives)

 

Cal implicar-se en els problemes de la residència d'eu Moll.

Alternativa | 20 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Des d’Alternativa per Pollença volem mostrar el nostre suport als treballadors de la residència d’eu moll, a hores d'ara, se'ls deuen dues pagues i mitja. Cal que  el batle s’impliqui activament i demani al Govern una solució a aquesta situació insostenible pels treballadors.  

Aquest dimecres 22 hi ha  una concentració davant la residència a les 9:30h. Hi estau tots convidats.

____________________________________________________________________________________________

La residència d’eu moll va ser uns dels projectes del desastrós pacte de govern del PP-UMP i UM-UNPI, apadrinat per en Jaume Matas, al 2003. La primera pedra es va col·locar a l’agost del 2006 sent el batle el mateix que ara, en Tomeu Cifre. Per fer aquesta residència l’Ajuntament va cedir un solar de 12.000 metres quadrats, i les instal·lacions serien gestionades per una empresa privada ( en un principi ASER). Teòricament la residència hauria d’obrir les seves portes en un any (2007) i es va anunciar que el 40% de les places serien reservades per ciutadans del municipi. Ni una cosa ni altra es va complir i finalment la residència  es va inaugurar al febrer del 2011 (notícia) amb la gestió de l’empresa NOVAEDAT i 60 places concertades pel Govern.

Des de setembre de 2011, els treballadors de les residències de Novaedat amb el sindicat CCOO han  realitzat nombroses reunions, concentracions,  protestes… simplement demanant cobrar els seus salaris. Aquesta setmana passada es van mobilitzar  a la residència d’eu moll, a Inca i Manacor. Tant els delegats de CCOO, com els treballadors, han decidit que no pararan de mobilitzar-se fins que es regularitzi el pagament dels seus salaris. A hores d'ara, se'ls deuen als treballadors dues pagues i mitja, situació a la qual tenen responsabilitat tan el Govern com l’empresa NOVAEDAT.

Des d’Alternativa per Pollença volem mostrar el nostre suport als treballadors de  la residència i demanam al batle que que s’impliqui a aquest conflicte i demani al Govern del seu mateix partit una solució a aquesta situació insostenible pels treballadors. Si no fos suficient la ubicació de la residència al nostre municipi, la cessió del solar municipal i el paper que va jugar el batlle a la construcció de la residència són motius més que suficients per justificar una implicació activa  de l’Ajuntament en cercar una solució als impagaments als treballadors.

Fotografia de la protesta dels treballadors de la residència d'eu moll. Mallorka en rebel·lió.

 

 

 

No pagam!

Alternativa | 19 Agost, 2012 17:01 | facebook.com twitter.com

Uns amics ens han demanat la difusió d'aquest curtmetratge sobre la crisi, la despesa militar, el rescat, i les seves alternatives (es traduirà a l'anglès i a l'alemany).
 
Són 14 minuts i surt la seva darrera perfonmance (Mallorca minada amb més de 1200 mines antipersonals d'escaiola.
 
 
Més informació:

nopagamos.contrainfo.cat

http://contrainfo.cat/category/especialobjeccio/
http://contrainfo.cat/economia-alternativa/video-tutorial-objeccio-fiscal-a-l...


Alternatives.
http://www.derechoderebelion.net/
https://www.autogestio.cat/

a Mallorca
tomalaciudad.blogspot.com
http://ecoxarxamallorca.blogspot.com.es/cc

Poder per decret

Alternativa | 18 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias.  Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar alternativaperpollenca@gmail.com

Com en els bons temps d'ordre i lleis, el nostre líder provincial —en Bauçà— governa per decret. Cosa que ens refresca la memòria: quina bellesa històrica, allò del Führer prinzip, de la llei de Plens Poders del Claudillo de 1936, i de la llei de Suprema Potestat del 1938 o de la Llei de Prerrogatives del 1972. I a qui no li agradi que mengi morena, no els haguessin votat…

 

Publicitat, lliure concurrència i transparència (Junta 3 de juliol).

Alternativa | 17 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Segona part del més important de la Junta de Govern del 3 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant, però a la que es van aprovar algunes de les propostes que hem fet des d’Alternativa

Propostes de pressupost

- Aprovació del pressupost corresponent al servei per a la realització de fotografies en els concerts de la 51ª edició del Festival Internacional de Música de Pollença.  Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els dos pressuposts aportats, resultant ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat MICER STUDIO per un import total de 1.365 euros (IVA exclòs).

A la Junta de Govern hem insistit en la necessitat de d’aplicar  a totes les contractacions els principis bàsics de publicitat, lliure concurrència i transparència. Aquest és un exemple i s’ha convidat a diverses empreses per donar aquest servei i s’ha reduït la despesa en un 50% . Si s’hagués aplicat aquesta lliure concurrència a totes les contractacions públiques de l’Ajuntament avui les arques municipals es trobarien en una millor situació, i la qualitat i rendiment dels serveis seria millor. Encara resta molt de feina a fer aquest tema i continuam esperant la regularització de serveis tan importants com el d’enllumenat i jardineria.

- Aprovació del projecte d’obertura d’espais esportius públics escolars fora d’horari lectiu, tot tenint en compte que els jovers i menors d’edat del municipi disposen de poc espais d’esbarjo adequats  i que els patis dels centres escolars estan desocupats els mesos d’estiu (juliol i agost).  S’aprova l’obertura del pati del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença com a prova pilot, durant els mesos de juliol i agost de 2012. Aprovant el pressupost presentat per l’entitat “AMBTU+ Serveis Integrals”, relatiu a la custòdia del centre escolar referenciat durant l’horari d’obertura en els mesos de juliol i agost (de dilluns a divendres de les 17,00 a 21,00 h), per un import total de 1.720 euros (IVA exclòs)

Ens alegra que s’hagi donat aquest pas en el sentit de la moció  que vam  presentar aprovar al ple de juny  i que es va aprovar per unanimitat. Veure article anterior sobre el tema. Esperam que es faci el mateix amb altres mocions aprovades fa temps i a les quals no s’ha fet res.

– Aprovació de la liquidació del contracte menor de Direcció Artística de la 50ª edició del Festival de Música de Pollença 2011, per un import de 19.500 € (IVA inclòs). Es rebutja una factura per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la Direcció Artística 2011, i de conformitat amb els informes tècnics emesos.: “ .../... A la vista de les quantitats pagades al llarg de l’exercici 2011, tant en concepte de desplaçaments i allotjament, com d’honoraris de direcció artística, tenint en compte que l’import de 19.500 € previst al contracte adjudicat dia 1 de juliol de 2011 correspon a quantitats màximes a percebre, i a la vista de l’informe de la Sra. Plomer que detalla tot un seguit d’incompliments de les prestacions contractuals .../... no cal abonar noves quantitats a l’entitat “IDREV SC” en relació al contracte de referència i per tant s’hauria de rebutjar la factura presentada en concepte de liquidació .../...”.

Com sabeu fins al 2011 teniam un Director Artístic del Festival sense contracte, una exemple més de la greu situació irregular a la que es trobava el Festival i que només vam denunciar des d’Alternativa. A la passada legislatura no s’ens va fer cap cas en referència a aquestes denúncies fins que les mateixes van arribar al sumari de la operació Voltor. A l’actual legislatura s’ha començat a regularitzar la situació del Festival i entre altres coses es va fer aquest contracte menor al director anterior que no ha finalitzat massa bé. Clar no és el mateix ser triat a dit i gastar sense control que tenir un contracte signat amb unes prestacions a complir.

 L’actual director Joan Valent té un contracte menor d’un any d edurada de 18.000 euros més IVA.

 

-  Dació de compte de l’adjudicació del contracte de les màquines de l’ORA al licitador “DORNIER SA.” per un import de 23.000 € (IVA exclòs).

A Alternativa sempre ens hem oposat a una zona blava de pagament (article anterior).

- Dació de compte de l’adjudicació del contracte administratiu del servei de socorrisme i activitats aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de Pollença, mitjançant contracte menor ; dels tres pressupostos aportats es proposa la proposta presentada per l’entitat “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA S.A.L per un import total de 16.500 euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt. La durada del servei serà de 25 de juny a 9 de setembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga.

Actualment tots els grups tenim ja la proposta del regidor d’esports pel concurs del servei de socorrisme i activitats aquàtiques. Cal que aquest concurs es faci el més aviat possible i   tornar obrir la piscina municipal coberta d’eu moll.

- Dació de compte de l’adjudicació del contracte administratiu del servei d’estades esportives al licitador “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.” per un import de 160.185’18 € (IVA exclòs),

Aquesta adjudicació es va fer amb molt de retard, dos dies abans que comencessin les estades. No és la primera ocasió en la que es produeix aquest tipus de situacions. El retard a algunes de les tramitacions de l’Ajuntament és habitual i els regidors responsables han de fer feina per canviar aquesta situació

- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de vestuari d’estiu per a la Policia Local. De les propostes i els pressupostos aportats, la presentada per l’entitat “PACO GARCÍA Prendas y artículos de uniformidad SL”,per un import total de 4.295,20 euros (IVA exclòs).


- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de vestuari pel personal laboral adscrit a l’àrea de Serveis.

Vist l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe tècnic emès on es justifica que, una vegada vists els pressuposts presentats per vàries empreses, la proposta més idònia és la presentada per l’entitat “CUXACH SA” al considerar, entre d’altres, l’opció qualitat preu que més s’ajustés a les necessitats dels treballadors i la màxima facilitat i comoditat per a adquirir el calçat.   Per un import total de 17.660,36 euros (IVA inclòs).

A aquest cas segons ens han informat no s’ha triat la proposta més econòmica, encara que no és obligatori és el més habitual, hem demanat veure l’expedient per comprovar com es va justificar aquesta elecció i us donarem explicacions sobre els motius o arguments per aquesta.

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres per a pintar l’interior del CEIP Joan Mas (Exp núm. ..../2012/Contracte menor) 

  A l’oferta més econòmica és la presentada per l’entitat “PINTURAS TREBOL DECORACIÓ SL”.  per un import de 7.947’40 € (IVA inclòs).

- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de serveis de  l’Escola d’Adults de Pollença a l’empresa “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL” pel curs 2012-2103, es realitzarà a la sala multifuncional edifici municipal Miquel Capllonch del Port de Pollença . 51.028’85 €.

- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la sentència núm. 354/2012 

A continuació es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2012 del següent tenor literal: 

“PROPOSTA ACORD EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 354/2012

 

Vista la Sentència núm. 354/2012 de dia 9 de maig dictada, en grau d’apel·lació, per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 157/2008 que es varen substanciar, en primera instància davant el JCA núm. 1 dels de Palma en la què, a la part dispositiva, estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal de la Sra, Maria Carrasquilla Ruiz i del Sr. Francisco Sànchez Méndez contra la desestimació per silenci del Recurs d’Alçada interposat en data 29 de maig de 2006 davant l’Ajuntament de Pollença contra l’acord de la Junta de Compensació del Pla Parcial del sector UP-4 del PGOU de Pollença adoptat per l’Assemblea General celebrada el 29 de març de 2006 i, conseqüència d’aquest, declara nul·la la resolució impugnada respecte de la pretensió subsidiària; és a dir: declara el dret dels recurrents a la indemnització reclamada per import de 194.103,00€ més els interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament efectiu de la dita indemnització.

Vist que, de conformitat amb les dades que consten a l’àrea d’Urbanisme i en compliment de l’art. 103.2 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa Administrativa estan obligats al compliment de la Sentència esmentada tant l’Ajuntament de Pollença com la Junta de Compensació del Sector UP-4, Polígon Industrial de Pollença ex art. 127.2 del RGU doncs foren les parts demandades al procés contenciós.

Atenent a les circumstàncies exposades i conforme l’establert a l’article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso- Administrativa, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Complir el mandat contingut a la sentència núm. 354/2012 de 9 de maig dictada per la Sala Contenciosa administrativa del TSJIB al recurs contenciós seguit sota el procediment ordinari a les actuacions 157/2008.

Segon.- Requerir la Junta de Compensació del Sector UP-4 del Polígon Industrial de Pollença per tal que, amb càrrec al fons de compensació, efectuïn el pagament a la Sra. Maria Carrasquilla Ruiz i Sr. Francisco Sànchez Méndez de la indemnització per import de 194.103,00€ més els interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament efectiu de la dita indemnització.

Tercer.- Requerir a la Junta de Compensació esmentada que el pagament de la dita indemnització quedi reflectit en el compte de liquidació definitiva a presentar davant aquest Ajuntament.

Quart.- Donar trasllat del present acord, vers la representació processal d’aquest Ajuntament a les Actuacions esmentades, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 dels de Palma, als efectes oportuns.

No obstant això, la Junta de Govern Local ACORDARÀ

Pollença, 27 de juny de 2012

El Batle

Sgt.: Bartomeu Cifre Ochogavía”

Ens hem d’informar de la quantitat que correspon pagar a l’Ajuntament.

- Aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al Conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

- Aprovació de la proposta per a l’execució immediata de les obres de reparació d’un tram esfondrat de la xarxa de clavegueram del carrer Roger de Llúria  mitjançant la contractació administrativa externa de les esmentades obres a l’entitat AMER E HIJOS SL, per a la disposició immediata dels mitjans materials i humans així pels seus coneixements tècnics per a la realització de tasques i obres de reparació de canonades de clavegueram, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data 26.06.12. per un import màxim de 20.000 euros

 

 

 

Disciplina urbanística (Junta 3 juliol 2012).

Alternativa | 16 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Resum del més important de la Junta de Govern del 3 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant, però a la que es van aprovar algunes de les propostes que hem fet des d’Alternativa. Per la seva extensió l’hem dividit en dues parts.

Disciplina urbanística.

 El batle ha recuperat aquesta competència, ara les resolucions no es voten a les Juntes, només es dona compte de les mateixes. Consideram que donada la gravetat d’aquest tema a Pollença i a pesar de que és una competència de batlia cal una reunió de portaveus per tractar-ho. A Alternativa consideram que no es pot posar la multa mínima per sistema i, sobretot, quan els infractors són reincidents, mestres d’obra (que no poden dir que no saben la llei), o hi ha agreujants...  (article).

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de vuit expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució de vuit expedients  sancionadors per infracció urbanística:

-Decret núm. 573/2012.- Exp. 06/04. Imposició d’una sanció de 50.035,38 €. 

-  Decret núm. 574/2012.- Exp. 07/04. Imposició d’una sanció de 72.572,43 €.

- Decret núm. 575/2012.- Exp. 45/05. Imposició d’una sanció de 56.391,50 €.

- Decret núm. 576/2012.- Exp. 18/07. Imposició d’una sanció de 55.488,62 €.

- Decret núm. 577/2012.- Exp. 19/07. Imposició d’una sanció de 32.997,62 €.

- Decret núm. 578/2012.- Exp. 14/08. Imposició d’una sanció de 9.513 €.

- Decret núm. 579. Exp. 18/11. Imposició d’una sanció de 12.551,63 €.

- Decret núm. 580/2012.- Exp. 19/11. Imposició d’una sanció de 16.259,08 €.

A la mateixa Junta es va aprovar el fraccionament i ajornament de deutes amb l’Ajuntament qué  té relació amb la gran quantitat d’expedients d’infracció urbanística que s’estan resolent. Com podeu veure a aquesta mateixa Junta hi ha multes per quantitats importants que els infractors tenen dificultat per pagar. Es tracta de donar facilitat per evitar els impagaments i cobrar les multes.

- Aprovació del establiment de criteris generals per a  l´atorgament de fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament  Per part de l’àrea d’Hisenda-Intervenció es presenta la següent proposta en els següents termes que literalment es transcriu a continuació:

“TERMINIS D´AJORNAMENT i FRACCIONAMENT DE DEUTES I APORTACIÓ DE GARANTIES

En tot cas s´han d´incloure a la sol.licitut formulada pel subjecte passiu i s´haurà d´ajustar als següents límits:

Deutes fins a 1000€, fraccionament/ajornament màxim per període de 12 mesos

Deutes per imports entre 1001€ i 6000 euros, es podrà fraccionar per termini no superior als tres anys.

Els deutes l’import dels quals sigui superior a 6000 euros es podran ajornar o fraccionar-se fins a un màxim de quatre anys.

En cas de deutes per import superior als 18.000 euros, el termini es podrà allargar fins a deu anys aportant sempre la garantia adequada que cobreixi principal i interessos, d´acord amb l´art. 82 de la Llei 58/2003 General Tributària.

DE LA GARANTIA:

El sol·licitant ha d’oferir una garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, i ha d’acompanyar la sol·licitud amb el corresponent compromís exprés i irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval necessari si es concedeix l’ajornament sol·licitat.

La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora que generi l’ajornament

Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00€, s’ha d’acreditar un nivell de renda familiar inferior a 15.000,00 €, aportant, a més de la documentació assenyalada a la sol·licitud, la darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un certificat de rendes expedit per l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Al cas de deutes superiors als 18.000€, es podrà acceptar com a garantia la hipoteca unilateral constituïda damunt be immoble, en favor de l´Ajuntament de Pollença, en aquest cas, s´haurà d´emetre informe per part dels serveis tècnics municipals d´urbanisme, on s´acrediti que el valor del be hipotecat es suficient per cobrir principal i interessos del deute.

        -Podran gaudir de dispensa de garantia:

Els deutes que tinguin un import no superior a sis mil euros”

Aquesta proposta s’ha de regular mitjançant l’aprovació de la pertinent ordenança fiscal específicament reguladora.     

Al seu conjunt resten molt de coses a millorar al compliment de la llei de disciplina urbanística. Des de la inspecció a les multes, però sobre tot cal recuperar el temps perdut. Sempre hem dit que a aquest tema cal que tots els partits diguin la seva.

 

 

 

Enganys als votants i cinisme a balquena

Alternativa | 15 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Feia temps que el nostre company Mariano Moragues no ens regalava un article, que ho gaudiu. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Al Japó es convoquen eleccions anticipades perquè el Partit Democràtic ha pujat els impostos al consum, i això suposa un incompliment del seu programa electoral. Tant el Govern del PP de Madrid, com el de Balears, haurien de partir amb el cap davall l’ala, vermells com a tomàtigues, allà on no hi plou, perquè han incomplit el 90% de les seves promeses electorals, fent exactament tot el contrari del que prometeren. Vet aquí una petita mostre del caramuller de cites que podríem treure de Rajoy abans de guanyar les eleccions: “No se pueden subir los impuestos: Nadie en épocas de recesión y crísis sube los impuestos”. “Hay que bajar el IPRF”. La subida de impuestos no es necesaria, no se justifica y es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras”. “Subir los impuestos significa más paro y más recesión; es una vuelta de tuerca más a las maltrechas familias y a las empresas”. Qui t’ha sentit i te sent; vaja una girada de caperulla!  Seguirem amb algunes altres perles: “No hay que abaratar el despido”. A Zapatero li diu: “Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque esto afecta el poder adquisitivo de la gente”. Hagués pogut afegir:ja ho faré jo. “Me presento a las elecciones sabiendo muy bien como están las cosas, no me voy a quejar de la herencia recibida”. I no ha fet altre cosa; el pobret, deu patir d’Alzeimer. “No va a haber ningún rescate de la banca española”. “Yo no voy a dar un euro de dinero público a los bancos”. L’enfiloi  de mentides o inconseqüències és aborronador. Estan fent just el contrari del que oferiren a l’electorat. Un vertader engany als que els votaren i s’han  guanyat un doctorat en cinisme i barra. Ben alerta aniran a imitar al primer ministre japonès; el pern a la cadira està ben enroscat i no afluixa per res del món.

Els creadors de "No más IVA", ara tornen amb un nou capítol (i ja en van molts) de la sèrie "On vaig dir dic, dic Dídac", titulat "El govern del PP puja l'IVA"

Assesor extern i productivitat per decret.

Alternativa | 14 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple ordinari, vam fer les següents preguntes orals. Encara que no es van convèncer agraïm al regidor de personal les seves respostes.

- Amb quins criteris s’ha contractat un assessor tècnic laboralista extern? Pensam que a la situació de crisi actual i quan tenim gent qualificada a l’Ajuntament no té cap sentit aquesta contractació.

- Contesta el regidor de personal; l’hem contractat per que en sis anys no ha hagut manera de renovar  el conveni col·lectiu i pensam que feia falta una  persona especialitzada.

Aquesta resposta no ens ha convençut de cap de les maneres. Un dels arguments per justificar la quarta dedicació exclusiva va ser fer el conveni col·lectiu i ara el regidor de personal afegeix una despesa extra més a la de la seva dedicació exclusiva. Una despesa innecessària que transmeti dues idees; la manca de confiança en el personal del propi Ajuntament (on hi ha gent més que qualificada per fer aquesta feina) i que la caixa no es troba tan mal, amb la qual cosa resulta molt complicat justificar retallades.

 

- Vam demanar pel Decret de batlia mitjançant  la qual es va aprovar  pagar en concepte de productivitat, un total de 7.000 euros a tres funcionaris (3000 a un i 2000 a altres dos).Després de tota la polèmica que va haver entorn a la productivitat, que de moment es paga amb criteris objectius fonamentats en l’horari, aquest decret de batlia ha creat un gran malestar entre el personal de l’Ajuntament. Un malestar normal, ja que els criteris de productivitat s’han de fixar de manera objectiva i d’aquesta manera sembla que hi ha funcionaris de primera i funcionaris de segona. I això és molt perillós.

-Va contestar el regidor de personal; Vam estar d’acord en veure quins treballaven i treien  el “carro adelante” d’una sèrie de departaments i vam pensar que era el moment i la forma d efer-ho. Però com ha hagut una polèmica que no cercavam el que farem serà posar  en marxa el tema del catàleg de llocs de feina i fixar els criteris de productivitat a partir del mateix. . Tinc previst llevar una proposta a la propera Junta de Govern.

Aquest és un tema que els companys de FSP_UGT havien denunciat i estaven disposats a portar al jutjat. En definitiva una gran ficada de pota, si només tres persones tiren del carro apaga i anem-nos. Consideram que a la política de personal se segueix la desastrosa línia del passat de fer parts i quarts. La productivitat i els nomenaments de carrècs no s’han de fonamentar en criteris subjectius i gustos més o manco raonats del regidor de torn. Cal valorar de la manera més objectiva, transparent i igualitària possible els mèrits dels treballadors i evitar agravis comparatius.

Vam finalitzar amb un plec. Ens van dir que el dinar de tots els regidors que es feia al final del ple el pagaria l’Ajuntament, vam demanar que cada regidor es pagués el seu dinar com s’havia fet durant aquesta legislatura i com tenim acordat a Alternativa. Aquest plec va ser acceptat i cada regidor es va pagar el seu dinar.

 

L’hipotètic patrocini per part de l’Ajuntament d’Alcúdia d’en Sete Benavides

Alternativa | 13 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

(En castellano en el blog de Miguel Sánchez Vives)

Em comentava un funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia que hi ha la possibilitat i sempre que el pressupost ho permetés que aquest Ajuntament  patrocinés en Sete Benavides, no seria una subvenció si no un patrocini a canvi de promocionar el “Llac Esperança” com a camp de regates i així intentar tenir turisme d’hivern com podria ser que alguns equips de rem i piragüisme, tant privats com seleccions nacionals posessin la seva caserna d’hivern a Alcúdia, de moment és una idea que barreja l’Ajuntament veïnat.

Tot això ho coment perquè si es donés aquesta situació no sortís el “Pollença me mata de torn” dient que s’ha fet un menyspreu a Sete Benavides, si no que s’hagués guanyat la confiança de l’Ajuntament d’Alcúdia que es podria fixar amb un més que probable medallista olímpic en el futur per promocionar un producte turístic relacionat amb el seu esport.

“Ánimo” Sete que Rio espera (i el que vingui abans clar està)

Fotografia cortesia de "MUNDO DEPORTIVO"

 

Mussolini a la conquista de las Baleares.

Alternativa | 12 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Els amics del Grup d'Estudis Llibertaris els Oblidatsens han fet arribar la segúent informació:

Benvolguts companys i companyes:
 
El Grup d'Estudis Llibertaris els Oblidats hem tret un nou llibre al carrer: Mussolini a la conquista de las Baleares de Camillo Berneri. Es tracta d'una reedició de l'obra publicada durant la Guerra Civil, escrita per l'anarquista italià Camillo Berneri (1897- 1937). En aquest llibre Berneri demostra les intencions de la Itàlia feixista de conquerir les Illes Balears. Berneri va participar activament en la Revolució i arran de la seva estada a Barcelona va localitzar la documentació en el Consolat italià de Barcelona i a partir d'aquí escrigué aquest llibre. En aquesta obra queda clara la intenció dels italians d'annexionar-se les Illes a partir dels anys 20 en endavant.  El llibre a més compta amb un pròleg de l'historiador Paco Madrid i una selecció de textos del mateix Berneri titulats Marxismo, clases y Estado. Acompanyat d'un bon número de fotografies.
 
Aquest llibre ha estat coeditat juntament amb les editorials La Malatesta, Edicions del Moixet Demagog i Tierra de Fuego. El grup d'estudis llibertaris els Oblidats som els encarregats de la distribució d'aquest exemplar a les Illes. El llibre consta de més de 170 pàgines i el preu de venda és de 7 euros. Totes i tots aquells que estigueu interessats en aconseguir un exemplar us podreu posar en contacte a través del nostre correu electrònic: elsoblidats@gmail.com i us el farem arribar.
 
Si esteu interessants en aconseguir altres llibres editats pel nostre grup podem consultar el nostre bloc https://elsoblidats.wordpress.com/
 
Salut i anarquia.

 

 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb