URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Disciplina urbanística (Junta 3 juliol 2012).

Alternativa | 16 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Resum del més important de la Junta de Govern del 3 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant, però a la que es van aprovar algunes de les propostes que hem fet des d’Alternativa. Per la seva extensió l’hem dividit en dues parts.

Disciplina urbanística.

 El batle ha recuperat aquesta competència, ara les resolucions no es voten a les Juntes, només es dona compte de les mateixes. Consideram que donada la gravetat d’aquest tema a Pollença i a pesar de que és una competència de batlia cal una reunió de portaveus per tractar-ho. A Alternativa consideram que no es pot posar la multa mínima per sistema i, sobretot, quan els infractors són reincidents, mestres d’obra (que no poden dir que no saben la llei), o hi ha agreujants...  (article).

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de vuit expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució de vuit expedients  sancionadors per infracció urbanística:

-Decret núm. 573/2012.- Exp. 06/04. Imposició d’una sanció de 50.035,38 €. 

-  Decret núm. 574/2012.- Exp. 07/04. Imposició d’una sanció de 72.572,43 €.

- Decret núm. 575/2012.- Exp. 45/05. Imposició d’una sanció de 56.391,50 €.

- Decret núm. 576/2012.- Exp. 18/07. Imposició d’una sanció de 55.488,62 €.

- Decret núm. 577/2012.- Exp. 19/07. Imposició d’una sanció de 32.997,62 €.

- Decret núm. 578/2012.- Exp. 14/08. Imposició d’una sanció de 9.513 €.

- Decret núm. 579. Exp. 18/11. Imposició d’una sanció de 12.551,63 €.

- Decret núm. 580/2012.- Exp. 19/11. Imposició d’una sanció de 16.259,08 €.

A la mateixa Junta es va aprovar el fraccionament i ajornament de deutes amb l’Ajuntament qué  té relació amb la gran quantitat d’expedients d’infracció urbanística que s’estan resolent. Com podeu veure a aquesta mateixa Junta hi ha multes per quantitats importants que els infractors tenen dificultat per pagar. Es tracta de donar facilitat per evitar els impagaments i cobrar les multes.

- Aprovació del establiment de criteris generals per a  l´atorgament de fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament  Per part de l’àrea d’Hisenda-Intervenció es presenta la següent proposta en els següents termes que literalment es transcriu a continuació:

“TERMINIS D´AJORNAMENT i FRACCIONAMENT DE DEUTES I APORTACIÓ DE GARANTIES

En tot cas s´han d´incloure a la sol.licitut formulada pel subjecte passiu i s´haurà d´ajustar als següents límits:

Deutes fins a 1000€, fraccionament/ajornament màxim per període de 12 mesos

Deutes per imports entre 1001€ i 6000 euros, es podrà fraccionar per termini no superior als tres anys.

Els deutes l’import dels quals sigui superior a 6000 euros es podran ajornar o fraccionar-se fins a un màxim de quatre anys.

En cas de deutes per import superior als 18.000 euros, el termini es podrà allargar fins a deu anys aportant sempre la garantia adequada que cobreixi principal i interessos, d´acord amb l´art. 82 de la Llei 58/2003 General Tributària.

DE LA GARANTIA:

El sol·licitant ha d’oferir una garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, i ha d’acompanyar la sol·licitud amb el corresponent compromís exprés i irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval necessari si es concedeix l’ajornament sol·licitat.

La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora que generi l’ajornament

Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00€, s’ha d’acreditar un nivell de renda familiar inferior a 15.000,00 €, aportant, a més de la documentació assenyalada a la sol·licitud, la darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un certificat de rendes expedit per l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Al cas de deutes superiors als 18.000€, es podrà acceptar com a garantia la hipoteca unilateral constituïda damunt be immoble, en favor de l´Ajuntament de Pollença, en aquest cas, s´haurà d´emetre informe per part dels serveis tècnics municipals d´urbanisme, on s´acrediti que el valor del be hipotecat es suficient per cobrir principal i interessos del deute.

        -Podran gaudir de dispensa de garantia:

Els deutes que tinguin un import no superior a sis mil euros”

Aquesta proposta s’ha de regular mitjançant l’aprovació de la pertinent ordenança fiscal específicament reguladora.     

Al seu conjunt resten molt de coses a millorar al compliment de la llei de disciplina urbanística. Des de la inspecció a les multes, però sobre tot cal recuperar el temps perdut. Sempre hem dit que a aquest tema cal que tots els partits diguin la seva.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb