URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Publicitat, lliure concurrència i transparència (Junta 3 de juliol).

Alternativa | 17 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Segona part del més important de la Junta de Govern del 3 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant, però a la que es van aprovar algunes de les propostes que hem fet des d’Alternativa

Propostes de pressupost

- Aprovació del pressupost corresponent al servei per a la realització de fotografies en els concerts de la 51ª edició del Festival Internacional de Música de Pollença.  Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els dos pressuposts aportats, resultant ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat MICER STUDIO per un import total de 1.365 euros (IVA exclòs).

A la Junta de Govern hem insistit en la necessitat de d’aplicar  a totes les contractacions els principis bàsics de publicitat, lliure concurrència i transparència. Aquest és un exemple i s’ha convidat a diverses empreses per donar aquest servei i s’ha reduït la despesa en un 50% . Si s’hagués aplicat aquesta lliure concurrència a totes les contractacions públiques de l’Ajuntament avui les arques municipals es trobarien en una millor situació, i la qualitat i rendiment dels serveis seria millor. Encara resta molt de feina a fer aquest tema i continuam esperant la regularització de serveis tan importants com el d’enllumenat i jardineria.

- Aprovació del projecte d’obertura d’espais esportius públics escolars fora d’horari lectiu, tot tenint en compte que els jovers i menors d’edat del municipi disposen de poc espais d’esbarjo adequats  i que els patis dels centres escolars estan desocupats els mesos d’estiu (juliol i agost).  S’aprova l’obertura del pati del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença com a prova pilot, durant els mesos de juliol i agost de 2012. Aprovant el pressupost presentat per l’entitat “AMBTU+ Serveis Integrals”, relatiu a la custòdia del centre escolar referenciat durant l’horari d’obertura en els mesos de juliol i agost (de dilluns a divendres de les 17,00 a 21,00 h), per un import total de 1.720 euros (IVA exclòs)

Ens alegra que s’hagi donat aquest pas en el sentit de la moció  que vam  presentar aprovar al ple de juny  i que es va aprovar per unanimitat. Veure article anterior sobre el tema. Esperam que es faci el mateix amb altres mocions aprovades fa temps i a les quals no s’ha fet res.

– Aprovació de la liquidació del contracte menor de Direcció Artística de la 50ª edició del Festival de Música de Pollença 2011, per un import de 19.500 € (IVA inclòs). Es rebutja una factura per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la Direcció Artística 2011, i de conformitat amb els informes tècnics emesos.: “ .../... A la vista de les quantitats pagades al llarg de l’exercici 2011, tant en concepte de desplaçaments i allotjament, com d’honoraris de direcció artística, tenint en compte que l’import de 19.500 € previst al contracte adjudicat dia 1 de juliol de 2011 correspon a quantitats màximes a percebre, i a la vista de l’informe de la Sra. Plomer que detalla tot un seguit d’incompliments de les prestacions contractuals .../... no cal abonar noves quantitats a l’entitat “IDREV SC” en relació al contracte de referència i per tant s’hauria de rebutjar la factura presentada en concepte de liquidació .../...”.

Com sabeu fins al 2011 teniam un Director Artístic del Festival sense contracte, una exemple més de la greu situació irregular a la que es trobava el Festival i que només vam denunciar des d’Alternativa. A la passada legislatura no s’ens va fer cap cas en referència a aquestes denúncies fins que les mateixes van arribar al sumari de la operació Voltor. A l’actual legislatura s’ha començat a regularitzar la situació del Festival i entre altres coses es va fer aquest contracte menor al director anterior que no ha finalitzat massa bé. Clar no és el mateix ser triat a dit i gastar sense control que tenir un contracte signat amb unes prestacions a complir.

 L’actual director Joan Valent té un contracte menor d’un any d edurada de 18.000 euros més IVA.

 

-  Dació de compte de l’adjudicació del contracte de les màquines de l’ORA al licitador “DORNIER SA.” per un import de 23.000 € (IVA exclòs).

A Alternativa sempre ens hem oposat a una zona blava de pagament (article anterior).

- Dació de compte de l’adjudicació del contracte administratiu del servei de socorrisme i activitats aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de Pollença, mitjançant contracte menor ; dels tres pressupostos aportats es proposa la proposta presentada per l’entitat “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA S.A.L per un import total de 16.500 euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt. La durada del servei serà de 25 de juny a 9 de setembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga.

Actualment tots els grups tenim ja la proposta del regidor d’esports pel concurs del servei de socorrisme i activitats aquàtiques. Cal que aquest concurs es faci el més aviat possible i   tornar obrir la piscina municipal coberta d’eu moll.

- Dació de compte de l’adjudicació del contracte administratiu del servei d’estades esportives al licitador “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.” per un import de 160.185’18 € (IVA exclòs),

Aquesta adjudicació es va fer amb molt de retard, dos dies abans que comencessin les estades. No és la primera ocasió en la que es produeix aquest tipus de situacions. El retard a algunes de les tramitacions de l’Ajuntament és habitual i els regidors responsables han de fer feina per canviar aquesta situació

- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de vestuari d’estiu per a la Policia Local. De les propostes i els pressupostos aportats, la presentada per l’entitat “PACO GARCÍA Prendas y artículos de uniformidad SL”,per un import total de 4.295,20 euros (IVA exclòs).


- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de vestuari pel personal laboral adscrit a l’àrea de Serveis.

Vist l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe tècnic emès on es justifica que, una vegada vists els pressuposts presentats per vàries empreses, la proposta més idònia és la presentada per l’entitat “CUXACH SA” al considerar, entre d’altres, l’opció qualitat preu que més s’ajustés a les necessitats dels treballadors i la màxima facilitat i comoditat per a adquirir el calçat.   Per un import total de 17.660,36 euros (IVA inclòs).

A aquest cas segons ens han informat no s’ha triat la proposta més econòmica, encara que no és obligatori és el més habitual, hem demanat veure l’expedient per comprovar com es va justificar aquesta elecció i us donarem explicacions sobre els motius o arguments per aquesta.

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres per a pintar l’interior del CEIP Joan Mas (Exp núm. ..../2012/Contracte menor) 

  A l’oferta més econòmica és la presentada per l’entitat “PINTURAS TREBOL DECORACIÓ SL”.  per un import de 7.947’40 € (IVA inclòs).

- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de serveis de  l’Escola d’Adults de Pollença a l’empresa “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL” pel curs 2012-2103, es realitzarà a la sala multifuncional edifici municipal Miquel Capllonch del Port de Pollença . 51.028’85 €.

- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la sentència núm. 354/2012 

A continuació es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2012 del següent tenor literal: 

“PROPOSTA ACORD EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 354/2012

 

Vista la Sentència núm. 354/2012 de dia 9 de maig dictada, en grau d’apel·lació, per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 157/2008 que es varen substanciar, en primera instància davant el JCA núm. 1 dels de Palma en la què, a la part dispositiva, estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal de la Sra, Maria Carrasquilla Ruiz i del Sr. Francisco Sànchez Méndez contra la desestimació per silenci del Recurs d’Alçada interposat en data 29 de maig de 2006 davant l’Ajuntament de Pollença contra l’acord de la Junta de Compensació del Pla Parcial del sector UP-4 del PGOU de Pollença adoptat per l’Assemblea General celebrada el 29 de març de 2006 i, conseqüència d’aquest, declara nul·la la resolució impugnada respecte de la pretensió subsidiària; és a dir: declara el dret dels recurrents a la indemnització reclamada per import de 194.103,00€ més els interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament efectiu de la dita indemnització.

Vist que, de conformitat amb les dades que consten a l’àrea d’Urbanisme i en compliment de l’art. 103.2 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa Administrativa estan obligats al compliment de la Sentència esmentada tant l’Ajuntament de Pollença com la Junta de Compensació del Sector UP-4, Polígon Industrial de Pollença ex art. 127.2 del RGU doncs foren les parts demandades al procés contenciós.

Atenent a les circumstàncies exposades i conforme l’establert a l’article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso- Administrativa, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Complir el mandat contingut a la sentència núm. 354/2012 de 9 de maig dictada per la Sala Contenciosa administrativa del TSJIB al recurs contenciós seguit sota el procediment ordinari a les actuacions 157/2008.

Segon.- Requerir la Junta de Compensació del Sector UP-4 del Polígon Industrial de Pollença per tal que, amb càrrec al fons de compensació, efectuïn el pagament a la Sra. Maria Carrasquilla Ruiz i Sr. Francisco Sànchez Méndez de la indemnització per import de 194.103,00€ més els interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament efectiu de la dita indemnització.

Tercer.- Requerir a la Junta de Compensació esmentada que el pagament de la dita indemnització quedi reflectit en el compte de liquidació definitiva a presentar davant aquest Ajuntament.

Quart.- Donar trasllat del present acord, vers la representació processal d’aquest Ajuntament a les Actuacions esmentades, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 dels de Palma, als efectes oportuns.

No obstant això, la Junta de Govern Local ACORDARÀ

Pollença, 27 de juny de 2012

El Batle

Sgt.: Bartomeu Cifre Ochogavía”

Ens hem d’informar de la quantitat que correspon pagar a l’Ajuntament.

- Aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al Conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

- Aprovació de la proposta per a l’execució immediata de les obres de reparació d’un tram esfondrat de la xarxa de clavegueram del carrer Roger de Llúria  mitjançant la contractació administrativa externa de les esmentades obres a l’entitat AMER E HIJOS SL, per a la disposició immediata dels mitjans materials i humans així pels seus coneixements tècnics per a la realització de tasques i obres de reparació de canonades de clavegueram, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data 26.06.12. per un import màxim de 20.000 euros

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb