URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de 17 de juliol. Expedients, reclamacions i adjudicacions 2

Alternativa | 29 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Segona part del resum del més important de la Junta de Govern del 17 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant.

- Es va aprovar la relació de factures de l’Agrupació de Protecció Civil de Pollença, com a justificants de les despeses realitzades per dita agrupació i de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Pollença, per un import total de 6.385,88 € amb càrrec a la partida pressupostària 134 48921 del pressupost de 2012.

Expedients sancionadors.

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.215/OM Animals domèstics una sanció de 120 € .

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.208/OM Neteja vies públiques i recollida RSUuna sanció de 90 €  

- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.125/ OM Neteja vies públiques i recollida RSU una multa de 150 €.

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5129/OM Animals Domèstics  una sanció de 300 €

.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5127/OM Animals Domèstics  una sanció de 300 €

- Es va desestimar la reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada per quatre treballadors del servei de la recollida selectiva.

 El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers,  Conveni  que fou signat dia 15 de gener de 2002, amb  una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de pròrroga expressa, que s’haurà de rcomunicar dos mesos abans de la seva finalització.

· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida selectiva (UTE  FCC-LUMSA)  el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.   

· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de 2012.    

· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a partir de dia 1 de juny de 2012.     

Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les circumstàncies exposades  a l’apartat segon de la reclamació presentada no corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de  Pollença.

Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu existent entre el Consell de Mallorca i la  concessionària del servei (UTE FCC-LUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers   amb els seus propis mitjans i en aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la realización de servicios

Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1r.- Desestimar la petició  presentada mitjançant reclamació administrativa  prèvia  la via jurisdiccional laboral atès que en el present cas no hi ha una transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats. 

Un cas diferent seria el dels treballadors de l'Ajuntament subrogats a l'empresa de neteja que pensam haurien de tornar a fer feina a l'Ajuntament.   

VARIS

- Dació de compte de la resolució de batlia de requeriment de la documentació relativa a la contractació del subministrament de jocs infantils (expt.15/2012 llibre contractació) al licitador “PARQUES INFANTILES ISABA S.A.”, per un import de 28.536 € (IVA exclòs

.- Dació de compte de la resolució de batlia d’adjudicació del contracte administratiu del servei d’orientació educativa ( expt. 3/2012 llibre de contractació) Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació, un cop examinats els informes, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte del servei d’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença al licitador Sra. Antònia Ramis Nadal, per un import de 20.300 € (IVA exclòs),

.- Dació de compte de la resolució de batlia d’admissió de les empreses presentades a la licitació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. (expt. 30/2012 llibre de contractació). AXA, MAPFRE I ALLIANZ.

A la darrera Junta es va adjudicar a Mapre amb un estalvi important respecte a anys anteriors.

.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta de redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar. (expt. 41/2012 llibre de contractació)

.- Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar a consultors d’enginyeria i urbanisme S.L.” per un import de 13.804’05’ €, mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient

.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta d’instal·lació de conductors elèctrics per dotar de subministrament elèctric al nou edifici del Centre de Dia i Residència de Pollença..Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos aportats, es proposa aprovar el pressupost de menor quantia que és el de “Eléctrica Bahia S.L.”per un import de 6.683’12 € IVA inclòs, mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient.

Aquest estiu vam poder visitar el Centre de dia i residència de Pollença i comprovar el seu estat, esperam que aquest hivern a la fi es pugi posar en marxa el que ha estat una obra maldita.


 Avui comença el fil d'Alta Mar 2012.

Des de l’Associació d’Artistes i d’Amics de l’Art de Pollença, per segon any consecutiu, es posa en marxa el festival d’art Fil. Enguany amb el títol Fil d’Alta Mar 2012, fins el 2 de setembre.

Comptam amb actes artístics i culturals des de les següents manifestacions: arts plàstiques, música, arts escèniques, dansa, fotografia i literatura.

Fil és per a tots i de tots perquè el seu esperit és l’art al carrer. Per això comptam amb vosaltres.


¡Us hi esperam!

 


 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb