URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cal valorar el festival del 2012....Junta del 7 setembre 2012

Alternativa | 13 Octubre, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Resum de la Junta de Govern de 7 de setembre, a la que no van poder assistir els regidors de la Lliga

 - Disciplina urbanística.

Continuam a l’espera d’una reunió de portaveus per tractar aquest tema.

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de dos expedients disciplinaris i sancionadors per infracció urbanística:

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients  sancionadors per infracció urbanística.

- Decret núm. 733/2012.- Exp. 17/10. Imposició d’una sanció de 76.701,46 € per  la construcció d’un habitatge i piscina.. 

-  Decret núm. 734/2012.- Exp. 27/11. Imposició d’una sanció de 3.986’98 € per la construcció d’una barbacoa.

- Decret núm. 809/2012.- Exp. 29/09. Imposició d’una sanció de 6.667’75 € a cada un dels reponsables, per la construcció d’un habitatge amb una bugaderia.

- Decret núm. 837/2012.- Exp. 13/04. Imposició d’una sanció de 20.902 € per la construcció d’un habitatge.

- Decret núm. 838/2012.- Exp. 16/05. Imposició d’una sanció de 25.678’75 € per la construcció d’un habitatge amb porxada i terrassa descoberta .

- Decret núm. 839/2012.- Exp. 46/05. Imposició d’una sanció de 110.552’88 € per la construcció d’un habitatge i piscina

- Decret núm. 840/2012.- Exp. 46/10. Imposició d’una sanció de 59.017’37 € per la construcció d’un habitatge executat en un 57’45%,.

- Decret núm. 841/2012.- Exp. 29/11. Imposició d’una sanció de 3.793’44 € per la construcció d’una piscina a la parcel·la  .

- Decret núm. 842/2012.- Exp. 48/11. Imposició d’una sanció de 13.858’84 € per la construcció d’una piscina  i una dependència annexa.

Vam aprovar la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sra. Martí Roca Olivieri mitjançant la qual proposa l’aprovació del pressupost corresponent a la instal·lació d’aire condicionat i calefacció a l’edifici multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença, tot tenint en compte el trasllat de l’escola d’adults a dit emplaçament pel present curs 2012/2013.  Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els pressuposts aportats, resultant ésser l’oferta més ventajosa la de l’entitat Elèctrica Bona Llum, SL. per un import total de 7.662 euros (IVA exclòs) de conformitat amb la proposta i el pressupost adjunts.

Vam ratificar l’acord adoptat en sessió celebrada dia 3 de juliol de 2012 i aprovar el tràmit d’audiència en relació a les al·legacions presentades per l’anterior director artístic del festival el Sr. Joan Pons Alvàrez, en representació de l’entitat IDREV SOCIETAT CIVILL’acord en qüestió va ser el rebuig d’una factura per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la Direcció Artística 201; A la vista de les quantitats pagades al llarg de l’exercici 2011, tant en concepte de desplaçaments i allotjament, com d’honoraris de direcció artística, tenint en compte que l’import de 19.500 € previst al contracte adjudicat dia 1 de juliol de 2011 correspon a quantitats màximes a percebre, i a la vista de l’informe de la Sra. Plomer que detalla tot un seguit d’incompliments de les prestacions contractuals .../... no cal abonar noves quantitats a l’entitat “IDREV SC” en relació al contracte de referència i per tant s’hauria de rebutjar la factura presentada en concepte de liquidació .../...”.

Fins al 2011 l'anterior director artístic no va tenir contracte i es veu que el contracte del 2011 no ha estat exempte de problemes. Continuam a l’espera de la reunió promesa per la regidora de cultura del Festival 2012 per fer una valoració del mateix i començar a pensar en el Festival 2013. Cal valorar del nou format del Festival, la feina del director artístic, com ha afectat a l'àrea de cultura, els patrocinadors, les hores extres, el balanç econòmic...

Es va donar compte una nota  de l’Interventor municipal i es va acordar comunicar-la a l´Inspector de la Policia Local; la mateixa advertia que el sistema de torns implantat a la Policia Local de Pollença, dona com a resultat amb caràcter  general, una jornada inferior a les 35h. setmanals i demanava prendre tota una sèrie de mesures resultat de la Llei 2/2012 per evitar pagaments indeguts a les nòmines dels funcionaris afectats.

Vam aprovar l’expedient per a la contractació administrativa de serveis de retirada i tractament de residus de vehicles abandonats  a proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia

Vam aprovar a proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local  l’adquisició d’un vehicle per a la policia local. Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, dels pressuposts presentats, l’oferta més econòmica és la presentada per l’entitat “Citycar 2000” M.T. Serveis de l’Automòbil SL.  per un import de 16.515’73 € (IVA exclòs), mitjançant contracte menor.

-Es va fer la dació de compte del decret de batlia núm. 834 de dia 30 d’agost de 2012 relativa a l’aprovació dels plecs i licitació del contracte administratiu de serveis d’activitats aquàtiques i socorrisme a les dues piscines, coberta i descoberta.

- Vam aprovar l’expedient per a la contractació administrativa de SERVEIS INFORMÀTICS a proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, OAC i Noves Tecnologies

- Vam aprovar a  proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura la convocatòria de subvencions de l’àrea de Cultura per a l’any 2012 per realitzar projectes culturals i a les bases que han de regir-la. 10.000. 

- Vam resoldre nou expedients sancionadors amb sancions de 900 € per la comissió d’una infracció de residus i sòls contaminats (cotxes abandonats).

-Vam resoldre dos expedients sancionadors (60 a 150 euros)  per la comissió d’una infracció administrativa de protecció d’animals que viuen a l’entorn humà.

- Vam resoldre tres expedients sancionador s(150,25 - 180 euros)  per la comissió d’una infracció administrativa  de la neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.

- Vam resoldre dos expedients sancionadors (50 a 120 euros)  per la comissió d’una infracció administrativa de l’ordenança municipal d’animals domèstics.

 -Vam resoldre denegar la sol·licitud presentada pel psicòleg municipal relativa a l’abonament de l’import d’un mes de la retribució íntegra atès que la sentència ferma de dia 9 de maig de 2012 no reconeix el dret al gaudi d’aquest complement, de conformitat amb l’informe jurídic emès a l’efecte. 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb