URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat i primera valoraciˇ del ple d'ahir.

Alternativa | 30 Novembre, 2012 09:17 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple d'ahir, faltava la regidora María del Mar Sastre del PSOE de manera justificada.

El ple va finalitzar a les 00:00 sense donar temps a debatre la darrera moció, ni a contestar els precs i preguntes. Recordam que els precs i preguntes de l'anterior ple també es troben sense contestar. Al ple el batle va dir que el problema era l'excés de mocions presentades, nosaltres pensam que el primer problema és la llarga durada d'alguna de les seves intervencions. També li vam recordar que a aquest ple per exemple s'hagués pogut estalviar el debat de la moció de les boies d'UMP si haguessin fet la reunió a la que es van comprometre quan UMP va retirar aquesta moció a un anterior ple.

Si per alguna cosa va destacar el ple d'ahir va ser per visualitzar el que ja tots sabiam la divisió entre els regidors de la Lliga ja que en dos votacions en Martí Roca va votar diferent al seu grup, amb posicions properes al PP.

Respecte a la nostra moció per a un Ajuntament no confessional va ser rebutjada, gràcies al vots en contra de PP, UMP, CiU i l'abstenció d'en Martí de la Lliga. Sense l'absència de Mª del Mar i els dubtes d'en Martí la moció hagués sortit. Per això al final del ple el nostre portaveu es va oferir a Martí per dialogar i veure si podem aclarir els seus dubtes. Ens sembla al·lucinat que a aquestes alçades la majoria dels regidors del municipi considerin que cal un crucifix a la sala de plens.

Per altra part estam satisfet de que s'hagi acceptat la nostra proposta al Pla Municipal d'actuacions sobre drogodependència.

I.- PART RESOLUTIVA

.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012

.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012

Es van retirar ja que no s'havien pogut presentar. Consideram que el personal adscrit a la Secretaria de l'Ajuntament és insuficient, ja que per ella ha de passar de la paperassa municipal.

.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències. Aprovat per unanimitat.

Una bona feina, a la qual s'ha acceptat la nostra proposta d'afegir el tema de la reducció de danys.

Dins les actuacions del ple s'ha inclòs crear un observatori municipal de drogues amb l’objectiu de conèixer les pautes de consum entre la població del municipi i fer programes de prevenció de danys i gestió de la salut. Informació i anàlisi de substàncies

I als programes de prevenció s'ha inclòs fer un servei d’anàlisi de substancies periòdicament de mostres recollides en el mercat negre, amb la finalitat de tenir dades permanentment actualitzades de la qualitat de les substancies il·lícites que circulen per el municipi. Servei d’anàlisi en espais de consum (festes, concerts......)

.- Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient

Aprovada amb els vots en contra d'Alternativa i PSM.

Vam demanar la retirada del punt, sense resultat. Al nostre cas haviam votat a favor de l'aprovació inicial però al procés d'aprovació definitiva ens han sortim dubtes legals. A més s'ha canviat l'aprovació inicial del camí per una al·legació fora de termini d'uns propietaris d'un edifici fora d'ordenació o disconforme. Pensam que la feina dels tècnics i l'aprovació inicial no pot ser condicionada d'aquesta forma, encara que siguin 10 metres. No és tracta de la distància sinó del fet, com és possible que uns ciutadans després d’incomplir la normativa, encara condicionin l’ús d'un camí?

Tenim dubtes de que si s'està desafectant una servitud s’hauria de modificar també el catàleg de camins i el plànol d’aquest. Quin procés es farà si es desafecta un "no domini" integrat en el catàleg de camins com a servitud de pas?

Vam tornar a recordar que el catàleg de camins hauria d'estar dins l'inventari de béns. Segons article 132.1 de la LMRLIB, 86 del RDLEG 781/1986 i 17 i següents, l'Ajuntament té l’obligació de fer un inventari de béns i drets, i inclourer-hi les vies públiques.

.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012 Aprovada per unanimitat

Nomenament de procurador i lletrat que ha posat un policia local al que vam denegar, compatibilitzar la seva feina de policia amb la de taxista.

.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Aprovada per unanimitat

    Pensam que aquestes mocions institucionals sempre haurien d'anar acompanyades d'accions concretes, com per exemple elaborar un Pla contra la violència de gènere que contemplés la formació als funcionaris i treballadors públics.

.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als diferents nuclis del municipi Aprovada per unanimitat

Un tema de transparència i millorar la informació que ens sembla positiu. El debat va girar en torn a qüestions tècniques i en torn a com s'utilitzara aquesta informació. Al debat UMP va voler deixar ben clar que no són independentistes. Els grups vam insistir en que les inversions s'han de fer segon la necessitat del municipi i no de la relació d'ingressos de cada nucli.

.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença. Aprovada per unanimitat

L'Ajuntament ha de fer un projecte que ha de fer un enginyer de camins i ports. S'han demanat pressuposts i de moment han arribat uns quants en torn a 24.000 euros. Després caldria fer una licitació del projecte que consensuem entre tots i solicitar l'autorització de Costes.

A proposta d' Esquerra es va afegir demanar al Ministeri de Defensa l'optimització del port de la Base Militar, avui en dia totalment infrautilitzat. Per la nostra part vam insistir en que l'Ajuntament ha de demanar a Ports una administració transparent i clara dels amarraments del port públic. També vam dir que l'Ajuntament ha de demanar a Costes actuar als morts il·legals que estan causant molt de mal a la posidònia.

.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Rebutjada pels vots en contra del PP, CiU i UMP, l'abstenció d'en Martí de la Lliga i vots a favor; Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Farem un article explicant el debat de la moció.

És indignant que en ple segle XXI calgui seguir combatent la presència de símbols religiosos en locals de les administracions nacionals, autonòmiques o locals. Consideram que el vot en contra o l'abstenció a aquesta moció va contra la neutralitat que ha de regir tota acció des de les administracions públiques.

La llibertat de religió pertany a l'àmbit de la consciència, i implica la llibertat de manifestar la religió individualment i en privat, o de manera col·lectiva, en públic i en el cercle d'aquells la fe del quals es comparteix. A Alternativa entenem que l'Ajuntament i el seu saló de plens no és lloc per a l'exercici col·lectiu i públic d'una religió concreta, ni, per tant, l'espai en el qual es disposin símbols religiosos d'una confessió concreta que d'aquesta manera trenca la necessària neutralitat de l'Estat, neutralitat, que és un requisit obligatori demandat per la nostra legislació. El crucifix és inseparable de la seva condició de símbol religiós del cristianisme, i no hi ha arguments que puguin justificar la seva presència a la sal de plens del Ajuntament, lloc de representació dels ciutadans de Pollença i del seu pluralisme polític, social i religiós.

.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

Aprovada per unanimitat. Primer cal que el Consell de Mallorca faci l'aprovació del reglament de la Llei de Patrimoni que reguli la figura de les Festes d'Interès Cultural.

.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc.

Aprovada pels vots a favor: Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Abstenció del PP, CiU, UMP, i en Martí de la Lliga. Segona votació a la qual en Martí es va desmarcar de la posició del seu partit.

Una llarga defensa per part del batle de les seves actuacions. A la qual va parlar de la seva família i va carregar contra la Plataforma pro Camins Públics, i va dir dir que es sentia víctima d'una persecució política personal. Per la nostra part li vam dir que a l'igual que es tractava a l'Empaltada no es tracta de res personal, simplement volem que el Consell compleixi els seus acords i retiri els obstacles encara existents a la Carretera Vella de Lluc i que faci la senyalització, manteniment i el control sobre la mateixa. La nostra única finalitat és recuperar un bé públic per gaudir del mateix.

.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears

Aprovada amb l'abstenció de PP i UMP i vot a favor de la resta de partits.

Aquest tema no es resoldrà mentre no hagi diputats i senadors que realment representin a les Balears.

.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM a favor d’una política comercial equilibrada

Es va retirar per falta de temps.

 Del blog el buscador de la verdad.

 

Lĺeducaciˇ va de cul enrere

Alternativa | 29 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

(contrainfo.cat). Article del nostre company Mariano Moragues. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com 

Amb la educació els governants estan fent un bunyol sense forat. Arribarè un punt que el bony esclatarà; ho pagaran els al·lots, els pares, el mestres i el futur de la nostra societat.

Tant a nivell estatal com a nivell local fa temps que l’educació va de bòlit, amb un alt percentatge de fracàs escolar i deserció escolar. Ara per acabar-ho de confitar el llengua de pedaç i espanyolitzador Ministre Wert proposa una nova llei d’educació que en lloc d’esmolar fa més osques. Cinquanta catedràtics d’arreu de l’estat signaren un document “Per una altra política educativa”, molt crític amb l’avantprojecte de nova llei, que ja ha rebut més de 1.500 adhesions d’expert en educació. Creuen que la reforma  proposada  pel PP té una  forta càrrega ideològica conservadora i fins i tot retrògrada. Tres dels seus elements essencials mostren la filassa d’aquesta ideologia: Una segregació primerenca dels alumnes, que fan l’educació clarament elitista i un retorn a escoles que separen per sexe; un currículum instrumental que dona un gran pes a les matèries instrumentals, rebaixant les humanitats i llevant l’educació per la ciutadania a primària ; una recentralització que es demostra en instaurar avaluacions estatals al final de cada etapa escolar, la eliminació de poder de decisió dels consells escolars i establiment de com a mínim un 65% de continguts comuns dins l’horari, fent la traveta a les competències de les comunitats autònomes. A nivell local heu d’afegir la ronya que han posat Bauzà i Bosch dins el sector educatiu, amb la qüestió de la llengua, les retallades, la supressió de interins, augment de la ratio, baixada de sous, augment d´hores... i per acabar d’embrutar la pesquera es preparen dues lleis inquisitorials, de Convivència i de Símbols. Ja me direu si tot aquest endiumenjat pot dur a millorar la educació o més bé és munyir indiots per la cresta. No hi ha cap boig (sí qualque Bosch) que apedregui les seves teulades com els nostres governants, que no fan altre cosa que tenir mal al turmell i curar-se el clotell. De “l’autopista” de la educació que prometeren n’han fet un camí de ferradura. I tot aquest desgavell s’ha fet de forma vertical i inconsulta des del PP, quan precisament hi ha una convicció general que una llei d’educació hauria d’estar recolzada per un cert consens amb una mirada de llarg terme. 

Lectura del manifest ahir a l'IES Guillem Cifre de Colonya en defensa de l'educació pública (contrainfo.cat). 

 

Ordre del dia del ple de novembre 2012.

Alternativa | 28 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous sessió ordinària del ple a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

I.- PART RESOLUTIVA   

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012

Encara no ens han arribat, no sabem si ja s’haurà solucionat però la Secretària només s’havia quedat amb una auxiliar administrativa (l’altra de la que disposava es troba de baixa). Dos auxiliars no són suficients per tota la feina que gestiona la Secretària i una ja ni parlar...

3.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències

Hem proposat afegir al Pla un punt dedicat a la reducció de danys que s’ha acceptat, ja que és evident que les drogues no es deixaran de consumir i caldria tenir en compte aquest tema. Es poden establir  conveni amb entitats com Energy Control, entitat pionera i capdavantera en Reducció de Danys, per desenvolupar programes d’educació no formal sobre prevenció i reducció de danys entre els consumidors potencials

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012 

Nomenament de procurador i lletrat que ha posat un policia local al que vam denegar, compatibilitzar la seva feina de policia amb la de taxista.

5.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada". Com sempre pensa que aquestes declaracions institucionals haurien d’anar acompanyades de mesures concretes.

6.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als diferents nuclis del municipi 

Demanen informació sobre els ingressos que cada nucli del municipi genera i la inversió que es destinarà a cada un d´ells.

7.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença  

Demanen fer un estudi sobre la possibilitat de legislar una ordenació dels fondejos a la Badia.

8.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Tornam a demanar separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós i la retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consistorial. 

9.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

 A proposta del PSM demanam sol·licitar al Consell de Mallorca l'aprovació del reglament de la Llei de Patrimoni que reguli la figura de les Festes d'Interès Cultural, i formar una comissió mixta política i tècnica per tal de començar un procés de consultes amb els diferents agents que participen de l'organització de la festa i del Consell de Mallorca, que estudi i la sol·licitud de declaració del Simulacre de Moros i Cristians com a Festa d'Interès Cultural.

10.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc.

A proposta del PSM sol·licitam al Consell de Mallorca que procedeixi amretirar els obstacles encara existents a la Carretera Vella de Lluc, per tal que el municipi pugui gaudir de l'actiu que la carretera suposa. Igualment es sol·licita la senyalització, manteniment i el control sobre la circulació a la via que sigui pertinent, tot per permetre que la Carretera Vella de Lluc compleixi òptimament amb les funcions que li són pròpies com a carretera pública que és.

11.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears 

A proposta d’Esquerra demanam rebutjar el pressupost de l’Estat del 2013 i un finançament just de les Balears.

12.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM  a favor d’una política comercial equilibrada

A proposta de la Lliga i CiU proposen demanar al Consell un Pla Director Sectorial de Comerç suspendre la instal·lació de grans establiments comercials.Instar al Govern…

13.-  Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient

A la fi es presenta l’aprovació definitiva del canvi del traçat del camí. Alguns dels canvis de l’aprovació inicial no ens convencen en absolut.

14.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 

3.- Precs i preguntes. Hem fet poquetes ja que encara ens han de contestar les del ple anterior. 


 Avui us esperam en defensa de l'educació pública.

 

 

La imputaciˇ de la primera tinent de batle

Alternativa | 27 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al 2006 quan ni tan sols teniam  regidor, vam rebre una anònim amb proves de que,  per organitzar la Nit Niul’empresa Puerto Pollença Leisure SL de Jaume Fluxa Morro (ex- candidat europeu d'Unió Mallorquina al 1999) havia rebut una subvenció de 24.000 € per part del Consell de Mallorca,  a pesar de les fallides de les seves  empreses  amb la Seguretat Social que li impossibilitaven per rebre subvencions públiques. En aquell moment li vam dedicar dos articles al tema ;  La veritat de la Nit Niu  Contracrònica de la Nit Niu ) i vam fer una nota de premsa que va ser publicada al Diario de Mallorca el 15 d’agost de 2006. Podeu llegir als comentaris dels articles citats com havia gent que justificava que una persona que no pagava a Hisenda pogués rebré subvencions dels doblers dels que sí pagàvem. És un pena que en aquell moment ens trobéssim tots sols  denunciant aquest tema i que no tinguéssim la representació ni l’experiència que tenim ara, que  ens hagués permès  obtenir més informació i aprofundir al tema.

En abril del 2010 es va fer públic el cas Bonsai, una presumpta trama de corrupció del govern d'en Matas a partir de la gestió de CAIB Patrimoni, especialment pel que fa a les irregularitats comeses en els casos dels terrenys pel nou parc de bombers i la nova seu de la conselleria de sanitat balear. Un dels imputats va ser l’empresari Jaume Fluxà, , acusat de fer d'intermediari entre l'administració i empreses a canvi de comissions d'un 20% (veure article El País). A una de les peces separades del cas Bonsai s’acusava a la Consellera de Cultura Dolça Mulet  de donar 48.000 euros en subvencions per la Nit Niu a l’empresa Puerto Pollença Leisure SL de Jaume Fluxa entre els anys 2004 i 2006 (Diario de Mallorca). Les subvencions es van donar a pesar de que en Fluxà no era al dia amb els pagaments amb Hisenda, un dels requisits imprescindible per aconseguir aquestes subvencions (com havia dit l'anònim i nosaltres mateix al 2006). El mateix  Fluxà, segon la premsa,  va declarar a la policia que va aconseguir aquestes subvencions per que era afiliat a Unió Mallorquina, a més va reconèixer que s’havia manipulat una factura per justificar les despeses d’un multitudinari sopar a la Cala Sant Vicenç. Anticorrupció acusava a la Consellera Mulet de cometre delictes contra la hisenda pública, de tràfic d’influències, prevaricació i malversació.(veure el nostre article El cas bonsai també arriba a Pollença.

No haviam tornat a saber  res d’aquest cas Bomsai fins que el passat dimecres quan la primera tinent de batle ens va informar que havia estat imputada a aquest cas, a l’igual que totes les persones que havien participat en la tramitació de les subvencions a Nit Niu. Al seu cas va participar a aquesta tramitació com secretària tècnica insular del Departament de Cultura. A la seva declaració de divendres, segon la premsa, va declarar que a ella no li pertocava comprovar si les entitats subvencionades estaven al corrent de les seves obligacions de l’Agència Tributària i que no va existir cap tracte de favor respecte a l’empresa. En aquest moment encara han de declarar més imputats a aquesta causa...

El primer que hem de dir és que  ens trobam davant d’un cas del qual no tenim el sumari (com si que el vam tenir al cas voltor) ni tenim altra informació que la donada per la premsa o per la pròpia Malena, a diferència d’altres casos de l’Ajuntament, on sí que vam poder accedir a informació que ens va permetre constatar nombroses irregularitats que al seu dia vam posar en coneixement de la fiscalia.

En segon lloc respecte a la imputació de la primera tinent de batle, com ja vam dir a aquest mateix blog, no veim cap raó per canviar el que va ser la nostra posició a la passada legislatura. Al març de 2010 es va aprovar la nostra moció relativa a la realització d'un pacte anti-corrupció. Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PSM i abstenció del PP-UMP.

A la mateixa els partits que formavam part del ple municipal ens comprometiam a donar de baixa de manera cautelar dels grups municipals i dels seus partits a qualsevol regidor inculpat (imputat amb mesures cautelars) per part de fiscalia, un jutge o magistrat en delictes relacionats amb la corrupció, prevaricació amb finalitats de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, malversació i apropiació de cabdals públics i suborn, racisme, xenofòbia o violència de gènere. Com deiam al 2010 aquesta dimissió de caràcter "cautelar" no implicava reconeixement de cap tipus de responsabilitat:  tenia com a objectiu establir un "cordó sanitari" entre la política i la peripècia judicial de la persona interessada. (veure article) 

També es va aprovar fer un codi ètic i dissenyar  mesures institucionals locals per a la prevenció de pràctiques irregulars. Per desgracia aquest punt mai es va desenvolupar.

En definitiva esperarem la decisió del jutge i si aquest declarés mesures cautelars respecte a la primera tinent de batle demanariam la seva dimissió.


Demà dimecres veniu a defensar l'educació pública, a l'article trobareu l'horari d'actes, entra altres a les 20:00 hi ha prevista una manifestació des de l'Institut a la Plaça Major de Pollença (pel carrer Roser Vell). 

 

Sĺha fet un gran pas per˛ encara queden alguns entrebancs...

Alternativa | 26 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam el comunicat dels grups organitzadors llegit ahir a l'excursió reivindicativa a la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

Bon dia a tothom . Ja la tenim aquí, ja quasi és patrimoni de tots


Durant set anys hem presentat documents, hem fet denúncies , hem mantingut entrevistes, reunions, s’han fet decrets, actes notarials, entrevistat a testimonis ,hem duit una barrera al Consell, hem fet tres excursions massives, aquesta és la quarta, però fins que els tècnics del Consell no feren la feina de documentar i fitar la Carretera i Camí Vell de Lluc a Pollença no es pot dir que va començar la vertadera recuperació. Quan es duia al Plenari del Consell els diferents tràmits  burocràtics , sempre es varen aprovar per unanimitat de tots els partits polítics. Ara bé, fins fa quatre dies no s’havia fet cap acció recuperadora, més que  la de retirar una paret i posar dues barreres , una oberta i l’altre tancada a Muntanya.

 

 Aquesta setmana s’ha fet un gran pas però encara queden alguns entrebancs...

  Fins aquí, aquest era el parlament que havia preparat el dia 22, però avui som a dia 25 i les circumstàncies han canviat,. Desprès venien els agraïments. Avui alguns d’aquests no són possibles malauradament ,només n’hi ha dos, el primer per a totes les persones que  heu/han col·laborat (també a aquelles que desprès de set anys no ens poden acompanyar per veure el resultat d’aquesta feina) i les que ens acompanyeu en les excursions reivindicatives. El segon a tots aquells càrrecs institucionals que han treballat per aquesta recuperació, desgraciadament pocs, però fonamentals.

 

Cal recordar la Resolució que la Consellera executiva  d’hisenda i Funció Pública va dictar el dia 8 d’aquest mes . En aquest escrit resol que els dies 21, 22, i 23 s’havia de procedir a retirar les barreres i obstacles que impedeixen el lliure pas per la Carretera i Camí Vell. Hem de constatar que la recuperació no s’ha acabat.

 Hem de dir que dels 5 propietaris que tancaven el camí : Monestir de Lluc ,Menut ,l’empeltada, Ca na Borrassa i Can Pontico. El Monestir i l’Empeltada han llevat les barreres voluntàriament, les finques representades pel Batle de Pollença,Ca na Borrassa i Can Pontico han seguit en la usurpació. Serà perquè qualcú és Batle ?. Sra Consellera executiva, no poden fer-se tractes de favor, pareix que la llei  no sigui igual per a tots.

Per tant cal demanar-se, pot algú pretendre ser el màxim representant del municipi, sigui l’únic dels que tancaven el camí i carretera vella de Pollença a Lluc que incompleixi una resolució publicada al BOIB i que  té caràcter d’obligat compliment? Sembla ser que tenim un batle antisistema.

 

 Un altre punt sorprenent es veure com el permís de la consellera  de Medi Ambient, en el punt 1 diu “L’excursió es farà pel recorregut sol·licitat, es a dir la carretera vella de Pollença a Lluc”. Sra. Consellera executiva de Medi Ambient, no podem fer el que vostè  ens ordena , no s’han llevat tots els obstacles .

 

Així dons, no podem cel·lebrar com preteníem la recuperació íntegre d’aquesta carretera, i si bé cal considerar la situació en que es troba aquest procés a la conselleria,com un avanç irreversible, desitgem la recuperació immediata d’aquest tram. Cal a més lamentar, com a punt més fosc d’aquest procés, que el Batle hauria d’encapçalar l’excursió en defensa d’un bé públic, i no pas impedir-la.

 

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostre presencia.

 

Imatge de l'excursió d'ahir, encara hi ha trams que s'ha de sortir a la carretera. 

 

Veniu a defensar l'educaciˇ p˙blica el dimecres 28.

Alternativa | 25 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 

 La comunitat educativa de Pollença s'ha unit a la convocatòria de la plataforma Crida per una educació pública de qualitat d’aquest dimecres 28.

En aquest moment més de 50  escoles i instituts organitzen els actes del seu centre, que tindran en comú la convocatòria d'una assemblea de la comunitat educativa per avaluar les conseqüències de les retallades educatives i la lectura d'un manifest que ha elaborat una comissió de la plataforma formada per professorat, mares, pares i alumnes.L'objectiu dels tancaments és que es converteixin en jornades informatives per donar a conèixer la realitat que viuen els centres a través de sessions de debat i reivindicació de tota la comunitat educativa.

Les activitats s'iniciaran a l'IES Guillem Cifre de Colonya i estau convidats tots. Ha de ser un dia en el que tota la comunitat educativa (professors,mestres, mares i pares ialumnes,) posem en comú quina educació volem i comencem a construir-la junts. Construir-la a partir del nostre dret d'educar i ser educat en condicions dignes on la qualitat ha d'estar per damunt de tot.  

L'objectiu de l’acció 28N, unir les nostres forces i crear aquesta Comunitat educativa.

 

 En principi les activitats començaran a l'institut a les 17:00 amb la realització de pancartes i una assemblea per avaluar la situació de l'educació.

A les 18:00 podreu escoltar a una representació dels professors pares i estudiants a Ràdio Pollença.

A les 20:00 hi ha prevista una manifestació des de l'Institut a la Plaça Major de Pollença (pel carrer Roser Vell).

Després es tornarà a l'institut per sopar i els que vulguin podran  passar la nit a l’Institut per demostrar el seu "malestar" amb la situació actual.

Podeu venir a una o a totes les activitats per mostrar el vostre suport a l’educació pública.

 

 

 

Junta de govern del 18 de setembre.

Alternativa | 24 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Resumim el principal de la Junta de Govern del 18 de setembre, una de les Juntes més breus que hem fet..

- Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de 8  llicència urbanística a particulars,

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació de vuit expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística.

- A proposta del regidor delegat d’Esports i Joventut vam aprovar el pressupost corresponent a la prestació del servei de les activitats esportives d’hivern (condicionament físic, gimnàstica de manteniment i gimnàstica per a gent gran). Després d’un debat sobre si contractar o no l’oferta més econòmica (havia molt poca diferència entre dues de les propostes) vam triar l’oferta més avantatjosa i econòmica la de l’entitat Iniciatives de Ciutat SL.  per un import total de 1.275,25 euros/mensual (IVA exclòs) i pel termini de 3 mesos, prorrogables, de conformitat amb el pressupost i la proposta presentada que consten a l’expedient.

Una vegada més una part important de la Junta de Govern la vam dedicar a temes d’ocupació de la via pública (al·legacions, peticions

Vista la nota d’advertiment de l’Interventor municipal de dia 17 de setembre a la qual recordava que  la Llei 2/2012 de pressuposts generals de l´Estat establia la jornada mínima de treball al sector públic en 37,5h. Setmanals i que actualment l´Ajuntament de Pollença estava aplicant de forma provisional l´establert al conveni colectiu de personal laboral de l´Ajuntament de Pollença.

Aquest pacte estableix una jornada de 35h de treball setmanals, amb la distribució establerta per a cada servei.

Davant la situació que es planteja, el funcionari que subscriu considera que s´haurien de prendre les següents mesures en relació a les gratificacions per serveis prestats fora de la jornada:

-         Amb caràcter general, deixar d´abonar com a hores extraordinàries els serveis prestats que no excedeixin de les 37,5h setmanals.

-         A la vista que durant els mesos posteriors a l´entrada en vigor de la Llei 2/2012 s´han abonat gratificacions per serveis prestats dins la jornada mínima marcada per dita norma, es considera que els perceptors de dites quantitats hauran de compensar a l´Ajuntament, de forma que en còmput anual, les hores realitzades fora de la jornada que marca la Llei 2/2012, coincideixin amb les abonades en concepte d´hores extraordinàries durant els mesos de juliol i agost.

S´informa que en cas contrari es podria donar la situació que a final d´any s´hagin pagat gratificacions per serveis prestats fora de la jornada, sense que la mateixa s´hagi arribat a excedir en còmput anual, generant-se d´aquesta forma pagaments indeguts a les nòmines dels funcionaris afectats.”

A la vista de lo exposat, la Junta de Govern, per unanimitat,  acorda comunicar als caps de departament que prenguin les mesures oportunes per tal que en còmput anual s´han d´haver complit els horaris establerts a la Lei de pressuposts General de l´Estat de 2012.


 Ens veiem demà a l'excursió!

Recobrar l'esperit crÝtic o tornar a l'esclavitud

Alternativa | 23 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Sembla que aquesta crisi, juntament amb la incompetència i la manca d’empatia dels governants cap als problemes de la majoria de la societat, està posant a prova la paciència dels ciutadans i ciutadanes. Les xarxes socials han suposat una petita obertura per la informació alternativa, tot i això la majoria de la ciutadania segueix adormida.        Una forma molt efectiva d’impedir que les persones puguin assolir graus de llibertat més elevats és l’ús de les paraules, un control que es du a terme pels nuclis de poder fonamentalment des dels mitjans de comunicació. Fins ara semblava que hi havia un clar interès per convertir les persones en consumidors, ara ja no ens volen ni per consumir, ens volen simplement com a mà d’obra barata per ser més competitius cap als mercats exteriors.

         El llenguatge que ens arriba no és gens casual.  No és casual que s’anomeni “il·legals” a les persones sense documentació en regla, no és casual que s’anomeni “ajustaments pressupostaris” a les retallades o  “d’anys col·laterals” a les víctimes de la guerra. Als EEUU  els pobres són  “losers” (perdedors), amb la clara intenció de culpabilitzar l’individu de la seva pròpia desgracia i evitar anàlisis contra el sistema. A Bolívia s’anomena “desechables” a les persones sense sostre. També es parla de rescatar països per definir les ajudes als bancs que s’obtenen dinamitant l’estat del benestar.

        El poder no entén de diàlegs, entén la comunicació sols de forma unidireccional. Queda molt clar que els missatges dels ciutadans no són assumits pels governants, per això cal sumar més veus per fer arribar el nostre missatge, cal revelar-se a l’esclavitud.

        Diu Juan Carlos Monedero: «Recuperar la política es desterrar los monólogos y regresar a diálogos que den sentido a la vida. “Despensar” los nombres de la política –democracia y gobernabilidad, desarrollo y modernización, consenso y gobernanza- para luego repensarlos al servicio de un nuevo sentido común a la búsqueda de soluciones atrevidamente humanas».

        Tampoc és casual l’atac cap a l’educació pública que s’està produint.  Des dels nuclis de poder es volen reduir les protestes educatives a protestes salarials dels professors. Tots els membres de la societat hauríem de ser conscients del que això suposa. Limitar l’accés a l’educació és, en definitiva, la primera passa per condemnar els nostres fills a l’esclavitud. Ja que, com diu Jose Luis Sampedro: «de res serveix la llibertat d’opinió si no hi ha llibertat de pensament». 

        Cal sumar veus per aturar aquest intent de privatitzar el sistema educatiu i cal fomentar l’esperit del paradigma crític de l’educació, que entén el sistema educatiu amb una finalitat d’anàlisi i canvi de la societat. Cal fomentar la participació democràtica dels membres, no sols dins la comunitat educativa, també dins la societat. No considerar l’escola com una part aïllada de la societat, sinó que forma part de la comunitat.

         L’escola pot ser qualque cosa més que un lloc on s’adquireixen coneixements teòrics. Des d’aquí es pot fonamentar un tipus de llenguatge més o menys sexista, més o menys xenòfob. Es pot fomentar la convivència en lloc de disgregar els parlants de les diferents llengües, com sembla que es pretén a les nostres Illes.

         Cal aturar el genocidi del sistema educatiu i tornar a lluitar per una educació que fomenti el pensament lliure i la crítica, sols així podrem rompre les cadenes de la dictadura de l’opinió mediàtica.

        «L’educació és l’arma més poderosa que podem emprar per canviar el món!»

Nelson Mandela

Article i imatge al blog Ateneo Libertario Argumentando.

 

L'Ajuntament ha perjudicat a la cooperativa pagesa de Pollenša

Alternativa | 22 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Lamentem i critiquem el perjudici que ha suposat la incompetent gestió de l’Ajuntament als permisos per a la construcció d’un centre de diversificació de la Cooperativa  pagesa de Pollença.

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat una  moció de suport a les cooperatives (veure) , ja que ’any 2012 ha estat declarat per les Nacions Unides com l’any internacional de les cooperatives

Durant el debat de la moció vam demanar al batle per un projecte del que fa temps ens havia parlat la Cooperativa pagesa Pollença; la construcció d’una nau per un centre centre de normalització de ramat oví i emmagatzemant d’aliment pel ramat en regimen de compra en comú.  El batle ens va respondre al ple que només havia d’anar a comissió de govern per a l’aprovació de l’interès general... A la resposta del batle semblava que no havia cap problema però la nostra sorpresa ha estat després quan ens hem pogut assabentar a través de declaracions a la premsa del president de la Cooperativa,en Martí Solivellas, de que s’han perdut sis mesos  perquè el batle en comptes de demanar l’interès general per poder començar l’obra al Consell de Mallorca (el terreny on s’ha de fer el centre es troba entre l’estació de la depuradora i la nau de la cooperativa) va optar per sol·licitar-lo a la conselleria d’Agricultura que no és competent a aquest tema. Ara per aquest retard s’ha perdut una subvenció  i la Cooperativa no ha pogut començar la construcció d’aquest important centre de diversificació que té l’objecti de homogeneitzar els bens de la marca Mé Pollencí (seleccionar els bens en funció de les seves característiques i igualar-los en la darrera fase abans de la comercialització), millorar els preus de venda i disminuir els costos d’alimentació per la compra en comú d’aliment.

Com ja vam dir al ple; no és suficient amb fer declaracions institucionals, i aquestes no ha de ser paper mullat sinó que a l’hora de la veritat cal demostrar que realment es dona suport a les cooperatives, i al cas que hem comentat és clar que l’Ajuntament ha fallat estrepitosament. 


Ens veiem diumenge a l'excursió!

Assemblea ordinÓria de novembre

Alternativa | 21 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest disabte dia 24 fem la nostra assemblea ordinària a Can Ramón a les 20 :30h
Ordre del dia:
  1. Assumptes del Ple Ordinari
  2. Ple extraordinari
  3. Feines fetes
  4. Feines pendents
  5. Plecs i preguntes varies
  6. Caxondeos varios
Les nostres assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que desprem de l'assemblea sopam al mateix lloc.
 
Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 
Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Alternativa per Pollença simplement sóm un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines i cap de nosaltres vol fer carrera política, simplement exercitam la nostra responsabilitat com a ciutadans.

Alternativa és un partit municipal que permet la doble militància. Volem unir a  gent diversa, independents i de diversos partits supramunicipals amb la voluntat de liderar un canvi a Pollença i avançar cap a un model de poble on poguem aconseguir el benestar social.

Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web

 


 

Ďrgan Consultiu Aut˛nom, un intent sense Ŕxit...

Alternativa | 20 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Òrgan Consultiu Autònom, un intent sense èxit de fomentar la participació dels professionals de l’esport a l’Àrea d’Esports

        A finals de la primavera passada vàrem acordar amb el regidor i el tècnic d’esports impulsar un Òrgan Consultiu Autònom format pels Llicenciats, Diplomats i Tècnics Superiors en Educació Física del municipi. La finalitat de l’OCA era aprofitar el potencial humà del que disposem a Pollença relacionat amb el món de l’activitat física i l’esport.

        Vàrem convocar una primera reunió on varen assistir el regidor i el tècnic d’esports per explicar els objectius del projecte i per definir les seves competències. Tot i que vàrem assistir pocs tècnics, uns 7 o 8, les sensacions no varen ser dolentes i sentírem que poc a poc aniríem sumant més gent. Lamentablement les dues reunions posteriors varen ser un fracàs absolut d’assistència i no vàrem poder avançar en la definició del projecte.

        Al llarg del temps no he rebut cap crítica ni cap comentari negatiu pel que fa al projecte, que per altra banda estava obert a totes les aportacions, fins i tot he rebut moltes felicitacions per la iniciativa, però a l’hora de la veritat això no s’ha pogut materialitzar amb un mínim de participació per poder tirar endavant.

         Som conscient que probablement no hem arribat a tots els especialistes, ja que ens ha faltat treballar una mica més la difusió i explicació de la iniciativa. També entenc que tothom té la seva vida i els seus projectes personals i col·lectius, però com a Llicenciat en Activitat Física i Esport no puc deixar d’estar decebut per la manca d’implicació de la majoria dels meus companys de professió, tenint en compte la difícil situació laboral en què es troba el nostre col·lectiu i la importància que li donam diàriament al treball en equip.

        El fracàs d’iniciatives com aquesta, o com la del banc de temps, ens haurien de fer reflexionar fins a quin punt volem fomentar la participació ciutadana i volem ser protagonistes del nostre futur, o simplement deixar-ho en mans dels polítics i governants.

         Tant de bo el fracàs d’aquestes iniciatives fos degut a la seva manca d’interès o d’utilitat, però pens que probablement el nostre model de societat no està pensat per afavorir aquestes iniciatives degut als horaris laborals i a la multitud de reclams que ens conviden a consumir i organitzar-nos principalment de forma individual.  Probablement les èpoques de bonança ens han conduït a una actitud d’acomodament on hem delegat la funció de pensar i decidir sobre el nostre futur en els polítics professionals, això ens ha permès llevar-nos les responsabilitats i les culpes de les males gestions, però no ens ha alliberat de patir les conseqüències.

        Una bona idea seria que tant el col·lectius professionals com els ciutadans de forma individual fóssim capaços de millorar la nostra capacitat de presentar alternatives i propostes que ens facin avançar com a societat.

        La crisi i la misèria ens estan fent reaccionar poc a poc, la gent s’organitza i s’estan aconseguint avenços, un exemple il·lusionador és el de les plataformes contra els desnonaments.  Esperem que cada vegada més, com a societat, siguem capaços de reaccionar amb temps i no haguem d’esperar a situacions dramàtiques.

Joan Cifre, Llicenciat en Ciències de l’ Activitat Física i l’ Esport.

Article anterior sobre el tema


Esperam les vostres fotografies. Teniu de temps fins el 11 de generA més de poder guanyar 60 euros vostra fotografia servirà de denúncia i en cas de que es pugui fer alguna cosa ens comprometem per feina per solucionar el problema denunciat. (Bases)

 

 

 

 

Urxella de paper n˙mero 28.

Alternativa | 19 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests dies estam repartim pel municipi  el número 28 de la nostra publicació de paper Urxella.  Fa anys que fem aquest esforç de fer una publicació en paper amb una periodicitat de tres-quatre mesos. No tenim còpies per tothom i us demanam si us ha arribat i ja l'haveu llegit que la passeu a un altre ciutadà o la deixeu a un lloc públic on més gent la pugui llegir. Gràcies

 La portada l'hem dedicat al nostre nou coordinador, en Joan Cifre, triat al Primer Congrés d’Alternativa per Pollença, el passat 9 de juny.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

La segona pàgina la dediquem a la nostra feina institucional. Hem presentat set mocions entre el ple d'abril i setembre i hem signat deu més presentades per altres grups de l'oposició. Totes aprovades.

A la tercera pàgina  de breus parlam de temes com la convivència entre els propietaris de l’Ullal i el Govern, l’autoritarisme del batle al retirar la disciplina Urbanística de la Junta de Govern, la creació de la Plataforma Contra les Polítiques de la Por,  i els pobres arguments de la Lliga al tema de la Font de la Plaça.

A la contraportada parlam  de la fallida contractació de la contractació d¡una nova secretària del batle com càrrec de confiança.

  A la nostra pàgina web podeu trobar tots els 27 anteriors Urxelles de paper, inclós el número de 1981, després va desapareixer fins el novembre del 2003.

 

 Número 28

 

 

 

Tercera Campanya d'excavaciˇ arqueol˛gica al Campament dels Soldats d'ArtÓ

Alternativa | 18 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Els nostres amics del Campament dels Soldats ens informen i conviden a participar de la seva tercera campanya d'excavació.

Dins el projecte general de recerca iniciat per l'associació d'Amics del Campament dels Soldats, aquesta associació ha promogut dues campanyes d'excavació arqueològica. Per assolir els objectius marcats l'associació organitza, els dies 1 a 8 de desembre vinents la tercera campanya d'excavació arqueològica al Campament. Es tracta d'una iniciativa de recerca única a les Illes Balears i capdavantera a l'Estat Espanyol consistent en aplicar la metodologia arqueològica a les restes físiques de la repressió franquista dels anys 1940.

En aquesta ocasió, i després de concloure l'excavació a l'exterior de la cuina del campament, ens plantegem excavar el solar on les fotografies antigues indiquen que es trobava la caseta de l'oficial responsable del destacament de soldats que custodiava els presos.

Les tasques es realitzaran amb el suport de voluntaris i amb un pressupost mínim ja que l'associació no ha rebut subvencions de cap tipus. No obstant volem agrair tant el Parc de la Península de Llevant com l'Ajuntament d'Artà que col·laboren en la logística de l'excavació.

Per a més detalls, al blog trobareu un post amb tota la informació pràctica

 

 

I si debatim? Disciplina i Festival.

Alternativa | 17 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

L’article d’avui neix a partir d’un comentari d’en Pere ahir on va afirmar que a Alternativa haviem justificat moltes decisions i accions de govern  que no compartiem. El que no va explicar és per quina raó misteriosa hauriam de justificar temes amb els que no estavam d’acord...Quan li vaig demanar dos exemples concrets  d’aquestes multiples decisions i justificacions aquests van ser els seus exemples:

El primer; segon en Pere hem justificat “la recuperació per part del Batle de les competències cedides a la Junta de govern en matèria de disciplina urbanística”. Amb tots els meus respectes no crec que sigui un bon exemple. Precisament si el batle ha recuperat les competències ha estat per la nostra oposició (i de la Lliga, tot s’ha de dir) a la seves decisions i accions sobre disciplina urbanística, i fins ara només dos partits hem denunciat aquest tema públicament; el PSM i nosaltres. És més fa una setmana a la darrera junta de portaveus vaig demanar a la resta de partits sobre la seva opinió sobre el fet que va donar lloc a aquest tema;  multar a tothom per igual (un 50%) i tots els portaveus excepte el del PSM, que es va tornar a posicionar en contra, van dir que l’havien de tractar a les seves assemblees o juntes (quan és un tema important i conegut fa mesos). En resum no només no hem justificat aquesta decisió sinó que són dels únics dos partits que l’han criticat publicament al bloc, a la premsa, al nostre Urxella de paper i als òrgans de l’Ajuntament (pots veure un article sobre el tema) i continuarem lluitant per que o bé la Junta o el propi ple tinguin aquesta competència.

El segon exemple era el canvi de model del Festival de Música de Pollença i el nomenament del seu director. Aquest exemple és millor, és cert que és justificam algunes decisions en torn al canvi de model i nou director, però només les decisions amb les que estavam d’acord.

Al cas del model del Festival no s’ha votat ni decidit a cap lloc però  pel que hem parlat a la nostra assemblea i ens ha agradat que al Festival a més de música s’hagi sumat arts plàstiques, literatura i cinema, i que hagi estat més obert que mai; música al carrer, participació dels alumnes de l'escola de música, obertura a altres espais, participació de la Universitat... També valoram positivament canvis que s’han fet i demanavam fa temps; acabar amb  les falses beques per a les tasques d'hostesses, revisar contractacions i repartiment d’entrades gratuïtes...  El que no justificam ni compartim ni abans ni ara és no haver cercar el consens a l’hora de fer aquests canvis al Festival.

Respecte al director del Festival, vam valorar positivament que es fes un contracte per escrit anual i legal a un director que ha cobrat tres vegades menys que l’anterior i que ha portat a Pollença artistes molt interessant. Ara una vegada finalitzat el seu contracte cal valorar altres aspectes dels quals no tenim encara informació. Per això entre altres coses a Alternativa per Pollença hem demanat públicament a aquest blog i dins els òrgans de l’Ajuntament una reunió (que s’està retardant massa) a la qual la regidora ens ha de donar informació detallada del Festival per poder valorar en profunditat el mateix i plantejar el del 2013. I ja que estam us podem avançar temes que ens preocupen; temes com els espònsors i la seva gestió per part del director del Festival, com afecta  el Festival a la gestió i funcionament del àrea de cultura, el repartiment de les hores extres, algunes contractacions que consideram millorables, el repartiment d’entrades gratuïtes no justificables, el canvi de model a l'hora de triar el director artístic, pensam que millor que triar a dit un artista cal fer un procés selectiu per triar un director artístic que no necessariament ha de ser un artista... Tot això esperam tractar-ho amb les dades a les mans amb la regidora de cultura i la resta de portaveus.

Em sap greu que Pere digui al seu comentari que a pesar de poder posar molts d’altres exemples no el farà, seria interessant, i sobre tot em sap greu que no vulgui debatre, ja que és una de les funcions bàsiques d'aquest blog. 

 

El canvi comenša en un mateix.

Alternativa | 16 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Sempre s’ha dit que les crisis són una oportunitat per evolucionar. Tots hem tingut l’oportunitat en els darrers temps de valorar fins a quin punt hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i quina part de responsabilitat tenim en la situació actual. Personalment pens que, tot i el sentiment de culpabilitat que des dels nuclis de poder es vol dirigir cap a la població en general, la gran part de la responsabilitat es concentra en un segment molt determinant de la població: el format per les grans fortunes, els dirigents de les grans empreses i els governants.

        Tot i això, tot i que hem de tenir clar que els principals responsables de la crisi no som la majoria dels ciutadans, no podem deixar d’assumir la nostra part de responsabilitat. Crida l’atenció que encara que fa anys que sabem dels nombrosos casos de corrupció no ha estat fins que la crisi, en tota la seva cruesa, ens ha esclatat; i això s’ha evidenciat clarament en la desafecció de la gent cap als polítics. Pareix evident que quan les coses anaven bé econòmicament es toleraven certes actuacions que ara ens indignen. I és aquí on tots hem d’assumir la nostra pròpia responsabilitat.
        Fins fa molt poc, com a societat hem assumit comportaments i actituds reprovables i poc ètiques. Hem assumint una sèrie de valors com són l’ambició individual i l’ànsia de poder i la picaresca i hem deixat de banda uns altres, com puguin ser l’honestedat o la solidaritat. Això s’evidencia clarament en aquells casos on, tot i condemnes judicials fermes, la corrupció no passa factura electoral.  
        Hi ha una frase molt recurrent que és aquella de “tots els polítics són iguals”.Crec que aquesta frase du intrínsicament una altra afirmació  “Jo, en el seu lloc, faria el mateix”. Aquesta crisi no és sols una crisi econòmica, és també una crisi de valors.
        Crec que uns dels mals de la societat és la manca d’autoestima col·lectiva. Assumim l’engany per part dels polítics com una part natural de la política, la qual cosa no és més que un reflexe del poc valor que ens donem com a ciutadans.
        Guillem Cifre de Colonya deia el següent als mestres que treballaven a la seva escola:  «No m’importa tant de vosaltres el que sabeu com el que sou, ja que els vostres alumnes aprendran d’allò que feu més que d’allò que deis». En la mesura que individualment projectem caps a la resta de la societat un respecte cap a nosaltres mateixos, no tolerem polítiques injustes i insolidàries i actuem individualment amb coherència amb els valors que defensem, llavors la nostra societat evolucionarà i sortirà reforçada de la crisi.

«El pessimista es queixa del vent, l’optimista espera a que canviï, el realista ajusta les veles» George Ward

 

Vergonyosa incompetŔncia del regidor de Serveis Socials

Alternativa | 15 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Fa més de mig any, al ple d’abril, es va aprovar per unanimitat la nostra moció, signada també pel PSOE, PSM i Esquerra, relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi. La idea és articular un nou espai en el qual tots els grups representats en la corporació municipal treballin conjuntament per a estudiar els efectes de la crisi econòmica i proposar mesures per a pal·liar-los. 

Per facilitar l’aprovació i realització de la moció vam acceptar la proposta de l'equip de govern de retirar el segon punt de la moció que parlava de les que consideràvem que havien de ser les finalitats de la Comissió:

 a) Realitzar un seguiment de l'evolució de l'atur en el nostre municipi per sectors, sexe i edat.

b) Controlar l'aplicació i resultats dels plans i de les subvencions, ajudes i prestacions socials del Govern central, de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular en matèries d'ocupació,  immigració, habitatge i benestar social.  

c) Conèixer els casos en què existeixin procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa d'impagament d'hipoteca o lloguers. Proposar l'assessorament als afectats dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.

 d)  Si escau, conèixer i seguir la possible situació dels treballadors en procediments concursals i/o en Expedients de Regulació d'Ocupació, si aquests es donen en el nostre municipi. 

h) Elevar aquesta informació al Ple de la Corporació, a les diferents Comissions Informatives  que poguessin estar relacionades i als diferents Grups Municipals, així com divulgar-la al     conjunt de la ciutadania utilitzant els canals als quals té accés la Corporació.»

L’equip  de govern va argumentar que les finalitats es podien concretar en la primera reunió de la Comissió i  al mateix ple ja vam expressar la nostra idea que la primera reunió fos aviat. Han passat els mesos i el regidor de Serveis Social no ha estat capaç ni tan sol d’intentar convocar aquesta reunió. A Alternativa hem recordat al regidor a diversos plens la seva obligació de complir l’acord de ple sense cap resultat (article anterior). Al ple de setembre, fa més d’un mes, el regidor va dir “Ens hem de posar ja” i sorprenentment va afegir que  en principi no hi havia una gran problemàtica a Pollença. Tal vegada som l’únic municipi de l’Estat sense problemes derivats de la crisi o és simplement una mostra de la falta d’interès i feina per part del regidor a la seva àrea de Serveis Socials.

Fa pràcticament un mes, l’11 d’octubre, representants de la Plataforma contra les Polítiques de la Por es van reunir amb l’esmentat regidor per demanar-li la reunió de la comissió de seguiment de la crisi. Els membres de la Plataforma li van expressar la seva preocupació per la crisi i els seus possibles efectes i van comunicar al regidor que els semblava prioritària la creació de la comissió i que aquesta primer havia de cercar informació, no només per les vies ordinàries sinó també per altres vies (com, per exemple, enquestes); que eren prioritaris els serveis socials, la sanitat i l'educació, i que cada un d'aquests havia de tenir representació en la comissió. I que no n'hi havia prou amb presentar unes dades, que si es visualitzaven problemes calia treballar en trobar solucions i recursos.

La crisi no és del tot visible ja que la nostra cultura fa que no estiguem preparats pel fracàs i la gent, fins que no té l'aigua al coll, sent vergonya d'anar als serveis socials i menys a llocs de beneficència. Per això també s'ha d'actuar en aquest sentit per a la dignitat de les persones, com també s'ha d'actuar de manera preventiva perquè segur que hi ha una borsa de gent que es troba pendent d'un fil.

L’assistenta social va dir d'una banda que ella era de l'opinió que la gent estava informada, que acudia sense cap tipus d'angoixa i que de cada vegada hi havia més casos de gent de la qual ningú diria que pogués arribar a aquest punt. També va dir que tenia una muntanya d’expedients i que el treball els superava, tot i que no sobrepassaven la ràtio corresponent per poder emprar a una altra persona. 

 El regidor va reconèixer que no s'havia preocupat massa per la convocatòria de la comissió (una comissió aprovada al ple per unanimitat amb el seu vot a favor), perquè ell veia que tot el treball que hi ha habitualment està bé i que la gent gran està molt ben atesa (la tercera edat sembla que és l'únic que el preocupa i sembla que no coneix molt bé quines haurien de ser les seves competències).També va contestar que això portaria molta feina per trobar uns estatuts, crear la comissió, paperassa, etc. Vergonyós i indignant.  La Plataforma li va contestar que amb reunir-se i formalitzar la comissió havia suficient, que això ja s'havia aprovat en el ple i que no s’havia especificat massa para facilitar la formació de la comissió. Al final de la reunió va haver el compromís per part de l'assistenta i del regidor de tirar endavant amb la comissió.

Per la nostra part, al darrer ple vam tornar a demanar pel tema.

«Ha passat un mes més sense que el regidor de serveis socials hagi convocat una reunió de la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi que va ser aprovada per unanimitat al ple d’abril. Reprovam aquesta actitud per part del regidor, que suposa una manca de respecte als regidors d’aquest Ajuntament i als ciutadans que representam. Quin dia pensa el regidor convocar aquesta comissió?»

No va haver temps per contestar a les preguntes, però al final del ple el regidor, com resposta a la nostra pregunta, ens va donar un full que era l’acta de la reunió amb la Plataforma. L’acta deia ben poca cosa (era prou més extensa i detallada la que van fer els representants de la Plataforma), però tornava a dir literalment que «el regidor i la tècnica es comprometien a realitzar les gestions oportunes per a la creació de la comissió...» I després sorprenentment afegeix,  «però adverteix que si no es treballa i no hi ha una feina activa per part d’aquesta junta la feina feta no haurà servit de res.... Acordam que una vegada fetes les gestions els tornarem a convocar. »

O sigui, el regidor de Serveis Socials té la barra d’advertir que cal fer feina a una comissió que ell no ha estat capaç de convocar en més de mig any. És a dir, demana a la resta feina quan ell ha mostrat una incapacitat total per fer tan sol una cosa tan senzilla com convocar la comissió. 

És inadmissible que el regidor de Serveis Socials no hagi estat capaç de convocar en més de mig any la comissió. Per la nostra part se’ns ha acabat la paciència i advertim al senyor regidor de Serveis Socials que si no es convoca la comissió al mes de novembre plantejarem a la resta de partits de l’oposició la presentació d’una moció per la seva reprovació.

Portada de la revista de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sants 

 

Tancat per Vaga General

Alternativa | 13 Novembre, 2012 23:00 | facebook.com twitter.com


Presentaciˇ del llibre Mussolini a la conquista de las Baleares de Camillo Berneri.

Alternativa | 13 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Ens complau convidar-vos a la presentació del llibre Mussolini a la conquista de las Baleares de Camillo Berneri.

Dijous dia 15 de novembre de 2012 a les 20'30h. al Centre Cultural Guillem Cifre, Pollença.

Es tracta d'una reedició de l'obra publicada durant la Guerra Civil, escrita per l'anarquista italià Camillo Berneri (1897- 1937). En aquest llibre Berneri demostra les intencions de la Itàlia feixista de conquerir les Illes Balears. Berneri va participar activament en la Revolució i arran de la seva estada a Barcelona va localitzar la documentació en el Consolat italià de Barcelona i a partir d'aquí escrigué aquest llibre. En aquesta obra queda clara la intenció dels italians d'annexionar-se les Illes a partir dels anys 20 en endavant. El llibre a més compta amb un pròleg de l'historiador Paco Madrid i una selecció de textos del mateix Berneri titulats Marxismo, clases y Estado. Acompanyat d'un bon número de fotografies.Aquest llibre ha estat coeditat juntament amb les editorials La Malatesta, Edicions del Moixet Demagog i Tierra de Fuego. El grup d'estudis llibertaris els Oblidats som els encarregats de la distribució d'aquest exemplar a les Illes.

Us esperam a tots i totes.

Agrairem la difusió.


Més informació: http://elsoblidats.wordpress.com/2012/11/07/presentacio-a-pollenca-mussolini-a-la-conquista-de-las-baleares-151112/

Per descarregar el cartell: http://elsoblidats.files.wordpress.com/2012/11/berneri-pollenca.jpg

 

 

 


Demà la teva vaga és el teu crit.


Can Llobera podria ser un magnÝfic Centre dĺInterpretaciˇ del municipi

Alternativa | 12 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Els centres d’interpretació a diferència de les oficines de turisme són llocs on el visitants poden informar-se sense preses del que més els interessa i descobrir altres llocs o facetes del municipi que mai haguessin imaginat que existien, per exemple si un visitant arriba al nostre municipi el mes de febrer, molt poca informació podrà treure sobre el nostre Festival de Música o altres esdeveniments reservats per l’època estival o viceversa, ja que a les oficines de turisme han quedat com una repartidora de mapes, plànols dels nostres nuclis urbans del municipi i fullets dels diferents negocis d’hostaleria dels municipi.

Per posar alguns exemples a més d’una recepció just a l’entrada, es podria dedicar cada una de les sales de Can Llobera a un esdeveniment en especial deixant una per fer una zona audiovisual on es passaria regularment una petita pel·lícula presentant el nostre municipi al visitant alternant els idiomes de la mateixa, es podria fer una sala dedicada a la nostra festa gran de La Patrona, on amb maniquís o sense (a gust del decorador) es podrien exhibir els vestits dels càrrecs, de la tropa, els cossiers, etc, fent un panels amb un petita explicació del significat dels vestits, una altra sala al Festival on es donaria informació detallada de la història del mateix complementat amb material audiovisual. Les coves prehistòriques de la Cala, les excavacions arqueològiques, la nostra setmana santa amb exposició dels vestits de penitents o simplement l’activitat de observació d’ocells tot hi podria tenir cabuda dins Can Llobera tot just fa falta voluntat i com no doblers, però crec que podria ser una inversió de futur pel nostre municipi.

A la foto podeu veure el centre d’interpretació del “Circ Romà de Mèrida” o fins i tot es recomanen pel·lícules com BEN-HUR per entendre la que era la seva activitat com es pot veure a un del panels. 

 

 

Bosch Esponja i el seu Company

Alternativa | 11 Novembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana han estat notícia els "saraos" dels consellers submarinistes , Rafel Bosch,conseller d'educació, i Biel Company,  de Medi Ambient, al Parc Nacional de Cabrera. A qualsevol país amb una mínima cultura democràtica els dos conseller haguessin dimitit immediatament, però aquests dos han decidit tirar cap a endavant, total continuaran tenint la majoria dels vots... La justificació que els dos consellers han presentat és patètica i pròpia d’una monarquia bananera com a la que vivim; enregistrar un vídeo educatiu que fins ara era secret i que no compta amb pressupost.

Mentre els consellerers i altes càrrecs han estat presents a Cabrera, el personal del parc s’ha posat al seu servei, desatenent les seves tasques principals de control i protecció. Durant la seva estada particular a les illes, van utilitzar materials i mitjans de transport que pagam tots, a banda de requerir l’atenció del personal del parc. 

Avui publicam dos dibuixos d’en Miquel Trias dedicats a aquests dos pocavergonyes.

Endevinalla

Una endevinalla: ¿en què s’assembla aquest personatge del mig als altres dos?

Ben cert que no és en la intel·ligència, puix no ha guanyat un premi Nobel, ni ha exposat la teoria sobre les lleis de la cosmologia, ni la teoria de la relativitat,  com el de la dreta; tampoc no se’l pot considerar una figura essencial en la comprensió de les societats, l’economia i la política com el de l’esquerra. Tampoc no és la filantropia: no s’ha destacat per la defensa dels sistemes polítics justos: democràcia i socialisme com el de la dreta, ni ha exposat els mecanismes de l’opressió dels pobres per part dels rics com el de l’esquerra. Famós tampoc no ho és com els altres dos, ni hi ha cap motiu per esser-ho, o sí, famós no, conegut si, per prendre part destacada en el diabòlic pla de la caverna balear per destruir la llengua i la cultura d’aqueixes Illes…

¿Idò, en que s’assembla? En els cabells, bon recotri!!! tots tres tenen una cabellada, mirau que ho era de fàcil!!!

 

Un altre personatge per afegir a la galeria de fenòmens d'alt llivell intel·lectual que desgovernen el comú. I aquest és especialment destacat amb un currículum de malifetes més llarg que una legislatura del PP; no el perdeu de vista. 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb