URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple extraordinari convocat per l'oposiciˇ

Alternativa | 12 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

El passat 4 de desembre els sis grups de l’oposició vam registrar la sol·licitud d’un ple extraordinari,  que segurament es realitzarà en la segona setmana de gener.

Fa més d'un mes que Alternativa va demanar  aquest ple extraordinari a aquest mateix blog (veure l'article; "Cal un ple extraordinari") i que ha fet feina per unir forces i coordinar i redactar aquesta petició de ple.

 Els sis grups de l’oposició hem considerat que era el moment de demanar tota una sèrie d’informació que considerem bàsica, un calendari de compliment de les mocions aprovades i no executades, igualment fer una bateria de preguntes, revisar l'estat del municipi i la feina feta per cada regidor.

 

Per a la comissió informativa extraordinària hem demanat la següent informació:

- Estat d'execució del pressupost municipal 2012. Ingressos i despeses.

- Informació del Festival de Pollença 2012: Ingressos, despeses, públic, espònsors. El passat dilluns ja s’ens va donar informació,encara que no està completa.

-Cost del servei de recaptació de la CAIB en el 2011 i el que portam de 2012.

- Informació respecte de l'estat del compliment de la relació de  mocions aprovades.

PLE

- Al primer punt  demanam que s’ens faciliti un informe per escrit en els propers 15 dies, amb un regidor responsable i un calendari de compliment  de les 24 mocions que no han estat duites a la pràctica o ho han estat en un grau molt baix.

- El segon punt es  una bateria de 44 qüestions als regidors de l’equip de govern, incloses algunes de les que no han pogut contestar als plens d’octubre i novembre.

-  Al tercer punt demanam informació respecte de l'estat d'execució del pressupost municipal 2012 i  el compliment dels compromisos adquirits per l'aprovació del pressupost:

·                   Eliminació de barreres arquitectòniques

·                   Manteniment de parcs infantils

·                   La reposició dels arbres morts de la via pública

·                   Conservació i manteniment d’enllumenat

·                   Eliminació de pintades de la via pública

·                   Procés participatiu de la ciutadania per prioritzar les obres de millora del municipi

·                   Repartiment econòmic de les subvencions

·                   Programa de normalització lingüística

·                   Gestió directe de la recaptació d’alguns dels tributs.

·                   Compromís d’estudiar la necessitat d'una infermera titulada a  la    que al mateix temps pogués fer de cap de les auxiliars de clínica.

·                   Regularització de la contratació de la conservació i manteniment de jardins?  

·                   Procés participatiu als pressuposts del 2013. 

Al quart punt demanam informació del Regidor de Personal i Noves Tecnologies respecte de les activitats desenvolupades, que suposadament varen justificar l'assignació de la dedicació exclusiva.


 DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30 DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA. NI LOMCE, NI RETALLADES

 

L'enllumenat del Port de Pollenša i catÓleg de patrimoni. Junta 9-10-12. i 2

Alternativa | 11 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Segona part del resumen de la llarga Junta de govern de 9 d’octubre de 2012,el nostre regidor va poder participar a la mateixa fins les 13:00 h. A la que vam aprovar temes molt importants.

A aquesta Junta vam aprovar una de les peticions que ja vam fer a la passada legislatura (article);  la regularització del manteniment de l'enllumenat del Port de Pollença, i que era un dels compromisos  a l'aprovació dels pressupost que va facilitar la nostra abstenció. L’adjudicació del contracte ja s'ha iniciat mitjançant procediment negociat amb publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris de negociació. Vam autoritzar la despesa de 27.830 € (IVA inclòs) al Pressupost municipal de 2012. Informació a la pàgina Ajuntament. Estam segurs que es produira un estalvi important a aquesta partida.

- Dació de compte del decret de Batlia núm. 922 de dia 24 de setembre de 2012; a proposta del regidor delegat de Recursos Humans; convocar el concurs de mèrits corresponent cubrició de la plaça de subinspector de la Policia local, atès que la convocatòria de la plaça de manera definitiva es va impugnar, i està pendent de resolució judicial. Atès que és tracta d’una solució temporal, i per la necessitat de cobrir la vacant; ja que la urgència és un concepte jurídic indeterminat i la seva determinació correspon a un criteri d’oportunitat, a valorar per l’òrgan competent. El decret de batlia, amb la publicació a la pàgina web, i al tauler d’edictes de l’anunci pertinent.No es va votar ja que era una dació de comptes però el nostre regidor va manifestar el seu desacord amb la resolució adoptada atès que el grup municipal Alternativa, tal com ha exposat en anteriors ocasions, està d’acord amb les al·legacions presentades pels delegats de personal respecte aquest assumpte.

-Vam aprovar l’expedient disciplinari incoat a dos treballadors per abandonament del lloc de feina a proposta del Regidor delegat de Serveis atès que els treballadors han realitzat menys hores de feina de les fixades, per arribar tard al lloc assignat, fent recorreguts que no es poden justificar i acabant la jornada amb antelació els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2012, tal com consta a l’informe d’incidències. Considerant que el dia 21 de setembre es va requerir als treballadors una explicació del succeït en aquells dies, a la qual no varen poder justificar les absències. El que es tracta d’una presumpte comissió d’una falta greu prevista a l’article 51 del Conveni Col·lectiu de personal Laboral de l’Ajuntament, consistent en l’abandonament del lloc de feina, sense causa justificada, i amb perjudici per al Servei.La proposta va ser la imposició d’una sanció de set dies d’empleament i sou

- Vam aprovar la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, OAC i Noves Tecnologies: Vista la necessitat d’organitzar i coordinar les tasques i les funcions del personal funcionari actualment adscrit al Registre General, a les Oficines d’Atenció Ciudadana (OAC) de Pollença i Port de Pollença, Participació Ciudadana i Oficina de Contacte i atesa la impossibilitat actual de crear noves places i/o de realitzar noves convocatòries per a cobrir places per funcionaris de carrera.

Considerant procedent disposar de personal funcionari que assumeixi temporalment les funcions de Cap/Responsable de les OAC per les necessitats de servei i funcionals abans exposades en el marc de la planificació dels recursos humans de la pantilla de personal actual 

ACORD: Iniciar el procediment per a la selecció de Cap/Responsable de l’OAC mitjançant Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions restringida al personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Pollença. Les funcions del Cap/Responsable de l’OAC són, a títol enunciatiu, les següents:

- Organitzar i coordinar baix la seva supervisió les tasques del personal funcionari adscrit a les oficines d’atenció ciutadana i/o registre; participació ciutadana i oficina de contacte  i, especialment donar suport en la tramitació dels expedients:

-             Dur a terme l’organització de les tasques d’informació i d’atenció als ciutadans de manera presencial, telefònica i telemàtica sobre les actuacions de l’Ajuntament, l’activitat general de l’administració local i les publicacions oficials, com també coordinar la difusió de les activitats que promouen les diverses unitats administratives.

-             Fer la coordinació dels continguts de la web/seu electrònica de l’Ajuntament.

-             Responsabilitzar-se de les tasques pròpies de l’oficina integrada d’atenció al ciutadà

-             Dur a terme la gestió de les tasques derivades de programes i activitats destinades a la millora dels serveis públics.

-      Responsabilitzarse de l’oficina de contacte.

La comissió de serveis d’atribució temporal de funcions no alterarà l’ocupació del lloc de feina de procedència, sens perjudici de les compensacions retributives que corresponguin. La indemnització per raó del servei per les funcions a desenvolupar que suposaran un major esforç i dedicació en el treball diari es  fixa en   219,09€/mes. 


- Vam aprovar a proposta de la Regidora delegada de Medi Ambient i vist l’informe  emès pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient la sol·licitud presentada per l’adjudicatari MARSAVE MALLORCA SL; en la implantació i execució del servei de platja, s’ha optat per canviar els materials ofertats per altres més adients i necessaris per el desenvolupament dels Plans establerts, atenent que alguns materials ofertats estaven redundats amb els aportats pel concessionari dels serveis de platja.  El valor dels materials aportats finalment ha estat de 19.298,90 €.

.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 920 de dia 24 de setembre de 2012 (expedient núm. 2/2012-Contractació). Expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei de redacció del catàleg de protecció del patrimoni al licitador “GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL S.L.”,  per un import de 37.050 (IVA exclòs). Informació pàgina  Ajuntament.

.- Vam aprovar a proposta del Regidor delegat d’Esports l’adjudicació del contracte del servei d’activitats aquàtiques i socorrisme de les piscines municipals coberta i descoberta al licitador “FONAESPORT  S.L.” per un import de 85.000 € (IVA exclòs) (informació pàgina Ajuntament).

.- Vam informar favorablement de la sol·licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre de varis trams de costa del parc natural de Llevant (Artà i Capdepera), de la reserva natural de s’Albufereta (Alcúdia i Pollença) i del parc natural de Mondragó (Santanyí) per a la instal·lació de senyals indicatives Vist l’informe  emès pel tècnic de l’àrea de Medi mitjançant el qual s’informa favorablement l’esmentada sol·licitud conforme el projecte adjunt.

- Es va aprovar el projecte bàsic i d’execució de “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la residència social” redactat per l’arquitecte municipal Martí Ballester Comas. Informació pàgina Ajuntament.

.- Es va  aprovar , la declaració de desert del procediment per al subministrament d’un vehicle per a l’àrea de Serveis Atès que de conformitat amb el procediment tramitat  durant el termini atorgat a tal fi no s’han presentat proposicions. 

La resta de la Junta es van debatre i aprovar;  recursos i reclamacions, guals,  resolució d’expedients sancionadors de l’Ordenança Municipal Animals Domèstics, de la de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans, de la Llei 22/2011 de residus i sols contaminats.


DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30
DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA.
NI LOMCE, NI RETALLADES
 

 

El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Alternativa | 10 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Primera part del resumen de la llarga Junta de govern de 9 d’octubre de 2012,el nostre regidor va poder participar a la mateixa fins les 13:00 h.

Disciplina urbanística

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

-         Decret núm. 928/2012 per la construcció d’un habitatge i addició d’un garatge.

-          Decret núm. 941/2012. per haver realitzat obres d’ampliació de l’habitatge abans de la concessió de la llicència.

-         Decret núm. 942/2012 per haver fet un canvi de coberta a l’habitatge amb llicència denegada.

-         Decret núm. 948/2012per haver fet un edifici de nova planta, habitatge

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients  sancionadors per infracció urbanística:

-         Decret núm. 891/2012.Imposició d’una sanció de 68.296,43 6 € per la reforma i ampliació de caseta abans existent per a habitatge i porxades.  

-         Decret núm. 892/2012. Imposició d’una sanció de 9.421 € per la construcció d’una piscina i una sala de màquines .

-         Decret núm. 894/2012. Imposició d’una sanció de 31.952’50 € per obres d’ampliació i d’una piscina.

-         Decret núm. 918/2012. Imposició d’una sanció de 87.624’68 € per la construcció d’un habitatge, piscina i terrassa.

-         Decret núm. 919/2012. Imposició d’una sanció de 2.345’27 € al carrer Mallorca, 23.

.- Vam aprovar la proposta del Regidor d’Esports, el pressupost presentat per l’entitat “ELECNOR SA”, corresponent a les obres de modificació de les instal·lacions de producció d’ACS del camp de futbol del Port de Pollença, per un import total de 9.209,90 euros (IVA exclòs).

El camp de futbol del Port de Pollença té una antiguitat d’uns 25 anys. Durant aquest termini de temps s’han fet diverses actuacions per tal de reparar i/o millorar la producció d’aigua calenta sanitària. Aquestes actuacions, s’han fet seguint uns criteris no massa clars i sense la direcció tècnica adient. Actualment s’ha de donar aigua calenta a 9 vestidors. Les instal·lacions actuals de producció d’ACS estan formades per una fracció produïda amb caldera de gasoli (principal)  i una fracció solar (complementària). Aquestes instal·lacions presenten un estat molt deficient de manteniment i en casos com els acumuladors avariats. Amb aquest estat de les instal·lacions i l’ús normal dels vestidors pels diferents equips, s’ha detectat una falta d’aigua calenta per a les dutxes. Aquesta manca d’aigua calenta s’accentua a les darreres hores d’ús de les instal·lacions esportives. Amb tot això s’ha previst la modificació i rehabilitació de la instal·lació de producció d’ACS per tal d’assegurar que tots els usuaris disposin d’aigua calenta per als vestidors i millorar l’eficiència de l’esmentada producció, estalviant en consum de gasoli i millorant, en mesura del possible, la producció d’ACS mitjançant la fracció solar .

- Vam aprovar les beques de l’àrea de Medi Ambient programa anual 2012  (dues d’estudis de mòduls formatius o pre-universitaris i tres per a universitaris); 1.200 € (menys 2% IRPF (1.176 €)) als cinc becaris. Les feines que han fet són les segúents.

Atenció Públic Parc de La Gola:

Els becaris han repartit informació sobre les árees mediambientals d’interés turístic de l’illa a les diferents oficines turístiques del municipi, a més de vigilar el “Centre d’informació Ornitològica de La Gola” i proporcionar informació sobre els ocells característics de diferents zones de Mallorca als visitants del centre.

Expedients:

Els becaris han actualitzat les bases de dades d’expedients referents a “obres” i “activitats dels negocis”, a més d’asegurarse quins negocis segueixen oberts o tancats al municipi i si aquests tenen els permisos corresponents. També s’han obert expedients sancionadors de cada informe policial que arribava a l’ajuntament i fet informes per el tècnic de medi ambient, decrets i notificacions per a cada un.

Cartografia:

S’ha realitzat un mapa de turisme on apareixen actualitzats els noms dels carrers i de les plaçes, la facilitat de pàrking per els visitants, les zones verdes, el punts d’interés turístics i culturals, els hotels i agroturismes, els topònims més característics del municipi, etc. A més, s’ha realitzat un mapa on es situen tots els elements de les patges del municipi exactament (papereres, banys públics, pasareles, cartells informadors, torres de socorrisme, etc) i els voltants d’aquestes per el projecte de la Bandera Blava.

Campanya Civisme:

Els becaris varen recórrer els carrers per recordar al poble els actes cívics necessaris per mantenir un poble net, ordenat i respectuós amb les persones i el media ambient. Es varen fer enquestes per saber el que pensen els pollencins sobre la neteja del poble i així poderla millorar, es repartiren folletons per participar a un concurs gratuït per motivar la participació ciutadana en el civisme i també bosses de tela per minimitzar l’utilització de bosses de plàstic que tant contaminen.

Neteja Platges:

Els becaris van recórrer amb el técnic de mediambient les platges del municipi per netejar tota la brutícia que hi trobaven pel camí. Van recollir fins a 3 bosses grosses de fems després de passar per Cala Castells, Cala en Gossalba, Cala en Feliu, Formentor i El Caló.

Comunicació i Notes de Premsa:

Els becaris anaren a la ràdio de Pollença per fer quatre falques relacionades amb la importància de la bona cura dels animals doméstics als mesos d’estiu. S’intenta concienciar a les persones que tenen animals que els cuidin així com mana perque puguin passar hidratats i sans els mesos de tanta calor, ademés d’informar de quines instal·lacions son adecuades o no per mantenir els animals en bones condicions.

Vam aprovar la concessió d’un ajut econòmic puntual (Serveis Socials). 540 euros ajuda per menors.

Vam aprovar la proposta del Regidor de Festes i Fires relativa al muntatge de la taberna dins el Claustre de Sant Domingo durant la celebració de la fira d’artesania 2012 a l’Obreria del Puig.

Vam informar desfavorablement la sol·licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre d’un tram de costa (Llenaire) per a un quiosc bar de fusta davant la Demarcació de Costes en Illes Balears, de conformitat amb l’informe tècnic emès a l’efecte pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient. Les raons per aquest informe desfavorable són:

1.- L’emplaçament fixat es troba en una zona de reforestació amb tamarells i pins per part de l’Ajuntament, sol·licitada i autoritzada per la Demarcació de Costes, atès que ha estat una zona molt danyada en els successius temporals des de 2001.

2.- L’emplaçament es troba a menys de 100 metres de diversos establiments de similars característiques al sol·licitat pel que aquesta instal·lació podria influir negativament sobre els establiments que històricament han existit a la zona.

3.- L’Ajuntament de Pollença té sol·licitat i concedida l’autorització temporal per un establiment similar en les proximitats de la zona sol·licitada, pel que la instal·lació sol·licitada podria ser competència directa d’una instal·lació sobre la que l’ajuntament podria obtenir-ne un benefici.


DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30
DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA.
NI LOMCE, NI RETALLADES
 


Els 3 porquets en la costa mallorquina.

Alternativa | 09 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam un article d'un nou col·laborador, en Bernat Morey Colomar. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

 

En Picafort, en Covetes i Pedrito eren tres porquets que es volien construir una solleta en plena costa mallorquina. Ensumant així mateix que ja  no estava permès però creient- se impugnes cada un se la feu ben tranquil i a la seva manera. El llop semblava lluny aleshores.

 

En Picafort, el més bohemi de tots, es feu una caseta cavada en l´ arena de la platja..durés el que durés. Pensava que si venia el llop  ja canviaria d´ indret i d´ arena. Ell podia  cavar una caseta cada dia i tan feliç. El que no confiava era de la multa associada que li arribà i que fou la befa dels seus germanots.

 

En Covetes era més ambiciós. Per guanyar doblers planejà un grapat de solls amb quatre bloquets  vendre als seus amigots  ben davant Cabrera i en una badia paradís natural. Era igual si eren més lletges que el pecat o que un temporal pot ser se les endugués  en una estirada. Ell tanmateix no hi viuria.  Quan ja les tenia mig fetes li arribà el Gob justicier  i s´ aturà. No fou coratjós i això fou la seva perdició. Li ho feren esbucar i encara els seus li hagueren d´ ajudar a pagar un grapat de milions. Pobrets tots.

 

En Pedrito, el major, el sol del mundo mundial fou el que anà  més viu. Feu i acabà bona casa  i piscina inclosa i prohibida  i ben pinta en ampla i convida als porquets petits a banys de fang en la seva basseta com a servei públic i per dissimular. Fins ara anat viu. Sempre amic del llop justicier sap be  que per ara  no li esbucaran. Fins quant se´ n riurà dels altres se demanen ara tots.

 

 

Marxa cicloturÝstica solidÓria amb Minerval

Alternativa | 08 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

La Penya Ciclista de Sencelles organitza el proper dissabte 15 la Marxa Ciclista Solidària #VaportiNacho #Minerval.

El motiu d’aquesta Marxa és donar suport a en Juan Carlos Hurtado arrel de la mort aquest estiu del seu fill, el jove Nacho, afectat per la malaltia del glioma, en la recerca del finançament necessari per treure al mercat un tractament que pugui curar els gliomes o tumors cerebrals.

A l’acte de presentació de la Marxa hi assistiren en Joan Horrach i na Maria Mora, reconeguts ciclistes professionals de la nostra illa. Cal destacar que en Joan Llaneras i en David Muntaner, també apadrinen aquesta prova ciclista, i com no, els organitzadors reben el suport de la Federació Balear de Ciclisme a més un nombrós grup de col•laboradors que desinteressadament recolzen aquesta iniciativa.

A la pàgina col·labora amb Minerval trobareu nombroses formes de col·laborar amb aquest projecte (anterior article sobre aquest projecte) 

 

 Per un Ajuntament no confessional

Alternativa | 07 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va rebutjar la nostra moció per un Ajuntament no confessional Rebutjada pels vots en contra  del PP, CiU i UMP (9 vots), l'abstenció d'en Martí de la Lliga i vots a favor; nostro, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga (8 vots).

Aquesta moció la vam presentar a la passada legislatura (Toutoi nika?) i l’hem demanat com plec des del principi de l’actual legislatura sense resultat. A la nostra primera intervenció vam demanar l’opinió de la resta de grups per poder argumentar a partir de les seves opinions.

Cinc partits es van expresar a favor de la nostra moció cosa que els agraïm.

Les argumentacions dels vots que van votar en contra van ser les segúents.

UMP i CiU van coincidir en dir que aprovar aquesta moció aniria contra la tradició cristiana de Pollença. Nosaltres consideram que la nostra moció no canviarà per res la tradició cristiana del municipi que es reflexa per tot des dels fills predilectes que hi ha a la sala de plens (la majoria capellans amb símbols cristinas) fins les festes.

El portaveu de CiU,  també va fer referència a la seva condició de catòlic, cosa que pensam no te res a veure. No es tracta d’un tema de creencies personals. A Alternativa hi ha catòlics practicants que a l’igual que teòlegs catòlics com José María Castillo opinen que els símbols religiosos han d'estar en els centres i en els actes religiosament confessionals , però no a un lloc que ha de ser neutral com la sala de plens. I com va recordar Tomeu Cifre del PSM el dimecres a la ràdio moltes persones d’esquerra no creients tenen un comportament més cristians que alguns que després de fer parenceria pública del seu cristianisme s’ha demostrat que no era tal.

El portaveu suplent de la Lliga va dir que estaven d’acord amb la moció si acceptàvem l’esmena de substituir el crucifix per un símbol que reflexes uns valors democràtics i humanístics comuns. Per a nosaltres no era necessari, n’hi ha un quadre de Guillem Cifre de Colonya que reflexa aquests valors, però vam acceptar l’esmena.

El batle va ser el que més havia treballat la seva argumentació i va citar una sentència a la qual es rebutjava llevar el crucifix del saló de plens de l’Ajuntament de Zaragoza, el que no va dir és que la sentència es fonamentava en part en  el valor artístic del crucifix  (article ). El batle també va argumentar que la Constitució parla de cooperar amb l’església catòlica. Aquesta cooperació està més que coberta amb els 11.000 milions d’euros anuals que es calcula aporta l’estat espanyol a l’església catòlica en subvencions directes i exacció de tributs.

En aques moment del ple i com no era na Mª del Mar del PSOE el càlcul era fàcil 8 vots a favor i 8 vots en contra (que guanyarien pel vot de qualitat del batle), per això vam començar a demanar una abstenció al grup del PP per no tenir que tornar la moció al proper ple ja que amb la presència de na Mª de Mar guanyariam la votació. Però la nostra petició va ser interrompida pel regidor de la Lliga, en Martí Roca que va dir que tenia dubtes i que el no votaria a favor. Un vot personal que no va argumentar al ple però que a la ràdio va argumentar parlant de la tradció i  les festes catòliques. Com li vam poder contestar a la ràdio, aquestes festes catòliques són majoritàriament d’origen pagà i ja ens agrairia tenir un calendari de festes més racional que no el que tenim. Per a nosaltres aquest vot personal venint d’un director d’un colegi públic és totalment incomprensible.

En definitiva és molt trist constatar que encara hi ha regidors que no s'adonen que estam  a un estat aconfessional i que la sala de plens no és una capella. I és indignant que en ple segle XXI calgui seguir combatent la presència de símbols religiosos que van contra els més elementals principis  de neutralitat que han de regir tota acció des de les administracions públiques en locals de les administracions nacionals, autonòmiques o locals.

La llibertat de religió pertany a l'àmbit de la consciència, i es pot manifestar individualment i en privat, o de manera col·lectiva, en públic amb altres persones amb les que es comparteix la fe. Però el Saló de Plens no és lloc per a l'exercici col·lectiu i públic d'una religió concreta, ni, per tant, l'espai en el qual es disposin símbols religiosos d'una confessió concreta que d'aquesta manera trenca la necessària neutralitat de l'Estat, neutralitat, que, com queda dit, és un requisit obligatori demandat per la nostra legislació.

 

 

 

 A continuació la moció
.

 (Segueix)

Di˛genes

Alternativa | 05 Desembre, 2012 22:11 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

La caverna ja no sap que inventar per anar contra el català; per reimplantar el castellà a l'ensenyament a nuestro estilo i manera, te diuen que hi ha alumnes que no saben castellà, només català. Vol dir que ens imposen el castellà manu militari i encara serem nosaltres els que imposam!!!! I a més, on són aquests alumnes? Això si que és estar fotuts, banyuts i haver de pagar el beure.  Tanmateix els recomanaria que es passassin a la filosofia cínica, i tal com Diògenes cercava un hom honrat a Atenes amb un llum, vagin per escoles, places, carrers, boscos, penyes i ermassos a cercar aquests dianxes d'alumnes, meam si els troben.

 

 

Primera reuniˇ de la comissiˇ de la crisi

Alternativa | 05 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Després de més de mig any  d’aprovar per unanimitat la nostra moció, signada també pel PSOE, PSM i Esquerra, relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi, a la fi el regidor de Serveis Socials es va decidir a convocar-la el passat dimecres 28 de novembre. Després de que haguessin advertit al regidor de que si no  convocava la comissió al mes de novembre plantejariem a la resta de partits de l’oposició la presentació d’una moció per la seva reprovació (articles; Comissió d’avaluació i seguiment de la crisi. i Vergonyosa incompetència del regidor de Serveis Socials).

 A pesar de que el regidor havia tingut mig any per convocar la reunió i a pesar de que els regidors de l’oposició l’haviam demanat fer la reunió d’hora baixa per facilitar la nostra assistència, la reunió es va fer a les 13:00 el que va impossibilitar la presència de la majoria dels portaveus dels grups municipals de l’oposició. Només vam poder assistir en Nadal d’UMP i el nostre portaveu. Per l’equip de govern eren el regidor de Serveis Social i la primera tinent de batle. A més a més havia el gerent de la residència, el tècnic d’educació, i les treballadores socials de Pollença i el Port de Pollença i membres de la Plataforma contra la Política de la Por.

El primer punt que es va tractar és sobre quins membres havien de formar part de la comissió. Es va proposar convidar a la participació de la coordinadora del Centre de Salut , de representant de l’església (a Ca les monges s’està repartint menjar entre els més necessitats), empreses privades (hotelers, comerciants...), Agent de Desenvolupament Local, mediadora cultura, associacions de veïns. Es tracta de fer una comissió oberta i participativa.

El segon punt va ser atorgar funcions a la comissió. El regidor de serveis socials va proposar recollir menjar i fer grups de voluntaris per ajudar a les persones majors. La veritat que ens va sonar a una visió dels serveis socials més propera a la caritat propagandística que al que pensam que ha de ser aquesta comissió. La majoria de participants a la Comissió vam considerar que abans de fer cap actuació   caldria recollir informació dels problemes que havia realment al municipi (entre altres coses es va parlar de fer una enquesta)  i després fer un pla d’actuació, incidir en les mateixes plantejant objectius reals . És més pensam que després de mig any per convocar la reunió es podia haver portat aquesta informació a la primera reunió. Només es va aportar un full amb dades demogràfiques i laborals. D’aquest full només es poc destacar que:

Pollença ha perdut entre 2009 i 2011. 1.146 persones.

Al 2011 la població activa era de 5680 persones de les quals havia 973 persones aturades , la majoria homes de 25 a 44 anys i del sector de l’hosteleria.

El tercer punt era el de precs i preguntes.

El regidor va insistir en que la crisi a Pollença estava controlada gràcies a la xarxa familiar social que sostenia  als ciutadans que passaven dificultats i que el dia a dia de l’àrea de Serveis Socials anava bé, encara que després es contradeia i deia que tenien molt de feina i que la comissió no podia suposar una major carrega de feina. Respecte a la xarxa familiar li vam raonar que havia gent de la península que no tenia aquesta xarxa i que com la crisi va a més s’ha de preveure que aquesta xarxa cada vegada va tenir més problemes.

Vam demanar a les treballadores socials pels problemes que es trobaven. Ens van dir que tenien vint consultes setmanals de tot tipus. Què entre els problemes greus que havien detectat es trobaria la població immigrant sense targeta sanitària, i els problemes a l’hora de pagar lloguers ( de moment sembla que no hi ha problemes de desnonaments).

Finalment es va acordar fer una nova reunió en gener, a la qual tant des de l’àrea de serveis socials com de la resta de convidats es puguin aportar dades que permetin fer un pla d’actuació.

Esperam que el regidor de serveis socials es prengui més seriosament aquesta comissió i que la propera reunió sigui realment en gener i no sigui de matí, per facilitar la presència i participació de tots els grups. Però sobre tot esperam que a la mateixa vingui amb la feina feta i informació completa per preveure i actuar als problemes que la crisi està provocant al municipi.

A l’enllaç teniu el Pla Municipal dels Serveis Socials (2010-2013) que s’ens va facilitar fa temps.

 La nostra admirada Mónica Oltra de Compromís denuncia els impagamaments i impediments del govern del PP a l'accés a la Renda Garantida de Ciutadania a les persones més necesitades. La diputada del PP, María del Pilar Sol, deixa al descobert la ideologia del seu partit, que tan bé va resumir la diputada del PP en el Congrés, Andrea Fabra. 

 

Manifest aprovat durant les tancades del 28N als centres escolars

Alternativa | 04 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Les mares i els pares reunits en aquesta assemblea volem la millor educació possible per als nostres fills, per suposat una educació pública i a l'abast de tothom, ben lluny dels interessos i del profit econòmic d'una minoria d'especuladors; volem una educació de qualitat tant en els seus continguts com en les seves metodologies; una educació moderna en el sentit que posi en contacte els nostres fills/es amb els avanços darrers de la ciència i de la tècnica, per a que així siguin capaços d'incorporar-se al món del treball en les millors condicions possibles, volem una educació capaç de convertir-los en excel·lents professionals.

 

Però no volem que els nostres fills/es siguin un engranatge més d'un sistema productiu inhumà, és per això que demanem una educació capaç de desenvolupar al màxim  les seves capacitats de forma harmònica, de formar-los com a persones lliures i crítiques, autònomes en els seus pensaments i accions, capaços de lluitar per una societat autènticament democràtica, socialment avançada i justa que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar dels seus ciutadans.

 

Volem, en definitiva, que l'escola no només prediqui democràcia sinó que també la practiqui i en aquest sentit rebutgem la nova llei d'educació  que atempta contra la nostra ja minsa participació als centres escolars.

 

El professorat present compartim les demandes dels pares i mares perquè veiem amb preocupació com es degraden les nostres condicions de treball, dia darrere dia, com s'escriuen les lleis sense ni tan sols demanar l'opinió d'aquells que es troben implicats en el seu compliment; com s'intenta eliminar la llibertat, la crítica del que hauria de ser un lliure exercici de la nostra funció docent. El professorat patim l'empitjorament de les nostres condicions laborals, l'augment de la càrrega d'hores lectives, l'endarreriment en el cobriment de les baixes, o la supressió del dret que el treballador té a estar de baixa per malaltia sense perdre el seu sou.

 

Treballadors i treballadores de l'ensenyament públic observem astorats com allò que tant de temps i esforços va costar construir es desfà amb cada mesura que els nostres governants proposen; poc a poc, retallada a retallada, anem perdent qualitat en el desenvolupament de la nostra feina. Quan diem que l'educació és peça fonamental d'una societat democràtica no diem una frase feta, n'esteim convençuts que no és possible construir una societat socialment avançada sense un sistema educatiu públic, de qualitat i democràtic.

 

L’alumnat que hem vingut avui a aquesta assemblea som els autèntics protagonistes d'aquest procés educatiu que serà irrepetible a les nostres vides, ens juguem molt i tenim dret a una educació de qualitat, per tant, exigim que aquesta sigui excel·lent en tots els seus aspectes, des de les condicions d'estudi, necessitem laboratoris però també calefacció, fins a la gratuïtat que permeti l'accés als nivells superior d'ensenyament a les famílies més necessitades. L’alumnat tenim molt a perdre i molt a guanyar i no podem acceptar de cap manera que es jugui amb el nostre futur.

 

És ben normal que existeixen diferències entre nosaltres, professorat, mares, pares i alumnat, a l'hora d'enfrontar-nos als reptes presents, aquestes diferències les hem de debatre  amb sinceritat i honradesa, sense egoismes, però no hauríem d'oblidar que coincidim en uns objectius ben clars. Aquest és un món al revés, sense lògica ni sentit, nosaltres som els protagonistes de l'educació i els nostres governants en lloc d'actuar i posar-se al nostre servei legislen contra els nostres interessos com si l'educació fos una mercaderia més. Mares, pares, professorat i alumnat necessitem conformar-nos com a comunitat educativa per frenar l'ofensiva dels governs contra l'educació pública.

 

No vivim una crisi, és tracta d'una nova època que provoca ja el sofriment de molta de gent. Es vol acabar amb un sistema educatiu democràtic amb poca tradició en el nostre país però que ha costat molt construir, un sistema ja carregat amb problemes i que ara córrer el risc de convertir-se en una escola de segona categoria, que es degrada davant dels nostres ulls, de la mateixa manera  que els hospitals públics seran la beneficència per a tots aquells que no es puguin pagar una assegurança privada.

 

Amb aquesta assemblea i amb l'aprovació d'aquest manifest la nostra comunitat educativa manifesta la  voluntat de seguir lluitant per una educació pública, científica, democràtica, compensadora de les desigualtats, afavoridora d'oportunitats per a tots els joves, eina imprescindible d'una societat autènticament democràtica, justa i socialment avançada.

 

http://plataformacrida.blogspot.com/

 

Vídeo de Soca Arrel de la tancada a l'IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença. 

 

 

De mocions, precs i preguntes.

Alternativa | 03 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu els nostres precs i preguntes del darrer ple. Com encara no s'havien contestat els precs i preguntes de l'anterior ple vam fer poquets. Per desgràcia una vegada més es van fer les dotze de la nit sense haver arribat a contestar.

Durant el ple el batle va dir que això era conseqüència de l'excés de mocions que presentavam l'oposició, sobre tot de caràcter extramunicipal, igualment Convergència a un article al seu blog  també ha parlat d'un ús i abús de les mocions (el batle no va perdre l'oportunitat al ple de citar aquest article). No obstant el batle va oblidar citar un altre factor que allarga els plens i que li va recordar el portaveu de CiU i nosaltres; els llargs monòlegs del mateix batle. Estam segur que si 

 

PRECS

 

Després de reunir-nos amb la Junta de la Cooperativa Pagesa i amb l’assessor jurídic de l’Ajuntament hem constatat una evident falta de comunicació entre Cooperativa i Ajuntament. Demanam a l’Ajuntament recupera aquesta comunicació i més diligència a l’hora de col·laborar amb la Cooperativa.

 

PREGUNTES

 

- Pot informar la regidora de Turisme de la seva feina a la fira World Travel Market de Londres?. Amb quins operadors o empreses s’ha reunit?  

 

- Pot informar la regidora de Turisme de quan pensa presentar els canvis necessaris a l’Ordenança d’animals domèstics, per permetre els animals de companyia com usuaris de les zones de bany en temporada alta? Ens pot informar la regidora de la feina que ha realitzat durant mesos la seva àrea amb “el touroperador especialitzat” Guide4dogs,

 

- Per què el regidor de Fires no va informar en cap moment als grups de l’oposició dels canvis que vol realitzar a la Fira 2013? Quina és la seva valoració de la Fira del 2012?

 

- Com es troba l’assumpte de l’herència baixos del Bar Caty? 

El vuelo del Vilano de M¬ Elena Llaneras Mateu.

Alternativa | 02 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

El nostre amic en Juan Negreira ens ha enviat aquesta col·laboració amb la presentació que va fer en Gonçal López Nadal del llibre el vuelo del Vilano de Elena Llaneras . Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

El 22 de noviembre, se presentó en la librería Literanta de Palma, la “opera prima” de Elena Llaneras: su novela El vuelo del Vilano. En ella la autora recoge su propia memoria oral, la de sus bisabuelos, para convertirla en el hilo conductor de una apasionante trama histórica, que nos traslada de la Mallorca caciquil, butifarra y clerical, a los caminos polvorientos de Luzón y las trincheras tagalas en Cavite, Filipinas.

Su novela nos habla por tanto de los olvidados. De los miles de jóvenes baleares que tuvieron que abandonarlo todo a toque de clarín cuartelero, para marchar a un archipiélago que ni sabían, ni conocían ni les importaba. De Mallorca a Filipinas, en 1896, se trasladaron en condiciones infrahumanas a toda una legión de pobres hombres, de pobres soldados, de pobres hombres soldados, para luchar, enfermar y morir por una tierra que no les pertenecía. Como pago, los supervivientes que regresaron encontraron o la familia o la caridad. Esa misma España que les había considerado sus hijos para defenderla, ahora se desentendía de ellos, enfermos, mutilados, desvalidos. Esta es por tanto una narración documentada, sentida y honrada de aquellos hechos, que no por ser literatura desmerece ni un ápice del aspecto notarial de aquel desastre.

El acto fue presentado por el profesor de historia económica Gonçal López Nadal, de quien recojo un breve resumen de sus palabras. Las cuales, como buen profesor, nos motivan a la reflexión de un mundo, el de hoy, no tan diferente como creemos de aquél, que un triste 1896 cambió para siempre la vida de tantas personas. Aquí y allí.

Juan Negreira

 


Intervención de Gonçal López Nadal:

Les guerres, sense excepció, són feixistes. Pot ser fins i tot les que es fan per lluitar contra el feixisme. Gairebé totes són estèrils, absurdes, evitables; i, també sense excepció, són cruentes, injustament inútils. D’aquestes, les pitjor són les invasions; totes, per tercer pic, sense excepció.

Hi ha hagut, hi ha i hi haurà moltes formes de fer la guerra, d’envair. Unes han seguit processos d’exploració, o s’han dit conquestes. Altres han arribat després en forma . d’alliberaments o de desplaçaments. Sempre, però, les han patit els mateixos, els conquerits, els envaïts, els que s´han vist desplaçats ja per uns primers colonitzadors, ja després pel setè de cavalleria o per la dècima “flota” o estol.

Les guerres, les invasions no les fan els soldats. Aquest són esclaus del poder. Les fan qui no les pateixen. Això ha estat sempre i serà sempre. Les víctimes són igualment sempre els mateixos, les mateixes. Tampoc amb això la història de la humanitat ha conegut capgiraments. Del que sí ha estat testimoni és d’una progressiva sofisticació del mal, d’un increment de les formes de matar.

De la guerra de Filipines ben poc es sap, fora d’alguns treballs d´historiadors quan fa la seva interpretació com el de la consolidació de la caiguda d’un vell imperi, al temps que també hi es el de la configuració d’un nou imperi. En aquest sentit, a l ‘igual que el succeït, al mateix temps, al Carib amb la de Cuba, el xoc del passat amb el futur fa que el present sigui immensament clar.  A les acaballes del segler XIX, Espanya era un ahir sense solució mentre els Estat Units d’Amèrica encetaven, amb la invasió de les darreres colònies espanyoles,  la seva cursa pel domini del món. Dos fets ben similars segellen aquest relleu; ambdós tenen la mar com a testimoni. Santiago de Cuba i Cavite són els seus distintius. El doble desastre de les armades espanyoles, enfonsades pels bucs americans amb accions tant estrepitosament errades com a el quixotisme, (tant sovintejat a la història espanyola) com l’absurda col.locació dels seus vaixells de guerra entre els seus canons (Elorza, Ordoñez ...) i els potents cuirassats ianquis. Els historiadors nostàlgics, per no dir mentiders, han disfressat la destrossa en acte d’heroïcitat. Recordem l’estrafolària metàfora, d’allò dels vaixells sense honra i de la honra sense vaixells. El ferro, al casc, sempre superarà a la fusta. Que els americans no tinguin dignitat ha esdevingut un tòpic. Cap conqueridor, al moment de fer la seva gesta l’ha mostrada. I quan dic cap vull dir cap.

Naturalment, hi ha situacions que m´han colpit de manera especial. L’acomiadament dels soldats al port de Mallorca, amb les senyores de casa bona repartint rosaris i   escapularis m’ha recordat les classes, sensacionals, del malaurat Josep Termes quan es il·lustrava –amb paraules- el comiat de la tropa catalana que anava a morir al Rif, just als vespres de la Setmana Tràgica d’aquell juliol del 1909. A la pel·lícula La Ciutat Cremada (d´Antoni Ribas) es veu una magnífica Mari Santpere fent de Marquesa de Comillas, dona, per tant del propietari de l’Atlàntica, o Companyia marítima que traslladava  les tropes cap a Àfrica.   Gràcies a la teva novel.la podem constatar com aquí, les botifarres actuaven igual.

 

Ajuda'ns a fer el primer disc de Taverners

Alternativa | 01 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Els nostres amics de Taverners que van fer el concert d'Abril de República han posat en marxa un micromecenatge per poder fer realitat el seu primer disc i esperen les vostres aportacions. Ho han fet a través de plataforma  Verkami, una iniciativa que permet els usuaris convertir-se en petits mecenes per poder dur a terme diferents tipus de projectes Es tracta d’aconseguir 5.000 euros en 40 dies (van començar el 10 de novembre).

Diuen a la presentació del projecte:

TAVERNERS?

Taverners som quatre joves mallorquins amants de la cultura popular. Dels bars on encara serveixen palo amb sifó i de la cançó del poble. Sense romanticismes, sense nostàlgia. Empeltam el grall de xeremia amb instruments elèctrics. La nostra forma de fer amb un temps que han viscut els nostres pares i padrines. Conscients que cada vers que cantam, per antic que sigui, serveix per al present i el futur.

Vam començar a cantar el novembre del 2009, amb pocs recursos i sense grans pretensions. Així ens mantenim. Sonant allà on ens demanen. Des d'una biblioteca fins un bar, des d'un casal okupat fins un teatre. Des d'una escola d'adults fins una plaça. Ens sentim compromesos amb la gent feinera d'aquest país; amb aquells que estimen i promocionen la nostra cultura, amb aquelles que volen terra, treball i poesia.

Al primer disc de Taverners hi trobarem joventut, compromís, arrels. Hi trobarem Ovidi Montllor, Toni Roig, Guillem d'Efak, UC i Maria del Mar Bonet.

L'enregistrarem a Bunyola (Mallorca), sota la batuta de Miquel Brunet, reconegut productor de música tradicional i popular. L'anàrem a veure perquè volíem enregistrar la nostra versió del poema 'Siau qui sou' de Guillem d'Efak. Llavors ens animà a fer un disc sencer, a fer realitat aquest projecte i a tirar-lo endavant, perquè 'en la situació actual, és necessari que hi hagin grups que diguin coses'. Si tot va bé, el tendreu a les mans abans de la primavera de 2013. 

LA VOSTRA AJUDA / EL NOSTRE COMPROMÍS

Encetam amb molta il·lusió aquest projecte de micromecenatge del disc, amb total confiança en què ens donareu un cop de mà. El nostre objectiu no és altre que mantenir el compromís amb la música popular i els moviments socials i culturals d'aquesta terra. Sigui com sigui, seguirem a la nostra particular trinxera musical.

Es tracta senzillament d'ajudar econòmicament i per avançat al grup per a poder fer realitat aquest disc. Les aportacions serviran per a la producció total del disc (enregistrament, producció, edició,...). També, evidentment, vos demanam ajuda en donar a conèixer el projecte; potser no podeu aportar doblers però si coratge i això, per a nosaltres, és també molt important.

LES APORTACIONS

Com veureu, hi ha vàries recompenses. Des del disc tot sol fins un concert. Una de les que destacam és la de 30€. Si la triau, podreu assistir a una jornada especial als estudis on enregistrarem el treball, a Bunyola. Una sessió íntima on, a més d'explicar l'enregistrament i interpretar vàries cançons, contarem amb la presència de Bartomeu Mestre 'Balutxo' qui les comentarà i en farà una relació històrica. Tot això acompanyat de bon beure i cosetes per picar.

Si heu de celebrar una festa a ca vostra, no dubteu en escollir l'opció de 150€. Sonarà el timbre i tendreu Taverners en directe a la cuina de casa. Sempre que hi hagi bon menjar i beure, és clar. Així mateix, podreu entrar als camerinos el dia del concert de presentació. Festa assegurada, vaja!

Veureu que la majoria d'opcions inclouen l'entrada al concert de presentació. El lloc i la data d'aquest dependrà en funció de la quantitat de mecenes.

Finalment, vagin per endavant les gràcies. Entre tots i totes ho farem realitat!


Blog de Taverners

Sacrifici cavernÝcola

Alternativa | 01 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com 

Amb el missatge us tramet una escena del darrer èxit de Hollywood pel que fa a lespenícules o flims d’aventures historicoarqueològiques.

Hi podeu veure el troglodita Khasupramun Baawtzà cap del clan dels Naiophrenkishtees de la terra Vahwear, amb tot els seus corifeus, sacrificant a la caverna maleita tot el que per a nosaltres és intocable, com ho és la sanitat per al PP.

PS/ Un suggeriment a la caverna: podríeu jubilar en Lludrigus que ja té prou edat.

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb