URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'enllumenat del Port de Pollença i catàleg de patrimoni. Junta 9-10-12. i 2

Alternativa | 11 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Segona part del resumen de la llarga Junta de govern de 9 d’octubre de 2012,el nostre regidor va poder participar a la mateixa fins les 13:00 h. A la que vam aprovar temes molt importants.

A aquesta Junta vam aprovar una de les peticions que ja vam fer a la passada legislatura (article);  la regularització del manteniment de l'enllumenat del Port de Pollença, i que era un dels compromisos  a l'aprovació dels pressupost que va facilitar la nostra abstenció. L’adjudicació del contracte ja s'ha iniciat mitjançant procediment negociat amb publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris de negociació. Vam autoritzar la despesa de 27.830 € (IVA inclòs) al Pressupost municipal de 2012. Informació a la pàgina Ajuntament. Estam segurs que es produira un estalvi important a aquesta partida.

- Dació de compte del decret de Batlia núm. 922 de dia 24 de setembre de 2012; a proposta del regidor delegat de Recursos Humans; convocar el concurs de mèrits corresponent cubrició de la plaça de subinspector de la Policia local, atès que la convocatòria de la plaça de manera definitiva es va impugnar, i està pendent de resolució judicial. Atès que és tracta d’una solució temporal, i per la necessitat de cobrir la vacant; ja que la urgència és un concepte jurídic indeterminat i la seva determinació correspon a un criteri d’oportunitat, a valorar per l’òrgan competent. El decret de batlia, amb la publicació a la pàgina web, i al tauler d’edictes de l’anunci pertinent.No es va votar ja que era una dació de comptes però el nostre regidor va manifestar el seu desacord amb la resolució adoptada atès que el grup municipal Alternativa, tal com ha exposat en anteriors ocasions, està d’acord amb les al·legacions presentades pels delegats de personal respecte aquest assumpte.

-Vam aprovar l’expedient disciplinari incoat a dos treballadors per abandonament del lloc de feina a proposta del Regidor delegat de Serveis atès que els treballadors han realitzat menys hores de feina de les fixades, per arribar tard al lloc assignat, fent recorreguts que no es poden justificar i acabant la jornada amb antelació els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2012, tal com consta a l’informe d’incidències. Considerant que el dia 21 de setembre es va requerir als treballadors una explicació del succeït en aquells dies, a la qual no varen poder justificar les absències. El que es tracta d’una presumpte comissió d’una falta greu prevista a l’article 51 del Conveni Col·lectiu de personal Laboral de l’Ajuntament, consistent en l’abandonament del lloc de feina, sense causa justificada, i amb perjudici per al Servei.La proposta va ser la imposició d’una sanció de set dies d’empleament i sou

- Vam aprovar la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, OAC i Noves Tecnologies: Vista la necessitat d’organitzar i coordinar les tasques i les funcions del personal funcionari actualment adscrit al Registre General, a les Oficines d’Atenció Ciudadana (OAC) de Pollença i Port de Pollença, Participació Ciudadana i Oficina de Contacte i atesa la impossibilitat actual de crear noves places i/o de realitzar noves convocatòries per a cobrir places per funcionaris de carrera.

Considerant procedent disposar de personal funcionari que assumeixi temporalment les funcions de Cap/Responsable de les OAC per les necessitats de servei i funcionals abans exposades en el marc de la planificació dels recursos humans de la pantilla de personal actual 

ACORD: Iniciar el procediment per a la selecció de Cap/Responsable de l’OAC mitjançant Comissió de serveis d’atribució temporal de funcions restringida al personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Pollença. Les funcions del Cap/Responsable de l’OAC són, a títol enunciatiu, les següents:

- Organitzar i coordinar baix la seva supervisió les tasques del personal funcionari adscrit a les oficines d’atenció ciutadana i/o registre; participació ciutadana i oficina de contacte  i, especialment donar suport en la tramitació dels expedients:

-             Dur a terme l’organització de les tasques d’informació i d’atenció als ciutadans de manera presencial, telefònica i telemàtica sobre les actuacions de l’Ajuntament, l’activitat general de l’administració local i les publicacions oficials, com també coordinar la difusió de les activitats que promouen les diverses unitats administratives.

-             Fer la coordinació dels continguts de la web/seu electrònica de l’Ajuntament.

-             Responsabilitzar-se de les tasques pròpies de l’oficina integrada d’atenció al ciutadà

-             Dur a terme la gestió de les tasques derivades de programes i activitats destinades a la millora dels serveis públics.

-      Responsabilitzarse de l’oficina de contacte.

La comissió de serveis d’atribució temporal de funcions no alterarà l’ocupació del lloc de feina de procedència, sens perjudici de les compensacions retributives que corresponguin. La indemnització per raó del servei per les funcions a desenvolupar que suposaran un major esforç i dedicació en el treball diari es  fixa en   219,09€/mes. 


- Vam aprovar a proposta de la Regidora delegada de Medi Ambient i vist l’informe  emès pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient la sol·licitud presentada per l’adjudicatari MARSAVE MALLORCA SL; en la implantació i execució del servei de platja, s’ha optat per canviar els materials ofertats per altres més adients i necessaris per el desenvolupament dels Plans establerts, atenent que alguns materials ofertats estaven redundats amb els aportats pel concessionari dels serveis de platja.  El valor dels materials aportats finalment ha estat de 19.298,90 €.

.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 920 de dia 24 de setembre de 2012 (expedient núm. 2/2012-Contractació). Expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei de redacció del catàleg de protecció del patrimoni al licitador “GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL S.L.”,  per un import de 37.050 (IVA exclòs). Informació pàgina  Ajuntament.

.- Vam aprovar a proposta del Regidor delegat d’Esports l’adjudicació del contracte del servei d’activitats aquàtiques i socorrisme de les piscines municipals coberta i descoberta al licitador “FONAESPORT  S.L.” per un import de 85.000 € (IVA exclòs) (informació pàgina Ajuntament).

.- Vam informar favorablement de la sol·licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre de varis trams de costa del parc natural de Llevant (Artà i Capdepera), de la reserva natural de s’Albufereta (Alcúdia i Pollença) i del parc natural de Mondragó (Santanyí) per a la instal·lació de senyals indicatives Vist l’informe  emès pel tècnic de l’àrea de Medi mitjançant el qual s’informa favorablement l’esmentada sol·licitud conforme el projecte adjunt.

- Es va aprovar el projecte bàsic i d’execució de “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la residència social” redactat per l’arquitecte municipal Martí Ballester Comas. Informació pàgina Ajuntament.

.- Es va  aprovar , la declaració de desert del procediment per al subministrament d’un vehicle per a l’àrea de Serveis Atès que de conformitat amb el procediment tramitat  durant el termini atorgat a tal fi no s’han presentat proposicions. 

La resta de la Junta es van debatre i aprovar;  recursos i reclamacions, guals,  resolució d’expedients sancionadors de l’Ordenança Municipal Animals Domèstics, de la de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans, de la Llei 22/2011 de residus i sols contaminats.


DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30
DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA.
NI LOMCE, NI RETALLADES
 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb