URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

SentŔncia sobre la titularitat del camÝ de Ternelles : un immens error hist˛ric i judicial

Alternativa | 28 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un interessant i complet comunicat de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts sobre la sentència sobre el camí de Ternelles

 

Titularitat del camí de Cala Castell

Hem de qualificar la sentència número 47/13 fallada pel la Secció 4ª de l’Audiència Provincial resolguent la no existència de camins públics dins la Vall de Ternelles com a una resolució totalment equivocada ja que per a arribar a aquesta conclusió es serveix, bàsicament, d’uns peritatges totalment erronis, així com d’unes interpretacions de les descripcions registrals i cadastrals de les quatre finques que conformen la totalitat de les propietats de la Vall de Ternelles sota la societat Menani, S.A., excepte es clar dels camins que des de temps immemorials han estat, son i seran públics a pesar de les decisions judicials.

Com a mostra d’aquestes interpretacions errònies de la realitat històrica, geogràfica i documental analitzarem breument el traçat del camí en relació al seu inici i final.

La conclusió a que arriben els membres del tribunal, donant per bona la versió del pèrit Sr. Cateura, es que el camí anomenat genèricament de Ternelles, Castell del Rei i de Cala Castell, provenia de la vila de Pollença, el qual “ tras penetrar en la finca Ternelles tenía un primer desvio a la posesión de Ternelles y un segundo a la ermita de la Cel·la, dirigiéndose, tras algunos desvios a las fincas independientes llamadas Castell, finalmente hacia el castillo de Pollença que era el punto terminal (cita 55, Registro de la Propiedad de Pollença, inscripción primera, finca 3727, p. 53).” (cita completament falsa), i segueix el texte dient “Esta vía queda bien establecida en la cartografia del siglo XVIII, especialmente en el mapa de Mallorca del cardenal Despuig, grabado por José Muntaner en el año 1785,” Així doncs s’interpreta que el punt final del camí es el Castell, quan la realitat es molt diferent. El camí que transcorr per la Vall de Ternelles grafiat pel cardenal Despuig no va al Castell de Pollença si no que venint des de l’Estret de Ternelles es dirigeix cap el coll de Can Miquelet i varies finques dels anomenats castells per a dirigir-se al punt de guarda de Cala Castell, encara que el traçat no estigui acabat de pintar. S’ha de tenir en compta que des de la desviació que hi havia per a pujar al Castell del Rei fins a arribar al coll de Can Miquelet hi ha uns 950 mts. de distància i al punt de Cala Castell 3,7 Km. Aquest camí era l’únic accés públic, abundosament documentat, per a anar a les 9 propietats anomenades castells situades entre el coll de Can Miquelet i Cala Castell. Aquest es el nombre de finques adquirides en aquella zona després de la compra del Castell per subasta el 1811, les quals sumaven una superfície de 234 hectàrees. Per tant, com podia ser el Castell del Rei el punt terminal del camí si per anar-hi s’havia de collir el primer desviament?.

Podríem analitzar varis aspectes dels fets que el tribunal dona per bons i al nostre parer també son erronis. Només mencionarem que la interpretació de les descripcions registrals quan diu que afronten amb camí, els dos molins i la primera de Ternelles, es extravagant i fora de tota lògica jurídica.

Sobre la servitud de pas

La part de la sentència que fa referència a la confirmació de la constitució de la servitud de pas la consideram completament encertada i ajustada a la legislació. Només faltaria fer-la efectiva tal com prediu l’article 28.2 de la Llei de Costes i l’article 52 del reglament de la Llei que el desenvolupa.

Que fer ara?

Davant aquesta sentència només hi veim dues sortides possibles:

a) Presentar recurs de cassació, per considerar que el tribunal suprem pot entendre i estudiar en més profunditat tota la documentació obrant en l’expedient, que es molta, i fer unes consideracions jurídiques raonables que treguin l’entrellat de les més de 25 afirmacions completament errònies que hi hem observat.

b) En cas que no es recorri, no queda més opció que fer efectiva la servitud de pas prevista en el PGOU de Pollença, avalada per una sentència del tribunal suprem de 2001 i per la que ara comentam. L’efectivitat de la servitud imposada pels tribunals ve regulada per l’article 28.2 de la Llei de costes i els punts 3 i 4 de l’article 52 del reglament de la Llei de Costes, els quals en aquest cas disposen l’obtenció dels terrenys mitjançant l’expropiació per tal de senyalitzar-los i obrir-los a l’ús públic. Per tant l’accés al Castell del Rei i a Cala Castell quedarien incorporats al domini públic local com a qualsevol altre camí públic.

Pollença, 26 de febrer de 2013

Acompanyam aquest comunicat amb una reproducció de la zona dels Castells del Plànol Geomètric de Pollença de 1858, el primer plànol cadastral modern, i on es pot observar perfectament com el camí va fins a Cala Castell essent una parcel·la diferenciada de les propietats per on transcorr.

 

 

 

 

L'auditoria es publicarÓ i es depuraran responsabilitats.

Alternativa | 27 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple ordinari de febrer.

 

Estam prou satisfets amb el ple al que s'ha aprovat per unanimitat la moció que presentavam en solitari on demanavam publicar a la pàgina web de l’Ajuntament l’auditoria i que es realitzi un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat i si és el cas, denunciar-les als jutjats.

A més a més el que no vam aconseguir amb la nostra moció fa mesos, la reducció dels valors cadastrals, s'ha fet realitat gràcies a la rectificació del PP i les butxques de tots l'agraírem al 2014.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de novembre  2012

Aprovades per unanimitat amb petits canvis demanats per UMP i PSM a la segona acta.

3 - Aprovació, si escau, de la proposta de batlia relativa a la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva.
Aprovada per unanimitat.


Va haver un petit debat sobre l'ordre d'intervenció dels regidos no adscrits si havien de ser els primers o els darrers. Finalment es va acceptar que fossin els darrers en intervenir.


4 - Aprovació inicial, de la modificació de la ponencia de valors cadastrals
Aprovada per unanimitat.

Una bona notícia al 2014  hi haurà una reducció del IBI, plusvàlues, impost de transmisions.Ara fa un any vàrem presentar una demanant una  revisió dels valors cadastrals a la baixa (veure article). En aquell moment vam tenir que retirar la moció ja que no era possible pel Real Decret del govern central del Partit Popular de mesures urgents. Ens alegra que el PP hagi rectificat. Ara permeten baixar fins un 20%, que a la pràctica tot just serà un 4% de cara a la recaptació. La proposta és pel 2014 i succesius pel 2013 no pot ser. Nosaltres a la nostra moció  anavam més enfora ja que demanavam una nova ponència tècnica per determinar el valor real cadastral.


5 - Aprovació inicial, si escau, de la modificació del Compte General de 2011

Aprovada amb la nostra abstenció.

 

6 - Aprovació inicial, si escau , del Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo.

Aprovada amb la nostra abstenció, de PSM i Esquerra.

Hem presentat una sèrie d'aportacions que ja comentarem, donant-li un redactat més propi de persones adultes i no adolescents. I també implicam a mes gent que no sigui personal o usuaris, com és els membres de patronat i fins i tot regidors, com quan parla de “prohibir entregar bens o dobers al personal, on pensam que s'ha de incloure també membres del patronat, especialmente directius, i membres del Consistori...

7.- Moció presentada pel grup Alternativa relativa a l’auditoria. (article i moció).

Aprovada per unanimitat no vam posar cap pega a acceptar les esmenes que va proposar el batle i CiU.

Respecte al que demanava CiU a Alternativa no només no tenim cap problema sinó que consideram imprescindible que hagi els informes d'intervenció i secretaria que valoren, qüestionen o expliquen tot el referent a l'auditoria.

Respecte a la retirada del segon punt de la moció que va demanar el batle tampoc havia cap problema. No és necessari demanar una còpia de l'auditoria a tots els grups ja que no n'hi ha més documentació que l'informe que tenim tots els grups. No obstant vam demanar còpia de l'expedient de l'auditoria; petició de l'Ajuntament de la mateixa, proposta de  Deloitte del 30 de novembre de 2011, estudi previ, esborrany, planificació...

El que s'ha afegit a la moció a proposta de CiU ha estat:

1. Que els serveis tècnics municipals informin sobre el procés de contractació de l’auditoria i de l’objecte encomanat (àrees auditades, anys o exercicis auditats i aspectes valorats e informats).


2. Que els serveis tècnics municipals informin si els auditors han tingut accés a tota la documental obrant a l’ajuntament en referència a l´objecte encomanat, tan pel que fa a factures com a contractació. En el seu cas, quina documentació s’ha tingut en compte. Així com si els tècnics municipals han informat als auditors en referència als processos de contractació i pagament de factures que s´apliquen dins l´Ajuntament.

8. Moció presentada pel grup del PSOE amb motiu del 8 de març Dia Internacional de les Dones.

Aprovada amb l'abstenció del PP.

Hem recordat que les retallades i algunes coses que denuncia el PSOE a la moció les van iniciar ells quan eren al govern.

 9. Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, per a la publicació de les balances fiscals.

Aprovada per unanimitat.

A l'actualitat és clar que el repartiment de recursos es fa de manera partidista, només cal veure el que s'ha invertir en Galícia. Per desgràcia el PP de Balears sembla que té la seva seu a Madrid i el nostre finançament és més que injust. Una cosa és ser solidaris, un valor fonamental per a nosaltres i altra aguantar aquesta injustícia en silenci.

10.- Moció presentada per grup PSM_EN d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llul-

 Alternativa per Pollença hem signat aquesta moció.

Aprovada amb l'abstenció del PP.

El batle va demanar la col.laboració del PSM, que aquest va acceptar per tirar endavant la moció.

Bernardo Vergara al diario.es

 

 

Publicar l'auditoria sense excuses

Alternativa | 26 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Com sabeu avui presentam al ple una moció (article anterior) on demanam que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament l’auditoria que es va presentar al passat ple, que es doni una còpia de l’auditoria a tots els  grups polítics i que es realitzi un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat si és el cas, denunciar-les als jutjats.

Ja vam fer un article de l’auditoria de caràcter general (veure article) avui publicam la informació que ja va fer pública al darrer ple la pròpia regidora d’hisenda, a l’espera que avui el ple voti a favor de la nostra moció i es pugui publicar sencera.

L’empresa auditora només va obtenir resposta de 16 proveïdors d’un total de 29 al que es va demanar, i aquests representen només un total del 25% sobre el total de les obligacions reconegudes.  O sigui els resultats serien molt superior si s’hagués  pogut obtenir resposta de la totalitat dels proveïdors seleccionats.

Respecte a la fase d’execució de les factures.  No es feien reserves de crèdits, se pagaven factures sense signar, sense constància de que cap funcionari comproves la recepció de serveis o si havia errades, factures duplicades, factures que no reflexaven la realitat. o de productes que  s’havien deixat a casa del anterior regidor de Serveis. El batle  no signava en moltes ocasions els acords d’ordenació de pagaments.

Respecte a la llei de contractació pública dels proveïdors que han contestat; s’han detectat a 2009  i a 2010, 3.600.000 al marge de la llei de contactes.

Altre fet greu és que s’anul·laven factures, l’auditoria parla de 81.700 euros concentrat a les  àrees d’esport serveis i festes.  Havia factures no registrades, no confirmades ; 252.000 de factures del 2010 que es van desplaçar a exercicis posteriors sobre tot de l’àrea de  festes.

Havia obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors i sobre tot  del 2010 per valor de 5.943.000 euros. D’aquesta forma s’incomplien els termini de pagament i el pitjor és que es feia per pura deixadesa ja que havia 2 milions d’euros a caixa que es podien haver utilitzat per pagar als proveídors.

Respecte al Festival, la regidora va parlar d’un pagament duplicat de 30.000 euros que encara no sabia en concepte de que. Les factures pagades del Festival de Música durant el 2010 per un import de 162.798 euros, no s’han reconegut al Pressupost d’exercicis tancats. A principi de l’exercici 2012 el deute pendent de pagament del Festival d’exercicis anteriors er de 170.138 eurosque encara no ha estat considerat

Al ple on es va donar aquesta informació va haver un gran silenci per part de la majoria dels grups, només Maria del Mar Sastre la regidora del PSOE va defensar la se gestió  del seu partit a l’anterior govern. Avui esperam escoltar més veus, més explicacions i més arguments.

Abans del ple el batle ha insistit en que retirem la moció ja que vol que l'interventor i la Secretària facin un informe sobre la mateixa. Una petició a la que no ens oposam  i que no es contradiu amb la nostra moció on diu; "realitzar els tràmits necessaris per publicar l’informe de l’auditoria".

El ple d’avui és una bona oportunitat per demostrar que no hi ha res que amagar, i argumentar i votar a favor d’aquesta moció, el contrari seria una estafa als ciutadans. 

 

Volver a empezar

Alternativa | 26 Febrer, 2013 11:20 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Cada día que pasa salen a luz más casos de corrupción que afectan prácticamente todos los órganos representativos del país. Afecta al partido que sostiene el gobierno del Estado y la mayoría de Comunidades Autónomas. Afecta el principal partido de la oposición que también gobierna en otras comunidades. Afecta el gobierno de CiU en Cataluña, afecta a la Patronal, poder judicial y, como no, la Casa Real. A nivel de Baleares, no hace falta recordarlo, nos gobierna el partido político con más casos de corrupción, tenemos un ex presidente del Gobierno y una ex presidenta del Parlamento y del Consejo de Mallorca investigados por numerosos casos, así como una interminable lista de imputados.

En definitiva, no hay que esperar que el poder corrupto apueste por este camino, ya que hacerse transparente significa mostrar sus miserias. También es cierto que nuestros políticos no son más que una representación de lo que tenemos en la sociedad. La corrupción comienza a nivel individual, sigue por las familias, pequeñas empresas y asociaciones, ayuntamientos y gobiernos.

Decía Arcadi Oliveres que si en España una persona comenta haciendo un café que ha defraudado 2000 euros a hacienda, los amigos le aplauden, en cambio si este comentario se hace en un bar de Suecia, seguramente te expulsan de la mesa. No es de extrañar que si aplaudimos y justificamos estas actuaciones, la gente que llega al poder siga en las mismas dinámicas

Hay que empezar un nuevo modelo de sociedad desde la RESPONSABILIDAD, no desde la CULPA. Estas dos palabras tienen en común la aceptación que algo se ha hecho mal, la diferencia es que mientras la CULPA implica que el culpable es merecedor de un castigo, la responsabilidad implica que el responsable debe compensar el daño causado. Es evidente que nuestra tradición nos ha hecho asimilar que todos somos pecadores y, por tanto, todos somos en cierto modo culpables, esto lo único que hace es que justificamos las actitudes del poder corrupto, ya que, si lo consideramos merecedor de un castigo, en cierto modo nos consideraríamos a nosotros mismos.

En cambio, podemos construir desde la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Qué mejor manera de compensar las pequeñas corruptelas que todos hayamos podido cometer que trabajar por una sociedad mejor y más transparente. Es importante investigar la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia y si es necesario que acaben en la cárcel. Pero debería poner más atención en conseguir que los condenados además de recibir un castigo, repararan el daño causado, por ejemplo devolviendo lo que han robado.

Si miramos las noticias, parece que en nuestra sociedad todo es corrupción. Pero si abrimos bien los ojos podemos ver cómo surgen multitud de plataformas solidarias, plataformas cívicas, hay alternativas al modelo económico más sostenibles y respetuosas con el planeta y las personas. Hay bancas éticas, hay ONGs, comercio justo ... Cada día en la calle nos encontramos con gente generosa y solidaria, con gente trabajadora, con gente bondadosa ... Yo diría que somos mayoría.

Es cierto que no podemos volver atrás para reconstruir el pasado, pero siempre podemos empezar con responsabilidad y construir un nuevo futuro.

 

                                                                                                             Joan Cifre Cerdà

A new start

Alternativa | 26 Febrer, 2013 11:18 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Every day more cases of corruption come to light affecting virtually all politic representatives of the country. It affects the governing party and affects most of the regions. It affects the main opposition party which also governs in other communities. It affects the government in Catalonia, the employers, judiciary and, of course, the Royal House. Don´t forget that in Baleares we are governed by the political party with the most cases of corruption, we have a former prime minister and a former president of the Parlament and the Council of Mallorca who are all being investigated for numerous cases of corruption,as well as a long list of defendants .

Not to expect that the corrupted become transparent as this would mean that they have to show  their miseries. Our politicians are nothing more than a representation of what we have in our society. Corruption starts at the individual level, in families, small businesses and associations, municipalities and governments.

We have to start a new model of society based on an  individual and collective responsibility. What better way to compensate for minor corruptions that  we all have committed  by working together for a better and more transparent society. It is important to investigate corruption and bring  the responsible to justice and if necessary se them end up in jail and also returning what they stole.

When we  watch the news, it seems like everything in our society is corrupt. But if we open our eyes we can see that many solidarity platforms are born,there is alternatives to a more sustainable economic model and a growing respect for the planet . There are ethical banks, there are NGOs, there is fair trade ... Every day we met people that are generous and supportive, good people ... I would say that we are majority.

The truth is that that we cannot go back and reconstruct the past, but we can always start building a new future.

 

                                                                                             Joan Cifre Cerdà

Tornar a comenšar

Alternativa | 25 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Cada dia que passa surten a llum més casos de corrupció que afecten pràcticament tots els òrgans representatius del país. Afecta al partit que sosté el govern de l’Estat i la majoria de Comunitats Autònomes. Afecta el principal partit de l’oposició que també governa a altres comunitats. Afecta el govern de Convergència i Unió a Catalunya, afecta la Patronal, poder judicial i, com no, la Casa Reial. A nivell de Balears, no fa falta recordar-ho, ens governa el partit polític amb més casos de corrupció, tenim un expresident del Govern i una expresidenta del Parlament i del Consell de Mallorca investigats per nombrosos casos, així com una interminable llista d’ imputats.

En definitiva, i com deia a l’article “El camí de la transparència”, no cal esperar que el poder corrupte aposti per aquest camí, ja que fer-se transparent significa mostrar les seves misèries. També és cert que els nostres polítics no són més que una representació del que tenim a la societat. La corrupció comença a nivell individual, segueix per les famílies, petites empreses i associacions, ajuntaments i governs.

Deia Arcadi Oliveres que si a Espanya una persona comenta fent un cafè que ha defraudat 2000 euros a hisenda, els amics l’aplaudeixen, en canvi si aquest comentari es fa a un bar de Suècia, segurament t’expulsen de la taula. No es d’estranyar que si aplaudim i justifiquem aquestes actuacions, la gent que arriba al poder segueixi en les mateixes dinàmiques

Cal començar un nou model de societat des de la RESPONSABILITAT, no des de la CULPA. Aquestes dues paraules tenen en comú l’acceptació que qualque cosa s’ha fet malament, la diferència és que mentre la CULPA implica que el culpable és mereixedor d’un càstig, la responsabilitat implica que el responsable ha de compensar el mal causat. És evident que la nostra tradició ens ha fet assimilar que tots som pecadors i, per tant, tots som en certa manera culpables, això l’únic que fa és que justifiquem les actituds del PODER CORRUPTE, ja que, si el considerem mereixedor d’un càstig, en certa manera ens hi consideraríem a nosaltres mateixos.

En canvi, podem construir des de la RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I COL·LECTIVA. Quina millor manera de compensar les petites corrupteles que tots haguem pogut cometre que treballar per una societat millor i més transparent. Es important investigar la corrupció i dur als responsables davant la justícia i si cal que acabin a la presó . Però s’hauria de posar més atenció en aconseguir que els condemnats a més de rebre un càstig, reparessin el mal causat , per exemple tornant allò que han robat.

Si mirem les notícies, sembla que a la nostra societat tot és corrupció. Però si obrim bé els ulls podem veure com sorgeixen multitud de plataformes solidaries, plataformes cíviques, hi ha alternatives al model econòmic més sostenibles i respectuoses amb el planeta i les persones. Hi ha banques ètiques, hi ha ONG’s, comerç just... Cada dia al carrer ens trobem amb gent generosa i solidaria, amb gent treballadora, amb gent bondadosa... Jo diria que som majoria.

És cert que no podem tornar enrere per reconstruir el passat, però sempre podem començar amb responsabilitat i construir un nou futur.

Joan Cifre Cerdà

 

 

 

 

 

Auditoria p˙blica i baixar els valors cadastrals. Ple de febrer.

Alternativa | 24 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El dimecres 27 sessió ordinària del ple a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu venir a la sala de plens de l’Ajuntament o  seguir-ho en directe a Radio Pollença al 107.9 FM o a internet;www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook podreu seguir el resultat de les votacions i a aquest mateix bloc publicarem un resultat i primera valoració del mateix.

Ens alegra que el PP rectifiqui un any després i ara es pugui fer el que Alternativa demanavam fa un any; baixar els valors cadastrals. Ens preocupa que el PP ens hagi demanat retirar la nostra moció de l'auditoria i encara no s'adonin que la ciutadania demana transparència i una bona gestió desl seus doblers públics. 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de novembre  2012

3 - Aprovació, si escau, de la proposta de batlia relativa a la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva.

El ple  va  fixar una dedicació exclusiva a les àrees d'hisenda i cultura. Amb la dimissió de la regidora ara cal llevar la dedicació exclusiva.

4 - Aprovació inicial, de la modificació de la ponencia de valors cadastrals

Ara fa un any vàrem presentar una demanant una  revisió dels valors cadastrals a la baixa (veure article), En aquell moment vam tenir que retirar la moció ja que no era possible pel Real Decret del govern central del Partit Popular de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per corregir el dèficit públic. Ens alegra que el PP hagi rectificat i que a la fi hagi entès que amb la situació econòmica actual, la pujada del rebut de l’Impost sobre Bens Immobles  és un fet que està ofegant a moltes famílies del municipi. Actualment hi ha diferències substancials entre els valors de mercat detectats i els que varen servir de base per determinar els valors cadastrals vigents, conseqüència de l’evolució general del mercat immobiliari i és obvi que els immobles no tenen el mateix valor que l’any 2007. Entenem que els valors actuals són desproporcionats i no acords als valors reals del mercat pel que la base sobre la que és calcula l’actual impost és excessivament onerosa per les economies domèstiques del municipi. Ara donada la situació econòmica aquest es permeten baixar fins un 20%, a Pollença es baixarà aquest 20% que a la pràctica tot just serà un 4% de cara a la recaptació.
 
5 - Aprovació inicial, si escau, de la modificació del Compte General de 2011
No ha hagut cap al·legació.

6 - Aprovació inicial, si escau , del Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo.

Estam fent feina amb el mateix, us informarem.

 7.- Moció presentada pel grup Alternativa relativa a l’auditoria. (article i moció).

El batle ha insistit en que retirem aquesta moció on demanam que es publiqui l’auditoria, que es realitzi un informe jurídic per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat... L’argument que ens ha donat el batle per demanar-nos retirar la moció és que l'interventor i la Secretària volen fer un informe sobre la mateixa. Una cosa sorprenent tenint en compte que l’auditoria és de juny de 2012.

Pensam que esperar als informes de la Secretària i l'interventor però no és motiu per retirar la nostra moció ja que a la mateixa parlam de " fer els tràmits necessaris per publicar-la, si volen que especifiquem a  la moció que aquests informes són un tràmit necessari cap problema.

Aquesta serà una bona oportunitat per veure quins partits aposten per la transparència i la defensa dels interessos públics i quins altres estan ancorats en una partitocracia opaca i d’esquenes als ciutadans

8. Moció presentada pel grup del PSOE amb motiu del 8 de març Dia Internacional de les Dones.

Estam d’acord amb la moció va més enfora del que seria una declaració institucional demanant per exemple la derogació de la Reforma Laboral. No obstant l’exposició de motius ens sembla una excessiva alabança als governs anteriors del PSOE i ens agrairia que la moció s’hagués adaptat a temes concrets de Pollença.

9. Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, per a la publicació de les balances fiscals.

Estam d’acord amb la moció que no deixa de ser una petició simbòlica a institucions supramunicipals.

10.- Moció presentada per grup PSM_EN d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llul-

 Alternativa per Pollença hem signat aquesta interessant moció del PSM.. Aquest organisme s'integrarà dins la Fundació Ramon llull, ens supraestatal, amb el Govern d'Andorra, el Consell General dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord) i l'Ajuntament de l'Alguer (Sardenya). Dins la fundació també s'hi troba representada la Xarxa de ciutats valencianes. La voluntat de la Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull és "facilitar l'organització d'activitats culturals conjuntes, a més de promocionar la llengua i la cultura pròpia del territori de les Illes Balears i de la resta del domini lingüístic català".

 

 

 

La Diada FotogrÓfica i el remor

Alternativa | 23 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple vam demanar sobre la utilització de la marca Pollença a la II Diada Fotogràfica de Mallorca:

Pot informar la regidora de turisme amb quins criteris es va triar la II Diada Fotogràfica com acte per a la promoció turística sota la marca Pollença? Quins altres actes s’han fet o es pensa fer aquesta promoció? Quin és el full de ruta de l’equip de govern ha aquest tema?

Va contestar el batle que va explicar que se li va convidar a la Diada i que des de l’àrea de cultura se l’havia demanat una col·laboració;camisetes i dvds pels participants i el mateix que fem a altres àrees els van donar.  Se li va convidar a fer una fotografia i no va voler ser maleducat...

Com el batle no havia contestat a les nostres preguntes, li vam insistir a les mateixes i recordar que al seu programa el PP deia; "Reprendrem la promoció turística sota la marca Pollença pel foment del turisme, per crear imatge i per fer públiques les accions municipals. Si es crea marca es fa poble". 

Ara també sabem que era un dels punts del pacte PP-Lliga.

Utilitzar la marca POLLENÇA per a totes les àrees i com a imatge corporativa (amb el consens de tots els partits polítics).

Cal dir que de moment no hem sabut res d’aquest “consens”

El batle va contestar que la marca quan es va fer era per tot el municipi, havia un full de ruta i una gran quantitat de recursos públics. Després ha hagut una falta de suport per part de molts de col·lectius i han faltat molt de recursos. La marca l’empleam quan és un acte que pugui tenir transcendència o publicitat, la idea és que es pugui utilitzar com referent.

O sigui una idea de “fer poble” amb la marca prou pobre.

Paral·lelament a aquesta feina al ple  hem tingut tota una pol·lemica amb en Martí Morro un dels organitzador de la Diada Fotogràfica. Al principi  vam patir a facebook diferents insults i atacs per part d'en Martí i els seus amics i amigues. Estam acostumats i no els  vam donar major importància. La qüestió és que posteriorment en Martí va insinuar que havia estat Alternativa o una persona vinculada a nosaltres qui havia distribuït uns pamflets anònims ( la policia ens va mostrar un i als mateixos sortia una fotografia de la diada del batlle i les models i una altra de la germana del batle amb la bandera de Pollença amb un text que venia a dir com si er aquesta la forma de promocionar Pollença).

 En un principi en Martí Morro afirmava que  tenia molt d'indicis que haviam estat nosaltres quins haviam repartit els anònims; una veïna, un policia que se l'havia comentat a un altre dels organitzadors (en Miquel Llompart) a un sopar, ell que havia anat al quarter i altre policia se l'havia confirmat, altres persones, comerços..

Aquesta difamació si que ens va semblar greu ja que sempre ens agrada donar la cara i signar el que fem bé o malament. La qüestió es que el nostre portaveu, en Pepe García,  va quedar amb Martí per aclarir el tema. A la reunió en Martí ens acusava dels reparts d’anònims però no ens volia dir  no només de qui sospitava sinó tampoc el nom de cap dels testimonis que deia tenir.  Finalment ens  va dir que havia estat l'inspector de policia qui l'havia confirmat que havia estat un de nosaltres qui havia repartit els anònims... 

La qüestió és que  el nostre portaveu va anar a parlar amb l'inspector que ens va dir que ell no havia parlat res en referència a Alternativa i els pamflets, tal com havia dit en Martí, i que no havien investigat ni tenien cap indici de cap persona que hagués repartit els mateixos.L'altre organitzador de la Diada, en Miquel Llompart també ens va confirmar via facebook que ell no havia parlat res dels pamflets anònims amb l’inspector.

O sigui Martí ens havia difamat  i havia estès un remor sense proves, com diu ell “blanco y en botella” S'atrapa abans a un mentider que a un coix.

Al seu perfil de facebook podeu llegir la seva interpretació dels fets. 


 

A Mar i vent sobra gent

Alternativa | 22 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam un article d'en Bernat Morey i un dibuix original d'en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

No volen i cerquen evidències de que la Casa Reial al final protegeix al Sr. Urdangarin?. Doncs observin el muntatge  que s´arma  a l'hora d'allotjar a l´imputat en el Palau de Mar i vent. Amb el que li cau al bergant  no valdria més que es refugiés en qualsevol hotel com qualsevol ciutadà?.  No comprometria ningú ni  a la seva defensa. Acollint se  a la protecció reial no sols posa en entredit  a  la seva  família política sinó que s'en riu altra pic dels ciutadans. Sigui innocent o culpable amb   el que ens costa la broma  podríem donar  menjar  a molts de desemparats o fins  i tot muntar un asil a Mar i vent. No ens diguin que no seria més just. Sr. Urdangarin...si ens llegeix ens escolti. No li es gens bo pe la seva imatge i defensa tota aquesta parafernàlia. Nosaltres si fóssim innocents ho tendríem clar. Si fóssim culpables i no raonéssim de desesperats pot ser ens aferraríem a qualsevol caliu, pot ser no, però intuïm aniríem més vius. Dins Marivent se posa al nivell del seu ex soci i compromet la monarquia i a la seva dona. No és el seu sogre qui l'allotja  aquí sinó tots els mallorquins als que vostè ens  ha ofès ja abastament. La seva postura no s'entén a no ser que sigui un inconscient  o que ja estigui  jutjat i absolt, vostè ja ho sàpiga i se'n rigui altre pic de nosaltres. Li ho tirem en cara  pel que presumptament ens ha costat i ens costa ara i avui de la nostra butxaca. Pel demés agur a vostè i a tota la seva tropa política. No teniu vergonya.


 Què en trobau?  Què en Furtantgarín arrossegarà la monarquia a la vall de Hinnom d'on la va treure en Franco tant d'anys fa? I sobretot, recordau que a Grècia República es diu Democràcia.

Amén
 
 

CamÝ vell de B˛quer. Recurs de la Plataforma Pro Camins P˙blics Oberts

Alternativa | 21 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al ple de novembre del 2012 es va aprovar definitivament el procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient amb els vots en contra del PSM i Alternativa per Pollença. Els dos partits vam demanar la retirada del punt, sense resultat.

La Plataforma pro Camins Públics Oberts, que havia presentat al·legacions, ha presentat un recurs de reposició potestatiu parcial a l'acord del ple que ens ha fet arribar i que publicam avui. El motius dels recursos són els segúents: 

1.- Necessitat de modificar abans el PGOU

   Al punt 1 de les nostres al·legacions proposàvem canviar un tram del camí alternatiu proposat per la propietat de Bóquer pel motiu que si es feia així  l’itinerari del camí d’accés a Cala Bóquer coincidiria amb el camí ja existent des de l’antiguitat el qual figura grafiat en els annexes núm. 3 (mapa geomètric de 1858) i  núm. 5 (mapa militar de 1935), camí que hauria d’esser considerat com a públic pel que més endavant es dirà. Ara bé, també resulta que el traçat del  camí d’accés a Cala Bóquer proposat pel PGOU de Pollença com a una servitud de pas  peatonal  pública ( veure annexes núm. 7 i 8) també es coincident en la seva totalitat amb el camí que figura  en el mapa  geomètric     ( annexa núm. 3) i els mapes militars de 1935 i 1945 (annexes núm. 5 i 6).

   Així es el nostre parer que si no es modifica prèviament en PGOU el traçat del camí que en els annexes núm. 1 i 2 de les al·legacions i d’aquest escrit de recurs està assenyalat en color verd (tram més pròxim a les cases de Bóquer gran), aquest tram no pot quedar desafectat de l’ús públic, el qual a més forma part de la Xarxa viària local (veure annexa 8) i estar afectat a l’ús públic com bé diu la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001.

2.- Impossibilitat de permuta d’una part de camí proposat com a alternatiu

 En els punts 2n. i 5è.  de l’Acord del PLE es diu que s’ha d’aprofitar el traçat ja existent del denominat Camí Vell de Bóquer. Aquesta part de l’Acord ens sembla bé i de fet era una proposta de les nostres al·legacions, ara bé, el que no consideram correcte jurídicament es que es pugui comptabilitzar en la permuta aquest traçat per quan es un camí que no forma part de la propietat de Bóquer per quan es tracta d’un camí públic tal com es pot deduir dels annexes núm. 3, 5 i 6, en quant a la part gràfica i especialment pel que es diu en el document del Registre de la Propietat que incorporam com a annexa núm. 9.

 La descripció de la finca registral núm. 6.986, propietat de D. J.C.C, precisament un dels al·legants en aquest expedient, diu precisament que la finca del Sr. .... afronta per l’Oest “ y Oeste, con el camino de herradura que conduce a la casa y cala de Bóquer.

 La nostre conclusió es donç que el Camí Vell de Bóquer, núm. 77 del Catàleg de Camins de Pollença no acaba a les cases de Bóquer Petit com així apareix grafiat en la fulla annexa 1 corresponent als mapes del Catàleg, si no que es un camí que anava a les cases de Bóquer Gran entre vàries propietats (veure fulla annexa 3 del mapa geomètric) i acabava a Cala Bóquer com bé diu la descripció registral de la finca núm. 6.986 i assenyalen tots els mapes antics i moderns.

   Per tant aquest tram de camí proposat ja no s’hauria d’afectar ni permutar per quan es ja un camí de domini públic de titularitat municipal, per quan no forma part de cap de les parcel·les que afronta, ni ha estat mai desafectat ni alienat.

Per l’esmentat en els dos punts anteriors es pel qual presentam Recurs de Reposició potestatiu a la part de l’Acord que fa referència al traçat alternatiu del Camí de Cala Bóquer a partir de la confluència del que provinent de la via de circumval·lació del port de Pollença enllaça amb el Camí Vell de Bóquer.

 

Aquesta va ser la proposta inicial alternativa del camí de Cala Bóquer.

 

 

Urbanisme i poc mÚs a l'annex del pacte

Alternativa | 20 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Aqui teniu l'annex del pacte entre el PP i la Lliga, on els dos partits, vosaltres mateixos podeu valorar i comentar el que s'ha fet a la majoria del temes. L'enunciat de la majoria és molt general  com per exemple; "Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó",una cosa és atendre a la problemàtica i una altra acordar una solució, cosa que no han fet PP i Lliga. 

És clar que l'annex es centra en temes urbanístics, la majoria d'altres temes que es citen són en relació al tema urbanístic. Mínimes referències a Serveis Socials, noves tecnologies o participació ciutadana, res d'esport i joventut, res de medi ambient, res de personal, res d'EMSER, res d'educació...

URBANISME

1.      Aprovar l’adaptació i revisió del PGOU, amb una comissió especial on hi hagi representació de tots els grups polítics. Es comptarà amb els mitjans interns i externs que siguin necessaris.

Al mes d'octubre vam fer una reunió, on s'ens va donar la informació i una explicació general de la mateixa.

Tenir especial esment a l'esponjament de les zones turístiques com l'Hotel Don Pedro.

No hem vist res d’aquest esponjament.

Revisar les zones verdes.

Suposam que es refereix a les zones verdes contemplades al PGOU i que anys després es continuen sense expropiar.

Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó

A aquest tema va restar clar l'interés del PP per reduir la zona humida de l'ullal, però l'únic partit que li va donar suport no va ser la Lliga sinó CiU.

Rebre i adequar les urbanitzacions o urbans sense serveis dins aquesta legislatura.

Agilitzar la tramitació de les llicències per tal de donar seguretat jurídica.

ZONES TURÍSTIQUES: Moll, Cala Sant Vicenç i Pollença.

Tenir especial cura per tal que a l'inici de la temporada turística les zones turístiques del municipi estiguin a punt quant a serveis, neteja, platges, etc.

Condicionar i dotar el municipi de parcs infantils.

A aquest tema si que ha hagut una millora. Ara esperam els parcs infantils a la platja, un dels punts del plec de condicions.

Habilitar els espais suficients per a aparcament a les entrades dels diferents nuclis de població.

Efectuar un estudi de viabilitat de la conversió en zona de vianants de la primera línea del Moll.

Habilitar un local públic a la Cala Sant Vicenç per poder ubicar l’oficina d'informació turística.

Millorar la recepció de la televisió i ràdio, especialment a la Cala Sant Vicenç.

Executar els projectes de litoral amb Demarcació de Costes, previ consens municipal i amb els afectats.

Recuperar el camí de Síller des de la Cala Sant Vicenç.

A pesar de la problemàtica dels camins públics tancats al municipi aquest és l'unic que es cita i no tenim informació de que s'hagi fet res. 

Tramitar la concessió de les platges i assumir-les amb fórmules de cooperació amb l'Ajuntament.

SUBVENCIONS SUPRAMUNICIPALS

Climatitzar el Museu.

Destinar els recursos econòmics que inicialment eren per al teatre-auditori a infraestructures culturals a Pollença, (can Llobera i claustre-museu de St. Domingo), o a altres noves juntament amb aquestes anomenades anteriorment.

 No hem vist ni un euro i a més es vol pagar 150.000 euros pel projecte.

???? Festival de Música.

L'annex que ens van enviar tenia aquests curiosos interrogants, previs o posteriors a la falta d'acord respecte a la valoració del Festival 2012.

Arreglar el camí del Puig de Maria i l’escalonada del Calvari.

S'ha aprovat el projecte pagat amb doblers del govern central gràcies a la declaració de la Serra de Tramuntana com patrimoni de la humanitat.

INVERSIONS

1.- Edificis municipals i altres edificis públics:

 Tramitar l'ampliació del PAC de Pollença (possible ubicació a l’aparcament del CP Joan Mas) i el del Port de Pollença.

 Construir les noves infraestructures de la Policia Local al terreny de devora l’aparcament del CP Joan Mas.

 Finalitzar el pagament del Centre de Dia. Posada en funcionament del centre de dia tot destinant una part del local (planta pis) a residència (estudiar-ne en primer lloc la viabilitat i si és possible modificar el projecte del Pla E) i reformar la part “nova” de la residència actual.

Esperam que en breu sigui una realitat. Aquesta és la única referència aS erveis Socials de tot el pacte.

 Rehabilitar els edificis de la Plaça Major i ubicar-hi l'Oficina d'Informació Turística i la Ràdio municipal.

2.- Entrades del poble:

 Acabar les millores de la primera entrada de Pollença.

 Millorar l'accés al pavelló i connectar-lo amb Via Argentina.

 Millorar l’entrada de Sant Jordi, connectar el camí paral·lel a la carretera del Moll-Pollença i que aquest mateix camí acabi al Moll.

 Millorar les entrades del Port de Pollença.

Reformar la plaça de Ca les Monnares: enjardinament i zona de joc.

ALTRES ACCIONS

 Solucionar la problemàtica de Can Morató tot mantenint els seus usos i edificabilitat, i donar-li viabilitat de manera que solucioni els problemes actuals dels veïnats.

Es va obrir el camí però respecte a la fàbrica l'aposta del batle és que es declari la ruïna de la mateixa.

Millorar els horaris i el funcionament de la recollida selectiva, especialment al Port de Pollença.

Establir una moratòria de locals (restauració i comerç), per tal d’ordenar i regular els existents i els usos per zones. Mesura a consensuar amb l'Associació de Restauració i Comerç, i definir la temporalitat de la moratòria en el cas que es faci.

Dotar de les infraestructures d' aigua municipal per subministrar a la Cala St. Vicenç i recuperar la concessió.

Realitzar un catàleg de procediments per tal de simplificar i reduir el temps d’espera dels ciutadans (reforma administrativa i Carta de Serveis).

Reduir el dèficit de tresoreria fent un pla de sanejament real un cop s’hagi posat tota la comptabilitat al dia, sense augmentar la pressió fiscal.

La pressió fiscal nohadeixatd'augmentar

Realitzar una auditoria per conèixer l'estat econòmic actual de l'Ajuntament.

Ara sembla que no la volen publicar.

Aprovar definitivament l’Ordenança d’Ocupació de la via pública i reduir la saturació dels espais públics existent actualment, com també la redacció d’un pla especial d’usos i regulació de les zones per a vianants.

Una vegada més tenim la temporada damunt i no s'avança en la seva aprovació definitiva.

Posar en funcionament la comunitat de propietaris de l’aparcament de Ca les Monnares per tal que els propietaris es facin càrrec de tot.

Utilitzar la marca POLLENÇA per a totes les àrees i com a imatge corporativa (amb el consens de tots els partits polítics).

Parlen de consens però de moment no ens han consultat absolutament res sobre aquest tema.

Redactar i aprovar el Pla de mobilitat de Pollença i del Port de Pollença. Revisar i millorar la senyalització del municipi i dels llocs d'interès.

El pla del Port de Pollença és imprescindible abans de plantejar-se la semipeatonalització. 23 F 2013: ATUREM EL COP D'ESTAT FINANCER. NO DEBEM, NO PAGAM
PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I ELS DRETS SOCIALS

 

 

TransparŔncia? PAM? Mem˛ries? ... El pacte PP-Lliga 1.

Alternativa | 19 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Avui a la fí publicam el pacte de govern entre el PP i la Lliga , un pacte que es va signar el 10 de juny de 2011 i que a Alternativa per Pollença vam demanar des del principi de legislatura sense resultat fins la crisi de l'equip de govern.

 Als enllaços podeu consultar els documents sencers, dels que comentam el que consideram més interessant.

Pacte de govern entre el PP i la Lliga.

Annex del Pacte

Cal dir que el PP i la Lliga no han aconseguit la finalitat que citen a la introducció; “donar tranquil·litat i estabilitat a la ciutadania”. No hem arribat a la meitat de legislatura i la situació actual amb el Pressupost, l'Ordenança de l'Ocupació Pública, el Festival.... penjats, no dona ni tranquil·litat ni estabilitat.

A continuació el pacte parla del funcionament orgànic, on s'indica:

    La Junta de Govern estarà formada per cinc membres, i se’n reserva un sisè per a una altra formació política, en funció dels acords a adoptar, sempre amb el consens de les dues formacions polítiques.

Consideram que aquesta introducció de l'oposició, que en aquest cas ha recaigut en nosaltres per ser el partit més votat de l'oposició, dins la Junta de Govern ha estat positiva ja que ha donat més pluralitat a la mateixa tan a l'hora de les aportacions com del control.

Respecte al punt del programa que diu que “els acords de la Junta de Govern es prendran per unanimitat entre els membres del PP i de la Lliga Regionalista ... En cas de disconformitat les propostes es deixaran per a la següent Junta per arribar a un acord.” Hem estat testimonis de que l'han complit llevat d'un cas tan important com el de la disciplina urbanística on el batle va acabar retirant les competències de la Junta de Govern per la falta d'acord.

El PP i La Lliga tenen dins el pacte la intenció d'aprovar un reglament orgànic de funcionament dels plens municipals; periodicitat, els torns i el temps d’intervenció i el nombre de mocions i propostes a debatre. Cal recordar com al principi de legislatura van intentar fer els plens bimensual, fet al que ens vam oposar tota la resta de partits, i com el batle no fa més que queixar-se de la duració dels plens i de les mocions que presentam l'oposició. Nosaltres estariam a favor de controlar el temps de les intervencions, ja que quins abusen en més d'una ocasió són els regidors de l'equip de govern i especialment el batle.

Al Pacte entre les bones pràctiques de l'equip de govern es troba el Programa d'Actuació Municipal (PAM).

És el document que recull el conjunt dels projectes i de les actuacions que el Govern municipal desenvoluparà durant l’any. El PAM es fa públic en resposta al compromís polític de transparència per tal de fer possible que la ciutadania conegui en tot moment el treball del govern. El PAM es presenta després que el Ple hagi aprovat el pressupost de l’Ajuntament per a l’any següent. El document recull de manera pública totes les propostes que han conformat el pressupost i que seran executades durant l'any.

La transparència de la que parlen va fallar des d'un principi quan no van ser capaços ni de publicar aquest pacte de govern, del  PAM res hem sabut.

També diu el pacte:

Cada any es donarà compte del compliment dels projectes i actuacions de cada àrea i s'elaborarà una memòria que es presentarà dins el primer trimestre de l'any següent.

El regidor en Martí Roca ens  va dir que tenia feta la memòria de l'àrea d'educació però no l'hem vista, de la resta no sabem res

A les accions programàtiques resulta més que curiós que un i altre partit accepten el programa de l'altre... Entre els seus programes no havia cap punt contradictori ni excloent?

 El Partit Popular parteix del principi que accepta tots i cada un dels punts del programa electoral de la Lliga -exceptuant els punts que impliquen la creació d’un augment d’administració i de les disponibilitats pressupostàries, pendent d’establir una prioritat de les propostes en funció dels recursos humans i pressupostaris- amb la intenció ferma de dur-los a terme. La Lliga Regionalista accepta el programa del Partit Popular.

En definitiva resulta paradòjic que PP i Lliga hagin tardat més d'any i mig en publicar aquest pacte quan una part important del mateix parla de transparència. També resulta evident que d'aquesta part que comentam avui que és simplement de funcionament han incomplit una bona part. Demà parlarem de l'annex on parlen d'accions de govern més específiques.

 El "Top Secret" del Pacte de govern del PP i la Lliga ha evitat fins ara que l'oposició poguéssim controlar el compliment del mateix, això s'ha acabat

 

 

 

Notificador i encarregat de clavegueram. Preguntes 3

Alternativa | 18 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Continuam publicant les nostres preguntes i respostes del darrer ple ordinari. En aquest cas algunes referents a personal de l'Ajuntament, un tema al que consideram que encara es mantenen actuacions i situacions irregulars que després de més d'any i mig del nou govern haurien d'haver desaparegut.

- Al mes d’octubre es varen fer a la fi les proves selectives per cobrir la plaça de notificador. Aquesta convocatòria estava publicada des de feia quasi tres anys i era per cobrir la plaça del Sr. Tomas Velasco Acevedo El passat dia 1 de novembre va cobrir la plaça el Sr. Pedro Jose Morro, però el Sr. Tomas Velasco no va deixar el seu càrrec continuant fent feina de notificador donant-se que hi havia dos treballadors en el mateix lloc de feina. Avisat pel comitè de personal laboral el regidor de personal, el Sr. Alonso contestà que la secretària li havia dit que això era legal ja que la plaça de l‘altre notificador Sr. Joan de Deu estava lliure per haver-se jubilat. Aquesta resposta no és correcta ja que per ocupar la plaça que va deixar el Sr Joan de Deu forçosament s’hauria d’haver feta una nova convocatòria específica, no es pot fer una convocatòria per ocupar una plaça i després ocupar-ne un altre, encara que siguin  iguales. Demanam al senyor regidor si la resposta de la Secretària va ser per escrit i si es reafirma a la mateixa?

El batlle va contestar i va dir que ell havia demanat al senyor Tomàs Velasco ja jubilat si podia fer un traspàs de les feines adequades. Va haver 15 dies que hi va haver la simultaneïtat de dues persones a una plaça pel traspàs de les tasques.

Aquesta va ser una actuació irregular ja que no pot haver dos treballadors ocupant la mateixa plaça. El nou notificador havia aprovat una oposició i un traspàs de feines mai pot ser de quinze dies.

- A més a més resulta que el Sr. Pedro José Morro, el passat dia 4 de gener, encara estava fent les tasques de clavegueram, que es feina de la brigada quan el nou notificador pertany ara a l’administració. El comitè d’empresa de personal laboral va proposar al Sr. regidor de personal, el senyor David Alonso que en comptes de pagar una disponibilitat a un treballador durant les hores de feina, el que  és una tudada de doblers, donat que el clavegueram és una tasca de picapedrer que pot fer el treballador que es trobi mes prop del lloc sense necessitat d’haver de fer llargs desplaçament, amb la seva pèrdua de temps. A més si en els mesos d’estiu s´ha de posar un treballador en disposició de localitzable s´han d’atendre a l’article 28 del Conveni que ho preveu i també que ha de ser de forma rotatòria entre tot el personal qualificat.  Per què s’han comès aquestes irregularitats? Per què encara no s’ha demanat als treballadors si volen fer aquesta feina?

Va contestar el batlle. Va dir que és una feina a la qual cal conèixer la xarxa i com s'ha d'actuar en cada moment si n'hi ha un embós. El tema del clavegueram sortirà en un plec de condicions, ja que l'actual empresa (Colis) fa temps que fa aquesta feina sense contracte, i al mateix hi haurà aquest servei. El batle va carregar contra el Comitè d'Empreses de Personal Laboral dient que no tenien ni idea d'aquest servei.

Per a nosaltres aquesta irregularitat és molt greu, tenim un notificador que a més a més fa feina i cobra per encaregar-se de solucionar els problemes de clavegueram. El nostre portaveu va contestar al batlle que la feina de clavegueram consistia bàsicament en avisar a l'empresa Colis i estar mentre fan la seva feina per si sorgeix qualsevol problema  i si fos més complexa per què el batle no ha fet com al cas del notificador i ha demanat que s'ensenyi la feina a altra persona de l'àrea de serveis?  El nostre portaveu també va advertir a l'equip de govern de la gravetat del fet de tenir a un notificador fent feina al servei de clavegueram, un tema que difícilment podrien explicar si aquest treballador tingués un accident. Pel comitè d'empreses i per a nosaltres aquest és un tracte de favor i aquesta feina s'hauria d'oferir a altres treballadors de l'àrea de serveis.

Posteriorment el regidor de serveis també va fer referència a aquesta pregunta, perdent els nervis ja que va donar les gràcies a l'encarregat de clavegueram per haver anat a fer feina el dia de Nadal dient que a veure si els el que es troben al comitè d'empresa farien el mateix. Evidentment l'encarregat del clavegueram cobra per aquesta disponibilitat i aquesta feina i els membres del comitè d'empreses no.

- Amb data de dia 1 d’abril de 2012 se varen encomanar tasques de capatàs al Sr Joan Torres Cerdà. Per què no es compleix l’article 12.3 del Conveni Col·lectiu que estipula un període màxim de sis mesos en un any o de vuit en dos anys per un o varis treballadors, obligant en aquest cas a treure la plaça a concurs?

Va contestar el batle va dir que encara no s'incompleix el Conveni ja que només han transcorregut set mesos. En aquest moment hi ha possibilitat de crear noves places i s'ha esgotat la borsí d'oficials primera. El primer que volen fer és aquest borsí, i després tenen pendent una reestructuració de l'àrea de servei. També va indicar que aquest incompliment no ha estat un cas aïllat, ni una novetat. I que es posarà en marxa el més aviat possible la promoció interna i el procediment per treure la plaça el més aviat possible.

De moment tot segueix igual, passa el temps i com hem dit es mantenen situacions que a aquestes alçades ja haurien d'estar regulartizades.


23 F 2013: ATUREM EL COP D'ESTAT FINANCER. NO DEBEM, NO PAGAM
PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I ELS DRETS SOCIALS

Fem visible l’indignació i la lluita, uneix-te a la marea amb la que més t'identifiquis
Vina d’un color!

Marea blanca: En defensa de la sanitat pública.
Marea verda: En defensa de l'educació pública.
Marea violeta: Contra els retalls en igualtat.
Marea taronja: Stop desnonaments i contra les retallades
en drets socials.
Marea vermella: Contra la reforma laboral.

 

Passiˇ per la m˙sica per˛ no per la llei

Alternativa | 17 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Feia temps que el senyor Antoni Marquet no ens citava a la seva columna de la revista Sa Plaça, però al darrer número ho va tornar a fer al seu article "La privatització del Festival de Pollença". Encara que compartim la seva argumentació general contra la privatització del Festival, per desgràcia una vegada més hem de rebatre alguns dels seus arguments. Quan el senyor Marquet alaba la feina del funcionari que gestionava a la passada legislatura el Festival, "posant-hi una bona dosi de passió donada per la seva afició a la música clàssica”, oblida que aquell es va saltar sistemàticament  la llei de contractació pública, el que ha significat una tudada de doblers públics difícil de quantificar. Evidentment, això no va ser exclusivament responsabilitat del funcionari, sinó també dels regidors de cultura i batles que el van consentir durant anys.

 

Diu el senyor Marquet que el deteriorament del Festival va començar després del cessament d'en Tomeu Cifre del PSM com a regidor de cultura i la seva substitució per en Toni Oliver com a regidor a l'ombra. Jo no m’atreviria a dir quan va començar la decadència del Festival, però sí que m'atreveix a dir que va ser abans del que diu el senyor Marquet, que una vegada més peca de sectarisme quan oblida el que no li convé recordar. Quan Alternativa va arribar a tenir representació a l'Ajuntament ens vam topar amb una opacitat total a la gestió del Festival que vam denunciar reiteradament a comissions i plens. En aquell moment el funcionament del Festival era molt irregular: no presentava el balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial i la memòria. Els comptes bancaris gestionats pel Festival de Pollença no constaven als Comptes Generals de l'Ajuntament i no podien ser fiscalitzats ni per l'interventor, ni per la Sindicatura de Comptes.  A més a més, els treballadors del Festival cobraven en negre i el director del Festival no tenia contracte. Sembla que això no és cap problema pel senyor Marquet, mentre les coses es facin amb passió per la música, per a nosaltres sí que era un problema.

 

També diu el senyor Marquet que "vam aprofitar la imputació de corrupció d'en Toni Oliver per denunciar-lo i mesclar sense mirament les acusacions contra l'organització del Festival”. Oblida el senyor Marquet tot el que vam fer abans de fer la denúncia a fiscalia. Vam denunciar aquella situació i vam demanar el compliment de la llei, una i altra vegada, i la única resposta del regidor de cultura d'aquell moment, el senyor Biel Cerdà del PSM, era que Alternativa creava una ombra de dubtes sobre el Festival. Quan vam presentar en abril de 2010 una moció demanant una auditoria interna dels comptes del Festival, va ser rebutjada pels vots en contra de tots els grups polítics amb representació: UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP...

 

O sigui, senyor Marquet, no vam aprofitar ni mesclar res: si la fiscalia va decidir incloure la nostra denúncia dins el sumari de l’operació voltor, va ser perquè hi ha indicis de delictes i una relació del Festival en persones i actuacions amb l’operació voltor.

 

En definitiva, senyor Marquet, la decadència del Festival va començar quan polítics i funcionaris es van oblidar de gestionar els doblers públics segon la llei i no com si fos el seu “cortijo” particular... Això sí, amb molta de passió per la música.

 

 

 

 

 

Conclave

Alternativa | 16 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

El Papa de Roma —successor de Sant Pere, representant de Crist a la Terra i una de les més importants autoritats en el món i la bolla, físic i espiritual, a més de ser qui s'abilla amb els uniformes més bells del planeta— ha dimitit, abdicat o com es digui, mentre que els polítics d'un país de tercera divisió implicats en casos de corrupció, sobretot els de la caverna, no  fan comptes de dimitir  tot i haver assegurat que  ho farien si es donaven unes circumstàncies que s'han donat.

No seria fantàstic que l'Esperit Sant que infon els Sants Pares amb la seva sapiència, inspiri els nostres presumptes corruptes perquè toquin el dos? Des d'ací voldria suggerir a genteta propera com l'apotecari que prenguin llum de na Pintora i se'n vagin abans que els engeguin.
I ja que hi som, una reflexió: no vos agradaria, com a mi, que vos donassin una feineta a la Sixtina mentre s'hi fa el Conclave? Podria esser d'escolanet o de servent duent als cardenals els cafès o els tes o els Tres Caires si s'escau; sabeu que ho seria de polit esser a la capella sense turistes i durant les funcions que li són pròpies.
 
 
 
 

Solidaritat amb els treballadors d'IB3

Alternativa | 15 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

El passat dimecres dia 13 els treballadors de UTE Videoreport/BGL, que és una subcontracta d’IB3 per gestionar l’àrea tècnica d’emissions d’IB3, han començat una vaga indefinida (sembla que tenen fins dia 19 de febrer per arribar a un acord amb la direcció) com a mesura de rebuig a l’Expedient de Regulació de l’Ocupació (ERO). Abans d’arribar a aquest extrem, els treballadores ja intentaren portar a terme altres accions de protesta com concentracions davant el Consolat de Mar i el Parlament de les Illes. Però no han sigut escoltats. L’empresa vol acomiadar a gairebé una tercera part de la plantilla (11 treballadors de 39) i reduir el sou dels que quedin en un 10%.

 

Els treballadors han aconseguit paralitzar totes les emissions des de la mitjanit a excepció dels informatius. La Conselleria de Presidència exigia uns serveis mínims abusius i el Tribunal Superior de Justícia de les Balears donà la raó als treballadors hi ha suspès els serveis mínims, a excepció dels informatius.

 

L’estratègia d’IB3 va encaminada a la privatització (externalització en diuen ells) cada vegada major de l’ens públic. Per això el primer que fan és intentar desfer-se de les empreses subcontractades, reduint-les els pressuposts i obrint així la possibilitat de presentar EROs. Tot això amb un major pressupost d’IB3, que destina els diners a altres coses i no evita aquestes situacions. Així doncs és clara la culpa de la direcció d’IB3 en aquest cas i en casos anteriors com el de l’acomiadament dels 16 treballadors de l’empresa CBM, encarregada de redacció d’informatius i esports (volien acomiadar a 34 persones, però després d’una forta vaga es reduí a 16). Això sí, IB3 i el govern es desentenen d’aquestes situacions, no important-los gens els treballadors.

 

Des d’aquí la nostra solidaritat amb els treballadors. Esperem que la seva vaga faci capgirar la situació i puguin mantenir els seus llocs de feina amb el salari íntegre. I esperem que amb la seva victòria el govern i la direcció d’IB3 canviï la seva política privatitzadora i de retalls, que no fa més que portar a cada dia més gent a l’atur.

 

Estem a un món de bojos. I no només a l’Estat espanyol. El mateix dia 13 s’ha suïcidat un home cremant-se davant les oficines d’ocupació a França. Un més assassinat pel capitalisme. I en van...

 

Més informació al blog de "emisiones IB3"

 

 

 

 Reuniˇ, assemblea i concentraciˇ

Alternativa | 14 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Ahir els dos regidors i el coordinador d'Alternativa per Pollença ens vam reunir amb el batle i el nou primer tinent de batle (en Martí Roca).

A la reunió ens van donar el pacte de govern entre el PP i la Lliga, fins ara top secret, però ens van demanar que no el publiquem fins que l'hagin donat a la resta de partits (avui també es reunien amb el PSM i encara s'han de reunir amb PSOE i Esquerra). No passa res podem esperar uns dies més. El que resulta incomprensible com els hem dit a la reunió és que no el publicassen tot d'una el 10 de juny del 2011 quan es va signar. La setmana que ve el publicarem i el comentarem. 

Cal dir a més a més que a la dificultat de la situació política actual cal afegir que en aquest moment no tenim interventor, arribarà en breu, i tampoc la secretària titular (baixa per maternitat).

 A la reunió ens van comentar que volen que continuem a la Junta de Govern ja que pensen mantenir el seu pacte al qual s'indica que reservarien un sisé membre de la Junta de Govern per "una altra formació política" que som nosaltres per ser el grup més votat de l'oposició. Per la nostra part en aquest moment no tenim cap problema en continuar a la Junta de Govern ja que ni abans ni ara s'ens sol·licita res a canvi i a la mateixa podem exercir la nostra feina d'oposició de control i aportacions igual que fem a tots els òrgans col·legiats dels que formam part.

L'equip de govern és conscient de que és més que complicat governar amb els sis regidors, de moment el faran amb pactes puntuals, però tenen la intenció de tenir un equip de govern més ampli i sembla que volen arribar a un acord amb CiU que comparteixen projecte polític amb el regidor de la Lliga. De moment l'equip de govern només han repartit el control de les àrees dels regidors dimitits entre ells de forma temporal.

Els dos temes que més preocupen a l'equip de govern en aquest moment per la seva imminència i pel que han demanat col·laboració per part de la resta de grups són l'aprovació del Pressupost i de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública. Per la nostra part els vam reiterar que continuarem fent la mateixa feina que hem fet fins ara, decidint el que consideram millor per a Pollença a partir del nostre programa i nostra assemblea.

A més a més de comentar-les l'error de no publicar el Pacte de Govern, els van comentar que el batle ha d'informar  i tenir més en compte a l'oposició:evitar casos com el de la Secretària, informar-nos de reunions com la que va fer amb veïns de la Primera Línia del Port, tirar endavant les mocions aprovades al ple (han encarregat al regidor David Alonso fer el document que es va aprovar al ple extraordinari i que hauria d'estar fet fa dies), reunir i fer feina de bons i de veres a la comissió anticrisi... 

  Per la nostra part pensam que el batle  ha de ser responsable i conscient de que no es pot deixar passar el temps. Cosa ha fet  fins ara i que ens ha abocat a aquesta  situació 


Aquest divendres 16   fem la nostra assemblea ordinària a Can Ramón a les 20 :30h. Una assemblea que hem avançat per poder parlar i analitzar l'actual crisi de govern, les feines fetes i els temes del proper ple.

Alternativa per Pollença funciona de forma assembleària,  tothom pot dir la seva i cada persona és un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. 
Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Alternativa per Pollença simplement sóm un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines i cap de nosaltres vol fer carrera política, simplement exercitam la nostra responsabilitat com a ciutadans.


Demà dissabte concentració contra el genocidi financer i per l’aturada dels desnonaments a les 18:00 a la Plaça Espanya de Palma.

 A la continuació de l'article teniu informació  de la Plataforma d' Afectades per la Hipoteca de Mallorca.

 (Segueix)

Volem que l'auditoria sigui p˙blica i ˙til

Alternativa | 13 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Ahir  vam registrar una moció, a la que esperam es sumin més partits i pugui ser aprovada al ple d’aquest mes, demanant que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament l’auditoria que es va presentar al passat ple, que es doni una còpia de l’auditoria a tots els  grups polítics i que es realitzi un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat si és el cas, denunciar-les als jutjats

 

Al darrer  ple ordinari del mes de gener es varen fer públiques les conclusions, que no el contingut, de l' auditoria feta a l’Ajuntament per l’empresa especialitzada DELOITTE. A Alternativa per Pollença consideram que tots els grups polítics municipals  tenim dret a poder accedir a la informació completa de l’auditoria. Igualment al ser un document pagat amb doblers públics (20.650 euros) que, de moment, no és públic  -malgrat que la majoria de les empreses que surten com a creditors són persones jurídiques i per tant no es poden acollir a la Llei de Protecció de Dades- consideram que tots els ciutadans tenen dret a poder tenir accés a una informació que s’ha pagat amb els seus doblers.

A l'auditoria es constaten nombroses irregularitats: incompliment de  la llei de contractació pública, falta de control pressupostari de les despeses que  s'aprovaven, factures aprovades sense conformar ... i consideram que és possible que en algunes de les actuacions indicades a l’informe s’hagi traspassat el terreny de la irregularitat administrativa per entrar a l’àmbit del delicte penal que l'Ajuntament hauria de denunciar.

Per tot això hem registrat una moció a la que proposam que el ple acordi:

- Realitzar els tràmits necessaris per publicar l’informe de l’auditoria / diagnòstic econòmic-financer  realitzat per l’empresa Deloitte a la pàgina web de l’Ajuntament

- Donar una còpia de l’auditoria als grups polítics municipals amb representació al ple.

- Realitzar un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o  no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat en algunes de les actuacions indicades a l’informe i, si és el cas, denunciar-les als jutjats.

Per una auditoria útil aquesta ha de ser coneguda pels ciutadans i a més a més de servir per millorar la gestió municipal ha de servir per depurar responsabilitats.

El que opina Bonil de la Deuda Externa l'opinam nosaltres de l'auditoria. ImatgeAn54

 

 

 

 (Segueix)

Inversions importants a EMSER. Nau, deixalleria... (Consell Administraciˇ EMSER 1).

Alternativa | 12 Febrer, 2013 23:15 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El passat 29 de gener es va celebrar el Consell d'Administració d'EMSER amb l'assistència del nostre portaveu, aquest és un resum del mateix.

1r.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pressuposts i plantilla de l’exercici 2013 

Els pressupostos no estan tancats, ja que encara no s'ha aprovat el pressupost de l'Ajuntament i fa  falta de concretar la partida pressupostària que  assignarà l'Ajuntament a EMSER.  Respecte a la plantilla és la mateixa que l'any anterior en no permetre'ns augmentar-la.

En aquest moment el pressupost d'ingressos és de 5.274.000 euros: 1.900.000 Subministrament d'aigua, 3.300.000  Residus Sòlids Urbans.

Despeses; 5.274.000 euros; 1.734.365 personal, 1.710.000 treballs altres empreses (TIRME, HIERMAR...)  403.000 subministraments,  324.685 inversions, 150.000 aigua desaladora,  71.000 incentius productivitat, 60.000 reparació i conservació...

Entre les inversions destaquen:

- Un control de la deixalleria mitjançant targetes; 16.685 €.

- Una nova deixalleria al polígon amb un pressupost municipal 60.000 € . Es canvia una de les millores de l'empresa de la neteja viària  (soterrament contenidors) per aquesta inversió., 300.000€. L'Ajuntament farà el projecte, i posarà direcció i solar. Els 60.000 euros es per si es fa amb elevadors per ajudar a la descarrega de contenidors.

- Una nau a la deixalleria, enguany es pressuposten 150.000 euros i 150.000 més l'any que ve. Un projecte molt necessari per abandonat les instal·lacions actuals. Es farà al costat de la nay d el'àrea de serveis deixant un espai en mig.

- Un sistema de informació de gestió d'aïgues. El gerent va comentar els problemes que tenen amb el programa d'ABSIS (han de fer quatre passos per treure una factura). Han visitat altres pobles i han trobat programes informàtics més àgils. i que milloraran la comunicació i informació amb els usuaris.  18.000€.

- Connexió del Coll de Siller. Es segueix amb la tramitació per unir la dessaladora a la xarxa de la Cala Sant Vicenç. 80.000 euros. Després caldria fer una inspecció tècnica de la xarxa i rescatar el servei.

Precs i preguntes a aquest punt.

Una vegada més vam  demanar perquè segueixen sense efectuar-se les proves sel·lectives en promoció interna inicialment  del lloc de feina de l' encarregat de recollida de fem. La resposta va ser que no faran aquestes proves i es mantindrà el que per a nosaltres és una situació irregular.

També vam demanar tan nosaltres com la secretària per la situació de la administrativa, abans  contractada a jornada parcial que ocupa el lloc de feina de l'anterior encarregat d'aigua , quan no efectua tasques d’encarregat. En aquest cas si que van dir que estudiaríem el tema i cercarien solucions per regularitzar la situació

Igualment vam demanar per la situació i funcions de l’enginyer. La secretària ens va enviar l'objecte (un full) que figurava al plec de clàusules darrer; l'expedient de contractació va quedar desert i no s'ha tornat a treure.  Al full parla d'hores i sou no especificant les funcions.

Vam demanar si aquest exercici es preveu efectuar la planimetría de la xarxa d'aigües potables. I efectivament al pressupost hi ha una quantitat de 6.000 euros per aquesta feina.  

Vam comentar que també convindria fer la planimetria de fecals, malgrat no és competència de EMSER, i ho hauria de ser, especialment d'eu moll. Es vam comprometre a mirar els projectes dels darrers anys i unificar-los per fer una planimetria.

Vam demanar si també és preveu la substitució de les canonades de fibrociment del Port de Pollença, devers 60% del total de la longitud de xarxa dins el cas urbá del Port... El gerent va contestar que funcionaven molt bé i que l'únic que resta sense substituir és la primera línia ( el Passeig Saralegui).

Vam demanar si s’han instal·lat les taquilles individuals, i si s’ha disposat una partida de seguretat i salubritat, talment figura al Conveni Col·lectiu d’Emser. Van contestar que no han instal·lat les taquilles ja que enguany es pensa iniciar la construcció d'una nova nau en el polígon per EMSER.

Fontdevila al diario.es

 

Factures, reunions...Precs i preguntes 2

Alternativa | 11 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Aquest són els precs que vam presentar al darrer ple (els relacionats amb el Festival ja els vam comentar a un article anterior) :

- Demanam al regidor de serveis que ens faciliti la proposta de GESTALIS per portar el servei de seguiment dels serveis de neteja viària.

Haviam demanat les tres propostes d'empreses  que havia presentat l'empresa de Neteja Viària per facilitar el seu seguiment i el regidor de serveis en un principi només ens havia facilitat dues. Abans del ple ens va enviar la proposta de Gestalis. Farem un article sobre aquest tema.

- Reiteram el que va demanar UMP a l’anterior ple ordinari i no s’ha complit a aquest i és que a l’ordre del dia del ple les mocions siguin col·locades seguint l’ordre del seu registre.

El batle va dir que es miraria de complir.

- A la darrera Junta de Govern es van aprovar dues factures; una de 3.988,16 euros per sis bancs de plàstics i l’altra de 3.993 per set cartells informatius, o sigui les dues al límit dels 4000 euros que haguessin suposat un contracte menor. A pesar de que a la relació la raó social era diferent a la Junta vam comprovar que semblava la mateixa empresa (mateix logotip i adreça) encara una es presentava com una Comunitat de Bens i l’altra com autònom mateix logotip… Demanam un informe d’intervenció i la regidora responsable sobre aquestes factures, i que si pensen fer una renovació de mobiliari públic amb es faci d’una forma correcta.

 Una de les nostres feines a la Junta de Govern és controlar  les factures que es presenten, en més d'una ocasió s'han retirat quan ha hagut dubtes i després s'han corregit o s'han donat les explicacions corresponents, aquestes no es van retirar i les explicacions ens vam semblar insuficients, per això hem portat el tema al ple.  La regidora de medi ambient va dir que ja estava preparant un informe sobre el tema, l'estam esperant.

 

Pot informar el batlle del contingut de la reunió  que va realitzar amb veïns de la primera línia del port de Pollença?

Va contestar el batle Es tractava de sondejar als ciutadans afectats, sobre unes propostes, que va dir que portaria a la comissió d'urbanisme, dins la negociació en el procés de cessió de la carretera des de la rotonda del rellotge solar fins la rotonda de la base militar amb la Direcció Insular de Carreteres. Al ple el batle no va dir res més però un veí que va anar a la reunió ens va informar que van parlar de la possibilitat d'ampliar la vorera davant de l'aparcament de Ports. Sobre tot pensant en recaptar més  amb noves ocupacions de via pública. Aquesta és una de les coses que ha de canviar el batle i és convidar a la resta de grups polítics a aquestes reunions o com mínim informar i sobre tot quan li demanam a un ple.


 Com va anunciar a la premsa el batle ja ha iniciat els contactes amb tots els grups de l'oposició per reunir-se i tractar el tema de la crisi de govern. Pensam que el batle és el màxim responsable de la situació i que la sortida de la mateixa ha de passar per un canvi del seu tarannà, cosa molt complicada. El batle ha de governar des de la transparència, el diàleg i el consens, no des de l'opacitat i autoritarisme que ha mostrat a un bon grapat de decisions aquesta legislatura.

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb