URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ja surt el Sol

Alternativa | 10 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Em despert al dematí, encenc la ràdio i a la Ser donen les dades de l’atur. L’escolt una estona, no puc més que sentir-me identificat. Jo som una d’aquestes persones que, tot haver estudiat una carrera, no veuen clar el seu futur. Hi ha moments en els que em venen sentiments de culpabilitat, altres en el que el sentiment és de ràbia, sobretot quan veig que els que ens governen no sols no treballen per solucionar aquesta lacra, sinó que ens menteixen i ens insulten. Fa ràbia comprovar com l’únic que fa el govern és enviar a més persones a l’atur, fa ràbia comprovar com els 400 euros són un motiu de debat i no ho són les ajudes als banquers, ni es prenen mesures contra la corrupció.

Hi ha moments que vull agafar el bou per les banyes: cerc cursos de formació, però no acab de veure clar per on tirar, no sé si gastar més diners en cursos que no sé si serveixen per res més que per fer guanyar diners als que els organitzen. Tot són dubtes, tot són inseguretats...

Me n’adon que l’article agafa un caire massa negatiu - No em dóna la gana! Record el Poema de Benedetti.

No te rindas, aún estás a tiempo

De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,

Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,

Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,

Destrabar el tiempo,

Correr los escombros,

Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se esconda,

Y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma

Aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo

Porque lo has querido y porque te quiero

Porque existe el vino y el amor, es cierto.

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Abrir las puertas,

Quitar los cerrojos,

Abandonar las murallas que te protegieron,

Vivir la vida y aceptar el reto,

Recuperar la risa,

Ensayar un canto,

Bajar la guardia y extender las manos

Desplegar las alas

E intentar de nuevo,

Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se ponga y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma,

Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo nuevo,

Porque esta es la hora y el mejor momento.

Porque no estás solo, porque yo te quiero.


No te rindas, Mario Benedetti

Surt al carrer, fa fred i està ennuvolat, però surt un raig de sol.

Joan Cifre Cerdà.

 


 

AccÚs a la rotonda del gall. Junta de 27 de desembre.

Alternativa | 09 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament i ens anant posant al dia, som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament.  

Publicam l'acta sencera, respectant la llei de protecció de dades:

Junta de govern del 27 de desembre de 2012

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A la Junta del 27 de desembre, a la que no va poder assistir el nostre representant, el més destacat va ser:

- Aprovació, de la proposta d’alcaldia d’aprovació del projecte tècnic de “Millora del ramal d’accés i passeig per a vianants a la rotonda del gall de Pollença”

Un projecte molt necessari ja que és evident la perillositat per a la circulació dels vianants que utilitzen la Via Argentina per a accedir a la zona esportiva de Pollença, degut a la falta de vorera, d’il·luminació i a la gran quantitat de vehicles que actualment utilitzen el ramal que uneix la rotonda del gall amb la Via Argentina per a accedir o sortir del nucli urbà de Pollença.

A més a més és clar que una vegada finalitzades les obres de millora de l’aparcament annex a la zona poliesportiva hi haurà un augment significatiu de circulació tant de persones com de vehicles.

- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra.  Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost presentat per l’empresa Taller de Projectes i Enginyeria S.L., per a la redacció d’un projecte per gestionar dues perllongacions de molls amb uns 60 amarraments cada un al pantalà del torrent d’Albercuix i a C’an Franc, per import de 5.800 euros + IVA.

- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost presentat per l’empresa Sinapse Energia per a la instal·lació pilot de telecomandament i eficiència energètica de 45 punts de llum de l’enllumenat públic per import de 8.719,83 euros + IVA-

.- A proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre, la Junta de Govern acorda aprovar el pressupost pel disseny i impressió de 30 cartells informatius a instal·lar a les platges no vigilades del municipi, així com en algunes zones verdes per import de 8.384,09 euros + IVA .

.- Aprovació de l’adhesió al conveni entre la FELIB i l’empresa IB-RED de foment de la utilització de noves tecnologies.Vista la proposta del regidor delegat de Noves tecnologies, de   desembre de 2012. Atès que es pretén  aconseguir que tots els habitants de les Illes Balears puguin gaudir d’un accés a Internet de qualitat en un punt d’accés gratuït al municipi. Atès l’interès de l’Ajuntament de Pollença d’adherir-nos al conveni per aconseguir les finalitats incloses al mateix, sense que suposi cap cost per a l’Ajuntament.

- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’Ajuntament de Pollença per afavorir la impartició del cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural a l’IES Guillem Cifre de Colonya.

- Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la millora de la seguretat pública. Vist que en data de 22 de desembre de 2008 es va signar un primer conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior i l’Ajuntament de Pollença en matèria de seguretat pública, l’objecte del qual era establir mecanismes de col·laboració entre ambdues administracions en matèries relacionades amb la seguretat pública i en concret en l’execució de les inversions previstes en el Pla de Coordinació de Policies Locals (PLACOPOL) en el desenvolupament del programa d’estudi de la implantació de la figura del “policia tutor” pels Cossos de la Policia Local en l’àmbit dels centres educatius de les Illes Balears

- Dació de compte de la resolució de batlia núm. 1200, d’11 de desembre de 2012, d’aprovació dels plecs i contractació de subministrament d’un camió per  a l’àrea de Serveis ( expt. núm. 34/2012 Llibre de Contractació).

- Dació de compte de la  resolució de batlia núm. 1207, de 17 de desembre de 2012 d’adjudicació de contracte menor de serveis d’adquisició de dos vehicles per a l’àrea de Serveis ( expt. 61/2012 Llibre de Contractació).

- Aprovació, de l’expedient de contractació del servei d’activitats esportives de l’Ajuntament de Pollença ( expt núm. 60/Llibre de Contractació 2012).

- Dació de compte de resolució de la batlia núm. 1235, de 21 de desembre, de rectificació d’errors materials i ampliació del termini, de l’expedient de contractació del servei de manteniment integral de les alineacions arbòries ( expt. núm. 53/2012 Llibre de Contractació).

“Camí al pavelló”, fotografia guanyadora del VI Concurs de Fotografia Urxella. Esperam que enguany aquestes imatges siguin història.

 

 

Patrimoni i contractacions. Juntes 14 de novembre i 4 de desembre

Alternativa | 08 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. Ens sap greu no anar al dia en la publicació d'aquestes Juntes, que és una feinada ingrata. De fet som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament.  

Publicam les actes senceres, respectant la llei de protecció de dades:

Junta de 14 de novembre 2012

Junta de govern de 4 de desembre 2012

 A la Junta del 14 de novembre, a la que no va asistir el nostre representant per motiu de la vaga general, el més destacat va ser:

- Dació de compte de la resolució de batlia núm. 1081 de dia 8 de novembre de 2012 relativa a l’expedient disciplinari incoat a dos treballadors ( expt núm. 5412). Una falta greu consistent en l’abandonament del lloc de treball sense causa justificada i amb perjudici al servei, ja que la feina no es va fer(Art.51). La sanció va ser de set dies.

.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1042 de dia 26 d’octubre de 2012 relativa a les reclamacions presentades contra el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació administrativa de serveis informàtics (Exp. núm. 32/2012/ Contractació)

- Adjudicació  del contracte administratiu d’obres relatiu al projecte “Millora de l’aparcament i accessos/annex a la zona poliesportiva de Pollença” (Expedient núm. 54/2012/Contractació).

No estam d'acord amb que aquest projecte fos tan urgent i necessari quan no s'han rebut els doblers del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca.

- Adjudicació del contracte administratiu d’obres relatiu al projecte “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera” (Expedient núm. 55/2012/Contractació).

.- Aprovació de l'expedient per a la contractació de les obres “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la Residència Social Santo Domingo” i convocatòria simultània de la licitació.

Als dos projectes anteriors ens preocupa el control arqueològic dels mateixos. A la darrera Junta de Govern vam expressar les nostres preocupacions per Can Llobera. Les respostes que em va donar la regidora de cultura és que la tècnica havia indicat quins objectes eren valuosos i que s'havien embalats, també ens va comentar que el Consell faria el control arqueològico quan es faci la caixa de l'ascensor. Ja veurem si no fan cap desastre.

- Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i la Fundació Deixalles en matèria d’Inserció Laboral

- Aprovació del programa de la Fira d’Artesania 2012

 

A la Junta del 4 de desembre el més destacat va ser:

- Aprovació, , de la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’instal·lació de la conducció per al subministrament d’aigua potable al nucli urbà de la Cala Sant Vicenç pel Coll de Síller.

Un projecte molt important que ha de permetre recuperar el subministrament públic d'aigua la Cala Sant Vicenç.

- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1126 de dia 19 de novembre de 2012 relativa a l’aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa dels serveis de manteniment integral de les alineacions arbòries del municipi de Pollença (Exp núm. 53/2012/Contractació).

Una de les nombroses contractacions que calia regularitzar.

- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa del servei de recollida i acollida d’animals domèstics al municipi de Pollença i convocatòria de la licitació (Exp núm. 52/2012/Contractació).

Un tema al que vam poder fer aportacions al ple per aconseguir un servei de qualitat transparent i obert al públic.

- Aprovació de l’expedient de contractació administrativa del servei de treball preventiu socio-educatiu amb infants i joves en risc o situació d’exclusió social al Port de Pollença (Exp. núm. 49/2012/ Contractació).

Un servei fonamental.

- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis de senyalització de nous carrers del municipi de Pollença (Exp núm. 59/2012/Contractació)

Semblats raonables

 

 

El batle ja no pot negar la crisi de l'equip de govern...

Alternativa | 07 Febrer, 2013 17:48 | facebook.com twitter.com

Fa temps que a Alternativa veniam denunciat la crisi de l'equip de govern, mentre que el batle el negava... el temps una vegada més ens ha donat la raó. Ja des del principi de la legislatura es veia que alguna cosa no anava bé a l'equip de govern quan demanavam que es publiqués el pacte de govern i s'ens contestava com si no hagués cap problema... però no es publicava. També era evident la falta de coordinació en propostes de l'equip de govern que es retiraven al darrer moment. Després va venir la retirada de les competències de disciplina urbanística de la Junta, la pretensió del batle de nomenar un càrrec de confiança per decret, la ruptura de la Lliga per la creació del PI, la presentació de dos pressupost i finalment les diferències en la valoració i gestió del Festival. Com van dir en aquell moment la situació era totalment insostenible i finalment els dos regidors no adscrits, na Malena i en Tomeu Fuster han abandonat l'equip de govern.

Pensam que la decisió dels regidors no adscrits  de l'equip de govern és coherent i lògica i més encara si com diuen ha faltat comunicació i coordinació i  el batlle no ha volgut acceptar el pacte que l'han oferit. Tenim l'experiència de la legislatura passada quan cada partit del suposat equip de govern anava per lliure; un desastre (tan de bo els regidors  del PSOE i PSM haguessin fet el mateix a aquell moment).

Quan els grups de l'oposició vam convocar el ple extraordinari vam dir que el batle tenia l'oportunitat de deixar la seva actitud de menfotisme  i demostrar que realment volia canvia l'actual rumb erràtic de l'Ajuntament, per desgràcia no l'ha fet i ara quan encara no hem arribat a la meitat de legislatura es troba governant només amb sis regidors.

És clar que tots els partits des de les nostres diferències  volem el millor per Pollença, i ara el que cal és fer un major esforç i més feina per demostrar als ciutadans que es pot governar un municipi des del consens, però per això el primer que ha de canviar la seva actitud és el batle. El que no pot fer com ha fet en altres ocasions és negar la realitat. Ja és hora que faci una mica de autocrítica, canviï la seva actitud respecte als acords del ple i a la fi s'adoni que només té cinc regidors i governa amb 6 davant 11 regidors de l'oposició.

En aquest moment encara no hem aprovat un document tan essencial com els pressuposts anual, un tema al que es pot vincular una qüestió de confiança que podria llevar al cessament del batle.

 La notícia a

Mallorca diario

Diario de Mallorca

No som profetes però ...

 

 

 

 

 

QuŔ passa amb la TDT en la Cala Sant Vicenš

Alternativa | 06 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Alguns es pensen que dotar de la recepció dels canals autonòmics de la TDT a la Cala Sant Vicenç són “faves contades”, però la realitat és que és un tema prou complicat com intentarem explicar avui amb aquest article del nostre regidor en Miguel Sánchez.

ANTECEDENTS

Fins els anys 80 “Radiotelevisión Española” s’encarregava de fer arribar als receptors de tots els espanyols la seva programació, però al final de la mateixa dècada el govern de l’Estat va donar llum verda a la televisió privada i va crear una empresa pública, RETEVISIÓN, que seria l’encarregada de distribuir tant la televisió pública com la privada, mentre que els canals autonòmics passaven a dependre directament de les seves corporacions. Al municipi de Pollença en aquell moment el senyal de televisió arribava via reemissor de Sant Martí al Port de Pollença, via Albeguins a Pollença i a la Cala Sant Vicenç pel seu propi repetidor. Cal esmentar que el repetidor de la Cala es va aconseguir, al manco part d’ell, per una subscripció popular amb la concessió de dues freqüències de feina pels únics dos canals de RTVE que hi havia als anys 70. El problema és que de manera incomprensible el Ministeri no va donar d’alta d’instal·lació, per això quan Radiotelevisió Espanyola va cedir a RETEVISION totes les instal·lacions emissores i reemissores la instal·lació de la Cala Sant Vicenç no estava inclosa a l'inventari corresponent i van començar els problemes.

L’any 1996 RETEVISION va ser privatitzada mantenint l’exclusivitat de la distribució dels senyal radioelèctrics, i poc després va ser comprada per ABERTIS TELECOM.

Quan va arribar la televisió digital, el govern estatal va autoritzar a ABERTIS TELECOM per deixar sense cobertura de TDT a un 2% de la població en el cas de les cadenes privades i un 1% en el cas de les televisions públiques. La Cala Sant Vicenç es veu afectada i va quedar inclosa dins el 2% sense cobertura. Una vegada que es desmantella la torre que albergava els reemissors de TV3 i Canal 33 analògics, tot just va quedar ABERTIS TELECOM donant servei i només va posar en marxa el que l’obligava la llei, o sigui, els canals de la Televisió Pública estatal (La 1, La 2, Clan TV i 24Horas) al múltiplex 63 (els transmissors multiplexes permeten la transmissió de múltiples canals en un mateix rang de freqüències). Posteriorment el Govern Balear i ABERTIS TELECOM van arribar a un acord per dotar la Cala dels mateixos canals que tenia abans analògicament i ABERTIS va fer una ampliació de canals que deixa La Cala en la situació que té ara mateix.

CANALS AUTONÒMICS

Dins la televisió autonòmica IB3 es va crear una empresa pública, MULTIMEDIA DE LES ILLES, encarregada de distribuir els senyals digitals de IB3 (dos canals) i IB3 Ràdio per totes les Illes. Més endavant també va distribuir els canals del Consell Insular de Mallorca (M i Ona Mallorca), tristament desapareguts i fruit de l’acord entre el Govern de les Illes i la Generalitat de Catalunya; també es va encarregar de distribuir quatre canals autonòmics catalans a les Illes Balears, ara dos d’aquest canals s’han fusionat i ens resten tres.

 I COMENÇEN ELS PROBLEMES PER MULTIMEDIA DE LES ILLES

L’empresa pública Multimèdia de les Illes va apostar per una digitalització de baix cost, fent un centre emissor a la Serra d’Alfàbia i donant servei a zones d’ombra amb petits reemissors mitjançant “gap-fillers” (petits emissors receptors de TDT que no utilitzen radioenllaços per fer-los arribar els senyals, sinó que agafen el senyals d’altre “gap-filler” o de l’emissor principal de la Serra d’Alfàbia). Encara es va complicar més el tema quan, per motius pressupostaris, es va eliminar l’enllaç digital del satèl·lit que utilitzava IB3 i va deixar tota la cobertura a enllaços terrestres mitjançant aquest sistema, ja siguin en freqüència comercial o privada, per arribar a les illes de Menorca i Eivissa.

PERÒ QUE PASSA A LA CALA SANT VICENÇ?

ABERTIS va substituir la torre que tenia a la Cala per una més alta per poder passar els canals públics pel radioenllaç de Sant Martí a Alcúdia i fer arribar l’Informatiu Balear a la Cala, però el problema és que les emissions en freqüència comercial des del Puig de Sant Martí a Alcúdia no arriben amb la qualitat suficient per poder ser reemeses.

Els retalls pressupostaris del Govern Balear han fet que Multimèdia faci nyarros a algunes zones conflictives, com a la zona de Capdepera on van posar un reemissor a una parcel·la sense tenir l’interès social corresponent i, per tant, sense possibilitat d’electrificar correctament l’instal·lació, el que suposa que funcioni a empentes i amb aturades alimentada per un generador elèctric de gasoil.

A la Cala Sant Vicenç a aquell moment hi havia dues opcions: la primera, que li agrada més a Multimèdia, era fer un centre emissor propi al costat del d’Abertis i la segona era contractar els serveis d’ABERTIS i arrendar una part de la seva torre perquè Multimèdia instal·li tot el necessari per fer arribar el senyal i distribuir-ho.

Respecte a la primera opció, el regidor, en Tomeu Fuster, es va posar en contacte amb Multimedia per donar servei dels canals autonòmics a la Cala i va enviar a tots els grups polítics de l’ajuntament una primera valoració de les necessitats que plantejava Multimedia: un contracte de lloguer de l’espai per posar la seva torre, l’electrificació... Des d’Alternativa, el nostre regidor, en Miguel Sánchez, coneixedor del tema, es va posar en contacte amb en Tomeu Fuster, més que res perquè, com diuen a Pollença, “aquets ens han vist venir” i calia tenir en compte  la part econòmica (per exemple l’any 2006 quan es va celebrar el mundial de futbol, ABERTIS va cobrar 360.000 euros per avançar les instal·lacions, ja que la competició tot just la donava en aquell moment LA SEXTA). El nostre regidor va parlar amb el col·legi de telecos i va calcular que a preu de mercat entre projectes, torre, cimentació, instal·lacions, etc., ben bé ens podia costar 178.000 euros, on s’havia d’afegir els contractes de manteniment. A més a més, s’havien de tramitar expedients d’impacte ecològic que feien que la cosa es compliqués molt.

Per tant, vam arribar a la conclusió que és que la segona opció de contractar amb ABERTIS TELECOM era les més assenyada, ja que tot just per part de l’Ajuntament es pagava el lloguer de la part de torre necessària on MULTIMEDIA instal·larà o farà instal·lar tot l’equipament necessari. Amb aquesta opció el cost és de 4.000 euros l’any, un estalvi molt important per tots els ciutadans resultat de la feina conjunta entre el regidor de la Cala Sant Vicenç i el nostre regidor, en Miquel Sánchez, i per la qual aquest va voler agrair públicament al ple la informació i confiança d’en Tomeu Fuster.

Per desgràcia, quan el tema semblava tancat, es segueix complicant, ja que es posa en marxa el nomenat “dividendo digital” on els múltiplex que estan per damunt del canal 60 han de deixar el seu lloc a la telefonia digital 4G. Això afecta al múltiplex autonòmic d’IB3 (65) i ja hi ha data de migració de 01 de gener de 2013 a 02 de desembre de 2013.

Ara segurament s’haurà de prendre una decisió a quina mes dolenta, pagar una instal·lació que no sabem si d’aquí uns mesos ens servirà(*) o esperar que durant aquest any 2013 la posi “Madrid” gratuïtament com ho ha fet al Puig de Sant Martí o damunt els Albeguins, el problema és que tenen tot l’any per fer-lo i ens poder anar a Nadal, malgrat crec que serà a l’estiu que és quan fa millor temps per fer aquestes instal·lacions.

Continuarà...

 (*)  El pla tècnic no esmenta la tecnologia TDT2, però les configuracions tècniques de les que parla en alguns apartats del mateix fan pensar que s’adoptarà en breu aquest format. Tots els que heu comprat un televisor de pantalla plana el darrers 4 anys, no “passeu pena” perquè la gran majoria d’aquests aparells ja suporten aquest format estàndard

 

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El batle continual rient-se del ple

Alternativa | 05 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

NOTA CONJUNTA DELS SIS PARTITS DE L'OPOSICIÓ DE POLLENÇA

(Alternativa per Pollença, Partit Socialista Obrer Espanyol, Convergència i Unió, Unió Mollera Pollencina, Partit Socialista de Mallorca i Esquerra Republicana)

 


Davant l’incompliment de l’equip de Govern de presentar un document que determinés l’estat de compliment de les mocions aprovades i que proposés un regidor de referència a l’hora d’executar-les. Els sis grups de l'oposició que vàrem sol·licitar el ple extraordinari que es va desenvolupar el passat 15 de gener, denunciam que una vegada més el batle no ha complit el compromís adquirit en el mateix ple extraordinari de facilitar als grups municipals de l’oposició el document acordat.

El ple extraordinari va servir per demanar major serietat i respecte cap a l'oposició i l’acord de fer arribar per escrit en un termini de 15 dies d’un document informatiu respecte de l'estat del compliment de la relació de  mocions aprovades. Aquest punt es va aprovar per unanimitat i aquest acord s’havia de materialitzar abans de dia 31 de gener.

 Davant aquesta manca de serietat del batle denunciam una vegada més el tarannà poc democràtic de Tomeu Cifre Ochogavia, batle de Pollença com a màxim responsable de l’Ajuntament de Pollença pel fet de no respectar i no voler fer complir de manera sistemàtica els acords aprovats pel ple de l’Ajuntament i més encara aquells que tenen el suport unànim del consistori.

 

Una auditoria de perfil baix per˛ auditoria (I)

Alternativa | 04 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer  ple es varen fer públiques les conclusions, que no el contingut, de la auditoria feta a l’Ajuntament per l’empresa especialitzada DELOITTE. Els resultats que s’han fet públics no ha estat cap sorpresa per Alternativa per Pollença ja que el que es reflexa és la nefasta gestió econòmica de la passada legislatura que el nostre regidor denunciava sessió plenària tres sessió plenària. A la mateixa es constaten nombroses irregularitats; incompliment de  la llei de contractació pública, falta de control pressupostari de les despeses que s’ha aprovaven, factures aprovades sense conformar ...Tot plegat un desgavell que a Alternativa vam denunciar una vegada sí i una altra també.  

L’auditoria que s’ha realitzat és “sense traçabilitat”, com s’havia parlat al principi de legislatura,  que significa que la auditoria tot just era per saber el perquè dels problemes de tresoreria i el que estava pendent de pagament, es dir DELOITTE tot just ha fet la feina que si l’ha encomanada i per això al seu document adverteix que “no constitueix una auditoria completa conforme a les Normes d’Auditoria del sector públic”.

Les conclusions han estat demolidores; per una part hi havia un total desgavell a les àrees de serveis i esports sense la recriminació ni per part de la regidoria d’hisenda ni per part de la batlia que no firmava part d’aquests pagaments. Fins i tot unes mercaderies anotades a una factura es varen deixar a un domicili particular d’un regidor.

Al ple malgrat haver rebut recriminacions directes per part de la regidora d’hisenda, l’actual regidor de Convergència i Unió per Pollença Miquel Ramon no va trobar oportú agafar el torn de paraula i donar rèplica a l’exposat per la regidora que tampoc va entrar en detalls per l’import de les factures ni la naturalesa de les mateixes. Sí va agafar el torn de paraula la regidora del PSIB-PSOE Maria del Mar Sastre que va reivindicar que els resultats d’aquesta auditoria eren fruit d’un pacte i no tot just del seu partit atès que Joan Josep Mir regidor del PSIB-PSOE tenia la responsabilitat d’hisenda la passada legislatura.

En resum, tenim un document que de moment no és públic -malgrat que la majoria de les empreses que surten com creditors són persones jurídiques i per tant no es poden acollir a la Llei de Protecció de Dades- . A Alternativa consideram que l’auditoria ha de ser pública perquè tothom la pugui consultar directament, ja que s’ha pagat amb doblers públics,  igualment consideram que l’assessor jurídic municipal ha de fer un informe de la mateixa per denunciar i actuar en totes les irregularitat aparegudes que tinguin un caràcter delictiu

  Jaume Balaguer i Gatamoix a Albercocs i cireres

 


No Ús hora d'informes

Alternativa | 03 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Dilluns passat, després de la comissió informativa prèvia al ple, varem tenir una reunió per tractar el tema del Festival. A la mateixa reunió la regidora i l'interventor van reiterar que la gestió econòmica de l'anterior director artístic no ha estada correcta, i existeixen discrepàncies entre els espònsors de qui  ha pagat el què. Mentre el batle vol que en Joan Valent torni a ser el director artístic del Festival i insisteix en esperar que en Valent doni les explicacions precises tan sobre la Fundació que va crear com sobre els doblers rebuts dels patrocinadors privats.

 Per la nostra part al ple vam fer una sèrie de precs i preguntes sobre el tema

- Demanam que en Joan Valent no sigui el director del Festival 2013; sense posar en dubte la seva gestió artística consideram que l'opacitat de la seva gestió econòmica i la seva creació d'una Associació d'Amics del Festival d'esquenes a l'Ajuntament -d'amagat? són motius més que suficients per cercar un altre director artístic.

-Donades les clares desavinences entre el batlle i la regidora de cultura i hisenda demanam el cessament de la mateixa regidora o la seva dimissió i si no que ens expliquen com pensen solucionar d’una vegada les seves evidents diferències que fa mesos que afecten a la gestió municipal.

  PREGUNTES

-Com explica el batlle la desautorització pública que va fer de la regidora de Cultura respecte a la valoració del director del Festival del 2012?

El batle va contestar que només havia valorat la part artística.

-Com explica la regidora de cultura que a dia d’avui encara no es tingui clar qui serà el director i model de gestió del Festival del 2013?

-Consideren el batlle i la regidora de cultura que és lògic continuar esperant a aquestes alçades explicacions i informes de l’anterior director del Festival que se l’han demanat fa temps?

El batle va dir que s'estava pendent d'un informe definitiu. La regidora de cultura va explicar que es segueix fent feina a la línia que es va explicar als portaveus dels grups polítics en desembre. O sigui fer la redacció d'un plec de condicions amb l'ajuda d'experts per treure un concurs públic per triar director i programa del Festival.

 En definitiva tot continua exactament igual i continuam sense director i sense model de Festival. No serveix l'excusa que va donar el batle  a la ràdio municipal per justificar aquest retard de que al 2011 quan van guanyar les eleccions pràcticament es van trobar el Festival a zero, aquella situació no era responsabilitat seva, aquesta que tenim ara sí.

No és hora d'esperar més informes és hora d'actuar.

 

 

 

Passant comptes sobre el tracte a la nostra llengua 2

Alternativa | 02 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Continuació i ampliació de l'anterior article del nostre company Mariano Moragues. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Hi ha tot un seguit de fets que mostren a les clares de quin punt se calcen els nostres governants en relació a la nostra llengua, sotmesa a una persecució malaltissa que ens fa recular a l’època franquista. Els fets parlen. Vet aquí alguns d’ells:

- Eliminació de la Televisió de Mallorca, que emetia en català, informant també del que passava a la Part Forana.

- Castellanització de la Televisió Autonòmica IB3, amb la supressió de la possibilitat gratuïta de veure’n les pel·lícules en català, deixant sols l’opció castellà-anglès (És una discriminació ofensiva i indignant, que demostra ganes d’emprenyar, o no?)

- Eliminació de les ajudes a la premsa escrita en llengua pròpia (com Bellpuig), i a les activitats de promoció de la nostra llengua.

- Eliminació del requisit de conèixer la llengua catalana per accedir a la funció pública, en contra del que dicta l’Estatut d’Autonomia.

- Eliminació de la major part d’àrees encarregades d’impulsar el procés de normalització lingüística, reduint a una misèria el pressupost per aquesta normalització.

- Canvi del nom oficial de Palma o Ciutat en el servil Palma de Mallorca, contra tot criteri històric i contra l’opinió de la pròpia Universitat, com també el nom de Maó a Mahó- Mahón, i fins i tot castellanitzar els topònims dels pobles que ho vulguin.

- Anunci de suprimir el decret que exigeix el mínim d’ensenyament en català del 50% a tots el centres escolars de les Illes i el projecte Wert encara va més enllà.

- Disposició del Govern que a partir del curs 2012-2013 els pares han de triar en quina llengua (català o castellà) faran els seus fills l’aprenentatge de la lectura i escriptura, creant dificultats el centres sense dotació pressupostari, ni personal per envestir la situació i creant segregacions dins el capet d’infants. (I se’n a dut una bon perboc, perquè, malgrat la pressió, sols uns 11% ha triat el castellà).

- Nova instauració dels premis Ciutat de Palma com a premis bilingües, però no es planteja que els premis en llengua castellana passin a ser també bilingües.

- Celebració de la festa més antiga d’Europa, la Festa de l’Estandard, en castellà, la qual cosa meresqué fins i tot el rebuig en el sermó de la missa de recordança a la Seu.

- Reducció significativa del cursos de català oferts per les institucions, especialment adreçats a persones estrangeres i eliminació dels cursos de reciclatge per els professors.

- Ofegament econòmic de les institucions que fan feina per la llengua. (Mentre dona recolzament a institucions espanyolistes com el Círculo Balear).

- Sortida de l’Institut Ramón LLull i negar-li tot tipus de finançament.

- Supressió de la Setmana del Llibre en Català i del recolzament a l’edició de llibres en català.

- Prohibició de posar la senyera a tots el edificis públics, entre ells escoles i instituts.

- Expulsió del PP dels diputats d’aquest partit que no van estar d’acord en la política lingüística del Govern.

- ...

Per tant, un incompliment evident i escandalós d’allò que diu la Constitució de respectar i protegir de manera especial les modalitats lingüístiques. Però no passeu ànsia el Constitucional no mourà un dit. Amb el cantar es coneix l’aucell i tots aquests fets mostren la filassa i què hi ha davall el terròs donant entenent la poca estimació de la nostra llengua que té Bauzá i el seu govern i quina és davall-davall la seva intenció: despellissar el català i imposar el castellà. I qui no ho vulgui veure té el seny a cercar o mal pel cap i no son crosteres.

Lluitar per la nostra llengua és una obligació amb el nostres avantpassats i els nostres fills. I si davant aquesta denigrant endemesa que ofèn la nostra dignitat i vol robar-nos un dret primordial, alguns mallorquins acoquinats ens queden mans fentes, és que tenen sang de peix i són uns herbes molles. L’ase, essent ase, coneix quan ja n’hi prou. El mallorquins amb autoestima i amb dret seny, ja tenim les formigues al cap del tió i és ben hora que per decòrum diguem: això no va pus!!! 

 Jaume Balaguer i Gatamoix a Albercocs i cireres i que resumeix gràficament una de les raons per les quals vam signar la reprovació al conseller en Rafel Bosch.

 

DretDecidir

Alternativa | 01 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

L'àgora de la caverna baleàrica té respostes,  arguments i sofismes per a qualsevol situació. Davant els arguments dels partidaris del dret a decidir —arguments fonamentats en la pura i simple democràcia o voluntat popular— el saig del Desgovern els diu que defensen una  il·legalitat, que va contra la  Kontitusió, que no es pot tocar i —aferrau-vos fort— que ell ja va decidir l'any 1978. Bon recotri! i que ho és de viu. Li podríem retrucar primer, que les lleis es poden canviar per tal que el que ara no és legal ho pugui esser en el futur, àdhuc la Kontitusió es pot canviar, quan els va convenir bé que ho feren; i tanmateix meam si aquesta Karta Magna serà com els Prinsipios Funamentales del Moimiento Nazional que com diu l'article 1 són por su pròpia naturalessa, pemmanentes e inattelables, Franco dixit 1947; i encara en podríem dir una altra, que devers el 1966 ja en féren un de refreirendum i per tant no hagués calgut  el del 1978.

 

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb