URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Camí vell de Bòquer. Recurs de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts

Alternativa | 21 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Al ple de novembre del 2012 es va aprovar definitivament el procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient amb els vots en contra del PSM i Alternativa per Pollença. Els dos partits vam demanar la retirada del punt, sense resultat.

La Plataforma pro Camins Públics Oberts, que havia presentat al·legacions, ha presentat un recurs de reposició potestatiu parcial a l'acord del ple que ens ha fet arribar i que publicam avui. El motius dels recursos són els segúents: 

1.- Necessitat de modificar abans el PGOU

   Al punt 1 de les nostres al·legacions proposàvem canviar un tram del camí alternatiu proposat per la propietat de Bóquer pel motiu que si es feia així  l’itinerari del camí d’accés a Cala Bóquer coincidiria amb el camí ja existent des de l’antiguitat el qual figura grafiat en els annexes núm. 3 (mapa geomètric de 1858) i  núm. 5 (mapa militar de 1935), camí que hauria d’esser considerat com a públic pel que més endavant es dirà. Ara bé, també resulta que el traçat del  camí d’accés a Cala Bóquer proposat pel PGOU de Pollença com a una servitud de pas  peatonal  pública ( veure annexes núm. 7 i 8) també es coincident en la seva totalitat amb el camí que figura  en el mapa  geomètric     ( annexa núm. 3) i els mapes militars de 1935 i 1945 (annexes núm. 5 i 6).

   Així es el nostre parer que si no es modifica prèviament en PGOU el traçat del camí que en els annexes núm. 1 i 2 de les al·legacions i d’aquest escrit de recurs està assenyalat en color verd (tram més pròxim a les cases de Bóquer gran), aquest tram no pot quedar desafectat de l’ús públic, el qual a més forma part de la Xarxa viària local (veure annexa 8) i estar afectat a l’ús públic com bé diu la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001.

2.- Impossibilitat de permuta d’una part de camí proposat com a alternatiu

 En els punts 2n. i 5è.  de l’Acord del PLE es diu que s’ha d’aprofitar el traçat ja existent del denominat Camí Vell de Bóquer. Aquesta part de l’Acord ens sembla bé i de fet era una proposta de les nostres al·legacions, ara bé, el que no consideram correcte jurídicament es que es pugui comptabilitzar en la permuta aquest traçat per quan es un camí que no forma part de la propietat de Bóquer per quan es tracta d’un camí públic tal com es pot deduir dels annexes núm. 3, 5 i 6, en quant a la part gràfica i especialment pel que es diu en el document del Registre de la Propietat que incorporam com a annexa núm. 9.

 La descripció de la finca registral núm. 6.986, propietat de D. J.C.C, precisament un dels al·legants en aquest expedient, diu precisament que la finca del Sr. .... afronta per l’Oest “ y Oeste, con el camino de herradura que conduce a la casa y cala de Bóquer.

 La nostre conclusió es donç que el Camí Vell de Bóquer, núm. 77 del Catàleg de Camins de Pollença no acaba a les cases de Bóquer Petit com així apareix grafiat en la fulla annexa 1 corresponent als mapes del Catàleg, si no que es un camí que anava a les cases de Bóquer Gran entre vàries propietats (veure fulla annexa 3 del mapa geomètric) i acabava a Cala Bóquer com bé diu la descripció registral de la finca núm. 6.986 i assenyalen tots els mapes antics i moderns.

   Per tant aquest tram de camí proposat ja no s’hauria d’afectar ni permutar per quan es ja un camí de domini públic de titularitat municipal, per quan no forma part de cap de les parcel·les que afronta, ni ha estat mai desafectat ni alienat.

Per l’esmentat en els dos punts anteriors es pel qual presentam Recurs de Reposició potestatiu a la part de l’Acord que fa referència al traçat alternatiu del Camí de Cala Bóquer a partir de la confluència del que provinent de la via de circumval·lació del port de Pollença enllaça amb el Camí Vell de Bóquer.

 

Aquesta va ser la proposta inicial alternativa del camí de Cala Bóquer.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb