URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans, “Ni si, ni no, ni tot el contrari”, però els pollencins principals perjudicats

Alternativa | 10 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Com tots sabeu una gran part de pollencins tenen com una font d’ingressos l’arrendament d'habitatges a visitants que no desitgen passar les seves vacances a un hotel o un establiment similar per causes diverses: no estar sotmesos als horaris dels hotels, poder “sobreocupar” l’habitatge sense donar comptes a ningú,  la privacitat i  no haver de compartir zones comuns amb una gran quantitat de gent i darrerament. segons paraules d’alguns visitants, per la degradació que ha hagut a molt d’establiments hotelers amb “el tot inclòs”, que ha convertit l’hora de berenar al matí en“una pel·lícula d’indis”, sense parlar del perjudici que ha suposat per restaurants i bar.

Dimecres 5 de juny es va publicar al BOE la modificació de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans) que deixa en la il·legalitat la majoria dels arrendaments que es fan a Pollença durant l’època estival amb una gran ambigüitat. Mitjançant aquesta modificació i la Llei Turística promoguda pel Conseller Delgado (els dels collons al cap) sembla que el Partit Popular vol destrossar l’economia pollencina .

La modificació de la LAU (modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) que afecta als arrendaments d’estiu és la segúent:

Se añade una letra e) al artículo 5   d'arrendaments excluïts de l'aplicació de la llei, amb la següent redacció:

«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y  equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en  canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida  a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.»...

I aquí és on comença l’ambigüitat ja que els que arrenden el seu habitatge a amics no capten aquest en canals d’oferta turística, o mitjançant immobiliàries regentades per “API’s” que per res són canals i ni promotors d’oferta turística, però anem a veure dos articles de la Llei Turística aprovada el passat estiu i que encara no té reglament:

Article 28 Activitat clandestina i oferta il·legal

1. La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la realització efectiva d’una activitat turística sense haver presentat la declaració responsable d’inici d’activitat té la consideració d’oferta il·legal o activitat clandestina i implica la incoació del corresponent expedient sancionador amb subjecció al que disposa aquesta llei.

2. Es prohibeix la utilització de denominacions de qualsevol activitat turística que puguin induir a error sobre la classificació, les categories o les característiques de l’activitat. Es prohibeix que els allotjaments no inscrits en els registres d’empreses, activitats i establiments turístics utilitzin les denominacions ‘de vacances’, ‘turística’ o similars.

3. Es consideren oferta i activitat il·legal la publicitat o la comercialització d’estades turístiques en habitatges, de les previstes en aquesta llei, no inscrites i que no compleixin els requisits que s’estableixen en el capítol IV del títol III d’aquesta llei.

Article 50 Comercialització

 1. Es poden comercialitzar estades turístiques de curta durada en habitatges unifamiliars sempre que es dugui a terme pel propietari de l’habitatge o es faci per mitjà d’operadors o qualsevol dels canals de comercialització turística i sempre que s’ofereixi amb els serveis turístics a què es refereix l’article següent.

2. Sens perjudici de l’apartat anterior, s’entén que hi ha comercialització d’estades turístiques en habitatges quan no es pot acreditar, d’acord amb la normativa aplicable, que la contractació efectuada és conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, rústics o a una altra llei especial. 

3. Les estades que es comercialitzin turísticament han de consistir en la cessió temporal del dret d’ús i gaudi de la totalitat de l’habitatge per períodes de temps no superior a dos mesos. No es permet formalitzar contractes per habitacions o fer coincidir al mateix habitatge usuaris que hagin formalitzat diferents contractes.

 4. Reglamentàriament es poden desenvolupar els requisits, les condicions, els límits i el contingut de l’activitat de comercialització d’estades turístiques enhabitatges. 

Per tant, si l’arrendament es fa mitjançant una Immobiliària on un “API” és present no importa sigui el titular de la mateixa. Jo personalment no entenc que s’hagi de derivar a la llei turística ja que les immobiliàries no són per res subministradors de serveis turístics, encara  que la tasca d’una immobiliària és vendre i arrendar immobles.

Si teniu pensat arrendar la vostra propietat l’estiu a visitants (obviarem el terme “turistes” per raons que s’entenen) tot  i estar subjecte a les interpretacions que es facin de les dues lleis és convenient:

-          Que una empresa dedicada als arrendaments  posi la vostra propietat a pàgines web de caire turístic (puertopollensa.com, ownersdirect.com, homeway.es, niumba.com, etc).

-          Que sigui una immobiliària qui posi a les vostres propietats cartells amb “SE ALQUILA” als balcons o finestres.

-          Si contracteu un intermediari, que aquest tingui una oficina física, ja que en cas d’inspecció serà l’empresa intermediari qui respongui de l’arrendament, ja que aquesta demostrarà la captació no haurà estat per un “canal turístic”.

-          Els preus s’han d’oferir per mesos, que és el normal als arrendaments “no turístics”, indicant que els períodes d’ocupació són negociables.

-          Poseu al mercat la vostra propietat els 12 mesos de l’any, no tot just a l’estiu i evitar els calendaris d’ocupació a les vostres planes webs personals, ja els posaran les immobiliàries si ho troben adient.

-          Eviteu fer vosaltres les neteges “entre setmana”, contracteu una empresa de neteja i que  la factura oficial sigui a nom dels “inquilins”.

-          Heu de fer un contracte de lloguer com cal amb l’inquilí, remarcant amb negreta si fa falta les despeses estimades d’electricitat i aigua que haurà al preu final. 

       Aquestes recomanacions poden ajudar a l’hora de fer interpretacions però el que heu de tenir en compte és que teòricament s’ha acabat l’arrendament com ara els coneixeu, malgrat la Conselleria de Turisme no tindrà per falta de pressupost una legió d’inspectors pentinant Pollença, però si han dit que seran implacables amb les denúncies, que la majoria són de les mateixes Comunitats de Propietaris de l’edifici.

També la fiscalitat canvia i molt però aquest tema el tocarem a una segona part d’aquest article.

 

(*) Miquel Sánchez a més de regidor és també l’interventor d’una empresa immobiliària.

   (Segueix)

Regulació enllumenant del Port de Pollença.Juntes de març.

Alternativa | 09 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. De fet som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament. a la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades.

JUNTA DEL 7 DE MARÇ

A aquesta Junta no van poder asistir Maria P. Buades  i el nostre regidor en Pepe García  el més important va ser:

- Es va aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de prestació de serveis de conservació, manteniment i renovació de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic del Port de Pollença. Una de les peticions que van reinvindicar amb més insistència a la passada legislatura i un dels compromisos que haviam aconseguit a la negociació dels pressuposts del 2012. Es va adjudicar a “Elèctrica Bahía S.L.” per un  import de 25.000 euros (IVA inclòs)

- Es van aprovar les bases dels mercats  del Port de Pollença i  de la Cala Sant Vicenç .

- Es van desestimar les al·legacions a les Bases Específiques de Subinspector, presentades pel sindicat FSP-UGT en les quals indiquen que no s’ha precedit de la corresponent negociació en el si de la Mesa, “ tal como hace referencia la sentencia a favor de esta organización sindical”.

Atès l’establert a la sentència esmentada al seu Fonament Jurídic quart in fine, que manifesta que s’hauria d’haver negociat amb els sindicats “les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de recursos humans, així com els criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública.” Tot i així la sentència dóna per complit el deure legal “a través de la entrega para su estudio y presentación de alegaciones del borrador de las Bases Específicas y de los escritos presentadeos a esos efectos por el Sindicato recurrente..”

La Junta de Govern per unanimitat, acorda:

1r.- Desestimar les al·legacions en el sentit que s’ha respectat el deure legal atès que es va donar als sindicats l’audiència precisa per al·legar allò que estimen oportú, i atès que no al·lega cap altre circumstància relativa  a les Bases.

JUNTA DE GOVERN DE 19 DE MARÇ

- Vam adjudicar el contracte menor d’obra de Rehabilitació del Conjunt dels arcs del claustre del convent de Santo Domingo de Pollença. per un import de 35.991,27 € a l’entitat Refoart S.L.

- Vam adjudicar el contracte menor per a l’elaboració de les guies de Pollença Turística i Cultural Undergraph : 4425 €.

- Vam adjudicar el contracte del servei de coordinació del museu municipal i assessorament en matèria de patrimoni artístic municipal de l’Ajuntament de Pollença a “Andrés Aguiló Díaz y Ana  Maria Aguiló Bennassar UTE- (ART/DOS UTE)” 29.600 euros (IVA exclòs)

- Vam adjudicar el contracte del servei de manteniment integral de les alineacions arbòries del municipi de Pollença al licitador “Coexa S.A.” per un  import de 40.000 euros

- Vam aprovar l’expedient de contractació del lloguer de l’immoble situat al c/ Cecilio Metelo, núm. 4, per a de dependències del jutjat de pau. Quatre cents euros mensuals (400,00€/mensuals), més IVA i un termini de quatre anys

- Vam acceptar la donació de la Sra. Lilian Marie Crowley Kane.d’un piano marca Kawai, model Gran Piano, Rx-2, de 3 pedals, color negre brillant poliester, per posar-lo a disposició de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença i que sigui dedicat a la formació dels joves.

Manel Fontdevila

 

Pressuposts. El consens és possible 2.

Alternativa | 08 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Ahir dìvendres es van aprovar inicialment els pressuposts del 2013 amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, abstenció d’Alternativa, PSOE, PSM i no adscrits i vot en contra d’Esquerra.

El primer que vam fer és donar les gràcies al regidor d’UMP, en Nadal Moragues ja que gràcies al se vot negatiu ha estat possible millorar i consensuar més els pressuposts, també vam ressaltar el tracte injust que ha rebut en Nadal, ja que si l’equip de govern hagués fet el que ell va demanar en primer lloc a la primera presentació dels pressupost al ple d’abril; la seva retirada ens haguessin estalviat discussions i tensions.

També vam donar l'enhorabona a l’equip de govern per rectificar i a pesar de tenir els vots necessaris per aprovar els pressuposts pactats amb CiU i UMP haver-se reunit amb tots els portaveus i acceptar algunes de les propostes que els van presentar.

Per altra part esperam que en setembre es comenci ja a fer feina als pressuposts del 2014, per que es puguin aprovar al mes de gener i no en juny com aquests. Aquest retard suposarà que hi haurà partides que no s’arribaran executar enguany.

Els motius de la nostra abstenció ja els vam explicar a l’article d’ahir sobre el tema; als pressuposts han acceptat propostes de l’oposició; llevar la partida per pagar el projecte d’en Moneo, partides per complir mocions: col·locació fonts, accessos de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens, investigacions catàleg de camins, s'ha ampliat la partida pel projecte de semipeatonització del Port de Pollença, unificar les partides d’asfaltat... A més a més hi ha partides que ja eren a la proposta inicial de l’equip de govern que consideram positives; pista de tennis al Port de Pollença, ampliació i millora de la Ràdio, millores al centre cultural de Pollença, climatització i eliminació barreres arquitectòniques al museo, reforma habitacions residènciaHi ha altres propostes amb les que no estam d’acord o no tenim clares; pistes de paddel al Port de Pollença, que no s’hagi dotat des del principi amb una quantitat suficient les millores a la Cala Sant Vicenç i que es pressuposti la reparació de les campanes del rellotge de l’església sense demanar res a canvi i sense signar un conveni amb el bisbat. Igualment trobam  a faltar  una partida que es pugués triar mitjançant un procés participatiu.

Al ple vam insistir en la necessitat d’un conveni amb l’IES Clara Hammerl del Port de Pollença per aprofitar millor el seu pavelló. el regidor en Martí Roca va comentar les dificultats de la negociació a aquest tema amb la directiva de l’Institut però va dir que s’intentarà avançar al tema al 2014.

Al ple a més a més partint de l’informe de l’interventor vam plantejar  tota una sèrie de dubtes:

- Vam demanar com es resoldrà el tema de la productivitat; cal realitza un pla de productivitat. A l’actualitat a la plantilla de Personal s’inclou com a remuneració de caràcter fix i periòdic un determinat import en concepte de productivitat. Aquesta consignació és contraria a la normativa vigent que assenyala que el complement de productivitat es destinarà a retribuir el especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interés i iniciativa en la realització del treball.  Sense resposta al ple.

 - També vam demanar pel que se deia a l’informe de l’interventor sobre que el titular del màxim òrgan de direcció dels Organismes Autònoms haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en ambdós caso, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. S’hauria d’apreciar la necessitat de l’adaptació o no dels Estatus, i en el cas en el qual procedeixi, del personal dels corresponents Organismes. El batle va dir que se complia però l’hem de comprovar ja que sí és així no té sentit el que diu l’informe d’intervenció.

- Un any més, l’Ajuntament no compleix amb el mandat d’assumir el dèficit generat per la prestació del servei de fems de conformitat amb l’estudi de tarifes.

El batle va respondres que enguany no s’ha posat a 0 a la liquidació d’EMSER del 2012 com a anys anteriors sinó que ha quedat pendent de pagament.

Per acabar voliam dir que és una pena que l’equip de govern no hagi fet al Festival el mateix que ha fet a aquests pressuposts, si s’haguessin amb els grups de l’oposició quan el vam demanar, a principi de març i hagués consensuat la forma de triar al director del Festival s’hagués evitat la polèmica actual i sobre tota s’hagués fet l’elecció d’una forma correcta no la mangarrufa actual.

 

Aprovació inicial pressuposts. El consens és possible.1

Alternativa | 06 Juny, 2013 17:29 | facebook.com twitter.com

 Avui ple extraordinàri a les 08.30 h. a la Casa Consistorial. Amb un únic punt de l'ordre del dia: 1.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de la Corporació 2013.

A l'enllaç teniu  tota la documentació del pressupost.

Després del rebuig de l'aprovació inicial dels pressuposts al ple d'abril, l'equip de govern va fer a la fí les reunions que l'haviam demanat  i Alternativa, PSOE, PSM. Esquerra i regidors no adscrits vam fer tota una sèrie de propostes per milorar els pressuposts per l’any 2013 . Les reunions han estat fructíferes i l'equip de govern ha acceptat alguna de les propostes conjuntes que li vam presentar  i que pensam han millorat el pressupost.

S'han posat partides per executar mocions aprovades al ple :col·locació fonts, accessos de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens, investigacions catàleg de camins, s'ha ampliat la partida pel projecte de semipeatonització del Port de Pollença. Una demostració de que el consens és possible, només cal reunir-se i parlar

Veure articles anteriors sobre el tema:

- El batle només té dos camins rectificar o dimitir.

-  Consensuar de veritat.

 - Una reunió positiva per parlar dels pressuposts.

 Aquestes són algunes de les propostes que vam fer i la resposta de PP-Lliga  :

1.- Vam demanar  no pressupostar el pagament del projecte d’Auditòri d’en Moneo i reduir la partida de Projectes d’actuacions urbanístiques que era de 200.000 euros. El PP i la Lliga amb l'informe de l'assessor jurídic veuen molt clar que cal pagar, nosaltres consideram que actualment no hi ha suficient informació que justifiqui aquest pagament i la seva presència al pressupost.

Acceptada s'ha reduït la partida a 60.000 euros per contractar els projectes tècnics que l'Ajuntament no pot fer; El Vilar, la Font, Gotmar...

2.- No consideram necessari  fer dues o tres pistes de paddel (article). Pensam que és prioritari millorar el manteniment de les instal·lacions que ja tenim i afegir una nova partida per fer millores al conveni de l'IES Clara Hammerl per tal que l’Ajuntament pugui realitzar altres usos (article sobre el tema). Sí que donam suport a  la construcció d'una nova pista de tennis que té la seva lògica per facilitar la competició del club de tennis d'eu moll (article anterior sobre el tema).

Rebutjada. Van justificar que hi ha molt de demanda de paddel i que que el cost de les pistes és petit; dos o tres pistes entre 60 o 75 mil euros, també van dir que es podria aprofitar l'asfaltat de l'aparcament, encara que també estudien la possibilitat de fer les pistes al camp de futbet del Poliesportiu del Port de Pollença. Tampoc tenen clar si fer la pista de tennis entre el bar i les pistes existents o al camp de futbet. Consideram una mala solució llevar la pista de futbet (construirien una nova al solar al costat dels vestuaris al camp de futbol d'eu moll) quan fa poc temps es va reformar i posar gespa. Tal vegada ara el paddel tingui ara molt de demanda i el futbet poca però sabem que això va per anys.

Respecte al conveni amb l'IES Clara Hammerl en aquest moment s'està negociant el conveni existent del 2003, i el regidor responsable, en Martí Roca, no veu molt clar fer un nou conveni i assumir competències que serien de la Conselleria d'educació.

3.- Llevar la partida del projecte de col·locació de fondejos 25.000 euros. Consideram que o seria més convenient exigir a l’administració competent la regulació dels fondejos (article relacionat amb el tema)

Acceptada en gran part; han reduït la partida a 5000 euros ja compromesos pel projecte dels pantalans que finalment no s'ha enviat a Costes. Insitim que a aquest tema cal demanar actuacions a l'administració responsable, demarcació de Costes.

 

  Pantalans 1

Pantalans 2

 

4.- A la partida de les obres de semipeatonització del  Passeig de Primera Línia del Port de Pollença només havia 1000 euros. Vam demanar incorporar 150.000 euros

Acceptada. De fet la idea de l'Ajuntament es posar fins a 600.000 euros més (quan s'incorporin els romanents de tresoreria) que es sumarien als 600.000 que posaria el Govern ( Consorci allotjament turístic turisme, places turístiques)

5.- Incorporar 100.000 euros a la partida de 1.000 euros per a la millora d’infraestructures de la Cala sant Vicenç. Especialment per soterrar cablejat.

S'ha deixat la partida de 1.000 euros però han dit que incorporaran 200.000 euros  amb la idea de millorar; carrer temporal, fer el mirador de cala Barques per als vianants, ampliar l'aparcament pins, canviar faroles de la baixada cap a Cala Molins.

6.-Partides per realitzar les mocions aprovades que són de competència municipal:col·locació fonts, doble pas de la via de circumval·lació amb zona urbana Port de Pollença, inventari de bens i recorregut arqueològic..

Acceptada en gran part; s'han afegit:

- 15.000 euros pels accessos via circumval·lació.

- 3.000 euros per a la col·locació de les fonts.

- 10.000 contracte investigació catàleg de camins.

-20.000 contracte el·elaboració de l'inventari de bens.


Resta pendent el tema del recorregut arqueològic on han de fer feina els nous directors del museu.


7.- Amb els romanents de tresoreria positius es canviarà la gespa artificial als camps de futbol Port de Pollença i/o Pollença. En dos anys. Sembla que si comencen a l'estiu el faran pel de Pollença.

 

8.- Unificar partida asfalts de vies públiques 400.000 euros, no dividir-la en dues partides Pollença- Port de Pollença ( incloure informe tècnic de la policia que dictamini els carrers de les zones urbanes que ho necessitin més. Potser al Moll i a la Cala es necessari invertir-hi el 100% del pressupost destinat per a 2013)

Acceptada.

 

Altres inversions importants:

-Restauració de les aguiles (propietat del bisbat) 3000 euros. Hem demanat que es faci un conveni. Estam d'acord en restaurar un patrimoni cultural perpo a canvi l'esglèsia les hauria de cedir per exemple per a la seva exposició.

- S'ha afegit una partida de 3000 euros per les excavacions de Bòquer per si surt qualque projecte de la Universitat, Consell...

- S'ha afegit una partida de 30.000 de subvencions als usuaris del Centre de dia (per ajudar als que no puguin pagar la taxa).

- Construcció d'un skatepark al Port de Pollença. 25.000 euros.

- Ampliació i millora de la Ràdio. 60.000 euros.

- Obres asfaltat aparcament del Port de Pollença (al costat piscina); 40.000

- Adequació centre cultural de Pollença; 150.000 euros (ascensor, climatització persianes) es prorrogaria el conveni fins al 2038.

- Dotació serveis urbanització Gotmar, 1000 euros que s'amplarien amb romanent de tresoreria

- Climatització i eliminació barreres arquitectòniques al museu. 30.000 euros.

- Asfaltar aparcament Ca'n Conill; 31.175 euros.

- Reforma habitacions residencia; 249.806 euros.

- Obres pati Costa i Llobera; 50.000 euros.

- Arreglar aparcament Ca les Munares; 100.000 euros. Se tracta de posar-ho en condicions per poder cobrar d'una vegada les quotes. que mai s'han pagat.

- Adequació Can Llobera (alarma, seguretat, iluminació); 1000 euros que s'amplarien amb remanent de tresoreria

- Reparació campanes rellotge església; 20.000 euros. Encara no hem aclarit si són propietat de l'Ajuntament i  si és servei públic.

- Mobiliari Festival 50.000 euros.

- Lloguer  solar TDT a la cala sant Vicenç.

 

Tan de bo l'actitut de l'equip de govern fos la mateixa a altres temes, si s'haguessin fet les reunions abans fa temps que tendriam aprovat el pressupost.

 Albercocs i Cireres. Aquest acudit ens recorda el que diuen alguns membres de l'equip de govern respecte a l'oposició.

I ara que fem amb el Fortuna?

Alternativa | 05 Juny, 2013 23:50 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui publicam un article d'en Bernat Morey amb dibuix original d'en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Per Sta Eugènia tenim un emblemàtic “submarí” o catamarà  enfilat dalt del puig amb unes vistes immillorables. De xibiu  o picadero serveix bé però com a  icone, punyetes, ha estat un referent pels vilans i foravilans. Molts no saben res del monument proper, del llogaret de Ses Coves o de s´ermita però pel “submarino” tot hom demana. I amb el Fortuna podem fer igual?.

No li regalàrem al Borbó en pagament de promoció? Idò que ens promocioni. Patrimonio Nacional de la Caporal Saenz de Sta Maria ?. Si home¡. No ho hem pagat aquí?. Amb el que paguem i que no retorna?. Es aquí que ha de servir.  L´enfilin a dalt del Puig Major vora “ses bolles”, l´ancorin ben davant la Seu o per Marivent. Que se vegi, que se´n parli. Se pot llogar a un Jeque àrab  o als  Cristianos i petardos varis  per que passegin per aquí  les seves respectives recuatxutades. A rey muerto rey puesto valga la metàfora. Hi ha tantes opcions com personatges i tants d´ amarraments com llocs mediàtics tenim. Per ses Covetes i a sobre del reblit, de ca de bou. De discoteca i ple de joves en pèl  pes Trenc. Per Cabrera o per Formentor. Per Sa Fosca o per les coves del Drach  de cartell anunciador. Fent de pont del riuet. En la via del tren a Artà reivindicador o per Sóller i sa Calobra de promotor de pròxima pel·lícula. Il·luminant (o millor tapant) GESA o el dinosauri de Congressos. A ses Fontanelles o per Festival Park en cas de torrentada. De farmàcia portuària del presidente (glub¡). I quan el  tinguem col·locat  podem pensar llavors que en fem  de Son Vent, de Mar i vent i de tota  la seva gent i si encara són vàlids per promocionar-nos. Ja que hi som.

 Manel Fontdevila al diario.es

 

Ens ajudau a ser un municipi més saludable i ecològic?

Alternativa | 05 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar la nostra moció per deixar d'utilitzar progressivament els herbicides a Pollença. Amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE,PSM, Esquerra i no adscrits i l'abstenció de la resta.  Ara començarem a fer feina per aconseguir el més prest possible el nostre objectiu una Pollença lliure d’herbicides, esperam la col·laboració de tots els que creuen en la necessitat d'un municipi més saludable i ecològicament sostenible.

Al ple vam acceptar l'esmena proposada per l'equip de govern per no tancar el termini de compliment de la moció en un any, amb el compromís del mateix equip de govern de donar-nos els mitjans per fer feina a la  moció. 

 A la majoria dels casos no hi ha una justificació racional per fumigar sobre herbes que no representen cap risc en relació a possibles incendis forestals, que no afecten la visibilitat circulatòria de la carretera i que no suposen cap risc per a la seguretat de les persones. Es confon la “netedad” amb la destrossa d’hàbitats i ecosistemes posant en perill la nostra salut i es confon "males herbes" amb plantesque compleixen un paper clau als nostres ecosistemes.

Per això al termini d'un any que proposam per eliminar el glifosat a Pollença cal concienciar a la gent i fer una campanya informativa (es pot fer via xerrades, internet , taulers i ràdio municipal) a la que s'expliqui que és més important la salut que l'estètica

Per que la principal raó per la qual hem de deixar d'utilitzar herbicides és una qüestió de salut. Hi ha nombrosos estudis científics que parlen les conseqüències negatives dels herbicides i l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones. El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics.

L'Ajuntament ha de vetllar per la sostenibilitat medi ambiental i la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral ( és un de les coses valorares pels cicloturistes) , sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola. El winnercoop que utiltiza l'Ajuntament com diu la seva propia fitxa toxicològica, és mortal per invertebrats i anfibis, que estan a la base de la xarxa tròfica natural. Molts d'aquests animals moren directament després d'una fumigació. D'altres, queden enverinats. El cicle de vida es romp. Els productes persistents arriben als torrents o als aqüífers i s'instal·len als organismes humans.

 A Alternativa per Pollença som ben conscients de que la supressió total del winnercoop no és cosa d'un mes ni de dos i per això a la nostra moció plantegem la seva desaparició progressiva, començant per les zones més perilloses de ser contaminades o afecta a la nostra salut amb l'objectiu de deixar-ho d'utilitzar en un any. Tenim clar que durant aquest any de moratòria s'hauria de fer la feina de conscienciació de la que hem parlat, també som conscients que l'Ajuntament només té dos jardiners per una gran superfície enjardinada. Però aquesta superfícies es pot reduir d'una forma important si apliquem la raó; a moltes plantes només cal deixar que facin el seu cicle vital perquè desapareguin de forma natural quan arriba l'estiu, els nostres escassos dos jardiners no han de fer feina a zones que són responsabilitat del Consell. Hi ha molts de quilometres de camins i només dos caminers, però aquest sobre tot tallen rames de finques veïnes per que l‘Ajuntament no els obliga a tenir en condicions el seu tros de camí. Cal dir que l‘Ajuntament quan va iniciar la privatització de la neteja viària el va donar amb el personal inclos, obviant les recomanacions del comitè de treballadors, ja que realment la meitat d‘aquest personal feia de jardiner. Ara es troben que els manca gent i la llei no els permet recuperar ni contractar dotar el servei de jardineria i camins amb el personal suficient per poder dur les àrees de forma eficient

Com hem dit esperam una Pollença lliure d’herbicides en un any i esperam la col·laboració de tots els que creuen en la necessitat d'un municipi més saludable i ecològicament sostenible.

 

Per començar a l'enllaç de Som lo que sembrem podeu veure material audiovisual sobre “Efectes de les fòrmules d’herbicides amb glifosat i les alternatives”.

 


Noves pistes de pàdel o com persistir en l’errada

Alternativa | 04 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

  Revisant la proposta del pressupost de l’equip de govern hem pogut comprovar que hi havia una partida destinada a construir dues o tres pistes de pàdel, juntament amb una tercera pista de tennis al poliesportiu municipal del Port de Pollença. 

   La construcció de les instal·lacions esportives al Port de Pollença ha estat un autèntic desgavell al llarg de la història. Tots recordem un cúmul de despropòsits i improvisacions, fent i desfent pistes; construint infraestructures sense preveure el seu manteniment i la seva gestió. Basta veure les diferents instal·lacions esportives i la seva dispersió al llarg  del Port de Pollença per veure com no gaudeixen del mínim manteniment exigible i comprovar que no ha hagut cap tipus de planificació.

    Com vàrem comentar a l’equip de govern, pensem que la construcció de la pista de tennis és lògica, ja que permetria competir al club de tennis al poliesportiu i no suposaria una gran despesa. El que no ens sembla lògic és construir les pistes de pàdel en un moment on el gran problema de l’àrea d’esports és que no té el personal ni l’organització suficient per gestionar i realitzar el manteniment necessari de les instal·lacions esportives.

     L’equip de govern va justificar aquesta inversió amb una suposada gran demanada, també ens varen dir que aquestes s’amortitzarien ràpidament, tot això com es habitual, sense tenir en conte les despeses que  suposen el manteniment i la gestió .  També es va comentar que es barrejaven dos possibles llocs on construir-les, una era a l’aparcament de devora la piscina, l’altre consistia en llevar la pista de futbet.  Això ens confirma que no s’ha aprés de les errades del passat i que tornen  a caure en l’errada de construir noves instal·lacions sense una planificació seriosa, atenent més a objectius polítics ( en aquest cas satisfer la demanda de UMP de inversions al Port de Pollença) que no a necessitats reals o a criteris objectius.  En un moment com l’actual cal destinar els esforços en treure el màxim profit del que ja tenim abans de seguir hipotecant-nos amb noves obres.

            L’equip de govern també es va confirmar que no volen incloure una partida per  fer una millora real del conveni amb l’IES Clara Hammerl que permeti aprofitar més aquesta instal·lació. Els diners que sembla que tenen per construir noves inversions sembla que no hi són per dotar d’un manteniment digne de les instal·lacions que ja tenim.

            Pensem que aquesta política es totalment equivocada, el dèficit de Pollença no és el nombre d’instal·lacions sinó  la seva gestió Per això cal dotar a l’àrea d’esports d’una estructura organitzativa que permeti un major eficiència en la gestió.  En quant a les instal·lacions cal realitzar un  Pla de gestió i manteniment de les instal·lacions incloses les escolars.

            També lamentem que finalment l’Àrea d’Esports no hagi convocat l’Assemblea anual a la que es va comprometre l’anterior regidor, explicar les polítiques i escoltar les aportacions dels socis  segurament repercutiria en benefici de tots.


 

El Pavelló de l'IES Clara Hammerl una instal·lació que es pot aprofitar millor

 

 

 

Festival. El que diuen els informes

Alternativa | 03 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

En resposta a alguns comentaris de que s'havia complit estrictament la llei a la proposta que va fer el batle respecte a la contractació de la direcció artística del festival de música de Pollença 2013-14 ,proposat a la darrera Junta de Govern de 21 de maig. Això diuen els papers, sense embullar i sense manipulacions:

El que es va proposar diu:

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE.- L’objecte del present contracte és la contractació d’un Director Artístic per a la direcció, gestió i coordinació del Festival de Música de Pollença.

Les característiques específiques del servei, i també les condicions en què s’ha de dur a terme vénen determinades en el Plec de prescripcions tècniques.

A dit afecta es promou mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons artístiques la contractació a un únic licitador, el Sr. Joan Valent, atenent la qualitat artística, la seva trajectòria professional a nivell nacional e internacional, la acceptació del requisits tècnics i organitzatius i la seva experiència en dit Festival.

I els informes diuen:

L'informe de la Secretària:

De conformitat amb diversos informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Estatal ( Informe 11/2004 de 7 de juny i Informe 52/2006 d’11 de desembre) “ la utilización del procedimiento negociado tiene caràcter excepcional y sólo procede cuando concurren las causas taxativamente previstas en la Ley, que son de aplicación estricta y han de justificarse “debidamente” en el expediente. La causa justificadora... es que solamente exista un único empresario o profesional al que pueda encargarse el objeto del contrato y que ello sea debido a causas técnicas, artísticas y de protección de derechos exclusivos.” I acaba assenyalant al primer informe que la causa de la utilització del procediment negociat “ no concurre por el solo hecho de las implicaciones artísticas o naturaleza del trabajo a encargar”

I l'informe de l'interventor:

"A l'expedient consta informe de l'àrea de cultura on dictamina que el director artístic seleccionat és un professional que podria dirigir artísticament el Festival de Pollença.

Per tant, per aplicar el procediment del present expedient, el factor determinant no són les raons tècniques o artístiques, sinó que existeixi  una única persona/professional a qui es pugui encarregar la prestació.,

L'informe no justifica aquesta exclusivitat, no podent-se utilitzar el procediment negociat sense publicitat d'acord amb l'article 170 d) del TRLCSP per encobir una adjudicació directa per raons de conveniència.

(...)

A la vista de l'anterior, el procediment emprat, el negociat sense publicitat, és correcte però a judici del que subscriu s'hauria d'haver demanat ofertes a 3 professionals capacitats per executar el contracte atès que no queda suficientment acreditat a l'expedient l'exclusivitat que exigeix l'apartat de l'article 174 del TRLCSP."

El dilluns 27 Alternativa per Pollença, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i regidors no adscrits davant els informes de la secretària i l’interventor, els quals manifesten que no està acreditada l’exclusivitat del Senyor Valent, demanam en primer lloc  que el procediment negociat sense publicitat es faci convidant a altres empreses o artistes, tal i com marca la llei, amb capacitat real de fer la feina, i consensuats. Fer el contrari suposaria vulnerar la llei de contractes. Igualment demanam que el contracte ha de ser només d’un any i pels anys següents s'ha de fer un negociat amb publicitat o un concurs públic.

A més a més vam proposa tota una sèrie de millores al plec de condicions.

Al ple de dijous es va aprovar amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits - en contra; PP, Lliga i CiU la moció que presentavam de forma conjunta demanant que el batle tingui en compte l'opinió de la majoria del Ple a l'hora de fer la contractació del directors artístic del Festival.

Ara veurem que fa el batle; demà tenim Junta de Govern i Comissió Informativa, estaria bé acabar la polèmica a aquest tema; fer un negociat convidat a tres persones enguany i començar a fer feina per fer un negociat amb publicitat o concurs públic pel 2014-2015.


3a articles anteriors sobre el Festival. 

Insistim  cal rectificar i fer les coses bé. 

 

 

El moment de madurar

Alternativa | 02 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Què pensaríeu si a l’hora de pujar a un vehicle de transport públic qualcú vos informés que el conductor té greus problemes de salut mental? Segurament la vostra reacció seria la de baixar ràpidament del vehicle i anar a la companyia a reclamar i exigir que poses un conductor en condicions.

  No fa gaire, en el programa “Singulars” el psicòleg Antoni Talarn va fer una interessant anàlisi del sistema capitalista. Fent l’exercici imaginari de tractar al sistema com si fos un pacient seu, va fer el següent diagnòstic:

  La malaltia del sistema es diu neoliberalisme. Els símptomes  són l’addicció als diners. Hi ha obsessió i dependència per l’acumulació  desmesurada de diners. Això produeix una pèrdua de control  i naturalment es nega el problema.

   El sistema  és narcisista perquè no té empatia ni té culpa; és psicòpata perquè no té cap mena de vergonya i és violent perquè usa la força, sigui física o simbòlica, com la força de les lleis. D'aquesta manera, el sistema neoliberal permet la corrupció, els desnonaments i els interessos de demora. És abusar del més feble, la llei del més fort.

   Funciona de manera perversa, no tracta les persones com a persones, sinó com a objectes que es poden usar i tirar. Al neoliberal no li preocupen les persones, únicament li preocupen els diners.  Com diu Arcadi Oliveres, «amb els diners que s’han destinat a rescatar els bancs es podria  acabar amb la fam al món». No hi ha sensibilitat ni capacitat  de posar-se al lloc dels altres.

     El sistema neoliberal funciona com un psicòtic. En una persona psicòtica, el món intern s'imposa sobre el món extern i té fantasies, deliris de megalomania i irracionalitat. El sistema neoliberal té la fantasia del creixement il·limitat, del “hem de tornar a créixer”.

   El sistema neoliberal funciona d'una manera irracional, no té la més mínima capacitat de qüestionar-se a si mateix; no aprèn de l'experiència, d'altres crisis anteriors. No fa previsions, només actua a curt termini, per exemple en les privatitzacions, les retallades i la construcció en el sector immobiliari.

     El sistema s'ha corromput, no va bé. S'ha caigut en l'avarícia. Ha utilitzat mitjans deshonestos per satisfer la seva avarícia, com la il·legalitat, la mentida, l'opacitat, la trampa i el cinisme. Aquestes dimensions formen part de la mentalitat de tots els éssers humans, podem fer-ho tots, però quan els que ho fan són poderosos, tenen mitjans al seu abast i controlen la vida dels altres, tenim un problema.

  Els poderosos tenen l'oportunitat, el poder i una sensació d'impunitat molt gran. Entren en un estat alterat de consciència, no perceben exactament què està passant. Es comporten com nens avariciosos amb fenomen de voracitat, la raó deixa de manar i es confon poder amb omnipotència.

  Tal vegada és el moment d’analitzar seriosament en mans de qui hem posat el futur d’aquesta nau que anomenem planeta Terra.  Tant de bo hauríem de començar a pensar que no podem pujar a un bus conduit pel primer boig que ens trobem. Tal vegada és el moment de pensar que ja hem crescut suficientment i que és el moment de madurar com a societat i assumir la responsabilitat de trobar un conductor fiable, o encara millor, d’aprendre a conduir.

 

 

English in the school, Oh My God

Alternativa | 01 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Els caps pensants de l’actual Govern de les Illes Balears s’han tret de la màniga un decret de llengües que vol que els nins estudiïn en català (no es sap quin), castellà i angles, el que no han dit es com pensen posar en marxa aquesta iniciativa que molt de pares veiem (en primera persona del plural) molt be, però dubtem ja que amb l’actual situació de les escoles això és impossible.

A unes Illes que surten llengües com bolets, el primera va ser l’anglès d’hostaleria (sense ironies) i ara el “baleà”, el cap pensant del Govern no volen potenciar l’actual assignatura d’anglès, si no que algunes assignatures es donin en aquest idioma.

Per poder impartir una assignatura en qualsevol idioma en primer lloc s’ha de dominar aquest, però no tipus “Tarzan” si no amb les seves particularitats i expressions ja que un idioma és alguna cosa més que gramàtica i vocabulari, un idioma és la forma d’expressió d’una cultura i un poble, per tant s’ha de conèixer perfectament per poder impartir amb criteri qualsevol assignatura, ja tenim l’experiència del català i el castellà on sense voler traduïm algunes expressions populars d’una llengua a l’altre i queda fatal o per “alquilar sillitas”

Molts de pares, des de la ignorància, acusaran als mestres de no haver-se preparat per donar les classes en anglès, com si l’anglès que s’ha de dominar es pugues aprendre en “dos dies”, estem parlant de que els nins surtin “DOMINANT” tres llengües, no que no en sàpiguen parlar cap si es posa en marxa aquesta bogeria de projecte que tan agrada al impresentable de Jorge Campos del Circulo Balear que poc l’importa els coneixements d’idiomes o de les diferents matèries que s’imparteixen a la escola, mentre es parli “castellano, faltaría más”.

Els pares si que volem anglès i alemany “ja que hi som”, però per la meva part sense perdre l’ensenyament en la ”modalitat de la Mallorca Nord des de Crestaix a l’Albufereta fins a Formentor” de la llengua catalana.

Als vídeos dues lliçons magistrals d’angles tipus “Circulo Balear”

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb