URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Festival. El que diuen els informes

Alternativa | 03 Juny, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

En resposta a alguns comentaris de que s'havia complit estrictament la llei a la proposta que va fer el batle respecte a la contractació de la direcció artística del festival de música de Pollença 2013-14 ,proposat a la darrera Junta de Govern de 21 de maig. Això diuen els papers, sense embullar i sense manipulacions:

El que es va proposar diu:

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE.- L’objecte del present contracte és la contractació d’un Director Artístic per a la direcció, gestió i coordinació del Festival de Música de Pollença.

Les característiques específiques del servei, i també les condicions en què s’ha de dur a terme vénen determinades en el Plec de prescripcions tècniques.

A dit afecta es promou mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons artístiques la contractació a un únic licitador, el Sr. Joan Valent, atenent la qualitat artística, la seva trajectòria professional a nivell nacional e internacional, la acceptació del requisits tècnics i organitzatius i la seva experiència en dit Festival.

I els informes diuen:

L'informe de la Secretària:

De conformitat amb diversos informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Estatal ( Informe 11/2004 de 7 de juny i Informe 52/2006 d’11 de desembre) “ la utilización del procedimiento negociado tiene caràcter excepcional y sólo procede cuando concurren las causas taxativamente previstas en la Ley, que son de aplicación estricta y han de justificarse “debidamente” en el expediente. La causa justificadora... es que solamente exista un único empresario o profesional al que pueda encargarse el objeto del contrato y que ello sea debido a causas técnicas, artísticas y de protección de derechos exclusivos.” I acaba assenyalant al primer informe que la causa de la utilització del procediment negociat “ no concurre por el solo hecho de las implicaciones artísticas o naturaleza del trabajo a encargar”

I l'informe de l'interventor:

"A l'expedient consta informe de l'àrea de cultura on dictamina que el director artístic seleccionat és un professional que podria dirigir artísticament el Festival de Pollença.

Per tant, per aplicar el procediment del present expedient, el factor determinant no són les raons tècniques o artístiques, sinó que existeixi  una única persona/professional a qui es pugui encarregar la prestació.,

L'informe no justifica aquesta exclusivitat, no podent-se utilitzar el procediment negociat sense publicitat d'acord amb l'article 170 d) del TRLCSP per encobir una adjudicació directa per raons de conveniència.

(...)

A la vista de l'anterior, el procediment emprat, el negociat sense publicitat, és correcte però a judici del que subscriu s'hauria d'haver demanat ofertes a 3 professionals capacitats per executar el contracte atès que no queda suficientment acreditat a l'expedient l'exclusivitat que exigeix l'apartat de l'article 174 del TRLCSP."

El dilluns 27 Alternativa per Pollença, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i regidors no adscrits davant els informes de la secretària i l’interventor, els quals manifesten que no està acreditada l’exclusivitat del Senyor Valent, demanam en primer lloc  que el procediment negociat sense publicitat es faci convidant a altres empreses o artistes, tal i com marca la llei, amb capacitat real de fer la feina, i consensuats. Fer el contrari suposaria vulnerar la llei de contractes. Igualment demanam que el contracte ha de ser només d’un any i pels anys següents s'ha de fer un negociat amb publicitat o un concurs públic.

A més a més vam proposa tota una sèrie de millores al plec de condicions.

Al ple de dijous es va aprovar amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits - en contra; PP, Lliga i CiU la moció que presentavam de forma conjunta demanant que el batle tingui en compte l'opinió de la majoria del Ple a l'hora de fer la contractació del directors artístic del Festival.

Ara veurem que fa el batle; demà tenim Junta de Govern i Comissió Informativa, estaria bé acabar la polèmica a aquest tema; fer un negociat convidat a tres persones enguany i començar a fer feina per fer un negociat amb publicitat o concurs públic pel 2014-2015.


3a articles anteriors sobre el Festival. 

Insistim  cal rectificar i fer les coses bé. 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb