URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Personal abans que noves infraestructures (Órea d'esports)

Alternativa | 31 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa consideram que abans de fer noves obres com es planteja amb  a l'actualitat amb les pistes de paddel (tenim demanada i pendent una reunió amb el regidor d'esports) cal assegurar-se de que els serveis de les instal·lacions que ja tenim estem perfectament coberts des del manteniment a la vigilància passant per la informació i l'atenció als ciutadans.

Al darrer ple vam aprovar per unanimitat el canvi de set treballadors de l'àrea d'esports a l'àrea de serveis socials.

Com diu l'informe del tècnic d'esports de l'Ajuntament l'àrea d'esports des de sempre ha estat una àrea amb unes necessitats horàries i de personal molt concretes i que no s'ajusten a l'horari estàndard del personal laboral que és de jornada continua de matí, en canvi, a l'àrea d'esports és indispensable tenir algú amb horari de tarda complint amb unes funcions no tan específiques de manteniment sinó més de control i vigilància pel bon ús de les instal·lacions esportives (abans no hi havia ningú més que el concessionari del bar, cosa totalment inviable en la situació actual). Per aquest motiu en la Junta de Govern del 23 de maig de 2006 s'aprova un trasllat de personal (set persones) que es va adscriure a l' àrea d'esports. A partir d'aquest moment es va establir un sistema de torns amb un sistema complicat de rotacions  i cobrint els dos nuclis de població.

Però el problema real ve donat per les funcions que han de realitzar el capvespres que és més propi de consergeria o d'un auxiliar de serveis que no de tasques de manteniment. Les funcions que haurien de complir els capvespres son les següents:

• Revisió d'instal·lacions.

• Observació i control de moviments.

• Observació i detecció d'anomalies

• Control d'activitats en les instal·lacions

• informació i atenció als clients.

• Qualsevol altre consensuada amb el client, dins dels límits de la seva categoria laboral

Per tot això, i per donar una solució també als dies festius, el personal de la brigada  no s'ajusta al perfil de les necessitats de l'Àrea i el tècnic recomana la reestructuració del personal perquè faci la feina per a la qual van entrar a formar part en el seu moment i desfer el trasllat de personal que es va realitzar en el 2006. D'aquesta manera el personal torna  a la brigada tot i que continuaran vinent per fer el manteniment de les instal·lacions esportives dins el seu horari laboral de dilluns a divendres, i pels capvespres, caps de setmana i festius s'adoptarà altra solució.

Al ple vam demanar per aquesta altra solució i vam veure que l'equip de govern encara no el tenia clar, i que a més a més qui semblava que era els que havien de decidir era el batle i el regidor de personal, no el regidor d'esport.

Les possibilitats que va plantejar el batle són; una segona activitat d'un policia municipal (com per exemple fa el policia municipal que en aquests moment fa feines de zelador d'obres), la contractació d'un servei extern o una col·laboració social (contractar de forma temporal, persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació a les quals l'Ajuntament complementaria la prestació per desocupació).

Esperam que no es tardi massa en donar resposta a les peticions del tècnic d'esport i que el manteniment, control i vigilància de les àrees esportives municipals sigui el més complet possible (inclossos dies festius).Abans de fer noves obres és prioritari tenir en condicions el que ja tenim

La passió que tenen alguns polítics per inagurar ha donat lloc a despropòsits com aquesta fotografie que fa uns dies va ser notícia; 14 polítics van inagurar una rotonda.

 

El batle continua perdent els papers

Alternativa | 30 Octubre, 2013 10:29 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Resultat i primera valoració del ple d'ahir. Al mateix no va venir poder assistir la regidora no adscrita, na Malena Estrany. Un grup de ciutadans van reivindicar de verd es van concentrar a l'exterior a l'inici del ple.

 Lamentam tenir un batle que darrerament perd els papers cada ple, ahir mentint i faltant al respecte al nostre portaveu, quan contestava a una pregunta sobre l'incompliment de l'ordenança de llicències a la  seva obra al carrer Colom.

També lamentam que s'aprovés inicialment la denominada ordenança de convivència.

1.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres

Aprovada per unanimitat

2.-  Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència.

Aprovada per unanimitat

Es tractava del Convent. Vam demanar que es comprovés la propietat de l'església del Convent, en aquest moment del bisbat. No tenim clar que al seu moment no fos desamortitzada i ens agrairia comprovar aquest tema.

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca 

Aprovada per unanimitat

El nou conveni tindria una prorroga de 20 anys per el que acabaria al any 2038.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013.

Aprovada per unanimitat

Trasllat de treballadors de l'àrea d’esports a l'àrea de serveis. Vam demanar què solució es donarà a la necessitat de personal a l'àrea d'esport els capvespres, caps de setmana i festius per fer les funcions que demana el tècnic d'esport. Curiosament ens va contestar el batle i no el regidor d'esports (això de delegar li costa)   dient que miraven diverses possibilitats; una segona activitat d'un policia, un servei extern o una col·laboració social.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Aprovada amb  9 vots  a favor de PP, Lliga, CiU i UMP, 5 abstencions; PSOE, PSM, ESQUERRA I Tomeu Fuster i els nostres 2 vots en contra

Vam demanar explicacions al regidor de CiU, Miquel Ramon, per set factures per valor de 42.906,28 que de despeses que es van fer sense aprovar prèviament el pressupost i sense assegurar d'aquesta forma que la despesa estava ajustada a preus de mercat. Tambe vam, demanar per les 27.700 euros de dues factures pe col·locar cables al camp de futbol. En Miquel Ramon vacontestar que que no totes les factures eren de les seves àrees i que en aquell moment per l'aprovació amb tant de retard dels pressuposts no es va complir amb les bases del mateix. Respecte a les factures del camp de futbol, s'haurien d'haver declarat les obres d' urgència però no es va fer.

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

Aprovada amb els 9 vots a favor de PP-CiU-Lliga i UMP, 7 vots en contra; Alternativa, PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster.

Els mateixos que s'autoatorguen ajudes de 1200 euros troben que els pollencins han de pagar per 100 euros  per casar-se a l’ajuntament  i 200 euros els no pollencins. Lamentable.

7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de PollençaEs tractar de cedir l´us de la planta de dalt del centre de salut al IBSALUT.

Aprovada per unanimitat

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana.

Aprovada amb els 9 vots a favor de PP,Lliga,CiU i UMP, 5 abstencions de PSOE,PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i els nostres dos vots en contra.

Al mes de març s'ens va presentar un primer esborrany, vam ser l'únic grup que va plantejar esmenes i ens vam reunir amb el redactor de la mateixa. S'han acceptat algunes de les nostres propostes però continuam en contra d'aquest tipus d'ordenances. Li dedicarem un grapat d'articles al tema

9.-  Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears. Aprovada amb l'abstenció de PP-UMP i vot a favor de la resta.

Com va recordar el regidor del PSM, hagués estat bé que l'actual president del PI, en Jaume Font, hagués defensat això quan va ser senador durant sis anys. El batle va fer un discurs contra les mocions supraminicipals dirigint-se als grups de l'oposició... Uns obliden que governen amb el PP i el batle que  a la moció la presentaven seus socis de govern... Esperpèntic

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit   relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears.

Aprovada amb  8 vots a favor d'Alternativa, PSM, Esquerra, Tomeu Fuster, Lliga i CiU, 1 vot en contra del regidor del PP, en David Alonso,  5 abstencións de la resta de regidors del PP i UMP. Vot a favor de la resta de grups

El batle no va dir que hagués donat llibertat de vot a aquesta moció però en David Alonso va mostrar a l'igual que al darrer ple, a la moció del TIL, que la seva opinió  aquests temes és diferent a la resta del grups i que està proper a les posicions d'en Bauzà, Delgado i companyia.

Volem una fira verda

 

Preguntes octubre

Alternativa | 29 Octubre, 2013 09:22 | facebook.com twitter.com

A aquest ple presentam una bona quantitat de preguntes que s'uneixen a les que ja vam plantejar al darrer ple i no es van contestar. Si ens voleu fer arribar precs i preguntes el podeu fer a aquest bloc, al nostre perfil de facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

- A l'anterior ple havia un punt al que es donava coneixement al ple de les resolucions del Batle en matèria de cessaments i nomenaments de, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides respecte àrees de gestió. Aquest punt no s'hauria d'haver posat a aquest ple?

- No hem detectat les noves formes d’actuar de consens i diàleg de l'equip de govern amb l'oposició que CiU va dir que faria a l'entrar a l'equip de govern. Ens poden explicar en que consisteixen aquestes noves formes?

- Segon el batle el canvi del representant de l'oposició a la Junta de govern responia a l'acord amb UMP per l’aprovació inicial del pressupost al mes d'abril. El text d'aquell pacte és prou clar i diu que "es valoraria el canvi previ consens amb la resta de grups" . Es poden explicar els portaveus de PP, Lliga, CiU i UMP  quina valoració van fer per realitzar el canvi? Per què no han complit el seu acord de cercar el consens amb la resta de grup i ni tan sols ha hagut cap tipus de conversa amb la resta de grups. 

- Defensant el que s’ha aprovat a dos plens i al Consell Municipal Escolar, el batle defensarà a l'Assemblea de Batles del 8 de novembre l’oposició a l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües (TIL)? - Com expliquen que un Bé d'Interès Cultural com la fabrica de Can Morató no es trobi al Catàleg de Patrimoni. Els grups que van votar a favor de l'aprovació inicial del catàleg tenien coneixement d'aquest fet?

- Ja s'està fent feina al recurs de reposició que hem presentat els grups de l'oposició contra el decret de Batlia 649,  mitjançant el que els regidors de l'equip de Govern amb dedicació exclusiva, es beneficiaran de que l'Ajuntament els pagui tota una sèrie de despeses de caràcter personal?

- Al ple de juliol el batle va dir que els informes que s'havien de fer respecte a l'auditoria, aprovats per unanimitat al ple de febrer ja es trobaven en marxa. Segon CiU al mes d'agost, fer aquests  informes a la màxima brevetat possible era imprescindible per pactar amb el PP. Ja han passat vuit mesos des de l'aprovació de la moció i tres mesos des de que CIU va entrar a l'equip de govern però continuam esperant aquests informes. Ens poden explicar com és possible aquest retard a un tema tan greu? Ens pot explicar CiU com han pactat  amb el PP sense aquests informes i que encara no s'hagin fet? Ens poden donar una data concreta de realització d'aquests informes?

 

- Hi ha molt de brutor acumulada als torrents del municipi i a llocs com la sèquia de Siller que recull l'aigua de les finques i de la muntanya. Ens poden informar  quines actuacions es pensen fer des de la Conselleria o l’Ajuntament per netejar torrents i sèquies.

 

- Radio Taxi Pollença, de l'Associació de Taxistes, s'anuncia a internet com un servei oficial de l'Ajuntament. Saben que tant a l'Associació com a la Ràdio tenen vetada l'entrada d'una sèrie de taxistes?  Saben que tampoc deixen publicitar-se al taxistes que no pertanyen a l'Associació a les "parades" i la única publicitat que hi ha és la de l'Associació? Si és un servei oficial de l'Ajuntament per què a la seva pàgina només s'utilitzen el castellà i l'anglès? Per finalitzar els demanem que cerquin solucions a tots aquests temes.

- Per què no es va convidar a Mallorca Refugi Pont Romà Presentació del projecte de Turisme Ornitològic a Pollença? Per què no es va fer una convocatòria pública als mitjans de comunicació de l’Ajuntament? A partir d’aquest moment serà l’habitual fer les convocatòries municipals bilingües?

- Què passarà amb el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola? L’obrirà la Conselleria, l’obrirà l’Ajuntament? Quins dies amb qué horari?

- Ens poden informar del conveni de cessió d'ús de material turístic entre l'Ajuntament de Pollença, l'AHP i les VTV?

- Una ciutadana ens ha informat que el passat dijous es foradava sense miraments la volta  barroca de l’església del Convent per penjar una decoració suposam que per la Fira? Només es feia malbé tota la volta sinó que  tots els retaules barrocs s’omplien de pols. Es poden confirmar  la veracitat d’aquests fets i explicar aquesta irresponsabilitat?

- Amb qué criteri i amb qué permís es permet col·locar  exemplars de la publicació gratuïta “auidò!” a aquest Ajuntament al costat de les instàncies?

- Amb que criteri s’ha traslladat a una treballadora (personal laboral des del centre cultural al registre? Són conscients que està ocupant un lloc que correspon a un funcionari? Amb aquest canvi el Centre Cultural de Matí no té cap persona a recepció i al registre el personal laboral no pot compulsar.

- Per què les subvencions  de l’àrea d’esport no inclouen les activitats realitzades en octubre i novembre?

- Quan pensen fer la reunió per valorar el Festival?

- És possible publicar els decrets de batlia a la pàgina de l'Ajuntament? Ens podiam enviar els decrets als regidors?

- Què opina la regidora del Port de Pollença sobre la sol•licitud de
a terrassa i embarcador, formulada per Capuccino Puerto Pollença, S.L.?

- Davant de la residència d'eu moll s'han rebaixat les voreres però no s'ha pintat cap pas de vianants per poder creuar.  Poden pintar o demanar que es pinti aquest pas?

Assistiu de verd a l'inici del ple municipal el dimarts 29 d'octubre a les 19:50. per recordar que continuam lluitant per l'escola pública de qualitat.


 

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dimarts dia 29 dĺoctubre de 2013

Alternativa | 28 Octubre, 2013 00:05 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dimarts dia 29 d’octubre de 2013 a les 20:00 a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

1.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres

Es tracta de autoritzar la instal·lació al domicili particular esmentat d’un ascensor ja que uns dels residents allà està malalt i ja no pot pujar i baixar escales, el problema és que l’edifici és disconforme (no il·legal) ja que no està alineat amb la “reserva viaria” que es va fer desprès i tota modificació hauria d’estar destinada a aquesta alineació, l’actual normativa preveu aquest casos (veure l’informe de secretaria), què s’han d’aprovar a Junta de Govern inicial i per Ple definitivament.

2.-  Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència

Aquesta és per llogar cadireta, resulta que a l’inventari municipal i al registre de la propietat el solar estava inscrit per 2525 metres envers del 9.617 metres reals, per tant s’ha de fer aquestes modificacions a ambdós llocs.

Això implica que la cesió a AFAMA del Centre de Dia s’haurà de fer a un ple extraordinari una vegada aprovat aquest punt.

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca 

A l’any 2018 venç el conveni entre l’Ajuntament i La Caixa d’Estalvis de Pollença, ara s’ha de fer una sèrie de obres de millora entre les que hi ha l’eliminació de barreres arquitectòniques.

El nou conveni tindria una prorroga de 20 anys per el que acabaria al any 2038.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013

Es tracta de traslladar a 7 treballadors de la secció d’esports a obres per motiusd'organització.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Escarrufa, en el moment de presentar a la comissió informativa havia 27.364 euros reconeguts i 131.488 euros sense reconeixer que fa un total 158.832 euros, sembla que a l’informe que se’ns ham eviat avui el reconeixement és de 59.089,93 euros.

Hi ha factures de la SGAE, Cuxach que si estan reconegudes, altres de Mallorca So etc que en Michel ha dit que signaria per responsabilitat, ara també encara hi ha de la fira del foc etc

On no hi ha ningú que vulgui saber res és d’unes factures d’honoraris profesionals per la construcció del Pavelló Cobert al 2002 i emeses el 2009.

Sembla clarament que al pacte de Govern s’ha inclòs liquidar la passada legislatura sense cap tipus d’escàndol.

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils

Ara mateix es paguen 100 euros per casar-se a l’ajuntament amb una bonificació del 100% si un dels nuvis és resident, ara es proposa que es paguin 200 euros amb una bonificació del 50% pels residents

7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença

Es tractar de cedir l´us de la planta de dalt del centre de salut al IBSALUT i que es facin càrreg de les despeses, ara mateix consta com biblioteca municipal i ha de quedar tot just com bé patrimonial.

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana

Es tracta d’aprovar la nova ordenança, ens han comentat que s’han recollit les aportacions dels grups.

9.-  Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears

Es demana un tracte molt millor a la nostra Comunitat Autònoma del Govern Estatal

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit   relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears

Es tracta de rebutjar la nova llei de simbols que s'està tramitant

11. - Propostes/ Mocions d’urgència”


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 Assistiu de verd a l'inici del ple municipal el dimarts 29 d'octubre a les 19:50. per recordar que continuam lluitant per l'escola pública de qualitat.

 

 

Veniu al ple ... La lluita continua per una educaciˇ p˙blica de qualitat

Alternativa | 27 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui és el darrer dia per votar a la CONSULTA CIUTADANA PER L'EDUCACIÓ a nivell estatal. Són dues preguntes sobre les retallades i les polítiques educatives del govern central, on hem de respondre si estam d'acord o no. Votau i compartiu.

DIMARTS 29

 L'Assemblea Educativa de Pollença ens convoca a l'inici del ple municipal, el dimarts 29 d'octubre a les 19:50, per recordar que continua la lluita per l'escola pública de qualitat.


La jornada de vaga del passat dijous 24 d'octubre ha tornat a tenir un seguiment massiu a les illes (76%),amb un suport total de les famílies, i ha escenificat el posicionament ferm dels docents en les seves reivindicacions davant una Conselleria que es nega a negociar. A aquesta situació dramàtica s'hi suma ara el rebuig a la LOMQUE -Llei Wert- que es considera elitista i discriminadora.

A Pollença:

CP JOAN MAS. Només serveis mínims. 90 alumnes.
CP MIQUEL CAPLLONCH. Només serveis mínims. 45 alumnes
CEIP PORT DE POLLENÇA. 7 docents serveis mínims, 8 en vaga i 1 ha fet feina. 15 alumnes.
IES CLARA HAMMERL 9 alumnes. 100 % professors han fet vaga.
CP COSTA I LLOBERA. 39 alumnes.1 docent no ha fet vaga.
IES GUILLEM CIFRE de 46 professors que poden fer vaga han fet vaga 30(65%).

AVUI DIUMENGE

Les amenaces i pressions no han aturat als músics de la Simfònica. Avui a les 19:00 h  concert solidari dels Músics de la Simfònica a benefici de l'Assemblea de Docents, a l'Auditòrium de Palma. Cal que estigui ple a vessar per poder dir ben fort que volem uns governants que ESCOLTIN, i es deixin d'una vegada per totes de propiciar enfrontaments inútils amb la societat que no fan més que desprestigiar dia a dia, minut a minut les institucions a les que representen. Us recordam doncs, que segueixen a la venda les entrades pel concert a les taquilles de l'Auditòrium i també a través de ticketmaster.es
Es poden comprar les entrades tots els dies de la setmana (diumenge inclòs) en el següent horari:DEMATÍ: de 10 a 14 h HORABAIXA: de 16 a 21 hMés informació per a la venda a l'Auditòrium al telèfon:  971 73 47 35

Ara més que mai, passa la informació als teus amics, familiars....

PER UNA CULTURA I EDUCACIÓ DE QUALITAT

DIMECRES 30

ART I RESISTÈNCIA. Un acte insòlit, un acte de resistència d'artistes i docents. Un exemple d'unió de la societat davant la crispació i el descrèdit cap a les institucions. El dia 30, totes i tots a reivindicar la nostra cultura al TRUI TEATRE! http://vimeo.com/77784346

Recordam el vídeo sobre la LOMQE i les revàlides que va fer "Yo Estudié en la Pública. "

 

La Vall

Alternativa | 26 Octubre, 2013 02:06 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

Si senyor,  el dictador encara és a la tomba àulica, i en farà 38 anys aviat; i a la seva gaveta la caverna baueà hi té les arrels ben clavades en poua les seves polítiques més reaccionàries i centralistes. I no diuen que ens faran escaldar més doblers per restaurar-li el mausoleu? Idò ja ho sabeu: com sempre a les Illes, fotuts, banyuts i a pagar el beure…

 

Cal recollir el relleu.

Alternativa | 25 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

  El col·lectiu de funcionaris ha  estat històricament maltractat, acusat de ser un privilegiats. No deixa de ser trist que la resta de la població considerem privilegis unes condicions laborals a la que hauríem d’aspirar tots i  què es vulgui posar  en el mateix sac als funcionaris que als vertaders privilegiats que són la classe política  i les grans fortunes. S’ha volgut vendre la idea de que al nostre país hi ha excés de funcionaris quan les dades diuen que en tenim molts menys que a altres països. També s’ha destacar que els funcionaris no tenen opció de fer “mangarrufes” a l’hora de pagar els imposts  i per tant contribueixen al benestar de la resta de la població.

              Ja fa estona que hi ha una creuada per privatitzar el sector públic sobretot en dos pilars tant fonamentals per l’estat del benestar com són l’Educació i la Sanitat.

              És cert que  el sector públic no es perfecte però la idea de que la solució a allò que funciona malament és la seva privatització és com a mínim simplista. El que s’ha de fer és treballar per millorar la gestió  i fer-lo  funcionar correctament

              Precisament en els moments tan complicats s’ha d’agrair l’exemple que estan donant  els treballadors  de la sanitat i l’educació ( evidentment no sols els funcionaris, més mèrit té encara si cal l’esforç dels interins i d’aquells que no tenen el seu lloc de feina assegurat.)

              És cert que el funcionariat té més facilitat a l’hora de fer vaga que els treballadors del sector privat que corren el risc de perdre els seus llocs de feina, però precisament per això els ciutadans hauríem de lluitar perquè cada vegada hi hagi més treballadors independents que puguin fer front als capritxos dels polítics.

              Ara més que mai, no podem deixar sols als docents i la resta de la població em de recollir el relleu i deixar clar que la l’Educació dels nostres fills no es negociable, cal donar suport ja sigui col·laborant econòmicament o simplement deixant les aules buides de nins/es.  Diuen que lo que no ens mata ens fa més forts,  de moment sembla que el Govern de Bauza no ha  mesurat la proporció de l’atac i ha fet reaccionar a molta gent i fins i tot a provocat malestar en el seu propi partit.  També ens ha donat l’energia per sortir a informar a la gent i a cridar més fort per defensar una educació . Aquesta corrent s’ha d’estendre també per defensar la sanitat i uns serveis socials públics i de qualitat.

              Aquesta crisi ha estat crisi per la gran majoria de la població però no per el club dels milionaris que ha augmentat un 17% a Espanya al darrer any.  El que cal son mesures per redistribuir la riquesa no fer-nos més pobres a tots acabant amb els serveis públics que igualen els nostres drets.

Joan Cifre Cerdà

 

ConvivŔncia i hipocresia (Comissiˇ informativa)

Alternativa | 24 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES GENERALS  prèvia al ple a les 12,30 hores a la Casa Consistorial. Comentam ja alguns punts de la mateixa

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 23 de setembre de 2013

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres)  

3.- Resolució de reclamacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la cessió gratuïta a l’entitat AFAMA d’una part de l’edifici municipal destinat a centre de dia i residència per a persones majors i del conveni regulador

4.- Modificació, si procedeix, de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la plantilla de personal del Pressupost General 2014

6.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdits

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per a la celebració de matrimonis civils

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença

9.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana

Ens ha sorprés que es presenti ara aquesta aprovació inicial, al sue dia ens van dir que es presentaria abans de l'estiu. Al mes de març es vam reunir amb el redactor de la mateixa i li vam fer tota una sèrie de suggeriments, alguns dels qual han acceptat. No obstant també  li vam expressar  el nostre desacord general amb un tipus d'ordenanes a les que es criminalitza un sector molt concret (joves, ambients reivindicatius, alternatives no consumistes).

10.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la revisió de les ajudes socials als càrrecs polítics amb dedicació exclusiva. 

Aquesta moció segurament es retirará en espera de la resposta al recurs de reposició que vam registrar els grups de l'oposició excepte UMP.

11.- Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears

Qué Lliga i CiU que governen amb el PP presentin mocions com aquesta ens sembla una presa de pèl total. A la moció no es cita ni una vegada el PP, es parla dels governs d'en Rajoy d'en Bauzà com si no fossin del mateix partit que el batle amb el que governen. Aquest joc de mostrar una teòrica dissidència amb els que a la realitat es governa, cas de Lliga i Ciu,  o al cas del PP de Pollença amb el seu propi partit a altres àmbits ja cansa i no enganya a ningú més que als propis conversos. 

Contra aquest tipus d'actuacions polítiques si que hauria d'haver una llei de convivència ciutadana.

12.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears

El govern una vegada més s'ha saltat al Consell Consultiu per aplicar una llei que va contra un dret tan bàsic com el de la llibertat d'expressió. 

13.- Varis


Veniu a l'Assemblea d'Alternativa

Alternativa | 23 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres 25 si no hi ha novetat celebrarem la nostra assemblea mensual a can Ramón a les 20:30h. Com a temes principals hi ha els temes del ple i l'organització del nostre segon congrés que farem al mes de novembre.

Les nostres assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que desprem de l'assemblea sopam al mateix lloc

- Som un partit local; tot i tenir la consciencia oberta a l’esdevenir mundial, fem feina a i per Pollença. Alternativa per Pollença és sobirana per si mateixa, sense ordres, polítiques, ni normes imposades des d’alt.

- No som polítics professionals ni aspiram a ser-ho. Els membres d’Alternativa per Pollença no podem ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures consecutives i no podem tenir més d’un càrrec, ja sigui públic o intern. La major part del sou dels nostres regidors és pel partit. A Alternativa per Pollença simplement som un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines.

- Som assemblearis. Un cop al mes la nostra assemblea es reuneix per a tractar els temes que afecten al municipi i els temes relacionats amb el plenari municipal mensual. La nostra assemblea està oberta a tots els ciutadans de Pollença, tothom pot dir la seva i cada persona és un vot. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. Per tant, nosaltres no comptam amb comitès de savis, comitès executius ni coordinadors que decideixen per a tothom, sinó que l’Assemblea, constantment informada i demanada (ja sigui per correu electrònic o per l’assemblea mensual) és el vertader motor d’Alternativa per Pollença.

Necessitam  militants actius, cosa que fa que la militància en aquest partit no sigui tan fàcil com en altres, però que per altre part permet expressar la seva opinió i iniciatives a tots els militants per igual. Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença. 

Així que ja sabeu, si voleu participar d’un partit transparent i participatiu on se vos escolti sincerament, on se vos tengui en compte, on no se vos amagui res i sigueu part d’ell al nivell que vosaltres trieu... estarem encantats de comptar amb vosaltres.

Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web.

 

Que expliquen el TIL als nins angoixats

Alternativa | 22 Octubre, 2013 00:08 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Fa uns dies ens vam reunir amb membres de l'executiva del PP a Pollença; Antònia Mas (la presidenta, i en Toni Martorell. A la reunió també van venir representants del PSOE, els dos partits haviam demanat reunir-nos amb el PP per parlar del conflicte d'educació i no va haver cap problema en fer una reunió conjunta.  

Els membres del PP no van a estar d’acord amb la nostra proposta de que els afiliats del PP, si realment no compartien la forma d'actuar del seu govern a la vaga d'educació,  presentessin públicament una suspensió temporal de la seva militància.  Van argumentar que tan el batle com el PP de Pollença havien estat molt valents al enfrontar-se a en Bauzá en aquest tema... La veritat pensam que no és cap valentia dir en un partit democràtic  el mateix que han dit pràcticament tota la societat balear; docents, famílies, UIB, Tribunal Superior de Justícia, Consell Consultiu... I més tenint en compte que el govern ha incomplit el programa electoral del PP que parlava de consens i lliure elecció de llengua. I no sabem on ha arribat aquesta valentia quan en Carlos Delgado en referència a aquest tema hagi declarat; «A mi no me costa que haya alguien dentro del partido que esté  incómodo»,

Tampoc podem oblidar que a les files del PP de Pollença es troba també na Bel Cerdà, Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de la que depèn l’aplicació activa del TIL i que ha format part del darrers teatres que ha organitzat la Conselleria, als que han denominat negociació. No entenem que si na Bel està tan convençuda de les bondats del TIL no ve a explicar-nos a tots les mateixes.

La presidenta del PP de Pollença sí que es va comprometre a transmetre una sèrie de peticions al PP de Palma i informar-nos de la resposta(de moment no ens han dit res). Les peticions mínimes que vam fer són:

- Un mediador a "la negociació",  la Conselleria s’ha negat reiteradament a acceptar cap mediador, recordem que es va oferir el rector de la UIB, per què des del principi no han tingut cap intenció de negociar com s’ha demostrat.

- Prendre mesures en referència a les vergonyoses declaracions contra els docents dels diputats Aina Aguiló i  Antoni Camps. Contra aquest darrer ja hi ha una querella per part dels docents. Ni un ni altre haurien de ser diputats després dels seus insults i injúries als docents.

- Reunir a la seva comissió d'educació de la que forma part el propi Toni Martorell per intentar trobar solucions al conflicte.

Evidentment som realistes i les bones paraules que vam rebre, són això paraules. El que tenim clar és que el PP és el mateix a Pollença, a Palma i a Madrid i que tots els seus militants són còmplices en major o menor mesura d’imposar una mesura política a les aules que ha provocat el curs més anormal que es recordi, que ha causat  el caos en els centres educatius i la frustració de docents i famílies.

Esperam que si “el tour” que està fent el PP per tots els pobles per explicar el TIL arriba a Pollença ens conviden  a tots els ciutadans, sobre tots als docents i les famílies que estan patint la seva aplicació. Què expliquen als nins angoixats per no entendre les assignatures en anglès que la seva preocupació “són el fillets”

 

 

Conveni amb IB3 (Junta del 17 de setembre)

Alternativa | 20 Octubre, 2013 23:51 | facebook.com twitter.com

Continuam comentant les actes de les Juntes de Govern. A la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades. Evidentment la nostra expulsió de la Junta de Govern a més d'evitar la feina de control directe que fèiam, dificulta aquesta feina de publicació  ja que ara rebrem les actes amb més retard. Cap dels dos partits nous amb representació a la Junta de Govern; UMP i CiU, a pesar de tenir els dos blocs, encara no han publicat res en referència a les Juntes de Govern de les que participen. Avui comentam la Junta de govern del 17 de setembre de 2013, de la que realment hi ha poca cosa destacada a comentar. 

 

Van aprovar les bases específiques que han de regir la constitució d’una borsa d’auxiliars d’administració general i de la convocatòria per poder cobrir les baixes, vacants i les necessitats del servei durant els propers anys.

Van aprovar les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2013 corresponents al període entre 1 de desembre de 2012 i 30 de novembre de 2013.

Van aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears S.A.  per tal d’emetre els informatius diaris de l’emissora IB3 RÀDIO i altres programes que puguin ser d’interès, reduint així el fil musical que s’escolta durant les hores en què no hi ha programació a la ràdio municipal de Pollença i, al mateix temps, per tal que IB3 RÀDIO pugui incloure a la seva graella programes de RÀDIO POLLENÇA que es consideri d’interès per als oients d’àmbit regional

La veritat que en aquest moment els informatius diaris d'IB3 són un exemple paradigmàtic de manipulació. Una pena que una mitjà públic com IB3 s'hagi convertit en un mitjà pagat per tots al servei del PP. Com va recordar a IB3 el sindicat de periodistes de les illes balears a IB3 ràdio amb motiu de la vaga d'educació:

El deure de servei públic que tenen els mitjans de comunicació públics ha tornat desaparèixer a IB3 Ràdio en ocasió de la vaga indefinida d’educació que ha començat avui. A la primera jornada de mobilització s’ha silenciat la veu dels sindicats convocants fins a mitjan dematí. L’informatiu matinal ha inclòs la notícia de la vaga en el tercer bloc de l’emissió, i només amb les declaracions del Govern de les Illes. Els primers butlletins del dematí s’han emès, també, sense la veu de tots els protagonistes de la vaga. IB3 Ràdio tampoc no ha fet cap directe des del punt informatiu del Consolat de Mar, on ha tengut lloc la concentració de milers de treballadors de l’Educació. Pel que fa al programa magazine del matí, El Faristol, el Sindicat de Periodistes ha constatat una tendència continuada a destacar l’opinió del Govern, en detriment a altres agents implicats en la vaga com els professors, els sindicats que els representen o els pares d’alumnes.

El Sindicat de Periodistes de les Illes recorda l’obligació el caràcter de servei públic que han de tenir els mitjans públics i el seu compromís amb tots els ciutadans. Per aquesta raó, han de ser plurals, neutrals, veraços i, en definitiva, democràtics.

 

 

Vaga general d'educaciˇ, dijous 24

Alternativa | 20 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Enllaços i informació sobre la lluita per una educació pública de qualitat.

 -Explicació del'Assemblea de docents sobre l'esperpèntic procés de negociació de la Conselleria d'Educació. LA CONSELLERIA NO VOL NEGOCIAR I S'AMAGA DARRERE EL TIL

- Històrica jornada d'AULES BUIDES a Menorca.

-Vídeos: xerrada explicativa sobre el TIL (tractament integrat de llengües) feta el 2 d'octubre de 2013 a l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (Menorca), a càrrec de Josep Castells, president de la FAPMA (federació d'associacions de pares i mares de Menorca). 

- Si teniu un moment, entrau en aquesta pàgina de facebook i col·laborau amb una foto i fent-la córrer. És una campanya internacional per la nostra causa SOS EDUCATION https://www.facebook.com/pages/SOS-Education/166138660251783?notif_t=fbpage_fan_invite

- Blog on s'aniran recollint les incidències i deficiències als centres educalius de les Illes Balears.  Entrau-hi per fer les vostres aportacions i per informar-vos de com està la situació als altres centres.

Exposició a la galeria d'art Ferran Cano, de Palma, on  es mostraran la major part de les obres d'art que han donat els artistes perquè siguin subhastades i vagin a benefici de la Caixa de resistència de  l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Aquesta subhasta es presenta sota el títol 'Artistes i Mestres van plegats'. Si algun artista vol donar obres seves, ho podrà fer també a partir del dia 21 directament a la galeria Ferran Cano. Podeu veure algunes de les obres a ARTIRESISTENCIA

- El proper diumenge, 27 d'octubre, a les 19.00 h, a l'Auditòrium tendrà lloc un concert benèfic a càrrec de músics de l'Orquestra Simfònica, sota l'organització de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Els beneficis del concert aniran destinats a la Caixa de Resistència de l'Assemblea de Docents

 

- Us demanam que us impliqueu a la VAGA del dia 24 convocada per la Plataforma Estatal per l’Educació Pública,  a les 12:00 concentració a la Conselleria d'educació i a les 18:00  al Passeig del BORN de Palma.

La vaga, la segona que es convoca conjuntament per alumnes, docents i pares després de la celebrada el passat mes de maig, té per objectiu protestar contra la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), una llei  que neix sense el suport de cap grup parlamentari a part del PP, “viola el principi d’igualtat d’oportunitats en impulsar la segregació primerenca a 4t d’ESO” i “supedita l’adquisició de coneixements a una avaluació a final de curs que premiarà la capacitat de memoritzar dels alumnes en comptes de l’autoaprenenatge i la seva capacitat d’anàlisi i d’investigació”.
En paral·lel a la jornada de vaga s'està promovent una consulta per demostrar el rebuig de la ciutadania front les actuals polítiques educatives. La consulta contempla tres preguntes, a contestar sí o no, que fan referència a les retallades en educació, a la LOMCE i a l’atac que aquesta reforma suposa al model d’immersió lingüística . La consulta  es pot respondre a través d’internet, a http://consultaeducacio.blogspot.com.

 

 

 

 

 

 

Sodoma

Alternativa | 19 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió bíblica  i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Lot s’establí a les viles de la planes i va anar parant ses tendes fins a Sodoma. Els governants de Sodoma eren gent enemiga del poble, molt dolenta i pecadora a la presència de Jahvé…

Jahvé, doncs, digué: ”El clam contra Sodoma i Gomorra és molt gran! Llur pecat és ben greu!”…

Abraham s’acostà a Jahvé i digué: De veres que exterminareu l’honrat amb l’embullós, el corrupte i el facciós? Potser hi ha una cinquantena de governants honestos a la vila. Tanmateix els voleu exterminar?… Jahvé respongué: “Si en trob a Sodoma cinquanta de condrets, la perdonaré tota en gràcia d’ells”. Abraham tornà a dir:” Ja sóc ben agosarat de parlar a mon Senyor…però potser n’hi mancaran cinc, als cinquanta. Per cinc exterminareu tota la població?

I Abraham continuà mercadejant amb Jahvé fins que Ell li concedí que si a la vila hi hagués només deu governants honrats perdonaria tota la població.

Tanmateix ni deu n’hagué i Jahvé féu ploure sofre i foc sobre Sodoma i Gomorra…I va destruir aquestes viles i tota la plana amb tots els governants, llurs votants, els habitadors i les plantes de la terra.

 

Vergonyˇs i perillˇs servei d'autobusos

Alternativa | 18 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença demanam a l'Ajuntament que actuï ferment exigint una millora  del deficient servei actual de les línies regulares de la companyia d'autobusos.  Al mes de juliol ja vam expressar aquesta preocupació al ple, però per les continuades queixes que ens arriben per part dels ciutadans no ha hagut cap millora: autobusos  incòmodes, similar als que tenen les grans ciutats, amb pocs seients i molt de lloc per anar drets (hi ha passatgers que van drets des de Palma al Port de Pollença), retards...Una situació vergonyosa i perillosa

_____________________________________________________________

Al ple ordinari de juliol vam fer la següent pregunta:

 Hem rebut queixes de diferents usuaris de la nova companya d'autobusos que s'encarrega de les línies regulares. Tant en el tema de retards com en el de la utilització autobusos  incòmodes, similar als que tenen les grans ciutats amb pocs seients i molt de lloc per anar drets i amb una insonorització  molt pitjor que la que té un bus de distàncies mitges i llargues. Els ha arribat alguna queixa en aquest sentit? Demanaran a la companyia d'autobusos.

La resposta de la regidora de turisme va ser que no els havia arribat cap d'aquestes queixes però que havia altres tipus de queixes bastant més greus (sense especificar quines)  i que des del consorci de transport esperaven la visita del inspector de  la zona... des d'aquell moment no s'ens ha tornat a dir res però hem constatat que la situació als punts que denunciàvem segueix exactament igual.

Al darrer ple vam insistir al tema però no va haver temps per contestar a la nostra pregunta.

És evident que des de que es va canviar la companyia d’autobusos de línia regular enguany ha hagut una degradació del servei que no només ha significat un augment de la incomoditat , sinó que a més a més consideram que es possa en perill als passatgers; fent trajectes com el de Palma- Pollença per l’autopista amb gent de peu i sense cinturons de seguretat. Cal que l'Ajuntament  actuï ferment per exigir un canvi a aquesta situació i que es posin autobusos adients als trajectes a realitzar i al nivell que es suposa a un país desenvolupat.


 

Fotografia de Marc Crespí d'un bus que fa el trajecte  Palma-Inca- Polleça-Port de Pollença; sense cinturons de seguretat, amb gent que fa el trajecte de peu (només té 34 places) amb el perill que suposa una frenada forta, sense lloc per deixar bosses ni objectes personals... Vergonyós!

 

Subministrament d'aigua a la Cala (Junta 3 de setembre)

Alternativa | 17 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Continuam comentant les actes de les Juntes de Govern. A la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades. Evidentment la nostra expulsió de la Junta de Govern a més d'evitar la feina de control directe que fèiam, dificulta aquesta feina de publicació  ja que ara rebrem les actes amb més retard.

Cap dels dos partits nous amb representació a la Junta de Govern; UMP i CiU, a pesar de tenir els dos blocs, encara no han publicat res en referència a les Juntes de Govern de les que participen. Una cosa és parlar de transparència (paraula màgica a les eleccions) i una altra exercir-la.

Avui comentam la Junta de govern del 3 de setembre de 2013 a la que no va assistir el regidor de CiU, en Miquel Ramon.

Fa ja més de tres anys; el 19 de febrer de 2010 es va resoldre l’aprovació del projecte d’instal·lació de la conducció per a subministrament d’aigua potable al nucli urbà de la cala Sant Vicenç pel Coll de Síller. El projecte està subjecte a avaluació d’impacte ambiental. I el tècnic de medi ambient  va realitzar un estudi d’impacte ambiental redactat a dit efecte pel Sr. Antoni March i Vigueret, Llicenciat en  Ciències Ambientals. Ara la Junta va aprovar la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’instal·lació de la conducció per al subministrament d’aigua potable al nucli urbà de la Cala Sant Vicenç pel Coll de Síller

Un tema, com pràcticament tots que fan referència a la Cala Sant Vicenç que s'ha desenvolupat i desenvolupa amb extrema lentitud. A la passada legislatura, al 2008, Alternativa per Pollença ja vam demanar al ple que l'Ajuntament recuperés el subministrament d'aigua.

Igualment fa més d'un any vam demanar que abans de connectar la xarxa d'aigua de la Cala Sant Vicenç calia millorar aquesta ja que es poden multiplicar les fuites i ruptures de la xarxa. També vam demanar que la possibilitat de denunciar a l’empresa concessionària Aigües de Cala Carbó, que s’ha portat els beneficis i tots pagarem la seva mala gestió, entre altres motius, perquè el necessari control municipal al subministrador i "concessionari" ha estat inexistent durant mes de 40 anys ... Els contribuents de Pollença no han de pagar les mancances voluntàries d'una gestió destinada solament a obtenir beneficis, bandejant el degut manteniment i renovació.

- Renova i denunciar. Aigües a la Cala Sant Vicenç

- L'aigua a la Cala

- A la Junta també es van aprovar les bases i la convocatòria per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per import de 3.000 €.

- Es va donar compte del decret de Batlia de requeriment de documentació en relació al procediment de contractació administrativa del servei de treball socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença adjudicada a ATENEU ALCARI,  per un import de 54.600 € (IVA exempt).

 Imatge de la paella mecànica

 

 

 

Endevina endevinalla

Alternativa | 16 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui un article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

A Mallorca hi ha gent curta de gambals, superba i petulant, que, per acabar-ho de confitar, sol ser caparruda, tossuda i intolerant; en tenir poder es torna autoritari i prepotent. Per afegitó renega de la seva terra i poteja el més preuat d’una cultura que no estima i es converteix en mercenari a sou, servil als seus amos forans. No se sap bé si les seves obsessions son fruit d’ignorància o mala llet, o les dues coses plegades. Acostuma a dir mentides a balquena descarada i cínicament, dissimulant les vertaderes intencions, volent fer-nos creure que sant Cristòfol era nan, prenent-nos  per beneïts. No li falta el recolzament  d’externs, d’ alguns alienats pels mitjans de comunicació i d’un grapat de doblerers que controlen el Govern des dels hotels . Embulla  fil, capficat amb un malforjat  TIL, sense escoltar al carrer, ni a cap entès. De l’absolutisme il·lustrat que al manco volia que les decisions tenguessin arrelament en la raó i defensava el “tot pel poble, però sense el poble” , han passat al despotisme ruc i bajoca, hereu del franquisme, “tot pel gran capital, mal sigui en contra del poble”. Podríem seguir donant fites per fer més fàcil l’endevinalla, però ja ni ha prou per poder endevinar de qui estam parlant. Ja ho endevinau? Ben segur que tot-d’una rebotirà dins el vostre cap un nom. I l’haureu encertat, però darrera hi ha tot un escabotell escolans que li fan la barbeta i són “la lepra”  (com digué el papa Francesc) del Govern i podeu anar afegint noms d’amics de barret empernats a la cadira que les dóna unes mal guanyades sopes. Ases amb ases s’entenen. “Guarda-vos de polls entrats en costura”.

 Albercocs i cireres

 

Albufereta, autobusos, circ...

Alternativa | 15 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 El darrer ple ordinari va finalitzar passades les 00:00 sense arribar als precs i preguntes. Aquests són alguns precs i preguntes que haviem presentat per escrit.

Vam presentar diferents preguntes en referència a les retallades que han afectat la Reserva Natural de l'Albufereta:

A. Ha estat informat l'Ajuntament sobre el cessament de la directora de la Reserva Natural produït el passat 18 de juliol?.

B. Ha estat informat l'Ajuntament de la supressió de la plaça de director/a de la Reserva Natural la qual s'ha unificat sota la del director del Parc Natural de s'Albufera, amb tot el que això suposa?.

C. Considerant que dins enguany no s'ha convocat cap reunió de la Junta Rectora de la Reserva (quan el seu reglament n'estableix una dins el primer trimestre de l'any), ha demanat l'Ajuntament a través de la seva representant la convocatòria de la mateixa?

D. Vist que la Conselleria de Medi Ambient, hores d'ara, no ha presentat la memòria del 2012 ni el pla d'actuacions pel 2013, ha efectuat l'Ajuntament cap demanda o queixa al respecte? 

- Continuam rebent múltiples queixes de diferents usuaris de la nova companya d'autobusos que s'encarrega de les línies regulars (retards, utilització de autobusos urbans... ) Al ple de juliol ens van dir que feien feina sobre el tema ens poden dir que han fet i que pensen fer a aquest tema.

Un tema pel que ja vam demanar en juliol, del que continuam rebent  queixes  i sobre el que encara no hem obtingut resposta

- Aquest estiu s'ha instal·lat al Port de Pollença el Circ Alegria al qual havia un espectacle amb cussets i oques i es va passejar un caiman cobrant per fer-se fotografies amb el mateix. Es poden explicar les regidores responsables per què van deixar incomplir el que s'havia acordat a aquest ple ? Què mesures vam prendre quan els vam denunciar el tema? Han obert qualque expedient? Van comprovar que el Circ tenia tots els papers en regla? Què pensen fer en un futur per què no es torni a repetir aquest tema?

Esperam veure que es va fer a aquest tema al qual sembla que el govern no ha estat capaç de fer complir el que vam acordar al ple (un clàssic aquesta legislatura).

-Per qué el senyor batle no va col·locar el cartell preceptiu a l'obra major de la seva casa al carrer Colom 11? S'ha obert ja el corresponent expedient d'infracció? S'ha tingut en compte l'article 34.1: Quan en el fet concorri alguna circumstància agravant, la sanció s'imposarà en el grau màxim. Es consideraran circumstàncies agravants:
a) Haver-se prevalgut per cometrer-la de la titularitat d'un ofici o càrrec públic.

 Esperam que el batle doni les explicacions corresponents al ple. Veure sobre el tema l'article "A un país normal dimitiria"

- Podien retirar els contenidors de reciclatge que hi ha davant el carrer Roger de Flor nº 5 del Port de Pollença? A principi d'agost vam enviar alternatives per col·locar aquests contenidors al gerent d'EMSER a més a més li vam fer veure que a pocs metres, al carrer Elcano hi ha altres contenidors de reciclatge. No vam obtenir resposta i igualment el ciutadà que per escrit va presentar la mateixa petició tampoc ha obtingut resposta. Per què no s'ens ha donat resposta ni a nosatres ni al ciutadà citat?

 Una queixa que ens ha fet arribar un particular i que j'haviem comentat al bloc.

- Per què han substituït al personal municipal que esquitxava els camins per empreses privades? Han pres alguna mesura per reduir la utilització d'herbicides?

No només no s'ha avançat a la moció aprovada al ple sinó que dona la impressió que anam cap a enrere.

 

 

Recurs de reposiciˇ contra el decret d'autoajudes

Alternativa | 14 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Els grups d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits hem presentat un recurs de reposició demanant que es declari nul de ple dret, s'anul·li o es revoqui conforme a allò que millor pertoqui en dret el decret de Batlia 649  mitjançant el que els regidors de l'equip de Govern amb dedicació exclusiva (el batle, la Sra. Maria Petra Buades i el Sr. David Alonso), es beneficiaran de que l'Ajuntament els pagui tota una sèrie de despeses de caràcter personal. Es tracta de despeses mèdiques (dentista, pròtesis, ulleres i similars...) fins a un màxim de 1.200 € anuals i altres despeses com el pagament d'estudis de familiars directes sense cap límit de despesa.

La justificació que ha donat el batle de que ells són iguals als funcionaris o al personal laboral de l'Ajuntament és patètica. Els arguments dels seus socis de govern del PI dient que no és un augment de sou i que els no les poden demanar... demostren que ja començam amb un joc que coneixem molt bé de passades legislatures; si un partit del suposat equip de govern fa una cosa malament l'altre li dona suport, però diu que no és cosa seva.... Han oblidat molt ràpidament les paraules que van escriure en agost per justificar el pacte:

"...creim que en els moments de crisis econòmica, social i política que vivim en l’actualitat, la política i els polítics, cal que realitzin un esforç extra en la seva tasca , un esforç de generositat..." 

L'arbitrarietat del recurs resulta palmàriament contradictòria amb la necessària política de reducció de la despesa a l'Ajuntament que han suposat un esforç per part del personal al servei de l'Ajuntament.

Com consta en l'advertiment in voce recollit en el decret, les “meses” negociadores no tenen competència de decisió sobre els membres electes de la corporació, ja que aquests no tenen la condició d'empleats públics. Per tant en cap cas no es pot “fer extensiu” un l'acord sobre prestacions socials recollit en el text articulat sobre les condicions generals de treball dels funcionaris i el text del conveni col·lectiu del personal laboral a uns altres col·lectius als que aquests règims no els són d'aplicació.

En qualsevol cas la determinació de les condicions en que es remunera la feina del personal eventual i membres de la corporació és competència del Ple, i no poden ser modificades mitjançant un Decret de Batlia, com s'ha fet en aquest cas, conforme l'article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Per tot l'indicat consideram que l'anomenat Decret 649 s'ha de declarar nul de ple dret per manifesta incompetència de l'òrgan que ha resolt, ja que hauria de ser el Ple.

 Articles anteriors:

- S'autoajuden per decret.

- PP-PI d'esquenes al ple 2.


 

 

Conflicte, negociaciˇ, LOMQUE...

Alternativa | 13 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A partir d'aquest diumenge i mentre el conflicte a l'educació no s'hagi resolt publicarem enllaços i informació en referència al mateix.

-L'Assemblea de docents ha publicat la realitat del procés de negociació:

 Aquesta setmana el Partit Popular ha aprovat al Congrés la LOMQUE  en solitari i d'esquena a la comunitat docent, igual que el TIL a les Illes Balears. S'estigui d'acord o no amb la LOMQUE i amb el TIL (nosaltres estam en contra), és inadmisible que es facin decrets i lleis educatives sense consens i sense tenir en compte a la comunitat educativa. 

La LOMQUE  a l'igual que el TIL lleva als pares el poder decisori als consells escolars. És sexista, perquè legitima la separació d'aules per sexe. És excloent perquè no compensa les desigualtats, sinó que les incentiva. És mercantilista i censura els continguts, perquè només preveu la sortida laboral dels alumnes i dicta els continguts. A més, pretén que el castellà sigui l'única llengua vehicular a les escoles. Això sí, pretén enfortir l'assignatura de religió que, curiosament, no es pot fer en anglès. 

Contra la LOMQUE ja hi ha convocada una aturada a tota la comunitat educativa de l'Estat el proper dijous 24 d'octubre. 

 Aquesta imatge ens l'ha regalat a tota Pollença en Dídac Martorell Paquier,  la podeu utilitzar, difondre... La lluita continua

 

 

 

Enemics

Alternativa | 12 Octubre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail
 
Plany a la vora de Sa Riera:

Els nostres enemics no tenen aturall,
si no ens potegen el costellam
ens peguen amb un mall
o ens claven el banyam

Perquè, Bauçà, fas tanta guerra al català?
D’odi al català, Wert estàs cobert?
Raxoy, és que el català et fa oi?

I així, amb molta alegria
Els seguidors del Claudillo
la mos fiquen cada dia
 
 
 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb