URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dimarts dia 29 d’octubre de 2013

Alternativa | 28 Octubre, 2013 00:05 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple a celebrar el proper dimarts dia 29 d’octubre de 2013 a les 20:00 a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

1.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres

Es tracta de autoritzar la instal·lació al domicili particular esmentat d’un ascensor ja que uns dels residents allà està malalt i ja no pot pujar i baixar escales, el problema és que l’edifici és disconforme (no il·legal) ja que no està alineat amb la “reserva viaria” que es va fer desprès i tota modificació hauria d’estar destinada a aquesta alineació, l’actual normativa preveu aquest casos (veure l’informe de secretaria), què s’han d’aprovar a Junta de Govern inicial i per Ple definitivament.

2.-  Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència

Aquesta és per llogar cadireta, resulta que a l’inventari municipal i al registre de la propietat el solar estava inscrit per 2525 metres envers del 9.617 metres reals, per tant s’ha de fer aquestes modificacions a ambdós llocs.

Això implica que la cesió a AFAMA del Centre de Dia s’haurà de fer a un ple extraordinari una vegada aprovat aquest punt.

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca 

A l’any 2018 venç el conveni entre l’Ajuntament i La Caixa d’Estalvis de Pollença, ara s’ha de fer una sèrie de obres de millora entre les que hi ha l’eliminació de barreres arquitectòniques.

El nou conveni tindria una prorroga de 20 anys per el que acabaria al any 2038.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013

Es tracta de traslladar a 7 treballadors de la secció d’esports a obres per motiusd'organització.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Escarrufa, en el moment de presentar a la comissió informativa havia 27.364 euros reconeguts i 131.488 euros sense reconeixer que fa un total 158.832 euros, sembla que a l’informe que se’ns ham eviat avui el reconeixement és de 59.089,93 euros.

Hi ha factures de la SGAE, Cuxach que si estan reconegudes, altres de Mallorca So etc que en Michel ha dit que signaria per responsabilitat, ara també encara hi ha de la fira del foc etc

On no hi ha ningú que vulgui saber res és d’unes factures d’honoraris profesionals per la construcció del Pavelló Cobert al 2002 i emeses el 2009.

Sembla clarament que al pacte de Govern s’ha inclòs liquidar la passada legislatura sense cap tipus d’escàndol.

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils

Ara mateix es paguen 100 euros per casar-se a l’ajuntament amb una bonificació del 100% si un dels nuvis és resident, ara es proposa que es paguin 200 euros amb una bonificació del 50% pels residents

7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença

Es tractar de cedir l´us de la planta de dalt del centre de salut al IBSALUT i que es facin càrreg de les despeses, ara mateix consta com biblioteca municipal i ha de quedar tot just com bé patrimonial.

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana

Es tracta d’aprovar la nova ordenança, ens han comentat que s’han recollit les aportacions dels grups.

9.-  Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears

Es demana un tracte molt millor a la nostra Comunitat Autònoma del Govern Estatal

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit   relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears

Es tracta de rebutjar la nova llei de simbols que s'està tramitant

11. - Propostes/ Mocions d’urgència”


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 Assistiu de verd a l'inici del ple municipal el dimarts 29 d'octubre a les 19:50. per recordar que continuam lluitant per l'escola pública de qualitat.

 

 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb