URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

ôDiners, savi fan tornar lĺhom oratö

Alternativa | 31 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui  un article d'en  Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

“Diners, savi fan tornar l’hom orat”

Qualsevol diagnòstic de la realitat tant a Espanya com al món ens diu a les clares que la riquesa està  mal distribuïda. I no sols això, sinó també ens diu que la desigualtat creix a marxes forçades. Bé, idò, el més probable és que els nous eurodiputats, encarregats de posar remei a aquest injust i sinistre desgavell no facin gaire per sortir d’aquest andarivell. Ans al contrari, ells seran dels que es posaran al cap damunt del privilegiats dins l’escala de la desigualtat. Mirau si els guanyen dolços: Cada eurodiputat cobra d’arrancada 6.250€ nets , més 304€ per dia d’assistència  (ja m’explicareu per quines cinc-centes no va inclosa la assistència dins el sou), afegiu a més 4.300€ mensuals per despeses d’oficina. Total les ve a sortir una mesada d’uns 17.000€ i per afegitó 20.000€ anuals per contractar personal d’ajuda.

El parlament europeu ens  costa 1.756 milions d’euros. Idò que vos pensàveu!. La majoria dels  eurodiputats ben aviat trabucaran el cap si el tenien condret,  enlluernats amb els duros que cobraran, podran  presumir de cames primes, faran amics de barret i seran s’escala d’encortinar dels mercats financers i es faran enfora de la realitat dels que els han votat i han de basquejar-se el pa de cada dia pel bec. Ja se sap, el que poc t’atany, poc te plany; així sol succeir, el farts no coneixen els dejuns i mal d’altres rialles són.

Com deia Anselm Turmeda ja fa set segles:

Diners fan vui al món lo joc

e fan honor a molt badoc

a qui diu ¨no¨ fan dir-li ¨hoc¨

Vejats miracle!.

Ells votaran la moderació salarial i retallades pels altres, però ben alerta a prendre la mateixa purga; no hi ha cap boig que apedregui les seves teulades. Benvingudes les excepcions a aquest desveri, i alguna n’hi ha; emperò poquetes, i ja se sap, “darrera  un emperò, no hi ha res de bo”.

 

Ferran Aguiló.  Sobre les eleccions europees

 

 

 


SÝ a la participaciˇ ciutadana als espais p˙blics i suport a Jaume Sastre

Alternativa | 30 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple

Estam molt satisfets per l'aprovació de la nostra moció,  també signada per PSOE, PSM i Esquerra, per obrir a la participació ciutadana la decisió final sobre els usos dels espais públics. Ha tingut els vots de tots els grups excepte del PP que s'han abstingut. Ara cal fer feina de valent per complir la moció començant per la peixateria-quarter de la Plaça de Pollença.

També estam satisfets amb l'aprovacióla de la moció, que haviam signat, de suport a la vaga de fam per a l'educació d'en Jaume Sastre. Ara com va dir en Miquel Àngel d'Esquerra cal que el batle es possi immediatament en contacte amb el president Bauzà per demanar-li seny. En Jaume Sastre comença avui el seu 23è dia de vaga de fam i j aha perdut 15 kg.

1.- Pressa de possessió de la Sra Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

A la fi les regidores de la Lliga van prendre possessió del seu càrrec, d'aquesta forma tenim un equip de govern PP-PI (CiU més Llliga) amb una amplia majoria que no respon al que van votar els ciutadans. Ara cal veure com es farà el repartiment d'àrees al nou equip de govern i si hi haurà qualque canvi dins els acords de govern donat la igualtat de regidors entre els partits governants (5-5) que abans no existia.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP (11) i vots en contra d'Alternativa, PSOE, PSM I Esquerra (6) 

l’enllaç podeu consultar tota la informació d’Intervenció que tenim sobre el ple; informes pressupost, al·legacions....

Només han recollit parcialment algunes al·legacions que ha presentat el Comitè d'Empresa i no han acceptat les al·legacions que hem presentat PSOE, PSM i nosaltres a més de la Plataforma Pro camins públics oberts.

Vam recordar que la majoria de les nostres al·legacions fan referència a acords aprovats al ple, i que és una burla a la democràcia no executar el que han aprovat la majoria de representants del poble.  Aquesta no és la forma de dignificar la democràcia.

També vam demanar per l'informe, que s'ens havia dit que s'ens enviaria, en referència a l'al·legació de la Plataforma Pro Camins Públics i no ens ha arribat abans del ple. 

Respecte a l'aprovació inicial també ha hagut unes modificacions per part de l'equip de govern; canvis dels llocs de feina de l'àrea d'esports a l'àrea d'obres i es dota amb 12000 euros a les associacions culturals del municipi (1000 euros per associació). 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm. 4/2014/INT)

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, i UMP (11) i abstenció d'Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra (6) 

Aquestes inversions s’han de fer per separat a causa dels límits pressupostàris possats pel govern estatal del PP. (a l’enllaç teniu l’informe de l’interventor que explica el tema) :

Asfaltat vies Públiques 300.000 €

Obres Aparcament  Port 40.000 €

Obres Adequació Centre Cultura 150.000 €

Millores infraestructuras Cala sant Vicenç 200.000 €

Obres Ca les Munnares 200.000 €

Adquisició equips informàtics 50.000 €

Teulada Centre Cultural M. Capllonch170.000 €

Enllumenat Públic  300.000 €

Obres vestuaris Poliesportius  120.000 €

TOTAL 1.530.000,00 

 Estam d'acord amb la necessitat de la majoria d'aquests inversions però també hem de dir que és una pena que no s'hagi fet amb més temps i que s'hagi obert un procés de participació ciutadana per alguna d'aquestes partides. Vam demanar que hagi diàleg i reunions amb el grups de l'oposició per parlar del projecte de millores infraestructures de la Cala Sant Vicenç.

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 2/2014/INT)

 Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, i UMP (11) i abstenció de PSOE, PSM i Esquerra (4) i els nostres dos vots en contra. 

El podeu veure a l’enllaç factures amb qualque tipus d’irregularitat. Per exemple na factura és de jardineria que fa anys que demanam que es regulartizi i fa anys que ens diuen que el faran...

 A la legislatura passada ja es va fer feina per regularitzar la contractació del manteniment de jardins, una feina que dorm a un calaix... Mentre no observem una voluntat real de regulartizar totes les contractacions irregulars votarem en contra d'aquests reconeixements.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual   

Aprovada amb l'abstenció d'UMP i la resta a favor

Hi ha pressupostats 3000 euros, mai s’han esgotat per què molta de gent no les demana.

És fonamental que hi hagi més informació i difusió d'aquestes subvencions. UMP va argumentar que calia també subvencionar el castellà com si aquest es trobés en perill. 

7.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

A l’anterior legislatura l’interventor va enviar a l’Agència Tributària una sèrie d’expedients d’infracció urbanística per cobrar-les, això significava que pagarien un 20% de recàrrec . Ara han pagat la infracció i s’han reclamat els expedients a l’Agència. El batle va justificar aquesta actuació amb que les coses es feien pitjor al passat, que ara se cobraria un 5% als que no pagassin puntualment les infraccions...

Pensant que no es pot justificar de cap de les formes perdonar uns recàrrecs d'entre un 10 i un 20% a ciutadans que una vegada acabat el període voluntari de pagament no havien pagat... I quatre mesos després seguien sense pagar.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL”, per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient Obres núm. 575/13).

Aprovat amb l'abstenció del PSM 

Un tema tècnic amb tots els informes a favor .

9.- Ratificació si procedeix de la resolució de Batlia núm 489 de 16 de maig de 2014.

 Aprovat per unanimitat.

Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra una reclamació per una infracció urbanística.

10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

  Aprovat per unanimitat

Conveni fins l’any 2019 per la recollida selectiva , en principi no hi ha canvis sustancials respecte a l'anterior conveni.

11.- Aprovació, si procedeix de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació d’incapacitat temporal dels empleats públics i permisos addicionals per festius.

   Aprovat per unanimitat

El tema dels complements l’haviam demanat a Alternativa fa uns quants plens; es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d'incapacitat temporal per intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions.

El tema dels permisos és que al 2014 dos dies festius  nacionals coincideixen en dissabte i també l'1 de març festa de les Illes, per això es concedeixen dos dies addicionals de permís retribuït.

Agraïm que s'hagi solucionat el tema dels complements, hem demanat si podia ser retroactiu però no pot ser.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3.

Aprovada per unanimitat

La decisió de la nova coordinadora lingüística d'IB3 d'imposar els articles salats als informatius de la cadena no té cap fonament científic, creant un conflicte que no existia.

El batle va desviar el tema i és que és realment complicat estar a un partit que fa aquests atacs irracionals i sense sentit contra el català.

El PSOE retira la seva moció de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca per centrar-la en Pollença.

    14.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM- EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics
 
Aprovada amb l'abstenció del PP i vot a favor de la resta de grups. 

La nostra moció ja explicada. Hem aprovat que l'Ajuntament pressuposti i realitzi un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics existents encara sense definir: el futur edifici del solar de la peixateria i quarter, el bar Katy, Puig de Santuïri, per tal d'incorporar-los als projectes definitius.

15.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, A,PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació

 Aprovada amb el vot en contra d'UMP, l'abstenció del PP i vot a favor de la resta de grups. 

El ple ha mostrat el seu suport i solidaritat amb una persona que està posant en perill la seva salut simplement perquè el president del govern és totalment incapaç d'asseure's a negociar amb els docents.

Només es van contestar a dues preguntes de les que haviem registrat al ple d'abril.

 

 

Ordre del dia ple de maig

Alternativa | 29 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari de maig a celebrar avui  les 20:00 hores a la Casa Consistorial.

l'enllaç podeu trobar les diverses propostes que es tractaran a la sessió plenària d'avui

1.- Pressa de possessió de la Sra Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

Les sustitutes de na Malena i en Tomeu, de la Lliga prenen possessió a aquest ple.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

A l’enllaç podeu consultar tota la informació d’Intervenció que tenim sobre el ple; informes pressupost, al·legacions....

A la Comissió Informativa PP&PI  ja van anunciar que no acceptaven cap de les nostres al·legacions.

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm. 4/2014/INT)

Aquestes inversions s’han de fer per separat a causa dels límits pressupostàris possats pel govern estatal del PP. (a l’enllaç teniu l’informe de l’interventor que explica el tema) :

Asfaltat vies Públiques 300.000 €

Obres Aparcament  Port 40.000 €

Obres Adequació Centre Cultura 150.000 €

Millores infraestructuras Cala sant Vicenç 200.000 €

Obres Ca les Munnares 200.000 €

Adquisició equips informàtics 50.000 €

Teulada Centre Cultural M. Capllonch170.000 €

Enllumenat Públic  300.000 €

Obres vestuaris Poliesportius  120.000 €

TOTAL 1.530.000,00

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 2/2014/INT)

El podeu veure a l’enllaç factures amb qualque tipus d’irregularitat. Per exemple na factura és de jardineria que fa anys que demanam que es regulartizi i fa anys que ens diuen que el faran...

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual   

Hi ha pressupostats 3000 euros, mai s’han esgotat per què molta de gen no les demana.

7.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

A l’anterior legislatura l’interventor va enviar a l’Agència Tributària una sèrie d’expedients d’infracció urbanística per cobrar-les, això significava que pagarien un 20% de recàrrec . Ara han pagat la infracció i s’han reclamat els expedients a l’Agència. El batle va justificar aquesta actuació amb que les coses es feien pitjor al passat, que ara se cobraria un 5% als que no pagassin puntualment les infraccions...  En aquest moment no tenim la documentació sobre el tema.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL”, per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient Obres núm. 575/13).

Un tema tècnic amb tots els informes a favor .

9.- Ratificació si procedeix de la resolució de Batlia núm 489 de 16 de maig de 2014.

Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra una reclamació per una infracció urbanística.

10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

Conveni fins l’any 2019 per la recollida selectiva , en principi no hi ha canvis sustancials respecte a l'anterior conveni.

11.- Aprovació, si procedeix de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació d’incapacitat temporal dels empleats públics i permisos addicionals per festius.

El tema dels complements l’haviam demanat a Alternativa fa uns quants plens; es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d'incapacitat temporal per intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions.

El tema dels permisos és que al 2014 dos dies festius  nacionals coincideixen en dissabte i també l'1 de març festa de les Illes, per això es concedeixen dos dies addicionals de permís retribuït.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3

Moció que no es va poder discutir al darrer ple.

13.- Moció presentada pel grup municipal PSOE de reforç de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca .

Es demana millorar el transport públic, una cosa més que necessària.

14.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM- EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics

La nostra moció ja explicada ahir

15.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, A,PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació

Esperam que el ple mostri el seu suport i solidaritat amb una persona que està posant en perill la seva salut simplement perquè el president del govern és totalment incapaç d'asseure's a negociar amb els docents.

 

 http://blocs.mesvilaweb.cat/JaumeSastre/page/1

https://www.facebook.com/vagadefamjaumesastre?fref=ts

 

Assemblea oberta i mociˇ sobre participaciˇ ciutadana

Alternativa | 28 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui  a les 20:00 hores a la Sala de Conferències del Claustre (s'entra pel carreró del Centre de Dia) feim una assemblea oberta per parlar de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA, vos animam a venir i a aportar la vostra opinió i les vostres idees. A l'assemblea vendrà en Miquel Àngel March de la plataforma "Un tentol per a la pescateria" per explicar-nos les peticions de la plataforma. Es tracta, com ja hem dit en una altra ocasió, de participar activament, de crear base i organització popular; es tracta en definitiva de, entre tots, construir l'Alternativa.

 Partim de la idea que la participació ciutadana és un tema transversal i fonamental en el model de política que perseguim i que la participació ciutadana no es pot reduir a una àrea de l'Ajuntament que ningú sap ben bé a què es dedica, ni a paraules buides i cops d'efecte quan el govern vol legitimar una actuació. La implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys i cal un nou model polític de democràcia més participativa.  A aquest mateix blog podeu trobar un bon article sobre Democràcia Participativa. A Alternativa consideram que seria molt positiu per la cohesió social que entre tots (polítics, tècnics, entitats, veïns) decidíssim de manera participada quins volem que siguin els usos dels espais públics, per tal d'incorporar-los al projecte definitiu.

Relacionat amb aquest tema al ple d'aquest dijous presentam una moció, signada també per PSM i Esquerra, que ja vam presentar la passada legislatura i que va ser rebutjada. Veure article Gestió participativa dels espais En aquell moment l'edifici que era al centre del debat sobre el seu ús era el Miquel Capllonch del Port de Pollença, també parlavam a  la moció de la pescateria i el quarter ( en aquell moment  parlaven de fer un centre interpretatiu de la Serra de Tramuntana), de Can Llobera, on sembla que els usos ja estan definits (bàsicament arxiu i biblioteca) el Puig de Santuïri, que es va cedir una part a l'associació de caçadors però la resta segueix molt  desaprofitat.. Ara podem afegir el bar Katy.

Al 2007 vam convidar a Marc Parés i Franzi que ens van explicar com havien fet al seu poble Figaró-Montmany  processos de participació ciutadana concrets com els Pressupost Participatius i els usos de l’antic Casino del poble amb un procés de tres fases:

1.- Informació de les limitacions i condicionaments dels espais, considerant  tres punt bàsics (garantir la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat).

2.- Realització de tallers de participació per la reflexió i debat de les propostes dels ciutadans, les associacions i l'Ajuntament, sistematitzant la informació recollida, fent anàlisis de les propostes realitzades i de la seva viabilitat tècnica i econòmica.

3.- Decisió per consens de l'ús dels espais amb tots els agents que s'han implicat al procés.

Veure articles:

- Participació ciutadana

- Usos espais públics

 A Pollença en més d'una ocasió els veïns han demanat la seva participació en la definició dels espais públics. Ara, per exemple, un grup de ciutadans  han demanat un «tèntol» per a la pescateria per pensar i per obrir a la participació ciutadana l'ús  d'aquest espai.

A la nostra moció demanam que l'Ajuntament pressuposti i realitzi un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics existents encara sense definir:  el futur edifici del solar de la peixateria i quarter, el bar Katy, Puig de Santuïri, per tal d'incorporar-los als projectes definitius.

 

A continuació la moció

 (Segueix)

Situaciˇ actual dels lloguers d'estiu apartaments no turÝstics

Alternativa | 27 Maig, 2014 00:05 | facebook.com twitter.com

Informe sobre la situació dels lloguers de curta durada en habitatges sense autorització administrativa per a usos turístics
(Abajo en castellano) 

Advertiment

El contingut d'aquest informe no afecta a Apartaments Turístics ni a les Estades Turístiques Vacacionals (ETV) efectuades en immobles amb l'autorització administrativa corresponent.

Antecedents

La darrera modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) 04/2013 de 4 juny deixa en mans de la legislació autonòmica els lloguers d'habitatges per a ús immediat i de curta durada, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara endavant CAIB), la Conselleria de Turisme s'ha “autoasignat” les competències en aquest tipus d'arrendaments quan pot ser no hauria de ser així, de fet a la CAIB, a diferència de la Comunitat Valenciana i Catalunya no hi ha cap Llei Especial que articuli i reglamenti aquest tipus d'arrendaments.

Llei Turística.

Article 3. Conceptes i definicions.

A l'efecte de la present llei s'entén per:
a) Turisme: les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i estades
en llocs diferents als del seu entorn habitual, qualsevol que sigui la seva finalitat i per
períodes temporals determinats. Inclou la combinació d'activitats, serveis i indústries que completen l'experiència turística, tals com a transport, allotjament, establiments de restauració, tendes, espectacles, oferta d'entreteniment, oci i esbarjo i altres instal·lacions per a activitats diverses.

Segons aquesta definició que fa l'última Llei Turística aprovada a la CAIB fins als temporers que vénen a treballar “la temporada” són turistes, per tant aquesta definició tan àmplia deixa molts dubtes a l'hora d'engegar-la.

Article 28. Activitat clandestina i oferta il·legal.

2. Es prohibeix la utilització de denominacions de qualsevol activitat turística que puguin induir a error sobre la classificació, les categories o les característiques de l'activitat.

Es prohibeix que els allotjaments no inscrits en els registres d'empreses, activitats i establiments turístics utilitzin les denominacions «vacacional», «turística» o similars.

En concret per a l'apartat 2 de l'Article 28, Alternativa per Pollença es va posar en contacte telefònicament amb el  “Defensor del Pueblo” per si una Llei podia restringir l'ús de paraules del diccionari, la resposta de el “Defensor del Pueblo” va ser que aquesta reclamació haurà de fer-se una vegada publicat el Reglament d'aquesta Llei, cosa que a dia d'avui no ha ocorregut, des d'Alternativa per Pollença tenim molts dubtes sobre la constitucionalitat d'aquest article.

3. Es consideren oferta i activitat il·legal la publicitat o la comercialització d'estades turístiques en habitatges, de les previstes en aquesta llei, no inscrites i que no compleixin els requisits que s'estableixen en el capítol IV del títol III d'aquesta llei.

Sobre el paper estades turístiques són les que efectuen els establiments turístics, sobre els apartaments que ens ocupa aquest informe si no es donen serveis no són estades turístiques en aquest aspecte, aquests serveis poden ser, neteges (amb els inquilins en contracte en vigor, no d'entrada i sortida), lots de benvinguda, llibres d'informació, etc. detallats al

Article 51. Serveis turístics.

1. El comercialitzador d'estades en habitatges per a ús vacacional haurà de garantir, amb  l'objecte de facilitar l'estada, la prestació directa o indirecta dels següents serveis:

a) Neteja periòdica de l'habitatge.
b) Roba de llit, llenceria, parament de casa en general i reposició d'aquests.
c) Manteniment de les instal·lacions.
d) Servei d'atenció al públic en horari comercial.

Donar serveis dels detallats a dalt senyala a l'apartament com a turístic, a pesar que l'apartat “b” creiem que no correspon, ja que es dóna en tot tipus d'arrendaments.

I malgrat tenir un nombre d'article inferior a l'anterior és el que més problemes pot donar a l'hora de demostrar si el lloguer és turístic o no.

Empreses comercialitzadores d'estades turístiques en habitatges

Article 49. Concepte.

Són empreses comercialitzadores d'estades turístiques en habitatges les persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús d'habitatges que, tenint la disposició i la configuració d'un habitatge unifamiliar aïllat o parellada, en principi ideada per a ús residencial, presten serveis d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial que té l'habitatge en les condicions establertes en la present llei i en les seves disposicions de desenvolupament.

Aquí es refereix a les EVT (“villas”)

Article 50. Comercialització.

1. Es podran comercialitzar estades turístiques de curta durada en habitatges unifamiliars sempre que es porti a efecte pel seu propietari o per mitjà d'operadors o qualsevol dels canals de comercialització turística i sempre que s'ofereixi amb els serveis turístics al fet que es refereix l'article següent.

No confondre's, es refereix a les EVT.

2. Sense perjudici de l'apartat anterior, s'entendrà que hi ha comercialització d'estades turístiques en habitatges quan no es pot acreditar, d'acord amb la normativa aplicable, que la contractació efectuada sigui conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, rústics o una altra llei especial.

3. Les estades que es comercialitzin turísticament hauran de consistir en la cessió temporal del dret de gaudi i gaudi de la totalitat de l'habitatge per períodes de temps no superior a dos mesos.

Aquests dos paràgrafs són la clau de tot, vegem

El paràgraf “3” ja ens indica que els lloguers turístics són de durada inferior a dos mesos, i el paràgraf “2” que en l'avantprojecte d'aquesta Llei incloïa el terme “documentalment” que va desaparèixer en publicar-se la Llei definitiva ens deixa una mica ambigu el terme però a la mercè de la Conselleria de Turisme, vegem el perquè.

Normalment un lloguer turístic es realitza mitjançant un contracte d'intermediació d'una agència de viatges, comercialitzadora d'estades, etc, els arrendaments urbans es protocol·litzen amb un contracte de lloguer entre propietari i inquilí i haurien de contenir obligatòriament, la constitució de la fiança i el seu import, les lectures inicials dels comptadors dels consumibles, aigua, llum, gas, etc, (aigua i gas depenent del format que s'empri en cada cas, aljubs comuns en el cas de l'aigua, o bombones en el cas del gas), durada del mateix, naturalment la fiança ingressada en el IVABI com a marca la Llei.

Obligacions fiscals d'ambdues parts.

Malgrat que la Conselleria de Turisme no té competències en el tractament fiscal dels lloguers, si li pot donar pistes sobre si l'arrendament és turístic simulant un contracte urbà, alguns dels professionals als quals Alternativa per Pollença ha consultat han tingut clara la seva postura en el seu àmbit però no creuen que l'aspecte fiscal pugui ser determinant per considerar si un lloguer inferior a dos mesos és turístic o no, en canvi uns altres si creuen que aquests aspectes fiscals ens poden delatar davant la inspecció que el nostre lloguer és o ha estat turístic.

Obligacions fiscals del propietari

Depenent del tractament fiscal que donem al nostre lloguer podem evitar que pugui ser considerat turístic o no, per exemple l'arrendament d'habitatge té un 0% d'IVA, en canvi el “ús diferent a habitatge” té un IVA al 21%, la diferència entre l'un i l'altre és que mentre en el primer el seu ús és clar, en el segon el seu ús pot ser com a oficina, consultori mèdic, etc, però mai turístic i deixa al propietari amb menys responsabilitats enfront d'una inspecció ja que és l'inquilí el que decideix l'ús.

Obligacions fiscals de l'inquilí

Per als lloguers urbans “uso habitatge”, hi ha un petit impost per als inquilins, és l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), és l'impost per l'adquisició de l'ús de l'habitatge, solament dir que aquest impost està cedit a les Comunitats Autònomes i és un gran desconegut, de fet gairebé ningú ho liquida ni els corresponents governs autonòmics ho reclamen, però Què té aquest impost que pot convertir el nostre lloguer en turístic? El Subjecte Passiu d'aquest Impost és l'inquilí i actualment no té substitut ni voluntari ni forçós com altres impostos i taxes, perquè ens fem una idea un lloguer de 2.000 euros serien 14,42 euros a pagar que obligatòriament ha de satisfer l'inquilí, si aquest últim és espanyol o estranger no resident amb Nombre d'Identificació d'Estrangers (NIE) no hi ha problema, l'inquilí ens signa l'imprès i paga o paguem nosaltres aquest impost, el problema se'ns crea quan l'estranger que allotgem no té aquest NIE ja que al no poder liquidar aquest impost a Espanya pot ser considerat com a “turista” amb els problemes que això ens pot implicar.

Conclusions

No es poden anunciar en canals turístics els nostres immobles, no es  poden usar paraules com a vacacional o turístic (fins a la sortida del Reglament de la Llei no podem elevar la queixa al Defensor del Pueblo”).

Si  l'inquilí és espanyol o estranger amb NIE se li pot donar caràcter d'urbà al  contracte liquidant el ITP, si no es pot liquidar aquest ITP l'inquilí pot ser considerat turista, o donar-li un caràcter comercial amb un contracte de lloguer de “no habitatge” però que  encareix l'IVA al 21%

Per tant la situació d'ambigüitat en què estan els arrendaments de curta durada amb l'actual legislació deixa en mans de la Inspecció de la Conselleria de Turisme la seva interpretació i això no és beneficiós per a ningú.

Resumint  el Govern de Partit Popular deixa a criteri dels seus inspectors la legalitat d'una modalitat que cada vegada compta amb més usuaris i és precisament a Pollença un dels seus punts calents. Què faran? Ajudar al menys poderós segur que no.

  


Com ja hem estat anunciant, volem impulsar la celebració d'assemblees temàtiques per tal de poder reflexionar amb més profunditat en els temes que ens preocupen i, entre tots, poder consensuar posicionaments i propostes, de cara al programa i al full de ruta d'Alternativa per Pollença.
 
La primera assemblea d'aquest tipus se celebrarà el proper dimecres 28 de maig a la Sala de Conferències del Claustre (s'entra pel carreró del Centre de Dia) de Pollença i el tema a discutir és el de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Partim de la idea que aquest és un tema transversal i fonamental en el model de política que perseguim i que la participació ciutadana no es pot reduir a una àrea de l'Ajuntament que ningú sap ben bé a què es dedica, ni a paraules buides i cops d'efecte quan el govern vol legitimar una actuació. 
 
L'assemblea, com totes, és oberta i vos animam a assistir i a aportar la vostra opinió i les vostres idees. Es tracta, com ja hem dit en una altra ocasió, de participar activament, de crear base i organització popular; es tracta en definitiva de, entre tots, construir l'Alternativa.

 

 

 

Informe sobre la situación de los alquileres de corta duración en viviendas sin autorización administrativa para usos turísticos


Advertencia


El contenido de este informe no afecta a Apartamentos Turísticos ni a las Estancias Turísticas Vacacionales (ETV) efectuadas en inmuebles con la autorización administrativa correspondiente.


Antecedentes


La última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 04/2013 de 4 junio deja en manos de la legislación autonómica los alquileres de viviendas para uso inmediato y de corta duración, en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (de ahora en adelante CAIB), la Consejería de Turismo se ha autoasignado las competencias en este tipo de arrendamientos cuando quizás no debería ser así, de hecho en la CAIB, a diferencia de la Comunidad Valenciana y Catalunya no hay ninguna Ley Especial que articule y reglamente este tipo de arrendamientos.


Ley Turística.


Artículo 3. Conceptos y definiciones.

 

A los efectos de la presente ley se entiende por:

a) Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, cualquiera que sea su finalidad y porperiodos temporales determinados. Incluye la combinación de actividades, servicios e industrias que completan la experiencia turística, tales como transporte, alojamiento,establecimientos de restauración, tiendas, espectáculos, oferta de entretenimiento, ocio yrecreo y otras instalaciones para actividades diversas.


Según esta definición que hace la última Ley Turística aprobada en la CAIB hasta los temporeros que vienen a trabajar “la temporada” son turistas, por lo tanto esta definición tan amplia deja muchas dudas a la hora de ponerla en marcha.


Artículo 28. Actividad clandestina y oferta ilegal.


2. Se prohíbe la utilización de denominaciones de cualquier actividad turística quepuedan inducir a error sobre la clasificación, las categorías o las características de laactividad.

Se prohíbe que los alojamientos no inscritos en los registros de empresas, actividadesy establecimientos turísticos utilicen las denominaciones «vacacional», «turística» osimilares.


En concreto para el apartado 2 del Artículo 28, Alternativa per Pollença se puso en contacto telefónicamente con el “Defensor del Pueblo” por si una Ley podía restringir el uso de palabras del diccionario, la respuesta del “Defensor del Pueblo” fue que dicha reclamación deberá hacerse una vez publicado el Reglamento de dicha Ley, cosa que a día de hoy no ha ocurrido, desde Alternativa per Pollença tenemos muchas dudas sobre la constitucionalidad de dicho artículo.


3. Se consideran oferta y actividad ilegal la publicidad o la comercialización de estancias turísticas en viviendas, de las previstas en esta ley, no inscritas y que no

cumplan los requisitos que se establecen en el capítulo IV del título III de esta ley.


Sobre el papel estancias turísticas son las que efectúan los establecimientos turísticos, sobre los apartamentos que nos ocupa este informe si no se dan servicios no son estancias turísticas en este aspecto, esos servicios pueden ser, limpiezas (con los inquilinos en contrato en vigor, no de entrada y salida), lotes de bienvenida, libros de información, etc. detallados en el


Artículo 51. Servicios turísticos.

1. El comercializador de estancias en viviendas para uso vacacional deberá garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la prestación directa o indirecta de los

siguientes servicios:

a) Limpieza periódica de la vivienda.

b) Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general y reposición de estos.

c) Mantenimiento de las instalaciones.

d) Servicio de atención al público en horario comercial.


Dar servicios de los detallados arriba nos delata como turístico, a pesar que el apartado “b” creemos que no corresponde, ya que se da en todo tipo de arrendamientos.


Y pese a tener un número de artículo inferior al anterior es el que más problemas puede dar a la hora de demostrar si nuestro alquiler es turístico o no


Empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas


Artículo 49. Concepto.


Son empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas las personasfísicas o jurídicas que comercializan el uso de viviendas que, teniendo la disposición y la configuración de una vivienda unifamiliar aislada o pareada, en principio ideada para uso residencial, prestan servicios de alojamiento turístico que se alterna con el uso propio y residencial que tiene la vivienda en las condiciones establecidas en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.


Aquí se refiere a las EVT (villas)


Artículo 50. Comercialización.


1. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendasunifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o por medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística y siempre que se ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente.


No confundirse, se refiere a las EVT.2. Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercialización de

estancias turísticas en viviendas cuando no se puede acreditar, de acuerdo con la

normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la legislación sobre

arrendamientos urbanos, rústicos u otra ley especial.3. Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir en la

cesión temporal del derecho de goce y disfrute de la totalidad de la vivienda por periodos de tiempo no superior a dos meses.


Estos dos párrafos son la clave de todo, veamos


El párrafo “3” ya nos indica que los alquileres turísticos son de duración inferior a dos meses, y el párrafo “2” que en el anteproyecto de esta Ley incluía el término “documentalmente” que desapareció al publicarse la Ley definitiva nos deja un poco ambiguo el término pero a merced de la Consejería de Turismo, veamos el porqué


Normalmente un alquiler turístico se realiza mediante un contrato de intermediación de una agencia de viajes, comercializadora de estancias,etc, los arrendamientos urbanos se protocolizan con un contrato de alquiler entre propietario e inquilino y deberían contener obligatoriamente, la constitución de la fianza y su importe, las lecturas iniciales de los contadores de los consumibles, agua, luz, gas, etc, (agua y gas dependen del formato que se emplee en cada caso, aljibes comunes en el caso del agua, o bombonas en el caso del gas), duración del mismo, naturalmente la fianza ingresada en el IVABI como marca la Ley.


Obligaciones fiscales de ambas partes.


Pese a que la Consejería de Turismo no tiene competencias en el tratamiento fiscal de los alquileres, si le puede dar pistas sobre si el arrendamiento es turístico simulando un contrato urbano, algunos de los profesionales a los que Alternativa per Pollença ha consultado han tenido clara su postura en su ámbito pero no creen que el aspecto fiscal pueda ser determinante para considerar si un alquiler inferior a dos meses es turístico o no, en cambio otros si creen que estos aspectos fiscales nos pueden delatar ante la inspección de que nuestro alquiler es o ha sido turístico.


Obligaciones fiscales del propietario


Depende del tratamiento fiscal que demos a nuestro alquiler podemos evitar que pueda ser considerado turístico o no, por ejemplo el arrendamiento de vivienda tiene un 0% de IVA, en cambio el “uso distinto a vivienda” tiene un IVA al 21%, la diferencia entre uno y otro es que mientras en el primero su uso está claro, en el segundo su uso puede ser como oficina, consultorio médico, etc, pero nunca turístico y deja al propietario con menos responsabilidades frente a una inspección ya que es el inquilino el que decide el uso.


Obligaciones fiscales del inquilino


Para los alquileres urbanos “uso vivienda”, hay un pequeño impuesto para los inquilinos, es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), es el impuesto por la adquisición del uso de la vivienda, solo decir que este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas y es un gran desconocido, de hecho casi nadie lo liquida ni los correspondientes gobiernos autonómicos lo reclaman, pero ¿Qué tiene este impuesto que puede convertir nuestro alquiler en turístico? El Sujeto Pasivo de este Impuesto es el inquilino y actualmente no tiene sustituto ni voluntario ni forzoso como otros impuestos y tasas, para que nos hagamos una idea un alquiler de 2.000 euros serían 14,42 euros a pagar que obligatoriamente tiene que satisfacer el inquilino, si éste último es español o extranjero no residente con Número de Identificación de Extranjeros (NIE) no hay problema, el inquilino nos firma el impreso y paga o pagamos nosotros este impuesto, el problema se nos crea cuando el extranjero que alojamos no tiene este NIE ya que al no poder liquidar este impuesto en España puede ser considerado como “turista” con los problemas que eso nos puede acarrear.


Conclusiones


No podemos anunciar en canales turísticos nuestros inmuebles, no podemos usar palabras como vacacional o turístico (hasta la salida del Reglamento de la Ley no podemos elevar la queja al Defensor del Pueblo”).


Si nuestro inquilino es español o extranjero con NIE podemos darle carácter de urbano a nuestro contrato liquidando el ITP, si no podemos liquidar dicho ITP nuestro inquilino puede ser considerado turista, o darle un carácter comercial con un contrato de alquiler de “no vivienda” pero que nos encarece el IVA al 21%


Por lo tanto la situación de ambigüedad en que están los arrendamientos de corta duración con la actual legislación deja en manos de la Inspección de la Consejería de Turismo su interpretación y eso no es bueno para nadie.


Resumiendo el el Gobierno de Partido Popular deja a criterio de sus inspectores la legalidad de una modalidad que cada vez cuenta con más usuarios y es precisamente en Pollença uno de sus puntos calientes. ¿Qué harán? Ayudar al menos poderoso seguro que no. 

 (Segueix)

Participaciˇ, lluita i solidaritat

Alternativa | 26 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 

Com ja hem estat anunciant, volem impulsar la celebració d'assemblees temàtiques per tal de poder reflexionar amb més profunditat en els temes que ens preocupen i, entre tots, poder consensuar posicionaments i propostes, de cara al programa i al full de ruta d'Alternativa per Pollença.
 
La primera assemblea d'aquest tipus se celebrarà el proper dimecres 28 de maig a la Sala de Conferències del Claustre (s'entra pel carreró del Centre de Dia) de Pollença i el tema a discutir és el de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Partim de la idea que aquest és un tema transversal i fonamental en el model de política que perseguim i que la participació ciutadana no es pot reduir a una àrea de l'Ajuntament que ningú sap ben bé a què es dedica, ni a paraules buides i cops d'efecte quan el govern vol legitimar una actuació. 
 
L'assemblea, com totes, és oberta i vos animam a assistir i a aportar la vostra opinió i les vostres idees. Es tracta, com ja hem dit en una altra ocasió, de participar activament, de crear base i organització popular; es tracta en definitiva de, entre tots, construir l'Alternativa.

 

A Alternativa per Pollença donam suport a la vaga de fam d'en Jaume Sastre i a  les Encausadesde la Conselleria

Mentre la lluita continua  i el passat dijous 22 de maig ha tornat a ser una data important per a la mobilització del sector educatiu contra la intransigència del Govern Bauçà i en reclam de la represa de les negociacions. Més de tres mil persones van participar a la manifestació des de la delegació del Govern fins al Consolat de Mar.

Reiteram els nostres ànims i solidaritat amb en Jaume Sastre, que demana al president Bauçà que s'assegui a negociar, arriba avui al seu 19è dia de vaga de fam. Vaga de fam per una educació digna, de qualitat i en català

Us recomanam veure   DECONSTRUCTING BAUZÁ. LA MENTIDA FLAGRANT.

Divendres vam gaudir de l'acte de contrainfo. La nostra portavue i candidata,na Marina Llobera, va fer la presentació i va introduir la xerrada parlant de la importància dels mitjans de comunicació, dels interessos que hi ha darrera i del important que són els mitjans de contrainformació. A Mallorca tenim la sort de tenir el projecte de Contrainfo.cat  que es va explicar en Biel  i que va presentar el seu anuari que per tercer any fa balanç de les lluites que s’han donat durant l’any 2013 a la nostra illa. Un llibre en el qual podeu trobar un resum de les lluites socials de Mallorca, un tractament específic de la repressió documentant els casos que s’han donat durant els dos darrers anys i un especial dedicat a la vaga indefinida de docents.

En Joan ens va explicar com va ser la pacífica ocupació de la Conselleria i les manipulacions d'alguns mitjans de comunicació i el judici al que s'enfrontent Les encausades de la Conselleria que ens contaran el seu cas i el proper judici polític a que s'enfronten.

Més fotografies de l'acte al nostre perfil de facebook

 


Crispaciˇ i abstenciˇ

Alternativa | 25 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  Avui publicam un article d'en Joan Martorell Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

La Sra. Elena Valenciano, candidata al Parlament Europeu per el PSOE, ha dit que es conformaria en que la abstenció no superi el 60%, a les eleccions Europees. Lo mateix pensen al Partit Popular, candidatura encapçalada per el Sr. Arias Cañete.

Sigui la que sigui la abstenció avui, el Parlament europeu es conformarà igual, elegiran President, Comissió, etc. De un color o altre. Per lo tant, el percentatge de abstenció, no aturarà res, ells ho saben, tenen garantit el sou i astronòmic de 8.000 euros mensuals, 4.000 de desplaçaments i 5.000 de despeses (oficina, personal, etc.)

Crec que i ha una relació entre abstenció i crispació.

Els ciutadans tenim sobrats motius per està crispats, es nota al carrer.

Que els pensionistes només tinguin una pujada de les pensions de 2 euros mensuals, CRISPA.

Que els Joves de famílies treballadores vegin retallades les beques, i hagin de deixar els estudis, CRISPA.

Que els Joves que acaben els estudis, hagin de emigrar per treballar, CRISPA.

Que el sistema educatiu públic, pateixi draconianes retallades i els privats rebin generoses subvencions, CRISPA.

Que quant tanquen les escoles públiques, hi hagi infants que no tenen garantida una alimentació com pertoca, CRISPA.

Que hi hagi 736.900 (any 2013, de ELPAIS),famílies sense cap tipus de ingrés, CRISPA.

Que es retallin serveis a la Sanitat Pública i augmentin els acords amb la Sanitat privada, per part del Govern, CRISPA.

Que l’any 2013, la xifra de persones que duen més de 3 anys a l’atur, augmentés el 22,5 %, CRISPA

Que el nombre de treballadors que ja no cerquen feina, que estan desanimats, pugi un 21% des de 2011 , 500.000 persones (segon l’ I.N.E.), CRISPA.

Que les famílies en persones majors i dependents, no tinguin cap ajuda o la que tenen es de misèria, CRISPA.

Podria omplir pàgines i pàgines, dels motius que té la ciutadania, per estar crispada, emperò me aturaré, per avui.

A més de les conseqüències de la falta de polítiques socials, que mantinguin el tan apreciat Estat de Benestar, avui massacrat per el Govern, la crispació provoca sentiments que trastoquen la convivència democràtica, deixant de banda la solidaritat i donant ales a les ideologies xenòfobes i extremistes.

Axó es lo que hauria de preocupar a tots els candidats i Governants actuals, no tant el percentatge de abstenció.


A Alternativa per Pollença continuam lluitant per la participació ciutadana, aquest dimecres 28 us esperam a les 20:00 a la sala de conferències del claustre (davant el centre de dia) per parlar de Participació Ciutadana ( tema de la pescateria, reglament, programa...)

 

 

PP&PI canvien el model de les platges des de l'opacitat

Alternativa | 24 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Una vegada més els grups de l'oposició (UMP no se sap on és) hem unit la nostra veu per renúnciar l'opacitat i falta de diàleg de l'equip de govern PP&PI

A l'enllaç teniu tota la informació sobre la licitació de l'explotació dels serveis a la platja que s'està realitzant en aquest moment

 

NOTA DE PREMSA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D' ALTERNATIVA PER POLLENÇA, PSOE, PSM I  ESQUERRA REPUBLICANA

Els grups municipals de l’oposició citats denunciam l’opacitat, i  la nul·la voluntat de l’equip de govern del PP-PI de debatre i cercar el consens amb els partits de l’oposició per decidir quin model de platges volem  pel nostre municipi.

A l’explotació dels serveis de platges per enguany s’han introduït nous serveis dels que no s’ens ha informat  a cap partit de l’oposició. Les platges de Pollença fins l’any passat no havien comptat amb cap instal·lació temporal de quiosc al considerar-se que aquest tipus de serveis havien de ser prestats pels establiments situats darrera la platja. Ara al quiosc que ja es va instal·lar el passat any se n’afegeix un altre a no gaire distància, així com nous serveis:un parc aquàtic, amarraments i Flysurf a la Gola, hamaques balineses, amarraments a la Gola, un centre de massatges, caixes de seguretat, una escola de vela a Can Cullerassa.... Un canvi  important de model de les platges, que s’hauria d’haver comunicat i consensuat entre tots els grups, més encara tenint en compte que es licita per la temporada 2014 prorrogable per tres temporades més, o sigui que afecta a  la següent legislatura.

És totalment inadmissible que es canviï sense cap tipus de debat públic ni polític el model de serveis de les platges. Al principi d'aquesta legislatura tots els partits varem consensuar una licitació per quatre anys que ara, sense haver-se esgotat el termini, s'ha canviat unilateralment per part de l'equip de govern sense cap tipus de consens ni tan sols comunicació.  A sobre quan, a més a més, el nou projecte d’instal·lacions de temporada no s’ha aprovat per cap òrgan municipal, només la licitació per part de la Junta de Govern. Els grups de l’oposició ( Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra) consideram que la incorporació de nous elements, activitats o serveis a les platges hauria ser objecte de debat públic i polític en el Ple de l’Ajuntament i no anar als fets consumats. Entre altres temes consideram que seria convenient  debatre si és necessari incorporar dos quioscs a la platja quan hi ha suficients establiments a uns metres de distància per  donar aquests serveis. Per altra part resulta inaudit que per instal·lar el nou quiosc es vulguin “trasplantar”  vuit tamarells. Un altre aspecte que ens ha sorprès és la decisió  de desplaçar els jocs infantils que fa anys que els licitadors ja haurien d’haver instal·lat a la platja, i que actualment no existeixen, al costat d’un dels quioscos. És clar que l’equip de govern prioritza la comercialització de la platja i els serveis de pagament per davant dels serveis públics gratuïts.

En noms dels grups indicats

Alternativa per Pollença, PSOE, PSM i Esquerra

 

 Un dels nous serveis que més crítiques ha aixecat ja, és el pac aquàtic previst a la platja dels Tamarells de 1600 metres quadrats. Cal recordar a més a més que fa anys que s'haurien d'haver instalats parcs infantils a la platja per part  i no s'ha fet.

 

 

 

NO HI POTS FALTAR AVUI! Solidaritat amb les encausades i Anuari de contrainfo

Alternativa | 23 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui teniu l'ocasió de conèixer la feina de Contrainfo.cat  i de tenir informació de primera mà de Les encausades de la Conselleria que ens contaran el seu cas i el proper judici a que s'enfronten. No  hi pots faltar!!

 A LES 20:00 a la Plaça Major al c/Carritx de Pollença, al costat de la peixateria.

Ahir  fa 2 anys unes 50 estudiants de la UIB entraven a la Conselleria d'Educació de les Balears per protestar contra les retallades i els atacs a la llengua catalana. Dos anys després, i enmig d'una campanya mediàtica en contra per part dels mitjans (http://contrainfo.cat/temes/criminalitzacio-i-repressio/comunicat-telemadrid-no-informa-criminalitza-la-protesta-ara-ha-tocat-a-les-encausades/), esperen un judici polític, impulsat pel Govern de les Illes, on les Encausades només accepten una resolució, l'absolució.

Avui a Pollença podeu donar suport a la campanya per l’absolució dels encausats. Si l’educació és el futur, cal lluitar per aquesta ara més que mai. Davant la repressió als estudiants que lluiten, la millor defensa és la nostra solidaritat.
Ens retallen i ens acusen, absolució encausades conselleria!

Respecte a Contrainfo.cat el seu anuari que per tercer any fa balanç de les lluites que s’han donat durant l’any 2013 a la nostra illa. La publicació sols ha estat possible gràcies a una quarantena d’activistes que amb el seu testimoni, feina i esforç han contribuït a crear un document molt valuós a l’hora d’analitzar l’escenari dels moviments socials a la nostra illa que, a més, desmenteix la típica idea que a Mallorca ningú no es

L’Anuari 2013 és un llibre d’unes 80 pàgines en el qual es pot trobar un resum de les principals notícies de l’any que han aparegut al web, un balanç general de les lluites socials realitzat per les persones que formen part de contrainfo.cat, un tractament específic de la repressió documentant els casos que s’han donat durant els dos darrers anys i un important nombre d’articles on són les mateixes activistes les que realitzen un anàlisi de les diferents lluites mallorquines a les quals participen. En aquest sentit, la vaga indefinida de docents ha estat un referents de lluita i mobilització en tota la història de les Illes i, per això, l’Anuari també comptarà amb un especial que donarà una visió global i panoràmica de la mateixa.

 Aquesta presentació anirà a càrrec de membres del projecte Contrainfo.cat i en acabar es podran comprar exemplars de l’Anuar.

Anuari dels anys anteriors en format pdf:

 

 

El vot, una pedra mÚs.

Alternativa | 22 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Com sabeu Alternativa per Pollença som  un projecte municipalista al que feim feina gent amb diverses sensibilitats d'esquerra. Evidentment aquests dies parlam entre nosaltres de si votar o no votar a les eleccions europees a quin partit votar...I hem considerat interessant publicar dos articles sobre el tema; un escrit per en Garci defensant l'abstencionisme actiu i un altre d'en Pepe avui defensat la necessitat de votar.

Al llarg de la meva vida he tingut una tendència natural a col·locar-me entre els perdedors i avui el tornaré a fer demanant votar a les eleccions al Parlament europeu del proper diumenge. La participació a les darreres eleccions europees del 2009 a les Balears va ser d'un ridícul 36,02 %  i no crec que la participació vagi a millorar massa aquest diumenge. Una abstenció d'un 63,98% a Balears ha significat alguna amenaça pel sistema? Pens que no.

 En referència a votar  ni li don més transcendència que li don per exemple a anar avui a la manifestació a favor de l'educació a Palma o demà a la xerrada de contrainfo i encausades. Anar a votar diumenge simplement  per mi és una petita acció més que podem fer els ciutadans contra un sistema dominat per especuladors, homes de negre i polítics venuts. Petits micròmetres en el llarg camí de la democràcia. No està de més recordar que aquesta pàl·lida ombra de democràcia que tenim,(que em recorda a aquell foc que mantenien a dures penes els neandertals d'en la recerca del foc), només ha existit en una mínima part de la història  i l'espai de la humanitat.

Si hagués de cercar arguments més concrets europees en referència a aquestes eleccions per anar a votar diria que; per primer cop el president de la Comissió Europea, el substitut de José Manuel Durão Barroso haurà d’obtenir una majoria al Parlament Europeu per ser investit i tots els vots comptaran.  I encara que tots es trobin més que limitats a aquest sistema, no seria el mateix un president com Juncker (Partit Popular europeu) que Ska Keller o José Bover dels Verds o Alexis Tsipras lider de Syriza i candidat d'Esquerra Unitaria (veure candidatures).  Igualment cal dir que el Parlament Europeu té l’última paraula en el pressupost anual de la UE, que frega els 151.000 milions d’euros i que dins els límits democràtics actuals es poden utiltizar de formes molt diverses segon com sigui el repartiment d'escons.

Si parlam d'arguments nacionals és una immillorable oportunitat de demostrar al bipartidisme PPPSOE el nostre rebuig. No hi ha dubte de que el PP (o el PSOE) serà el més votat i el PSOE (o el PP) continuarà sent la segona força política del país, però tampoc hi ha dubte que els dos retrocediran. Mai abans PP i PSOE van estar tan baixos en intenció directa de vot,  i aquestes eleccions poden ser el primer pas per començar a trencar el bipartidisme. Si hi ha un moment en el qual els nous partits ho tenen a tir és en aquestes eleccions. Els ajuden tres coses: el deterior de la política tradicional, la llunyania del Parlament Europeu –on votar diferent espanta menys– i la llei electoral. En les europees, el repartiment d'escons és completament proporcional amb districte únic, és igual la província des de la qual es dipositi en l'urna, cada vot val igual.

I tampoc podem dir que no hi ha opcions per votar, ja que hi ha fins 39 candidatures de les quals 11 com mínim s'agruparan en el grup Verd o en el grup d'Esquerra Unitària (veure article). I a aquestes 11 podem afegir la candidatura d' Escons en Blanc que  com vaig dir ahir em sembla una bona opció pels que defensen l'abstenció activa.              

Com ha escrit Carlos Monedero  :

 Una dita de l'Espanya "cuartelera" deia: “em rebento el dit i que es foti el sergent”... El sergent busca reemplaçament i tu et quedes amb el dit desbaratat(...) El poder sempre ens té més por de la por que nosaltres pensem que som capaces de crear-los. Anem prenent consciència. El 25, no els regalis a aquests mentiders la impunitat de seguir manant. Com algú ha de fotre's, que no siguin els de sempre. I encara que no t'ho creguis, el teu vot val en l'urna el mateix que el dels encorbatats que es van reunir l'altre dia amb Rajoy a dir-li que segueixi així perquè estan guanyant molts diners i, per fi, acomiadant gratis a molta gent. Deixa de copejar-te en el dit.

Aquests anys hem protestat als carrers, a les places, a les xarxes socials... I el poder ens intenta fer invisibles per les bones amb uns mitjans de comunicació controlats o per les males; criminalització de les protestes, de twiter, ordenances de seguretat, multes, penes de presó... El seu arsenal és infinitament superior al nostre, som com un David davant de mil goliats. El vot és una pedra més de les que podem utilitzar, segurament  aconseguirem ben poc però jo no pens rendir-me i utilitzaré totes les pedres que pugui abans de lliurar la meva humil fona.

AVUI A LES 19:00 A PALMA LA LLUITA PER L'EDUCACIÓ COONTINUA.

 

I DEMÀ DIVENDRES A POLLENÇA:

 

 

Abstenciˇ a favor de la democrÓcia

Alternativa | 21 Maig, 2014 08:43 | facebook.com twitter.com

Com sabeu Alternativa per Pollença som  un projecte municipalista al que feim feina gent amb diverses sensibilitats d'esquerra. Evidentment aquests dies parlam entre nosaltres de si votar o no votar a les eleccions europees a quin partit votar...I hem considerat interessant publicar dos articles sobre el tema; un escrit per en Garci defensant l'abstencionisme actiu i un altre d'en Pepe defensat la necessitat de votar. Avui publicam l'article d'en Garci.

 

Que s’acosten eleccions tots en som conscients. I no és poca la gent que avui encara no té clar a qui votar o si anar a votar o no. I, partint de la base d’ aquesta qüestió d’anar o no a votar no ens hauria de fer perdre ni 5 minuts de la nostra vida, crec sincerament que no s’hi ha d’anar.

Són molts els motius pels quals no s’ha d’anar a votar a aquestes eleccions. En primer lloc perquè de democràtiques aquestes eleccions no en tenen res. La desigualtat entre les forces polítiques que hi concorren són tan abismals que els resultats se saben fins i tot abans de començar. Guanyarà el PSOE o el PP. O el que és el mateix, el PPSOE. I, guanyi un o l’altre, al final voten més del 90% dels pics el mateix al Parlament Europeu. Així que tant és que sigui un com l’altre. Però a aquesta manca de democràcia li hem d’afegir el caràcter antidemocràtic del propi Parlament Europeu, amb un pes molt més important de segons quins països i, sobretot, sotmès als dictats econòmics d’institucions com el Banc Europeu o d’estats com l’alemany. D’aquesta manera cap dels polítics que governin la institució tenen o tendran (ni volen tenir) un poder real per a fer un canvi per tal de fomentar la democràcia en el seu interior ni aturar les polítiques assassines que des d’ell es generen. Els mercats manen sobre la política. Això ho tenim clar. Però també hem de tenir clar que els polítics son proclius al neoliberalisme i a les polítiques dictades pel poder econòmic.

Escrivien Beltrán Roca i Emma Martín a Diagonal, que “en ocasions s’escolten arguments com que “si no votes no pots queixar-te”; tot i que la legitimitat per protestar prové, principalment, de no acceptar els mecanismes de “participació” que s’imposen des d’institucions perverses i profundament anti-democràtiques com el Parlament europeu. En altres paraules, és més legítim queixar-se precisament perquè no s’ha votat”.

Per altre banda, des de la creença que l’única via possible de democràcia real és la via municipal, jugar a les eleccions europees, amb les seves regles del joc, és legitimar el seu sistema. I es fa estrany veure forces polítiques que es diuen de base, assembleàries, sorgides de moviments socials i que els pretenen representar, voler participar en uns comicis antidemocràtics per entrar a formar part d’una institució antidemocràtica que saben que no podran canviar des de dins, ja que les regles no els ho permetrien. L’únic al que poden aspirar és a ser una veu crítica. I la veritat, per criticar no fa falta esser eurodiputat, des del carrer, fent feina de base, la crítica coherent té molta més força.

És molta la gent que pensa que s’ha d’anar a votar si o si. Alguns diuen que per “fer fora a la dreta” –com si els partits d’esquerres reals tinguessin una alternativa anticapitalista d’Europa o com si les esquerres fossin capaces d’abandonar el liberalisme imperant. Altres diuen que “si no votes afavoreixes als grans” o l’argument de que “aniré a votar perquè el PP tengui un vot menys”. Al marge de que els grans tenen tant poder que ja han guanyat, ja hem comentat que aquest sistema es tan pervers que no hi ha cap alternativa real a l’Europa del capital. Per molt programa revolucionari que se tengui, els mecanismes i el joc polític no permeten els canvis estructurals i molt manco fets des de dins. Altres aniran a votar cercant “el partit que més s’acosti a les seves idees o que millor els representi”. Des d’una òptica demòcrata radical, qualsevol partit que es presenti a les eleccions europees i que, per tant, legitimi aquelles institucions, no pot representar l’assemblearisme, el municipalisme i la democràcia de base. Per molta retòrica que emprin.

Crec sincerament que només es pot produir un canvi real en el model polític, econòmic i social, si la societat s’organitza i pren les seves pròpies decisions, amb els seus propis mitjans. I això pressuposa el boicot als mecanismes de participació imposats. Encara més, votar suposa delegar la teva voluntat per a que facin el que vulguin durant 4 anys. Així són les regles.

Només ens faran cas des d’Europa si s’adonen que gairebé ningú els segueix ni creu amb ells. Això passa obligatoriament per no anar a votar. Si només va a votar un 10 o 20% de la població, el parlament europeu tendrà la mateixa composició que si hi va a votar un 90%, les polítiques seran les mateixes, però no la seva legitimitat. Per força hi haurà d’haver un canvi perquè un sistema que no té legitimitat acaba per col·lapsar.

En fi, l’abstenció activa -que suposa la organització de la gent per dirigir les seves pròpies vides més enllà dels canals de participació electoral imposats-, és la millor arma per buidar de legitimitat les institucions i provocar el seu col·lapse o el seu canvi. Votar és legitimar aquestes institucions. I legitimant-les els hi donam força per seguir imposant-nos polítiques que assassinen i empobreixen a milions de persones d’arreu.

 

Una planificaciˇ que amaga la realitat

Alternativa | 20 Maig, 2014 00:30 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Resultat i valoració del ple extraordinari. Encara no han arribat les actes de les regidores de la Lliga, el ple està format per 15 regidors. Es va aprovar la urgència del ple per unanimitat

1.- Va fer la seva pressa de possessió  la Sra. Maria Teresa Ferré Hernández, regidora de CiU que substitueix a en Miquel Ramon.

Una vegada jurat el càrrec, na Teresa Ferre defensa la feina feta pel seu antecessor, estam totalment d'acord amb una de les frases que va dir; el temps posa a cadascun en el seu lloc. També es va definir com nacionalista de centre i defensora de la llengua i cultura pròpia. La pregunta seria si això és compatible amb governar amb el PP, nosaltres pensam que no.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM). Aprovada amb el vots a favor del PP, Lliga , CiU i UMP (9 vots), abstencions de PSOE, PSM i Esquerra (4 vots) i els nostres 2 vots en contra.

A l'enllaç podeu consultar la informació que tenim en aquest moment del tema

Hem de dir que el procés d'aquesta aprovació ha contat amb la participació dels partits de l'oposició i diferents reunions però no ha tingut cap tipus de continuïtat. Tan a la passada legislatura com al principi de l’actual vam demanar tornar a posar en marxa aquesta feina però la primera reunió no es va fer fins final d'octubre del 2102, teòricament es volia fer l'aprovació inicial al ple de novembre del 2012. No haviam sabut res més del tema fins fa un mes quan s'ens va tornar a convocar per parlar del tema. El motiu era aprovar inicialment aquesta revisió abans de que entri en vigor la futura Llei del sòl (el proper dijous 29 de maig). O sigui la contradicció és evident. El PP i el diputat Antoni Pastor (PI) van  votar en solitari la nova Llei del Sòl i ara els mateixos partits tenen presa per aprovar aquesta adaptació per saltar-se la Llei del Sòl. Aquesta falta de continuïtat en el tema amb reunions entre les quals han passat anys i mesos ha impedit una feina més acurada  i ha provocat una precipitació final gens positiva, arribant al cas de rebre els darrers canvis de l'Adaptació el mateix divendres.

Però evidentment aquesta no ha estat la única raó per la qual hem votat en contra de l'aprovació inicial. La resta de partits de l'oposició van argumentar la seva abstenció fonamentant que calia obrir un procés participatiu i arribar a una aprovació provisional amb el màxim consens. La qüestió és que a la passada legislatura, al ple de febrer del 2009 nosaltres vam votar a favor de l’avanç d'aquesta revisió esgrimint el mateix arguments. I amb aquesta il·lusió vam presentar ja les nostres al·legacions fa cinc anys. Al·legacions que mai van ser contestades i que no han estat recollides a l'aprovació inicial per tant difícilment podiam fer altra cosa que no fos votar en contra.

Sobre tot consideram que una de les nostres al·legacions era i és vital per fer una fotografia correcta de l'actual situació urbanística del municipi i fer un planejament correcte del seu futur. A l'adaptació no hi ha cap anàlisi de les construcció d’edificacions unifamiliars a sòl rústic,la majoria fora d'ordenació, com si aquestes no existissin. És totalment impossible fer una planificació urbanística correcta del municipi obviant una realitat tan important del mateix. El creixement urbanístic desmesurat i descontrolat al sòl rústic  ha suposat i suposa una sèrie de despeses ecològiques derivades de la fragmentació del territori, l’energia i l’aigua que suposa un fort impacte sobre la sostenibilitat del municipi i que haurien de ser analitzats i valorats per cercar solucions

 Les construccions a sol rústic han provocat entre altres coses un increment del valor del sòl rústic molt superior al seu valor com a sòl agrícola i com va recordar el regidor del PSM, en Tomeu Cifre; la construcció en rústic és la causa principal de que no s'hagin urbanitzat els urbanitzables al costat de la carretera de Pollença,  a pesar de tot el que s'ha construït als darrers anys. Era mol més rentable invertir i construir a la zona rústica que no fer-ho a la zona urbanitzable. Fer una adaptació obviant i amagant aquest tema és una gran mentida que ens portarà a repetir els mateixos errors de fa vint-i-quatre anys quan es va fer el PGOU. Cal recordar que uns dels nostres gran problemes és indemnitzar les zones verdes previstes al PGOU que teòricament s'havien de pagar amb els urbanitzables que encara no s'han realitzat per la raó explicada.

Un altre tema important que no ens agrada de l'actual adaptació i que ha estat el centre de les dues darreres reunions que hem fet sobre la mateixa és la rebaixa de 50.000 a 14.000 m2 de la superfície mínima de parcel·la per edificar en una zona que s'anomena “agrícola extensiva” al nostre Pla General des del 1990. A la primera reunió els tècnics de l'empresa redactora (GATT) van dir que aquesta rebaixa de la protecció no era viable i que el Consell no la permitiria. Finalment a la segona reunió es va incloure en fonament a un document que els tècnics de l'Ajuntament van facilitar als redactors. Un document que vam demanar a la reunió i que no s'ens ha facilitat abans del ple.

Finalment vam demanar que   l'Ajuntament posi tots els mitjans per facilitar la participació de la gent a un document que marcarà el futur del municipi i que ens afectarà a tots. L'urbanisme a pesar de condicionar nostra vida quotidiana s'ha convertit en un jeroglífic de difícil interpretació amb un vocabulari tècnic incomprensible.  Cal que l'Ajuntament ajudi a simplificar i analitzar la informació i ajudar a que els ciutadans puguin fer suggeriments i aportacions  a aquest important document i pugui decidir cap on volen que vagi el municipi.

Dos articles anteriors sobre el tema:

Revisió i adaptació del PGOU al PT.

Participeu a l'adaptació al Pla Territorial

 

Divendres un capvespre de contrainformaciˇ

Alternativa | 19 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

  DIVENDRES 23 DE MAIG A LES 20:00 PRESENTACIÓ ANUARI 2013 DE CONTRAINFONFO I CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB LES ENCAUSADES DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ a la Plaça Major al c/Carritx, al costat de la peixateria.

La informació és avui en dia «el quart poder», un poder del que se serveixen les elits econòmiques per perpetuar un sistema indecent i radicalment injust. Si volem un canvi de model necessitam mitjans de comunicació alternatius i aquests són una part indispensable de la lluita.

Amb la intenció de reflexionar-hi i de donar visibilitat a aquesta necessitat, des d'Alternativa per Pollença hem organitzat pel proper divendres 23 de maig a les 20,00h un CAPVESPRE DE CONTRAINFORMACIÓ. L'acte es realitzarà a la Plaça Major de Pollença, al carreró del costat de la Peixateria (C/Càrritx).


Vendran els companys de Contrainfo.cat a explicar-nos un poc com funciona el seu projecte de comunicació autogestionat (per aquells que no els coneguin, us recomanam visitar la seva web: contrainfo.cat) i a presentar l'ANUARI 2013. Aquests companys, quan finalitza l'any, publiquen en paper un balanç dels moviments socials a Mallorca durant l'any que ha passat. L'Anuari de Contrainfo és una feina necessària, imprescindible, i és una publicació amb una informació valiosíssima que no podem trobar enlloc més. L'edició d'enguany inclou, com no podia ser d'altra manera, un especial «vaga educació».


També, a l'acte, vendran les Encausades de la Conselleria d'Educació, que just farà dos anys que ocuparen pacíficament la Conselleria per protestar contra les retallades. Després de ser criminalitzades en certs mitjans, i acusades, el divendres ens explicaran quina és la situació actual, el judici que se celebrarà a principi de juliol pel qual se'ls demanen penes de presó i la campanya de solidaritat que han organitzat per rompre el silenci mediàtic.

 

 

 

La lluita continua

Alternativa | 18 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Concentració silenciosa el dilluns dia 19 de maig, davant el Consolat de la Mar a les 19h preludi  de la  Manifestació unitària sense protagonismes ni logos de les organtizacions el dijous 22 de maig.  

Esperam que la manifestació tengui força i sigui participativa, i es fonamental i que us animeu a assistir-hi. Hem de tornar sortir al carrer a fer pressió, perquè estarem a un dia de la jornada de reflexió i amb un company que ja durà catorze dies de vaga de fam. En Bauzá ha d'escoltar el nostre clam.

La manifestació tendrà un recorregut curt (des de Delegació de Govern al Consolat de la Mar).

A Alternativa per Pollença volem expressar públicament tot el nostre suport Jaume Sastra que fa una vaga de fam perquè després de tot un curs escolar de protestes la Conselleria no ha estat capaç ni tan sols de començar el diàleg de veritat amb el col·lectiu, perquè el Govern manté el TIL malgrat sigui un desastre, per la Llei de Símbols i el projecte de Decret de Convivència,   per recuperar les beques de transport i menjador, per la recuperació de les plantilles, dels professors d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades, per les substitucions immediates de les baixes, perquè les baixes estiguin 100% remunerades, per la contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost, per la recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada, perquè la Conselleria d’Educació insti al Govern Central a retirar la LOMCE definitivament, per la suspensió de tots els expedients sancionadors que s’han iniciat i els que s’iniciïn amb intenció clarament repressiva d’aquesta vaga...

https://www.facebook.com/vagadefamjaumesastre?fref=ts

http://blocs.mesvilaweb.cat/JaumeSastre

suportvagadefam@gmail.co

L'Assemblea de Docents de les Illes Balears ha interposat la primera denúncia davant fiscalia contra el Govern. En aquest cas demana a la fiscalia que investigui els viatges continuats de la consellera a costa de l'erari públic quan ja rep una assignació de 22.000 € en compensació per residir a Menorca. Aquest fet pot respondre a un malbaratament de cabals públics per interessos 

 http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/05/lassemblea-de-docents-denuncia-la.html

 


 

Qui comanda a Europa i Espanya

Alternativa | 17 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'el nostre amic Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

Qui comanda a Europa i Espanya           

Convé recordar que la crisis que patim ve bàsicament de la banca i en gran part per mor de les polítiques dictades des de la banca (FMI, Banc Central Europeu i Comissió Europea). Els governs són teresetes de la banca i apliquen les seves receptes, enviant a fregir ous de lloca l’Estat de Benestar, retallant sous, drets, gasto i empleats públics..., per reduir el dèficit i el deute públic. Però el deute públic malgrat tot segueix pujant (664.000 milions) i, ala!, tots a pagar els interessos, que ens munyen els bancs espanyols, perquè són els que han comprat 299.000 milions del deute de l’Estat. Vet-aquí el negociarro: els bancs manlleven doblers a Banc Central Europeu, a un interès de menys de l’1 % i amb el que han manllevat al BCE, compren deute públic i cobren als estats interessos del 4 al 13%.

Idò que vos pensàveu! Tant senzill com seria que el BCE fes els préstecs directament als estats i aquests els oferissin a la  gent, a les petites i mitjanes empreses al mateix tipus d’interès que fa el BCE. La intermediació dels bancs no és necessària i no treu cap enlloc; per aquest viatge no fan falta tantes beaces i “qui té a Sant Pere, que no manllevi a Sant Pau”.

Idò, com així una cosa tan elemental no es fa directament? Perquè la banca funciona com un “lobby” del BCE, se menja les sopes damunt el cap del govern espanyol i els mitjans d’informació;  banca i govern són corda i poal. I si aquest endiumenjat vos sembla increïble, consultau-ho a sabuts en polítiques públiques i mirau d’on provenen els que tallen el bacallà de l’economia europea i espanyola. Mario Dragui, president de BCE ve del Goldman Sachs, el del frau de les hipoteques “subprime” i el nostre Ministre d’Economia De Guindos ve del Leman Brothers que feu fallida enfonsant molts altres bancs; dos bancs responsables de la crisi mundial.  A bons sants estam encomanats.

                                                                  Mariano Moragues Ribas de Pina

Imatge i informació a la Plataforma Auditoría ciudadana de la deuda

Dilluns ple extraordinari

Alternativa | 16 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Dilluns 19 de maig, sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Pressa de possessió de la Sra. Maria Teresa Ferré Hernández del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

 Dilluns prendrà possessió la nova regidora de CiU, na Teresa Ferré, que substitueix a en Miquel Ramon. En referència a les regidores de la Lliga encara no han arribat les actes.

2.- Aprovació inicial, si procedeix,  de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana  (PGOU) i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM)”

 Es fa el ple extraordinari per aprovar aquesta revisió abans de que entri en vigor la futura Llei del sòl (el proper 29 de maig).

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A la passada legislatura, al ple de febrer del 2009 es va aprovar per unanimitat  l’avanç de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença i adaptació al Pla Territorial de Mallorca. Es va fer una presentació, vam fer al·legacions... però després va ser un dels nombrosos temes que es van congelar.

Tan a la passada legislatura com al principi de l’actual legislatura a Alternativa vam demanar tornar a posar en marxa aquesta important feina que marcarà el futur urbanístic del municipi. Finalment  a octubre del 2102 es va reprendre el tema i vam assistir a una reunió de tots els portaveus dels partits polítics amb l’equip redactor de la reforma i l’adaptació. En aquel moment es va dir que es volia fer l'aprovació inicial al ple de novembre del 2012... Ja ha plogut i després de fer un parell de reunions més, finalment es presenta a aquest ple.  

Ha estat l’empresa Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (G.A.A.T), S.L., la que ha realitzat la feina i a aquest tema a diferència d'altres si que ha hagut més informació i participació per part dels grups polítics amb representació; hem fet un bon nombre reunions i al seu moment es va fer una primera presentació-col·loqui al Club de Pollença.

Si finalment es fa al ple l'aprovació inicial és molt important que l'Ajuntament posi tots els mitjans per facilitar la participació de  la gent a un document que marcarà el futur del municipi i que ens afectarà a tots. L'urbanisme a pesar de condicionar nostra vida quotidiana s'ha convertit en un jeroglífic de difícil interpretació amb un vocabulari tècnic incomprensible.  Cal que l'Ajuntament ajudi a simplificar i analitzar la informació i ajudar a que els ciutadans puguin fer suggeriments i aportacions  a aquest important document i pugui decidir cap on volen que vagi el municipi.

Dos articles anteriors sobre el tema:

Revisió i adaptació del PGOU al PT.

Participeu a l'adaptació al Pla Territorial

 

 

 

 


 

Una altra legislatura perduda

Alternativa | 15 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Igual que va passar a la darrera legislatura, l'equip de govern no ha tingut el valor de fer una nova ordenança d'ocupació de la via pública, que es va aprovar d'urgència inicialment fa dos anys, mentre segueix sense complir l'actual ordenança. ____________________________________________________________________

Al ple de febrer de 2012 es va aprovar inicialment per urgència (gràcies al vot de qualitat del batle) una nova ordenança d'ocupació del espais públics (Una ordenança híbrida i confusa). Era tan i tan urgent que ni tan sols se'ns va voler donar un parell de dies per estudiar-la. S'havia d'aprovar sí o sí, teòricament per fer-la efectiva l'1 de maig del 2012 . Dos anys després aquella ordenança segueix dormint a un calaix.  Es repeteix la història i passa el mateix que va succeir a la passada legislatura quan al gener del 2009 també es va aprovar per urgència l'aprovació inicial d'una nova ordenança d'ocupació de la via pública que a, igual que aquesta, no va passar del període d'al·legacions (Ordenança nonada)

Després de l'aprovació inicial, vam fer un parell de reunions i vam presentar al·legacions al 2012, i a pesar dels nostres reiterats precs no havíem sabut res més de l'ordenança fins aquest hivern, quan es van realitzar dues juntes de portaveus per tractar el tema de l'ordenança. Pensàvam que a la fi es resoldrien les al·legacions i es presentaria la mateixa, per a la seva aprovació definitiva abans de la nova temporada turística. Però a igual que a la passada legislatura ens hem trobat que totes les reunions fetes i les al·legacions presentades no han servit per res, i l’equip de govern no ha tingut el valor de posar en marxa la nova ordenança. Un exemple més de que aquest govern està sobrepassat per la gestió del municipi, i que a un any de les eleccions ha preferit evitar conflictes i ha deixat una vegada més sense solucionar un problema que a Pollença s'eternitza i perjudica a tots els ciutadans.

I el problema ja no és només que no s’aprovi la nova ordenança, el problema és que tampoc es fa complir l’ordenança vigent i a molt de llocs l'espai públic s’ha convertit en un “campi qui pugui” que finalment perjudica a tothom, ja que aquesta ocupació excessiva i degradació de l’espai minven la qualitat de vida dels nostres ciutadans i la imatge de la nostra oferta turística.

Ferrán Aguiló

 

La necessÓria crÝtica antidesenvolupista

Alternativa | 14 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

La crítica antidesenvolupista a Mallorca ha estat absent durant els darrers anys. I això que vivim en un territori molt petit i molt ben definit que fa que qualsevol actuació sobre el territori  tengui un gran impacte sobre el mateix i sobre tota la societat.

La construcció desmesurada que hem patit des dels anys 50, lligada en gran mesura la invasió massiva de turistes, amb una arribada cada cop més gran, superant rècords cada any que passa, han portat  a Mallorca a una situació límit quant a la destrucció de territori. Però no només parlam de cases, xalets, hotels i complexos d’oci, sinó de tota la infraestructura de serveis que es fa necessària per tal de mantenir tot aquest entramat de turisme i construcció massiva: depuradores, dessaladores, plantes de residus, abocadors, pedreres gegants a l’aire lliure, aeroports gegants, centrals elèctriques, generadors i un llarg etcètera d’infraestructures que complexen encara més les nostres vides.

Només l’ecologisme s’ha preocupat de generar una crítica i en alguns casos aturar les barbaritats especulatives que a cada moment planen sobre l’illa i algun dels seus indrets que encara romanen poc urbanitzats, com és el cas de sa Dragonera, d’es Trenc, les autopistes...

Aquest cap de setmana la llibreria associativa Transitant: llibres i línies de fuga ha organitzat a Palma les primeres jornades en defensa del territori. Des de Transitant el que es pretén és generar aquest debat tant necessari sobre la preservació del territori i l’antidesenvolupisme, per tal de poder avançar cap a una societat més justa, senzilla i ecològica.

 

Després de molts de mesos de feina i preparació... podem presentar finalment les "Jornades en defensa del territori" per als propers 17-18 de maig de 2014. Les jornades tindran lloc a la Plaça del Pes de sa Palla, davant de transitant. 

Amb aquestes Jornades, volem col·laborar en el debat sobre tàctiques i estratègies per a les lluites en defensa del territori.

Entenem que les perspectives antidesarrollistes (o antiindustrials), l'eix que d'alguna manera vertebra aquestes jornades a nivell teòric, pot contribuir a la construcció de bases teòriques realment crítiques. Es pretén posar en dubte no només el capitalisme com a origen de les nocivitats associades a la destrucció del territori (una destrucció que entenem que és integral: ambiental, social, cultural i política), sinó el mateix desenvolupisme, o ideologia del desenvolupament i el progrés. Comptarem amb la presència de Miquel Amorós, qui ha sigut un dels exponents claus del pensament antidesenvolupista, en els seus inicis a França (Encyclopédie des Nuissances) i després a l'estat espanyol (Los Amigos de Ludd, i moltes publicacions en solitari); el col·lectiu Cul de Sac, que porta una trajectòria llarga de crítica al progrés, des de l'editorial El Salmón i des de la revista Cul de Sac; i amb Joan, editor d'Argelaga, revista que des del 2013 també centra la seva crítica en aquest pensament, amb una publicació periòdica que està situant-se ja com a referent.

A més, volem donar un protagonisme central a les experiències de lluites de base, assembleàries i articulades des de l'acció directa. Comptarem amb companyes vinculades a les lluites de l'Assemblea No-MAT Girona, i companyes de les lluites contra mines a cel obert a Halkidiki, Grècia. Creiem que ens poden servir com a experiències de les quals aprendre possibles maneres de (re)pensar les lluites en defensa del territori a Mallorca.

També hi haurà una presentació de les revistes antidesarrollistes Raíces, Cul de Sac i Argelaga, que són un referent en la difusió i producció del pensament antiindustrial.

Aquestes Jornades han estat organitzades per transitant i finançades amb els doblers procedents de la Campanya d'Objecció Fiscal 2013 (gràcies a moltes objectores que van apostar per finançar un projecte com transitant, que com sabeu aposta fort per la formació i l'autoformació).

Podeu descarregar-vos el cartell AQUÍ. Gràcies per ajudar-nos en la difusió!

Tot el programa detallat:
AQUÍ

 

 

 

De la pista de futbet a l'ordenanša d'ocupaciˇ de la via p˙blica (precs i preguntes

Alternativa | 13 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquests són preguntes que vam fer i van ser contestades al ple de març (algunes eren d'anteriors plens), i que encara no haviam publicat. Al ple d'abril vam registrar preguntes però no es van arribar a contestar per falta de temps

 

La gestió de les noves pistes de pàdel que es faran destruint el camp de futbet del Port de Pollença serà municipal o es traurà a concurs? Es poden informar quan d'hores a la setmana s'ha llogat la pista de futbet el darrer mes? Per què no intenten fomentar el lloguer de la pista (rebaixes a col·lectius, torneigs) i reconsideraran la seva decisió de destruir unes instal·lacions noves i no fan les pistes de paddel a altre espai?

Resposta del regidor d'esports; la gestió serà pública. Respecte al tema de les pistes de pàdel el regidor va dir que l'estava donant voltes.

Al darrer ple al parlar del pressupost i a preguntes nostres el regidor d'esports va explicar que el temporal que va haver a final de l'any passat havia mogut les barres i també el tancament del mur exterior de la pista de futbet i que a més a més no havia a prop cap presa d'aigua necessària pel manteniment de la gespa artificial. Sembla que tot això pot servir d'excusa al regidor d'esport per llevar la pista de futbet i fer les pistes de pàdel promeses al comitè d'UMP (amants d'aquest esport). Com li van recordar al regidor d'esports si la pista de futbet té deficiències són responsabilitat del que era el seu company regidor fins fa un mes. La pista de futbet va ser “una millora” feta per l'empresa que va posar gespa als camps de futbol. Tant a un cas com a altre ha quedat demostrada la pèssima gestió que es va fer.

En resum al principi l'excusa per llevar la pista de futbet era la falta d'ús (tema que no va contestar al ple), ara l'estat de les pistes... Consideram que si la pista (fet fa quatre anys) no es troba en bon estat el que s'ha de fer a la reforma és reparar-la.

Article anterior: Prefereixen dinamitar el camp de futbet a dinamitzar-ho

Qui va donar permís per fer un fogueró dins el recinte del parc infantil del Miquel Capllonch. El diumenge de matí el parc es trobava amb restes del foc enceses, ple de graveta dels arbres, i amb una bona pudor a pixat. No hi ha un altre lloc al Moll per fer una torrada que a un parc infantil.

Resposta del batle: quan van donar l'autorització no van preveure els problemes. L'any que ve es canviarà la ubicació del fogueró.

- Respecte a la proposta de la fundació Tabaluga (Peter Maffay) per tal de comprar el solar de Cala Barques que té el xibiu anomenat Balaixa. Ens pot informar el batle de la seva reunió amb l’associació de Veïns de la Cala Sant Vicenç? Per què no va convidar a la mateixa als grups de l’oposició a pesar de que la idea d’aquesta reunió havia sorgit de l’oposició? Com es justifica el valor d'expropiació del solar, valorat per l'Ajuntament en 291.398,60 €, quan en canvi la opció de compra del solar havia estat de només 120.000 €.?

Resposta del batle: la reunió es va fer per explicar el procés i la possibilitat. Respecte a la valoració es va fer tenint com base la valoració de la ponència de valors. S'haurà de continuar la negociació.

És lamentable que PP&PI hagin gestionat aquest tema sense transparència i comunicació; informes que ens arriben el mateix dia del ple, notes de premsa sobre una operació que no s’havia duit a terme, sense voler una reunió oberta entre totes les parts interessades... Una proposta que tenia bon aspecte s'ha evaporat i com podeu veure a la resposta del batle amb poques explicacions i fent una reunió que havia proposat l'oposició sense l'oposició. A la fi els fets demostren contínuament que PP i PI actuen com un partit única amb que tingués majoria absoluta. (article anterior; El batle és el responsable de l'embolic del solar de Balaixa)

-Quan es realitzarà la unitat d’execució de l’hotel Pollença Park?

Resposta del batle: Ja s'hauria d'haver fet però hi ha problemes resultat de l'aprovació del nou pla hidrològic.

Ens preocupa aquest tema ja que aquesta unitat d'execució de l'hotel Pollença Park que significa la dotació de serveis i millora dels carrers del Bot i carrer Roure. Fa temps que denunciam l'estat del carrer Bot, un carrer pel que milers de turistes accedeixen a la platja i que no té voreres. A més a més aquests dos carrers són fonamentals al projecte de semipeatonització. És imprescindible que aquesta unitat s'executi abans de fer la semipeatonització.

- Després de la reunió entre les immobiliàries del municipi i la Guàrdia Civil a la que es va exigir a les immobiliàries que es donin d’alta al “Registre d’hostatgeria”, cosa que els hi prohibeix l’actual Llei Turística que encara no té el Reglament aprovat. S’ha fet des de l’Ajuntament alguna gestió a aquest tema?

Resposta batlle; la regidora de turisme no va poder anar per motius personals, va anar la tècnica. No s'ha fet res.

Properament us explicarem com es troba el tema.

-Quan ens pensen enviar l’esborrany de la seva proposta d’ordenança d’ocupació de la via pública?

Resposta batlle; Continuen fent feina...

S'ha perdut una altra legislatura a aquest tema i una vegada més després de l'aprovació per urgència de la nova ordenança i del procés d'al·legacions no ha hagut valor ni ganes de resoldre aquest tema conflictiu.

 Albercocs i cireres

 

 

La nostra portaveu i candidata a RÓdio Pollenša

Alternativa | 12 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 A l'enllaç podeu escoltar l'entrevista que van fer divendres passat a la nostra portaveu i candidata a batlessa, na Marina Llobera a Ràdio Pollença

A la mateixa na Marina respon a preguntes sobre política, el funcionament d'Alternativa, la feina que s'ha de fer des de l'Ajuntament, la nostra idea de participació ciutadana , les nostres relacions amb les CUP la possibilidad de coalicions d'esquerres a Pollença... L'escolta, segur que no us defraudarà.

 

I si voleu participar i donar una mà a aquest projecte polític dimecres 28 de maig a les 20:00 farem una assemblea oberta a la sala de conferències del claustre (davant del centre de dia) per parlar de participació ciutadana.

Les nostres assemblees son obertes 

- Som un partit local; tot i tenir la consciencia oberta a l’esdevenir mundial, fem feina a i per Pollença. Alternativa per Pollença és sobirana per si mateixa, sense ordres, polítiques, ni normes imposades des d’alt.

- No som polítics professionals ni aspiram a ser-ho. Els membres d’Alternativa per Pollença no podem ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures consecutives i no podem tenir més d’un càrrec, ja sigui públic o intern. La major part del sou dels nostres regidors és pel partit. A Alternativa per Pollença simplement som un grup de ciutadans amb ganes de fer feina per un canvi en les formes de governar i gestionar els nostres doblers. Tots tenim altres feines.

- Som assemblearis. Un cop al mes la nostra assemblea es reuneix per a tractar els temes que afecten al municipi i els temes relacionats amb el plenari municipal mensual. La nostra assemblea està oberta a tots els ciutadans de Pollença, tothom pot dir la seva i cada persona és un vot. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important. Per tant, nosaltres no comptam amb comitès de savis, comitès executius ni coordinadors que decideixen per a tothom, sinó que l’Assemblea, constantment informada i demanada (ja sigui per correu electrònic o per l’assemblea mensual) és el vertader motor d’Alternativa per Pollença.

Necessitam  militants actius, cosa que fa que la militància en aquest partit no sigui tan fàcil com en altres, però que per altre part permet expressar la seva opinió i iniciatives a tots els militants per igual. Demanam als ciutadans que a més de demanar-nos "més branca" ens donin una mà. Hi ha molta de feina per  fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença. 

Així que ja sabeu, si voleu participar d’un partit transparent i participatiu on se vos escolti sincerament, on se vos tengui en compte, on no se vos amagui res i sigueu part d’ell al nivell que vosaltres trieu... estarem encantats de comptar amb vosaltres.

Si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com 

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a la nostra pàgina web.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb