URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Solucions i responsabilitats. Ple d'octubre

Alternativa | 29 Octubre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Demà dijous es celebrarà a la Casa Consistoria a  les 19:45  Junta General d'EMSER i a les 20:00 el ple ordinari d'octubre. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebook.

Presentam dues mocions, una per demanar responsabilitats i finalitzar el conflicte en educació. Ja la vam explicar a l'article d'ahir; Negociar, cessar i compensar.
L'altra solicitant al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears  l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques, i que es convoqui una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals. El batle ha de ser més responsable actuar i deixar de queixar-se a la premsa de l'actuació dels seus propis companys de partit

DIJOUS 6 DE NOVEMBRE US ESPERAM A LA REUNIÓ PER FER UN NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA´. Per tal que la reunió sigui profitosa, us facilitam aquest enllaç http://alternativaperpollenca.com/proposta-de-reglament-de en el qual trobareu un pdf amb l'actual Reglament de Participació i marcat en un altre color les esmenes que s'han anat fent en altres reunions i assemblees per part de diversos partits polítics i també ciutadans a títol individual.JUNTA GENERAL D'EMSER.

En el moment d'escriure aquest article no ens han enviat més que l'ordre del dia

1.- Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials.

Al passat ple es va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups excepte la nostra abstenció de l’inici de l’expedient per a l’adaptació dels estatuts socials de l’empresa municipal per a que sigui mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Pollença.  Aquesta legislatura hem demanat una i altra vegada la necessitat d'actualitzar els estatuts d'EMSER (veure el darrer article sobre aquest tema). Fa més de dos anys al Consell d'administració d'EMSER de juliol de 2012 el batle va dir que ja hi havia un esborrany per fer uns nous estatuts. Aquest esborrany s'ha aturat com l'informe de l'auditoria, l'ordenança d'ocupació de la via pública, el plec de condicions per a la contractació del tècnic de medi ambient...

Ara es posa un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga  a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social  a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus.

2.- Cessament de membre del Consell d'Administració.

3.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

PLE ORDINARI D'OCTUBRE

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

S'han presentat un total de 31 al·legacions (tres fora de termini). La majoria són de  particulars que demanen l'exclusió  del catàleg o la rebaixa de proteccions. De totes les associacions del municipi només la Plataforma pro camins públics oberts ha presentat al·legacions i dels partits només PSM i nosaltres hem presentat al·legacions. Una realitat que hauria de fer reflexionar a tots els ciutadans. De les 21 al·legacions que haviam presentat s'han estimat 5, una altra parcialment i s'han desestimat la resta (15).  El més vergonyós és que no s' ha inclòs al catàleg  ni la Fàbrica de Can Morató i Can Franch del Port de Pollença.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, en Jaume Carbonero és diputat autonòmic  del PSOE, ara ha deixat la dedicació exclusiva al Parlament i torna a l'Ajuntament, necessita aquesta compatibilitat per poder assistir al plens i comissions del Parlament (dimarts i divendres).

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

A petició d'un grup de ciutadans es posa el nom de Sr. Jaume Autonell Reig, metge, al passatge on es troba la ràdio, el Centre de dia i el Centre de Salut de Pollença annex i el CAP. És un reconeixement a D.Jaume Autonell per la seva feina en l'àmbit cultural i a la seva feina excepcional com metge.


A continuació  en el ple hi ha tota una sèrie de modificacions d'ordenances fiscals. Evidentment les rebaixes proposades per l'equip de govern són pur electoralisme, una rebaixa com aquesta s'hauria d'haver estudiat, consensuat i analitzar amb tots els grups municipals. Els imposts són una eina per redistribuir la renda i garantir serveis públics i fer les coses d'aquesta forma barroera i populista fa oi. Algunes de les propostes a més a més tenen l'informe contrari de l'interventor. Les Corporacions Locals a través de les Ordenances fiscals, només poden desenvolupar l'establert en les lleis, sense possibilitat d'establir exempcions o bonificacions no previstes, donat el seu rang reglamentari. Dit això,  Pollença és dels municipis on els ciutadans pagam més en imposts i taxes, cosa que no canviará amb aquestes propostes.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

Actualment:

3.Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 180.000 €.

Modificació proposada:

3.Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 90.000 €.

Tindran dret a una bonificació del 70 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui superior a 90.000€ i inferior a 180.000 €.

Tindran dret a una bonificació del 60 per 100 de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui igual o superior a 180.000 € i inferior a 400.000 €.

S’introdueix nou apartat a l’article 15

5. Tindran una bonificaació del 25% de la quota íntegra, o en el seu cas , de la resultant d’aplicar la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius víctimes de violència de gènere, essent necessari que concurreixi els següents requisits

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys.

 A aquest darrer cas l'interventor adverteix que aquest tipus de bonificació no es troba inclosa per aquest tribut en cap norma de rang legal i informa desfavorablement de la mateixa.

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

L'impost de Vehicles és la única rebaixa generalitzada presentada: Aquest serien les noves tarifes.

 

Potència i classe de vehicle

COEFICIENT

QUOTA

A) Turismes:

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

1,5

18,93 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,5

51,12 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,6

115,10 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

2,00

179,22 €

De més de 20 cavalls fiscals

2,00

224,00 €

B) Autobusos:

 

 

De menys de 21 places

1,85

154,11 €

De 21 a 50 places

1,85

219,48 €

De més de 50 places

1,85

274,36 €

C) Camions:

 

 

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

78,22 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil

1,85

219,48 €

De més de 9.999 kg.de càrrega útil

1,85

274,36 €

D) Tractors:

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

1,85

32,69 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

1,85

51,37 €

De més de 25 cavalls fiscals

1,85

154,11 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

De més de 750 fins a 1.000 kg. de càrrega útil

1,85

32,69 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

51,37 €

De més de 2.999 kg. de càrrega útil

1,85

154,11 €

F) Altres vehicles:

 

 

Ciclomotors

 

1,75

7.74 €

Motocicletes fins a 125 c.c.

1.75

7.74

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.

1,75

13,25 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.

1,90

28,79 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.

2,00

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

2,00

121,16 €

 

 

 

 

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Són les plusvàlues dels terrenys, l'impost que es paga en una venda, donació o herència damunt l'increment del valor del terreny pels anys passat des de la darrera transmissió.

FINS ARA

a) 50 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 240.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 25 % de la quota de l’impost, en el tram des de 240.000,01 € fins 400.000,00 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

PROPOSTA

a) 95 % de la quota de l’impost, en el tram fins a 90.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, en un sol acte.

b) 70 % de la quota de l’impost, en el tram des de 90.000,01 € fins 180.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

c) 60 % de la quota de l’impost, en el tram des de 180.000,01 € fins 400.000 € de valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos dins el Municipi, un sol acte.

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO

És l'impost de construccions que es paga en demanar un permís d'obres.

Es modifica article 2 relatiu al fet imposable per adaptar-lo a la nova redacció donada per la disposició final primera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Actualment

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

Modificació proposada:

1.Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.

Es modifica l’article 4 apartat 2 pel que fa a les bonificacions a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i d’habilitat dels discapacitats, passant d’una bonificiació del 50% al 75%

 8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Proposta

2. Gaudiran d’una bonificació subjectiva del 25%

d)Els subjectes passius víctimes de violència de gènere, essent necessari que concurreixi els següents requisits

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys.

e) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que en la finca del terme municipal beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Per tal d'obtenir aquesta bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i certificat d’empadronament.

Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la data de meritació de la taxa.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació,els interessats han de demanar-ne la concessió abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador.

 L'interventor adverteix que aquest tipus de bonificacions no es troben incloses per aquest tribut en cap norma de rang legal i informa desfavorablement de les mateixes.

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM (MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants

Compartim totalment la moció presentada per MÉS encara que per desgràcia arriba massa tard. Pareix que el diumenge acabaren de fumigar per Mallorca, ara toca rebre a Menorca. Esperam que els que han fet aquest desastre que ha aconseguit una vegada més el consens en contra de partits, associacions, biòlegs, apicultors, pagesos ecològics, caçadors, veïns afectats, o fins i tot el PP de Muro. El PPaleolític ha  triat l’opció més cara, ineficaç i nociva. I a més a més s'està fent fatal. Ahir per exemple la FAPA (Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes va denunciar la fumigació damunt les escoles de Costitx i Bunyola, a més s'ha passat a per damunt de finques d’apicultura, d’agricultura ecològica, i zones urbanes i periurbanes;

10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

El PI demana que el Govern acati les sentències en referència al TIL i que recuperi el diàleg. Pensam que no té sentit demanar a un govern que acati les sentències, de fet no té més remei i el TIL ja està mort. En referència a demanar el diàleg, consideram que el que s'ha de fer és reprendre les negociacions amb els comités de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Ja la vam explicar a l'article d'ahir; Negociar, cessar i compensar

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Ja és hora que el batle a més de queixar-se a la premsa i reunir-se amb els responsables del seu partit faci alguna cosa més efectiva a aquest tema.

Demanam:

1.-Sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per escrit l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

2.- Convocar una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

13.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Encara no han contestat a les preguntes del passat ple i hem registrat altre grapat per aquest ple.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb