URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

No deleguis,actua, participa. Hi ha Alternatives

Alternativa | 30 Novembre, 2014 13:01 | facebook.com twitter.com

  Us presentam un nou vídeo d'Urxella TV, en aquest cas un resum de l'acte que vam fer l'1 de maig amb la presentació de la nostra candidata na Marina Llobera.Ahir vam triar en assemblea les quatre persones que acompanyaran a Marina Llobera als primers llocs de la llista electoral.

Els cinc primers de la llista, un gran équip per canviar l'Ajuntament.

1 Marina Llobera

2. Pere Josep Coll 

3 Antònia Cerdà

4. Antonina Amer

5. Joan Cifre 

 

 

 Davant el panorama actual, només hi ha una alternativa, l'alternativa som tots noltros. Junts. Organitzats. Combatius. És hora que governi el poble, de la unitat popular, és l'hora d'entre tots construir l'alternativa.

No cercam gent al darrer moment, no experimentam... De l'assemblea, dins l'assemblea i triats per l'assemblea. Gent feinera, il·lusionada i compromesa. Les teves mans i la teva veu a l'Ajuntament.

I tu seràs les nostres mans i la nostra veu al carrer? No deleguis, actua, participa.

 

 

Adhesiˇ a la Llei per a la protecciˇ del territori

Alternativa | 29 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença (A) ens adherim al manifest en suport de la Iniciativa Legislativa Popular per a la protecció del territori. 

Manifest

Llei per a la protecció del territori

Unes illes per viure-hi.

La topada de front amb la crisi econòmica i financera ha comportat el retorn de velles polítiques agressives amb el territori i les persones. En els darrers anys hem vist com, a través de modificacions legislatives, el govern anava tombant les barreres de protecció del territori, els recursos i els espais naturals, amb l'objectiu de donar barra lliure a la inversió privada per a desenvolupar nous projectes i infraestructures sense entrebancs ni destorbs.

Així s'han desenvolupat lleis i reglaments per alimentar vells favors a sectors poderosos vinculats a la construcció, l'extracció de recursos o la gestió de serveis bàsics – aigua, residus, energia -, promovent amnisties a les irregularitats comeses fins ara amb total impunitat i afavorint processos de privatització. Tot plegat, representa més especulació, més corrupció, bombolles i booms que afavoreixen a uns pocs mentre hipotequen el futur i comprometen la realitat present de les persones que vivim en aquestes illes.

Per tot això, ens cal ara més que mai, potenciar un canvi de model de gestió i ús del territori, de model energètic, de gestió dels recursos hídrics i dels residus. Tot, amb un únic i principal objectiu: l'interès general i la protecció dels recursos i els espais naturals.

PER UNES ILLES PER VIURE-HI!

Volem i tenim dret a incidir en les decisions que afecten el nostre futur. Per això, volem donam suport a aquesta iniciativa legislativa que surt del poble, que es debatrà als carrers, que serà avalada per ciutadania i que, posteriorment, serà elevada al Parlament amb l'objectiu de comprometre els poders polítics a un debat real de política feta per a la ciutadania.

Donam suport a aquesta proposta de Llei perquè:

• Pretén assentar les bases d'un nou model de gestió i ús del territori i dels recursos, garantint la preservació del sòl rústic i les activitats del sector primari que s'hi desenvolupen amb respecte i coherència amb l'entorn,

• Garanteix la qualitat i quantitat dels recursos hídrics,

• Pretén acabar amb els negocis bruts vinculats a la gestió i importació de residus per ser incinerats a Mallorca,

• Volem evitar infraestructures que rompen amb la realitat i l'escala insular,

• Per evitar nous grans projectes especulatius que fomenten la corrupció,

• Per garantir un model energètic que deixi fora la possibilitat de realitzar prospeccions petrolíferes i implantar grans línies d'alta tensió de la mà de grans empreses del sector energètic i aposti per l'autoconsum energètic i les energies renovables distribuïdes i democràtiques.

• Volem acabar amb la privatització d'espais de domini públic i la mercantilització dels espais naturals.

Així expressam al nostre suport a la Llei per a la protecció del Territori i a la campanya engegada des de la ciutadania per a poder ser debatuda al Ple del Parlament.

Demà diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'el Moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori. 


 

Moltes irregularitats, algunes respostes i poques solucions

Alternativa | 28 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple celebrat ahir. Al ple no es va presentar cap moció al nostre cas amb la idea d’aconseguir respostes als 38 precs i preguntes que vam registrat als plens de setembre, octubre i aquest de novembre i que es van respondre. A més a més al punt de la dació de comptes de factures irregulars amb objeccions de Secretaria i Intervenció vam fer també nombroses preguntes, vam obtenir algunes respostes però molt poques solucions a situacions irregulars que l'equip de govern PP&PI no té cap interés per solucionar.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

Vam demanar la seva retirada ja que era impossible llegir totes les actes que s'ens van enviar el mateix dia de ple, es presentaran al proper ple. 

El mateix dia del ple ens van enviar actes dels plens pendents d'aprovació des del mes de gener de 2014. Fa temps que la Secretària ja es va disculpar per aquest tema ja que no resulta fàcil la redacció d'una acta tant per l'extensió de la sessió (quatre hores) com per la periodicitat de les sessions (mensual) - que es junta, alhora, amb altres actes d'òrgans col·legiats (junta de govern local, comissió informativa, organismes autònoms, empresa municipal, etc ...)- Cal dir que és evident la manca de mitjans personals adscrits a secretaria que puguin auxiliar en dur a terme aquesta tasca i, apart, el dia a dia de la gestió administrativa dels assumptes que fa inviable dedicar més temps a la redacció dins lo possible.

La Secretaria ens va dir que estava estudiant la viabilitat i la legalitat d'annexar als esborranys de l'acta que es sotmeti a aprovació un compact disc del ple enregistrat a partir de la Ràdio que formi part de l'acta, degudament validat per la secretària on quedarien enregistrades en dit suport digital totes les intervencions de cada punt de l'ordre del dia. Sembla que en aquest moment no és possible

 Cal recalcar que els acords existeixen des de que s'aproven (executivitat immediata dels actes administratius i, de fet, els trasllats i notificacions dels acords plenaris estan enllestits en 10/15 dies) i que la no aprovació d'una acta no suposa la dels acords que conté. La seva és merament instrumental atès que amb la mateixa ni es ratifica ni es rectifica res de lo acordat en quant al fons

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT).

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP,(11) abstenció de PSOE i MES (4)i vot en contra nostro (2).

A aquest punt vam demanar explicacions sobre tot sobre com era possible prescindir de 238.300 euros de la partida de l'empresa municipal i passar a altres partides; senyalització vertical , conveni port, ORA , obres i serveis; utensilis, mobiliari, llum pendent del local d'Escola Viva, reparacions cultura, cementiri, enllumenament, maquinaria general.... Com diu l'informe d'intervenció:

S’ha de dir que amb aquesta modificació que suposa una disminució a l’aportació a fer a EMSER per assumir el cost del servei de recollida i tractament de fems de conformitat amb l’estudi efectuat per l’àrea de Medi ambient implica l’incompliment del compromís de l’Ajuntament per assumir aquest servei. No obstant això, atenent a la situació econòmica i financera de l’empresa, no hi ha cap impediment per efectuar el servei amb les mateixes garanties existents actualment.

Una empresa com EMSER no pot tenri beneficis i si els té els ha de reinvertir i si es poden anular 238.300 euros vol dir que s'estan cobrant unes taxes superiors al servei.

Cal recordar que a les taxes de fems l'Ajuntament va assumir 300.000 € de dèficit amb una motivació clarament electoralista i populista. Fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus demanen tota una sèrie de canvis per tenir unes taxes més justes, sense resposta ni dels anteriors equip de govern ni de l’actual.. Pensam que ja que ara es poden treure 238.300 euros d'EMSER s’haurien d'invertir en fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. Igualment reestructurar la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI” una categoria heterogènia i poc concreta de contribuent. Fa anys que els informes tècnics diuen que és imprescindible, per tal de disposar d’un efecte real en quan y a la gestió selectiva, que els usuaris domèstics puguin veure desglossat en el seu rebut allò que s’estalvien gràcies a ala fracció que es gestiona selectivament. Igualment  és altament necessari dotar de sistemes automàtics de seguiment i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives per donar un rigor tècnics als descomptes. També s’hauria de dotar demateixos sistemes a la recollida de rebuig de tot el municipi.En definitiva el que ha de fer l’equip de govern és una inversió tècnica i tecnològica, per aconseguir unes taxes més justes fonamentades en el principi qui contamina paga. 

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

PP &PI ara té l'obligació de fer aquesta dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. 86 pàgines amb incompliments de la llei de contractació pública, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa. Estam parlant 277.091 euros. No és suficient donar compte de les irregularitat i que puguin ser conegudes per a tothom sinó per cercar solucions i de moment ni PP ni PI han fet pràcticament res.

Vam demanar tota una sèrie de qüestions sobre les factures irregulars.. Al principi el batle semblava que no volia que els regidors contestassin però finalment el van fer. Farem un article sobre el tema. 

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears). Aprovada per unanimitat.

Es tracta d’un conveni amb el govern que ofereix millorar un servei de radiocomunicacions digitals a la policia municipal; centraleta, terminal pel cotxe, més accés a informació i més comunicació amb altres administracions públiques amb competència de seguretat, rescat , sanitat i emergència. Un servei que encar s'ha de millorar per poder ampliar-ho.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme. Aprovada per unanimitat

Es tracta d'una modificació puntual del reglament de taxis per facilitar que les entitats bancària puguin agafar llicència com garantia per un préstec per la mateixa llicència (autofinanciació).

Abans del ple vam plantejar una sèrie de dubtes: En  referència a autoritzar la possibilitat d'entregar com aval davant una entitat financera la llicència de taxi a l'hora d'adquirir la mateixa, tenim uns dubtes La llicència és una concessió de la que sempre ha de tenir el domini l'Ajuntament, si no paguen i se la queda el banc l'Ajuntament no hauria de pagar res per recuperar-la per recuperar-la 8deute sense pagar, interessos demora...)? Per poder gaudir d'una llicència de taxi s'han de complir una sèrie de requisits, el banc en cas de vendre la mateixa a un particular compliria amb aquests requisits? En cas de revocació de la llicència per part de l'Ajuntament com recuperaria el domini si està "hipotecada"? 

Per exemple un taxista compra la llicència a un altre que es retira, preu 120.000 euros (fa tres anys es va vendre una per aquest preu), el comprador de la llicència hipoteca la mateixa per 100.000 euros (no crec que li donin el 100% el banc), si aquest nou taxista no paga, l'Ajuntament per recuperar-la haura de pagar al banc el que falti pagar del 100.000 euros, els interesos, les demores i despeses?

La resposta de l'assesor jurídic de l'Ajuntament va ser:

En resposta a la vostra consulta, he de dir-vos que la modificació prevista ho és en el sentit d'habilitar al creditor (l'entitat bancària generalment...) pq pugui instar de l'Ajuntament, prèvia justificació, el CONCURS en legal forma de la llicència: el banc no serà mai titular de la llicència, sinó que podrà instar que l'ajuntament la tregui a concurs d'acord amb el previst a la normativa reguladora, es a dir, únicament podran concòrrer, participar, en el concurs tots aquells que reuneixin els requisits establerts: ni l'Ajuntament deixa de ser concedent, ni el banc (creditor) passa a ser titular de res més que no sigui la legitimació per instar el concurs. Això no és una hipoteca en la que el banc executa l'immoble donat en garantia i se l'adjudica al seu favor, aquí tan sols pot instar el concurs amb la finalitat de que pugui liquidar el seu crèdit. 

Un altre aspecte substancialment important en el meu entendre: el creditor ha de JUSTIFICAR el descobert del titular de la llicència, de manera que serà l'Ajuntament qui haurà d'avaluar si, arribat el cas, està prou justificada la petició de concurs del creditor, examinant la certificació de descobert, el contracte de crèdit, etc...poguent denegar a l'entitat acreedora la seva petició en el cas de que no estigui prou justificada.

En definitiva, l'exemple que heu formulat no es pot produir en la pràctica, pq en el cas de que el nou adquirent de la llicència, que prèviament l'haurà ofertada en garantia (recordeu, per favor, que això no és una hipoteca, dret real sobre un immoble), no tornàs els 100.000´-€ al banc, el règim jurídic de la llicència resta inalterat , les parts son les mateixes que abans, ajuntament i titular, amb la diferència de que el banc interessat podrà instar, previa justificació, el concurs de la llicència en la forma i amb subjecció als requisits que us he comentat, però no hi ha mai una alteració de la titularitat a favor del banc creditor, i per descomptat i en conseqüència l'Ajuntament no ha de pagar res a ningú per recuperar la llicència pq mai no ha perdut el domini. 

6.- Propostes / Mocions d’urgència

No va haver.

Gran part del ple es va dedicar a contestar precs i preguntes.

 Demà dissabte 29 farem l' Assemblea Extraòrdinaria (al restaurant Sant Jordi a les 11)  i Diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'el Moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori.

 

 

Un ple per contestar

Alternativa | 27 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui dijous es celebrarà a la Casa Consistoria a  les 20:00 el ple ordinari de novembre. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebook.

És un ple al que no s’ha presentat cap moció al nostre cas amb la idea d’aconseguir respostes als precs i preguntes que vam registrat als  plens de setembre, octubre i aquest de novembre.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT).

 A l'equip de govern PP&PI els preocupa que no hi hagi crèdit suficient d’aquí a final d'any a algunes partides. Han decidit prescindir  de part de la   partida de l'empresa municipal i passar  a altres partides; senyalització vertical , conveni port, ORA , obres i serveis; utensilis, mobiliari, llum pendent del local d'Escola Viva, reparacions cultura, cementiri, enllumenament, maquinaria general....La partida més important és de 125.000 a la prefectura de costes per l'increment del cànon per l'increment dels valors cadastrals.

Es tracta en total de 238.300 euros.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la  redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

PP &PI ara té l'obligació de fer aquesta dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. Si al ple de setembre van ser 67 pàgines a aquest ple són 86 pàgines amb  incompliments de la llei de contractació pública, hores extres de més i pagaments irregulars que fa temps que denunciam des d'Alternativa i de les que demanarem explicacions al ple. Estam parlant 277.091 euros.

Ens imaginam que la llei no només va posar aquesta obligació per donar compte de les irregularitat i que puguin ser conegudes per a tothom sinó per cercar solucions i de moment ni PP ni PI han fet pràcticament res.

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)   

Es tracta d’un conveni amb el govern que   ofereix millorar un servei de radiocomunicacions digitals   a la policia municipal;   centraleta, terminal pel cotxe, més accés a informació i més comunicació amb altres administracions públiques amb competència de seguretat, rescat , sanitat i emergència.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del  reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme

Es tracta d'una modificació puntual del  reglament de taxis per facilitar que les entitats bancària puguin agafar llicència com garantia per un préstec per la mateixa llicència (autofinanciació).

6.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Sóm l’únic grup que ha registrat precs i preguntes a aquest ple i tenim encara sense contestar les de setembre i octubre.

 Dissabte 29 podeu venir a l' Assemblea Extraòrdinaria ( al restaurant Sant Jordi a les 11 )  i Diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'eu moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori.

 

 

Candidats i en defensa del territori

Alternativa | 26 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Dissabte 29 podeu venir a l' Assemblea Extraòrdinaria ( al restaurant Sant Jordi a les 11 )  i Diumenge 30  al mercat de Pollença i dimecres 3 al mercat d'eu moll podeu venir a signar a la tauleta que posarem, per a la Iniciativa Legislativa Popular del GOB en defensa del territori.

Com us vam anunciar el proper dissabte 29 de novembre fem l'assemblea on triarem les quatre persones que acompanyaran als primer llocs de la llista a la nostra candidata na Marina Llobera. De moment continuam sent l'únic partit que ha presentat oficialment la seva candidata. Encara que està confirmat que en Tomeu Cifre Ochogavía serà el candidat del PP però encara no ha vengut en Bauzà per beneir-ho.

Al seu parlament de l'1 de maig na Marina ja va explicar el nostre funcionament assembleari. Nosaltres no improvisam, no feim fitxatges de darrer moment, ens agraden les coses ben fetes i sòlides. Som una assemblea que estam actius en tot moment i no només un mes abans de les eleccions. I per què no feim primàries? La raó també és senzilla: perquè nosaltres no utilitzam trucs per donar aparença de democràcia. Nosaltres estam compromesos amb l'assemblearisme, l'horitzontalitat i la democràcia radical... L'assemblea ho decideix tot, no només quina persona sortirà a un poster, l'assemblea decideix la primera i tota la llista, decideix tot el programa, cada decisió, votació al ple, moció a presentar... Si estau d'acord amb que cal un canvi de model, vos necessitam. I no ens referim a que necessitam el vostre vot (que també), sinó que vos necessitam a vosaltres.

Animar-vos  a participar: les assemblees són obertes a tothom. Implicar-vos en un projecte com n'hi ha pocs a Mallorca, un projecte polític que et permet, no anar a votar i haver d'esperar a veure si faran allò que jo voldria, sinó de dir directament què s'ha de fer. Us esperam dissabte 29 a les 11:00 al Restaurant Sant Jordi,on després dinarem.

 


Per altra part a Alternativa per Pollença donam suport i col·laboram amb el GOB i la seva Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del territori. En aquesta ILP es proposa una llei alternativa, que pretén esdevenir un marc de protecció ambiciosa i duradora que garanteixi la conservació del territori i la dignitat de les persones que hi viuen.

DIUMENGE 30  AL MERCAT DE POLLENÇAI DIMECRES 3  AL DEL PORT DE POLLENÇA DE 10:00 A 13:00 POSAREM UNA TAULETA PER RECOLLIR SIGNATURES I QUE EL GOB PUGUI DEFENSAR AL PARLAMENT AQUESTA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

(a l'enllaç trobareu tota la informació)

El perquè d’aquesta campanya

Els darrers tres anys de governs populars a les principals institucions de les Illes Balears (Govern Balear, Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa i principals ajuntaments de les illes), magrat la davallade de l’activitat econòmica i constructora, han suposat més pressió sobre el fràgil territori illenc. Les polítiques han estat farcides d’amnisities urbanístiques generalitzades, normatives a la cart, pressió sobre el sòl rústic i els espais naturals mitjançant noves infraestructures o llicències d’hotels, una gestió de residus completament irracional i, en definitiva, una agressió constant del territori en benefici de grans hotelers i promotors immobiliaris. El poders públics han impulsat tota mena de reformes amb el fals pretext de reactivar l’economia, menystenint la protecció del medi ambient i la possibilitat de què generacions futures en gaudeixin.

Aquesta iniciativa pretén donar una reposta global i ciutadana al seguit de problemaàtiques vinculades a la pressió humana sobre el territori i els ecosistemes i a la necessitat de potenciar un canvi al model de gestió i ús del territori i als models energètic, hídric, de residus i de mobilitat. Entenem, precisament, que bona part de les problemàtiques associades al territori es fonamenten en la improvisació, la curta durada de les normatives d’ordenament del territori (algunes fins i tot ad hoc), que canvien de legislatura en legislatura, i en la manca de perspectiva a llarg termini.

Les principals àrees afectades de nostra ILP són: espais natural, creixement urbà i ús de sòl, ports, residus, energia, aigua i mobilitat. En concret:

1. El SÒL RÚSTIC obert al negoci turístic i a l’especulació: L’expansió urbanística ha arribat al camp. El Govern ha desprotegit el sòl rústic i l’ha obert al negoci turístic-immobiliari i a l’especulació eliminant les restriccions d’usos i activitats al sòl rústic. Ara s’hi possibiliten camps de golf amb oferta complementària, grans equipaments, noves edificacions, i usos i activitats fins ara prohibits o condicionats a paràmetres urbanístics i ambientals que tenien com a objectiu preservar el sòl rústic.

2. Mercantilització dels ESPAIS NATURALS: No només s’ha mantingut la paralització en la declaració de nous espais protegits o ampliació dels existents (el darrer, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, fou declarat l’any 2007) sinó que estan assistint a la degradació a marxa forçada de tota l’estructura de conservació d’espais protegits que s’havia construït al llarg dels darrers 25 anys.

3. Impuls i ressorgiment de GRANS PROJECTES: Anuncis de grans inversions i noves urbanitzacions es van seguint de manera continuada. L’objectiu, molt sovint, és purament especulatiu. El Govern afavoreix la consolidació de drets urbanístics i revalorització de terrenys a favor de promotors i entitats bancàries que varen provocar la crisi i bombolla especulativa- immobiliària. Alguns exemples concrets: hotels de luxe a sa Ràpita i Canyamel, centre comercial a ses Fontanelles, reconversió turística a la Marina de Magaluf, velòdrom a Can Picafort (Santa Margalida), camp de golf de Son Aversó (Palma).

4. Noves INFRASTRUCTURES: l’autopista de Llucmajor a Campos, ronda Nord d’Inca, i el segon cinturó de Palma: El Partit Popular continua impulsat les grans infrastructures de transport privat mentre deixa perdre la possibilitat de fer real el tren de llevant. En aquesta legislatura s’han iniciat les obres del 2on cinturó de Palma, s’ha materialitzat un accés d’exagerades dimensions al Molinar i s’ha recuperat el projecte d’autopista Llucmajor-Campos que implica un gran consum de territori i la desfiguració de paisatges rurals.

5. Una POLÍTICA PORTUÀRIA desenvolupista i privatitzadora: El Govern prepara una Llei de ports per seguir consolidant el seu model d’explotació dels ports al més pur estil megalòman coherent amb l’impuls de grans ampliacions portuàries. Des del punt de vista de gestió, Autoritat Portuària pretén seguir el model de privatització neoliberal obrint la porta a la privatització dels serveis portuaris, fins i tot els fars, i reconvertint en negocis particulars béns comuns”. Així es pretén convertir els ports en aparadors de luxe per megaiots i que la mar sigui pel gaudi d’uns pocs rics mentre es deixa perdre el patrimoni marítim de les Illes.

6. La des-planificació de la GESTIÓ DE L’AIGUA: El Conseller Gabriel Company ha retirat el Pla Hidrològic aprovat al 2011 després d’un ampli debat i procés de participació ciutadana i l’ha substituït per un nou Pla que tenia com a únic objectiu eliminar controls i limitacions a l’ús intensiu de l’aigua, al marge dels paràmetres de sostenibilitat del recurs. El nou Pla fa inviable el compliment dels objectius de recuperació dels aqüífers deteriorats, i la garantia de la qualitat ecològica del recurs a futur, perquè prioritza la satisfacció de les expectatives d’accés a l’aigua sense límits ni controls.

7. La importació de RESIDUS per seguir mantenint el negoci de la incineració: D’ençà de l’inici de l’operació d’importació de residus, els escàndols i les mentides, s’han succeït i has estat defensades de manera vergonyosa i intolerable i contra l’interès públic, per part del grup parlamentari popular al Consell de Mallorca, i concretament pel departament de Medi Ambient d’aquest, encapçalat per Catalina Soler. L’objectiu és únicament garantir l’elevat marge de beneficis que TIRME obté de la incineració de residus i que fa inviables les polítiques sostenibles de gestió de residus a Mallorca.

8. Maniobres polítiques per a propiciar l’extracció de petroli al mediterrani: en el darrer any, diverses empreses, amb la complicitat política, han iniciat els tràmits per fer sondejos i temptejar la possibilita de fer extraccions de petroli al mediterrani, malgrat la fragilitat i valor de l’ecosistema marí. Tot donant continuïtat a un model energètic que segueix perpetuant la dependència dels combustibles fòssils i els interessos vinculats al negoci del petroli. 


 

 

25 de Novembre: la violŔncia Ús sistemÓtica i estructural

Alternativa | 25 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Quan parlam de violència de gènere o violència masclista, sempre se sol pensar en agressions físiques per part de l'home a la seva parella (o exparella). Però aquesta és només la punta de l'iceberg i la majoria de nosaltres en som conscients. Sabem que les agressions físiques (que en els casos més extrems duen a la mort, concretament a 44 dones en el que duim d'any) sempre van acompanyades d'un altre tipus de violència, diguem-ne psicològica, que pretén aconseguir el control i el domini sobre la dona, sotmetre-la, minar la seva autoestima i la seva dignitat, fer-la desaparèixer. Les tècniques estan molt estudiades i són ben conegudes: humiliacions i menyspreus en públic, aïllament social, control de la forma de vestir, de les amistats, vigilar el mòbil, amenaces...

Tal vegada podríem considerar que en aquest tema hem avançat en la darrera dècada: en el terreny de la sensibilització social, en el fet que la qüestió no sigui un tabú, en el de l'acció o interès institucional. Ho veim: se'n parla per la tele, es posen en marxa programes específics d'atenció a les víctimes i d'educació per aprendre a detectar-la, es posen dies simbòlics i els polítics de torn fan declaracions.

Tot això està bé. Però no és suficient. De fet, si es nega el problema, no només és insuficient, sinó que és inútil. I quin és el problema? Idò ni més ni menys que el sistema en si mateix, la cultura (si es pot dir cultura) heteropatriarcal dominant, combinat amb un mode de producció capitalista.

El patriarcat és violència, i si volem acabar amb la violència vers les dones hem d'acabar amb el patriarcat. Però no és gens fàcil, el masclisme està molt arrelat i les seves manifestacions són omnipresents. Que sigui el discurs dominant i habitual però, no vol dir que no sigui violència.

La discriminació laboral i retributiva és violència. La doble jornada laboral és violència.

La cosificació de la dona en la publicitat i en determinats productes (principalment fotografia) que es pretenen artístics és violència. La constant pressió estètica sobre la dona és violència.

És molt penós veure com gent que es considera d'esquerra s'indigna clarament només amb el primer dels exemples que he posat, però no tant (si no és que els justifica) amb els altres. No fotre brot a casa, o no responsabilitzar-se plenament de les tasques domèstiques i de cura als petits, ancians o malalts i pretendre justificar-ho amb un «jo l'ajud, a la meva dona», és d'un ranci que fa por, a més de masclista. O negar que sigui violència la cosificació del nostre cos (com s'explica que per vendre un cotxe li hagis de posar damunt una dona que compleix el cànon estètic de «tia bona» i amb poca roba?) o la insoportable pressió estètica que sofrim (amb un bombardeig continu d'anuncis que et diuen «lo» lletja i grassa que ets, les arrugues, la celulitis, els pèls i imperfeccions que tens, i uns models artificialment retocats, amb cirurgia, photoshop o transtorns alimentaris, que et mostren com hauries de ser i no podràs ser mai...).

Diuen, i hi estic d'acord, que la revolució serà feminista o no serà. Idò bé, la revolució ha de començar per un mateix i difícilment hi haurà transformació social sense una transformació de les consciències. Cap de nosaltres estam fora de perill amb el masclisme, perquè en les seves versions subtils és gairebé invisible, per això és necessari que siguem conscients d'allò que s'anomenen «micromasclismes».

Els micromasclismes es manifesten en conductes, comentaris, gestos... que són netament sexistes però que són tan subtils o habituals que no en som conscients. Per exemple, una mirada reprovadora quan una dona va gata, un comentari despectiu davant la promiscuïtat d'una dona quan seria ben acceptat en un home... Aquest tema dels micromasclismes dóna tant de si, que he pensat fer-ne un article específic un altre dia. I per acabar, un darrer exemple en forma de pregunta dirigida als lectors que siguin homes i tenguin carnet de conduir: a vosaltres també us passa que (no sempre, però sí amb certa freqüència) quan aparcau el cotxe hi ha algú que us fa senyes, com donant-vos indicacions per fer la maniobra correcta?

 

Marina Llobera

 

 Un any més, els col·lectius feministes de Ciutat s'han  unit per convocar la marxa de torxes pel dia internacional de lluita contra la violència de gènere baix el lema ‘Contra la violència del patriarcat, autodefensa i combat!’.Aquesta tendrà lloc avui  a les 20h i partirà de la Plaça de la Porta Pintada i anirà fins a la Plaça de Cort.

 

Focs artificials i noces a un BIC tancat al p˙blic

Alternativa | 24 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A l’agost del 2013 ja vam denunciar com la Fortalesa s’havia convertit en un Bñe d’interés Cultural per “VIPs” quan el vicepresident i conseller de Presidència, Antonio Gómez va visitar el rodatge d'una  pel•lícula alemanya (veure article) . I aquest darrer mes hem vist dos exemples més d’aquesta utilització regular de la Fortalesa per actes “exclussius”

Aquesta setmana hem sabut per un article de la revista de Hola que es farà el casament del jugador de bàsquet Rudy Fernández a la Fortalesa de Pollença. I el que és encara més grue fa unes setmanes un ciutadà ens va fer arribar la informació de que havia hagut focs artificials entre el 18 i 19 d’octubre durant 15 minuts a la Fortalesa. Vam consultar el tema a l’Ajuntament i ens van informar que se les havia comunicat que a la Fortalesa tendria lloc un casament i hi hauria focs d'artifici i que vam comprovar que es disposés de la documentació preceptiva (comunicació a delegació de Govern, assegurança, dades de l'empresa pirotècnica, inscripció...). A més, es van mantenir en contactes amb la Conselleria de Medi Ambient qui, assabentada del fet, respongué que, per “estar fora de temporada de risc d'incendi no calia autorització expressa i, tot i no ser preceptiva, van agrair la comunicació atès la proximitat a zona forestal.”. Consideram que és una vergonya que es donés permís a aquests focs artificials privats posant en perill d’incendi una zona de la Xarxa Natura 2000 on hi ha a més a més dormiten moltes aus. pirotècnia d'us privat fan que passin aquestes animalades.

  Fa quinze anys que cap govern ha estat capaç de fer complir la  Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears que regula que els Bens d'Interés Cultural s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats.( article 34) Un Bé d'Interès Cultural és de domini públic, o sigui un particular pot ser propietari d'un BIC però té una sèrie d'obligacions en favor del la col·lectivitat  com és la de faciltiar aquestes visites.

Com es pot justificar l’incompliment de la llei i l'impediment de l'accés als ciutadans a la Fortalesa  a la vegada que s'hi organitzen esdeveniments d'alta volada?

Ja seria hora de que l'Ajuntament fes alguna cosa pel compliment de la Llei a dos llocs tan emblemàtics com són la Fortalesa i el Castell del Rei.

 Al setembre del 2007, es va rebutjar la nostra   moció demanant garantir que es puguin dur a terme visites regulades al Castell del Rei  i a la Fortalesa d'Albercuix  La moció va ser rebutjada.

Al ple de maig del 2009 es va rebutjar la nostra  moció que volia instar a la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni  a que acordés els convenis d'usos amb els propietaris dels BICs en aquest moment inaccessibles, i  aprovés un règim de visites d'acord amb la normativa vigent. 

 Article a l'Ara Balears. La Fortalesa es va construir durant el s. XVII per defensar la badia dels atacs corsaris. / BALEARIC PROPERTIES

Properes ereccions

Alternativa | 23 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

 Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 

S’atraquen les ereccions, com qui diu la fi del món per als polítics que no han fet bonda. La caverna sobretot s’ha de posar a confessar pecats i a preparar el tu autem per mirar de salvar els mobles, i aconseguir la majoria absoluta o almenys el màxim possible de càrrecs. Però sembla que ho fan ben a l’inrevés: defenestren els pocs polítics que no ho han fet malament del tot, i preparen les sagrades llistes emprant totes les males arts a llur disposició:

com ara l’alquímia, el tarot, l’endevinació cabalística, la numerologia, la coprofàgia, la nigromància… de manera que en comptes d'esmolar fan osques al seu projecte.

 

F˛rum d'Educaciˇ

Alternativa | 22 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Si tens coses a dir sobre educació, si trobes que hi ha aspectes que s'han de canviar als centres educatius, si vols aportar les teves idees, si et fa ganes escoltar les opinions d'altres persones,  ...  si vols escriure una nova pàgina del llibre verd, des de la Plataforma Crida et convidam al 

 

 

IV FÒRUM SOCIAL DE MALLORCA, 2014

FÒRUM d’ EDUCACIÓ

28 i 29 de novembre

IES Josep Maria Llompart, Palma

C/ Pedagog Joan Capó, 2 (vora Conselleria d'Educació)

Accés per carril bici // Aparca-bici al pati  //  Autobusos: 12, 20, 29 i 33.

 

El Fòrum Social de Mallorca (FSMa) es defineix com un espai de trobada i de diàleg entre tots els moviments de l’illa que tenen com a referent que un altre món és possible.

És un procés obert en el temps, al qual podran sumar-se, totes les organitzacions que assumeixin els Principis de la Carta del Fòrum Social Mundial (FSM) i les línies d’actuació que es volen portar a terme des del FSMa.

El FSMa ha d’aprofundir en l’anàlisi crítica del model neoliberal imperant i proposar alternatives a partir de la nostra realitat concreta.

Entenem la Mediterrània, com un espai de confluència de molts i diversos pobles i cultures, com punt emblemàtic de relacions que determinen el present i el futur d’una àmplia part de la humanitat.

El FSMa no pretén ser l’única instància representativa. El principal objectiu del FSMa és convertir-se en un espai d’intercanvi, de treball, de diàleg, de col·laboració per a aprofundir sobre les noves realitats que estan emergint a nivell mundial. En aquesta ocasió parlarem d’EDUCACIÓ.

 

Per inscriure’t i accedir a més informació entra al blog del fòrum

 o escriu al correu electrònic:

   http://forumeducacio.blogspot.com.es/

forumeducacio@gmail.com

 

També hi haurà un fórum per infants.

 

Perquè l’EDUCACIÓ és del poble i per al poble,

VINE, PARTICIPA I OPINA!

 

 

Vict˛ria proteccionista

Alternativa | 21 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A Alternativa per Pollença celebram la sentència del Tribunal Suprem que anul·la la sentència del TSJIB que fixava una indemnització 1.600.000 euros per la declaració d'Anei de tres parcel·les a es Vilà de Pollença. La Sentència avala la protecció impulsada a l’anterior govern a través de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible.

Al 2006 a l’exposició pública de la modificació del Pla Parcial de la urbanització del Vilar vam demanar la desclassificació per complet del sol urbà de la muntanya (veure article). Al 2008 vam demanar a l’Ajuntament abans de l’aprovació de la llei de mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears,  que s’ampliés la zona d’ ANEI. (veure article). És clar que al segle XXI no té cap sentit continuar amb la destrucció del nostre paisatge, ja tenim suficient amb les aberracions que s’han fet al Vilà, la Font, Gotmar, Formentor...

Queda clar que a pesar de les continuades declaracions del govern i del nostre batle del Partit Popular  la petició d'indemnitzacions davant de la protecció del patrimoni comú no sempre surten tal i com demanden els promotors. No fa res el batle va utilitzar aquest argument per justificar la no inclusió de Can Franc al catàleg de patrimoni, una argumentació que no s’ha fonamentat en cap informe judíric, però si en un informe de l’arquitecte municipal en Rafel Balaguer.  I fa uns dies també vam veure a la premsa com els que volen destruir la zona humida de l’Ullal agitaven el fantasma de les indemnitzacions, curiosament també hi ha un informe del l’arquitecte Rafael Balaguer qüestionant els valors naturals de la zona. Es veu que pel preu d’un arquitecte tenim un jurista i un expert en medi ambient.

Una cosa és que una desclassificació pugui donar lloc a indemnitzacions i altra cosa és que es vulgui aprofitar per fer un “pelotasso” com era el cas. Una despesa en urbanitzar de 159.861,32 euros per part del promotor no pot donat dret a una indemnització de 1.600.000 € . S’han d’indemnitzar les despeses generades no una suposada expectativa de negoci.

El nostre futur passa per la protecció del nostre patrimoni natural i històric no per la política regressiva, destructiva  PPaleolìtica.  

Foto i article  (diari Balears)

 

 

Reforestaciˇ abandonada

Alternativa | 20 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença denunciam l'abandonament i mort de la majoria dels arbres i plantes que es van sembrar al parc periurbà de la Gola i demanam la seva recuperació.

____________________________________________________________

Ara que venen temps d'eleccions i d'inauguracions hem pensat que era un bon moment per recordar projectes com el de la zona humida de la Gola, un projecte que hem vist com es degradava any darrera any. A més de l'abandonament de la zona en general  i del tancament del Centre de Turisme Ornitològic (l'únic de les Illes Balears), avui volem denunciar l'abandonament del que hauria de ser el parc periurbà de la zona humida, un cas més de malbaratament de doblers públic.

Un parc al que es va realitzar un projecte de restauració forestal, a l'octubre del 2011,  finançat per l'Obra Social de la Caixa amb 18.000 euros . Es van sembrar 2000 arbres i plantes (pins, alzines, àlbers, garballó, romaní i xiprers)   per  una millora ambiental i paisatgística de la zona de la Gola més visibles des de la carretera. Una zona que es trobava  en un estat degradat i sense vegetació arbrada i que tres anys després segueix pràcticament igual ja que el que es va sembrar no ha rebut cap tipus de cura ni per part del Govern ni per part  l'Ajuntament. Sense una nova repoblació no veurem mai la pantalla verda de la que parlava el projecte.

Quan vam demanar a un ple que l'Ajuntament tingués cura d'aquesta zona i es recuperessin els arbres, el batle  simplement va contestar que la majoria eren morts i  que la reforestació es va fer sense tenir en compte l'Ajuntament (encara que com podeu veure a la fotografia sí que figura orgullosament al cartell de la repoblació) . Una trista resposta que mostra la sensibilitat del batle quan es tracta de temes ecològics i de manteniment i no d'inaugurar noves obres. A Alternativa consideram que caldria replantar els arbres i plantes mortes i recuperar tot el projecte inicial-

Al nostre perfil de facebook teniu més fotografies

 

 

La nostra solidaritat amb en Robert i en Marcel

Alternativa | 18 Novembre, 2014 23:12 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Ahir es va conèixer la notícia de que el jutge ha imposat una pena de 8 mesos de presó per atemptat contra l’autoritat i una multa de 240 euros per lesions a dos policies a Marcel i Robert. Per altre banda han estat absolts del delicte de desordres públics. Els dos es lliuren de la presó perquè la condemna és curta, però hauran de pagar la multa.
Aquests fets pels que son condemnats (no) succeïren el dia de la vaga general del 14 de novembre del 2012, ara fa dos anys. La vaga era en motiu de les retallades i les polítiques repressives en matèria social del Govern. El matí hi hagué un piquet unitari que recorregué els principals carrers de Palma organitzat per les forces anticapitalistes de l’illa. El piquet era del tot pacífic i tot succeïa amb normalitat fins que la policia va carregar la cua del piquet sense ni que la gent pogués reaccionar. Després de la càrrega, els mateixos policies varen agafar amb extrema violència (basta veure els vídeos on casi atropelles a Marcel mentre l’estan agafant entre uns quants armaris), i pensam que premeditadament, als companys Robert i Marcel.
El mateix dia hi hagué concentracions davant la comissaria de policia on foren retinguts i al llarg d’aquests darrers mesos s’han succeït una sèrie d’actes en solidaritat. Mentre, la fiscalia els demanava 4 anys de presó a cadascun. Una barbaritat fora de lloc. Una locura que només s’explica atenent al caràcter polític i repressiu del judici.
El pitjor de tot això no és la llargària o quantitat de la condemna, sinó la condemna mateixa. Els dos eren innocents. En cap moment ningú va atemptar contra l’autoritat en aquell piquet i per tant tampoc hi va haver possibles lesions a policies (repetim, basta mirar els vídeos). És més, com es pot lesionar i atemptar contra un policia quan et tenen agafat, tirat al terra i emmanillat?
Des d’aquí volem mostrar tota la nostra solidaritat amb en Robert i en Marcel i la nostra condemna més ferma a una justícia que no és tal. Una justícia que demostra dia a dia que només afecta als pobres o a les persones que lluiten per la dignitat del poble, dels treballadors o per la justícia social. Després voldran que creiem en l’estat de dret quan sembla més un estat repressiu.
Basta de repressió! Que la por que ens volen ficar i la ràbia que ens crema els intestins es reconverteixin en més lluita, més moviment i més transformació. Això és l’únic que aconseguiran. Que la lluita continuï fins aconseguir la justícia social!
Al primer vídeo podeu veure les detencions a partir del minut 5. Qui és el violent? Per què van agafar precisament a Robert i Marcel?

 

 

Molts de precs i preguntes per contestar

Alternativa | 18 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu els precs i preguntes que vam registrar al darrer ple ordinari d'octubre, a l'igual que va passar al ple de setembre es van fer les 12 de la nit sense arribar a aquest punt. Vam oferir als regidors de l'equip de govern contestar a les mateixes via email, cosa que de moment no han fet.

Els precs i preguntes són una important eina de control i informació per part de l'oposició i per això al ple ordinari de novembre no hem presentat cap moció a l'espera que es puguin contestar les preguntes dels plens de  setembre, octubre i les que farem per aquest ple de novembre. Ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres precs i preguntes a aquest mateix bloc, al facebook, via email... 

PRECS

Quan vam demanar al regidor de noves tecnologies perquè ja no es podien escriure publicacions al mur institucional de facebook va indicar que la cap de premsa l'havia indicat que va prendre aquesta decisió per que es publicava massa publicitat. Això més que una resposta és una mala excusa ja que al facebook es pot bloquejar fàcilment la publicitat i als que la publiquen.

Finalitza la legislatura i se segueixen incomplint clàusules molt importants de control de la feina de l'empresa de neteja viària;  clàusules 7, 8  i 9  del plec de condicions segon la qual l'empresa adjudicatària, de forma coordinada amb l'Ajuntament, hauria d'haver obert un apartat de neteja viària vinculat a la plana web de l'Ajuntament amb dades obertes al públic d'interès del ciutadà: rutes, horaris, recomanacions, serveis realitzats, etc i una interficie de comunicació i relació entre l'usuari, la companyia i l'Ajuntament (suggeriment, queixes, etc). Els registres de totes les incidències (tant del públic com de l’Ajuntament) haurien de ser contestats per l’empresa adjudicatària en el mateix formulari web en un màxim de 48 hores.  Per això, des d'Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte de l’empresa de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta.

L'Ajuntament ha de garantir un pas clar entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç a tots els senderistes.

PREGUNTES

- Han tingut alguna reunió amb l'entitat animalista BALDEA i si es afirmatiu que temes amb tractat?

- Han demanat a la "Fundació Natura Parc" el motius de la epidèmia de "parvovirus" que varen tenir i si ha tingut qualque efecte negatiu amb els cans allà depositats?

- Per què els animals que són capturats al municipi i estàn perfectament identificats amb el seu microxips no són entregats al seus propietaris directament i aquests han d'anar a cercar-los a Santa Eugènia?

- La cap de premsa és la única  responsable de seleccionar les notícies que es publiquen al perfil de facebook? Per què només es seleccionen notícies  que surten de l'equip de govern PP&PI? Per què no es penjen les notícies que es publiquen de l'oposició? El personal que fa aquesta feina és pagat per tots els ciutadans o el paguen PP& Pi? Qui és el responsable polític d'aquestes actuacions? Què opina de les mateixes?

- Respecte al tancament fa unes setmanes de la platja davant dels carrers a Anglada Camarassa-Mendez Nuñez s'ha investigat si ha hagut una fuga d'aigües negres als pluvials.

- Hem sabut pel facebok d'Unió Mollera Pollencina que  el batle i un tècnic municipal van realitzar una reunió amb la seva executiva. Faran reunions similars amb organismes de direcció de la resta de partits amb representació municipal? Ens poden informar del projecte de semipeatonització? Recorden que existeix la Junta de portaveus? La pensen convocar en alguna ocasió per parlar d'aquest i altres temes importants. No pensen que és un error, que només s'entén per la proximitat de les eleccions iniciar les obres en gener fins març, no seria més convenient fer les obres una vegada acabada la temporada del 2015?

Ferrán Aguiló

 

Modificaciˇ de l'IBI, famÝlies nombroses i vÝctimes de violŔncia de gŔnere. (3)

Alternativa | 17 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam parlant de les modificacions d'ordenances fiscals aprovades al darrer ple.

1.Visualitzam l'alta pressió fiscal que patim a Pollença

2. A la coa en despeses socials

El portaveu del PI ens va dir que la nostra acusació d'electoralisme responia només a que ens trobam a la recta fina de les eleccions. Com hem demostrat als anteriors articles i demostrarem a aquest article l'adjectiu d'electoralista a aquests modificacions està més que justificada quan no han anat de cap tipus d'estudi ni comparativa, ni res de res....

Es va aprovar provisionalment  la modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI). Amb els vots  a favor de PP, PI, UMP, abstencions de PSOE i MES i el nostres vots en contra . Es tracta d'un impost directe sobre el patrimoni i atén exclusivament al valor de l'objecte, i no pas a les circumstàncies dels subjectes passius. Respecte a la rebaixa aprovada inicialment afectaria només a les famílies nombroses i a les víctimes de gènere que compleixen determinades condicions.

L’Impost sobre Bens Immobles (IBI) es d’obligat cobrament pels ajuntaments i es basa en gravar el patrimoni que té cada ciutadà. El valor dels immobles com que ha crescut molt en els últims anys això acaba repercutint en un augment desmesurat de l’IBI. És un impost doncs que creix amb l’especulació. Pensem que pot ser una bona eina per fer pagar més a qui té moltes propietats però la gran majoria de ciutadans no té casa seva per especular sinó que per a viure-hi. Com us vam recordar Pollença és el seté municipi de Mallorca amb  el rebut mitjà d'IBI urbà  més alt de Mallorca. Caldria estudiar el mecanisme per retornar en forma de subvenció part de l'IBI,  amb criteris socials a totes aquelles famílies que només tenen un habitatge i ingressos baixos.


Per variar dins la peculiar política informativa de l'Ajuntament no ha publicat la modificació aprovada inicialment i a la qual es poden presentar al·legacions fins 11 de desembre, només han publicat l'anunci al BOIB. Una vegada més hem de fer la feina que no fa l'Ajuntament; a l'enllaç teniu la modificació aprovada.

Abans de la modificació tenien dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra els titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació únicament s'aplicava en el cas d'immobles que constituïen el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superés els 180.000 €. La bonificació s'atorgava per termini anual a petició de l'interessat, que l’haurà d’efectuar abans del 30 de març de l'exercici per al qual se sol·licita. Cal dir que hem sabut que al municipi hi ha famílies nombroses que desconeixien l'existència d'aquesta bonificació i la majoria quan s'adonaven de l'existència de la bonificació ja havia passat el termini legal.

El normal és que la proposta de modificació hagués anat acompanyada d'un informe que justifiqués o raonés la proposta i quantifiqués exactament les conseqüències econòmiques de la mateixa. Però clar és més important presentar una rebaixa abans de les eleccions que fer les coses bé. Vam parlar amb l'interventor i ens va informar que la mesura afectava a 22 o 23 famílies.

La proposta de l'equip amplia les bonificacions a les famílies nombroses i lleva el límit de que no superés el valor cadastral dels 180.00 euros.

- Un 90 per 100 de la quota íntegra a les  famílies nombrosa  amb immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 90.000 €.

- Un 70 per 100  quan el valor cadastral sigui superior a 90.000€ i inferior a 180.000 €.

- Un 60 per 100  quan el valor cadastral sigui igual o superior a 180.000 € i inferior a 400.000 €.

Caldria preguntar-se si famílies nombroses amb immobles amb valors superiors a 180.000 euros necessiten realment aquestes subvencions.

Un canvi positiu és que ara la sol·licitud de la  bonificació ja no s'ha de fer abans del 30 de març sinó que s'ha de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari.

Un dels temes que vam plantejar a l'interventor  és si era possible equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses i en aquest moment legalment no és possible. A Catalunya si que s'ha pogut fer ja que ha definit legalment el que és una família nombrosa, cosa que no ha passat a les Balears. També vam demanar si era possible bonificar a totes les faímilies tenint en compte la renda familiar (el que seria molt més just) però l'interventor ens va dir que no era possible ja que com hem dit es tracta d'un impost directe sobre el patrimoni i atén exclusivament al valor de l'objecte

A la proposta aprovada inicialment s'afegeix una nova bonificació del 25% als subjectes passius víctimes de violència de gènere, que es trobin en situació d’atur amb una durada superior a 6 mesos i amb un reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims 5 anys. Cal dir que  en el cas d'aquesta bonificació l'interventor adverteix que aquest tipus de bonificació no es troba inclosa per aquest tribut en cap norma de rang legal i informa desfavorablement de la mateixa.

A la comissió informativa vam demanar si havia qualque víctima de gènere a Pollença que complís aquests requisits, no havia ni una. Tant al ple (en dues ocasions) com a la tertúlia a la ràdio vam demanar a l'equip de govern que mesures havien pres en referència a les víctimes de gènere al llarg de la legislatura, no van contestar perquè evidentment no han fet res. Només cal mirar uns minuts per internet per trobar accions fetes a altres municipis contra la violència de gènere. A altres municipis com per exemple Viladecans per tal de donar resposta  a la violència de gènere, l’Ajuntament compta des de 2006 amb un Circuit local d’atenció a la dona víctima de violència que posa en marxa un conjunt d’accions d’informació, acompanyament, protecció i suport a la víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, a fi d'ajudar-la a poder sortir d'aquesta situació. A més a més, el circuit estableix un protocol d’atenció que és revisat periòdicament per tots els departaments integrants i que intenta donar una resposta immediata a aquelles situacions d’urgència en que una dona demana ajuda. L’existència d’aquest protocol facilita l’atenció a la dona i evita la victimització secundària. A Palma per exemple l'Ajuntament ha publicat una guia de recursos..

 Fa uns dies el Diario de Mallorca (la pressió fiscal de l'IBI s'ha disparat un 53% en plena crisi) publicava aquest mapa que situava a Pollença com el seté municipi amb el rebut mitjà d'IBI urbà  més alt de Mallorca.

Comunicaciˇ i informaciˇ no nomÚs per les eleccions. Urxella 31.

Alternativa | 16 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ara que entram a la recta final de la legislatura alguns es tornaran a recordar que cal informar i comunicar-se  amb els ciutadans. De fet PP i PI fa uns mesos que paguen a una persona per vendre'ns propaganda com si fos informació, això sí pagada per tots.

 Nosaltres hem mantingut tota la legislatura comunicació, informació i transparència, sense contractar a ningú. Però som conscients de que la millor forma de comunicar i informar sou vosaltres, els que seguiu la nostra feina diària. Hem demostrat altra forma de fer oposició i altra forma de comunicar i volem demostrar que hi ha altra forma de governar.

- Mantenim un article diari a aquest bloc, sent l'únic partit que publica els resums i les actes de les Juntes de Govern.

- Hem millorar la nostra pàgina web on trobareu nombrosa informació sobre nosaltres i l'Ajuntament. Encara esperam la millora de la pàgina a la que es va comprometre el regidor de noves tecnologies quan va passar a tenir dedicació exclussiva.

Facebook i twiter actualitzats i actius .

-  A aquestes eines hem afegit TV Urxella on de moment hem fet cinc programes .X. sobre el darrer ple.

I  ja estam preparant l'Urxella de paper número 32 (ni més ni manco) per arribar als ciutadans que no tenen internet.

A l'enllaç teniu el que fins ara ha estat el nostre darrer Urxella de paper

 

 

 

A la coa en despeses socials (2)

Alternativa | 15 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ahir vam demostrar que la pressió fiscal a Pollença és molt superior a municipis de similar tamany. Com sempre hem dit ingressos i despeses s'ha de debatre de forma conjunta. La pujada o baixada de taxes i impostos  ha d'anar directament relacionada amb les finalitats per les qualses baixen o pujen els impostos. Quan s'analitzen i comparen les dades de liquidació pressupostària del 2013 amb l'eina del Confidencial  resta molt clara la sensibilitat social del govern del PP i PI.
 
Si parlam de despeses totals per habitants, com ingressam molt més per impostos i taxes les despeses també són superiors a la mitjana.
 
 
 
I si anau a veure per apartats les despeses són majors clarament en béns i servei, personal, deute públic...
 
 
 
 
 
Però el tema canvia dràsticament quan parlam de despeses de protecció i promoció social, on a pesar dels importants ingressos de l'Ajuntament ens trobam per davall de la mitjana de municipis de similar tamany. Una demostració de la sensibilitat social de PP&PI. Per a nosaltres no és cap sorpresa és la mateixa sensibilitat que han demostrat amb la comissió d’avaluació i seguiment de la crisi  i que només s'ha reunit tres vegades, la darrera al mes de juny del 2013. S'ens va dir que la propera reunió seria després de l'estiu del 2013, una any després encara esperam. PP&PI que no són liberals a l'hora de aplicar una alta pressió fiscal a Pollença si que són liberals a l'hora de no gastar temps i doblers en els serveis socials tan necessaris en un moment que moltes famílies es troben en una situació crítica.
 
 
 
És clar que per a nosaltres les ordenances fiscals són una eina més per la transformació social. La política fiscal que marca un ajuntament indica clarament quina és la ideologia dels que gesionen el municipi mitjançant la redistribució i socialització de la riquesa, però no només això, sinó que l’abast d’aquestes permeten marcar una política clara cap a una societat més justa i sostenible. Davant una situació de crisis que afecta directament a l’endeutament familiar i als sectors treballadors i a l’atur de la societat pollencina, a Alternativa apostam per una revisió profunda de la concepció i definició de les ordenances fiscals. Les subvencions s'han de posar en favor de les famílies i col·lectius desafavorits econòmicament, introduint criteris econòmics i/o de renda a totes les línies de subvenció o ajuda.


 

 

Visualitzam l'alta pressiˇ fiscal que patim a Pollenša (1)

Alternativa | 14 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

A l'igual que han fet a altres municipis i al mateix govern el PP (a Pollença amb la col·laboració de Pi i UMP)  juga després de tota una legislatura de retallades i pujada d'impostos a fer tota una sèrie de rebaixes més efectistes que efectives que és pur electoralisme. Els imposts són una eina per redistribuir la renda i garantir serveis públics i cal fer les coses d'una forma més seriosa; analitzant i consensuant un tema tan important com aquest. Per això vam proposar (sense resultat) i proposarem a les al·legacions (que ja es poden presentar) retirar aquesta proposta electoralista i fer les coses bé; fent un estudi comparatiu impost per veure on hi ha major pressió fiscal i rebaixar els impostos que sigui possible  sempre des d'un punt de vista progressiu ajudant realment als que més el necessiten. Totes les propostes  es van aprovar amb els vots a favor de PP, PI, UMP, abstencions de PSOE i MES i el nostres vots en contra, excepte a l'impost de construccions on si que vam trobar que la proposta era acurada.

1.- COMPARATIVA D'INGRESOS

Si analitzam el tema el primer que hem de dir és que Pollença és dels municipis on els ciutadans pagam més en imposts i taxes, cosa que no canviarà amb les  propostes de PP-PI.Sort que diuen que són partis liberals que sinó...

Amb les dades de liquidació pressupostària del 2013 més de 7.500 municipis de 15 comunitats (País Basc i Navarra no remeten aquest desglossament detallat al Ministeri d'Hisenda) el Confidencial ha realitzat una eina per conèixer quant ingressa i quant gasta cada ajuntament i comparar els centres de la mateixa grandària poblacional.

Si aplicam aquesta comparativa a Pollença podem observa fàcilment que la pressió fiscal a Pollença és molt superior als muncipis de l'estat de similar tamany.

 A Pollença s'ingressa molt més en impostos i taxes que a municipis de similar tamany.

 

 

 

 Desglossats pagam prop del doble en impostos directes

 

 
Si parlam d'impostos indirectes, pagam més del doble que els municipis de similar tamany a Pollença
 
 
 
Però la diferència més espectacular sense dubte es troba en el que pagam per taxes. Pagam el triple en taxes que municipis de similar tamany. Recordam que a aquestes rebaixes que van presentar PP&PI només havia unes taxes; les de clavegueram.
 
 

 

Si parlam de les Balears, Pollença és el cinqué municipi que més paga en taxes per habitant.

 

 

 Fa uns dies el Diario de Mallorca també publicava aquest mapa que situava a Pollença com el seté municipi amb el rebut mitjà d'IBI urbà  més alt de Mallorca.

 

 Com hem dit el que cal és fer les coses d'una forma  seriosa; analitzant impost per impost i comparant amb altres municipis i rebaixar els impostos i taxes  des d'un punt de vista progressiu ajudant realment als que més el necessiten.

Un resum de la nostra opinió a .X. (punt per punt) a Urxella TV:


 

 

En defensiˇ de la caverna

Alternativa | 13 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

La progressia que sap de lletra sempre cerca les puces al Desgovern de les Mallorques, sobretot acusant l’ínclit i mai ben ponderat president d’anar contra la cultura pròpia i l’ensenyament nostrat; idó heu de pensar i creure que això no és res devora el que fan altres bergants capaços de llevar-vos la pell dels diumenges i dels dies feiners si els feis la quantra en aquest tema… 

 

 

 

Donam informaciˇ mentre tots pagam la propaganda de PP&Pi (Junta del 2 de setembre)

Alternativa | 12 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern del 2 setembre. Com sabeu PP&PI  van contractar una persona per millorar la pàgina web i la comunicació de l'Ajuntament, però sembla que els regidors de l'equip de govern confonen propaganda amb informació i es preocupen més de publicar fotografies seves que d' informar als ciutadans,. També és lamentable que els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

A l'enllaç teniu l'acta de la Junta del 2 de setembre respectant la llei de protecció de dades.

Es va donar compte de la resolució de batlia  per autoritzar i aprovar la despesa corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de Pollença a favor del Consorci per a la Millora de les Infrastructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per import de 150.000 euros pel projecte de semipeatonització del Port corresponents al 2014. Un projecte molt important que s'ha fet d'esquenes a la ciutadania i dels partits de l'oposició.

Es va aprovar l’aportació de 5.500 euros (amb una retenció del 24%) l’exercici 2014 en virtut del contracte de patrocini publicitari entre l’Ajuntament de Pollença i el esportista Alfonso Benavides López de Ayala 2013-2016

Es va donar compte del patrocini publicitari i esponsorització entre l’Ajuntament i Inmobiliaria Formentor S.A. per la qual aquesta es compromet a aportar 15.940 € al Festival de Pollença

Es va donar compte de la subvenció de 2.500 euros concedida per part de la Fundació Guillem Cifre “colonya Caixa de Pollença” en concepte de col·laboració  per les rèpliques de les Àguiles de Pollença.

Es va donar compte de la resolució de d’aprovació del contracte menor d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença a la Companyia Zurich Insurance Public Limited Company, per un import de 14.075’49 € anual.

Dació de compte de la resolució d’aprovació del contracte menor d’obres de pavimentació parcial del pati d’accés de l’escola CEIP Port de Pollença a l’empresa “LOPEZ CHACÓN SL CONSTRUCCIONES” per un import total de 24.567 euros (IVA inclòs)

 

Adjudicació del contracte menor de serveis per l’elaboració i impressió de mapes i guies de turisme ornitològic  a l’entitat LORACAR S.L. Artes Gráficas, amb CIF B07595499,  l’elaboració i impressió de 10.000 mapes per un import de 2045 €, més 429’45 € en concepte d’IVA, que fa un total de 2474’45 € (IVA inclòs), i 10.000 guies de turisme ornitològic( català, castellà, anglès i alemanys) per un import de 4.390 €, més 921’90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5311’90 € (IVA inclòs) mitjançant contracte  menor i de conformitat amb els pressupost que consta a l’expedient.

Adjudicació del contracte d’obres relatiu al projecte “ADEQUACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA” al licitador que ha obtingut la major puntuació AMER E HIJOS   SA per un import de 301.985,30-€, més 63.416,91-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 365.402,21´-€ (IVA inclòs.,

 2014: 164.027,23 € (IVA inclòs)

2015: 201.374,98 € (IVA inclòs)  

 

Aprovació del conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Deixalles i l’Ajuntament de Pollença per a la recollida de roba usada.

Atenent que l’Ajuntament és competent per dur a terme la recollida de residus sòlids urbans entre els que s’inclouen els residus tèxtils (roba usada) i que totes les activitats contemplades en l’esborrany del conveni adjunt són ofertes gratuïtament per part de la Fundació Deixalles i considerant que el destí de la roba anirà lligat en la seva totalitat al finançament de processos d’inserció socio laboral i medi ambientals inherents a l’activitat de la Fundació DEIXALLES, pels motius abans exposats i amb la voluntat de procedir a formalitzar la col·laboració esmentada.

Que l’Ajuntament de Pollença està interessat en el servei de recollida de mobles i electrodomèstics a domicili i en bon estat que realitza la Fundació Deixalles.

Que la recollida dels residus de mobles i electrodomèstics en bon estat es durà a terme directament a les instal·lacions de la Deixalleria, on es disposarà un espai per a l’emmagatzematge temporal dels elements que tinguin possibilitat de ser restaurats.

Que l’Ajuntament de Pollença informarà d’aquest servei per mediació de la pagina web.

Que la Fundació Deixalles posarà els mitjans humans i de infraestructura necessaris per tal de desenvolupar aquest servei de forma mediambiental i socialment satisfactòria.

Que la Fundació Deixalles exposarà tots aquells mobles i electrodomèstics recollits a les seves naus de donacions i els doblers recaptats aniran destinats a millorar la nostra atenció i intervenció social.

 Ja podeu veure els dos darrers vídeos de .X. (punt per punt) a Urxella TV: Rebaixes fiscals electoralistes 1 i 2.

 

 

 

Solucions als fondejos ilĚlegals

Alternativa | 11 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Com sabeu en el darrer ple es va aprovar la nostra moció per cercar solucions al tema dels fondejos a la Badia. Tots els partits vam votar a favor de la moció (16 regidors de PP, PI, Alternativa, PSOE i MES) excepte UMP (1 vot) que no va donar cap motivació ni explicació al seu vot.

Després d'una esmena proposada per MES i de debatre el tema a la nostra assemblea vam tenir clar que el més important és la reunió per tal de definir una solució integral i que l'administració actuï i doni solucions ecològiques i públiques.

Els acords aprovats són:

1.- Convocar una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

2.- Després dels acords presos en l’esmentada reunió sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per escrit l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent.

Resum del tema a .X. (punt per punt) TV Urxella.

 

Som conscients que és un tema complex en què intervenen diferents administracions i on hi ha moltes sensibilitats i opinions diferents el que ha creat molt de debat a la nostra assemblea i fora abans, durant i després de l'aprovació de la moció. Comprenem el recel d'alguns ciutadans que fa anys que tenen fondejada la seva barca a la badia, una situació que, en part, és resultat dels preus excessius, opacitat i gestió deficients de Ports (a la secció Ports podeu trobar un bon número d'articles als que hem denunciat el funcionament de Ports). Uns recels que també són resultat de veure com gestiona normalment el PP aquest tipus de situacions: privatizant i fent un negoci del que hauria de ser una gestió pública centrada en el respecte al medi ambient.

La motivació de la nostra moció és voler trobar solucions ecològiques i públiques a un problema de medi ambient i d'ocupació d'un espai públic com és la mar. Independentment de les limitacions de fondejos en moltes localitzacions de la nostra costa per qüestions ecològiques, en la majoria de cales, platges, rades i badies del nostre litoral els fondejos d'embarcacions està permès, no així el fondejos de morts i les seves corresponents boies d'amarrament.

Quan vam presentar la moció les dades que teníem eren de més de 300 fondejos a l’estiu passat, sense control i amb les conseqüències negatives que això suposa: ancoratge indiscriminat de morts que provoquen l'erosió del sòl marí, abocaments de fems sòlids i líquids, entre els quals s'inclouen elements perillosos com olis i bateries... Però aquests dies a l'Ara Balears es van publicar les dades dels fondejos d'aquesta temporada: un total de 479 fondejos il·legals, un increment de prop del 60 per cent de fondejos respecte de l'any passat, quan se'n localitzaren 303. D'aquestes "unitats" geolocalitzades a la costa pollencina, hi ha 276 barques, 137 barques auxiliars, 61 boies, 4 motos d'aigua i una banana. Cal rebaixar una pressió mediambiental en alça, no només per l'erosió i acumulació d'artefactes de tot tipus (blocs de formigó, restes d'obres, cables, caps, neumàtics...) en el fons marí, sinó per l'acumulació de residus líquids i sòlids (aigües negres, residus sòlids, aigües olioses, plàstics, etc.) que genera i, que per llei està terminantment abocar dins de les tres milles nàutiques de la línia costanera. Al seu moment l'Ajuntament i Costes van retirar els fondejos il·legals que se situaven a la zona de bany on té competències l'Ajuntament (notícia).


 

No es tracta només d'un tema ecològic sinó també d'un tema d'apropiació de l'espai públic. És clar que els que han posat boies a la badia s'arroguen el dret a reservar zones de fondeig per a si mateixos. A ningú li cap en el cap reservar, solament per a si, una plaça d'aparcament de la via pública, llavors, per quina raó es fa en les nostres costes?

A Alternativa consideram que els problemes de la badia s’han d’analitzar globalment; caldria revisar les taxes aplicades al Port, revisar quines places reals són de transeünts i quantes de places fixes. Caldria igualment tenir en compte a la revisió del PGOU la gran quantitat de empreses i "fondejos indiscriminats" que tenim a sol rústic, així com demanar al Ministeri de Defensa l'optimització del port de la Base Militar, avui en dia totalment infrautilitzat. 

Evidentment a Alternativa ens oposam a solucions privatitzadores que pensen més en el negoci que en el medi ambient o la defensa de l'espai públic com hem fet sempre:

- Ens vam oposar a les boies de pagament a Formentor que va posar Jaume Matas quan va ser ministre de Medi Ambient al 2001, el podeu llegir als articles:

" L'apropiació del mar" : Amb l’excusa de protegir el medi ambient es privatitzà, fa uns anys, un tros de mar.

-  " Ni boies, ni parc eòlic".

- Recuperant els espais públics; per mar i terra.

- "Fondejos a Formentor"

- Al·lucinant. Fondejos a Formentor.

Després la concessió de Formentor va a passar a "Projecte Home" i hi va haver boies gratuïtes pels residents, mentre que a la Punta Avançada es van instal·lar boies gratuïtes durant un temps(notícia)(notícia)

- També ens vam oposar a la privatització de la gestió de Ports: No a la privatització de la gestió del port

- Igualment vam presentar amb altres partits un moció defensant Fondeig gratuït a la punta de l'Avançada.

- Aquesta mateixa legislatura s'han presentat propostes i s'ha debatut el tema a diferents plens i sempre hem mantingut la mateixa posició. Cal solucions globals, respectuoses amb el medi ambient i que no aprofiten el tema per fer un negoci.

Fondejos 

Alternatives, preguntes i dubtes al projecte dels pantalans 1

Alternatives, preguntes i dubtes al projecte dels pantalans i 2

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb