URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Disciplina UrbanÝstica i registre

Alternativa | 31 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Amb la moció aprovada per unanimitat al ple de dijous  amb l'aportació del PSM, Pollença es converteix en el primer municipi que proposarà a la FELIB que subscrigui un conveni amb els registradors de la propietat per facilitar la inscripció de les infraccions urbanístiques al registre.

Al ple de dijous presentàvem una moció demanant a l’Equip de Govern que procedís a la inscripcióde tota infracció urbanística detectada en el registre de la propietat. Es tractava de complir el que és una obligació legal des del 2011, i que tot propietari que elevi a escriptura pública qualsevol compra-venda no pugui ocultar si en la propietat que és objecte de transacció existeix qualque infracció de caràcter urbanístic, fet que es venia produint durant aquests darrers anys.

Aquesta és una moció que ens van proposar i va ser aprovada a l’Ajuntament d’Artà fa uns mesos, per iniciativa dels Verds i que a Felanitx fa un mes va presentar el Bloc per Felanitx i va ser rebutjada pel govern del PP argumentant que cap Ajuntament demanava aquestes inscripcions (veure notícia)... Doncs el batle de Felanitx ja no té arguments per no complir la llei ja que resulta que a Pollença fa mesos que l’Ajuntament demana aquestes inscripcions de les infraccions urbanístiques al Registre. No obstant això, des de l’Ajuntament se'ns va informar de les dificultades de comunicació i problemes que hi havia per fer aquestes inscripcions al Registre una vegada trameses des de l’Ajuntament. Per això quan el PSM ens va aportar el conveni que l'Agència de Disciplina Urbanística ha de signar amb el Col·legi Oficial de Registradors per tal d’ agilitar aquests registres ens va semblar bona idea canviar la moció i que l’Ajuntament proposi a la FELIB que subscrigui un conveni similar entre els Registradors i tots els municipis encara que no estiguin adherits a l'Agència de disciplina urbanística. Amb aquest canvi, la moció va ser aprovada per unanimitat.

Ara esperam que altres Ajuntament segueixin l’exemple de Pollença (ja ens han demanat la moció des de Deià) i la Felib faci amb el Col·legi de Registradors de la Propietat un conveni similar de col·laboració al que aquests ja han fet amb l’Agència de Disciplina Urbanística per superar els actuals obstacles existents entre Ajuntaments i registradors i que qualsevol interessat en una compra d’un habitatge pugui conèixer la possible situació irregular del mateix.


Avui s'ha convocat una concentració i marxa pacífica de repulsa a l'eneverinament dels cans a la platja del Port de Pollença. A les 15:30 a la parada d'autobusos de la rotonda d'eu Moll.

 

 

 

 (Segueix)

Unanimitat a les mocions i intens debat a la daciˇ de comptes

Alternativa | 30 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple ordinari d'ahir. Faltaven de forma justificada na Maria Buades del PP i Margalida Capllonch (P.I.)

Totes les mocions van ser aprovades per unanimitat. El debat més intensos van ser a la dació de comptes on es va veure clarament la diferent forma de veure la gestió pública i el compliment de la llei de contractació pública entre PP&PI i nosaltres

Donam les gràcies al PSM per la seva aportació a la nostra moció que esperam pugui servir de model a altres pobles per demanar a la FELIB un acord amb els registradors de la propietatper facilitar el complimetnt la llei i procedir a la inscripció en el registre de la propietat, de tota infracció urbanística detectada.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anterior.

Aprovades per asentiment les actes dels plens de gener a juny de 2014, com vam dir portam molt de retard a aquestes aprovacions i caldria canviar el sistema.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si procedeix, de les les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

UMP va canviar la seva abstenció de l'any passat per un vot afirmatiu i la moció va ser aprovada per unanimitat, esperam que es doni més publicitat a aquesta convocatòria i que hi hagi més ciutadans que la demanin.Hi ha pressupostats 3000 euros que l'any passat no es van esgotar.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Vam fer tota una sèrie de preguntes en referència a aquestes irregularitats i vam tenir un debat amb el batle i primer tinent de batle. És clar que aquesta legislatura s'han mantingut irregularitats amb informes contraris de Secretaria i Intervenció, i el que és més greu a alguns casos s'han sumat noves irregularitats. Encara que els fets no siguin igual de greus que els que s'estan jutjant a Lloseta el fons és el mateix, saltar-se la llei de contractació pública per un teòric bé del poble... però el que hi ha darrera d'alguns casos no és sinó la creació d'una xarxa clientelar. Dedicarem un article al tema.

4.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada. Aprovada per unanimitat

Demanavam a l’Equip de Govern el compliment de la llei   procedir a la inscripció, en el registre de la propietat, de tota infracció urbanística detectada. Era una moció que ens van passar els companys dels Verds d'Artà on es va aprovar. Cal dir que a Felanitx el PP va votar en contra d'aquesta mociódient que no li constava que es fes a cap poble. A la comissió informativa i posteriorment hem comprovat que l'Ajuntament ja feia els tràmits per aquesta inscripció però que es troba amb dificultats al Registre de la Propietat i per això a proposta del PSM vam canviar la moció per demanar a la FELIB que faci un conveni amb els registradors similar al que actualment fa l'Agencia de Disciplina Urbanística per garantir el compliment de la llei i que es puguin fer les inscripcions perquè qualsevol comprador pugui tenir aquesta informació sense problemes. Farem un article sobre el tema

5.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció. Aprovada per unanimitat

Com vam dir el  PSM va aceptar la nostra proposta d'ampliar la moció i demanar també a la resta d'institucions insulars retirar les seves plaques. El corrupte Matas té plaques a la Plaça Major de Pollença, al centre de salut i col·legi del Port de Pollença. Coincidim amb Esquerra en que l'Ajuntament podria retirar directament ja totes les plaques indicades i amb el PSOE en que no cal cap tipus de pla a major glòria dels polítics.

6.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre hem registrat un bon grapat de precs i preguntes. 

 


Demà dissabte s'ha convocat una concentració i marxa pacífica de repulsa a l'eneverinament dels cans a la platja del Port de Pollença. A les 15:30 a la parada d'autobusos de la rotonda d'eu Moll.

 

 

 

El municipalisme a Mallorca

Alternativa | 29 Gener, 2015 00:11 | facebook.com twitter.com

Aquesta va ser la intervenció de la nostra portaveu i candidata, na Marina Llobera a la Conferència Municipalista organitzada per la CUP

Amb aquesta intervenció intentarem mostrar, d'una manera prou general i resumida, la nostra visió sobre la situació, l'estat i l'evolució del municipalisme a l'illa de Mallorca, així com una anàlisi de les causes, i també els reptes que té per davant.
Pot ser útil, per aquell que no estigui gaire familiaritzat amb la política mallorquina, un repàs del panorama polític general de l'illa. Podríem dir que, pel que fa a les eleccions generals, hi ha hagut un bipartidisme del PP-PSOE mai trencat; i pel que fa a les autonòmiques, un clar domini del PP, al govern des del 83, excepte en dues legislatures (la del 1999-2003 i 2007-11) conegudes com les del pacte de progrés, en què el pacte del PSIB, PSM, EU-Verds amb UM, primer, i del PSIB, Bloc (PSM, EU, IV, ER i independents) i UM, el segon cop, desbancà el PP del govern. A nivell municipal, possiblement els partits amb més implantació siguin o hagin estat el PP, el PSM (que representa l'esquerra moderada i nacionalista), seguit de PSOE, UM (que equival a la dreta regionalista, i que als municipis sorgeix en molts casos d'escissions dins el PP, resultat de lluites pel poder local) i ja amb menor implantació EU, els Verds o Esquerra Republicana.

Si haguéssim de fer un diagnòstic, podríem afirmar que el municipalisme a Mallorca té una trajectòria molt magra, sense arribar mai a crear xarxa, ni un projecte polític ni ideològic coherent, ni amb continuïtat.
Amb la Transició i les eleccions del 79 sorgiren algunes agrupacions municipalistes, que aglutinaven l'esquerra (o altres que eren simples coalicions), algunes de les quals resultaren casos excepcionals (quant a èxit electoral i duració), com podria ser el cas dels Sineuers Independents (al govern del 79 al 99) o els Independents d'Artà (del 79 fins al 2007). En aquests casos, vint anys de govern es noten i les candidatures han patit d'una excessiva institucionalització, i d'un conservadurisme progressiu, per l'assimilació del sistema, del marc, que els ha duit a la pèrdua de l'element rupturista que poguessin haver tingut en un principi. També poden haver patit per una excessiva vinculació al PSM, que pot haver causat crisis internes. Amb el temps han sorgit altres experiències, però sempre de forma aïllada i sense estar interconnectades.
L'exemple mateix del naixement d'Alternativa per Pollença, és una mostra de la poca tradició municipalista de l'illa. Apareix com a Alternativa per Pollença el 2009 (abans i durant 6 anys havia estat Alternativa per Pollença-Esquerra Unida- Els Verds), fugint de les contradiccions inassumibles que ens suposa EU a nivell autonòmic, que pacta amb UM (mentre que a Pollença UM governa i li feimuna duríssima oposició), que claudica amb Son Espases, a banda de la poca aportació en suport, assessorament i formació... Però també amb la intenció de crear un espai per fer política municipal, obert a diverses sensibilitats de l'esquerra però amb uns eixos comuns (democràcia directa i transparència, igualtat i justícia social, sostenibilitat i defensa del territori, identitat cultural, economia social i cooperativisme), unes formes (assemblearisme, limitació de càrrecs, horitzontalitat...) i permetent la doble militància a nivell supramunicipal.

Segurament hi ha dos factors que expliquen aquesta situació de debilitat del municipalisme i són, per una banda, la debilitat de l'associacionisme (per la institucionalització i professionalització) i el cooperativisme (que hi pot tenir molt a veure la poca indústria i una economia orientada al turisme), però per l'altra, i sobre tot, la interferència del nivell autonòmic sobre el municipal. Això es pot manifestar de dues maneres: una és com a intent de captació, assimilació o vinculació, per part dels partits d'àmbit autònomic quan surt o es consolida algun tipus de projecte municipalista. Aquesta vinculació és la que després els permet, quan pacten entre ells, assegurar quotes o cadires.
L'altra manera en què es manifesta aquesta interferència de l'àmbit autonòmic és per sotmetiment de la pròpia assemblea local. La situació d'excepcionalitat que és un possible govern d'esquerres fa que es tendeixin a sacrificar principis i objectius per tal que no governi el PP. Això condiciona projectes municipals i municipalistes, perquè es prioritza la importància del nivell autonòmic, i s'entén que no tenir referent autonòmic és dispersar vot i no concentrar forces.
Això ho hem pogut veure recentment amb la formació del projecte MÉS. MÉS és un projecte que sorgeix fa un poc més d'un any i integrant a la gent del PSM, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa Verds, i altres partits independents i d'àmbit municipal, per formar un projecte nou, regenerador, assembleari, participatiu, i previsiblement per ser l'alternativa al PP en les autonòmiques. En aquesta situació i per posar un exemple, una agrupació municipalista com és el Bloc per Felanitx decideix integrar-se a MÉS, possiblement per «concentrar forces». No totes les candidatures municipalistes s'hi integren; per exemple: Gent per Sineu no ho fa, ni tampoc nosaltres, els d'Alternativa per Pollença. En el nostre cas, ens ho impedeix la decisió de prioritzar reforçar el treball municipal, l'espai unitari creat, i el cuidar unes formes i pràctiques que ens semblen tant o més importants que els continguts; a banda de la poca confiança que ens inspira la suposada regeneració. Aquestes sospites es tornen fonamentades al veure totes les «mangarrufes» que han envoltat el procés d'eleccions primàries que realitzaren, i que ha acabat amb la sortida d'ER del projecte. En fi, el de sempre, en la pràctica: sigles, quotes i repartiment de cadires.

Amb aquest panorama, quins han de ser els objectius i els reptes per al municipalisme a l'illa? Són molts, com és fàcil imaginar, perquè el punt de partida és més aviat pobre. Hem de superar la manca d'anàlisi estratègic, que ens ha duit a pensar que l'objectiu és treure el PP i no ens ha deixat anar més enllà, i començar a tenir clar que no treballam per objectius assolibles a curt termini. Ens cal consolidar la força municipalista, promovent la formació política i la renovació en les assemblees locals, incidir en les institucions però també en el carrer, i fer feina perquè a més de crear-se altres candidatures municipalistes, siguem capaços de crear xarxa.

Ple ordinari de gener

Alternativa | 28 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebook.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anterior.

Es porta molt de retard a aquest tema, s'han d'aprovar totes les actes de l'any passat. S'haurien de poder validar com acta les gravacions del ple, no té sentit aquesta feinada transcripció al paper.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

Igual que l'any passat hi ha pressupostats 3000 euros, mai s’han esgotat per què molta de gent no les demana. És fonamental que hi hagi més informació i difusió d'aquestes subvencions. L'any passat tots els grups vam votar a favor excepte UMP va argumentar que calia també subvencionar el castellà com si aquest es trobés en perill.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Un ple més PP &PI tenen l'obligació de fer aquesta dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. A pesar dels advertiments PP i PI no fan res per cercar solucions a aquestes irregularitats, amb una actitud totalment irresponsable i denunciable.

 El manteniment d'irregularitats en el temps i la falta a algunes contractacions dels requisits que marca la llei de contractació pública; falta de publicitat, no sol·licitar ofertes a tres empreses... són una demostració de que PP i PI segueixen funcionant com passava a la passada legislatura pensant més en la creació d'una xarxa clientelar que en els interessos i en l'economia dels ciutadans.

4.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.

Demanam a l’Equip de Govern a procedir a la inscripció, en el registre de la propietat, de tota infracció urbanística detectada, al mateix temps que es notifica la incoació de l’expedient a l’infractor. Es tracta de complir la llei i que tot propietari que elevi a escriptura pública qualsevol compra-venda no pugui ocultar si en la propietat que és objecte de transacció existeix qualque infracció de caràcter urbanístic, fet que es venia produint durant aquests darrers anys”. Segon ens va dir el batle a la Comissió Informativa a l'actualitat l'Ajuntament ja fa aquestes anotacions

5.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

Totalment d'acord amb aquesta moció. El PSM va aceptar la nostra proposta d'ampliar la moció i demanar també a la resta d'institucions insulars retirar les seves plaques. El corrupte Matas té plaques a la Plaça Major de Pollença, al centre de salut i col·legi del Port de Pollença

6.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre hem registrat un bon grapat de precs i preguntes.

Aquest és el nivell del PP de Pollença; la seva presidenta i el president de Noves Generacions cercant al "pequeño Nicolás" per fer-se una foto.

 De facebook a Natura Parc

Alternativa | 27 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Més precs i preguntes del darrer ple ordinari

- Quan vam demanar al regidor de noves tecnologies perquè ja no es podien escriure publicacions al facebook institucional va indicar que la cap de premsa l'havia indicat que va prendre aquesta decisió per que es publicava massa publicitat. Això més que una resposta és una mala excusa ja que al facebook es pot bloquejar fàcilment la publicitat i als que la publiquen.

Resposta del regidor de noves tecnologies: consideren que no estava bé que qualsevol persona pugués publicar a un mur institucional, els obligaria a tenir una persona pendent 24 hores. Se puede interactuar a través dels comentaris.

- La cap de premsa és la única responsable de seleccionar les notícies que es publiquen al perfil? Per què només es seleccionen notícies que surten de l'equip de govern PP&PI? Per què no es penjen les notícies que es publiquen de l'oposició? El personal que fa aquesta feina és pagat per tots els ciutadans o el paguen PP& Pi? Qui és el responsable polític d'aquestes actuacions? Què opina de les mateixes?

Resposta del batle; les notícies que es publiquen són les que surten de l'equip de govern.

Ens continuen arribant queixes de l'evident partidisme del mur institucional de facebook i de la censura de comentaris crítics amb l'équip de govern. Se segueix fent més propaganda que informació pagada per tots.

 

- Finalitza la legislatura i se segueixen incomplint clàusules molt importants de control de la feina de l'empresa de neteja viària; clàusules 7, 8  i 9  del plec de condicions segon la qual l'empresa adjudicatària, de forma coordinada amb l'Ajuntament, hauria d'haver obert un apartat de neteja viària vinculat a la plana web de l'Ajuntament amb dades obertes al públic d'interès del ciutadà: rutes, horaris, recomanacions, serveis realitzats, etc i una interficie de comunicació i relació entre l'usuari, la companyia i l'Ajuntament (suggeriment, queixes, etc). Els registres de totes les incidències (tant del públic com de l’Ajuntament) haurien de ser contestats per l’empresa adjudicatària en el mateix formulari web en un màxim de 48 hores. Per això, des d'Alternativa per Pollença demanam a l'equip de govern iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte de l’empresa de neteja viària i descomptar els serveis que l’empresa no presta.

Contesta el regidor d el'àrea de serveis. S'està contestant a través de la linia verda que funciona molt bé. No es modificarà el contracte. Ja que es parla d'un 2% del plec de condicions que funciona molt bé. Es molt complicat fer una modificació de contracte.

Continuam considerant que els precs de condicions s'han de complir i la línia verda no és el mateix que la transparència i control que demanava el plec de condicions.

- L'Ajuntament ha de garantir un pas clar entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç a tots els senderistes.

Contesta el batle; en aquest moment està obert. S'ha d'arribar a un acord amb la propietat de Siller.

Un camí públic tan important com aquest hauria d'estar ben indicat i sense cap tipus d'impediment.

- Han tingut alguna reunió amb l'entitat animalista BALDEA i si es afirmatiu que temes amb tractat?

Resposta de la regidora de medi ambien; vam tenir aquesta reunió i ens van demanar pel control de colònies de moixos. També es va parlar de la feina de Natura Parc i ens van mostrar escrits del colegi de veterinaris de que les roulottes que utilitzen per sanar moixos no estan homologades.

- Han demanat a la "Fundació Natura Parc" el motius de la epidèmia de "parvovirus" que varen tenir i si ha tingut qualque efecte negatiu amb els cans allà depositats?

Resposta de la regidora de medi ambient; va demanar un informe i no consta aquesta épidemia. Si tenim proves la regidora demana que se les facem arribar directament.

- Per què els animals que són capturats al municipi i estàn perfectament identificats amb el seu microxips no són entregats al seus propietaris directament i aquests han d'anar a cercar-los a Santa Eugènia?

Resposta de la regidora de medi ambient; Es compleix el plec no tenen instalacions adients per tenir massa temps als cans, normalment s'espera als propietaris

A Alternativa consideram que Natura Parc només es preocupa per fer duros amb els animals i que funciona d'una forma deficient i opaca. Cal recuperar la gestió d'aquest servei i tenir una canera municipal.

- Respecte al tancament fa unes setmanes de la platja davant dels carrers a Anglada Camarassa-Mendez Nuñez s'ha investigat si ha hagut una fuga d'aigües negres als pluvials.

Va haver un problema a dalt de tot del carrer va passar per ull una separació de fluvials i fecals. No el van aixecar ja que era temporada. Ara que no hi ha moviment s'arreglara.

- Hem sabut pel facebok d'Unió Mollera Pollencina que el batle i un tècnic municipal van realitzar una reunió amb la seva executiva. Faran reunions similars amb organismes de direcció de la resta de partits amb representació municipal? Ens poden informar del projecte Recorden que existeix la Junta de portaveus? La pensen convocar en alguna ocasió per parlar d'aquest i altres temes importants. No pensen que és un error, que només s'entén per la proximitat de les eleccions iniciar les obres en gener fins març, no seria més convenient fer les obres una vegada acabada la temporada del 2015?

Resposta del batle; Unió Mollera tenia molt de dubtes va demanar explicacions i PP té molt d'afinitats amb UMP que és evident. Va demanar a un tècnic si li podia acompanyar. L'hagés agradat iniciar 1 de novembre. Quan es tengui adjudicat el contracte ja prenderan una decisió.

Un projecte que s'ha fet d'esquenes als partits de l'oposició i a la ciutadania, sense exposició pública i que ja és clar que s'ha de realitzar després de la temporada 2015.

 Ferrán Aguiló

 

 

De la den˙ncia a l'episodi esperpŔntic

Alternativa | 26 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Tal com s'havia compromès el batle, aquest divendres, abans de la Comissió Informativa prèvia al Ple, va venir el seu misser, en Miquel Ripoll, per explicar-nos als regidors el contingut de la denúncia presentada pel misser Leopoldo de Miguel contra el batle, per presumpta prevaricació (veure "De la imputació del batle").

El primer que el misser va exposar va ser la seva sorpresa pel fet que Fiscalia hagués passat la denúncia al jutjat de primera instància sense haver fet cap diligència, ni tan sols informativa, que és la seva actuació normal quan se li presenta una denúncia. Sobre aquest punt hem de dir que a nosaltres ens sorprèn encara més, ja que en la passada legislatura vam denunciar diferents contractacions irregulars de l'Ajuntament que eren fàcil i objectivament demostrables i no vàrem obtenir cap tipus de resposta de Fiscalia, excepte en les referents al Festival, que es van incloure dins el sumari de l'Operació Voltor.

Com ja us vam informar, Leopoldo de Miguel acusa al batle de paralitzar premeditadament el desenvolupament de les urbanitzacions del Vilà, la Font i Formentor, amb la intenció de cobrar un 15 per cent d'aprofitament. El denunciant no s'expressa de forma massa clara en la seva denúncia, però sembla que dóna a entendre, sense aportar cap prova, que el batle hagués demanat directament doblers a canvi de desenvolupar les urbanitzacions.

Parlant de la paralització de les urbanitzacions diu literalment:

" Suspendido por decisión del propio Alcalde, no nos engañemos, lo que confirmaría cualquier ciudadano (también los foráneos) que conozcan someramente, la política municipal de Bartolomé Cifre Ochogavía; y ello MIENTRAS no se "atiendan" las compensaciones económicas que solicita dicho señor del 15% del aprovechamiento de las Unidades de Ejecución, citadas..."

"... sin justificación técnica o jurídica que la avale, con la pretensión de obtener una compensación económica por una plusvalía inventada, a materializar en metálico, y mientras tanto, como es obvio, demorando el proceso urbanizador, conscientemente, incumpliendo obligaciones, entre ellas, las judiciales citadas por si en el transcurso del tiempo se llegara alcanzar la pretensión perseguida, reiterada hasta la saciedad. Por ello, debo manifestar que retrasar es prevaricar, en nuestro caso porque depende de una dàdiva económica a obtener torticeramente, como en el caso contemplado"

" el Regidor siempre habla de "aprovechamientos", faltaría más y en cambio los que se reunen con él hablan de Euros, como es manifiesto"

Evidentment darrera d'aquestes paraules hi ha una greu acusació que en Leopoldo de Miguel haurà de demostrar i que, de moment, no ha fet ja que a la denúncia hi ha moltes divagacions, dades i dates molts diferents, però poca precisió.

Per altra part, el misser del batle ens va subratllar la inconsistència de la denúncia en la seva part tècnica, al que es refereix a les sentències i contenciosos que cita a la denúncia i a algunes afirmacions que fa a la mateixa.

Per la nostra part, vàrem demanar si s'havia aportat alguna prova o hi havia cap denúncia anterior en referència al tema que també apareix en un paràgraf de la denúncia sobre la disciplina urbanística i on parla de la concessió de "dispensaciones" en referència a les infraccions urbanístiques i la falta de control de la legalitat urbanística. Se'ns va respondre que, en referència a aquest tema, no se sabia res més que el que de moment deia la denúncia.

Com sabeu, el denunciant no va voler declarar aquest dijous davant el jutjat i ha demanat 10 dies per ratificar la denúncia. Ara mateix, i si no es presenten noves proves per part del denunciant o els testimonis que han de declarar, tot sembla prou estrambòtic i sense fonament. De totes formes, esperarem a veure com es desenvolupa l'acusació. Tenim el compromís del batle cap a tots els regidors de mantenir-nos informats de tot el procés.

En referència a l'intent de gravació de la reunió.

Com va informar la premsa, en Joan Morro, fill d'en Rafel Morro (que és un dels testimonis proposats pel denunciant), va ser sorprès intentant gravar la reunió mitjançant un telèfon mòbil. La Policia Local va identificar el jove i el batle ha indicat que posarà una denúncia al mateix, a més de prohibir expressament l'accés de Joan i Rafel Morro a qualsevol dependència municipal, excepte el registre ("Solament podran acudir a altres dependències prèvia sol·licitud de cita, justificant la necessitat i acompanyats d'un funcionari"). En Joan Morro es va defensar dient que es tractava d'una reunió pública, en un lloc públic.

Primer. Hem de dir que ja era prou sospitós que en Rafel Morro fos l´únic ciutadà que havia de ser testimoni de l'acusació sense tenir una relació directa amb les urbanitzacions, però aquest intent de gravació per part del seu fill no fa sinó confirmar que es troba darrera de la denúncia d'en Leopoldo de Miguel. Igual que pensam que es troba darrera de la denúncia que va posar l'arquitecte Rafel Balaguer contra el nostre regidor.

Segon. La reunió prèvia a la comissió informativa no era pública. És evident que amb un procés judicial obert aquesta reunió no podia ser pública. Ningú abans d'un judici faria una reunió amb el seu misser a la que hi pugués anar l'acusació. Ens ha arribat que en Joan Morro va dient que a la reunió hi havia testimonis del judici: això és fals. A la reunió únicament hi havia el batle, el seu misser, l'assessor jurídic de l'Ajuntament, la secretària i l'interventor, a més dels regidors.

Tercer. En Joan Morro pareix al·legar en la seva defensa que la reunió es feia en un lloc públic. Ens entendreix aquesta defensa dels espais públics per part dels que es van negar a restituir una font pública al seu lloc original, i dels ex-tancadors de la carretera vella de Lluc, on va fer els seus primers "pinitos" gravant en vídeo a la gent que ens manifestàvem contra el tancament. La reunió es feia a la sala de plens ja que érem massa gent per fer-la a la sala de reunions. Tot l'Ajuntament és públic, però això no vol dir que pugui circular per tot i fer el que li doni la gana. Clar que en això té un mal mestre, ja que a son pare li han deixat fer-ho a l'àrea d'urbanisme.

En resum, ens trobam davant un episodi esperpèntic propi d'una pel·lícula d'en Berlanga que ens reafirma en la idea que en Joan Morro i son pare intenten condicionar l'activitat política municipal amb denúncies infundades, fonamentades en fòbies personals, contra aquells que d'una forma o altra hem pres decisions que afecten als seus interessos particulars, en el nostre cas en la defensa dels camins públics i la font pública de la plaça.

Ja que en Rafel Morro i el seu fill, sembla que pretenen postular-se com presumptes defensors dels ciutadans, en comptes de fer d'assessor de l'actual i momentani (el Cercle li vol fer una moció de confiança) Secretari General de Podem a Pollença, en Martí "Paco", s'han de presentar a les eleccions municipals sense intermediaris.


 Vídeo de la Conferència Municipalista a la que vam participar el passat cap de setmana a Barcelona.

 

Na Bel CerdÓ den˙nciada per prevaricaciˇ

Alternativa | 25 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

L'Assemblea de Docents ha presentat una denúncia per prevaricació contra la Sra. Isabel Cerdà Moragues, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional per la resolució dictada el passat 28 de juliol per la qual s'aprovava de forma massiva el TIL a tots aquells centres que l'havien rebutjat, un 70%, segons dades de l'Assemblea, sindicats, directors i inspectors.

No sabem si la denúncia prosperará però el que tenim clar el que la seva gestio política ha estat nefasta i que el seu comportament ha estat totalment inmoral. Na Bel Cerdà és l'únic càrrec supervivent de l'équip del primer conseller d'educació, en Rafel Bosch. Na Bel Cerdà ha estat capaç de tot per aferrar-se a la cadira, no va dimitir quan en Rafel Bochs va ser cessat, és més va canviar de direcció i no li va importar ser la màxima responsable d'un projecte tan desastrós com el TIL, tampoc va dimitir quan va ser cessada l'anterior Consellera d'educació, na Camps.Tot val per la cadira ... a més a més aquesta senyora, com funcionària (mestra)  cobrarà quan deixe el seu càrrec l'iincrement, que és conegut popularment com nivell 33 significa la consolidació d'un complement de 968,75 euros mensuals. Això no significa que es cobrin 968,75 euros més de forma mensual sinó el complement que es percebia anteriorment canvia i l'import augmenta fins al valor que he dit, tal i com s'explica en aquesta notícia del Diari de Balears. Al ple d'octubre es va aprovar la nostra moció que entre altres coses demanava el cessament de na Bel Cerdà.

Aquest és el comunicat de l'Assemblea de docents:

 

A parer de l'Assemblea, l'encara ara directora general Cerdà es va excedir en l'ús de les seves competències i atribucions perquè va dictar una resolució que afectava tota la comunitat educativa. És més, des de l'Assemblea es denuncia que aquesta resolució vulnera fins i tot el mateix Decret TIL (15/2013), segons el qual hi ha d'haver un procés participatiu i de col·laboració en les decisions, a més de la flexibilitat i adaptació a la realitat social de cada centre. 

L'Assemblea acusa la directora general Cerdà de dictar una ordre injusta i arbitrària, que vulnera l'article 27 de la Constitució segons el qual es consagra el dret de la comunitat educativa a prendre part dels processos de decisió i contradiu la Llei Orgànica d'Educació que obliga a respectar l'autonomia de centre i a fomentar els processos participatius. De fet, els claustres són els responsables d'aprovar o no els aspectes didàctics i educatius dels projectes de tractament integrat de llengües. Per contra, la consellera Cerdà pretenia obligar els centres a aplicar un projecte lingüístic diferent de l'aprovat per la comunitat educativa. 

A més, segons el Reglament d'Ordenació dels Centres -ROC-: «Els centres elaboraran el projecte educatiu tenint en compte el context socioeconòmic i cultural del centre, les necessitats educatives específiques de l’alumnat, les directrius i propostes establertes pel consell escolar, les propostes realitzades pel claustre i les aportacions de les associacions de pares i mares d’alumnes (...)» 

L'Ordre dictada per la DG Isabel Cerdà, deia així: 

«1. Informar els centres docents públics de les Illes Balears que, en data 31 de juliol de 2014, no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat, que durant el curs escolar 2014-2015 han d’aplicar transitòriament el projecte de tractament integrat de llengües elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, conforme a la normativa i amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa, fins que comptin amb un projecte aprovat així com s’estableix a l’article 6.3 de l’Ordre de dia 9 de maig de 2014.» 

Cal recordar que la mateixa Administració, mitjançant el dimitit director general Miquel Deyá, va reconèixer que no era una resolució adequada el passat 17 d'octubre de 2014 «Es pot considerar que, en alguns aspectes, el contingut de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de dia 28 de juliol de 2014 és de caire normatiu i més propi d’un reglament. Per això s’entén que no s’ha seguit amb el procediment adequat per a la seva aprovació i s’estima oportú deixar aquesta Resolució sense efecte.»

Na Bel Cerdà aplaudint a la proclamació d'en Tomeu Cifre com batle. La primera denunciada per l'Assemblea de Docents per prevaricació per la resolució per la qual s'aprovava de forma massiva el TIL, el segon  "paladí de pega" contra el TIL, els dos dins el PP d'en Bauzà, els dos dins el PP de Pollença. El PP és igual de Pollença a Madrid.

 

El futur Ús al carrer

Alternativa | 24 Gener, 2015 00:31 | facebook.com twitter.com

 Aquest és l'escrit del nostre regidor en Pepe García al llibre del Manifest contra el desencís.

És evident que ens trobam en un període històric de capitalismes sense límits ni control i si parlam de l'estat i les Balears amb uns governs del Partit Popular que han anat més lluny que mai en el seus atacs als fonaments del nostre precari estat del benestar, en els seus atacs als drets dels treballadors, les dones i el medi ambient. S’han succeït les lleis repressives, les limitacions a la justícia, les mesures recentralitzadores… La llista de disbarats és interminable i tot en un ambient més que propici amb una crisi econòmica, política i social brutals, un neoliberalisme desbocat i uns mitjans de comunicació controlats.

Davant aquesta situació és clar que s'ha de reaccionar i la reacció no passa simplement per derrotar electoralment al Partit Popular i al cas de les Balears reeditar un tercer “Pacte de Progrés”. Cal aprofitar la situació actual, amb una crisi evident del règim sorgit de la transició on han sorgit moviments socials que han plantejat alternatives reals i concretes; 15M, indignats, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca...I al cas de les Balear la impressionant mobilització social que ha hagut en defensa de l'educació pública.

La democràcia comença pel més proper; amb candidatures directament controlades pels ciutadans, democràcia entre iguals radical i senzilla com es feia a les polis gregas, les comunes medievals i els soviets. Autogovern sense diferència entre governats i governants. S'ha de canviar totalment la forma de funcionar dels partits tradicionals; amb disciplina piramidal i professionals de la política. Hem de fer política d'una forma exemplar, ,fonamentada en la ideologia, amb paciència i amb una visió que vagi més enfora del curt termini de les eleccions. Si parlam de política institucional, pens que el camí a seguir és el que han fet i fan les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) a Catalunya, actuant de forma assambleària i oberta al nostre espai de decisió quotidià i més pròxims: els ajuntaments. Necessitam la participació ciutadana fonamentada en la informació, transparència i comunicació, on tothom pugui participar en la mesura de les seves possibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia radical amb assemblees obertes. Els càrrecs han de ser rotatius i a les ordres de l’assemblea, sense dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples quotes.

El futur de l’esquerra passa per les iniciatives al carrer fora de les estructures dels partits i sindicats clàssics que demanen una nova visió política de les coses: lluites relacionades amb educació, sanitat, habitatge, hipoteques, etc.El partit és secundari, el més important és la base i el moviment, cal aconseguir una transformació social. La part institucional ha d’estar al servei dels moviments socials. Cal prendre les institucions no per gestionar i representar sinó per fer política i democràcia. Transformar les institucions des de la insumisió com moviment contrainstitucional A les institucions hem de fer d'altaveu dels moviments, i a més trencar el discurs tradicional dels partits. Cal fer de catalitzadors de la lluita al carrer i que la gent s'animi a autorganitzar-se. Cal facilitar la creació d'espais oberts de pensament crític i sòlids i duraders. Cal polititzar tot el que s'ha despolititzat i que la gent recuperi l'interès per participar.

La presa de les institucions s'ha de mantenir en un estat d'agitació continua, sense l'acció popular, els projectes institucionals no poden fer front a un context econòmic i polític hostil. Les candidatures abans que un projecte de partit han de ser candidatures de moviment expressió d'una ciutadania propensa a generar continuament noves demandes. Per canviar les coses de bons i de veritat necesssitam una base popular forta i organitzada darrera. Hem de fer feina per construir, ampliar, reforçar aquesta base i tenir clar que el partit és un instrument, un mitjà, mai un fi en si mateix. La política institucional és necessària però la mobilització social és imprescindible, si realment volem canviar el sistema. El fonament de la democràcia radical és que la majoria de la població sigui activa i es trobi disposada a l'autogovern.

O la democràcia surt fora de si mateixa en una vida ciutadana activa o es converteix en un formalisme jurídic que a ningú interessa. Els espais d'autogestió i gestió ciutadana directa són necessaris per a l'exercici democràtic al marge dels governs locals. Perquè només hi ha una manera de canviar les coses: organitzant-nos. En fi, davant el panorama actual, només hi ha una alternativa, l'alternativa som tots noltros. Junts. Organitzats. Combatius. És hora que governi el poble, de la unitat popular, és l'hora d'entre tots construir l'alternativa.

No esperem, doncs, que els altres ho facin per nosaltres. Tanca el llibre surt al carrer, és el moment de confrontar el que ens limita i de construir el que volem. Aixeca-te ens veurem al carrer.

fotografies d'en Biel Perelló de la presentació del llibre ahir a Can Llobera.

Pollenša dependiente

Alternativa | 23 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'en Sergio Gallardo. Recordau que tenim la secció de "columnistes" per publicar articles personals, només ho haveu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Pollença vive dentro de una burbuja, gracias a la economía de la zona, basada en el turismo, sobretodo de países más ricos (ingleses, alemanes, etc). Los hoteles dan trabajo (cada vez en peor condiciones) pero hacen uso intensivo de los recursos, sino abuso. Las casa vacacionales han logrado mantener el espejismo de crisis pasajera, gracias a los alquileres estivales, los chalets de lujo, o pequeños chalets, a veces alegales, también hacen un uso intensivo de los recursos; los trabajos derivados de este sector son escasos, grandes rendimientos para inmobiliarias y dueños de viviendas estivales, pero pocos empleos directos creados ( jardinero, mantenimiento) y muy localizados en el tiempo. Aunque este turista si suele dejar más beneficio en la pequeña empresa ( tiendas locales, restaurantes, etc).

Este contexto ha llevado a Pollença a vivir la crisis con menor intensidad y menor impacto visual. Vivimos de un turismo de mejor calidad que en otras zonas, y los beneficios se reparten más en la comunidad.

La crisis económica que “sufrimos” no es tal, es una crisis de recursos, que son la fuente primera de todo desarrollo económico. Los recursos en crisis no son sólo energéticos ( el peak oil, peak gas, la burbuja del frackin, del hidrogeno ), sino también otros recursos aún más vitales, el agua, el terreno cultivable; además de otras materias que están siendo sobre explotadas para mantener nuestro nivel de consumo ( cobre, coltán, las llamadas materias raras vitales para molinos de viento, o teles de plasma, y las pantallas táctiles ). Esta crisis no puede ser manejada en los términos del capitalismo actual, empeñado en salir de la crisis con el espejismo de eterno crecimiento. Si no somos conscientes de esto, no podemos ver el problema real, y no encontraremos una posible solución.

La importancia de las decisiones municipales en el medio y largo plazo son fundamentales. Si nos dejamos llevar por este espejismo, y decidimos invertir nuestros recursos actuales y futuros en el sector turístico, estaremos cometiendo un grave error. Las políticas adecuadas serian las que dañasen el mínimo al sector turístico presente, pero nos de alternativas diferentes ( sector agrícola, pequeña industria, economía más local). Mayor resiliencia en definitiva.

Es un deber de las entidades políticas ( Consell Balear, Ayuntamiento, etc ), económicas ( pequeñas y grandes empresas), de la sociedad en su conjunto, actuar de manera responsable. Actuar de manera responsable ,desde mi punto de vista, sería prepararse para lo peor, sin descuidar el contexto actual, pero entendiendo la imposibilidad del eterno crecimiento. ¿Quiero decir qué pongamos toda nuestra energía en prepararnos para el peor futuro posible?, no, pero no actuemos cómo si el único futuro posible fuese siempre a mejor.

Durante más de 40 años ( en España, en Europa unos 70 años) se ha vivido en un ciclo de mejoras, mejor calidad de vida, mejor empleo, mejoras tecnológicas; muchos creen que sólo hay un camino y es el progreso, y cómo el progreso ha sido exponencial, dentro de 40 años viviremos a años luz de como se vivía hace 40 años. Eso no es sólo erróneo en escala, sino que niega una realidad palpable, y es que el futuro no será a mejor, no dentro de este paradigma capitalista.

Podemos tener una vida mejor, una sociedad mejor; pero no es sostenible el consumo actual de energía, ni pensemos en aumentarlo. El debate es complejo, multidisciplinar, pero debemos tenerlo, y hacerlo de manera pública y seria. Si alguien cree que volveremos a una sociedad como la del 2006, gracias a la recuperación económica, sea con políticas de austeridad ( Hayek / Friedman ) o con políticas inversionistas ( Keynes ), está equivocado. Todas se basan en el crecimiento económico.

La economía es una ciencia social, la geología, la física, la química, las matemáticas son ciencias puras. Unas nos hablan de lo posible, de lo tangible, de los límites, la otra, actualmente, se viste de formulas matemáticas para esconder su fondo dogmático, su acto de fe en un eterno crecimiento. Ese crecimiento hoy en día sólo se puede dar de forma localizada, y con el decrecimiento brutal de otra parte, robamos recursos de unos, para el crecimiento de otros. La economía debería a volver a ser la ciencia social de repartir entre todos los recursos que SIEMPRE son finitos, como las ciencias puras no dejan de demostrarnos.

¿Qué haremos dentro de 20 o 25 años, si no existe un turismo mínimo que sustente nuestra economía? , ¿qué recursos nos quedarán en ese momento para poder dar un cambio? ¿No pensaremos entonces lo ilusos que fuimos al no aprovechar los recursos que tuvimos ( los que tenemos ahora ) para aumentar la resiliencia de nuestra sociedad? Puede que sean preguntas incomodas, puede que las respuestas no sean las que desearíamos. Nada en este mundo es ideal.

Us esperam avui a la presentació a les 20:00 h presentarem a Can Llobera el llibre col·lectiu "Manifest contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor per a les Illes Balear" d'Edicions Documenta Balear. A la presentació contarem amb els coordinadors i prologuistes del llibre; en Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida, a més de dues de les persones que han participat al llibre; en Joaquín Valdivieso i en Pepe García.

 


Festival, carrer Bot,subvencions..

Alternativa | 22 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern del 7 d'octubre. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

A  l'enllaç poddeu consultar la Junta de govern del 7 d'octubre de 2014

- Entre les factures destaca la del subministrament de 650 cadires i 80 plegables del Festival per un import de 71.3383,95 euros a FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, SL.

Aprofitam per recordar al regidor responsable, en Martí Roca, que a dia d'avui no s'ha fet cap reunió ni per valorar el Festival del 2014 ni per parlar del Festival del 2015. Tenint en compte que el proper Festival l'haurà de gestionar un nou equip de govern que surti de les eleccions de maig seria més desitjable que mai parlar i consensuar les decisions sobre el mateix.

- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis per a la redacció del projecte de Renovació de les infraestructures del carrer Bot del Port de Pollença

Un projecte que segon el batle "els Serveis Tècnics Municipals no poden realitzar motivat especialment per la redacció d’altres projectes tècnics i control de les obres actuals. 

 S’han sol·licitat tres ofertes/propostes:

-Antoni Bisbal Palou per import de 14.520 euros.

-Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros.

-Inti Energia S.L. per import de 15.100 euros.

S'ha triat l’oferta més avantatjosa és la presentada per Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros (IVA inclòs).

Fa temps que s'hauria d'haver realitzat la unitat d'execució de l'hotel Pollença Park que significa la dotació de serveis i millora dels carrers del Bot i carrer Roure. Fa temps que denunciam l'estat del carrer Bot, un carrer pel que milers de turistes accedeixen a la platja i que no té voreres. A més a més aquests dos carrers són fonamentals al projecte de semipeatonització.

- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament per l’adquisició de nou mobiliari al Casal Ca’n Llobera; prestatges per a llibres, per a l’arxiu, taules i cadires per als usuaris i per al bibliotecari.  

Vist que s’han sol·licitat  tres ofertes/propostes :

-De Batabat, per import de 22.184 euros. IVA exclòs

-José Palmer Lesende , per import de 19.585,10 euros IVA exclòs.

-Balear d’Oficines 2006 S.L. per import de 17.481,40 euros. IVA exclòs.

S'adjudica a l’oferta més avantatjosa és la presentada per “Balear d’Oficines 2006 S.L.” per import de 17.481,40 euros (IVA exclòs). 21.152,49 €. (IVA INCLÓS)

- Concessió de subvencions nominatives de 1000 euros a: Associació Camerata Pollencina. Associació Grup Coral 7/17. Fundació Rotger Villalonga. Associació Racó de Tramuntana. Associació U Camp de l’Oca. Associació Aires de la Cala. Associació Cor de Pollença.  Associació Xeremiers Orats i Fundació Dionis Bennàssar.

Aprovat l'expedient per a la contractació de les obres “Millora de les instal·lacions de l’aparcament soterrat Ca les Munnares”, del plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el contracte i de la convocatòria, simultània, de la licitació

Les millores consisten fonamentalment en la renovació de les instal·lacions avariades de dit aparcament per assegurar el correcte funcionament d’aquestes i la inclusió de noves instal·lacions per a complir amb les normatives actuals, sobretot pel que fa en matèria contra incendis i d’electricitat.  Es va autoritzar la despesa de 440.686,50 € del Pressupost General municipal de 2014. 

- Es va aprovar la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 24 de juliol de 2014, va aprovar les bases i la convocatòria (BOIB núm. 105 de data 05.08.14) per concedir subvencions a les associacions de caire social davant la necessitat de fomentar, impulsar i incentivar l’organització i desenvolupament d’activitats i programes en matèria de serveis socials i de fomentar el teixit associatiu del municipi. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (23.08.14) tan sols s’han presentat tres associacions (ABAIMAR, AFAMA i Fundació CORS OBERTS) resultant procedent l’aprovació d’una  convocatòria extraordinària que ajudarà a les associacions o entitats de caire social sense ànim de lucre, registrades i amb seu o representació a Pollença, a desenvolupar la seva activitat i demés programes, tot tenint en compte el romanent de crèdit existent a l’aplicació pressupostària inicialment destinada.

 


Demà divendres 23 de gener a les 20:00 h presentarem a Can Llobera el llibre col·lectiu "Manifest contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor per a les Illes Balear" d'Edicions Documenta Balear. A la presentació contarem amb els coordinadors i prologuistes del llibre; en Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida, a més de dues de les persones que han participat al llibre; en Joaquín Valdivieso i en Pepe García

 

 


 

Divendres us esperam per lluitar contra el desencÝs

Alternativa | 21 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres 23 de gener a les 20:00 h presentarem a Can Llobera el llibre col·lectiu "Manifest contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor per a les Illes Balear" d'Edicions Documenta Balear. A la presentació contarem amb els coordinadors i prologuistes del llibre; en Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida, a més de dues de les persones que han participat al llibre; en Joaquín Valdivieso i en Pepe García

Us esperam per parlar sobre una altre model econòmic i social, més just, lliure i solidari  més necessari que mai. Volem reflexionar sobre com és la nostra societat, perquè és així, qui la pot canviar i com es pot fer.

El llibre és un assaig col·lectiu únic a causa de les dimensions i la pluralitat d’opinions que el formen. És la primera vegada que es debat de forma col·lectiva, des de l’anarquisme fins a la socialdemocràcia, passant per l’esquerra alternativa i el nacionalisme, sobre quin model de societat volem i com poder arribar a aconseguir-ho, discernint quins són i si existeixen uns mínims comuns que puguin ser la base d'una alternativa social. D’aquesta manera al llibre hi participen persones vinculades a diferents moviments socials, com l’ecologisme o la defensa de la llengua, així com també càrrecs electes i personalitats vinculades al món de la recerca. Són figures de les quatre illes, de la Part Forana i de Palma. Així mateix, si bé hi participen persones d’edats diverses, s’ha prioritzat donar veu a les generacions més joves. Aquestes que representen el futur inmediat de l’activisme i la participació política del país. 


 

Del poliesportiu d'eu moll i el batle pluriempleat

Alternativa | 20 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Continuam publicant i comentant els precs i preguntes del darrer ple ordinari de novembre

Dins l'adequació de les Pistes esportives del Port de Pollença es pensa construir una nova pista de futbet en una ubicació diferent de l'actual però dins del mateix complex esportiu? Com pensen gestionar les noves pistes? El lloguer de pistes es farà al bar, a la piscina? A més de l'administratiu es pensa traspassar més personal pel manteniment de les noves instal·lacions? S'ha previst un augment del pressupost?...

Va contestar el regidor d'esport; s'està mirant com treure el plec de condicions. Respecte a la pista de futbet hi ha dues possibilitats per fer una nova pista de futbet; a l'aparcament o al costat institut.

En relació a les pistes de futbet mantenim la nostra opinió de que no s'hauria d'haver destruït una pista de futbet nova per fer unes pistes de pàdel (veure article; “Prefereixen dinamitar el camp de futbet a dinamitzar-ho).Es manté la improvisació i falta de planificació a l’àrea d’esports. Insistim en que abans de fer noves obres cal assegurar-se de que els serveis de les instal·lacions que ja tenim estem perfectament coberts des del manteniment a la vigilància passant per la informació i l'atenció als ciutadans També lamentem que l’Àrea d’Esports no hagi convocat l’Assemblea anual per explicar les polítiques i escoltar les aportacions dels socis  segurament repercutiria en benefici de tots.

Respecte al tema dels lloguers de les pistes hem d'agrair que el regidor d'esports ens va convocar al mes de desembre vam tenir una Junta de Portaveus per parlar del plec de condicions per treure a concurs el bar del poliesportiu d'eu moll. Abans de la reunió vam ser l'únic grup polític que vam aportar suggeriments.

- Vam demanar que al plec cal concretar els mecanismes de control del plec de condicions. És massa habitual que una vegada fet el concurs públic després no hi hagi un seguiment i un control del compliment del plec de condicions.

- Respecte al tema del plec de condicions vam demanar rebaixar algunes si es volia facilitar la presentació d'ofertes: comptadors, horaris, dies, neteja...

- També vam insistir en el tema del personal insuficient a l'àrea d'esports. (veure article, “Anàlisis de la situació de les instalacions esportives a Pollença”), el regidor d'esports evidentment està d'acord però com tots sabeu en aquest moment és impossible fer contractacions gràcies al govern del Partit Popular i el seu afan de privatitzar serveis públics. Per tant sembla que en aquest moment la única solució  per poder tenir oberta la instal·lació els caps de setmanes és que el concessionari pugui controlar el servei de lloguer però cal veure si legalment podria o no cobrar les taxes i com s'hauria de fer.

- Un ciutadà ens ha fet arribar la seva queixa en referència a una multa que se l'ha posat (expedient2014/7) per incompliment de l'Ordenança d'Animals Domèstics de Companyia i hi ha un sèrie de qüestions que ens agrairia aclarir. Segon el ciutadà ell no te cans, en cap moment se li va identificar al lloc, moment i en les circumstàncies que diu l'acta del policia i resulta impossible que fos així ja que es trobava ingressat a l'hospital. Ens podeu explicar la versió de la policia d'aquests fets. Com es va identificar al ciutadà? Com es va comprovar que el ca era seu? Com es va comprovar què el ca no portava microxip?

La regidora de la polícia va contestar; No s'ha posat cap multa només hi ha un expedient sancionador obert que es pot consultar en voler

- Al ple de maig es va aprovar la nostra moció segons la qual l'Ajuntament havia de pressupostar i realitzar un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics, entre altres el futur edifici del solar de la pescateria per tal d'incorporar-los als projectes definitius. Poden especificar com i quan pensen fer aquest procés participatiu?

Resposta del batle; s'ha fet el concurs, s'ha donat la possibilitat d'opinar, ara són a l'Ajuntament. Ara estan mirant quin procés participatiu es pot fer. Es vol aprofitar la nova estructura de la web per facilitar procesos participatius.

- A les 'Converses d'arquitectura' entorn de la figura de Gaudí que es van realitzar al Club Pollença havia prevista una visita guiada a l'interior de l'Església de Nostra senyora dels Àngels que va ser vetada pel rector. En referència a aquest vet el batle regidor de cultura va fer alguna gestió per evitar el veto? Posteriorment ha fet qualque cosa respecte a aquest tema? Cal recordar que l'Ajuntament paga gratificacions de 150,25 euros mensuals a la parròquia per facilitar l'accés del turistes al patrimoni.

Resposta del batle; No, l'Ajuntament no va organitzar res ni s'ha demanat res.

Nosaltres continuam pensant el que ja vam dir al seu moment a l'article, “el rector veta i el batle s'amaga”. Esvergonyós pagar aquestes "gratificacions" a la parròquia per facilitar l'accés del turistes al patrimoni, i que el batle i responsable de cultura després s'amagui i no hagi fet res per defensar aquesta activitat cultural.

Una vegada finalitzada la comissió informativa el batle ens va informar i va respondre a la sol·licitud d'un ciutadà en referència a la compatibilitat del seu càrrec amb altres càrrecs que ocupa a l'administració i a diferents empreses. Consideram que seria correcte que donés aquesta informació al ple per a que consti a les actes. Estam parlant de MAMOSA S.L. I "Serveis d'informació territorial de les Illes Balears sa "SITIBISA"

Resposta del batle:

Al cas de “PROYECTOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y AGRARIO SL.” de la que era conseller ja està extingida des del 2011.

El president era l'actual conseller Biel Company, era una empresa vinculada al sindicat ASAJA.

En referència a MAMOSA S.L (gestiona Ariant) és apoderat i és compatible l'únic que ha de fer és abstenir-se en el cas de que s'hagi de decidir alguna cosa sobre les mateixes.

És conseller de "Serveis d'informació territorial de les Illes Balears sa "SITIBISA". Només cobra dietes quan es reuneix i és compatible.

Encara que aquests càrrecs siguin compatibles no ens sembla étic que el batle sigui apoderat d'empreses que administren finques. No necessitam un batle pluriempleat. Un batle amb dedicació exclusiva només s'hauria de centrar en la gestió del municipi i no resulta molt creïble que les empreses que el tenen com apoderat l'hagin triat exclusivament pels seus coneixements.

  TV URXELLA

 

De la imputaciˇ del batle

Alternativa | 19 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença esperam la reunió de la Junta de Portaveus per tractar la denúncia per presumpta prevaricació del batle. No compartim la destrucció del paisatge que defensa el denunciant i alguns dels seus testimonis, i esperam explicacions, especialment, del punt de la denúncia que fa referència a la disciplina urbanística, on parla de la concessió de "dispensaciones", en referència a les infraccions urbanístiques i la falta de control de la legalitat urbanística. En el cas de que s'imposin mesures cautelars al batle demanarem la seva dimissió.


Els fets

Com sabeu, el Jutjat d'Instrucció 1 d'Inca ha obert, a instàncies de la Fiscalia, diligències prèvies per un presumpte delicte de prevaricació al batle. Les diligències parteixen d'una denúncia davant de la Fiscalia del misser Leopoldo de Miguel, i després d'haver escoltat la seva declaració i la de diferents testimonis es fixarà data per a la declaració del batle com a imputat.

L'acusació està relacionada amb el desenvolupament del plantejament urbanístic del PGOU i el no desenvolupament de la Urbanització del Vilà. El misser acusa al batle de paralitzar premeditadament el desenvolupament de la urbanització amb la intenció de cobrar un 15 per cent d'aprofitament, que el denunciant considera una plusvàlua inventada. L'acusador també manifesta que cap dels regidors que han governat Pollença des de l'entrada en vigor del PGOU a 1990, excepte el batle, va sol·licitar el 15 % de l'aprofitament, conscients de la inactivitat manifesta en el desenvolupament del plantejament general.

A la denúncia també es parla de les urbanitzacions de la Font i Formentor, arribant a dir que a Formentor es va anular el pla especial, deixant sense possibilitat de parcel·lar les finques existents, per no atendre la petició del 15%.

També es parla a un paràgraf de la falta de control de la legalitat urbanística i el volum d'infraccions urbanístiques i «dispensaciones»que es concedeixen. I és al final d'aquest paràgraf quan s'aconsella citar a ciutadans perquè es puguin pronunciar sobre aquesta situació de descontrol i abandonament.

Davant de la denúncia, en referència a l'aprofitament del 15 per cent, el batle defensa que és el que correspon a la cessió de terrenys a l'Ajuntament preceptiva per al desenvolupament de qualsevol urbanització en compliment de les lleis vigents.

La nostra opinió amb la informació que tenim de moment.

El primer que hem de dir és que el batle s'ha compromés a fer una Junta de Portaveus per tractar aquesta denúncia, i que esperam que a la mateixa se'ns pugui donar més informació i aclarir els dubtes que tenim en aquest moment.
El misser Leopoldo de Miguel ha posat diferents denúncies contra l'Ajuntament i al manco les que recordam les ha perdudes. A la darrera, precisament, vam coincidir i va ser en la denúncia de les llicències de Cala Molins (UNAC33), amb la diferència que ell posava la denúncia per raons particulars: tenia un habitatge a la zona, (veure article Ultima Hora); i nosaltres i el GOB contra l'atemptat paisatgístic que va suposar esbucar Can Colom i els pins del seu entorn. Evidentment diferim totalment de la visió urbanística del sr Leopoldo de Miguel, que a la denúncia defensa la total urbanització del Vilá, desenvolupament de la Font o parcel·lar les finques de Formentor... Ens sembla una aberració que al 2015 encara hi hagi gent que vulgui continuar amb la destrucció d'un dels nostres patrimonis fonamentals com és el paisatge. Ja és suficientment depriment i negatiu veure el que s'ha fet a Villa Cortina, la Font, el Putxet de Gotmar o el propi Vilà ... El camí que hem de seguir és just el contrari protegir el nostre paisatge i, a més,  ara amb la sentència en referència a Villa Cortina, l'Ajuntament té una eina per evitar qualsevol edificació "que trenqui l’harmonia del paisatge”. Evidentment, que en Rafel Morro sigui citat com a testimoni (una persona que ha destacat per defensar exclusivament els seus interessos i amb actuacions contràries als bens i serveis públics) no ens transmet cap confiança en aquesta denúncia.

En referència al centre de la denúncia, el tema concret de l'aprofitament del 15%, hem fet algunes consultes i sembla que el que defensa el batle i els serveis tècnics de l'Ajuntament és vàlid i que la denúncia no té raó. No obstant això, seria un dels temes que esperam que a la Junta de Portaveus els tècnics ens expliquin amb més detall i arguments jurídics. Un tema sobre el que esperam que aclareixi i aporti proves el denunciant o el seus testimonis és que l'anul·lació del pla especial de Formentor tingui alguna relació amb la petició del 15% de l'aprofitament

El tema més greu de la denúncia per a nosaltres és el que només es troba a un paràgraf prou desmanegat i de forma diluïda, i és el que fa referència a la disciplina urbanística, tema realment clau si parlam d'urbanisme a Pollença i que sí que coincidim amb el denunciant en què hi ha hagut una situació de descontrol durant anys, tot i que aquesta situació no afectaria exclusivament a l'actual batle, contra el que es dirigeix la denúncia. Un punt que ens sembla molt greu dins aquest apartat és el que parla de la concessió de "dispensaciones" en referència a les infraccions urbanístiques i la falta de control de la legalitat urbanística. Esperam veure quines proves o informació aporten el denunciant i els seus testimonis en referència a aquest tema.

En el cas de que s'imposin mesures cautelars al batle, i passi a ser inculpat, demanarem la seva dimissió , ja que a proposta nostre el ple municipal va aprovar al març de 2010 una sèrie de mesures anti-corrupció. Entre les que es trobava donar de baixa de manera cautelar dels grups municipals i dels seus partits a qualsevol regidor inculpat (imputat amb mesures cautelars) per part de fiscalia, un jutge o magistrat en delictes relacionats amb la corrupció, prevaricació amb finalitats de lucre, tràfic influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, malversació i apropiació de cabdals públics i suborn, racisme, xenofòbia o violència de gènere.


Divendres us esperam a les 20:00 hores a Can Llobera a la presentació del llibre "Manifest contra el desencís".

Tornem amb les vivendes vacacionals

Alternativa | 18 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article d'en Joan Martorell. Recordau que tenim la secció de "columnistes" per publicar articles personals, només ho haveu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Es de tothom conegut que en matèria turística aquest Govern que mos “ocupa” no pren cap iniciativa que no vengui de la Patronal Hotelera, aquets que guanyen doblers aquí i els inverteixen allà.

També sabem que els Hotelers no poden ni sentir parlar del Lloguer de vivendes vacacionals. Emperò la realitat es la que es i no la que voldrien que fos.

La realitat, i no so jo que ho dic, es la següent:

Segons un estudi de la Universitat de Salamanca, dins el darrer trienni, 1 de cada 3 espanyols que ha realitzat desplaçaments turístics o ha fet anant a una vivenda vacacional.

El Govern, com es la seva costum, fa de no assabentar-se’n de les preferències dels Turistes i posa traves al lloguer de Casas vacacionals i apartaments turístics.

Una dada amb EUROS: del 2011 al 2014 el sector vacacional pot haver generat 10.300 milions d’euros, dels que 6.500 anirien cap a l’oci, restauració i lloguer de vehicles. També son dades de la mateixa Universitat. Quina cosa mes ben repartida,no?, tal com els hotelers, que recapten aquí, i corren a endur-se’n els beneficis fora. SOLIDARITAT hotelera, se diu axó.

Si a les Illes tenim un gran potencial econòmic, explotem-lo tot i no deixem de banda el turisme residencial.

Obliden , els nostres Governants, que el Turisme, no pot esser sinònim de ocupació hotelera.

Segons les darreres dades publicades, una part significativa de la demanda vol prescindir dels hotels a l’hora de concretar la reserva, lògicament si no ho troben a les Illes, partiran cap a una altra banda. Competidors ni ha i molts.

Dit axó i per acabar, trobo a faltar una política agressiva cap al Govern de les Illes, per part de l’Ajuntament de Pollença. Paraules moltes, fets concrets cap ni un. Senyor Batle,Senyors del PARTIT POPULAR, Senyors de PI, de la UMP, FACIN UNA FEINA POSITIVA AL MANCO, ABANS DE ACABAR LA LEGISLATURA, plantin cara al Govern, no perdran cap futur càrrec a Palma, per la senzilla raó de que no Governaran. Així pal·liaran la malifeta de regalar diners públics a la Família Salas, en parlarem aviat del preu abusiu que els han cobrat per la runa. Temps al temps.

Joan Martorell

Albercocs i cireres

 

 

 

Molts d'anys i bones Festes

Alternativa | 17 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui som a cercar el pi, us deixam amb fotografies del fogueró...

 

 

  I de regal un dibuix d'en Miquel Trias

És ben curiós que hi hagi tanta dimoniada per Sant Sebastià, allà on hi té tan poc a veure. I com sempre molta de gent i poca participació.

Tanmateix, visca l'orgull llonguet!
Molts d'anys

 

Foguerˇ d'Alternativa 2015... no hi falteu!

Alternativa | 16 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Un any més ens complau convidar-vos al fogueró d'Alternativa per Pollença. Com cada any serem vora la porta del museu de Pollença. Hi haurà menjar, beure, música, glosses, foc i bon rollo, molt bon rollo...

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

En Pepe és molt dolent

sabem que és un insurrecte.

Sort del nostre arquitecte

que l' ha descobert a temps.

 

 Clar que no té importància
aquesta falsa denúncia.
Qui a sa veritat renúncia
no pot tenir cap ganància.
Ànims Pepe, amic meu
i gaudeix de Sant Antoni
que ja li darà el Dimoni
a s'arquitecte allò seu!

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

No volem ser el femer d'Europa
Vaja guarda, quina tropa
que tenim en el poder
pareix mentida i és ver
que ens duen el fems Europa.
Diuen que és per baixar els preus
que pagam pels nostres fems.
I a la planta de Son Reus
tenen diferents barems.
Els d'Europa, combustible
ens diuen els individus,
i els nostres just són residus
com pot ésser això possible?
Votar a la gent pepera
prest o tard duu conseqüències
ja ho diuen totes les ciències:

qui pet envia, merda espera.

 

A ne'l Moll hi ha un pavelló
on hi juguen nins i nines
Les pistes semblen piscines
hi han d'entrenar amb banyador.

 Jo daria una fregona
una a cada regidor,
que fregassin una estona
quan plou a ne'l pavelló.

 

Sant Antoni gloriós
aquest any que s’ha acabat,
els tribunals han tombat
aquell TIL tan vergonyós.

Venerable pare Abat
sou el guia dels docents,
després de tots els intents
a na Camps ja l’han cessat.

El dimoni és mal garbat
de motius n’hi ha tassa i mitja,
i no ha estat gens enyorat
el record de na “Trepitja”.

I què més vos puc contar
mentre torr amb les esgrelles?
També varen fulminar
l’estirat de n’Estarelles.

El dimoni va emprebat
és més bàmbol que un gorà,
Jorge Campos nomenat
lluita contra el català.

És un sant molt venerat
ben temut a dins l’infern,
i en Bauzà s’ha carregat
el seu candidat Isern.

El dimoni els nins espanta
per on passa deixa “rastro”,
té emproada a la infanta
el bon jutge José Castro.

Tot li va de mal borràs
Sant Antoni va emprenyat,
i és que anit se li ha colat
el “pequeño Nicolás”.

I ara ja per acabar
cremin les pors dins l’infern,
que mori aquest mal govern
quan tornem anar a votar.

Montserrat Marit

 

 

Fogueró 2014

 

 

2013

 

Per un municipalisme al servei de les classes populars

Alternativa | 15 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquest cap de setmana 17 i 18 de gener participam a la Conferència Municipalista organitzada per la CUP a Barcelona com punt de trobada i debat entre diferents experiències de lluita municipal d’arreu dels Països Catalans. La nostra portaveu i candidata, na Marina Llobera, participarà a la taula rodona: experiències polítiques locals per parlar del municipalisme a Mallorca. Com podeu veure al programa es tracta d'unes jornades de feina més que interessants i estam segur que de les mateixes treurem un bon grapat d'idees per aplicar a Pollença a més de continuant teixint una xarxa de contrapoder popular.

A aquestes jornades debatirem sobre el desenvolupament de les diverses línies de treball, debat estratègic, intercanvi, formació, etc. Aquestes jornades tenen com a objectius, d'una banda, estrènyer llaços entre tots els actors municipals de la unitat popular i les diferents assemblees locals així com treballar diversos aspectes del Programa Marc de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig de 2015, entre d’altres.

 El curs 2014-2015 és un curs ple de cites polítiques determinants i cites electorals que ho poden ser. En termes generals, el cicle de mobilitzacions iniciat amb la crisi té davant el repte de la seva consolidació i transformació política en programes, pràctiques, espais i resultats a l’alçada de la necessitat social de canvi polític, social i democràtic. Les eleccions municipals són, en aquest sentit, una cita central en el desplegament i materialització de l’alternativa política. Ho són per la seva ubicació concreta en el temps polític, que les convertiran en plebiscitàries de diversos conflictes (bàsicament tres: nacional, social i democràtic), sinó també perquè són les úniques eleccions que possibiliten un desplegament real de pràctica política institucional i de carrer des de baix i, per tant, poden ser utilitzades pel reforçament i ampliació del contrapoder popular. Totes dues oportunitats han de marcar una estratègia compartida del moviment popular. El procés polític, de contactes, intercanvi i acord, cap a una conferència del municipalisme popular, ha de partir de l’experiència política pràctica de les candidatures municipalistes a la institució i al carrer, d’una banda, i de l’aposta municipalista dels moviments socials pel que fa a la pràctica política (assemblees de barri, plataformes veïnals, treball municipal, etc). Però cal que la conferència també serveixi com a catalitzadora d’una ampliació de la base, la presència i la qualitat de transformació del municipalisme popular. 

 Els objectius de la conferència, doncs, seran:

 - Actualitzar el municipalisme popular: pràctica i programa

 - Reforçar via actualització i ampliació els projectes municipalistes existents

- Acordar un mateix anàlisi del moment i la utilitat de la cita electoral

- Llançar una proposta conjunta que multipliqui el municipalisme popular

- Reconnectar tots els projectes municipalistes d’arreu dels PPCC

 

 

PROGRAMA a continuació

 (Segueix)

No volem ZGAT

Alternativa | 14 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui hem vist publicada una nota de premsa d'ER de Pollença que ens ha causat una gran sorpresa. A la nota en qüestió, la secció local d'aquesta agrupació qüestiona el fet que l'equip de govern no hagi duit al Ple Municipal el debat i la votació sobre si declarar el nostre municipi com a Zona de Gran Afluència Turística durant tot l'any, fet que permetria que els comerços de més de 300 m2 obrissin els diumenges.
Entenem que si ER critica o lamenta que la decisió no s'hagi dut al ple és que està a favor de la declaració de ZGAT. Des d'Alternativa volem manifestar la nostra total oposició a aquesta mesura que no faria res més que empitjorar les condicions ja de per si precàries del petit comerç local (que recordem que en el fons és qui crea i manté la majoria de llocs de feina, a més de fer-ho de forma més estable), però també li donaria una estreta més a un sector de treballadors que han estat literalment exprimits durant la temporada turística amb unes condicions laborals cada pic més penoses.
A la nota publicada es diu que «es pot donar al cas què uns ciutadans que decideixen venir al Port de Pollença a passar uns dies de vacances en temporada baixa, trobin els supermercats tancats i en canvi d'altres municipis que molt probablement no tenen cap plaça hotelera els tenguin oberts. El més lògic és aplicar la coherència i el sentit comú.»
A nosaltres la coherència i el sentit comú ens diuen que si venen uns turistes a l'hivern i el diumenge el supermercat està tancat no és cap drama, ni deixaran de venir per això, poden comprar qualsevol altre dia com la resta de «mortals», o poden agafar el correu i anar al mercat de la plaça de Pollença o als petits comerços que decideixin obrir.
És evident que no té cap sentit que municipis sense places hoteleres siguin ZGAT i Pollença no, però això no pot ser cap argument vàlid per defensar que el nostre municipi ho hagi de ser perquè si el PP a Sa Pobla o a Vilafranca ho han aprovat ja sabem que no és per altre motiu que per afavorir la gran empresa (allò normal en un partit de dretes) i seria un error monumental caure en aquest parany.
En tot cas, inclòs si la nota de premsa fos simplement per denunciar públicament la incoherència del PP, ens sembla una irresponsabilitat i un joc molt perillós moure's en tal ambigüitat, que podria provocar una reacció de l'equip de govern que no convé de cap manera a cap partit que es pretengui d'esquerra.

 

 

 

L'Alternativa no calla

Alternativa | 13 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Com ja vàrem fer públic el mes passat, el nostre regidor Pepe García ha estat citat per declarar com a imputat aquest dijous, arran de la denúncia de fa dos anys de l'arquitecte municipal.

Els companys de l'assemblea d'Alternativa hem volgut expressar la nostra solidaritat i el nostre suport a n'en Pepe, conscients que la denúncia en el fons és contra tots nosaltres, contra una manera de fer política que els que estan acostumats a fer i desfer com volen, evidentment no els hi agrada.
Ahir pel capvespre tenguérem una idea: demanàrem, a esquenes d'en Pepe, que tots els que volguessin mostrar-li el seu suport ens enviassin una foto del seu puny aixecat. Volem agrair la immensa mostra de solidaritat que ens unes poques hores ens arribà en forma d'un allau de fotografies. Va ser brutal! Gràcies a tots.


Perquè si toquen en Pepe, ens toquen a tots! Solidaritat! Amunt Pepe!

NO ENS FARAN CALLAR

L'assemblea d'Alternativa

 

Presentaciˇ del "Manifest contra el desencÝs"

Alternativa | 12 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Divendres 23 de gener a les 20:00 h presentarem a Can Llobera el llibre col·lectiu "Manifest contra el desencís. Vint-i-quatre propostes per construir un futur millor per a les Illes Balear" d'Edicions Documenta Balear. A la presentació contarem amb un dels coordinadors i prologuista, en Joan Pau Cerdà, a més de dues de les persones que han participat al llibre; en Joaquín Valdivieso i en Pepe García.

 

Com podem canviar la societat per fer-la justa, lliure i solidària? Com podem posar fi a l’hegemonia de la dreta? Com podem crear una majoria social a favor de polítiques profundament esquerranes i transformadores? Com hauríem de conformar-la? Com s’hauria d’estructurar i organitzar? Quins eixos de treball comuns s’hi haurien de prioritzar? Quin rol hi haurien de tenir els moviments socials? Personalitats d’ideologies i trajectòries diverses intenten satisfer aquestes preguntes i moltes altres al llarg d’aquest assaig a fi i efecte de construir un futur millor per a les properes generacions de les Illes Balears.


En aquest assaig col·lectiu, hi participa una representació diversa de la societat illenca d’esquerres. Així, hi ha personalitats del món de la recerca, com els filòlegs Isidor Marí i Bernat Joan (exmilitant d’ERC i exeurodiputat), els professors de la Universitat de les Illes Balears Bernat Riutort, Joaquín Valdivielso i Laura Camargo (militant de l’esquerra anticapitalista), i el sociòleg Antoni Tarabini. En aquesta línia, també hi col·laboren militants de diferents partits polítics progressistes, com Celestí Alomar, exconseller de Turisme pel PSOE (1999-2003); Alejandro Aparicio, candidat d’Esquerra Unida al Congrés dels Diputats (2011); Joan Lladó, president d’Esquerra Republicana-Mallorca, i Antoni Verger, regidor a l’Ajuntament de Palma pel PSM i la coalició MÉS. Així mateix, hi ha un espai per a l’opinió de militants procedents de candidatures locals com Lluís Enric Apesteguia, de l’Agrupació Deià; Josep Carreres, de l’Entesa de l’Esquerra de Ferreries; Joan Colom, d’Independents de Sencelles i Biniali; Amadeu Corbera, d’Esquerra Oberta de Bunyola; José Luis, Pepe, García, d’Alternativa per Pollença, i Guillem Ramis, d’Esquerra de Santa Maria. Finalment, des de l’activisme social s’hi recullen les veus de Biel Caldentey (secretari general de l’STEI-Intersindical); la Coordinadora Llibertària de Mallorca; Lluc Gayà (militant d’Endavant OSAN); Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear (OCB); Marcel Pich (músic i periodista); Margalida Ramis, portaveu del Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Natura (GOB) i Sara Rivera (activista feminista).

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb