URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Prou de destruir el paisatge

Alternativa | 31 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

És prioritari i urgent protegir el nostre patrimoni i paisatgístic, que és un dels nostres principals recursos. Prou de projectes desproporcionats que desfiguren per sempre el nostre paisatge. insubstituïble i irreemplaçable .

Ara amb la sentència en referència a Villa Cortina tenim a les nostres mans evitar noves destruccions paisagístiques la Font, Formentor, el Vilà, Gotmar... No es poden donar llicències que supossin un inadmissible impacte ambiental i paisatgístic i que poden  ser declarades nul·les  de ple dret per aquest motiu, a pesar que complís la resta de prescripcions de la legalitat urbanística.

“Les construccions s'han d'adaptar, en el bàsic, a l'ambient en què estiguessin situades, i a aquest efecte:
[….] b) En els llocs de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de característiques històric- artístiques, típics o tradicionals, i en els voltants de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació, massa, altura dels edificis, murs i tancaments, o la instal·lació d'altres elements, limiti el camp visual per contemplar les belleses naturals, trenqui l'harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva pròpia del mateix.”
(...) quan es tracta d'edificacions en llocs molt concrets, l'ordenament preveu la possibilitat que l'Administració apliqui a l'hora de resoldre el projecte tècnic presentat uns criteris de discrecionalitat a fi de preservar aquest entorn especialment privilegiat en el qual s'emmarcarà la construcció que pretén edificar-se.(...)

La llei imposa a l'Administració en aquests casos que, al temps de resoldre una sol·licitud de llicència, l'edificació pretesa  no tanqui l'harmonia natural que el paisatge ofereix, amb el que ha de deixar salvaguardat l'equilibri natural entre l'acció urbanística i el paisatge."

Ja tenim l'eina judicial necessària per salvar el nostre paisatge ara cal voluntat política i en maig teniu l'oportunitat per votar una Alternativa al model destructiu  balearització del segle passat que ha imperat a Pollença anys darrera anys. Estam al segle XXI i  tenim dret a poder gaudir d'un paisatges amb contingut estètic i amb una planificació que el mimen i el preserven .

 

 

 

Per un grapat de vots

Alternativa | 30 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa consideram lamentable l'acte electoral realitzat dimarts per PP i PI per assessorar als propietaris de cases irregulars, en comptes de fer autocrítica i sobre tot posar els mitjans perquè l'amnistia de la Llei del sòl no provoqui un efecte crida.


Des de fa desenes d’anys a Pollença s’ha viscut una situació injustificable, s’ha construït incessantment en sòl rústic, gràcies a que els diferents partits que han governat Pollença feien els ulls grossos davant aquest fet. El creixement urbanístic desmesurat i descontrolat al sòl rústic ha suposat i suposa una sèrie de despeses ecològiques derivades de la fragmentació del territori, l’energia i l’aigua que suposa un fort impacte sobre la sostenibilitat del municipi.

Des de que tenim representació a l'Ajuntament, des d'Alternativa venim lluitant de manera continuada per trobar solucions a aquest tema, denunciant la no obertura d'expedients d'infraccions urbanístiques, demanant l'adhesió de Pollença a l'Agència de Disciplina Urbanística (rebutjada), demanant que no s'apliqués per sistema la multa mínima d'un 50% a tots els expedients, sobretot, quan els infractors eren reincidents, mestres d’obra, o hi havia agreujants... La solució del batlle a la nostra petició va ser retirar la competència en matèria d’infraccions urbanístiques de la Junta de Govern i assumir-la en solitari. Posteriorment vam presentar una moció al ple demanant que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística es fes al ple i no la fes en solitari el batle, també va ser rebutjada... Sí que hem aconseguit que s'aprovés la nostra moció per aconseguir que Pollença sigui el primer municipi que proposarà a la FELIB que subscrigui un conveni amb els registradors de la propietat per facilitar la inscripció de les infraccions urbanístiques al registre.

El que ens sembla més greu és que inclòs es va rebutjar la nostra al·legació a la revisió i adaptació del PGOU de realitzar un anàlisi de les construcció d’edificacions unifamiliars a sòl rústic, la majoria fora d'ordenació. Es prefereix amagar el tema com si no existís. Com és possible fer una planificació urbanística correcta del municipi obviant una realitat tan important del mateix?

I ara a pocs mesos de les eleccions ens trobam amb aquest lamentable acte electoral. Si PP i PI fossin partits responsables i pensessin en alguna cosa més que intentar guanyar uns vots per les properes eleccions, a l'acte haguessin fet un mínim d'autocrítica, no van dir ni una paraula en aquest sentit, i sobre tot haurien d'haver donat un missatge contundent per evitar l'efecte crida que pot tenir aquesta amnistia.

El passat divendres Domènec Biosca, gran especialista en turisme va donar una conferència al Reial Club Nàutic del Port de Pollença i va dir molt clarament que si un destí turístic vol tenir futur ha de tenir tot legal i crear una marca recognoscible. El paisatge és una de les joies de Pollença i, ara mateix, un actiu econòmic, i no es pot seguir destruint; s’hi ha de posar ordre ja i actes com el de dimarts per un grapat de vots no ajuden, sinó tot el contrari.

Foto i article a l'Ara Balears

 


 
 

 

Reforma vestuaris, activitats piscines (Junta de 4 de novembre)

Alternativa | 29 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui resumim l'acta de la  Junta de Govern del 4 de novembre. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes , on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes. A més de factures, ajudes, sancions... A aquest Junta es van tractar aquests temes:

- Es va adjudicar el contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte i direcció d’obra de la reforma dels vestuaris municipals existents a la zona del poliesportiu; per un import de 8.500 € (més 1785 € en concepte IVA), tot el que fa un import total de 10.285 €

- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1038/2014 de requeriment de documentació al licitador FONAESPORT SL en relació a l’expedient de contractació administrativa del servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines coberta i descoberta (Exp. Núm. 26/2014/Contractació)

 - Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió  celebrada dia 28 d’octubre de 201, ell licitador que ha obtingut la major puntuació, FONAESPORT SL. Per un import de 47.900 -€ més 10.059- € d’IVA, tot el qual fa un import de 57.959-€ en concepte de socorrisme a les dues piscines, i un import de 33.200-€, més 6.972-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 40.172-€, en concepte de monitoratge d’activitats, i un import de 16.600-€, més 3.486-€ d’IVA, tot el qual fa un total de 20.086-€, en concepte de coordinació i cost d’assegurança, tot el qual fa un cost total de 97.700- €, més 203517-€ d’IVA i un total de 118.217-€, corresponent a un any de contracte, de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de diverses millores al servei, i 3 monitors amb 27’5 hores/setmana de feina per cada monitor a les piscines, i 3 monitors i 21’5 hores/setmana a les activitats, estimant-se com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals.

 - Inici de la resolució del contracte administratiu de serveis de treball preventiu socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença (Expedient núm. 3/2013/Contractació)

 

 - Vista la sol·licitud de l’Associació Ateneu Alcari, mitjançant la qual demana una rescissió de mutu acord del contracte de serveis de Treball preventiu socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença, signat amb l’Ajuntament.

 - Aprovació de sol·licitud  d’ajudes a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil Sol·licitar una ajuda de 979,60 € per al centre d’educació infantil “La Gola” del Port de Pollença

 - Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament del “PLA DE SUPORT” d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc social o en situació d’especial vulnerabilitat, per a l’any 2014 (Expedient núm. 72/Convenis)

 

- Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les prestacions socials bàsiques per a l’any 2014 (Expedient núm. 154/Convenis)  mitjançant el qual s’atorga a quest Ajuntament un import de 157.998’43 €.

 - Aprovació del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Pollença per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics (Expedient núm. 205/Convenis) .

El dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada sobre el TTIP.

 

 

 

Necessitam Moviments d'Unitat Popular

Alternativa | 28 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Article d'opinió del nostre regidor en Pepe García publicat al Diari Balears.
 
La Unitat Popular és una agrupació de moviments populars i organitzacions polítiques en les quals cal combinar mobilització social amb l'acció institucional, sent els moviments populars els que han de protagonitzar el canvi. Normalment s'utilitza el nom de Candidatura d'Unitat Popular però crec que aquest nom no és el més adient, ja que pot portar a l'equivocació de donar més importància la part institucional i electoral del que ha de ser un projecte d'Unitat Popular. Dit això no obstant jo parlaré fonamentalment de com pens que ha de ser la feina institucional en un Moviment d'Unitat Popular.

Dins el Moviment d'Unitat Popular l'acció institucional ha de promoure el teixit associatiu i els moviments socials, no servir-se d'ells o utilitzar-los com s'ha fet amb massa freqüència. Cal representar no suplantar. La participació en les institucions permet en aquest sentit com a mínim tres aspectes:

1 - Comunicació. En l'actualitat segueix havent-hi una gran opacitat en les institucions i per desgràcia segueix sent a vegades imprescindible tenir representació institucional per poder accedir a una informació que després s'ha de facilitar a tots els ciutadans de primera mà. El primer pas per a la mobilització social és la informació i les institucions oculten molta d'aquesta informació bàsica als ciutadans. Transmetre aquesta informació de forma clara i accessible és el primer pas per tenir una ciutadania crítica i responsable disposada a canviar les institucions des del carrer.

2 - Finançament. Tenir representació institucional permet rebre uns diners que s'ha de revertir a enfortir el carrer, i en uns moments com els actuals, en els quals la repressió no deixa de créixer en forma de multes i fins i tot penes de presó, l'ajuda monetària no és cap ximpleria. La prioritat dels diners públics rebuts no poden ser les campanyes electorals, el manteniment de seus i estructures burocràtica. La prioritat ha de ser reforçar i donar suport a la mobilització al carrer, hem de ser deutors dels moviments socials no de les entitats financeres. Sens dubte els deutes bancaris que tenen la majoria dels partits existents és un llast que fa que difícilment aquests es puguin convertir en veritables candidatures populars. No es pot lluitar contra la capitalocràcia quan els partits són els primers que formen part del sistema.

3-Apoderament. Ens hem d'apoderar de les institucions per canviar-les i obrir-les amb l'objectiu de convertir-les en una eina més dels moviments socials. És fonamental canviar els reglaments de participació ciutadana i que els ciutadans puguin participar de forma activa i determinant en les institucions des dels plens fins als pressupostos participatius. No es tracta de governar per a la gent, es tracta que governi el poble. Cal mantenir les institucions en un estat d'agitació i insubmissió contínua, trencar les rutines i pertorbar contínuament al poder i això només es pot fer si la porta al carrer està contínuament oberta, l'aire ha d'entrar i despentinar als polítics i fer-les perdre els papers.

Un altre tema fonamental que és incompatible amb un Moviment d'Unitat Popular és la professionalització de la política. Ara que els partits comencen a assumir una major transparència, publicant les rendes dels seus càrrecs, estaria bé que també publiquessin els currículums dels mateixos càrrec, indicant quants anys han estat aquests vivint d'un sou d'una institució o una empresa pública. Una persona que fa de la política la seva professió és evident que converteix en una prioritat el manteniment de la seva feina, el que és incompatible amb la Unitat Popular. La limitació de sous, de càrrecs i que aquests siguin rotatius és totalment imprescindible. Els professionals de la política en mans dels quals es troben molts és un altre dels llastos que tenen molts partits per convertir-se en veritables Moviments d'Unitat Popular. Massa alliberats amb massa temps que han fet seu el poder a força de gestionar el partit, i que fa temps van deixar la seva ideologia embussada en alguna poltrona a la qual somien tornar. Tampoc hem d'oblidar que canviar regularment de càrrecs evita caure en rutines, convertir-se en classe política i que reparteix més les responsabilitats, el que és molt necessari a un mètode assembleari. Els polítics han d'estar més disposats a baixar que a pujar, més disposats a passar de la institució al moviment social que a l'inrevés.

Dit tot l'anterior és evident que fa falta que en els municipis de Mallorca sorgeixin Moviments d'Unitat Popular, on el poble de forma col·lectiva es faci responsable de les seves vides i del seu entorn natural i cultural. Aquests Moviments no poden sorgir de forma jeràrquica i vertical, ni de coalicions de partits, han de sorgir d'assemblees unitàries populars. Un Moviment d'Unitat Popular ha de ser anticapitalista i la defensa de la igualtat i els drets de les classes populars ha de ser el seu eix, i això passa per alguna cosa més que derrotar al Partit Popular. Les Candidatures que puguin sorgir dels Moviments no han de tenir com a objectiu només les eleccions sinó que han d'enfortir el Moviment, un sistema popular d'autoorganització i contrapoder des de baix. Cal treballar en projectes a mitjà i llarg termini amb paciència i sobretot demostrant dia a dia amb l'acció que s'està al servei del poble no per servir-se del poble. La Trobada d'Unitat Popular va ser un pas important, ara necessitam crear xarxa entre tots els que defensam aquests Moviments a diferents municipis de Mallorca, necessitam millorar la nostra comunicació i col·laboració i multiplicar-nos.
 
 El dimecres 1 d'abril xerrada sobre el TTIP. Els ciutadans han de conèixer aquest atac a la democràcia que els afecta directament.
 

Valoraciˇ del ple i Anuari Contrainfo

Alternativa | 27 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

A l’aprovació definitiva del pressupost del 2015, al ple d’ahir, s’han inclòs tres de les al·legacions que haviam presentat: Alternativa; redacció d'un projecte del recorregut arqueològic, promoció del producte local i de proximitat. i fer un conveni per a l’obertura del Centre de Turisme de la Gola. A més a més al  ple d’ahir també es va aprovar nostra moció contra el TTIP (signada també per PSOE i PSM).

Al ple va faltar de forma justificada en Joan Ramon (PI) i després es va absentar en Miquel Llobeta (PP).Es va canviar l’ordre del dia i el punt del pressuposta va passar a ser el primer a petició del batle.

1.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2015. Aprovat amb 9 vots a favor (PP,PI i UMP) i 6 vots en contra (Alternativa, PSOE,PSM i Esquerra).

Estam satisfets de que l'equip de govern hagi acceptat tres de les al·legacions que haviam presentat, S'ha afegit al pressupost el Projecte del Recorregut Arqueològic i Promoció del producte local i de proximitat, encara que sense dotació pressupostaria pròpia, la primera anirà a la partida del museu i la segona a la de promoció comerç  local. També accepten l'al·legació per fer un conveni per a l’apertura del Centre de Turisme de la Gola. S’està fent un conveni amb l’IBANAT, la seva dotació pressupostaria és de 30.000 euros; s’eliminen 10.000 euros de la pavimentació del patí de Joan Mas, 10.000 euros del projecte del Cinema Capitoli, 5.000 euros de despesa Ca’n Llobera i 5.000 euros més al mobiliari del Festival.

Però consideram que són insuficients, ja que haviam presentat un total de 11 al·legacions, en la seva majoria aquestes partides  feien referència a acord de plens sense partida, i partides aprovades i no executades al pressupost 2013. Pensam que executar els acords del ple ha de ser la prioritat de qualsevol equip de govern, no fer-ho suposa una degradació de la democràcia municipal totalment inacceptable per a nosaltres. Per altra part consideram a l'igual que la Plataforma Pro Camins Públics que cal una partida per a l'efectivitat de la servitud de pas sobre el camí de Cala Castell i que el rebuig d'aquesta al·legació no es podia fer amb l'informe jurídic previ a la darrera sentència del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2015.

Es va aprovar definitivament el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2015, que presenta un superàvit de 616.517,62 euros, i que està format pel pressupost de l’Ajuntament, amb un import de despeses de 20.135.111,63 euros i d’ingressos de 20.751.629,25 euros, el dels organismes autònoms Patronat Residència Social Santo Domingo amb un import de 708.177,49 euros, Fundació Escola de Música de Pollença amb un import de 266.961 euros, Institut Ràdio Pollença amb un import de 113.282,71 euros i l’estat de previsió de despeses i ingressos de la mercantil EMSER 2002 s.l.u., per import de 5.622.000 euros. El total consolidat representa unes despeses de 22.037.840,12 euros i uns ingressos de 22.654.357,74 euros.

Cal dir que abans de l’aprovació dels pressupost es va llegir una advertència conjunta de la Secretària i Interventor contra un complement en el sou de l’arquitecte municipal, en Jaume Carbonero. Una vegada més l’équip de govern no va fer cas d’aquesta advertència, ens sembla increïble que no es faci cas als tècnics i  l’experiència ens diu que adertències com aquesta acaben en contenciosos que normalment perd l’Ajuntament.

Farem més d’un article dedicat a l’aprovació dels pressupost del 2015.

2.-Moció presentada pels grups ALTERNATIVA, PSOE i PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia. (article sobre moció). Aprovada amb els 6 vots a favor d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra i 8 abstencions de PP, PI i UMP

Estam satisfets de l’aprovació de la nostra moció contra el TTIP (signada també per PSOE i PSM), sigles en angles de l’Acord Trasanlàntic per al comerç i la inversió. Adjuntam la moció que va ser. Els partits que es van abstenir van argumentar el seu desconeixement del tema, precisament per això vam presentar aquesta moció que va unida a una conferència sobre aquest tractat el proper 1 d’abril al Club de Pollença a les 20:00. Aquest desconeixement d’un Tractat que s’està negociant des del 2013 demostra l’opacitat del tema.

«TTIP» són les sigles en angles del Transatlantic Trade and Investment Partnership, un acord que està negociant la UE amb els EUA amb l’objectiu d’aprovar una major desregulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l’Atlàntic. Les multinacionals i els poder econòmics i financers internacionals pretenen rompre encara més la sobirania popular, i tenen la voluntat d’eliminar tràmits burocràtics, normativa ambiental, laboral, de seguretat, etc., per suprimir el control ciutadà i democràtic de l’acció de les grans empreses i inversors.

3.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del lími de conformitat dels justipreu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 145, coneguda amb el nom de Can Basch per un import de 487.277,80€ i aprovació,si procedeix de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-17.Aprovat amb 8 vots a favor (PP,PI i UMP) i 6 abstencions (Alternativa, PSOE,PSM i Esquerra).

Han acceptat l’al·legació d’un particular que demana la consignació del “justi preu” de l’expropiació d’una zona verda darrera el centre cultural de Pollença. L’interventor va posar objeccions a que es poses tot al pressupost d’enguany per falta de crèdit, a aquest ple aixecarà la seva objecció ja que s’han planificat en tres anys, tot això per no pagar interessos.

 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals. Aprovat amb 8 vots a favor (PP,PI i UMP) i 6 abstencions (Alternativa, PSOE,PSM i Esquerra).

Per llei aquestes inversions no poden anar al pressupost ordinari de la corporació.

Millora Carrer Bot i Conveni amb el Pollença Park          680.000 €
Obres de renovació vestuaris poliesportiu Pollença        120.000 €
Centre Cultural Pollença                                              350.000 €
Climatització Habitacions antiga residència                     35.000 €
Obres d’estructura antiga residència                            155.000 €
Millores a la obres de Gommar.                                   650.000 €

Al tractar-se d’una aprovació inicial hem optat per l’abstenció ja que podrem presentar al·legacions. Podem estar més o manco d’acord amb les inversions però una vegada més s’han fet sense cap tipus de reunió prèvia amb els grups de l’oposició i al maig del 2015 hi haurà un equip de govern diferent

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 1/2015/INT)

Una vergonya. A l’Ajuntament hi ha factures pendents de conformar pels polítics responsables. Aquestes factures sumaven al novembre de 2013 29.339,15 euros, al ple no ens van dir quina quantitat sumarien ara (pensam que no ha variat massa). Un dels afectat;  Germatur Gestión S.L organitzador  del Cinturó Ciclista Internacional de Mallorca, ha fet nombrosos requeriments del pagament de la factura (3.480 euros) i des de l’Ajuntament, al novembre del 2013, es va requerir al que era el batleen aquell moment, en Joan Cerdà Rull,  conforma aquesta factura cosa que no ha fet. A l’expedient de la factura hi ha nombroses proves de la participació de l’Ajuntament com organitzador d’aquell Cinturó (el que era el batle donant premis, menjant canapès, un escrit amb la seva fotografia donant la benvinguda al Cinturó...). Al ple vam demanar alguna explicació a CiU pel motius pels quals l’antic batle que anava a la seva llista electoral no havia conformat aquesta factura (suposam que el que era el seu regidor, en Michel, regidor d’esports a l’anterior legislatura també el podia haver fet) i la única resposta va ser el silenci, ni vam demanar perdó per aquesta irresponsabilitat ni cap explicació.

6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). No es vota

Una vegada més el PP&PI, obligats per la llei, van fer aquesta dació de comptes de tota una sèrie de pagaments irregulars als que no han complit la llei de contractació pública; falta de publicitat, no sol·licitar ofertes a tres empreses... Factures per un valor de 106.567,63 euros.

Una vegada més vam ser l’únic grup que va demanar per unes quantes d’aquestes factures irregulars, no vam insistir en temes que ja haviam demanat a anteriors plens i que PP i PI continuen sense solucionar:

- Una factura de la cap de premsa de 1.361,25 € del mes de desmbre. Aquest tema ens sembla molt greu i en aquest moment estam estudiant denunciar per malversació de fons públics als responsables polítics. Cal dir que la cap de premsa va acabar el seu contracte el 31 d’octubre i que a pesar de tot segueix facturant.

- De dues factures de teatre a les escoles (4.029,30) que superaven l’import contractat s’ens va explicar que havia hagut una petició per part de les escoles de continuar les classes de teatre i que es va decidir fer-ho.

- De la despesa  (1.524,14 euros) de l’arquitecte municipal, Javier Oliver Simarro, personal de confiança, en concepte de responsabilitat civil per la direcció i projecció d’obres municipals. L’interventor adverteix que aquestes feines haurien de ser assignades a personal públic, tenim 2 arquitectes municipls pel seu desenvolupament, però segon el batle no tenien capacitat per fer-ho.

- L'interventor mostra la seva objecció dins les nòmines del mes de gener als complement a un treballador (122,36 €) no justificats de cap forma,  i va demanar  reintegrar els pagaments indeguts. El batle va respondre que aquests complements són resultat de pagar desplaçament i dietes a aquest treballador per anar a les oficines del Port de Pollença.

7.- Propostes/Mocions d'urgència.

L’équip de govern va presentar per urgència; interposar un contenciós al Consell. Aprovada per unanimitat.

L’Ajuntament va  canviar la destinació de l'ajuda pressupostària del POS; va canviar la construcció del pont elevat sobre la carretera per l'aparcament annex al pavelló del poliesportiu i la rehabilitació de la coberta de Can Llobera, cosa que es factible sempre que es justifiqui la urgència de l'actuació. Ara  el Consell no vol pagar i cal posar aquest contenciós.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de batlia

3.- Precs i preguntes.

Van fer un bon grapat, les publicarem amb les respostes a aquest bloc.

 

Us recordam que avui  a Can Llobera a les 20:00 h per quart any consecutiu presentam a Pollença l’Anuari de  contrainfo.cat un projecte comunicatiu autogestionat . Us esperam 

Un recull fidel i acurat de les lluites dels diferents  moviments socials de Mallorca durant l’any 2014 i,  una tasca  de memòria històrica per poder fer-ne revisió en anys  posteriors, aprenent dels errors i potenciant les victòries.

Així,  l’Anuari 2014 és producte del compromís d’una  seixentena d’activistes que construeixen dia a dia una Mallorca més  lliure i justa. Som un any més fortes i tenim més experiència: esperam que l’Anuari serveixi per afrontar amb més força els reptes i les noves experiències que prepara el 2015. 

El preu de l’Anuari 2014 és de 4€ (el cost de producció és de 3’26€). 

 

Preguntes i respostes

Alternativa | 26 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Aquestes són preguntes que van fer i van ser contestades al darrer ple ordinari. Altres només pensen en la campanya electoral nosaltres no abandonam la nostra feina institucional o al carrer (recordau que divendres presentam l'anuari de contrainfo).

.-El batle pot informar al ple de les diferents denúncies a les que es troba imputat o ha hagut d’assistir com testimoni; presumpta prevaricació i delictes contra el medi ambient.

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); De la interposada per en Leopoldo de Miguel ja ha informat i afegeix que és una persona condemnada firmament per la llei que té una insolvència manifesta. La causa continua amb les diligències prèvies.  Els tres testimonis que han anat han ratificat que el aprofitament es demanava per l'Ajuntament i no pel batle. Respecte a la denúncia per renous; es va obrir un expedient administratiu que va acabar en un expedient de responsabilitat patrimonial (es van pagar 6000 euros), un segon expedient de responsabilitat va ser desestimat i després s'ha posat la querella on es continua demanant una indemnització econòmica. Va explicar les seves actuacions al 2006 quan era el batle que va acabar amb el precinte del local i va fer tot el que havia fer Al 2011 havia una local amb un canvi de titularitat amb llicència. La jutgessa pensava que el batle l'era des del 2003 fins ara. Demanaran l'arxiu.

En aquest moment el batle es troba imputat a aquest dos casos i segon el codi ètic del PP no podria ser el candidat. Aquests dies la premsa ha informat d’una reunió a la que el secretari general del PP  va advertir a Tomeu Cifre i  als actuals batles e Vilafranca i Alaró que no podrien ser candidats. De fet el batle de Vilafranca ja dona per fet que no serà el candidat. Sembla impossible que en Tomeu Cifre deixi d’estar imputat abans de que s’hagin de fer oficials les candidatures i si el PP aplica el seu codi no podrà ser el candidat del Partit Popular.

-Ens pot informar l'equip de govern sobre que ha fet i que pensen fer amb els suggeriments que van fer els ciutadans a la Fira sobre la pescateria?

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); ja han llegit els suggeriments i amb el projecte iniciaran unes jornades perque la gent pugui participar a partir de la base del projecte guanyador.

L’equip de govern que surti de les urnes haurà d’arreglar aquest desgavell realitzat per PP i PI. Al nostre cas tenim clar que cal fer el que va aprovar el ple i fer un bon procés participatiu des del principi.

.- Segon la premsa Pollença serà un dels 100 municipis als quals no es desplegarà la fibra òptica que s'havia previst per enguany. S’han informat d’aquest tema? Han fet alguna gestió per evitar aquest fet?

Resposta del regidor de noves tecnologies, David Alonso (PP); es van iniciar unes reunions amb telefònica al mes d’ agost del 2013, hem tingut una altra reunió a l'estiu del 2014 on van dir que el desplegament començaria per Pollença. Ara han paralitzat de forma cautelar el desplegament.

Les darreres notícies que hem tingut, facilitades directament per un tècnic de la companyia és que ja han començat les obres per desplegar la fibra òptica a Alcúdia i que després Pollença i Andratx serien els següents municipis. Teòricament aquest estiu podria arribar la fibra òptica . Ja veurem de moment continuam patint una pèssima senyal d’internet

.- A quin punt es troba la valoració de llocs de feina del personal laboral que segons els tècnics havia d’estar finalitzada al mes d’agost?

Resposta del regidor de personal, David Alonso (PP); finalitzada la part documental, la primera fase. Calcula que pot estar finalitzada en dos mesos.

.- En referència a l’escrit sobre la prevaloració dels llocs del treball del 21 de maig; quina valoració fa el regidor de personal de les crítiques a la deficient feina de l’empresa que es realitzen al document ? Per què no es van ampliar els terminis per presentar al·legacions per part dels delegats sindicals? Què pensa de la denuncia que fan els funcionaris en referència als greuges comparatius amb el personal que fa feina per l’Ajuntament sense haver fet cap prova d’accés? Què mesures s’han pres per aturar el malestar que reflexa aquest document.

Resposta del regidor de personal, David Alonso (PP); la consultora garantitza la seva feina, les crítiques són un opinió i es va contestar a les al·legacions. Va haver suficient temps per les al·legacions. La prevaloració és indepenent de com hagin arribat a fer feina per l'Ajuntament. Ha intenta intervenir per fer una reunió amb l'empresa redactora, una cosa és que no t'agradi el resulta ti altra que no s'hagi fet bé.

.- S’ha fet el catàleg de cursos per llocs de feina, si la resposta és positiva ens poden facilitar aquest catàleg.

Resposta del regidor de personal, David Alonso (PP); es va arribar a la conclusió de que era més fctible acudir a empreses d el'adminsitració com la FELIb i empreses que fan formació directament pels funcionaris que no anar a preparar uns catàlegs concres per un llocs molt concrets. Si que havia formació molt especialitzada que s'ha fet, com el de factures electròniques

 La nostra valoració a les respostes del regidor de personal les vam sintetizar a l'article "Pèssima gestió de personal".

 

 

 

 

Dia forestal mundial. Estupor i vergonya aliena

Alternativa | 25 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Estupor i vergonya aliena és el que hem sentit quan hem vist a la pàgina i perfil de propaganda municipal a tres membres de l'equip de govern acompanyant a nins per replantar arbres a la via de circumval·lació del Port de Pollença per celebrar el dia forestal mundial. Aquest acte electoralista ha estat perpretat pels mateixos que han deixat morir la majoria dels arbres i plantes que es van sembrar al parc periurbà de la Gola (veure reforestació abandonada). Al mateix temps ahir el GOB feia pública les seves denúncies a la companyia Barceló, davant de la Conselleria i l'Ajuntament, que ha arrasat un figueral a Formentor. 


 Al mes de novembre vam denunciar l'abandonament del que hauria de ser el parc periurbà de la zona humida de la Gola  i vam demanar la seva recuperació. Un parc al que es va realitzar un projecte de restauració forestal, al principi d'aquesta legislatura a l'octubre del 2011,  finançat per l'Obra Social de la Caixa amb 18.000 euros . Es van sembrar 2000 arbres i plantes (pins, alzines, àlbers, garballó, romaní i xiprers)   que l'Ajuntament ha deixat morir en la seva majoria

Ara hem assistit amb estupor i vergonya aliena a la difusió electoralista d'un acte en el que el batle, en Tomeu Cifre (PP), la regidora del Port, Francisca Cerdà (PP) i la regidora d'educació, Marilén Capllonch(PI) acompanyaven a un grup de nins per replantar arbres a la via de circumval·lació del Port de Pollença. Si ja és de per si reprovable que els polítics utilitzin nins per fer propaganda electoralista més encara l'és que aquest equip de govern faci aquest acte no massa enfora del mateix lloc on han deixat morir més de mil arbres.

Ahir també el GOB va fer públiques les seves denúncies a la Conselleria de Medi Ambient i a l'Ajuntament de Pollença després d'haver detectat un important moviment de terres i roques a la parcel·la 211 del polígon 9 de Pollença (Formentor), amb supressió del figueral existent. (veure nota de premsa del GOB)

La zona afectada és Espai Natural Protegit, situada al Paratge natural de la Serra de Tramuntana i  havia esdevingut un dels llocs de referència pels amants de l'ornitologia i tot que l'espai afecta pel moviment de terres no és ZEPA, si que és LIC, i el figueral i camps de cultiu presents (voltants de les Cases Velles de Formentor) són un lloc d'aturada, alimentació i repòs de multitud d'espècies d'aus i petits aucells passeriformes que utilitzen la zona, sobretot en l'època de la migració prenupcial (tornada des d'Àfrica-quarters d'hivernada- als quarters de cria més al nord).

Ara veurem que fan PP&PI, enfrontar-se al grup Barceló no és tan fàcil com fer-se fotografies amb nins replantant arbres.

Foto del GOB

 


 

 

 

Ordre del dia del ple ordinari de marš

Alternativa | 24 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

A la pàgina de propaganda de l'Ajuntament, pagada per tots, consideren més important posar  fotografies i més fotografies dels regidors del PP&Pi  que penjar l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament. I és que si podem veure tan guapos als regidors de l'équip de govern a qui l'importa que punyetes es discuteix al màxim organisme democràtic de l'Ajuntament. Per no posar no posen ni a l'agenda que el dijous 26 a les 20:0O hi ha ple, no sigui que vengui qualsevol ciutadà despistat. 

1.- Moció presentada pels grups ALTERNATIVA, PSOE i PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia.

A l'article d'ahir ja us vam informar d'aquesta moció que presentam conjuntament amb PSOE,PSM i Esquerra de declaració institucional contra el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Una moció que ja es va aprovar a l'Ajuntament d'Artà i que també es presenta a altres municipis. Un Tractat desconegut per la majoria dels ciutadans, que s'està negociant amb una gran opacitat i que és un atac directe contra la democràcia. El dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada sobre el mateix tema.2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2015

L'equip de govern ha acceptat tres al·legacions de les que vàrem registrar:

Introduir el Projecte del Recorregut Arqueològic i Promoció del producte local i de proximitat, encara que sense dotació pressupostaria pròpia, la primera anirà a la partida del museu i la segona a la de promoció comerç  local.

També accepten l'al·legació per fer un conveni per a l’apertura del Centre de Turisme de la Gola. S’està fent un conveni amb l’IBANAT, la seva dotació pressupostaria és de 30.000 euros; s’eliminen 10.000 euros de la pavimentació del patí de Joan Mas, 10.000 euros del projecte del Cinema Capitoli, 5.000 euros de despesa Ca’n Llobera i 5.000 euros més al mobiliari del Festival.

3.- Aixecament d'objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del lími de conformitat dels justipreu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 145, coneguda amb el nom de Can Basch per un import de 487.277,80€ i aprovació,si procedeix de l'autorització, disposició i reconeixementde l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-17.

Han acceptat l’al·legació d’un particular que demana la consignació del “justi preu” de l’expropiació d’una zona verda darrera el centre cultural de Pollença. Al pla general de l’Any 1991 entre altres un solar darrera el centre cultural de Pollença va se qualificat com “zona verda expropiable”, com sempre l’Ajuntament espera que sigui l’afectat que reclami i quan va reclamar es va valorar en uns 600.000 euros que va pagar al seu moment , quantitat que l’afectat no va acceptar i va posar un contenciós administratiu reclamant 2.300.000 euros, ara l’Ajuntament ha tornat valorar el solar i el taxa en uns 1.129.000 euros, la diferència (729.916,70 euros)  que es consignaran al Jutjat a la espera de la sentència definitiva, es dir que pel pressuposts d’enguany es consignaran 243.638,90 euros, al 2016 243.638,90 euros més i al 2017 243.638,90 euros més. L’interventor va posar objeccions a que es poses tot al pressupost d’enguany per falta de crèdit, a aquest ple aixecarà la seva objecció ja que s’han planificat en tres anys, tot això per no pagar interessos.

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals

Per llei aquestes inversions no poden anar al pressupost ordinari de la corporació.

Millora Carrer Bot i Conveni amb el Pollença Park      --------à 680.000 €
Obres de renovació vestuaris poliesportiu Pollença          --
à 120.000 €
Centre Cultural Pollença                                           -------
à  350.000 €
Climatització Habitacions antiga residència               ------
à     35.000 €
Obres d’estructura antiga residència                        -------
à    155.000 €


Total 1.340.000 Euros

Si es pot ja que el projecte no estava acabat avui matí s’inclouran 600.000 euros més d’unes millores a la obres de Gommar, principalment són diferències de amb les mesures dels carrers, aquesta quantitat es restarà a la tercera fase ja que es farà a la segona , bàsicament són zones que s’havien de fer a una propera fase i es faran ara.

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 1/2015/INT)

Aprovació si cal per via extrajudicial del complement al sou a l’arquitecte municipal

Això és dels anys 90 quan es varen aprovar una sèrie de complements que UGT va dur al jugat, aquest no es sap perquè va quedar fora de la denúncia, amb el retorn de l’arquitecte municipal aquest assumpte ha tornat i s’ha de posar al pressupost a l’espera de si es paga o no.

Factura Unisport Consulting, S.L.

A l’any 2008 l’Ajuntament va patrocinar la Challenge Volta a Mallorca de ciclisme, des de fa uns anys aquesta factura redola per l’Ajuntament i ningú la vol signar, el batle diu que la signarà ja que a trobat proves de que és correcta, com fotos de l’anterior batle donant el premi etc. Són 3.480 euros més les despeses judicials. 


6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

 Una nova relació de factures irregulars de les que us informarem.

7.- Propostes/Mocions d'urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de batlia

3.- Precs i preguntes.

 DIVENDRES US ESPERAM

 

 

Mociˇ contra el TTIP

Alternativa | 23 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui comissió informativa prèvia al ple, de moment només hi ha un punt; la moció que presentam conjuntament amb PSOE,PSM i Esquerra de declaració institucional contra el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Una moció que ja es va aprovar a l'Ajuntament d'Artà i que també es presenta a altres municipis.

«TTIP» són les sigles en angles del Transatlantic Trade and Investment Partnership, un acord que està negociant la UE amb els EUA amb l’objectiu d’aprovar una major desregulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l’Atlàntic. Les multinacionals i els poder econòmics i financers internacionals pretenen rompre encara més la sobirania popular, i tenen la voluntat d’eliminar tràmits burocràtics, normativa ambiental, laboral, de seguretat, etc., per suprimir el control ciutadà i democràtic de l’acció de les grans empreses i inversors. Així, els poders especulatius gaudirien de major “llibertat” per actuar, trepitjant (encara més) el poder democràtic. Aquest acord comercial va molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

 

Les negociacions del TTIP s'estan caracteritzant per una gran falta de transparència, vulnerant el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.

El TTIP no és només un tractat de lliure comerç, ja que es vol establir a la baixa les restriccions normatives el que pot significar un retrocés a Europa en el que suposen drets socials i medi ambient; per exemple donant facilitat per al fraking, les prospeccions petrolíferes, els cultius transgènics...

Quines temes s'estan negociant, principalment?

- Que les multinacionals cerquen eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals.Per exemple un touroperador podria demandar a la CAIB si un govern autonòmic decideixi implantar un impost mediambiental i exigir una indemnització milionària.

Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia.

- El Consell de Cooperació Regulatòria. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

- Drets laborals i política social. En aquesta matèria la "harmonització" reglamentària passa per malmenar en extrem el “model social i de dret laboral europeu” i equiparar-la amb la nord-americana, molt més precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva.

- Dret als serveis d’interès públic. Debilitar les normes europees establertes per als serveis d'interès públic és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.

- Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la pretesa "harmonització" d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en perilli el principi de precaució europeu, clau per la política europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el medi ambient. Aquí afectarà clarament amb la “lliure pràctica” de les prospeccions petrolieres.

- Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el sentit d'obrir la contractació pública a l’engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els serveis de salut, fent-los menys assequibles la ciutadania.

- Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb químics nocius per a la salut humana i fins i tot cancerígens, com ara la Somatotropine Bovina Recombinant o el Clorhidrat de Ractopamine, o el pollastre esterilitzat amb clor. A més a més, es vol regular la reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària.

- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general.

- Sistema financer. Incrementar i refermar la lògica actual de rescatar i salvar primer la banca, en detriment dels drets i necessitats de les persones i el medi. Es pretén liberalitzar i desarreglar tots els sectors de serveis, inclosos els serveis financers. Les conseqüències són evidents: la desregulació i la competència lliure en el sector financer estan precisament en l'origen de les crisis financeres cícliques que ens assoten des de la dècada dels 70 del segle passat i que sempre paguem la ciutadania.

- Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.

Repercussions i efectes a Mallorca:

1. Degradació de la cohesió social. Increment de la precarietat laboral i l’atur, empobriment de la majoria de la població,... gràcies a la lògica de la financiarització del turisme, incrementant l’economia especulativa dins el sector principal de les Illes Balears.

2. Es reduirà la ja minsa participació del sector públic en la generació de PIB: privatització de serveis públics.

3. Encariment del transport i comunicació entre les illes i el continent, prioritzant bàsicament el lucre i el negoci privat i no el servei públic.

4. Augmentarà la nostra dependència alimentària.

5. Incrementarà la potencialitat de la destrucció del territori si es redueixen els mecanismes de protecció ambiental, devastador per una illa com Mallorca (per característiques i dimensions). Pot significar la invasió de prospeccions petrolieres a la Mediterrània.

6. Minorització i atacs a la llengua catalana i a cultura pròpia. Si els interessos privats i mercantils prevalen, les llengües i cultures minoritzades com la nostra estaran totalment amenaçades. La firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques i la democràcia.

Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORDS:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.

Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, i als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.

El dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada sobre el mateix tema. Els ciutadans han de conèixer aquest atac a la democràcia.

 

Divendres presentam l'Anuari 2014 de contrainfo

Alternativa | 22 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Un aspecte fonamental per canviar la societat és la informació i en aquest sentit és imprescindible la bona feina dels companys de contrainfo.cat un projecte comunicatiu autogestionat Per quart any consecutiu presentam a Pollença l’Anuari de contrainfo. Us esperam divendres 27 a Can Llobera a les 20:00 h. El preu de l’Anuari 2014 és de 4€ (el cost de producció és de 3’26€).

 Com diuen els companys de contrainfo:

Un recull fidel i acurat de les lluites dels diferents  moviments socials de Mallorca durant l’any 2014 i,  una tasca  de memòria històrica per poder fer-ne revisió en anys  posteriors, aprenent dels errors i potenciant les victòries.

I si ja fa quatre anys que podem editar l’Anuari  és gràcies a la feinada de totes les activistes que hi col·laboren i  que hi aporten tota la seva experiència, idees, temps, imaginació i el  més important de tot: les paraules i l’emoció amb les que lluiten dia a dia.

D’aquesta manera, des de contrainfo.cat pretenem realitzar un balanç de les lluites, destacant-hi els punts febles i forts, així com els reptes de futur que se’ns presenten. Per altra banda, enguany una seixentena d’activistes ha col·laborat en la realització d’articles amb els quals exposen els encerts i errades sota el seu parer per a què altres activistes reflexionin, aprenguin i qüestionin la realitat que ens envolta, coneixent els racons i instants de cada col·lectiu.

Així,  l’Anuari 2014 és producte del compromís d’una  seixentena d’activistes que construeixen dia a dia una Mallorca més  lliure i justa. Som un any més fortes i tenim més experiència: esperam que l’Anuari serveixi per afrontar amb més força els reptes i les noves experiències que prepara el 2015. 

 

 

Dubtes sobre les primÓries

Alternativa | 21 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

El passat dilluns em vaig estrenar com opinador al Diari Balears amb aquest article per dubtar, debatre i opinar. 

A poc a poc noves formes de fer política s'estan estenent en la majoria de partits polítics; assemblees, llistes obertes, transparència, comunicació a través de la xarxa... Alguns s'apunten a aquestes noves formes des del convenciment que els temps han canviat i cal renovar-se o morir, uns altres simplement intenten donar l'aparença d'haver canviat per seguir fent el de sempre.

És evident que un dels problemes de la democràcia és precisament la falta de democràcia dels partits polítics, que es troben en moltes ocasions en mans de gestors professionals allunyats de les seves bases, que només es preocupen de repartiments de poder ben dins del propi partit o a les institucions En aquest context és normal que les primàries obertes per triar càrrecs o candidats siguin vistes de manera positiva, ja que sens dubte són un sistema molt més democràtic que l'elecció a dit i tenen aspectes molt positius com la mobilització social, però a mi, encara que sigui anar una mica contracorrent em plantegen una sèrie de dubtes que m’agradaria debatre amb vosaltres. Tinc la impressió de que les primàries obertes traslladen als partits el pitjor de les campanyes electorals, que ja de per si no destaquen per treure el millor de la política. En processos de primàries obertes, a les quals es podia participar simplement mitjançant una inscripció, hem sentit acusacions de que s’ha portat a votar a familiars i amics, com un favor personal, sense que aquests tinguin major coneixement de qui, per què i què proposa. Una actitud que també succeeix a les eleccions però que no per això deixa de ser lamentable. També hem constatat que en les primàries obertes es vota als més populars, que no tenen perquè ser els millors, amb el perill que si el sistema de primàries obertes es manté en el temps vegem una competició individualista per la popularitat en els partits, el que és contrari al sentit col·lectiu i la col·laboració que haurien de ser la base de qualsevol partit. A més cal tenir en compte que per molt bé valorat que un afiliat de base estigui en la seva comunitat, al seu centre de treball o en la seva agrupació local, té molt difícil postular-se com a candidat a participar en una eleccions primàries, perquè el sistema normalment està pensat només per a uns pocs, per aquells que entre altres coses tinguin possibilitats d'emprar el seu temps a fer campanya, cosa que habitualment només poden fer els gestors professionals dels partits.

Si tractem els aspectes econòmics la recerca de la popularitat pot portar a la necessitat de trobar recursos econòmics extra, agreujant un dels problemes més greus dels partits que és la seva falta d'autonomia financera, la qual cosa condiciona la seva actuació política. I no cal oblidar que realitzar primàries obertes ja comporta unes despeses.

D'altra banda hem assistit de forma perplexa a primàries obertes en partits que realment no creuen en elles i que ho han adoptat per pur màrqueting. Això dóna lloc a campanyes més o menys brutes perquè surtin triats els que les cúpules dels partits consideren més indicats, a la contradicció de la presentació a les primàries de llistes tancades, amb el candidat més popular al capdavant, i a la no acceptació del resultat de les primàries fulminant a la persona triada o sortint del partit o coalició el que no ha estat triat...

Una altra conseqüència que em sembla negativa de les primàries obertes és que els partits difuminen la seva ideologia. Els candidats a les primàries, igual que passa amb molts partits en les eleccions, s'adapten a les demandes dels possibles votants en comptes de defensar els seus programes i idees i intentar convèncer als ciutadans. Un exemple en aquest sentit de com pot evolucionar un sistema de primàries obertes en el temps ho tenim a Estats Units, on els partits s'han convertit en simples pancartes publicitàries.

Que tingui dubtes sobre les primàries obertes no vol dir que estigui a favor dels gestors professionals, la “digitocràcia”, les oligarquies internes i les xarxes clientelars que han dominat i encara dominen la majoria dels partits. El que jo defens és el mètode assembleari ; l'elecció en assemblea, i no em refereixo a assemblees tancades i teledirigides com han existit i existeixen en alguns partits, sinó a assemblees on els ciutadans puguin entrar i sortir amb confianç,a sense que els demanin el carnet, però si on s'hagin de respectar uns mínims ideològics, i on hi hagi un compromís que vagi més enllà d'una mera inscripció, i anar a votar un dia o votar per internet. Les primàries assembleàries permeten superar o almenys millorar algunes de les dificultats que he assenyalat anteriorment. En les assemblees es reforça el sentiment col·lectiu i cooperatiu dins del partit, es té un major coneixement de les persones, es dilueix el perill de difuminació ideològica i sobretot els triats responen davant l'assemblea, que és la que pren les decisions.
És clar que no hi ha un model cent per cent ideal i les primàries obertes o assembleàries han d'anar acompanyades de tot un seguit de mesures que vagin en la línia de democratitzar els partits, fer-los més transparents, substituint als que viuen de la política pel que simplement fem política i pensam que les institucions són un mitjà no la finalitat.

Pepe García


L’Audiència Provincial de Palma ha confirmat la sentència de les Encausades Conselleria i condemnat a pagar 32080€. (article a contrainfo.cat). Ara més que mai solidaritat

 

 

 

 

 

Una llista sorgida de l'assemblea i al servei del poble

Alternativa | 20 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença avança una passa més en el seu full de ruta cap a les eleccions de maig i, sense precipitacions ni improvisacions, presenta ja la seva llista electoral completa; una candidatura de ruptura democràtica per a que sigui el poble qui governi.


Fa pràcticament un any, el maig de 2014, l'assemblea d'Alternativa per Pollença ja vàrem fer públic que na Marina Llobera era la persona escollida per encapçalar la llista de cara a les eleccions municipals de 2015. Després de l'assemblea del novembre, donàrem a conèixer qui la seguirien d'aprop i tancant així els cinc primers llocs: en Pere Josep Coll, n'Antònia Cerdà, na Tonina Amer i en Joan Cifre. Ara donam a conèixer la resta de candidats completant així la llista electoral. Tot, candidata, llista i el programa que estam acabant de perfilar en aquests moments ha estat decidit mitjançant assemblees obertes.

Així, les persones que ocuparan del sisè al vintè lloc seran en Miquel Sánchez (actual regidor), en Nino Moreno, en Rafel Morro, na Toñi Valdivielso, na Tana Villar, en Ramon Cerdà, na Xesca Torandell, na Mari Carvajal, en Joan Llompart, en Joan Ramon Bosch, na Mari Carmen Álvarez, en Biel Perelló, na Cris Espí, n'Enrique Galindo i tancarà la llista en Pepe García, regidor i el nostre candidat a les anteriors eleccions (Alternativa defensa, des de la seva creació, per la limitació de càrrecs i ningú pot ocupar un càrrec més de dues legislatures consecutives).

Pensam que la composició de la nostra llista mostra molt bé que Alternativa per Pollença és un projecte amb futur i de futur, perquè amb la feina constant i seriosa dels darrers onze anys hem anat consolidant una assemblea forta i amb gent que ja acumula profitosa experiència a l'Ajuntament; però a més hem sabut anar incorporant i acostant nova militància i gent jove, que asseguren la renovació més que necessària en política.

La nostra candidatura és de ruptura democràtica per trencar amb les formes i el fons entorn del què gira la política municipal a Pollença des de la recuperació de les institucions democràtiques. Aquesta candidatura es presenta per a que sigui el poble qui governi, sempre a partir d'unes bases de predomini del bé comú sobre l'individualisme, de la cooperació per sobre de l'enfrontament egoista, per rompre amb el clientelisme i promoure la participació política activa més enllà de les votacions cada quatre anys. Per intentar obrir vies d'economia social i de proximitat, i fomentar un teixit associatiu que dinamitzi una vida cultural excessivament institucionalitzada i buida. Amb la convicció que, el maig de 2015, les idees que representam seran considerades per als pollencins com una opció real de govern municipal.

Tancada ja la llista, seguim ara avançant una passa més en el full de ruta que ens marcàrem en el camí cap a les eleccions de maig i que pretén ser un exemple més de la nostra manera de fer feina: sense pressa, però sense pausa; amb constància i amb decisions sòlides, consistents i preses per consens; fugint de la precipitació i de la improvisació.

A la fotografie falten en Ramón Cerdà (en aquest moment fent feina a Alemanya) i na Cristina Espi (que acaba de ser mama).

No volem ser Gota volem ser OceÓ

Alternativa | 19 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Una de les coses que sovint es retreu a Alternativa des d'altres partits és que no ens interessa governar i que preferim estar a l'oposició per poder criticar sense responsabilitats. Emprant un símil futbolístic aquest argument no deixa de ser “tirar pilotes fora”per justificar pactes que no tenen cap tipus de solidesa en els fets. Per començar, per a nosaltres estar a l'oposició també és una responsabilitat i en els darrers anys hem demostrat com es poden canviar coses inclús quan no és té la possibilitat de governar. Podeu comprovar la feina que hem fet en els darrers anys a la nostra pàgina web http://alternativaperpollenca.com.

Nosaltres sempre deim que governar més que un fi en si mateix és una responsabilitat que estam disposats a assumir per canviar les coses. El nostre vertader objectiu és transformar la societat, i governar les institucions és una eina més però en cap cas l'ùnica. Per això a més de la feina dins l'ajuntament treballam al carrer organitzant activitats i tractant de mobilitzar i fer reflexionar la gent.

Pot semblar que en un principi no és possible canviar les coses si no és governant, però quan analitzam el funcionament de les institucions podem veure que no basta amb assolir el poder. Una de les coses que més em va agradar del passat president d' Uruguay, Pepe Mújica, és la naturalitat amb la que reconeixia que tot i l'èxit de convertir-se en el president del país no havia pogut aplicar gran part del seu programa ni reformar l'educació com ell volia. Això és una clara mostra que governar no és suficient per canviar les coses ja que el poder real sovint no es troba en les institucions. Un altre exemple de com resulta de complicat canviar les coses en un món globalitzat és el que succeeix a Grècia on tot i el resultat electoral, el nou govern de Ziritza té moltes dificultats per recuperar la sobirania popular.

Quan parlam de governar un ajuntament les limitacions són encara més grans ja que parlam d'una institució que, tot i ser la més propera als ciutadans, fa anys que des de els poders neoliberals es treballa per deixar-la sense contingut polític ni competències municipals i per privatitzar els serveis i les obres públiques a fi de convertir-les en un simple negoci per afavorir les grans empreses.

En aquest context tan advers som conscients de les nostres forces, però per nosaltres allò utòpic seria pensar que tan sols per assolir la batlia podem canviar les coses. Per això aconseguir el govern de l'ajuntament sols té sentit si ens ajuda a construir un contrapoder des d'un poder popular que a poc a poc ens retorni capacitat de decisió als ciutadans i ciutadanes. Per a aquest objectiu ja no valen les eines de la vella política i els partits amb estructures verticals. Hem entrat en el segle XXI i ara és el moment del treball en xarxa. Només si som capaces de fer feina des de la cooperació i ens vinculam als altres a partir de les responsabilitats individuals podem construir poder popular i recobrar les llibertats perdudes.

A la vida succeeix que sovint a l'hora de prendre decisions ens hem d'enfrontar a les nostres pròpies contradiccions. Això és inevitable i, com diu David Fernàndez “tenir menys de cinc contradiccions no és tenir la veritat; és dogma”. És probable que després de les eleccions ens haguem de seure a parlar amb altres partits i els dubtes apareixeran com apareixen sovint en decisions més quotidianes.

La clau llavors serà calibrar fins on arribar sense trair els nostres valors i trobar l'equilibri entre ser fermes a les nostres conviccions i ser tan pragmàtics com calgui per tocar de peus a terra i materialitzar els canvis. Per a nosaltres això no és nou: ho hem fet altres vegades quan, tot i no tenir la força per fer les coses a la nostra manera, hem decidit allò que hem considerat millor per al poble, i a diferència d'altres o hem fet públicament i assumint la nostra responsabilitat.

El canvi que volem sols es possible tractant als ciutadans i ciutadanes com a adults responsables de les seves decisions, per això treballam des de la transparència i vos convidam a sumar-vos-hi, no com a espectadors sinó com a elements actius en el procés. Perquè voltros sou la garantia de què no perdrem el nord.

Cada un de nosaltres som només una gota dins l'oceà. Individualment no tenim força però en conjunt formam una de les forces més poderoses de la naturalesa.

No volem ser gota, volem ser oceà.

Joan Cifre Cerdà

 


 

AlĚlegacions del GOB a la reforma de la primera lÝnia del Port de Pollenša

Alternativa | 18 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Pel seu interés i la qualitat de les mateixes publicam avui les al·legacions que va presentar el GOB  a la reforma de la primera línia del Port de Pollença, projecte al que nosaltre també hem presentat al·legacions; Cal un projecte més rigorós, participatiu i ajustat

Des de fa aproximadament un any surten informacions referents a unes obres previstes a la primera línea del moll de Pollença, anomenades oficialment de “Reforma i rehabilitació en semipeatonització del tram de la carretera MA-2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”, a iniciar-se el pròxim més de novembre, les quals afectarien a la totalitat del Passeig Saralegui i a la totalitat del Passeig Londres. Dites obres han de ser licitades per el “Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca”.

Tant per a l’execució de les obres com sobre els terrenys on es te previst que s’executin afecten principalment a les següents administracions públiques: Conselleria de Turisme i Esports pel que fa al Consorci, Consell Insular de Mallorca pel que fa a la carretera Port de Pollença a Alcúdia, Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel que fa a la zona de domini públic marítim terrestre –que es la totalitat objecte de l’obra- i a l’Ajuntament de Pollença i el seu planejament urbanístic.

Aquest projecte previst s’ha d’analitzar des de dues òptiques: la legal i la de la seva conveniència urbanística i ambiental.

En aquets moments ens referirem preferentment a les legals per quan, al nostre entendre, una aplicació correcte de les mateixes farien per ara impossible l’execució del projecte previst. Es per això que presentam a les dites institucions aquest escrit on s’exposen els següents arguments legals:

1.- Planejament urbanístic.

El planejament urbanístic vigent a la zona d’actuació per a aquest projecte de semipeatonització es el PGOU aprovat el 14.09.1990 i l’adaptació del PGOU al POOT aprovat el 05.05.2008. En aquests dos instruments de planejament el tram afectat per les obres previstes esta qualificat con una via únicament peatonal i no com una via de transit general per a vehicles com es te previst en el projecte actual. Concretament grafiat com a “Vial peatonal” al PGOU i com a “Vial peatonal 1 línea” en l’adaptació al POOT, el qual va des de el final de la zona portuària fins a la rodona de la impulsora de Llenaira.

Per tant no s’entén com l’Ajuntament de Pollença pot avalar un projecte en contra del previst en el planejament aprovat per ell mateix i encara no modificat legalment. A més s’ha de tenir en compte que actualment l’Ajuntament te suspesa l’atorgament de llicències per a aquelles obres que es contradiguin entre el planejament aprovat i el que està en tramitació d’adaptació del PGOU al Pla Territorial.

2.- Zona de domini públic marítim terrestre.

Tal com se senyala en els plànols del PGOU, tota la zona afectada pel projecte de semipeatonització esta inclosa dins la zona de domini públic marítim terrestre, tal com així la defineixen les delimitacions aprovades per Ordres Ministerials de 06.11.1962 per al Passeig Saralegui i de 11.06.1968 per al Passeig Londres. Això vol dir que per a la realització d’aquest projecte prèviament s’hauria de tramitar i obtenir una concessió administrativa per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es l’administració que te la tutela d’aquets béns.

Per altre part també sembla improbable que se pugui obtenir aquesta concessió administrativa per quan:

a) l’article 44.1 de la Llei de Costes disposa que: “Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen,...”. Aquí se desenvolupa el PGOU el qual preveu una via per a vianants.

b) També l’article 95.2 del Reglament de la Llei de Costes especifica que “En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vías alternativas en las proximidades.”. Al Port de Pollença hi ha vies alternatives al trànsit rodat de la primera línea. Una, la via de circumval·lació, la qual ja es va projectar al PGOU precisament per a poder peatonitzar la primera línea, obra que ja fa anys que està construïda i en funcionament, i l’altre, el vial -que es va preveure en el PGOU de 1990 i que també es contempla en la tramitació que es fa actualment de l’adaptació del PGOU al Pla Territorial- posterior paral·lel a la primera línea, la prolongació del carrer Roure fins al carrer Bot i de la Galera, una part del qual ja existeix.

3.-Carretera Port de Pollença-Alcúdia, MA-2220.

Dins la zona de domini públic marítim terrestre hi ha l’antiga carretera general del Port de Pollença a Alcúdia, competència actualment del Consell de Mallorca. Aquest tram de carrera s’ha de deixar de considerar-la ja com a carretera interurbana per quan actualment fa les seves funcions la Via de Circumval·lació, la qual es competència del Consell de Mallorca. Ara bé, per a que aquest tram deixi d’estar afecta al Consell s’hauria de tramitar el preceptiu expedient d’alteració jurídica de béns, per tal de poder-se cedir a l’Ajuntament de Pollença o bé al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient segons pertoqui legalment. Aquest expedient d’alteració jurídica de béns no ens consta que s’estigui tramitant.

Per tot l’exposat anteriorment es pel que sol·licitam a les administracions competents en aquest projecte que no s’autoritzi la seva realització pels seus incompliments legals i que es continuí preveient en el planejament municipal la primera línea del Port de Pollença com a vial per a vianants.

 

 

 

Donant voltes al tema de lĺecotaxa

Alternativa | 17 Marš, 2015 00:05 | facebook.com twitter.com

Tots els que hem viatjat a Europa aquests darrers temps i hem abonat la factura de l’hotel a la recepció del mateix ens hem trobat amb un recàrrec d’una petita quantitat de doblers què amb noms diferents no deixa de ser una ecotaxa i per això la despesa a aquella ciutat durant la nostra estància no s’ha vist afectada com assegura que passarà a les Balears la gerent de la Federació Hotelera Inma De Benito.

Crec que la població balear està d’acord de l’ecotaxa, però el que va fer que tingués també el rebuig de molts del seus valedors va ser la manera en que es va a posar a recaptar, d’una manera “xapucera” a les recepcions dels hotels quan aquestes quantitats ja haurien d’haver anat a la factura del touroperador que era qui realment pagava les factures a aquell temps on internet era encara una cosa de informàtics no vull dir boixos però si un poquet fanàtics, ara la xarxa està l’abast de tothom.

Però Qui ha de pagar l’ecotaxa, el viatger no resident, el turista, el touroperador? On s’ha de pagar a l’hotel, a l’aeroport? I com ho fem amb el turisme residencial? Posem també com recaptadors als ciutadans? Massa preguntes no? L’escenari turístic actual està molt embullat amb unes llacunes jurídiques immenses que farien molt difícil l’aplicació d’una ecotaxa de manera justa, per això i  amb la problemàtica que vàrem comentar a l’article sobre l’arrendament d’apartaments privats a turistes, no és pot implantar una taxa d’aquestes característiques sense tenir clar el que es pot i no es pot fer, mentre MÉS i PSIB tiren globus sonda sobre l’arrendament d’aquest apartament i la implantació de l’ecotaxa eliminada al seu dia, sobre aquests temes el PP reitera la seva prohibició de l’arrendament d’apartaments de privats a turistes però no ho persegueix i l’únic que fa són declaracions a la premsa per dissuadir als propietaris d’aquests lloguers que ja estan curats d’espant i no fan cas, i “ecotaxa no” que s’aprofitaran turcs, egipcis o qui sap qui més, autèntiques potències mundials econòmiques com podem veure.

En resum, ecotaxa si, però abans s’ha de regular com volem vendre turísticament  les Illes Balears i no començar la casa per la teulada, ja que l’ecotaxa ha de ser la culminació d’un procés de regulació de l’oferta turística i no mirar cap a una altra part quan sorgeixen problemes o discrepàncies al model turístic i ser implacables amb l’oferta il·legal sortirem guanyant tots i tindrem una ecotaxa justa, sense tot això l’ecotaxa serà un altre “pegat” que tothom criticarà pel motius que abans hem exposat.

 

Miquel Sánchez Vives

 

 

 

 

Servilisme del batle a la Fortalesa

Alternativa | 16 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple el batle es va negar a acceptar  la nostra petició de  realitzar una declaració institucional consensuada per tots els grups per denunciar que els ciutadans no podam visitar la Fortalesa, incomplint la llei  de patrimoni. Una vegada més el batle demostra el seu servilisme davant les institucions supramunicipales.

___________________________________________________

Les darreres setmanes hem vist la Fortalesa s'ha convertit en un BIC per a VIPs; com es subhasten estances, es lloga per noces... mentre segueix tancada pels ciutadans incomplint la Llei de patrimoni històric que regula l'accés als Bé d'Interès Cultural, i obliga a permetre la visita pública dels béns "almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats". Per això al darrer ple vam registrar la petició de fer una declaració institucional consensuada per tots els grups polítics per denunciar l’incompliment de la Llei de Patrimoni i comprometer-nos a lluitar pel compliment de la mateixa.

La resposta del batle, Tomeu Cifre (PP) va ser que la competència és del Consell de Mallorca i que es feina seva complir la llei. En sembla penós que el batle delegui tota la responsabilitat en el Consell d'un patrimoni ubicat a Pollença i que ni tan sols vulgui fer una declaració institucional demanant simplement el compliment de la llei. Aquesta negativa del batle  és una demostració  més de la passivitat, servilisme i debilitat de l'Ajuntament davant les institucions supramunicipales. Una actitud que durant aquesta legislatura ha significat una nul·la capacitat d'influència de l'Ajuntament en el govern autonòmic a pesar de ser del mateix color polític. N'hem vist de tot color; el tancament del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, l'abandonament de l'Albufereta, no hem arribat a cobrar 200.000 euros del Pla d’Obres i Serveis per Can Llobera, l'Ajuntament ha hagut de pagar nombroses reparacions i millores als col·legis del municipi, que són competència de la Conselleria d'Educació, sense que s'ens hagi retornat ni un euro... Si una cosa podem tenir clara els ciutadans de Pollença és que amb aquests partits governant no pintam res a Ciutat.

 

Us esperam dimecres a l'assemblea oberta a les 20:00 al Centre Cultural de Pollença.

 

 

Indemnitzaciˇ de 532.564ĺ43 Ç (Junta de Govern de 21-10-14).

Alternativa | 15 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui resumim l'acta de la llarga Junta de Govern del 21 d'octubre. Perdonau el retard, no és una feina fàcil de fet només la fem a Alternativa. És lamentable que l'Ajuntament i els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de les Juntes de govern, on entre altres coses els ciutadans poden trobar una relació de factures per comprovar com es gasten els seus doblers. A Alternativa donam informació mentre tots pagam la propaganda de PP&PI.

A la nostra pàgina web trobareu les actes de les Juntes.

Resum del més interessant de la Junta.

- Es va aprovar la reducció del cànon d’explotació de la platja de Cala Molins en la temporada 2011 en un import de 1.879,05 euros , atenent que es va substituir per part de l’Ajuntament la concessió de 4 velomars per piragües.

- Arxiu dels  expedients disciplinaris a dos policies.

- Modificació de les condicions laborars de l'administrativa del centre salut Port  que passa a desenvolupar les seves funcions com a administrativa a l’àrea d’esports.

- Dació de compte de la resolució de Batlia d’aprovació dels plecs i convocatòria de la licitació del contracte de serveis per desenvolupar i impartir el programa d’educació ambiental de l’Ajuntament de Pollença.

- Dació de compte de la Resolució de Batlia d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)” i de la convocatòria, simultània, de la licitació

- Aprovació de l’adjudicació de les obres relatives al projecte tècnic “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum Residència-Centre de Dia de Pollença” mitjançant contracte menor. A la vista de les ofertes econòmiques presentades , de l’ampliació i millora del manteniment de les instal·lacions i de la millora del termini de garantia, s’ha de dir que l’oferta de Ingeniería y Asesoría de Energías Renovables SL”, amb una oferta de 33.275,00 € (IVA inclòs), una ampliació i millora del manteniment de la instal·lació de 8 anys (9 en total) i una ampliació del termini de garantia de 9 anys (10 en total), és la més avantatjosa per a portar les obres d’instal·lació de la planta fotovoltaica a l’edifici de la Residència Centre de Dia .../...”.      Aquest projecte està cofinançat en un 50% amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears 2007-2013”.

- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel Capllonch Port de Pollença” mitjançant procediment negociat sense publicitat. Consistents en la rehabilitació de la teulada de l’edifici  atès que la elevada humitat interior del mateix ha provocat l’oxidació de l’armat de les bigues existents, afectant a gran part de la subestructura de la teulada, essent el pressupost general de contracte de 169.916,29 (IVA inclòs) a finançar amb fons propis.

  - Aprovació del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port de Pollença”.

-  Aprovació de la resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial; indemnització pels danys ocasionats per l’anulació, mitjançant Sentència de Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears de 11.11.1993, de la llicència d’obres al c/ Creus i Bellavista, i la posterior execució, per sentència del TSJ de les Illes Balears de 19-02-2007, de demolició. Atès que en la reclamació formulada es sol·licità una indemnització total de 2.020.427’30 €. L'Ajuntament estima parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial,declarant l’existència de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, indemnitzar en la quantia de 532.564’43 €.

 

 

 

Dimecres assemblea oberta

Alternativa | 14 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Us esperam dimecres a l'assemblea oberta a les 20:00 al Centre Cultural de Pollença. 

En aquest moment ja hem fet la primera revisió del nostre Pla de Futura Gestió incorporant les aportacions del taller FEIM POBLE. A aquesta assemblea tenim previst fer la seva aprovació, posteriorment el publicarem a aquest blogi continuarem recollint suggeriments. No es tracta simplement d'un programa electoral és una eina de feina a més mig i llarg termini.

També parlarem de les eleccions, campanya electoral... Però sempre sense oblidar la nostra feina diària a l'Ajuntament de la que també parlarem.

Ordre del dia:

1- Aprovació del Pla de Futura Gestió.
2-Objectius estratègics de les eleccions
3-Campanya Electoral

4-Temes del Ple
5- Altres

 

 


Placa, pescateria... (precs i preguntes)

Alternativa | 13 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Precs, preguntes que vam realitzar al darrer ple i respostes.

- En compliment de la moció aprovada al darrer ple demanam la retirada de la placa dedicada a Jaume Matas a la Plaça dels Seglars, placa posada amb motiu de les obres de prolongació de l’escalonada del Calvari (maig 1999)

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); es farà quan es pugui garantir que resti curiós

Com sabeu al ple de gener vam aprovar per unanimitat eliminar les plaques amb noms de polítics corruptes . En aquell moment pensavam que la moció només afectava a la placa de la Plaça Major dedicada a Jaume Matas però una recent poda ha deixat al descobert la placa indicada que esperam es retiri en breu. A més recordam que encara tenim les  plaques d'en  Jaume Matas Centre al  de Salut del Moll i al col·legi Port de Pollença que l'Ajuntament ha de demanar retirar a les conselleries corresponents

- Demanam iniciar el concurs d'idees de la pescateria des del principi partint del procés de participació ciutadana que va aprovar el ple de l'Ajuntament.

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); el procés ja es troba a la darrera fase d'adjudicació amb la petició d'un informe complementari d'clariment al jurat tècnic. Serà debatut i millorat amb tota la participació que s'hagi de fer. No hi ha una partida d'execució de l'edifici de la pescateria al pressupost del 2015. Després de 20 anys no hi ha cap pressa.

Com us vam informar a la mesa de contractació vam demanar informació complementària sobre l'informe presentat pel jurat; caldria un informe explicant com el jurat ha arribat a les puntuacions finals dels projectes i un informe confirmant que no s'han d'excloure de la valoració les propostes que incompleixen el Pla Especial Centre Històric. Tot el procés en torn a la pescateria ha estat un despropòsit i a Alternativa per Pollença (A) consideram que cal iniciar el concurs d'idees des del principi partint del procés de participació ciutadana que va aprovar el ple de l'Ajuntament (veure article).

- Demanam que l’Ajuntament s’informi i ens informi de les possibles immobles que hagi pugui registrar el bisbat utilitzatn els mecanismes legal que va introduir el govern d’Aznar a la llei hipotecària.

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); no ho sap, no ha hagut temps d'anar al registre

Esperam que abans del darrer ple trobi temps per cercar aquesta informació. Ens preocupa que el bisbat a l'igual que ha fet a altres pobles pugui haver registrar com seus immobles que no ho són.

- A pesar de que Pollença no és Zona de Gran Afluència Turística del 30 d’octubre al 15 de març, hi ha un negoci de més de 300 mts, el que seria l'antic Syp al costat del polígon que segueix obrint diumenges i festius. S'ha fet des de l'Ajuntament alguna gestió per evitar aquest incompliment de la llei?

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); Sí se va tenir una queixa i s'ha passat a Comerç.

La llei ha de ser igual per a tothom.

 - Fa uns mesos el batle va dir a aquest ple que l'empresa Virtual Think Comunicación, contractada com intermediària per contractar publicitat a la premsa, sortia més econòmica que contractar-la directament. Quines dades objectives pot aportar el batle per sostenir aquesta informació? Aquesta empresa també s'ha encarregat del merchandansing de la Fira del Vi? Quina ha estat la facturació d'aquesta empresa a l'Ajuntament al 2014? Ens pot donat ja el regidor la xifra del cost de la Fira del Vi?

Resposta del batle, Tomeu Cifre (PP); Mirarem de tenir-ho. Es més assequible quan es contracta legalment el té contrastat igual que al Festival de que surt bé de cost. La Fira del Vi no arriba al 20.000 euros.

Ja que les preguntes es presenten per escrit ens agradarien respostes més concrets i documentades. Pensam que no és tan complica presentar un document amb les despeses exactes de la Fira del Vi i altre demostrant l'estalvi que el batle diu tenir contrastat.

L'Ara Balears va informar (article) que Virtual Think Comunicación havia oferit
a revistes locals que formen part de la Premsa Forana una entrevista amb Bauzá i que sinó interessava podia facilitar una entrevista prefabricada en format publicitari (s’entén que pagant). Aquesta empresa sembla que només fa feines encomanades per administracions governades pel Partit Popular. I a Pollença per exemple a la seva pàgina web apareix merchandansing de la Fira del Vi. També cal dir que el PP&PI aquesta legislatura han deixat de contractar publicitat directa a la premsa per utilitzar Virtual Think com intermediari.

Quan vam fer pública la valoració del concurs, el Punt Informatiu va titular la notícia " Alternativa cola la valoració del concurs de la peixateria". Volem aclarir que no van "colar" res, vam informar i criticar. La valoració del concurs de la peixateria ja havia estat publicada a la pàgina web municipal, això sí havia que cercar-la i és que com denunciam continuament la pàgina web municipal a l'igual que el facebbok institucionals estan pensats més com mitjans de propaganda que com mitjans d'informació pública. 

El projecte més valorats pel Jurat ha estat Macellum (4,70 punts (al nostre perfil de facebook teniu més fotografies dels projectes)

MACELLUM

 

 

 

PŔssima gestiˇ de personal

Alternativa | 12 Marš, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Abans del darrer ple, els delegats dels funcionaris ens van fer arribar  un escrit que ratificava un escrit anterior, de 23 de maig de 2014, de rebuig total al document deprevaloració dels llocs del treball. Al mateix escrit denuncien la deficient feina de l’empresa encarregada de realitzar el document, que no es van ampliar els terminis per presentar al·legacions per part dels delegats sindicals, denuncien els greuges comparatius amb el personal que fa feina per l’Ajuntament sense haver fet cap prova d’accés... Quan vam demanar al ple per aquest escrit el regidor de personal va dir que només eren opinions, obviant el fet de que es tracta d'una opinió pràcticament unànime ja que l'escrit està signat per 28 dels 31 funcionaris de secretaria, intervenció i serveis tècnics.

 

Aquesta queixa i la falta de gestió per part del regidor no és una excepció; hi ha múltiples exemples similars:

- Tant el conveni col·lectiu de personal funcionari com de personal laboral estan caducats des del 2010.

- Fa més d'un any que no es convoca al nostre regidor, en Pepe García, a la comissió paritària de Personal laboral.

- Per falta de negociació se segueix sense fer un pla de productivitat fixant els objectius a complir pel funcionari per meritar el dret a percebre-ho.

- Mitjançant Decret d'Alcaldia 1211 es va atorgar una productivitat extraordinària per import de 2400 euros a una auxiliar administrativa de l'àrea d'Intervenció – Tresoreria, que havia estat de baixa, per després recuperar la feina no feta, quan ens consta que hi ha personal a l'àrea d'Intervenció infrautilitzat.

- No es va facilitar al Comitè d'empresa del Personal laboral la plantilla 15 dies abans de la seva aprovació, com marca el conveni col·lectiu.

- No es va facilitar la vestimenta d'hivern a les treballadores de la neteja, ni s'havia respost a les seves demandes fins que va sortir el tema a la premsa local fa uns dies, unes setmanes abans de que comenci la primavera.

 

Per totes aquests temes i en general per la pèssima gestió i la falta de negociació i comunicació entre el regidor i el personal, tant funcionari com laboral, ens ha fet arribar el seu malestar. Sort que aquesta legislatura ja acaba però deixa un gran número de problemes sense resoldre al proper equip de govern i un mal ambient dins el personal de l'Ajuntament.

 Un any més vos convidam a la presentació de l' Anuari Contrainfo. Un complet balanç dels moviments socials al 2014 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb