URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum i primera valoraciˇ del ple de novembre

Alternativa | 30 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

El passat dijous 26 es va dur a terme la sessió ordinària de novembre. Abans d’entrar a valorar la sessió punt per punt volem mostrar la nostra satisfacció per l’aprovació de la nostra moció referent a la promoció de l’energia renovable i la lluita contra la pobresa energètica. A aquesta sessió faltaren quatre regidors de Tots.

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als afectes de procedir a donar compliment a la sentencia de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears envers el procediment ordinari 695/2011 pel qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament contra la resolució dictada pel Jurat Provincial d’Expropiació núm. 3406 de data 01 de juliol de 2011, pel qual s’estima en part el recurs de reposició formulat pels Srs. Cànaves Albis, en la seva condició de propietaris, contra la resolució de data 05 de febrer de 2010 num. 3117, corresponent a la finca denominada Ca’n Bach, finca registral núm. 1451 del terme municipal de Pollença, dictada en el sí de l’expedient de determinació de justipreu, d’acord amb l’article 69 del Text Refós de la Llei del Sol de 1976, establint com a justipreu la quantitat de 2.361.788,77 euros; i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2017 i 2018. La proposta ha estat aprovada per 11 els vots a favor (Junts, UMP, PP, Pi i Tots) i2 abstencions (Alternativa).

Una sentència judicial obliga a l'Ajuntament a pagar dita quantitat. D'aquesta pràcticament la meitat ja ha estat satisfeta, però encara falta pagar 1.129.374 euros, que es pagaran entre el 2017 i 2018.

Aquest tema ja ve d’enrere. Al 1990 quan es va aprovar el PGOU aquesta parcel·la quedà destinada a ser una zona verda mitjançant expropiació en el primer quatrieni. Els diners per l’expropiació havien de venir del desenvolupament de les urbanitzacions del costat de la carretera, però això com molts sabeu no ha passat, i no ha passat perquè amb la permissivitat de l’Ajuntament ha estat molt més rentable construir de forma il·legal en sòl rústic.

Ja al 2003 els propietaris advertiren del seu interès per iniciar l’expedient de justipreu, al 2006 sol·licitarenn a l’Ajuntament que es tengui per iniciat el procés d’expropiació amb un justipreu de 2.361.788, i al 2007 sol·licitaren al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa que faci un justipreu d’acord a la valoració presentada. I després d’un llarg procés judicial i varis recursos la justícia ha donat la raó a la propietat.

Evidentment no queda més remei que acatar aquesta sentència i expropiar el terreny per a la zona verda, però hem optat per l'abstenció ja que no som responsables de la incapacitat de l'Ajuntament que durant 25 anys no ha estat capaç de resoldre aquest problema i expropiar les zones verdes previstes.


2.- Aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits 5-2015. Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) 3 en contra (Pi i Tots) i 1 abstenció (PP).

Es tracta de prop de 25000 euros de factures de la llum de l'escoleta de la Gola, i hem votat a favor per que no podia ser que per nosaltres l'escoleta es quedàs sense llum o es tancàs a mig curs.

Per desgràcia aquest tema també ve de lluny, i les coses ja anaren malament des d'un bon principi (no només amb la llum, l’estudi econòmic inicial, les obres, ...) ja que el centre ha funcionat 4 anys amb un comptador d'obra (l'Ajuntament no s'ha enterat o no s'ha volgut enterar), i ningú va pagar les factures de la llum, ni ningú es va preocupar del tema, fins que fa uns mesos arribaren aquestes factures. Després de comprovar que corresponien a l’escoleta s’havia de prendre una decisió.

A Alternativa no ens va quedar més remei que votar a favor d'assumir aquest deute, que no perdonant (ja que és tracte d’assumir uns errors de l'Ajuntament), per evitar que l'escoleta es quedi sense llum o es tanqui a mig curs. Ara el que cal es que de cara al futur les coses es facin ben fetes, i nosaltres en defensarem una gestió directa, i si no és possible un plec amb clàusules socials. A més pels comentaris que sentirem durant el ple sembla clar que hi ha partits partidaris de tancar l'escoleta. Nosaltres ens hi oposam frontalment, ja que invertir en escoletes és invertir en justícia social i en igualtat de gènere.

Ja per acabar amb aquest tema ens va semblar de traca l’actitut dels regidors de Tots i del Pi, especialment la de Martí Roca del Pi, antic regidor d’educació. Exigir responsabilitats quan has governat aquest poble i has estat responsable directe d’aquest desgavell és simplement una vergonya.


3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.  Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) 4 l'abstencions (Tots, Pi i PP)

Es tracta de que casar-se en cap de setmana torni a ser gratuït per tots els pollencins, i això ens alegra. Amb aquesta aprovació es torna a la situació d'abans de febrer del 2014, quan PP, Pi i UMP van pujar les taxes, sent Alternativa l'únic partit que va presentar al•legacions en contra. Per tant si ens oposàrem a la modificació de l’ordenança a l'anterior legislatura no ens podíem oposar a aquest canvi. Per acabar volem indicar que ens ha sorprès el canvi d’opinió de UMP, benvingut sigui el canvi si beneficia als pollencins, però no deixa de sorprendre que un partit un dia voti una cosa i poc després votar-hi en contra


4.- Aprovació, si procedeix, de la devolució en el mes de desembre de 2015 de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, equivalent a 48 dies o al 26,23%, a favor dels alts càrrecs, regidors de l’Ajuntament amb dedicació exclusiva i la resta de càrrecs electes que no cobren la paga extra, en concepte de dietes. Aprovada amb 11 vots a favor (Tots, PP, Pi, Junts i UMP) i 2 vots en contra (Alternativa).

En aquesta proposta ens hem tornat a quedar sols, i hem tornat a veure a l’equip de govern votant exactament el mateix que la dreta.

Nosaltres hem votat en contra ja que això va ser un acte de solidaritat dels regidors, i una renúncia voluntària, per tant no consideram oportú retornar aquests diners, i els nostres exregidors no volen que se'ls ingressi cap quantitat.

Els regidors del Pi, PP i Tots no varen dir res sobre la proposta de la nostra portaveu de renunciar a aquesta paga a canvi dels dispositius electrònics que encara no han retornat. I és que quan els han de retornar diners a ells sempre va bé, però quan és l’hora de que ells retornin el que és de tots ja és una altre cosa, i pel que sentirem a la part de precs i preguntes no pensen tornar-los.


5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

Això no és vota, i són resolucions de Batlia contràries a les objeccions de Intervenció. Es tracta sobretot de pagaments irregulars que no compleixen la llei de contractació pública per import de 487.295 euros. (Serveis sense regularitzar, pagament d’hores extres sense justificar, contractes amb comunitats de bens,...)

Esperem que l’equip de govern faci alguna cosa més que el que feia l’anterior, i que aquesta situació es regularitzi.

També pensam que aquesta informació hauria d’estar penjada i disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.


6.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença envers promoció energia renovable i lluita contra la pobresa energètica (RGE núm. 7349/2015). Aprovada amb 10 vots a favor, (Alternativa, Junts, UMP i Pi) i 3 abstencions (PP i Tots.)

Aquests són els acords de la moció:

1.- Fer una aportació de 100 euros al Capital Social de la cooperativa Som Energia SCCL, esdevenint soci i productor per participar activament en la transformació del model energètic.
2.- Establir un conveni de col·laboració amb SomEnergia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques.
3.- Iniciar de forma efectiva i urgent les gestions aprovades en el ple de setembre del 2014 per identificar els contractes d'edificis municipals susceptibles de canviar per garantir el subministrament d'energia renovable i procedir al canvi segons allò acordat.
4.- Implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.


Estam contens per l’aprovació de la nostra moció, a veure si passa a passa podem aconseguir els objectius de fons d’aquesta. El primer és treballar per a la transformació del model energètic, i en aquest sentit ja es va aprovar una moció nostra per contractar energia renovable en la mesura del que fos possible.

I és que la consciència i el compromís social i ambiental a les Administracions Públiques han de ser fonamentals i sempre que sigui possible apostar per promoure projectes empresarials o cooperatius, compromesos amb el bé comú i l’interès general, i SómEnergia és un exemple d’aquest tipus, ja que és una cooperativa amb consciència, controlada democràticament i que produeix energia renovable certificada al 100%.

Cal fer aquesta passa i deslligar-nos progressivament de les empreses sense consciència social i ambiental i que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament qüestionables.

I el segon objectiu important d’aquesta moció és lluitar contra la pobresa energètica. Vivim en un estat on el rebut de la llum ha anat pujant progressivament els darrers anys, i on l’energia és de les més cares d’Europa. I mentre s’han viscut més de 2.000.000 de talls de serveis bàsics, Endesa al 2014 va repartir 16400 milions d’euros en dividents.

 

7.- Nomenament representants municipals en òrgans col•legiats. Aprovat per unanimitat.

Es subsana un error.

 

8.- Propostes/ Mocions d’urgència. Es va incloure portar a debat (aprovada la inclusió per unanimitat) la proposta de Batlia d’adhesió al Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Aprovat per unanimitat.

 

Aquí el podeu consultar : https://drive.google.com/…/0B_hzxtqR6TjieGVNZFFFek9oU…/view…
 

Evidentment votàrem a favor. Compartim al 100% l’exposició de motius. Ara el que cal es que es noti aquesta aposta per la igualtat. Això ha de veure’s reflectit en polítiques reals i als pressupostos, i a veure si acabar amb aquesta xacra pròpia d'una societat patriarcal i per tant construir una societat nova on el masclisme no hi tengui cabuda baix cap forma.

 

 

 

Venga lĺecotasa dĺuna vegada, fora manies

Alternativa | 29 Novembre, 2015 09:08 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Acab d’arribar de fer una volta per Itàlia i a les tres ciutats on vaig  romandre vaig haver d’apoquinar fortí no et moguis l’impost turístic i ho vaig fer sense grinyolar.  Pareix mentida que a les Illes a hores d’ara encara s’hagi de reprémer per tirar endavant l’ecotaxa i que els hotelers posin traves quan s’han fet d’or amb el turisme i figuren entre les fortunes més grosses de Mallorca i d’Espanya, tiren terra dins s’escudella, sense tenir massa esment per cuidar allò que fa venir els turistes, que és bàsicament el patrimoni artístic, paisatgístic, platges i el sol...i tot això no és seu, és de tots! Mallorca pot dir, lo que menja el meu veí, poc profit me fa a mi.

Set dels grans hotelers balears estan entre els cent més rics d’Espanya, segons la revista Forbes. Ells són Fluxà, Escarrer, Barceló, Riu, J. J. Hidalgo i Matutes i controlen més de 500 hotels arreu del món. En segona línia en tenim tres més que també es mouen dins el món hoteler i turístic, com és ara Margalida Ramis, Joan Llull i Pablo Piñero, que tampoc  no van curts de pinyons. Ja me direu d’on han sortit aquestes meses i si han de ser esquiterells. Tots ells representats per Immaculada Benito, d’una pedra fan un claper i mouen pols i remolins sense importar-hi, amb la qüestió de l’ecotaxa, que a més a més voldrien que fos per enrodonir encara més el negoci directament, mentre de fet indirectament una ecotaxa aplicada a preservar l’entorn natural també els beneficia; volen que el gall i tot les pongui. Un bast a un ase, que dos fan fava. Fa sortir de botador, que no siguin capaços de veure que els doblers que fan amb els 13 milions de turistes que venen, embruten, consumeixen un aigüer, frueixen de bens de tots els illencs... I encara en fa més quan un sap lo malament que paguen el personal i les cambreres de pis.  

 De bon de veres no te aferratall argumentar que per pagar una ecotaxa de dos euros per dia vendrà manco gent, perquè això no ha passat enlloc i s’aplica a mig món;  que no venguin amb aquestes. 

 

 

Tota la meva admiraciˇ i suport a la CUP

Alternativa | 28 Novembre, 2015 10:40 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Com és possible que la CUP hagi estat capaç de suportar tota la pressió d'aquests dies per investir a Mas com a president? Doncs la resposta són trenta anys de feina amb uns paràmetres i valors totalment diferents dels de la resta de partits del Parlament català que inclou complir les seves promeses electoral, increïble no?

El 2011 Alternativa per Pollença, vam poder organitzar la presentació del llibre: “Construint municipi des dels moviments socials”, gràcies als companys d'Endavant. La presentació la van fer en David Fernández, en aquell moment, periodista i col·laborador del setmanari la Directa, i en Quim Arrufat, que era regidor de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú. Encara no eren diputats i com normalment succeeix a aquestes presentacions érem unes vint persones... que vam descobrir dos extraordinaris comunicadors. A partir d'aquell moment vam estar en contacte amb la CUP i vam començar una relació de col·laboració que ens va demostrar des del principi que no eren un partit com els altres. Algunes de les seves característiques han estat copiades per altres partits sobre el paper, perquè a la realitat després sempre fan "excepcions"; assemblearisme, limitació de sous, sense duplicitat de càrrecs i amb limitació de temps als mateixos, renunciant a privilegis i beneficis... Us imagineu un altre partit amb diputats com David, Quim i Isabel Vallet que sense haver estat ni quatre anys al càrrec, per l'avançament de les eleccions, no els presentin als primers llocs de la llista?

La CUP després de trenta anys de feina municipalista són la demostració que aquells que diuen que la renovació dels càrrecs no és positiva, ja que es malgasta l'experiència acumulada, menteixen descaradament per mantenir la seva cadira. Els que han tingut un càrrec aporten tota la seva experiència a l'assemblea i tots els membres de l'assemblea estan molt més implicats perquè saben que en qualsevol moment poden ocupar un càrrec i el resultat és immillorable. Les nombroses vegades que he coincidit en trobades, taules rodones i actes amb els diputats i regidors de la CUP he pogut admirar la seva formació i coherència política. És el que passa quan els càrrecs es trien per la seva vàlua i de forma assembleària real, i no per les conspiracions de passadissos.

Fins al 2012 la tradició municipalista i el caràcter assembleari de la CUP els allunyaven de les grans institucions, fins que aquell any van decidir (per la mínima) fer el salt al Parlament. En aquell moment molta de gent a tot l'estat va descobrir a la CUP sobretot després de la intervenció de David Fernández durant la compareixença de Rodrigo Rato, davant la Comissió d'Investigació al Parlament català. Però la visió més generalitzada sobre la CUP en aquell moment estava plena de paternalisme condescendent.

I arribem a les eleccions plebiscitàries del passat 27 setembre i aquell partit municipalista tres anys després de la decisió de presentar-se al Parlament es converteix en el partit decisiu amb els seus 10 diputats per prosseguir el camí democràtic cap a la independència i la justícia social de la República Catalana. I és en aquest moment quan comença la negociació amb "Junts pel Sí• i aquest descobreixen que ja no serveix el paternalisme, i que l’esquerra independentista és un subjecte polític que negocia de tu a tu i que no només parla de ruptura democràtica cap a la independència sinó d'un pla de xoc d'emergència i urgència social. Unes condicions mínimes que la CUP ha fet públiques amb quatre fronts d'actuació i que són incompatibles amb la presidència d'Artur Mas: la ruptura democràtica amb l'Estat, un pla de xoc amb 39 mesures socials i la paralització de 14 privatitzacions, l'inici d'un procés constituent que inclogui un combat implacable contra la corrupció i, finalment, un calendari de 18 mesos per enllumenar una república catalana. La lectura d'aquest document hauria de ser obligatòria per tots els partits suposadament d'esquerres que després governen amb PSOE i similars.

A l' actual atzucac institucional és absolutament incomprensible la posició d'ERC, l'ANC i Òmnium Cultural abduïdes per Artur Mas i convertits en eines al servei d'un partit com Convergència tan corrupte i responsable del patiment de la gent com el PP. Igualment em resulta totalment incomprensible que altres partits i moviments d'esquerra de l'estat no hagin donat un suport més clar i directe a la CUP que actualment marca el camí més curt i clar per trencar amb el règim agonitzant i podrit del 78, del que forma part Convergència i Artur Mas. Un règim que amb el suport de l'oligarquia s'està plantejant una reforma constitucional regressiva per apuntalar el règim i continuar amb la pèrdua de drets laborals, socials, econòmics actuals. Una operació que no es pot aturar al Parlament espanyol.

 

 

 

Ple ordinari de novembre

Alternativa | 26 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Avui sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per  Ràdio Pollença   o seguir els acords al nostre perfil de facebook. 

  

1-Aprovar de l'autorització per pagar la indemnització per l'expropiació de can Bach. -S'ha de pagar 2 milions 300 mil euros (ja n'hi ha la meitat pagat) per un solar de valor cadastral de 8000 euros per zona verda. En el Ple es du a votació aixecar l'objecció que ha fet l'interventor de cara als pressuposts. 

2-Aprovació d'extrajudicials de crèdits: la major part són factures de llum de l'escoleta del Moll. El govern fa comptes negociar amb l'escoleta el corresponent al 2015. Del 2011 al 2014 ho assumiria l'ajuntament. 

3-Es proposa modificar-ho per deixar la taxa de matrimonis com estava abans, que els residents no paguin en cap cas. 

4-Retorn part de paga extra als regidors. 

5-Dació de comptes de resolucions de batlia amb informes de l'interventor en contra: hi ha 120 pàgines de factures. No es vota

6- La nostra moció: fer-nos socis de Som energia i també entrar com a productors (això últim proposat per l'enginyer municipal). També demanam establir un conveni amb Som Energia per evitar talls d'electricitat a qui no pot pagar i es desvia a l'Ajuntament, que negocia el deute.

 

Consum responsable i Útic

Alternativa | 25 Novembre, 2015 16:17 | facebook.com twitter.com

Com us vam informat hem registrat al ple de demà una moció per avançar cap a un nou model energètic, fent-se socis de Som Energia, a la vegada que es lluita contra la pobresa energètica.


A Alternativa tenim molt clar que l'actual model energètic és clarament insostenible, i que les administracions públiques, en tant que consumidores tenen una responsabilitat en la preservació de la natura que no poden defugir. Consumir és un acte polític, i avui en dia, consumir l'electricitat de segons quina empresa comercialitzadora és sotmetre's a l'oligopoli elèctric i tenir poca consciència social i ambiental.

Per això, i per mirar de donar una empenta a una moció ja aprovada l'any passat per la qual l'Ajuntament havia de revisar quins contractes municipals podien ser canviats per subministrament d'energia renovable, ara presentam com a acord que l'Ajuntament es faci soci de SomEnergia. Som Energia, com a cooperativa de consum d'energia verda sense ànim de lucre, representa molt bé aquests projectes cooperatius, compromesos amb el bé comú, i deslligat de pràctiques comercials, socials i ambientals èticament qüestionables, i de les quals creiem que l'Ajuntament no ha de ser-ne còmplice.

Però, a la vegada, es proposa que s'acordi establir un conveni entre l'Ajuntament i la cooperativa de consum, tal i com es va fer a Martorelles, per lluitar contra una de les manifestacions de la pobresa, que és la pobresa energètica. Consistiria en què Som Energia no talli el subministrament elèctric en cas d'impagament ja que l'Ajuntament es fa càrrec de les factures, repercutint-les a la persona usuària quan la pugui pagar. Aquestes persones rebrien assessorament i formació individualitzada sobre eficiència i estalvi energètic per part de la cooperativa.

L'ajuntament també es comprometrà, si la moció s'aprova, a fer promoció activa del consum d'energia renovable, i d'estalvi energètic.

Ordre del dia del ple de demà

 

 

 

 

Mociˇ per l'energia renovable i la lluita contra la pobresa energŔtica

Alternativa | 23 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple d'aquest dijous presentam una moció per a la promoció de l'energia renovable i la lluita contra la pobresa energètic. Al ple de setembre del 2014 es va aprovar la nostra moció per a la contractació municipal d'energia elèctrica 100% renovable amb l'abstenció de l'equip de govern de la passada legislatura, PP i Pi, i el vota favor de la resta de grups. Com altres mocions de la passada legislatura no es van complir,ara esperam el seu compliment i desenvolupament.

Pensam que la consciència i el compromís social i ambiental en les Administracions Públiques, han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions polítiques, per això en la mesura que puguem hem d'apostar per promoure projectes empresarials o cooperatius, compromesos amb el bé comú i l’interès general i deslligar-nos progressivament de les empreses amb escassa o nul·la consciència social i ambiental o que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament  qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.  

 

A la moció que presentam ara demanam els següents acords:

1.-  Fer una aportació de 100 euros al Capital Social de la cooperativa Som Energia SCCL, esdevenint soci i productor  per participar activament en la transformació del model energètic.

2.- Establir un conveni de col·laboració amb SomEnergia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques.

3.- Iniciar de forma efectiva i urgent les gestions aprovades en el ple de setembre del 2014 per identificar els contractes d'edificis municipals susceptibles de canviar  per garantir el subministrament d'energia renovable i procedir al canvi segons allò acordat.

4.- Implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.

 L'Ajuntament ha d'emprendre mesures decidides contra la pobresa energètica i que assegurin, ara que s'acosta el fred, el subministrament elèctric a qualsevol família independentment de la seva situació econòmica.

Imatge de l'Aliança contra la pobresa energètica

 

 

 (Segueix)

Cansats d'incompliments

Alternativa | 21 Novembre, 2015 10:26 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Durant la vaga d’educació vam poder veure a nombrosos membres del PSOE i MÉS amb la samarreta verda al Parlament, a les manifestacions, donant suport a l’Assemblea de Docents i la nostra lluita per una educació pública de qualitat i en català. En aquell moment líders destacats dels partits que ara governen deien que era millor no arribar a cap acord amb el govern del PP, que arribar a un mal acord. Durant la campanya tant un com altre partit van dir que l’educació era la seva prioritat. Els que fem feina a la docència sabem per experiència que l’educació no és cap prioritat ni dels partits polítics, ni de la societat, que normalment no es recorden de la mateixa, a no ser que surti l’informe PISA o fem una vaga indefinida. Personalment tampoc esperava res d’un partit com el PSOE que incompleix sistemàticament el que promet a les eleccions, però sí que tenia esperances en un partit, teòricament nou, com MÉS però el temps i els fets m’estan demostrant que m’equivocava.

Quan PSOE i MÉS han començat a governar, s’ha hagut de passar de les paraules als fets i la prioritat a Educació s’havia de plasmar al pressupost els que ens hem trobat és que el percentatge sobre el pressupost autonòmic dedicat a educació només passa del 19,22% al 19,27%, és a dir pràcticament el mateix que en temps del PP. Un pressupost decebedor, insuficient i continuista. Al programa electoral MÉS proposava un augment anual del 10% del pressupost d’educació respecte al pressupost anterior i només ha estat de la meitat, un 5%. Mentre el PSOE proposava arribar a un pressupost del 5% respecte al PIB i amb la pujada del 2016 de 6 centèsims resulta difícil per no dir impossible pensar que es pugui arribar a aquestes xifres al final de la legislatura. Continuam amb uns pressuposts d’educació sota la mitjana de l’Estat, ja no parlem de la mitjana de la Unió Europea o la proposta de l'UNESCO, del 8% del PIB. Amb pressupost com aquest és impossible complir el Pacte Social per l’Educació. Continuarem un curs més amb ràtios excessives que s'ha agreujat amb 1.349 nous alumnes que s'han matriculat fora de termini, sense poder atendre correctament a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials, amb més de la meitat dels instituts sense complir el mínim d'1,5m2 per alumne a les aules i amb 93 barracons amb els quals ha començat el curs.

I quan demanes explicacions als representants de MÉS la resposta d’aquests és que l’estat ens espolia fiscalment, que el deute públic és molt gran... El que evidentment són fets certs però ja coneguts abans de les eleccions, i que no es canviarà aquesta legislatura amb actituds com la mostrada davant la LOMCE o ara a aquests pressupostos. En el fons el que passa és que ens trobam en un moment de profunda crisi política en la qual els partits segueixen funcionant com sempre i es pensen que fent-se les fotografies de rigor, dir que es reuneixen i són dialogant ja és suficient. No han après res de la valentia de les mobilitzacions socials d’aquests anys.

Si MÉS no és capaç de complir les seves promeses electorals a un tema teòricament prioritari per ells, si accepta en silenci la política timorata de la Conselleria d’Educació i la seva negativa a renegociar un pacte d’educació rebutjat per a la majoria dels docents... Hem de creure que tenir un diputat de MÉS al Parlament espanyol el 20 de desembre significarà qualque canvi significatiu, em sap greu però em sembla que no el puc creure.

Volem valentia, coherència i actuar en conseqüència al que es plantejà als programes electorals, estam cansats d’excuses, covardia, incompliments, resignació i fatalisme.

 


Aquest dijous l'Assemblea de Docents ha anunciat noves mobilitzacions per a una millora del pressupost educatiu, aquestes mobilitzacions seran decidides en assemblea el pròxim 2 de desembre.

 

 

 

Preguntes EMSER

Alternativa | 20 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple vam fer aquestes preguntes en referència a EMSER. 

-A finals del 2010 es va iniciar convocatòria de licitació del contracte de serveis d’enginyeria per al servei d’aigües de l’Empresa Municipal de Serveis EMSER 2002 S.L.U (BOIB núm.180, 11.12.2010) i quedà deserta. Des de llavors, i incomplint l’art.23.3, RDL 3/2011, de 14 de novembre, que estableix el termini dels contractes menors amb el sector públic en un any no prorrogable, quan es té prevista la regularització d’aquest contracte?

Està previst regularitzar la situació a l’any 2016. A veure si d’una vegada EMSER pot funcionar complint a llei.

-El mateix enginyer que s’encarrega de l’assessorament tècnic de l’Empresa Municipal de Serveis EMSER 2002 S.L.U s’ha encarregat de redactar diversos projectes (canonada d’aigua potable del Coll de Síller, Fase II de Gotmar, renovació xarxa de la Cala, ...), així com ocupar la plaça d’enginyer director d’aquestes obres. A més dels 18.000€ anuals que cobra d’EMSER, quines quantitats ha rebut per aquestes tasques? Són compatibles les tasques que fa a EMSER (direcció i organització de tasques, preparació de pressuposts, assessorament tècnic) amb la d’enginyer director d’aquestes obres?

Segons l’equip de govern no ha percebut cap retribució extra per fer aquests projectes. I és compatible ja que ell no té contracte d’exclusivitat amb EMSER.

per altra part consideram que aquestes tasques no són compatibles, malgrat l'enginyer no tengui un contracte d'exclusivitat amb EMSER, ja que l'RD 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents, estableix en el seu article 11:
 
"En aplicación de lo previsto en el artículo 11.2, de la Ley 53/1984, no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades privadas que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes[...]" i en el seu punt 7: "Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y demás personal incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, respecto de toda actividad, ya sea de dirección de obra. de explotación o cualquier otra que pueda suponer coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su actividad en el sector publico" 
 
 Per altra part la canonada de polietilè del Moll al Coll de Síller està provissional, tirada per damunt les roques. Tot un exemple de improvissaciò i de insensibilitat mediambiental.S'hauria d'instal·lar correctament.
 


 Avui assemblea a les 20:00 al centre cultural de Pollença. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot.

1) Actes i feines pendents
2) Temes del Ple
3) Informació: acord-col·laboració partits, reglament participació....
4) tema econòmic
5) Altres

 


 

Pensar globalment i actuar localment

Alternativa | 18 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres 20 assemblea a les 20:00 hores al Centre Cultural de Pollença. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot. Per a nosaltres no són suficients els vostres vots, volem les vostres idees i les vostres mans. Volem ciutadans actius.

ORDRE DEL DIA

1) Actes i feines pendents
2) Temes del Ple
3) Informació: acord-col·laboració partits, reglament participació....
4) tema econòmic
5) Altres

 

Regidores valentes i honestes...

Alternativa | 17 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'enGuillem Caldentey i Pepe García
 
De la necessitat de regidores valentes i honestes en política municipal i algunes dificultats estructurals

Sens dubte, la política municipal és la que requereix més valentia per part dels polítics, ja que és la que està més a prop dels ciutadans i per tant de la democràcia real. Els darrers anys, amb el PP governant a l'Estat i gairebé a tots els nivells, la democràcia virtual a la qual vivim ha limitat i retallat constantment i encara més la democràcia municipal; apostant per un funcionament en règim presidencialista, concentrant el poder en els batles, i reduint les competències, l'autonomia política i financera dels municipis. L'embós permanent (i mantingut a consciència) a l'Estat espanyol del sistema judicial, és també per altra banda un greu problema de fons que perturba notablement l'acció política.

Exercir la política local responsablement pot arribar a ser molt dur sobretot si es fa a un municipi petit; i molt desagraït, no obstant que "el temps acabi posant cadascú al seu lloc" (cosa que, lamentablement, no sempre passa). Les tensions i de pressions són molt grans, especialment si s'actua amb valentia i integritat. Si es tenen aquestes virtuts, l'habitual per desgràcia és rebre amenaces, represàlies i denúncies, no només dirigides contra el regidor en qüestió sinó fins i tot contra el seu entorn més proper: és el que han patit per exemple els que van (i vàrem) ser regidors d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera; Julen Adrián, la militant Maria Ramírez, Maria Orts, Conxi Penya i Virginia Urdangarín. El cas més greu sens dubte va ser el de Julen quan el 2002 van intentar cremar el seu domicili familiar. Volem recordar aquí però -perquè ni els mitjans de comunicació no ho han recordat-, un poc a mode d'homenatge, i atès que "el temps (judicial) ha posat tothom al seu lloc", dos altres casos de recent resolució protagonitzats per les regidores valentes i honestes de Capdepera i Son Servera.

Dia 31 de desembre de 2008 el batle de Capdepera, Bartomeu Alzina (PSOE) amb el beneplàcit dels socis de govern municipal (UCAP-UM i PSM) va cessar per deslleialtat les dues regidores d'EU-EV a Capdepera, Maria Orts i Virgínia Urdangarín (EU-EV). Aquestes havien reclamat responsabilitats (polítiques) al batle per l'accident, quinze dies abans, de l’hotel Son Moll -que havia deixat el tràgic resultat de quatre treballadors morts, mentre s'hi feien reformes. El 2013 l'Audiència Provincial va condemnar al que ja era l'exbatle, com a autor d'un delicte de prevaricació per omissió, a vuit anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Massa tard. Pocs recordaven ja -ni importaven-, les regidores que havien obrat políticament en conseqüència i responsabilitat política havent estat, per contra, cinc anys abans, objecte d'una campanya política de desprestigi.

El desembre de 2010 Conxi Peña d'Els Verds-Esquerra, va deixar l'equip de govern de Son Servera després d'haver denunciat que els seus companys (PSOE+Independents+UM)) s’havien botat tots els procediments legals a la construcció del carril bici del municipi, enfrontant-se durament amb el portaveu socialista i llavors batle, Josep Barrientos. Fa uns dies es feia pública la sentència del TSJIB, que confirmava les denúncies que havia fet na Conxi Peña i per les quals va dimitir; el sobrecost d'un tram del carril bici, ha acabat costant el doble dels 810.000 euros pressupostat, perquè el Batle havia comanat infraestructures que no estaven al projecte, com un camp d'esports, un parc infantil, la rotonda d'entrada de Cala Millor o l'embelliment d'aquesta entrada, sense demanar informes tècnics ni treure les obres a concurs. Avui, massa anys després, aquell Ajuntament es veu impedit d'executar altres inversions necessàries, per poder procedir al pagament forçós a què obliga la sentència. Una vegada més, la sentència dóna la raó però arriba massa tard.

Ambdós casos es caracteritzen o han vingut definits -queda palès en el seu oblit- per la terrible desproporció o desnivellament entre el "temps dels tribunals" i el "temps polític" i, fins i tot el mediàtic: el "temps humà", de la ciutadania, dels votants. Tan lent que va impedir o, en el millor dels casos, va limitar profundament que la ciutadania pogués fer "justícia" política o, al menys, "donar la raó" a l'acció política concreta protagonitzada per les regidores, donar-li sentit, assimilar-la. Anys després, ni els diaris no recorden qui va protestar i assumir -amb tan alt cost polític- les responsabilitats més immediates. Molts dels regidors que formaven part dels respectius equips de govern encara estan "en actiu" en política; alguns, amb càrrecs de responsabilitat i sou. No ens consta tampoc que cap de la resta de partits llavors als equips de govern, locals o autonòmics, hagi fet autocrítica ni, molt menys, depurat cap responsabilitat; gràcies a la desmemòria, pel que es veu, s'ho poden permetre. Les dades europees confirmen any rera any que l'Estat espanyol està sempre entre els que pitjors indicadors en duració dels casos, i número de casos pendents de resolució.

Quan Conxi Peña va abandonar l'equip de govern el Batle va dir que ningú l'enyoraria. Creiem que molts de ciutadans enyoram la regidora Conxi Peña, com lamentam que no hi hagi més regidores valentes i honestes a tots els Ajuntaments. I per aconseguir-ho tots hem de donar suport, col·laborar i participar activament en la política municipal, perquè no tots els polítics són iguals i els honests i valents moltes vegades estan massa sols.

(G. Caldentey i Pepe García varen ser regidors als Ajuntament d'Artà i Pollença del 2007 al 2015)

Pepe García, Conxi Peña, María Orts i Guillem Caldentey

 

 

 

Fent CamÝ

Alternativa | 16 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Uns mesos que ja ens han servit per poder valorar amb una mica de perspectiva com anirà aquesta legislatura i què podem esperar d'aquest equip de govern.

Com és sabut, Alternativa va donar suport a la investidura de Miquel Àngel March a canvi del compromís de dur a terme una sèrie de mesures relatives a la transparència i la participació. Nosaltres teníem clar que ens mantindriem fidels al nostre compromís de no entrar a formar part d'un equip de govern amb UMP, el PI ni evidentment Tots i PP. Des d'alguns sectors se'ns va acusar de manca de valentia i de voler condicionar a l'equip de govern sense banyar-nos, des d'altres es vol fer veure que formam part de l'equip de govern. Entenem que no és l'habitual que un partit no entri en el joc del mercadeig per aconseguir càrrecs o objectius partidistes, que tard o d'hora es converteixen en objectius personals.

Nosaltres sempre deim que governar més que un objectiu en si mateix és una responsabilitat que estam disposats a assumir si és per canviar les coses. El nostre vertader objectiu és transformar la societat, i governar les institucions és una eina més, però en cap cas l'única. No ens interessa si no serveix per canviar les dinàmiques de govern i per acostar el poder a la majoria del poble i allunyar-lo d'aquells que ho volen tot per ells.

La gent d'Alternativa entenia que aquest objectiu no es pot assolir quan per poder entrar a l'equip de govern has d'assumir les dinàmiques de regateig pròpies dels partits amb els quals ens vàrem comprometre a no pactar, per això no ens ho plantejarem; i hem de dir que, tot i que no hagués tengut cap efecte, tampoc se'ns va oferir.

Una pregunta recurrent que sovint ens fan és la de si no pensam governar a no ser que tenguem majoria absoluta. La resposta és que no pensam entrar a governar fins que les possibilitats de canvi siguin majors entrant a governar que treballant a l'oposició. Tenim l'esperança de qualque dia poder formar un govern que de veritat es fonamenti en el poder popular; la realitat és que encara queda camí a fer i necessitam que més gent se sumi al nostre projecte.

Passats uns mesos des de la investidura del nou batle, no podem dir que ens en penedim de no haver intentat entrar a l'equip de govern. L'aprovació d'una rebaixa fiscal regresiva i antisocial; el continuisme en algunes males dinàmiques de la gestió d'Emser; el poc entusiasme amb el que s'ha acollit el nostre informe sobre la municipalització del servei de neteja posa de manifest que el nostre lloc no era amb aquest equip de govern. Evidentment tampoc ens en penedim de la decisió d'haver votat a favor de la investidura de Miquel Àngel March, ja que l'alternativa de Tomeu Cifre Ochogavía pensam era molt pitjor.

En tot cas, conscients de no tenir la força per canviar les coses des del govern, Alternativa ha seguit treballant de valent, combinant la feina dins la institució, amb el disseny i impuls del procés de modificació del reglament de participació ciutadana (un dels punts de l'acord d'investidura), el ja esmentat informe sobre la conveniència de municipalitzar el servei de neteja, l'habitual fiscalització de la feina de l'equip de govern, seguim fent esmenes i presentant mocions, publicant i informant regularment mitjançant el nostre bloc i les xarxes socials, però també participant d'altres projectes polítics i socials no institucionals.

Feim nostre el lema de les CUP «Anem lents perquè anem lluny», i seguim treballant amb humilitat i alegria, amb l'esperança de que cada cop més gent es decideixi a fer camí amb nosaltres.

Joan Cifre Cerdà

 

 

 

 

Vine i participa aquest dissabte de la modificaciˇ del reglament de participaciˇ ciutadana

Alternativa | 13 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Un dels punts de l'acord d'investidura amb Junts Avançam va ser l'elaboració d'un nou reglament de participació ciutadana ambiciós i partint de la feina feta durant la legislatura anterior, delegant la seva realització en els regidors d'Alternativa. 

Ens agradaria que aquesta legislatura fos la de l'inici del canvi a la participació ciutadana.  Volem  fer veure a la gent que organitzada pot aconseguir coses. Si estau d'acord amb que cal un canvi de model a Pollença, vos necessitam. El canvi passa per la participació activa de la ciutadania en les decisions polítiques que ens afecten a tots, i en no delegar-ho tot en els polítics professionals. I una eina per fer aquest canvi és el Reglament de Participació Ciutadana, un reglament que a Alternativa ens hem plantejat millorar i actualitzar.

El Reglament de Participació Ciutadana és del 2001 i ja ha quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament... Per això, i amb la convicció que la democràcia, per ser-ho, ha de ser el màxim de participativa possible, en la moció es proposava fer un nou reglament de participació ciutadana, amb el màxim consens i participació possible per part d'entitats i ciutadania. 

Aquests mesos els nostres regidors s'han reunit amb associacions i la resta de partits polítics, ara arriba el moment per a que els ciutadans, a títol individual, també puguin presentar les seves idees.

- Com creus que es pot millorar la comunicació i la transmissió d’informació entre la ciutadania i l’Ajuntament?

- Com creus que és pot millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions polítiques?


Si tens una resposta a aquestes preguntes o vols que es tenguin en compte les teves opinions respecte al què s'hauria de canviar del Reglament de Participació actual DISSABTE A LES 18'00 A CAN LLOBERA pots dir la teva.
 
 

Comencen les obres sense un pla de mobilitat adient

Alternativa | 11 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana han començat les obres de reforma de la Primera línia del Moll (parlar de peatonització o semipeatonització en aquest moment és massa optimista). A aquest bloc trobareu 21 articles dedicats al tema ni més ni manco. Un projecte molt importat al que s'han fet molt d'experiments, on en general ha faltat consens, informació i  ha sobrat improvisació. De fet comencen les obres sense haver fet un nou pla de mobilitat que hauria de ser de tot el Port de Pollença. Per altra part no hem rebut cap resposta a les al·legacions que vam presentar al seu moment per què no s’executés aquest projecte de reforma de la primera línia del Port de Pollença, per quan no s’ha realitzat amb un mínim de participació ciutadana, és contrari a l’ordenament urbanístic vigent i el seu excessiu cost donat que simplement serà una reforma de la primera línia.

L'actual equip de govern  s'ha trobat un projecte aprovat, licitat i adjudicat molt millorable, i que al estar adjudicat ha limitat molt els possibles canvis que es poden efectuar. Tirar enrere l'obra suposaria segurament no poder efectuar l’obra dins aquesta legislatura i perdre la subvenció, per tant s’han limitat a fer els canvis que la llei de contractes públics els hi permet.

El projecte que va aprovar l’anterior equip de govern comença a la rodona Enginyer Roca (col·loquialment Gelats Valls)  fins més o manco on comença la zona de bany per animals de companyia a Llenaire; 1,7 Kms d’obra pública,   El projecte inicial consta de ampliació de voravies, a 3.7 metres la voravia que dona a les fatxades  dels edificis i un increment de 1,5 metres l’actual la voravia de la part de la mar, una zona central asfaltada amb carril bici separat per “pilons baixos” dels cotxes, a més de substitució de mobiliari urbà i reparació-substitució del muret que hi ha entre la platja i la voravia.

Al projecte inicial la zona central estava asfaltada al 100%, el nou equip de govern vol asfaltar des de Llenaire fins l’Avinguda Paris i vol posar llamborda ("adoquín" ) des de l’avinguda Paris fins a la rodona dels gelats per poder tancar aquest tram a la circulació els capvespres d’estiu principalment. Un altre modificació és l’eliminació dels aparcament en bateria a la part de les fatxades dels edificis (de Llenaire fins Avinguda Paris), aquests aparcament quedarien en cordó a la part de la platja, el carril bici es posaria entre els cotxes aparcats i la voravia, al mateix nivell que aquesta, el motiu d’aquest canvi és que s’ha comprovat que fer aparcar els cotxes en bateria és perillós pel carril bici, ja que tant la maniobra d’aparcament com de “desaparcament” envaeix el carril bici i això a ple estiu és molt perillós, naturalment la pavimentació de llamborda del tram fins a la rodona del gelat valls i el tancament del mateix fa que l’estació dels bussos es traslladi davant l’oficina de Caixa Colonya a la circumval·lació (de moment la nova parada provisional d'autobusos ja està operativa al costat del Centre Miquel Capllonch), sembla que la Conselleria de Transport no posaria problemes, el tema de traslladar l’aturada dels taxis ja és un altra problema.

El projecte presentat no es tracta de la peatonització que s’havia previst al PGOU de 1990 per recuperar aquest indret, com a un passeig ran de mar. En resum de moment tot just es tracta de eixamplar voravies i asfaltar el centre, les voravies es farien a partir de la setmana que ve, i l’asfaltat l’any que ve, ja que és el Consell Insular qui ho de fer. El tema del muret no està clar si es faria amb un o dos anys.

Del 2008 al 2015 i comencen les obres sense un pla de mobilitat adient

 

 

Actes Juntes, instalĚlacions esportives... Preguntes.

Alternativa | 09 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de dijous passat a part de presentar la moció per prioritzar la conservació mediambiental i de patrimoni històric en la recaptació de l'Impost del Turisme sostenible, també vàrem realitzar tota una sèrie de preguntes a l’equip de govern. Aquestes són les corresponents a l'Ajuntament, un altre dia publicarem les que feien referència a EMSER

- Pensau publicar les actes de la Junta de Govern com fan molts d’Ajuntaments d’arreu de l’Estat?

Si, però publicar les actes de les Juntes de Govern suposa una tasca de censura prèvia per no vulnerar a Llei de Protecció de Dades, i ara mateix tenen problemes de personal que els dificulta fer-ho. Però tot d’una que puguin ho faran, aquesta és la seva intenció.

Tot i que sabem d’aquests problemes de personal, creiem que ja comença a ser ben hora de complir un acord al que l’equip de govern va arribar amb nosaltres a canvi del nostre vot favorable a la investidura de Miquel Àngel March

-Hem rebut alguna queixa en respecte a les instal·lacions esportives del Moll, concretament en referència al camp de futbol, ens diuen que els cap de setmana no es pot fer reserva, ni pagament del camp de futbol set, per quan s'ha de gestionar a les oficines de la Piscina Municipal, per això voldríem saber si per tal de facilitar l'ús d'aquest servei, seria possible que és pogués gestionar aquest i fer el pagament el mateix dia del seu ús, fins i tot els caps de setmana?

El pagament ha de fer-se al personal de l’àrea d’esports i això impedeix que és pugui fer la reserva en cap de setmana. Per arreglar aquesta problemàtica ha dit que tenen en marxa un projecte per fer una aplicació pels mòbils i web que volen que estigui disponible al gener. A veure si és cert i es pot arreglar aquest tema.

-És molt freqüent a les urbanitzacions i zones rústiques trobar els contenidors verds de rebuig plens de restes de jardineria i poda, sovint restes "professionals", en canvi al municipi veí d'Alcúdia, a les urbanitzacions hi ha uns contenidors de color marró per depositar les restes de poda, així els contenidors verds de rebuig tot just (la pràctica diu un altra cosa) tenen fems orgànics i no reciclables. Es podrien adquirir aquest tipus de contenidors a Pollença?

El regidor de medi ambient ha dit que la idea es que es recullin aquestes restes, així ho estableix el Pla de residus, i fer compostatge. És cert que organitzar aquesta tasca suposa cert temps i esforç, però que tant ell com el gerent veuen amb bons ulls bé fer una prova pilot per veure com funciona i col·locar punts de recollida sobretot a les zones on aquesta problemàtica és més greu.

-Al camp de futbol del Port de Pollença cada cap de setmana hi ha més focus que no s'encenen. Tenen alguna actuació prevista en aquest sentit?

Segons el regidor d’esports aquestes reparacions ja estan comanades. Estarem atents.

-Molt sovint el Port de Pollença queda tancat i incomunicat per proves esportives normalment organitzades pel municipi d'Alcúdia. S'ha estudiat pel futur recorreguts alternatius que minimitzin l'impacte als serveis que s'han de donar al turistes que "si" estan al Port de Pollença?

El regidor d’esports ha dit que demanaran que només utilitzin carretera i ronda i que no entrin al nucli urbà. I que els accessos per la ronda estiguin controlats per la policia i que el poble no estigui incomunicat tot el temps. És ben necessari que és posi solució a aquest tema, perquè cada any els veïns del poble han de sofrir unes molèsties per unes proves de discutible benefici pel nostre municipi.

-Quin ha estat es cost de la posada en funcionament del portal web de turisme i esports?

El que s’ha creat ha estat un producte turístic Turisme i Esports, la web ja existeix de l’anterior legislatura i el que s’ha fet ha estat millorar-la. El valor del disseny del producte ha estat de 3357’75 euros i el de la seva impressió de 2758’80 euros. La regidora no ha respost al cost de les millores al portal web perquè amb posterioritat hi havia una pregunta de Tots al respecte. Per desgràcia al Ple es va perdre molt de temps amb interrupcions i faltes de respecte de part dels regidors de Tots, i les seves preguntes no varen ser respostes en la seva totalitat, per tant haurem d’esperar al següent ple per tenir aquesta resposta.

 -Per quin motiu l'Ajuntament ha augmentat el nombre de PiP adquirits per a l'IES Guillem Cifre?

Segueixen adquirint els mateixos, si n’hi ha més és perquè els responsables del periòdic els regalen als centres.

-Per que la gran majoria de fonts públiques del municipi no funcionen? I que li passa concretament a la Font del Gall?

No saben ben bé perquè es varen aturar, però hi ha una moció aprovada per fer-les funcionar una altre vegada, i fan contes fer-la complir. La Font del Gall té el problema amb el tipus d’aixeta, ja que es va optar per una solució purament comercial a un lloc que necessitava un tracte més acurat. En aquest sentit estan intentant contactar amb un artesà que ho pugui arreglar. Esperem que el trobin aviat perquè la imatge de la Font del Gall en ple centre del poble és ridícula.

 Ferrán Aguiló

 

 

 

Exigim el retorn de m˛bils i tablets de l'anterior equip de govern

Alternativa | 07 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa exigim que els regidors de TOTS, PI, i PP que no ho han fet, retornin els dispositius electrònics (iphone, ipad) que reberen per part de l’Ajuntament quan estaven governant, i exigim també a l'equip de govern actual que els facin tornar.


Fa setmanes, davant els rumors que ens havien arribat sobre que alguns regidors de l’antic equip de govern s’havien quedat els smartphones o tablets que varen rebre de part del Consistori, vàrem decidir anar a l'Ajuntament a demanar informació sobre el tema. Allà poguérem esbrinar que a l'anterior legislatura se'ls havia deixat als regidors dispositius electrònics, a alguns dos mesos abans de les eleccions, però que amb la seva sortida del govern aquests aparells no havien estat retornats (excepte en els casos de dos dels regidors del PI, en Joan Ramon Mateu i na Teresa Ferré). Estam parlant de dispositius d'alta gamma, tal com Iphone o Ipad.

Decidírem donar un marge de temps prudencial, però ja acabat el mes d'octubre pensam que hi ha hagut temps més que suficient per haver-ho tornat. Fa uns dies tornàrem a demanar si hi havia hagut canvis, i la cosa segueix igual, amb la diferència que pel que sembla se'ls ha demanat explícitament per escrit el seu retorn; petició que ha estat ignorada.

Des d’Alternativa estam cansats de denunciar pràctiques abusives que no fan més que reforçar la idea de que la «classe política» s'aprofita de la gent normal i s'otorga uns privilegis que no li corresponen. Per això, volem exigir als regidors de TOTS, PI, i PP que no ho han fet, que retornin els dispositius electrònics que reberen per part de l’Ajuntament quan estaven governant, i exigim també a l'equip de govern actual que els facin tornar. Estam convençuts que es podrien substituir els mòbils de feina vells que tenen molts treballadors municipals.

 

 Avui prenguem consciència que el masclisme mata i fa impossible una bona convivència.

 

ENS VOLEM VIVES! JA N’HI HA PROU!

 

Un poc d'humor per rebaixar les contractures per atac de nervis del darrer ple!

Alternativa | 06 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

El darrer ple vàrem poder comprovar que el portaveu del PP-Atlètic, Tomeu Cifre Ochogavía, s'emprenyava molt quan parlàvem d'impostos relacionats amb grans empreses.

Parlant de l'IBI, des d'Alternativa vàrem proposar que si es feia una rebaixa fiscal, per ser just s'havien d'incloure criteris de progressivitat (qui més té, més paga). La nostra proposta, que la llei de l'IBI permet, era simple: que si baixàvem l'IBI a totes les cases i pisos, locals, comerços, tallers... li pujéssim un poc als immobles comercials, industrials o d'hostaleria que tenguéssin un valor superior a 600.000 euros. El càlcul era baixar-li al 90% d'immobles, per pujar-li al 10% de més valor.

Aquí el portaveu d'un partit que no duu el nom del PP perquè això hagués implicat perdre la cadira va saltar: que ell sabia qui serien els que pagarien (grans superfícies i hotels) i que nosaltres feiem parts i quarts perquè volíem que paguéssin uns més que uns altres. Idò sí: és exactament així, el criteri de progressivitat fiscal consisteix en això. Per, tal com ell diu, «poder donar-ne tant en cullereta» pareix mentida que encara no hagi entés un concepte tan bàsic.

(Parèntesi seriós: ja ho sabem que l'ha entés el concepte, però és divertit veure lo molt que l'emprenya). Només faltava que sortís el seu company del Real-PP xerrant de Venezuela! Va dir el líder de TOTS que ell defensen aquestes activitats econòmiques. Idò s'ho haurien d'haver pensat millor i quan pensaven un nom per camuflar el PP que continua sent, s'haguéssin pogut posar POCS en lloc de TOTS i seria més realista.

Suposam que res de tot això té a veure amb la costosa campanya electoral que varen fer (i que sent un partit municipal només podien haver gastat 1700 euros) i de la qual encara esperam la publicació de les despeses que varen dir que farien.

No va acabar aquí la cosa: a la nostra moció sobre l'ecotaxa es va tornar a enfadar. Que els hotelers han de poder dir amb què s'inverteix, ja que l'hauran de recaptar ells. Serà possible! Què s'han cregut aquests rojos, que adamunt d'exprimir recursos naturals, territori i treballadors ara no podrem decidir a què s'ha de destinar un impost que no pagam noltros sinó el turista!

Al cap i a la fi, però, aquests posicionaments són ben comprensibles: TOTS/POCS/PP-Atlètic, igual com el Real-PP, defensen els interessos de la seva classe, i la seva classe no és la de les cambreres de pisos ni la del 90%.

El que resulta incomprensible, però, és que coses així les puguin consentir a la coalició de Junts Avançam (a la rebaixa de l'IBI ens referim). I si no van vius, encara que governin, passaran per ser els lacais d'En Tomeu Cifre Ochogavía, el Cid Campeador dels Hotelers!

 "Don Tomeu, el Cid Campeador dels Hotelers"

 

Participau al nou reglament de Participaciˇ Ciutadana

Alternativa | 05 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Un dels punts de l'acord d'investidura amb Junts Avançam va ser l'elaboració d'un nou reglament de participació ciutadana ambiciós i partint de la feina feta durant la legislatura anterior, delegant la seva realització en els regidors d'Alternativa.

Aquests mesos els nostres regidors s'han reunit amb associacions i la resta de partits polítics, ara arriba el moment per a que els ciutadans, a títol individual, també puguin presentar les seves idees.

- Com creus que es pot millorar la comunicació i la transmissió d’informació entre la ciutadania i l’Ajuntament?

- Com creus que és pot millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions polítiques?

Si tens una resposta a aquestes preguntes o vols que es tenguin en compte les teves opinions respecte al què s'hauria de canviar del Reglament de Participació actual pots dir la teva:

- per escrit, entre el 3 i el 16 de novembre, presentant una instància a l'Ajuntament o enviant un correu electrònic a pciutadana@ajpollenca.net

- presencial, en un Taller participatiu, que se celebrarà per la Fira, dia 14 de novembre a les 18’00 a Ca’n Llobera.

Més informació a la plana web municipal.

Una rebaixa fiscal regressiva i antisocial

Alternativa | 04 Novembre, 2015 00:08 | facebook.com twitter.com

EQUIP DE GOVERN I LA DRETA S'ALIEN PER APROVAR UNA REBAIXA FISCAL REGRESSIVA I ANTISOCIAL

Alternativa vota en contra d'una rebaixa fiscal presentada per l'equip de govern i PP, que consideram antisocial, i que no inclou les esmenes que hem proposat.


Al passat ple d'octubre l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va dur a aprovació inicial una rebaixa fiscal que des d'Alternativa consideram regressiva i antisocial. Curiosament, coincidia amb una proposta gairebé idèntica que presentava com a moció el PP des de l'oposició. El portaveu de la coalició progressista Junts, davant les nostres crítiques va dir que ells no anaven a remolc de la dreta, sinó que simplement havien coincidit. I precisament aquí està el problema: que en un tema com la fiscalitat coincideixin plenament un partit que es considera liberal i una coalició que es considera d'esquerres, és per fer-s'ho mirar.

Junts Avançam duia al seu programa fer una rebaixa de l'IBI pels immobles que fossin domicili familiar, però com que legalment aquesta opció no és possible, han optat per fer una rebaixa generalitzada. Una rebaixa general, lluny de generar justícia, és injusta i és antisocial, perquè precisament beneficia més a qui tenen més propietats i de major valor. I així, s'esdevé que una coalició progressista proposa una mesura que afavoreix més a qui més té.

És cert que la pressió fiscal a Pollença és alta, i ja ho hem denunciat en unes quantes ocasions; ara bé, això no justifica presentar una proposta com aquesta. Des d'Alternativa, ja vàrem mostrar la nostra frontal oposició a la Comissió Informativa i vàrem donar idees per introduir criteris socials i de progressivitat a la proposta, que no s'introduiren al que es va dictaminar.

Al Ple vàrem presentar una esmena a la proposta de rebaixa de l'IBI per poder votar-hi a favor i incloïa el següent: pujar l'IBI a la minoria d'immobles (no residencials) amb valors cadastrals superiors a 600.000 euros; incloure un recàrrec als immobles residencials desocupats permanent i injustificadament; bonificar famílies amb situacions socioeconòmiques adverses (rendes inferiors a 15.000 euros i 30.000 amb fills a càrrec); incloure criteris de renda a les bonificacions existents per famílies nombroses i minusvalidesa; equiparar les famílies monoparentals amb les nombroses; i bonificar els béns de les cooperatives agràries i de les activitats econòmiques que es declarin d'interès municipal per qüestions socials, històriques, artístiques... A més, s'havia de tenir en compte, i considerar de cara als pressupostos, un pla ambiciós de l'impuls de l'ajuda al lloguer i de lloguer social, ja que la mesura només beneficia als propietaris i aquells que viuen de lloguer encara tenen major càrrega. I recordem que tenir propietats no és una obligació, mentre que tenir un lloc on viure és imprescindible.

La nostra esmena va ser rebutjada per tots els grups municipals, al·legant motius, justificacions i excuses diverses. Finalment la rebaixa fiscal generalitzada es va aprovar amb tots els vots a favor (Junts, UMP, PP, Tots, PI) i els dos d'Alternativa en contra.

Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

 


 

 

Destruir un monument feixista

Alternativa | 03 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears

Reconec la feina que fa ARCA per sensibilitzar en referència al patrimoni, per això he llegit amb atenció els seus arguments per defensar la conservació del Monument de Sa Feixina. Segon la seva argumentació sembla que el monument només es va fer per la voluntat de la gent que va aportar doblers i per homenatjar als mariners morts obligats a enrolar-se al vaixell... mentre que la dictadura textualment “va aprofitar el fet per posar-se medalles i fer-se la foto de la inauguració”.

Consider que ARCA amb els seus arguments descontextualitza el monument totalment i li dóna la volta a la realitat. En realitat és al revés; la dictadura feixista va construir el monument per demostrar el seu poder i el Baleares només va ser l’excusa necessària. Només cal estudiar la documentació de l’època (justificació de la construcció del monument, inauguració del mateix...) i com es van fer monuments similars per tot l’estat per constatar que el monument és un homenatge rotund, clar i nítid al feixisme ni més ni manco.

ARCA no pot dir per justificar el manteniment del monument que “els monuments amb el pas del temps, perden el sentit original i es transformen en elements de la ciutat, fites que ens ajuden a reconèixer el nostre paisatge”. És clar que si això fos veritat, no hi hauria cap tipus de polèmica entorn del monument i que com fita no pot ser una fita més lletja. També és prou absurd comparar el monument, com fa ARCA; amb esglésies, palaus o fins i tot les piràmides d'Egipte. La diferència no és només que els fets als quals fa referència el monument són més recents, la diferència és que el context històric del monument no és un món feixista en el qual no hi hagués cap alternativa al mateix. El context és la destrucció per part del feixisme de forma extremadament violenta d’un govern democràtic, la mateixa destrucció que van patir Itàlia i Alemanya on no hi ha cap rastre de monument al feixisme, i que va arrossegar a Europa a la guerra.

Els monuments públics solen tenir tres funcions: Embellir, recordar i honrar i en aquest cas és clar que la primera funció no la compleix, ja que no té cap qualitat artística i que simplement és un nyap, exemple més de la pobresa artística i creativa pròpia dels règims feixistes. Sense dubte el parc guanyaria amb la seva desaparició. Respecte a la funció de recordar, l’únic que ens recorda aquest monument és el feixisme, al que és vergonyós honrar amb un monument el 2015, després de pràcticament quaranta anys de teòrica democràcia. No cal mantenir-ho per explicar la barbàrie que va suposar la guerra civil i la destrucció de la voluntat popular amb conseqüències tan dramàtiques. Això sense entrar en el criminal paper que va jugar el Baleares en la matança de civils que fugien de Màlaga o el bloqueig de Barcelona. I respecte a la funció d’honrar és cert que per alguns dels familiars dels morts al Baleares compleix aquesta funció, però han de ser conscients que cada un ha d’honrar als seus morts a ca seva i que els seus avantpassats igual que van ser obligats a servir al Baleares després i ara són utilitzats per justificar l’existència d’un monument feixista que ens deshonra a tots com societat.

El que demostra odi i incultura no és llevar rastres del feixisme, com diu ARCA sinó mantenir aquest monument que fa anys que hauria d’haver estat destruït.

Dossier molt complet a Fideus sobre el creuer Balears i el monument

Fotografia del cartell de Memòria de Mallorca per exigir la retirada del monument de la Feixina.

 

 
 

 Fotografia del'acte d'exaltació franquista d'aquest passat diumenge al monument de Sa Feixina

 
 

 

La maleducaciˇ de la "gent d'ordre

Alternativa | 02 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Tots per Pollença és el partit de la gent d'ordre, de la gent de bé. Això ho sap tothom, fins i tot de manera inconscient. Encara que la campanya jugués amb un to jovial, desenfadat, per la gent que ha anat a la llista tothom sap que és un partit d'ordre: conservadors, tradicionals, l'esforç, la feina ben feta, l'empresa, la netedat, l'ordre i la seguretat... A la gent d'ordre se li suposa bona educació, modals refinats, correcció en les formes i el llenguatge.

És evident que això no passa de suposició, perquè en el terreny polític no acostuma a ser així. No descobrim res de nou, ho hem vist amb en Labordeta, na Mònica Oltra, n'Alberto Garzón o els diputats de la CUP: la gent d'ordre, dins les cambres democràtiques, són uns maleducats. I amb maleducats ens referim a que interrompen, no respecten el torn de paraula, criden, fan renou aposta i se'n riuen mentre parlen «els altres». La correcció, educació i bones formes només la deuen practicar entre els que consideren els seus iguals, però no amb els que consideren els seus «inferiors». M'atreviria a dir que en algun lloc del seu inconscient, consideren una «anomalia» que gent com nosaltres segui dins una sala de plens.

Ho vàrem poder comprovar (i ho podeu sentir al podcast de la radio) al passat ple d'octubre. La majoria dels regidors de Tots per Pollença varen perdre els papers i varen demostrar una gran falta d'educació i de respecte cap a la resta de regidors.

Pel que fa a mi, després que en Tomeu Cifre Ochogavia m'hagués interromput unes quantes vegades, interpel·lant-me mentre jo feia ús legítim del meu torn de paraula, fins i tot cridant-me, acompanyat pel parloteig i rialles de les regidores Cerdà, Buades i Tugores; després d'haver hagut d'esperar fins a 6 minuts amb el micro a la mà (sent el meu torn de paraula), fins que deixaren de pegar crits i vaig poder acabar la frase; acabat el ple, vaig anar dir-los que em pareixia una absoluta falta de respecte el que m'havien fet, que jo no els havia interromput cap vegada, ni feia comentaris en veu alta del que pens d'ells o del que diuen si no m'agrada.

La justificació del portaveu de Tots va ser que el batle a mi m'afavoria, que feia parts i quarts, que pareixia que la batlessa era jo. Li vaig respondre que això era mentida, però que fins i tot si hagués estat així, això no li donava cap dret a cridar-me ni interrompre'm perquè jo l'havia respectat a ell. El raonament també era prou infantil: com que durant el ple li havia dit que jo era lliure de comentar-lo per les xarxes així com em semblava oportú, idò ell trobava que em podia interrompre quan volia («i si no li agrada, se fot» em va cridar al ple), confonent la llibertat d'expressió amb el respecte pel torn de paraula. Us assegur que els meus alumnes de segon d'ESO ho saben distingir.

Per altra banda, el que pretenia ser el «perjudicat», resulta que va intervenir una i dues vegades en tots els punts que es van discutir (6), mentre que jo només vaig intervenir en 3 punts. El «perjudicat» va xerrar 28 minuts i jo només 22 (i això que vaig presentar una esmena i una moció, cosa que no féu ell). Els «perjudicats», a més, varen agafar la paraula pel seu compte cada vegada que els va donar la gana, varen fer més preguntes de les que havien registrat i, fins i tot, varen intervenir fins a tres vegades en les preguntes que Alternativa feia a l'equip de govern!

La segona del partit, na Francisca Cerdà, em va dir que era el batle que havia de posar ordre; jo li vaig fer notar els havia ordenat unes quantes vegades callar i no ho havien fet. Li vaig demanar si trobava que els havia d'expulsar de la sala de plens. «Ell és el batle», encollint les espatlles.

Pel que em varen dir, començ a sospitar per on anirà la seva oposició. No tenen assumit no estar al govern, així que en lloc de posar-se a fer feina d'oposició (i això és: control, propostes i crítica quan fa falta) és possible que vegem una estratègia basada en l'intent de desestabilització, el victimisme i l'espectacle (d'això ja en vérem una mostra, amb la teatral escena de la sortida de la sala de plens de la regidora Maria Buades fent-se l'ofesa perquè sobre la pregunta que va formular «la resposta no és correcta», o sigui, no és la que volia sentir).

Només esper que el batle, Miquel Àngel March, prengui mesures pel proper ple: si hi ha persones que no tenen capacitat per contenir-se els impulsos, respectar un elemental torn de paraules i no fer-nos perdre el temps a tots amb les seves potadetes, idò tal vegada no han d'estar dins la sala de plens. Per molt que després es facin les víctimes. Tolerar la intolerància, fa que regni la intolerància.


Marina Llobera, portaveu del grup municipal d'Alternativa per Pollença

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb