URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum i primera valoració del ple de novembre

Alternativa | 30 Novembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

El passat dijous 26 es va dur a terme la sessió ordinària de novembre. Abans d’entrar a valorar la sessió punt per punt volem mostrar la nostra satisfacció per l’aprovació de la nostra moció referent a la promoció de l’energia renovable i la lluita contra la pobresa energètica. A aquesta sessió faltaren quatre regidors de Tots.

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als afectes de procedir a donar compliment a la sentencia de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears envers el procediment ordinari 695/2011 pel qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament contra la resolució dictada pel Jurat Provincial d’Expropiació núm. 3406 de data 01 de juliol de 2011, pel qual s’estima en part el recurs de reposició formulat pels Srs. Cànaves Albis, en la seva condició de propietaris, contra la resolució de data 05 de febrer de 2010 num. 3117, corresponent a la finca denominada Ca’n Bach, finca registral núm. 1451 del terme municipal de Pollença, dictada en el sí de l’expedient de determinació de justipreu, d’acord amb l’article 69 del Text Refós de la Llei del Sol de 1976, establint com a justipreu la quantitat de 2.361.788,77 euros; i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2017 i 2018. La proposta ha estat aprovada per 11 els vots a favor (Junts, UMP, PP, Pi i Tots) i2 abstencions (Alternativa).

Una sentència judicial obliga a l'Ajuntament a pagar dita quantitat. D'aquesta pràcticament la meitat ja ha estat satisfeta, però encara falta pagar 1.129.374 euros, que es pagaran entre el 2017 i 2018.

Aquest tema ja ve d’enrere. Al 1990 quan es va aprovar el PGOU aquesta parcel·la quedà destinada a ser una zona verda mitjançant expropiació en el primer quatrieni. Els diners per l’expropiació havien de venir del desenvolupament de les urbanitzacions del costat de la carretera, però això com molts sabeu no ha passat, i no ha passat perquè amb la permissivitat de l’Ajuntament ha estat molt més rentable construir de forma il·legal en sòl rústic.

Ja al 2003 els propietaris advertiren del seu interès per iniciar l’expedient de justipreu, al 2006 sol·licitarenn a l’Ajuntament que es tengui per iniciat el procés d’expropiació amb un justipreu de 2.361.788, i al 2007 sol·licitaren al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa que faci un justipreu d’acord a la valoració presentada. I després d’un llarg procés judicial i varis recursos la justícia ha donat la raó a la propietat.

Evidentment no queda més remei que acatar aquesta sentència i expropiar el terreny per a la zona verda, però hem optat per l'abstenció ja que no som responsables de la incapacitat de l'Ajuntament que durant 25 anys no ha estat capaç de resoldre aquest problema i expropiar les zones verdes previstes.


2.- Aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits 5-2015. Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) 3 en contra (Pi i Tots) i 1 abstenció (PP).

Es tracta de prop de 25000 euros de factures de la llum de l'escoleta de la Gola, i hem votat a favor per que no podia ser que per nosaltres l'escoleta es quedàs sense llum o es tancàs a mig curs.

Per desgràcia aquest tema també ve de lluny, i les coses ja anaren malament des d'un bon principi (no només amb la llum, l’estudi econòmic inicial, les obres, ...) ja que el centre ha funcionat 4 anys amb un comptador d'obra (l'Ajuntament no s'ha enterat o no s'ha volgut enterar), i ningú va pagar les factures de la llum, ni ningú es va preocupar del tema, fins que fa uns mesos arribaren aquestes factures. Després de comprovar que corresponien a l’escoleta s’havia de prendre una decisió.

A Alternativa no ens va quedar més remei que votar a favor d'assumir aquest deute, que no perdonant (ja que és tracte d’assumir uns errors de l'Ajuntament), per evitar que l'escoleta es quedi sense llum o es tanqui a mig curs. Ara el que cal es que de cara al futur les coses es facin ben fetes, i nosaltres en defensarem una gestió directa, i si no és possible un plec amb clàusules socials. A més pels comentaris que sentirem durant el ple sembla clar que hi ha partits partidaris de tancar l'escoleta. Nosaltres ens hi oposam frontalment, ja que invertir en escoletes és invertir en justícia social i en igualtat de gènere.

Ja per acabar amb aquest tema ens va semblar de traca l’actitut dels regidors de Tots i del Pi, especialment la de Martí Roca del Pi, antic regidor d’educació. Exigir responsabilitats quan has governat aquest poble i has estat responsable directe d’aquest desgavell és simplement una vergonya.


3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.  Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) 4 l'abstencions (Tots, Pi i PP)

Es tracta de que casar-se en cap de setmana torni a ser gratuït per tots els pollencins, i això ens alegra. Amb aquesta aprovació es torna a la situació d'abans de febrer del 2014, quan PP, Pi i UMP van pujar les taxes, sent Alternativa l'únic partit que va presentar al•legacions en contra. Per tant si ens oposàrem a la modificació de l’ordenança a l'anterior legislatura no ens podíem oposar a aquest canvi. Per acabar volem indicar que ens ha sorprès el canvi d’opinió de UMP, benvingut sigui el canvi si beneficia als pollencins, però no deixa de sorprendre que un partit un dia voti una cosa i poc després votar-hi en contra


4.- Aprovació, si procedeix, de la devolució en el mes de desembre de 2015 de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, equivalent a 48 dies o al 26,23%, a favor dels alts càrrecs, regidors de l’Ajuntament amb dedicació exclusiva i la resta de càrrecs electes que no cobren la paga extra, en concepte de dietes. Aprovada amb 11 vots a favor (Tots, PP, Pi, Junts i UMP) i 2 vots en contra (Alternativa).

En aquesta proposta ens hem tornat a quedar sols, i hem tornat a veure a l’equip de govern votant exactament el mateix que la dreta.

Nosaltres hem votat en contra ja que això va ser un acte de solidaritat dels regidors, i una renúncia voluntària, per tant no consideram oportú retornar aquests diners, i els nostres exregidors no volen que se'ls ingressi cap quantitat.

Els regidors del Pi, PP i Tots no varen dir res sobre la proposta de la nostra portaveu de renunciar a aquesta paga a canvi dels dispositius electrònics que encara no han retornat. I és que quan els han de retornar diners a ells sempre va bé, però quan és l’hora de que ells retornin el que és de tots ja és una altre cosa, i pel que sentirem a la part de precs i preguntes no pensen tornar-los.


5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

Això no és vota, i són resolucions de Batlia contràries a les objeccions de Intervenció. Es tracta sobretot de pagaments irregulars que no compleixen la llei de contractació pública per import de 487.295 euros. (Serveis sense regularitzar, pagament d’hores extres sense justificar, contractes amb comunitats de bens,...)

Esperem que l’equip de govern faci alguna cosa més que el que feia l’anterior, i que aquesta situació es regularitzi.

També pensam que aquesta informació hauria d’estar penjada i disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.


6.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença envers promoció energia renovable i lluita contra la pobresa energètica (RGE núm. 7349/2015). Aprovada amb 10 vots a favor, (Alternativa, Junts, UMP i Pi) i 3 abstencions (PP i Tots.)

Aquests són els acords de la moció:

1.- Fer una aportació de 100 euros al Capital Social de la cooperativa Som Energia SCCL, esdevenint soci i productor per participar activament en la transformació del model energètic.
2.- Establir un conveni de col·laboració amb SomEnergia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques.
3.- Iniciar de forma efectiva i urgent les gestions aprovades en el ple de setembre del 2014 per identificar els contractes d'edificis municipals susceptibles de canviar per garantir el subministrament d'energia renovable i procedir al canvi segons allò acordat.
4.- Implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.


Estam contens per l’aprovació de la nostra moció, a veure si passa a passa podem aconseguir els objectius de fons d’aquesta. El primer és treballar per a la transformació del model energètic, i en aquest sentit ja es va aprovar una moció nostra per contractar energia renovable en la mesura del que fos possible.

I és que la consciència i el compromís social i ambiental a les Administracions Públiques han de ser fonamentals i sempre que sigui possible apostar per promoure projectes empresarials o cooperatius, compromesos amb el bé comú i l’interès general, i SómEnergia és un exemple d’aquest tipus, ja que és una cooperativa amb consciència, controlada democràticament i que produeix energia renovable certificada al 100%.

Cal fer aquesta passa i deslligar-nos progressivament de les empreses sense consciència social i ambiental i que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament qüestionables.

I el segon objectiu important d’aquesta moció és lluitar contra la pobresa energètica. Vivim en un estat on el rebut de la llum ha anat pujant progressivament els darrers anys, i on l’energia és de les més cares d’Europa. I mentre s’han viscut més de 2.000.000 de talls de serveis bàsics, Endesa al 2014 va repartir 16400 milions d’euros en dividents.

 

7.- Nomenament representants municipals en òrgans col•legiats. Aprovat per unanimitat.

Es subsana un error.

 

8.- Propostes/ Mocions d’urgència. Es va incloure portar a debat (aprovada la inclusió per unanimitat) la proposta de Batlia d’adhesió al Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Aprovat per unanimitat.

 

Aquí el podeu consultar : https://drive.google.com/…/0B_hzxtqR6TjieGVNZFFFek9oU…/view…
 

Evidentment votàrem a favor. Compartim al 100% l’exposició de motius. Ara el que cal es que es noti aquesta aposta per la igualtat. Això ha de veure’s reflectit en polítiques reals i als pressupostos, i a veure si acabar amb aquesta xacra pròpia d'una societat patriarcal i per tant construir una societat nova on el masclisme no hi tengui cabuda baix cap forma.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb