URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

ALTERNATIVA DENUNCIA UNA NOVA MOSTRA D'ARBITRARIETAT I MALA GESTIÓ DE LA GERÈNCIA DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS EMSER 2002 SLU.

Alternativa | 29 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença denuncia un cas més de males pràctiques per part de la gerència de l'empresa municipal de serveis en relació a les arbitrarietats respecte a les contractacions de personal i els drets dels treballadors.

____________________________________________________

Des d'Alternativa mostram la nostra preocupació perquè per part de la gerència de l'empresa municipal es continuen posant en pràctica actuacions i tàctiques més pròpies de la patronal que d'una empresa pública. I per segona vegada en pocs mesos, així ho han reconegut diferents organismes com la Inspecció de Treball o ara el Jutjat de lo Social.

A banda que ja a l'estiu, des d'Alternativa, vàrem denunciar públicament que s'estaven fent contractacions de forma irregular; per setembre, ja la Inspecció de Treball va donar la raó als treballadors que havien denunciat que se'ls havien aplicat unes retallades (basant-se en el RD 20/2012) sobre els dies de vacances, assumptes propis i complements per incapacitat temporal que no els hi eren d'aplicació.

Ara, el Jutjat de lo Social nº 3 en la sentència 444/2015 ha donat la raó a la denúncia que va presentar un opositor inclòs en el borsí de l'empresa municipal per haver-se incomplert l'ordre de contractació establert al borsí que es va fer al 2011. Més enllà que la sentència reconeix ara el dret del treballador de ser cridat segons l'ordre que tocaria, trobam especialment preocupant la descripció que fa la jutgessa sobre l'arbitrarietat de la gerència a l'hora d'aplicar el conveni laboral, dient: «La empresa decide aplicar aquellas normas del convenio que le vienen bien y, las que no le vienen bien, sostener que no son de aplicación por el transcurso del tiempo.»

En la sentència, trobam que la jutgessa ha de remarcar i recordar que és una empresa pública i que, per tant, les contractacions han d'estar sotmeses a la llei i als principis de igualtat, mèrit i capacitat. I que les excuses de l'empresa són «un sinsentido».

Els delegats de personal varen enviar fa pocs dies aquesta sentència als membres del Consell d'Administració d'EMSER, en el qual hi tenim un membre, per al seu coneixement i demanant que es corregeixin aquests comportaments. Des d'Alternativa ens feim nostra aquesta demanda, perquè des de la nostra manera de veure, l'empresa pública només pot ser transparent i la seva gestió ha de ser democràtica i, per tant, tenint en compte també la veu dels treballadors.

Esperam una major determinació per part de l'equip de govern, que controla el Consell d'Administració, per fer possible una empresa municipal eficient, democràtica i transparent.

 

 

 

Alternativa per Pollença proposarà que les dones puguin optar al càrrec de Joan Mas al simulacre de Moros i Cristians

Alternativa | 28 Desembre, 2015 00:05 | facebook.com twitter.com

Marina Llobera actual portaveu del Grup Municipal d’Alternativa per Pollença va proposar a la darrera Assemblea del nostre Partit la possibilitat de que les dones es poguessin presentar per optar al càrrec de Joan Mas a les eleccions que es celebren uns 15 dies abans del dia de la Patrona, desprès d’un intens debat la proposta va sortir endavant no sense alguna crítica constructiva, com la dona guanyadora de les eleccions hauria d’anar amb vestit d’home o de dona, Marina va comentar que això és un tema menor i que ja ho decidiria la dona que hauria de representar el paper.

La proposta anirà a la propera sessió plenària de gener o febrer i de sortit endavant l’Ajuntament de Pollença donaria un pas cap a la igualtat com ha fet l’Ajuntament de Madrid incorporant “Regnes Magues” a la colcada del proper 5 de gener.

MALGRAT L'AJUNTAMENT, LES COOPERATIVES AGRÍCOLES PODRAN VEURE REDUÏDA LA QUOTA DE L'IBI

Alternativa | 26 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Tot i que l'Ajuntament ha rebutjat les al·legacions d'Alternativa, finalment les cooperatives agrícoles es podran beneficiar de la reducció de l'IBI que vàrem proposar en el seu moment.Entre les esmenes i les al·legacions que des d'Alternativa vàrem presentar a la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, i que la resta de partits polítics han rebutjat, entre altres coses proposàvem que s'incloguéssin un seguit de bonificacions a determinats supòsits. Alguns d'ells eren de tipus social (a famílies monoparentals, a rendes baixes...) i d'altres eren per afavorir l'economia social.

Així, demanàvem que en l'ordenança fiscal s'hi inclogués una bonificació del 70% de la quota íntegra dels immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta proposta es basa en l'article 74.2quáter de la Llei d'Hisendes Locals i podria haver estat una bona manera d'ajudar, per la via fiscal, aquelles activitats econòmiques que representin un bé pel poble. Aquí hi podrien entrar les empreses cooperatives (si al ple li interessés promoure el cooperativisme), entitats socials i solidàries...

L'altra proposta, era bonificar el 95% de la quota els béns rústics de les cooperatives agràries. Aquesta és una de les bonificacions obligatòries que estableix la Llei d'Hisendes Locals en el seu article 73.3 i que no sabem per què no s'havia posat mai a l'ordenança. Serà que no ha interessat o cap persona de cap equip de govern ha llegit mai la llei de l'IBI? Semblaria com si al municipi no tenguéssim cap cooperativa agrària... Fins i tot hem tengut batles o regidors que n'eren socis!

Més enllà de l'obligatorietat establerta per llei d'aquesta bonificació, és una forma d'incentivar una forma d'empresa, la cooperativa, que és la més justa dins l'actual sistema econòmic i la més marginada en tant que es dedica al sector primari. Preocupar-se fiscalment per aquestes activitats econòmiques i informar-les de les possibilitats, és molt més efectiu que els premis de la Patrona o anar a celebrar aniversaris, ja que resulta que fa anys que la cooperativa es podria haver beneficiat d'aquesta ajuda fiscal.

Havent consultat amb l'interventor de l'Ajuntament, se'ns va confirmar que encara que el Ple hi votés en contra, pel fet de ser una bonificació obligatòria recollida en una llei superior, era d'aplicació. Des d'Alternativa es va informar d'aquesta possibilitat a la cooperativa agrícola de Pollença, la qual se'n podrà beneficiar finalment des de ja. Malgrat l'Ajuntament.

REBUTJADES LES NOSTRES AL•LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE L'IBI I PERDUDA L'OPORTUNITAT D'INCIDIR EN LA JUSTÍCIA SOCIAL

Alternativa | 24 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

En ple extraordinari s'ha aprovat definitivament una modificació regressiva de l'IBI i s'han rebutjat les nostres al·legacions que cercaven introduir mesures per a la justícia social a través de la fiscalitat.

Ahir dimecres 23 de desembre es va celebrar un ple extraordinari de l'Ajuntament de Pollença per tal de resoldre les al·legacions a la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI.

Al passat ple d'octubre l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va dur a aprovació inicial una rebaixa fiscal generalitzada de l'IBI que, curiosament, coincidia amb  una  proposta  gairebé  idèntica  que  presentava com  a  moció  el  PP  des  de  l'oposició. Des  d'Alternativa  ja en el seu moment, apart de votar-hi en contra, ja vàrem fer les nostres crítiques perquè una rebaixa fiscal general és regressiva  i  antisocial, perquè precisament beneficia més a qui tenen més propietats i de major valor.

Les esmenes que vàrem presentar no varen ser acceptades i, després de l'aprovació inicial, les vàrem presentar com a al·legacions. Aquestes es poden resumir en: pujar  l'IBI  a  la  minoria  d'immobles  (no  residencials)  amb  valors  cadastrals superiors   a   600.000   euros;   incloure   un   recàrrec   als   immobles   residencials   desocupats permanent  i  injustificadament;  bonificar  famílies  amb  situacions  socioeconòmiques  adverses (rendes  inferiors  a  15.000  euros  i  30.000  amb  fills  a  càrrec);  incloure  criteris  de  renda  a  les bonificacions   existents   per   famílies   nombroses   i   minusvalidesa;   equiparar   les   famílies monoparentals  amb  les  nombroses;  i  bonificar  els  béns  de  les  cooperatives  agràries  i  de  les activitats  econòmiques  que  es  declarin  d'interès  municipal  per  qüestions  socials,  històriques, artístiques...

Com era d'esperar, cap d'elles ha estat acceptada. Des d'Alternativa valoram com a molt decebedora la decisió presa per l'equip de govern que no ha passat de les bones paraules i intencions, dient que hi ha mesures que els semblen interessants i legítimes però... que ja en parlarem per l'any que ve. Les excuses que es varen esgrimir en l'aprovació inicial ja no són vàlides perquè si hi hagués hagut voluntat política, haurien tengut dos mesos per fer els estudis i informes necessaris. En definitiva: s'ha perdut una bona oportunitat per introduir una mica de justícia social per mitjà d'un dels pocs mecanismes amb què comptam des dels municipis: les ordenances fiscals.

Al·legacions a una rebaixa general injusta Ple extraordinari.

Alternativa | 22 Desembre, 2015 11:33 | facebook.com twitter.com

 Demà dimecres 23 a les 12.00 a la sala consistorial ple extraordinari per resoldre al·legacions presentades  i aprovació definitiva si procedeix de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI.

Només Alternativa hem presentat al·legacions. Com recordareu el passat ple d'octubre l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va dur a aprovació inicial una rebaixa fiscal, gairebé idèntica amb una que havia presentat el PP, que des d'Alternativa consideram regressiva i antisocial. Resulta molt aclaridor que a  un tema com la fiscalitat una coalició que es considera d'esquerres pugui coincidir amb el PP, és per fer-s'ho mirar.

Aquesta mateixa campanya electoral vam poder escoltar al candidat de MÉS al debat que una rebaixa general d'impostos no és justa i que és antisocial, perquè beneficia al que més té. És cert que la pressió fiscal a Pollença és alta, i ja ho hem denunciat en unes quantes ocasions; ara bé, això no justifica presentar una proposta com aquesta. 

Aquestes són les al·legacions que hem presentat 

Atesa l'exposició pública de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 29 d'octubre de 2015.

Atès que s'ha proposat una rebaixa generalitzada que, pel fet de no incloure cap criteri social, esdevé font de desigualtat i afavoreix més a qui menys ho necessita.

Atès que l'Ordenança no contempla la possibilitat d'aplicar l'article 72. 4 de RDL 2/2004 que permet als ajuntaments establir tipus impositius distints al 10% de béns immobles urbans no residencials de major valor cadastral i exigir un recàrrec de fins el 50% als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

Atès que l'Ordenança no inclou el que disposa l'article 73.3 del RDL 2/2004 que estableix com a bonificació obligatòria el 95% dels béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990 sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Atès que l'Ordenança no contempla la possibilitat d'aplicar l'article 74.2.quáter del RDL 2/2004 que permet establir una bonificació de fins el 95% els immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municiapl pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració, acordada pel Ple.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança Fiscal Reguladora a l'article 15.3 no estableix cap criteri de renda ni equipara les famílies nombroses amb les monoparentals que hauríen de mereixer la mateixa consideració.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança Fiscal Reguladora a l'article 15.5 no va respondre a cap necessitat més que a fer un gest de cara a la galeria, que no té cap sentit, ja que només contribueix a victimitzar la dona, i sense que s'hagi dut a terme cap mesura efectiva per prevenir la violència o fer-hi front.

Atès que l'Ordenança no recull cap bonificació per fer front a les situacions socioeconòmiques adverses que pateixen moltes famílies, i en les que s'hi pot incloure, si és el cas, el col·lectiu esmentat a l'apartat anterior.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança a l'article 15.6 tampoc inclou criteris de renda.

Per tot això sol·licitam:

1- Que s'afegeixin al Capítol VII, Quota tributària i tipus impositius, Article 14, un punt 4:

«S’aplicaran tipus incrementats atenent als usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les construccions d’acord amb la següent escala d’usos i valors: Dins l’ús comercial, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8% Dins l’ús industrial i de magatzem, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8% Dins l’ús d’oci i hostaleria, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8%

Quan els immobles tenguin atribuïts varis usos s’aplicarà el tipus corresponent a l’ús de l’edificació o dependència principal.»

i un punt 5:

«Els immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, pel fet de complir les condicions que es determinin reglamentariament, se'ls exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost.

Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut i al qual li resultaran aplicables, en allò no previst en aquest paràgraf, les seves disposicions reguladores, es devengarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel que aquesta es declari.»

Que al capítol VIII, Bonificacions, Article 15, es canviï el punt 3 pel següent redactat:

«Tindran una bonificació del 50% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa o monoparentals. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 40.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

S'haurà d'acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s'haurà d'aportar:

-escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

-certificat de família nombrosa o inscripció al Registre Municipal de Famílies Monoparentals

-declaració de la renda de la unitat familiar de l'exercici anterior

-declaració jurada de no ser propietari d'altre bé immoble d'ús residencial i que la unitat familiar de la qual és membre no ha obtingut en l'exercici anterior ingressos superiors a 40.000 euros

-qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per tal de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació»

Que el punt 5 de l'article 15 sigui substituït per:

«Tindran una bonificació de fins el 90% de la quota íntegra els subjectes passius que pateixin una situació socioeconòmica desafavorida. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 15.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

Tindran una bonificació de fins el 70% de la quota íntegra els subjectes passius que pateixin una situació socioeconòmica desafavorida. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, té fills a càrrec i no tenen en conjunt ingressos superiors a 30.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

Les esmentades bonificacions, que s'atorgaran per un termini anual, es concediran a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

S'haurà d'acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s'haurà d'aportar:

-escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

-certificat de convivència

-declaració de la renda de la unitat familiar de l'exercici anterior

-declaració jurada de no ser propietari d'altre bé immoble d'ús residencial i que la unitat familiar de la qual és membre no ha obtingut en l'exercici anterior ingressos superiors a 15.000 o 30.000 euros

-qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per tal de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.»

Que el redactat del punt 6 de l'article 15 quedi redactat de la següent forma:

«Tindran una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que acreditin que en el mateix immoble del qual siguin titulars hi hagi empadronat almenys una persona amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 50.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

 


Pràcticament empat entre PP i Podemos a Pollença

Alternativa | 21 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resultat de les eleccions estatals ahir a Pollença ha guanyat el PP per 13 vots a Podemos.

 PARTIDO POPULAR              1.710(24,54%)
PODEMOS                           1.697(24,36%)
PSOE                                   1.411(20,25%)
MÉS                                      726(10,42%)
CIUDADANOS                       710(10,19%)
EL PI                                     411(5,90%)

El PP ha perdut 858 vots respecte al 2011 però segueix sent la força més votada a Pollença el que ens sembla lamentable. Una persona que cregui en la democràcia no pot votar a un partit corrupte fins a la medul·la que a altres països simplement hauria desaparegut. El seu percentatge 24,54% és inferior al 29% autonòmic.

Espectacular resultat de Podemos que és la segona força més votada, a només 13 vots del PP,  i ha donat el sorpasso al PSOE. És clar que a Balears es manté la tendència de votar diferent segon siguin les eleccions estatals o autonòmiques Ara els dos diputats de Podemos han de demostrar que no són com els diputats de PP i PSOE i que realment defensaran els interessos dels Balears. El seu percentatge 24,36% és superior al autonòmic 23%

El PSOE ha passat a ser la tercera força més votada i ha perdut 879 vots respecte al 2011. El seu percentatge és superior a l'autonòmic 20,25 % per 18%

MÉS ha pujat 76 vots en referència al 201, aplicant la llei d'Hondt amb els resultats de Pollença si que hagués tret un diputat. El seu percentatge 10,42% és superior a l'autonòmic 7%

Encara que el seu percentatge de vot (10,19%) és inferior als de les Balears (14,6%), és preocupant el resultat de Ciutadans, només 16 vots menys que MES i 399 més que el PI. I és preocupant donat el seu discurs i pràctica que ja hem vist al Parlament Balear i que els situa en la línia del pitjor PP d'en Bauzà. 

El Pi ha obtingut a Pollença un millor percentatge de vots (5,9%) que a les Balears (2,7%) però també hagués estat insuficient per aconseguir un diputat.

Resultats a Pollença. Senat.  A l'igual que a la resta de Mallorca el resultat seria 2 senadors del PP i 1 de Podemos (que abans era del PSOE).

Miguel Angel Ramis Socías (PP) 1663 vots

Catalina Soler Torres (PP) 1558

Margarita Quetglas Quesada (Podemos) 1417

José Antonio Manchado Lozano (PSOE) 1369

Natalia Troya Isern (PSOE) 1288

Tomás Fernández González (Podemos) 1211

Sara Margarita Martín Comas (MES) 746

 Salvador Colomé Costa (MES) 626

Rafel Ballester Riutort (PI) 611 

Lucia Driessen Lladó (PI) 516 

 

 El podeu comparar amb les dues darreres eleccions estatals

 

 

Regne de Taifes?

Alternativa | 18 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Ahir vam demanar explicacions públiques a l'equip de govern sobre com s'havia realitzat la contractació de la construcció del parc de Bocchoris, en el moment d'escriure aquest article no hem llegit cap explicació pública ni de l'ajuntament ni de Junts Avançam, només al diari Última Hora el regidor responsable, Andrés Nevado i al seu perfil de facebook Unió Mollera Pollencina donen explicacions dels fets i reconeixen que el regidor no va seguir cap procediment administratiu legal per contractar i realitzar el parc Bocchoris, amb un cost entorn dels 33.000 euros.

Diu el regidor de Serveis que va comprovar que existia pressupost per fer l'obra i que va rebre quatre pressupostos, havent triat el de menor cost, per part d'una empresa que ja hi havia treballat per a l'Ajuntament. Segon Unió Mollera Pollencina, el regidor "es va deixar portar per la il·lusió". Andrés Nevado "demana disculpes i posa a disposició del ple els documents que demostren que el parc es va construir al menor cost possible d'entre els pressupostos rebuts"... En política no és suficient fer les coses amb Il·lusió,  cal fer-les legalment i en equip de forma consensuada, un no pot tenir un dia una idea i fer-la sense més. Hi ha un equip de govern o com ja ha passat a anteriors legislatures tenim un regne de taifes on cada regidor fa la gestió pel seu compte?

Ens podem creure el desconeixement per part del regidor de Serveis de la llei de contractació pública però una vegada triat regidor i a més a més governant i gestionant una àrea tan important com la de Serveis, amb dedicació exclusiva, era el seu deure informar-se i a hores d'ara conèixer ja el més bàsic de la llei de contractació pública com és el cas senyalat Segon sembla per les declaracions al diari Última Hora el regidor no va comprendre les explicacions que li van donar els tècnics! No estam parlant de complicades lleis pressupostàries o urbanístiques sinó el més bàsic i fonamental en la gestió per part d'un regidor de serveis. Tampoc entenem com ningú dins Unió Mollera Pollencina, que fa anys que té representació a l'Ajuntament, ha pogut ajudar o assessorar al regidor sobre aquest tema.

També resulta molt greu comprovar la falta de coordinació dins l'equip de govern de Junts-UMP. Qui va decidir què calia fer un parc a Bochoris? Va ser el regidor de serveis tot sol? Des que va decidir fer-ho, demanant si hi havia pressupost a l'Ajuntament i demanant quatre pressuposts ningú de l'equip de govern es va adonar com estava fent aquest despropòsit? Com va decidir el regidor a quines quatre empreses demanar els pressuposts? Junts Avançam es va adonar de la construcció del parc com nosaltres pel perfil de facebook d'UMP?

Cal dir que no complir la llei de contractació pública implica també que el projecte s'hagi realitzat amb nombrosos errors apreciables a primera vista que ja vam comentar ahir (il·luminació, tancaments...) i que s'han de corregir

A la fi no és suficient amb demanar perdó i presentar els papers corresponents (només faltaria) hi ha un munt de preguntes que l'equip de govern ha de contestar a més a més de depurar les responsabilitats corresponents.

 

Notícia publicada ahir al diari Última Hora.

 

 

 

 

Demanam explicaciona públiques sobre el parc Bocchoris

Alternativa | 17 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Demanam  a l'equip de govern  explicacions públiques sobre la sorprenentment ràpida i inesperada construcció d'un parc a l'avinguda de Bóquer.


Fa uns dies vàrem veure a la premsa, i sense haver rebut cap tipus d'explicació o informació prèvia, que l’Ajuntament estava acabant d'instal·lar el parc Bocchoris. Un parc situat a la zona de Bóquer al Port de Pollença, i que comptarà amb un espai per a la diversió dels infants, una zona pels més majors amb diversos aparells per a la pràctica de l’exercici físic, així com també amb un espai per cans, delimitat per barreres, amb diversos elements per a que els animals puguin jugar i córrer al seu gust.


Des d'Alternativa no posam en qüestió la idea en si, però sí el com s'ha fet. Que el procés hagi estat tan sorprenentment ràpid, ens fa pensar que hi ha indicis que el procediment seguit no ha estat regular i atès, a més, que fins a finals de gener no podrem plantejar preguntes al ple, exigim que l'equip de govern, o el regidor responsable, a banda de fer-se fotos i penjar-se medalles, donin explicacions públiques i tota la informació pertinent referida a la construcció del parc: quin ha estat el cost, quina l'empresa encarregada i el procediment pel qual se l'ha seleccionada.

 Cal afegir a més a més que hem detectat tota una sèrie de deficiències al parc:

- No hi ha cap separació entre la zona del parc infantil i el carrer asfaltat on hi ha transit de vehicles com seria preceptiu per evitar el risc d'atropellament dels infants.

- El trespol de la zona de jocs és terra. Quan prou fa impracticable la zona de jocs pel fang. Fa falta trespol amortidor de caigudes.

- La zona de jocs dels animals poden fugir per davall la barrera.

- Els aparells per exercici físic que s'hi han posat al camí vell dificulten el pas dels vehicles que hagin de buidar les papereres.

- I finalment no hi ha il·luminació, amb l'afegit que la majoria de les fanals de la zona fa anys que es troben destrossades.

El parc a les 17.30

 

 

 

 

Dies de feina

Alternativa | 16 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Un calendari de la nostra intensa activitat aquests dies

Ahir dimarts 15 de desembre

- Junta de Govern Local.Ha assistit el nostre regidor en Pere Josep Coll, continuam demanant i esperant que l'équip de govern publiqui les actes de les mateixes a la pàgina web municipal.

-La nostra regidora, na Marina Llobera ha assistit  a la 1a "Mesa de Turisme" amb el següent ordre del dia (Pla de màrqueting 2016/ Promoció Pollença/ www.spaininfo.com/ Organització i informació Congrés Ornitologia 2016/ Sicted 2016/ Bases mercat nocturn Port de Pollença/ ORA).Us informarem a aquest mateix bloc del tractat a aquesta reunió

-El nostre representat, en Guillem Barceló ha assistit  al Consell Escolar Municipal amb el següent ordre del dia ( Proposta pressupost general Àrea Educació/ Proposta modificació reglament CEMP/ Previsions de manteniment de centres i inversions/ Escola matinera/ Propostes qüestionaris avaluació de serveis/ Fons d'emergència social/ Pollençaeduca (informació)/ Precs i preguntes). Us informarem a aquest mateix bloc del tractat a aquest Consell


Avui dimecres dia 16:

-a les 12,30h Comissió Informativa (pel ple per resoldre les al·legacions a l'ordenança de l'IBI). Només nosaltres hem presentat al·legacions. Com sabeu vam votar en contra d'una rebaixa fiscal presentada per l'equip de govern i PP, que consideram antisocial. Ja veruem si s'accepta alguna de les nostres al·legacions
Veure article sobre el tema; "Una rebaixa fiscal regressiva i antisocia

-a la 13h, Junta de Portaveus. En teoria, segons es va dir al darrer ple, allà es xerraria de la compra de can febus, l'escoleta, el retorn dels dispositius de l'Ajuntament  dels mòbils...Va la nostra portaveu na Marina Llober.

Dissabte dia 19: 
 
11.30 Assemblea al restaurant Sant Jordi
13:30h Despedim el 2015 amb un dinar al restaurant Sant Jordi.
Si voleu venir tant a l'assemblea com al dinar només us haveu de posar en contacte amb nosaltres


Dia 22 o 23: ple extraordinari per resoldre les nostres al·legacions sobre l'IBI.

Continuam fent feina al reglament de participació ciutadana. Hem enviat a tots els regidors un document amb la memòria de totes les aportacions que s'havien fet i amb el redactat que proposàvem  i els hi vàrem proposar una reunió per mirar de consensuar el tema. De moment ningú ha contestat. 
 El Roto
 
 
 

Jornades de formació a Llubí

Alternativa | 14 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Com tots sabeu Alternativa és un partit municipalista, i que té com a objectiu principal aconseguir un poble més just i igualitari, i que per tant el seu marc d’acció principal és Pollença. Però evidentment això no és suficient, en som ben conscients, i el canvi ha d’anar més enllà del propi municipi.

També tenim clar que la política convencional no serveix, o almenys no és suficient. La tasca no pot reduir-se a les institucions, ja que només amb aquestes no s’aconseguirà un vertader canvi a la societat. Aquestes poden ser útils, però de forma limitada, per tant si volem tenir èxit aquestes no han de ser el centre d’acció únic.

I per sort cada vegada són més els col·lectius que comencen a pensar de forma similar, que veuen aquesta necessitat de treballar políticament més enllà de les institucions per aconseguir un vertader canvi en la nostra societat, i que creuen que el millor lloc per a començar el canvi és en l’àmbit més proper: el municipi.

Com ja hem explicat altres vegades per aquest blog, molts d'aquests col·lectius estam en contacte, intentant construir una xarxa, donant-nos suport i col·laborant en la mesura del que és possible. En aquest sentit el dissabte passat entre els col·lectius Moviment Alcudienc, Albaïna de Sóller, Es Fibló de Llubí, l’Assemblea Popular de Porreres i nosaltres Alternativa per Pollença vàrem organitzar unes jornades de formació a les que vàrem assistir varis membres d’Alternativa. Aquestes jornades es celebraren a Llubí i consistiren en tres xerrades a càrrec de la nostra regidora Marina Llobera, Marcel Pich activista, poeta i músic i fins fa poc cap de premsa de l’Ajuntament de Manacor i l’artista urbà Marc Peris.

La xerrada de na Marina Administració local va tractar sobre el funcionament dels ajuntaments, centrant-se en les possibilitats de participació per a persones o col·lectius que no formen part de les institucions. La intervenció de’n Marcel Competències periodístiques com bé diu el nom va definir les pautes necessàries per aconseguir una bona comunicació i fer que el nostre missatge arribi de forma clara i al màxim de destinataris possibles. Finalment la xerrada de Marc Peris Artivisme va fer un repàs a diferents exemples d’activisme polític a partir de l’art, sobretot l’art urbà, i ens va mostrar com una bona obra d’art pot aconseguir moltes vegades fer arribar un missatge de forma més clara que qualsevol altre tipus de comunicació.

En definitiva va ser una jornada útil per tots els col·lectius, amb els quals seguim en contacte, col·laborant i creant aquesta xarxa tant necessària per seguir avançant cap al canvi i la transformació social a la nostra Illa.
 
 
 

No vull fer vaga, però...

Alternativa | 11 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article d'en Pepe García publicat aquest dilluns al Diari Balears

La passada legislatura la majoria dels docents vam lluitar i ens vam unir com mai l'havíem fet contra un govern que va retallar d'una manera indecent l'educació pública i la va utilitzar com una eina política per a la seva malaltissa animadversió a la llengua catalana. Aquesta lluita que es va convertir en massiva sumant a les famílies a la lluita, va ser clau per aconseguir el canvi de govern al mes de maig.

La majoria dels docents teníem molta d'il·lusió que amb el nou govern l'educació faria un viratge de 180° més que necessari. Els mateixos que ara governen ens van acompanyar en protestes i manifestacions, van portar les samarretes verdes i estaven contínuament en comunicació amb els portaveus de l'Assemblea de Docents per donar-les ànims i dir-les no afluixeu; és millor no pactar que un mal pacte... Amb el canvi de govern el que volíem la majoria dels docents era centrar-nos totalment en la nostra feina i aprofitar les inèrcies positives que s'havien creat en la mateixa per desenvolupar nous projectes educatius. Semblava que el tarannà del nou govern era prou diferent, es van començar a fer alguns canvis en educació que segons qui és analitzi poden ser suficients o no, més cosmètics que reals o canvis de bons i de veres; LOMCE, pressupost, drets laborals, massificació a les aules... Tots els punts de vista i valoracions sobre aquests canvis poden ser raonables. El que ningú pot discutir és que l'acord que va signar el conseller d'educació precipitadament amb l'STEI i CCOO menyspreant a l'Assemblea de Docents va ser rebutjat àmpliament per la majoria de docents que vam votar, un 68'68%, els passats 14 i 15 d'octubre. Cap persona demòcrata sigui de la ideologia que sigui arribat a aquest punt negarà que el que havia de fer el conseller, en aquell moment, és tornar-se a seure amb el comitè de vaga. Què dir si a més a més estam parlant d'un govern del PSIB i MÉS que havien anunciat que l'educació era la seva prioritat i que constantment parlen de diàleg, consens... Doncs des d'octubre fins a la convocatòria de la vaga no és que no s'hagi reobert la negociació és que no hi ha hagut cap comunicació de la conselleria d'educació i l'opinió majoritària dels docents contra l'acord ha estat ignorada completament pel Govern i pels partits polítics (PSOE-MÉS) que en formen part. Cap contacte ni formal ni informal des d'aleshores. Jo em deman què farien aquests partits si fos un govern del PP que no volgués ni negociar, que aconsellarien als portaveus dels docents fer...

Des de la convocatòria de la vaga alguns companys docents diuen que no faran vaga... La seva posició és molt respectable, evidentment cap professor vol fer vaga, però a tots ells els faria tres senzilles preguntes: estan d'acord en el fet que un conseller d'educació no vulgui negociar un acord rebutjat per la majoria de docents? Si contestau que no, Què faríeu per fer canviar l'actitud del conseller? Si el conseller fos del PP, feríeu el mateix? De moment cap dels companys als quals he demanat m'ha contestat concisament i clarament a aquestes preguntes. També he fet preguntes similars a polítics de MES i m'han remès a l'important que és que tinguin representació a les eleccions del 20 de desembre, a l'important que seran batalles futures contra el PP i Ciutadans... Jo no puc votar ni anar darrere de partits que donen suport a un conseller d'educació que ni tan sol vol negociar. No vull fer vaga i encara esper una reacció i una rectificació per part del govern del PSIB i MÉS, és fàcil només cal seure a negociar, però si no hi ha aquesta negociació, tinc molt clar que el meu lloc és al costat dels que he lluitat els darrers anys per millorar l'educació fent vaga el 15 de desembre.

Assemblea de Docents

 

 
 

Diverses candidatures alternatives de Mallorca estrenyen llaços amb la CUP

Alternativa | 09 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 El 2011 Alternativa per Pollença, vam poder organitzar la presentació del llibre: “Construint municipi des dels moviments socials”, gràcies als companys d'Endavant. La presentació la van fer en David Fernández, en aquell moment, periodista i col·laborador del setmanari la Directa, i en Quim Arrufat, que era regidor de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú. Encara no eren diputats i com normalment succeeix a aquestes presentacions érem unes vint persones...  Les nombroses vegades que hem coincidit en trobades, taules rodones i actes amb els diputats i regidors de la CUP hem pogut admirar la seva formació i coherència política.  Des del 2012 formam  part de la  llista de correu de regidors de la CUP, la qual és una eina de treball molt útil que ens permet estar al dia de totes les iniciatives  que presenta allà on te representació i que ens proporciona una informació molt important. Ara amb altres candidatures alternatives hem formalitzat aquests llaços amb la CUP


El passat 7 de novembre a Perpinyà, les candidatures alternatives de Bloc per Felanitx, Gent per Sineu, La Valldemossa que volem i Alternativa per Pollença varen acordar estendre la mà amb la Candidatura d’Unitat Popular.


La relació de la majoria d’aquestes candidatures amb la CUP ja ve de lluny: des de fa anys es col·labora, es comparteixen iniciatives i també experiències. Ara però, la relació es formalitza i es fa pública. Una passa més.


Així, des de la màxima autonomia local, aquestes candidatures i la CUP es comprometen a avançar cap a la plena sobirania del nostre poble, la major justícia social possible, la sostenibilitat mediambiental i la igualtat entre homes i dones. Tot sempre des de la màxima radicalitat democràtica i el profund arrelament a la realitat local de cada municipi.


Totes aquestes candidatures seguiran fent dels consistoris un front de lluita per avançar en la consecució d’aquests objectius. Tot per fer la vida de la gent més digna.
                                                                                                                         

                                                                                                              Mallorca, Països Catalans

 

 

La guerra encén més el fogueró i és agafar l’olla per l’ansa que crema.

Alternativa | 07 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Ja hi tornam a ser de bell nou a voler aficar el nas a casa d’altri, per arreglar a tirs i bombes les malifetes dels terroristes. No han bastat les males experiències recents de l’Irak, Líbia, Afganistan... i tantes anteriors en que en lloc d’esmolar es feren osques i ara venen les tornes. La història com a mestre de la vida té uns deixebles ben poc aprenents, que avui en dia encara volen arreglar al món acaramullant morts, que és com anar a cercar caragols sense roada i embolicar més la troca. 

Això no vol dir que els estats s’hagin de quedar mans fentes, contemplant la feta, hi ha molts de camins menys dolorosos per fer front al yihadisme. Admès que el coneixement i comprensió de la política, religió i societat del món àrab ens resulta un envitricollat  difícil d’esbrinar als europeus i que jutjam des de les nostres categories i valors, es fa necessari emprendre un vertader diàleg de civilitzacions. Pel mateix que acaban dir als primers à qui s’ha de demanar es posin al davant per encarar el terrorisme yhijadista són als propis caps del islamisme ortodox i pacífic, tant polítics, com religiosos i socials, amb un gran acord  d’enfrontar-lo ideològicament i desqualificar-lo, començant pels 22 països que arreplega la Lliga Àrab. Per altra banda és essencial rompre les línies de finançament que donen suport al yihadistes: donacions de Aràbia Saudí, Qatar..., el petroli de les zones que controlen de l’Irak i Síria i les màfies que el venen a altres països, els segrestes, la venda de objectes d’art; l’ofegament econòmic  minvaria molt la seva capacitat operativa. Per descomptat en tot això és important la acció dels serveis d’intel·ligència internacionals ben coordinats que han d’estar a l’aguait, amb el corresponent espionatge i infiltració.

Ja que bona part dels yihadistes que cometen actes de terrorisme a Europa són àrabs que hi han viscut, i molts d’ells nascut, ens toca plantejar-nos, com així atempten contra el país que els ha acollit? Segurament és que realment no s’han sentit vertaderament acollits, sinó més bé marginats i discriminat; havent fallat els mecanismes d’integració. Per tant, aquí també hi ha una tasca a fer i s’ha de cavar fondo per cercar l’arrel d’aquesta conducta criminal. Ja se sap, qui sembra cards, cull espines.

Tampoc estaria de demés recordar el nostre passat en que també es matava i es moria en nom de la religió i fa ben poc teníem monuments “a los caídos por Dios y por España.”

La guerra, que és el mateix que dir morts a balquena, no és una manera de solucionar el yihadisme, és finalment pegar coses a una rabassa, voler fer entrar el clau per la cabota i donar més arguments al terrorisme punyint el vesprer; és la moral del ull per ull, però deixant cecs a molts de civils innocents, com ho fa el terrorisme. Els morts tots valen igual, siguin europeus, negres o àrabs, tant si les ha matat un terrorista a tirs dins un bar, com si les mata una bomba des de un avió damunt les cases d’una població. A les guerres solen morir més civils innocents que polítics i soldats.

 

 

 

 

La llista de la vergonya

Alternativa | 04 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 Al darre ple vam demanar pels dispositius electrònics de l'équip de govern passat i actual. A més a més a l'aprovació de la devolució de la paga extraordinària als regidors vam demanar que no es torni la paga als regidors que no han retornat els dispositius electrònic.

 – Ens poden informar si els regidors de TOTS, PI, i PP que no ho van fer pensen tornar els dispositius electrònics (iphone, ipad) que van rebre per part de l’Ajuntament quan formaven part de l’equip de govern? Quins són exactament aquests dispositius i quin és el seu cost? L'equip de govern pensa fer alguna cosa per aconseguir que els tornin?

No poden contestar si fan contes tornar-los perquè depèn de l’antic equip de govern, i per les intervencions d’aquest va quedar clar que no els pensen tornar. El regidor de noves tecnologies ha demanat dues vegades que els retornin, i considera que poca cosa més pot fer.

Els dispositius són 10 telèfons i una tableta marca Apple, i el cost és el del contracte de telefonia, no és pot desglossar ja que l’Ajuntament té un contracte amb una companyia i rep aquests terminals per tenir formalitzat aquest contracte.

Haurem de pensar alguna manera per forçar als regidors de l’anterior equip de govern, ja que queda clar que per la seva pròpia voluntat no serà així

 A continuació teniu la llista de la vergonya de membres de l'équip de govern passat que no han tornat els seus dispositius, només Teresa Ferré (PI) i Joan Ramón Mateu (PI) els han tornat. Com podeu veure alguns es van facilitar a alguns regidors dos mesos abans de les eleccions:

Martí Roca (PI):  Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB (30 de març 2015) i un ipad 32 GB.

Tomeu Cifre (TOTS): Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB.

Francisca Cerdà (TOTS):  Un iphone 6 64GB (26 de març 2015).

Miquel Llobeta (TOTS): Un iphone 6 64GB (25 de març 2015).

María Buades (TOTS): Un iphone 6 16GB.

David Alonso (PP): Un iphone 6 64GB.

Marilen Capllonch (PI): Un iphone 4S

Marga Capllonch (PI): Un iphone 4S

 - Quins dispositius electrònics tenen els membres de l'equip de govern actual i quin és el seu cost?

Amb el tema del cost, el mateix que a la pregunta anterior. Pel que als dispositius que tenen: Magdalena Segui té un iphone i un ipad, Tomeu Cifre un Samsungi un ipad, Iliana Capllonch un telèfon i una tablet Samsung, el Batle, Toni Cànaves, Miquel ‘Angel Sureda i Andres Nevado un iphone cada un. Esperem que d’aquí quatre anys aquests terminals no suposin la polèmica que han suposat els altres.

 

 

Precs i preguntes de novembre

Alternativa | 02 Desembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu la primera part de  les respostes que va donar l'equip de govern als nostres precs i preguntes al ple ordinari celebrat el dijous dia 26 de novembre.

PRECS:

1 - Ens sembla bé que es publiqui l'agenda del batle al facebook però resulta de poc profit si no es publiquen els punts que s’hi tracten i acords que s’hi prenen. Per tant demanam que quan sigui possible es publiquin els punts i els acords d'aquestes reunions.

Els va semblar bé i així ho farà.

2 - Ens han informat que les 4 porteries de futbol 7 del camp de futbol gran del Port de Pollença estan en mal estat. Demanam que se solucioni aquest problema.

No en tenien constància, però ho miraran i intentaran arreglar-ho

PREGUNTES:

1 - Ens podrien informar dels projectes que es van tractar a la reunió amb el directius del Club Nàutic del Port de Pollença el passat 23 d'octubre?

És van tractar dos projectesque el Club Nàutic presentarà a Ports. El primer la conversió dels containers en edificis pel Club, i el segon per ampliar les oficines. Si l’Ajuntament ha de ser de vidre aquesta informació ja hauria de ser publica, i en aquest sentit va el nostre primer prec.

2 - Ens poden informar de la trobada amb "empresa d’obra pública" (segons es va posar al facebook) per presentar iniciatives que van realitzar el 12 de novembre? Quina era i què es va tractar?

L’empresa era Man, i varen venir a presentar-se i a explicar els serveis que ofereixen.

3 - Ens poden explicar per què és l'Ajuntament i no el Consell qui ha de negociar amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

És evident que les competències són del Consell, però això no lleva que l’Ajuntament pugui fer algunes gestions, que hi ha voluntat de uns i altres per establir un règim de visites. A veure si això és compleix d’una vegada i podem visitar un BIC que hi ha al nostre municipi i que par ara és inaccessible.

4 - Només demanaran als propietaris de la fàbrica millorar el tancament? No pensen fer complir la moció que es va aprovar el ple d'octubre de 2012 per demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric? Se'ls cobra l'ocupació de la via pública que fan del camí de can Joanot per perill d'enderrocament?

Les competències de l’Ajuntament no van molt més enllà de la salubritat i demanar el tancament. Ja feren tal petició de paraula al Departament de Patrimoni Històric del Consell, i ara la faran per escrit i de forma formal. Pel que fa a l’ocupació de la via pública, aquesta no es cobra perquè vé imposada i executada per l’Ajuntament. La Fàbrica és una patata calenta que tothom es lleva de damunt, i així està el tema, i molt pitjor que pot acabar, per tant cal actuar ja.

 5 - Al Ple de setembre i arran d’una pregunta nostra l’Interventor va confirmar que era possible fer pagar la plusvàlua als anteriors propietaris del Capitol. Pensen fer-ho? Han fet res en aquest sentit?

Si que ho pensen fer i han demanat que s’obri expedient. Aquí l’ex equip de govern no ha fet cap menció al fet de perdonar diners!!!

6 - Quan pensen fer la primera reunió per revisar la normativa d'ocupació de la via pública? Quina és la seva idea inicial en referència a aquesta revisió?

Pensen fer-ho dins enguany, i la seva idea és partir de l’esborrany que es va fer i va quedar a mitges. Serà difícil que estigui disponible per a la nova temporada, però tot i que això no sigui possible cal posar-se les piles amb aquest tema, i utilitzar l’esborrany que ja està fet és una bona forma d’aprofitar tota la feina que es va fer ja amb aquest tema a la passada legislatura.

7 - Quan estarà fet el nou pla de mobilitat del Port de Pollença?

Des de’l setembre està fet el que va de Llenaire al Joan XXIII.

8 - La pàgina web complirà la Llei de Transparència?  A partir de dia 10  de desembre ha de garantir l'accés a dades com a les subvencions atorgades per l'ajuntament, els pressupostos, els contractes celebrats, els convenis, així com informació sobre les empreses públiques.

Creuen que el compliment íntegre serà complicat ja que xoca amb la llei de protecció de dades, però tot el que puguin ho faran. Esperem que així sigui, i és que amb aquest tema, del que tant ha parlat la coalició de l’equip de govern mentre ha estat en campanya electoral, s’ha fet ben poca feina.

9- Encara no estan arreglats els bancs que es retiraren de la placeta del carrer Campos i Bartomeu Aloy?

Just un dia abans del ple els arribà un pressupost per arreglar els banc de uns 4100 euros, desproporcionat, i han decidit demanar més pressupostos, però asseguren que els bancs es tornaran a col·locar. Com ja hem dit altres vegades estarem vigilant perquè així sigui.

Albercocs i cireres

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb