URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Al·legacions a una rebaixa general injusta Ple extraordinari.

Alternativa | 22 Desembre, 2015 11:33 | facebook.com twitter.com

 Demà dimecres 23 a les 12.00 a la sala consistorial ple extraordinari per resoldre al·legacions presentades  i aprovació definitiva si procedeix de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI.

Només Alternativa hem presentat al·legacions. Com recordareu el passat ple d'octubre l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va dur a aprovació inicial una rebaixa fiscal, gairebé idèntica amb una que havia presentat el PP, que des d'Alternativa consideram regressiva i antisocial. Resulta molt aclaridor que a  un tema com la fiscalitat una coalició que es considera d'esquerres pugui coincidir amb el PP, és per fer-s'ho mirar.

Aquesta mateixa campanya electoral vam poder escoltar al candidat de MÉS al debat que una rebaixa general d'impostos no és justa i que és antisocial, perquè beneficia al que més té. És cert que la pressió fiscal a Pollença és alta, i ja ho hem denunciat en unes quantes ocasions; ara bé, això no justifica presentar una proposta com aquesta. 

Aquestes són les al·legacions que hem presentat 

Atesa l'exposició pública de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 29 d'octubre de 2015.

Atès que s'ha proposat una rebaixa generalitzada que, pel fet de no incloure cap criteri social, esdevé font de desigualtat i afavoreix més a qui menys ho necessita.

Atès que l'Ordenança no contempla la possibilitat d'aplicar l'article 72. 4 de RDL 2/2004 que permet als ajuntaments establir tipus impositius distints al 10% de béns immobles urbans no residencials de major valor cadastral i exigir un recàrrec de fins el 50% als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

Atès que l'Ordenança no inclou el que disposa l'article 73.3 del RDL 2/2004 que estableix com a bonificació obligatòria el 95% dels béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990 sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Atès que l'Ordenança no contempla la possibilitat d'aplicar l'article 74.2.quáter del RDL 2/2004 que permet establir una bonificació de fins el 95% els immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municiapl pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració, acordada pel Ple.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança Fiscal Reguladora a l'article 15.3 no estableix cap criteri de renda ni equipara les famílies nombroses amb les monoparentals que hauríen de mereixer la mateixa consideració.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança Fiscal Reguladora a l'article 15.5 no va respondre a cap necessitat més que a fer un gest de cara a la galeria, que no té cap sentit, ja que només contribueix a victimitzar la dona, i sense que s'hagi dut a terme cap mesura efectiva per prevenir la violència o fer-hi front.

Atès que l'Ordenança no recull cap bonificació per fer front a les situacions socioeconòmiques adverses que pateixen moltes famílies, i en les que s'hi pot incloure, si és el cas, el col·lectiu esmentat a l'apartat anterior.

Atès que la bonificació que recull l'Ordenança a l'article 15.6 tampoc inclou criteris de renda.

Per tot això sol·licitam:

1- Que s'afegeixin al Capítol VII, Quota tributària i tipus impositius, Article 14, un punt 4:

«S’aplicaran tipus incrementats atenent als usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les construccions d’acord amb la següent escala d’usos i valors: Dins l’ús comercial, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8% Dins l’ús industrial i de magatzem, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8% Dins l’ús d’oci i hostaleria, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,8%

Quan els immobles tenguin atribuïts varis usos s’aplicarà el tipus corresponent a l’ús de l’edificació o dependència principal.»

i un punt 5:

«Els immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, pel fet de complir les condicions que es determinin reglamentariament, se'ls exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost.

Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut i al qual li resultaran aplicables, en allò no previst en aquest paràgraf, les seves disposicions reguladores, es devengarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel que aquesta es declari.»

Que al capítol VIII, Bonificacions, Article 15, es canviï el punt 3 pel següent redactat:

«Tindran una bonificació del 50% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa o monoparentals. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 40.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

S'haurà d'acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s'haurà d'aportar:

-escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

-certificat de família nombrosa o inscripció al Registre Municipal de Famílies Monoparentals

-declaració de la renda de la unitat familiar de l'exercici anterior

-declaració jurada de no ser propietari d'altre bé immoble d'ús residencial i que la unitat familiar de la qual és membre no ha obtingut en l'exercici anterior ingressos superiors a 40.000 euros

-qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per tal de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació»

Que el punt 5 de l'article 15 sigui substituït per:

«Tindran una bonificació de fins el 90% de la quota íntegra els subjectes passius que pateixin una situació socioeconòmica desafavorida. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 15.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

Tindran una bonificació de fins el 70% de la quota íntegra els subjectes passius que pateixin una situació socioeconòmica desafavorida. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, té fills a càrrec i no tenen en conjunt ingressos superiors a 30.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

Les esmentades bonificacions, que s'atorgaran per un termini anual, es concediran a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

S'haurà d'acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s'haurà d'aportar:

-escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

-certificat de convivència

-declaració de la renda de la unitat familiar de l'exercici anterior

-declaració jurada de no ser propietari d'altre bé immoble d'ús residencial i que la unitat familiar de la qual és membre no ha obtingut en l'exercici anterior ingressos superiors a 15.000 o 30.000 euros

-qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per tal de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.»

Que el redactat del punt 6 de l'article 15 quedi redactat de la següent forma:

«Tindran una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que acreditin que en el mateix immoble del qual siguin titulars hi hagi empadronat almenys una persona amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que acreditin que la unitat familiar, o tots els membres empadronats a l'habitatge, no tenen en conjunt ingressos superiors a 50.000 euros, i no són propietaris d'altres béns immobles d'ús residencial.

La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament voluntari del padró cobrador.

 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb