URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de marš 2016

Alternativa | 30 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Ple ordinari de març el dijous vinent a les 20:00 a la sala de plens. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir els acords al nostre perfil de facebook

1.- Aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió extraordinària de dia 23 de novembre de 2015.

2.- Aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió ordinària de dia 26 de novembre de 2015

3.- Aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió extraordinària urgent de dia 4 de desembre de 2015

4.- Aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió extraordinària de dia 23 de desembre de 2015

Els quatre primers punts és l'aprovació de les actes dels plens ordinaris i extraordinaris de novembre i desembre. A l'enllaç podeu trobar les actes dels plens que ens han enviat. Cal cercar una forma de presentar les actes per a la seva aprovació amb més antelació es present

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2016

La llei diu que aquesta presentació del pressupost per a la seva aprovació inicial s'hauria de fer en octubre, sempre hem defensat que al manco s'hauria de fer al mes de gener. Com us vam informar el seu moment hem fet molt de propostes ( "I les nostres darreres propostes al pressupost del 2016") que han estat acceptades en gran part per l'equip de govern. Sembla que la resta de partits de l'oposició no han presentat propostes.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions/concerts del Festival de Música de Pollença

Es recupera la proposta de descompte pels pollencins, que passa del 10% al 25% que vam fer a la passada legislatura. S' afegeix una reducció d'un 25% als aturats de llarga durada.

A la passada legislatura PP i PI van tenir una actuació barroera  a aquest tema (amb el suport inexplicable d’UMP) i van rebutjar aquest  descompte als residents a Pollença sigui d’un 10% i no d’un 25%. Quan PP i PI eren en minoria no van resoldre les al·legacions fins el ple de setembre, quan ja s'havia fet el Festival. Un informe d'Intervenció reconeixia que encara que ja hagués passat el Festival es podia ampliar el descompte als residents del 10 al 25 % de  forma retroactiva. Els grups de l'oposició vam mostrar més seny que els que ens governen i davant de les explicacions de l'interventor dels problemes que podia significar fer pagaments retroactius per la tresoreria municipal vam decidir retirar aquesta al·legació esperant que l'equip de govern apliqués aquest descompte al Festival del 2014. Però amb majoria absoluta i amb el suport inexplicable d’UMP no van acceptar la nostra proposta de rebaixar un 25 % el preu de les entrades del Festival de Pollença als residents.

Veure: Al·legacions de l'oposició als preus del Festival

Veure PP&PI d'esquenes al ple

Veure PP&Pi no accepten rebaixar un 25% el preu de les entrades del Festival als residents

7.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Aquest punt no es vota. Es mantenen irregularitats amb informes contraris de Secretaria i Intervenció. El que és clar és que Junts i UMP  haurien de fer alguna cosa més que limitar-se a presentar aquestes irregularitats si no que a més a més haurien de cercar solucions per evitar continuar cometent les mateixes. 

8.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pla de Residus del municipi de Pollença 2016-2020.

- Pla de Residus

- Diagnosi

El pla de residus ja va amb retard, perquè hi ha actuacions que són per aquest mes de març i encara no s'ha aprovat. Estarà 30 dies a exposició pública.

9.- Pressa en consideració de la Memòria justificativa de la gestió directa dels serveis públics de subministrament d'aigua potable i recollida de residus per la societat mercantil de capital íntegrament municipal EMSER 2002 SLU elaborada per la Comissió d'Estudi constituïda a dit efecte (Expedient núm 5823)

10.-  Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació en els casos dels represaliats pollencins pel cop d'estat i franquisme.

Veure "Veritat, justícia i reparació".

11.- Propostes /Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre hem registrat un bon grapat de precs i preguntes.

 Albercocs i cireres

 

Un pas mÚs cap a un Ajuntament no confessional

Alternativa | 28 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 

Divendres passat amb l'absència del batle al Davallament es va donar un altre pas important a Pollença en el compliment de la no confessionalitat de l'estat i la separació entre institució pública i església. Donam l'enhorabona al batle per fer aquest pas que és lògic i raonable però complicat de donar quan durant anys de democràcia s'ha incomplit la no confessionalitat de l'Estat.


A les dues passades legislatures; a novembre del 2007  i al mes de novembre del 2012 (Per un Ajuntament no confessional) la nostra moció per un Ajuntament no confessional va ser rebutjada. Encara que d'una legislatura a altra va haver-hi un avanç; el 2007 només el nostre regidor va votar a favor, mentre que el 2012 va votar a favor PSOE, PSM, Esquerra, dos regidors de la Lliga i els nostres dos regidors. Van votar en contra PP, CiU i UMP, mentre que Martí Roca de la Lliga es va abstenir

 

Aquesta legislatura es va iniciar amb la retirada del Sant Crist de la Sala de Plens. Com sempre hem de defensar la llibertat de religió pertany a l'àmbit de la consciència, i es pot manifestar individualment i en privat, o de manera col·lectiva i en públic amb altres persones amb les quals es comparteix la fe, però el Saló de Plens no és lloc per a l'exercici col·lectiu i públic d'una religió concreta, ni, per tant, l'espai en el qual es disposin símbols religiosos d'una confessió concreta que d'aquesta manera trenca la necessària neutralitat d'un espai públic, neutralitat, que, com queda dit, és un requisit obligatori demanat per la nostra legislació.


Però posteriorment quan vam demanar al ple a l'equip de govern si continuaria assistint institucionalment als actes religiosos catòlics, no vam obtenir una resposta clara i l'Ajuntament va continuar assistint institucionalment a l’ofici religiós el 2 d'agost. Ara esperam que a les properes festes de la Patrona es continuï amb la lògica i necessària separació d'actes institucionals i actes religiosos que s'ha argumentat i s'ha fet realitat al Davallament.

La religió és un sentiment íntim de cada un, que el que vulgui creure ho pugui fer, però sempre a títol personal.Les autoritats municipals han de practicar la no confessionalitat en les seves manifestacions públiques, no participant oficialment a les  manifestacions d'una confessió religiosa particular.

 

Suspesos en TransparŔncia

Alternativa | 25 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears 

Al desembre de 2015 va entrar en vigor la Llei de Transparència que obliga les administracions central, autonòmica i local a publicar en les seves pàgines web tota la informació d'interès per al ciutadà; contractes, subvencions, pressupostos, sous, declaració de béns dels representants, etc. A més, tota la informació ha de ser comprensible, d’accés fàcil i gratuït. La Llei arriba massa tard i és molt limitada però els ajuntaments de les Illes de moment han estat incapaç de complir-la.

Durant el mes de gener de 2016 un grup de recerca del CESAG dins el projecte Infoparticipa ha analitzat les pàgines web dels ajuntaments amb més de 10.000 habitants de Balears i el resultat fet públic aquesta setmana és lamentable. Només quatre dels 22 ajuntaments aproven. Fent una mitjana només Castella-la Manxa i Múrcia estan pitjor que les Illes. Només el 41% dels Ajuntaments publiquen un document tan bàsic com són les actes dels plens, i només el 45% recull un tema tan fonamental com són els pressupostos, dels quals únicament l'Ajuntament de Palma publica informació sobre el seguiment de l'execució dels mateixos. Difícilment es pot fer participació ciutadana com han "predicat" molts de partits a la campanya electoral si els ciutadans no tenen informació.

La informació és un dret bàsic dels ciutadans per poder avaluar com gestionen els polítics els recursos públics i una eina fonamental per lluitar contra la corrupció, però als Ajuntaments de les Illes s'incompleix sistemàticament aquest dret apel·lant normalment a la manca de mitjans humans i a la dificultat de complir la Llei de protecció de dades personals que exigeix la censura prèvia d'alguns documents. És cert que la llei Montoro, en limitar la capacitat de contractació dels Ajuntaments, ha dificultat la millora de la transparència però també és cert que aquesta no ha estat una prioritat dels Ajuntaments i que els ciutadans tampoc han pressionat per demanar més transparència.

L'informe també deixa en evidència la falta de cultura democràtica dels Ajuntaments, que converteixen les pàgines web amb massa freqüència en eines al servei de l'equip de govern corresponent. A la majoria dels municipis només es publiquen les iniciatives del govern i ometen l'actuació de l'oposició. Únicament l'Ajuntament de Ciutadella (Menorca) publica notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició. En cap municipi apareix un Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, un compromís imprescindible que va més enllà de les obligacions legals, i que suposa l'adhesió del govern local a qualsevol de les actuals propostes elaborades en aquesta línia com per exemple la de Transparència Internacional.

L'opacitat actual dels ajuntaments no fa sinó facilitar la corrupció, els tractes de favors i el clientelisme, seria desitjable que al proper estudi els nous ajuntaments demostrin que realment aposten per un canvi real en la gestió municipal i la transparència és un pas més per recuperar la confiança dels ciutadans.

 El roto

Ple extraordinari

Alternativa | 23 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Avui ple extraordinari  a la 13,30h i ple ordinari el dijous 31 a les 20h

Ple extraordinari:
 
Només hi va un punt. En principi l'equip de govern també hi volia dur els pressuposts a aprovació, però finalment ho han deixat pel ple ordinari. El fet que no ho tenen llest i que l'interventor estigui de vacances els ha obligat a canviar-ho.

El punt que es duu a ple és: Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdit 4/2016 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

En el 2014 es va firmar el conveni per a les obres de semipeatonització de la primera línia del  Port de Pollença amb el Consorci de la Borsa de Places Turístiques (hotelers, Conselleria Turisme, Ajuntament de Pollença) i es va aprovar que l'aportació municipal es faria en dues anualitats: el 2014 l'Ajuntament aportaria 150.000 euros (el consorci 600.000) i el 2015 l'Ajuntament aportaria la resta.
Finalment, tot es va retrassar un any i l'aportació de 150.000 es va fer el 2015 (no el 2014) i la del 2015 (la resta) s'ha de fer ara, el 2016.
Ara el Consorci demana, perquè les obres puguin continuar amb normalitat, que l'Ajuntament certifiqui que té crèdit suficient per fer front a l'aportació que ha de fer enguany (que seran uns 600.000 euros). A la reunió que varen fer amb el Consorci la secretària ja va dir que era innecessari aquesta certificació, però des del Consorci insisteixen. 
No és suficient amb el pressupost prorrogat que tenim ara per poder fer la certificació, perquè aquestes aportacions es fan amb romanent de tresoreria i són "inversions financerament sostenibles"; així que s'ha de fer una modificació de crèdit (i això ha d'anar a ple).
 

AL Ple ordinari hi aniran el següents temes,dels que us informarem amb més detall
 
-Pressuposts 2016
-Pla Residus
-Comissió Estudi Emser
-Moció d'Alternativa
 
 
Al tema de les obres de semipeatonització de la primera línia del Port de Pollença hem de dir que continuam rebent molt de crítiques tan del ritme com de la qualitat de la feina realitzada. Per altra part agraïm que Unió Mollera Pollencina informi de la marxa de les obres al seu perfil de facebook però també pensam que cal una informació institucional de la mateixa.
 
 Tamarells plantats a la primera línia (foto UMP).
 
 


Veritat, justÝcia i reparaciˇ

Alternativa | 21 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Al proper ple ordinari hem registrat una moció PER :

- Donar suport a la querella que porta endavant la magistrada  argentina Dra. María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme.

 - Donar suport a la tramitació de la Llei balear de fosses.

- Presentar una denúncia per les persones de Pollença, especialment en els casos dels membres de la Comissió Gestora, que varen ser víctimes de crims contra la humanitat.

-Impulsar una comissió d'estudi que reuneixi familiars de les víctimes, representants de la institució municipal, experts i entitats memorialistes, per elaborar un informe que inclogui un cens de persones de Pollença represaliades durant la guerra civil i el franquisme, especialment pel que fa a les que varen ser assassinades, així com la possible ubicació del cos, en vistes tant a la presentació de la denúncia com dels efectes que es puguin derivar de la propera Llei Balear de Fosses.

- Notificar aquest acord a Memòria de Mallorca, a la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina, al Parlament de les Illes Balears i al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República Argentina.

 

MOCIÓ PER A L'IMPULS DE LA VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ EN ELS CASOS DELS REPRESALIATS POLLENCINS PEL COP D'ESTAT I FRANQUISME

Exposició de motius:

El juliol de 1936 la revolta militar, i la posterior guerra civil, encapçalada pel dictador Franco va enderrocar el govern legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la persecució i aniquilació física dels defensors i defensores de la llibertat, de la justícia social i dels drets de les persones. Després de la mort de Franco, es va produir un canvi de règim que no va assegurar la condemna del franquisme i que, per contra, va assegurar la impunitat dels que van participar de la repressió.

A dia d'avui, Espanya és el segon país del món, després de Cambodja, en nombre de persones desaparegudes: es calcula que unes 150.000 persones segueixen enterrades en les devers 2.500 fosses ja localitzades. Tot i que l'aprovació de la Llei 52/2007 va suposar un pas en el procés de recuperació de la memòria històrica, aquesta llei no ha estat suficient i no s'ha desenvoluapt en la seva totalitat, deixant a les víctimes i els seus familiars desemparats. En aquest sentit l'ONU ja ha instat l'Estat espanyol a complir amb els seus deures i compromisos en matèria de desaparicions forçades.

Un crim contra la humanitat són aquelles accions tipificades com a assassinat, extermini, deportació, empresonament, tortura, desaparició forçada, violació, prostitució o esterilització forçada, persecució per motius polítics, religiosos, ideològics, racials o ètnics, o qualsevol acte inhumà que causi greus sofriments o atempti contra la salut mental o física de qui els sofreix, sempre que aquestes conductes es cometin com part d'un atac generalitzat o sistemàtic contra una població civil i amb coneixement d'aquest atac, com va ser el cas.

A falta de la possibilitat de trobar justícia en el propi Estat espanyol, el 14 de abril de 2010 víctimes, familiars i diverses associacions, varen interposar una querella, amparats en la legislació internacional de l'ONU sobre Justícia Universal, davant els tribunals de justícia de la República Argentina amb l'objectiu que s'investiguin els crims comesos pels integrants de la dictadura franquista, s'identifiqui els seus responsables i se'ls sancioni legalment. A Mallorca, 32 famílies i l'associació Memòria de Mallorca s'han personat a la querella, que inclou unes 1.600 persones assassinades, de les que s'han pogut identificar els seus noms.

Trenta-cinc anys després de la mort del dictador, una jutgessa argentina porta endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat, delictes que no prescriuen ni poden ser amnistiats per cap llei de «punt i final». Aquesta querella és un fet d'importància trascendental per aquells que lluiten per la Veritat, la Justícia i la Reparació. A Mallorca, ja s'hi han adherit el Consell de Mallorca, l'ajuntament d'Inca i el de Palma, a banda de més de 200 consistoris de tot l'Estat.

L'Ajuntament de Pollença des de fa anys està compromès en la recuperació de la memòria històrica, i s'han retirat els principals monuments d'exaltació del règim feixista, s'ha condemnat el franquisme, s'ha nomenat Fill Il·lustre el que va ser el darrer batle republicà Pere J. Cànaves, i s'han instal·lat plaques commemoratives, també als camins fets a base de treballs forçats pels presoners dels tres camps de concentració que hi va haver al municipi.

Pollença va ser especialment colpejada per la repressió feixista com es desprèn de la Causa 57/1936, per la qual es jutjaven 173 persones de Pollença acusades de no acatar el ban de guerra i d'emprendre accions de resistència contra el cop militar els dies 19 i 20 de juliol. Moltes altres persones, membres de la Comissió Gestora, afiliats i càrrecs d'organitzacions polítiques d'esquerra i sindicals, també foren represaliades, torturades o desaparegudes durant aquells mesos.

A dia d'avui, el Parlament balear ja ha pres en consideració la Proposició de Llei balear de fosses, que dotarà al govern balear la competència en matèria de localització i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra civil i el franquisme, així com de fosses, establint un protocol per a la localització i exhumació, i per tant, ja s'ha començat el procés per aprovar una Llei Balear de Fosses.

Per tot això, aquesta regidora presenta al ple de l'Ajuntament, per a la seva aprovació, si procedeix, els següents

 

ACORDS

1-Donar suport a la Querella 4591-10, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República Argentina, que porta endavant la magistrada Dra. María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme.

2-Donar suport a la tramitació de la Llei balear de fosses.

3-Presentar una denúncia per les persones de Pollença, especialment en els casos dels membres de la Comissió Gestora, que varen ser víctimes de crims contra la humanitat.

4-Impulsar una comissió d'estudi que reuneixi familiars de les víctimes, representants de la institució municipal, experts i entitats memorialistes, per elaborar un informe que inclogui un cens de persones de Pollença represaliades durant la guerra civil i el franquisme, especialment pel que fa a les que varen ser assassinades, així com la possible ubicació del cos, en vistes tant a la presentació de la denúncia com dels efectes que es puguin derivar de la propera Llei Balear de Fosses.

5- Notificar aquest acord a Memòria de Mallorca, a la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella argentina, al Parlament de les Illes Balears i al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República Argentina.

 http://xarxaquerellarcontrafranquismo.blogspot.com.es/

 

N'hem aprŔs?

Alternativa | 18 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article d'en Pepe García publicat al Diari Balears 

Als temps més corruptes del Partit Popular i Unió Mallorquina el molt corrupte en Jaume Matas va presentar a Pollença la construcció d'un auditori de l'arquitecte en Rafel Moneo. Aquest projecte era una de les promeses que el president va fer per aconseguir un govern municipal d'UM i PP. A la llarga cronologia de tot el que va ser el projecte, ni l'Ajuntament de Pollença, ni el Govern van arribar mai a redactar el contracte administratiu de l'encàrrec a Moneo, un projecte de més d'11 milions d'euros al que "va haver-hi un oblit total i absolut del procediment legalment establert per a la contractació" en paraules de l'interventor municipal que resumeixen el disbarat d'un projecte faraònic. Fins aquest punt res sorprenent en aquells anys de sobres, en el que érem pocs els que denunciàvem públicament la corrupció que ens envoltava.

El sorprenent és que aquesta setmana a la publicació local de Pollença encara hi hagi una periodista que defensi l'auditori d'en Moneo a un article, dient que els que ens vam oposar a aquell projecte, totalment sobredimensionat i envoltat de corrupció, vam fer demagògia i vam menysprear a enMoneo. En llegir l'article em deman si hem après alguna cosa de la crisi de la qual no hem sortit. És clar que encara hi ha molts de ciutadans que no s'han adonat que no pot haver auditoris, ciutats de la ciència, ponts de Calatrava, operes, aeroports... a totes les ciutats de l'Estat. Encara hi ha molts que no s'han donat que aquesta política de macro infraestructures sense planificació, ni necessitat, van ser i són el fonament de la corrupció que ens ha costat a tots milions i milions d'euros. Una política que se segueix practicant per part de l'Estat en la construcció de quilòmetres i quilòmetres d'AVE, el manteniment d'aeroports inútils...

Encara que sigui una infraestructura diferent quan he seguit el debat sobre la possible futura facultat de medicina a Mallorca he tornat a sentir els mateixos disbarats i arguments populistes d'aquella època en els que defensen la necessitat de la facultat, que es poden resumir en "ens mereixem un...." .Un projecte de facultat que igual que va passar amb l'Auditori d'en Moneo i obres d'aquells temps es fa sense cap estudi en profunditat del seu cost de manteniment.

La facultat de medicina no és cap prioritat en temps de crisi i si cal lluitar i acabar amb l'espoli fiscal que patim des de l'Estat no és per construir en primer lloc una facultat de medicina sinó per acabar prioritàriament, si parlam de sanitat i educació superior, contra mancances més que greus que patim. Si parlam de la UIB caldria començar per revertir el descens del pressupost que en aquests últims anys ha arribat al 20% i si parlam de sanitat, la prioritat és millorar l’atenció primària, la disminució de les llistes d’espera, l’eliminació de la pobresa farmacològica... Si parlam d'investigació el que cal en l’actualitat és augmentar el ridícul percentatge del 0,3% del PIB balear dedicat a aquestes activitats.

La situació actual de les Balears és la que és; una comunitat espoliada a la qual el primer objectiu de qualsevol govern i de tots els ciutadans hauria de ser lluitar contra aquest robatori estatal, però mentre no s'acabi el robatori hem de tenir molta de cura amb els doblers públics que gestionam i tenir molt clares quines són les nostres prioritats i com treure el benefici comú més gran dels doblers públics.

 Ferrán Aguiló

 

Greus irregularitats a l'ocupaciˇ de la via p˙blica

Alternativa | 16 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

La setmana passada l'equip de govern (Junts i UMP) va fer arribar un comunicat de premsa en el que expressaven la seva sorpresa en comprovar «com en alguns casos les autoritzacions que va donar l'anterior equip de govern per al 2015 (i els anteriors anys de la legislatura) incompleix la mateixa normativa municipal. Així mentre que en la majoria de locals se'ls aplicava la normativa, hi havia casos on es concedien un nombre de taules i cadires que superava àmpliament els màxims previstos per l'ordenança, a alguns casos arribaven a l'extrem de duplicar l'ocupació que legalment eren autoritzables. Uns greuges comparatius entre locals afavorint il·legalment uns (al voltant d'una quinzena) mentre als altres se'ls aplicava estrictament la normativa ( en 2015 es van realitzar 180 peticions d'ocupació de via pública).

 

Els casos més flagrants d'autoritzacions il·legals s'han detectat al Port de Pollença ». Segon l'equip de govern aquestes irregularitats se sumen a les ja detectades aquest passat estiu, quan es va comprovar que «s'havien donat autoritzacions a establiments que no havien pagat taxes per ocupació de temporades anteriors (fins a 230.000 euros), el que està explícitament prohibeix l'ordenança. I el que encara és més greu s'ha constatat que una gran quantitat d'expedients disciplinaris per excés d'ocupació (7 expedients de 14) es van tancar condonant la sanció als infractors pocs dies abans de les eleccions municipals.

 

Davant d'aquestes greus acusacions al moment d'escriure aquest article no hem vist encara cap explicació de la responsable de l'ocupació de la via pública la passada legislatura, na María Buades de Tots per Pollença. També ens agradaria saber que pensa fer l'equip de govern després de fer aquestes greus acusacions, ja que tal com s'han presentat a la premsa podíem estar parlant d'un cas de prevaricació administrativa. Esperam que en aquest cas siguin més valents que al cas de l'apropiació indeguda d' iphones i ipads i no es conformen simplement dient que faran les coses millor. Per la nostra part estam intentant descobrir com es donaven aquestes autoritzacions il·legals i com es van deixar caducar els expedients disciplinaris.

 Normativa ocupació de la via pública

Les dues darreres legislatures s'ha aprovat inicialment per urgència una nova ordenança d'ocupació de la via pública. per ser aturades posteriorment. L'actual equip de govern va dir al ple que presentaria una nova ordenança abans d'aquesta temporad. Aquest és un planol de la que es va aprovar inicialment al 2008.


Festival de transiciˇ i propostes

Alternativa | 14 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A la  Junta de Portaveu de la setmana passada vam tractar el tema del Festival, també van venir en Joan Campomar Cerdà i Mateu Vila.

En acabar el Festival passat es varen reunir un grup de persones per analitzar la situació del Festival (en Mateu Vila, Joan Campomar Cerdà, Marta Bauzà, Joan Rofes, Pere Bennàssar i Toni Martorell). L'actual director en Joan Valent té contracte fins el juliol, així que el programa d'enguany l'ha fet ell, tot i que li han fet propostes:
Li varen dir que li trobaven poc fil conductor, molta visibilitat mediàtica, però la música en segon pla, que s'havia de fer només agost, que els concerts tenguessin exclusivitat (que no hagin tocat poc temps abans), incloure artistes d'aquí, fer-ho sempre els mateixos dies de la setmana (dimecres i dissabte).
 
La figura del director artístic s'ha potenciat massa (a altres festivals no en tenen) i hi ha la proposta de fer una Comissió artística o Consell Assessor amb una sèrie d'experts de l'illa que no varii en funció de qui governi. D'quest forma també ens estalviariam  els 10-20.000 euros que es gasten en director artístic.
 
Altres propostes:
- Ficar el Festival dins l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica i l'Associació Europea de Festivals, com altres festivals importants com el de Perelada, Torroella, Santander...
-Obrir-ho a altres modalitats: concurs, masterclass i recuperar el concert de Pasqua (o de tardor) dins la marca festival
-Posar ordre en la programació (dies fixos)
 
De contingut:
-Recuperar l'exclusivitat (en els artistes)
-Més concerts amb artistes solistes de renom
-Recuperar els concerts simfònics (d'orquestres de més volada)

Sobre l'ordenança de preus públics hi ha la proposta que vam fer tots els grups de l'oposició a la passada legislatur de posar una reducció del 25% als residents de Pollença.
 
El pressupost dels concerts prevists per enguany és de 180.000 euros (+IVA). Pressupost total: 290.000. 
 
 

Incompliment de rÓtios a la ResidŔncia.

Alternativa | 11 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un resum de la reunió del patronat de la residència del passat mes

Al primer punt es van aprovar les actes de sessions anteriors sense problemes.

El segon punt era el pressupost i plantilla per a 2016, amb bastants incidències. Una de fàcil resolució, el canvi de denominació de personal eventual, per a la nova directora de la Residència, a personal d'alta direcció,igual que el Gerent d'Emser.

La memòria està molt ben el·laborada, i és prou explicita i clarificadora, Emser hauria de prendre nota. El pressupost total per al 2016 ascendeix a 740.000€, 20.000 més que l'any passat. El sou (partida) de la directora és de 39.000€ , 18.000 més que l'any passat , la plaça va estar vacant mig any. Utillatge nou, com una rentadora industrial, una grua pels malalts i accessoris per planxa  fan pujar el pressupost 10.000€ més. Més endavant s'haurà d'adquirir una tercera grua. Tot sembla normal i convenient.. També s'incrementa la partida per a formació de personal, del servei de nutrició, i en 10.000€ de serveis professionals: contractació externa d'auxiliar de clínica de suport de les tardes, ajudant de cuina fins que surti un borsí, Diplomat Universitari en Infermeria 10 hores setmana. 30.000€ de cost , 20.000 dels quals surten d'altres partides.

Una qüestió important és que des de la Conselleria de Serveis Socials, s'ha rebut l'advertència que s'incompleixen les ràtios,( relació nombre de personal-usuaris, especialment personal d'atenció als residents) un requisit molt important per la correcta atenció i cura dels usuaris. Falten 2 auxiliars i 2 tècnics ... Que no es poden contractar per mor de la Llei de Pressuposts generals de l'Estat i la Llei 27/2013, "Llei Montoro". La directora indica que una de les solucions depèn de contractar aquests 4 treballadors, 2 auxiliars de clínica i dos tècnics, amb contractes externs. Sembla que es farà a través d''una empresa de Treball Temporal el no que ens sembla just. L'exigència és que no pot haver hores buides , on no hagui prou cuidadors. La paradoxa és, que la llei, que està feta perquè la despesa pública no s'incrementi, produeix que les 4 persones contractades externament (autònoms o a una altra empresa) costarien 105.000€ anuals, i contractades directament 70.000€. Una demostració més que l'objectiu real de la llei Montoro és la privatització de serveis.
El nostre representant al patronat, en Joan Ramon, va demanar quants de residents hi havia , són 27, i les ratios estan pensades per a 30, el que ja baixa les ràtios exigides. La directora ens comunicarà oportunament la decisió que consideri més convenient per resoldre la qüestió. En tot cas, la possible contractació i aquesta despesa de 105.000€ trastocaria el pressupost, fent necessàri l'adició afegir aquests doblers que haurien de sortir del pressupost de l'Ajuntament...

 

 

 

L'Ajuntament ha de pagar tot? Mesa de turisme

Alternativa | 09 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Avui publicam un resum de la mesa de turisme a la que vam assistir el mes passat. A la mateixa no va assistir tanta de gent com a la que es va realitzar en desembre. Per part de l'oposició només estavam representats el Pi i nosaltres, de TOTS que eren quatre al mes de desembre a aquesta no en va venir cap. Cal dir que la regidora va dir que abans de la mesa només nosaltres haviem fet aportacions,  que eren sobre el respecte a les condicions laborals i drets del traballadors.

Una sensació general és que sembla que l’Ajuntament ho ha de pagar tot, cal una major implicació del sector privat i que no només facin propostes sinó que també col·laboren en tots els sentits amb les mateixes.

Bàsicament la reunió la va dirigir l’Associació Hotelera que es queixava de que encara no sabia de quin pressupost contaria ja que els pressuposts de 2016 encara no s'han aprovat aprovats, aquesta vegada també va estar presents l’Associació de Comerciants que va reclamar tenir més protagonisme, com crear rutes de botigues similar a la ruta de la tapa etc.

La reunió va ser 100% dedicada al “producte Pollença”. L’Associació Hotelera va demanar fer rutes de platges verges amb guies d’ús. Per la nostra part pensam que no cal fer propaganda de platges verges que  podria portar a les mateixes a la massificació i  L'Associaciño també va demanar una ruta de Patrimoni amb visites guiades. Igualment es vas queixar de la manca de microsenyalització als itineraris de senderisme. La regidora va comentar que miraria de millorar els sis productes turístics que hi ha actius i que  assistiran a totes les fires que es pugui promocionar Pollença.

L’Associació Hotelera va proposa fer jornades de “networking” (en bon mallorquí “una trobada) amb guies i venedors, aquestes jornades tindrien una durada de tres  dies, on se’ls duria d’excursió, jornades gastronòmiques, etc. Ningú va dir de posar un euro, supòs que tothom espera que l’Ajuntament es faci càrrec de la major part de la despesa.

Al torn de preguntes, es va obrir un debat sobre que el Port de Pollença esta molt brut, sobretot a les merdes de ca que hi ha a la platja, també s’han queixat que al mitjà rural no hi ha la recollida de fems com cal i que tampoc ningú col·labora i tothom tira els fems al primer contenidor que troba malgrat estigui ple.

Es va demanar oferta formativa de cambrers i cuiners sobretot, aquí vam comentar que si es feia aquests cursos pagats per l’Ajuntament haurien de tenir preferència a la contractació, naturalment ningú va comentar res a favor ni en contra. També es va demanar higiene al serveis públics i es va comentar que per ventura el taxistes haurien de dur uniforme com duu el personal de platges (aquí podem riure)

Sembla que el Saló Nàutic que es podia fer ara està difícil per problemes logístics, la regidora informarà.

La regidora va comentar que ja tenia el vist i plau per fer un congrés ornitològic amb un contracte menor, això vol dir que serà l’Ajuntament qui suportarà la despesa, aquí varen intervenir els nous “bidells” o “tècnics” del Centre de la Gola explicant que a Pollença es poden veure 25 classes d’ocells, també varen dir una cosa molt interessant, i és que ha de haver oferta cultural complementaria.

Desprès es va començar a discutir sobre el retard a la concessió de les platges, per part dels propietaris dels xibius, al final el que interessa són les gandules, la platja i el sol.

 Albercocs i cireres

 

Seguim fent feina des de l'oposiciˇ (Urxella 35)

Alternativa | 07 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Aquests dies estam repartint el número 35 en paper de la nostra revista Urxella, us agraïm la seva lectura i difusió. Aquest és l'article de la portada

Alternativa per Pollença tenim com a eix principal de la nostra política la participació ciutadana i per això, a l’hora d’investir a Miquel Àngel March com a batlle, vàrem pactar, entre altres coses, que els nostres regidors s’encarregarien de renovar el reglament de participació ciutadana, que estava totalment desfasat.

El mes de setembre els regidors d’Alternativa es reuniren amb els diferents partits polítics per consensuar com seria el procés. Després d’una reunió amb l’equip de govern, Tots per Pollença i el PP es va acordar el full de ruta per a fer un procés participatiu per a millorar el reglament vigent i fer-lo participatiu de bons i de veres.

El full de ruta, amb un calendari d’execució, s’ha anat complint estrictament gràcies al gran esforç dels regidors d’Alternativa. Així els dies 28 i 29 de setembre i els dies 1, 5 i 6 d’octubre del 2015 es reuniren amb 26 associacions: Rotary Club Pollença, Ballugall i Racó de Tramuntana, Banda de Musica, Xeremiers Orats, Associació de Musics de Pollença, Tasnimakunda, Afama, Prodis, Refugi d’Animals, GOB, Associació de Gent Gran Sa Nostra, Associació de Gent Gran Colonya, Mon d’Aventura, Rugby Club Pollença, Judo Eu moll, Basquet Colonya Pollença, Societat de Caçadors, AMIPA L’Escoleta, AMIPA CEIP Port de Pollença, AMIPA CEIP Costa i Llobera, AMIPA CEIP Joan Mas, AMIPA IES Clara Hammerl, AMIPA IES Guillem Cifre de Colonya, Associació d’Habitatges Vacacionals, Associació de Comerciants. Tot amb l’objectiu de recollir propostes i idees de totes elles.

Les reunions foren molt profitoses i es recolliren moltíssimes propostes, servint també als nostres regidors per veure les mancances que hi ha respecte al tema de la participació en el nostre municipi.

La següent passa va ser recollir les aportacions dels diferents partits com Tots per Pollença, Junts Avançam i Podem. Ni el PP, el PI ni UMP han fet cap aportació.

A partir d’aquí calia que les persones, a títol individual, també fessin les seves aportacions, ja fos a través del correu electrònic, instància o al taller participatiu que es feu durant la Fira. Un taller d’on sorgiren moltes i molt bones idees.

 Un cop acabat aquest procés, els nostres regidors s’han encarregat de redactar un nou reglament incloent o no les aportacions que s’han rebut durant tot el procés, i justificant sempre la no inclusió de qualsevol proposta. Aquest reglament, per tal de que pugui ser aprovat al ple amb el màxim consens ha estat enviat a tots els partits perquè acabin de dir-hi la seva. Un cop superem aquesta fase només falta que sigui aprovat a un ple per tal de que comenci a funcionar el nou reglament de participació ciutadana que tants esforços ha comportat, però que sense dubte han valgut la pena.

A veure si aconseguim aprovar un reglament que permetrà a les persones i associacions participar de les decisions que ens afecten a tots, que permetrà tenir canals oberts amb l’Ajuntament, convocar consultes, iniciatives legislatives, decidir sobre els pressuposts municipals i tot un seguit de millores que faran de Pollença un poble actiu i participatiu.

 Número 35 Urxella

 

 

 

Solar pel nou centre de salut

Alternativa | 04 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

La setmana passada es va dur a terme una Junta de Portaveus per tractar el tema de la ubicació del nou centre de salut. A aquesta assistiren el Batle, en Miquel Angel Sureda, na Maria Buades de Tots i el nostre regidor, en Pere Josep Coll. També varen venir la Secretària, l'assessor  jurídic i l'enginyer per explicar  la vessant tècnica. La reunió va consistir primordialment en exposar pros i contres de diverses possibilitats. 
La qüestió és que la conselleria té com a prioritat construir el centre de salut de Pollença, i ha demanat que se li proporcioni un solar per a tals efectes, que compleixin els requisits d'accessibilitat mínims i amb una superfície construïble de 2.200 m2 aproximadament. 
Existeixen vàries possibilitats:

Allà on hi ha l'actual:
- Avantatges:
1- És un solar de propietat municipal.
2- Ben situat i ben comunicat.
3- És urbà i està permès aquest ús.
4- L'espai pot ser suficient. Té uns 750 m2 de superfície el solar aprofitable (la parcela és molt més gran ja que hi ha Afama i     residència), que multiplicat per 3 plantes dona els 2.200 m2 que exigeix conselleria.

- Inconvenients
1- No se pot ampliar, ja que no soportaria una planta superior, per tant s’ha d’esbucar i fer nou (soterrani, planta baixa i pis)
2- Es necessita una modificació petita del PGOU (l'assessor jurídic va dir que podria ser relativament ràpid, entre uns podría durar dos o tres mesos, si es possible, que ell creu que si.)
3- S'ha d'habilitar, abans que res, nou espai (provisionalment) per a fer el centre de salut, mentre se fan les obres. Es va parlar de l'antiga residència. Això ho pagaria l'Ajuntament.
4- S'ha de veure si se pot fer el soterrani.
5- Es perd l'oportunitat d'ampliar la residència o el centre de dia.

CAN CONILL (el preferit per Conselleria)

- Avantatges:
1- És de propietat municipal.
2- Ben situat i comunicat
3- És urbà i està permès aquest ús.
4- L'espai és suficient. La parcela té uns 2.900, dels quals 2.000 són aprofitables per fer el PAC
5- No s'han de fer tràmits urbanístics ni res. Podrien començar les obres ben aviat.

- Inconvenients
1- Es perden molts aparcaments. En Miquel Angel Sureda va parlar d'arreglar el solar de darrera la Renault (ecograva i llum), però l'assessor jurídic li va recordar que el solar no és municipal, i ara mateix està crec que sense contracte.
2- Es perd un lloc on és fan bastants actes també, i un lloc obert que descongestiona el barri, permet veure el Puig,...

CAN COSTA (aparcament anat cap a Joan Mas)
- Avantatges:
1- Propietat municipal.
2- Ben comunicat (l'enginyer troba que està molt ben comunicat, per ell el més ben comunicat)
3- Té l'espai suficient, ja que fa devers 3.000 m2.

-Inconvenients:
1- És sol rústic, i això suposaria demanar la declaració d'enterès general, cosa que no vol que s'aconsegueixi, i suposaria bastant de temps.
2- Convendria expropiar alguna parcela per connectar-lo a la carretera (per aconseguir que estigui ben comunicat.)

ZONA VERDA DARRERA CENTRE CULTURAL 
- Avantatges:
- És de propietat municipal.
- Té espai suficient (uns 3000m2).
- Cèntric i bon accés.
-Inconvenients:
- És una zona verda, i caldria modificar el PGOU i destinar un altre solar a fer una zona verda.

Sobre la reunió amb els ciutadans teniu un bon resum a l'article del Punt Informatiu: " Poca participació i 4 solars + 1 per al futur centre de salut."

 

 

 

 

Precs i preguntes del ple de febrer: tablets, telŔfons, pavellˇ, Capitol, fÓbrica, Festival...

Alternativa | 02 Marš, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la segona part del Ple ordinari del mes de febrer, amb els precs i preguntes que presentarem i les respostes de l’equip de govern. En alguns casos les preguntes no foren respostes de forma completa, a l’igual que la d’altres partits de l’oposició, cosa inadmissible i inexcusable, ja que aquestes fa dies que estan registrades.

Informació de Batlia

- El Batle informe de la inauguració del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, després de tres anys, i que segons ell servirà per fomentar un altre tipus de turisme més sostenible, així com també realitzar diverses activitats educatives. A Alternativa celebram aquesta posada en marca del CTO de la Gola.

- Uns dies enrere va venir el Director General d’Equipaments Sanitaris de la Conselleria de Salut acompanyat de varis tècnics. L’objectiu de la visita era comunicar l’acord de construir un nou centre de salut i estudiar conjuntament possibles solars per destinar a aquesta construcció. Un cop s’elegeixi un solar, per acord de Ple, es cedirà aquest solar a la Conselleria perquè construeixi el centre de salut.

- S’informa que aquests dies han començant les obres de millora de l’entrada de Pollença per Ca’n Febus. Aquestes consistiran en la construcció d’una acera, i l’instal·lació d’enllumenat i aigua potable.

Dació de compte de resolucions de Batlia

- Decret de Batlia pel qual es lliuren per part de tresoreria 2150 euros, correctament justificats, a la tècnic de turisme en concepte d’allotjament, dietes i trasllat, a diverses fires turístiques.

- Decret de Batlia per anomenar lletrat i procurador en relació a un recurs contenciós administratiu presentat per una societat mercantil en contra d’una resolució.

Precs 

1. Per tal de donar més visibilitat i per dignificar la figura de Guillem Cifre de Colonya, demanam que el seu bust del pati del Centre Cultural (que porta el seu nom) passi de la cantonada on està arraconat en aquests moments, a un lloc del pati més visible. 

Consideren que és cert que el bust de Guillem Cifre de Colonya mereix un lloc millor, i així ho faran.

2. Hi ha nombrosos incompliments per part de l'equip de govern en referència a respostes que ens ha donat ja fa mesos a anteriors plens. Demanam una mica més de serietat per la seva part i que no diguin sí sí a tot si després no estan disposats a fer-ho.

Admeten que en part és així, i que al principi de legislatura és cert que digueren sí sí a moltes coses i que després no han pogut dur a terme. Diuen que és per dificultats, el dia a dia que menja, i no per falta de voluntat. A continuació teniu bastantes preguntes fetes a anteriors plens sobre temes que a dia d’avui encara no estan arreglats.

Preguntes

1. Al ple de de juliol vam demanar quina era la seva actuació davant la usurpació i ús privatiu que estan realitzant alguns propietaris -entre ells el propi Hotel-, dels vials públics de la urbanització de Formentor. Ens van respondre que comprovarien si s'estaven produint aquests fets. Ho han comprovat? 

A les diverses reunions que han tengut amb els propietaris, aquests han admès que si que s’ha produït aquest ús privatiu. Els han comunicat que això no és correcte, i es comprometen a que això no torni passar.

2. Al ple de de juliol vam demanar una Junta de Portaveus monogràfica sobre disciplina urbanística per tractar aquest tema en profunditat: inspecció, expedients, multes, possible delegació a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. Van dir que els semblava una bona idea i que passades les festes es faria una Junta de Portaveus centrada en aquest tema tant important. Tot i no ser monogràfica, si que el tema es tractà a una Junta de Portaveus, on quedà bastant clar que la seva postura era que l'Ajuntament, i més concretament Batlia, havia de mantenir les competències sobre disciplina urbanística. Renuncien definitivament a traspassar les competències sobre disciplina urbanística a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca? I a la Junta de Govern?

Diuen que no és una renúncia definitiva, però que ara mateix l’Agència està col·lapsada, que és una bona eina, però per traspassar-hi les competències hauria d’augmentar la seva plantilla, i evidentment també el seu pressupost. I diuen que això també suposaria molta feina per l’Ajuntament alhora de passar informació a l’Agència. I pel que fa referència apassar les competències a la Junta de Govern, diuen que no hi hauria cap problema, però que no és es fa per evitar prescripcions de les infraccions. Diuen que és una recomanació dels tècnics, i que a l’igual que amb l’Agència, si el tema de personal milloràs es podria fer, però ara per ara consideren que és impossible.

3. Al ple de de juliol, en referència a l'ocupació de la via pública, els vam demanar si pensaven fer un nou reglament o farien feina a partir d'allò que es va fer la passada legislatura amb les corresponents al·legacions. Van dir que reprendrien aquest document, el tornarien posar a debat, i resoldrien les al·legacions. Quan ho pensen fer? Al ple de setembre van dir que reprendrien el més aviat possible l'ordenança, per tal que a l'inici de la temporada ja estigui tot llest. No sembla que això sigui possible o sí que és possible? 

El regidor diu que seria bo tenir una nova ordenança i que la reprendrien. Però segons ell el més important es fer complir les ordenances i ara en tenen una, i per tramitar les llicències estan utilitzant aquesta. Per tant no serà possible que l’ordenança estigui llesta aquesta temporada. Pel que fa referència a quan reprendran el document de la nova ordenança, el posaran a debat i resoldran les al·legacions no varem obtenir resposta.

4. Al ple de de juliol vam demanar en referència a la Fortalesa el compliment de l'article 34 de la llei de patrimoni que regula que els Béns d’Interès Cultural s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Com han anat les seves negociacions amb el propietari? Per que el Consell no assumeix la seva responsabilitat? 

Diuen que les negociacions amb els propietaris van bé, i que estan treballant per fer que aquestes visites es puguin realitzar, i que tenen tot el suport del Consell, a nivell d’assessorament tècnic per fer un conveni, ja que creuen que aquesta és la millor manera de regular la qüestió. La visita que es realitza durant el Curs d’Història consideren que és un exemple de com van de bé aquestes negociacions, cosa que posam en dubte, per no dir que és un exemple ridícul. Hauria de recordar el regidor que al 2010 el Curs d’Història ja va organitzar una visita a la Fortalesa, i aquesta no va suposar res.

Pel que fa referència al paper del Consell, ells suposen que fa tot el que pot en aquest tema, però que això ja seria una pregunta per ells i no per l’Ajuntament.

5. AI ple de de juliol els recordarem que al ple d'octubre de 2012 s'aprovà demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l'obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l'antiga fàbrica de Can Morató per l'incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Vostès varen dir que pensaven fer complir l'acord de ple i intentar parlar amb la propietat a veure que pensaven. Han donat qualque pas per complir l'acord? Han parlat amb els propietaris? AI ple de novembre van dir que demanarien per escrit i de manera formal al Departament de Patrimoni Històric del CIM l'obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris per l'incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. Ho han fet? També varen dir que no els podien cobrar l'ocupació de la via pública que fan del camí de can Joanot per perill d'enderrocament, perquè ve imposada i executada per l'Ajuntament. Nosaltres hem consultat el tema i no és així. Tenen un informe jurídic que doni suport a la seva teoria? Si és així demanam aquest informe. 

Han dit que s’han reunit en vàries vegades amb la propietat i que ells estan d’acord a fer diverses actuacions per deixar la Fàbrica en unes condicions millors. Ara pas per complir l’acord de ple cap, i instar al Consell per obrir el corresponent expedient sancionador tampoc, o això entenem ja que no varen contestar a aquestes preguntes.

Pel que fa a l’ocupació de la via pública segueixen dient que aquesta és imposada i que no s’ha de cobrar, i ens insten a que presentem els nostres informes, cosa que és realment absurd, ja que els que han de presentar informes són ells, ja que són els que tenen la capacitat de decidir el cobrar o no aquesta ocupació.

6. AI ple de de juliol van dir que no havia cap problema en publicar a la web municipal els convenis col·lectius d'EMSER i dels treballadors de l'Ajuntament. Per que no ho han fet? 

Han tornat a donar ordres per publicar dita informació. A veure si això és cert i aquest Ajuntament millora la seva transparència, ja que molt en varen donar durant la companya.

7. AI ple de setembre van dir que farien un balanç del Festival. Ja l’han fet? També van dir que respecte al Festival del 2016 farien una reunió amb un "grup d'experts" del poble per mirar de dissenyar el Festival entre tots. Han fet aquesta reunió? Amb quines conclusions? 

Si que s’ha fet balanç i s’han fet una sèrie de reunions. La primera conclusió és que no hi ha un model clar de Festival, mesclant música clàssica amb literatura, gastronomia o cinema, i han arribat a la conclusió que cal prioritzar el caràcter musical simfònic del Festival. També tenen clar que cal canviar el model de gestió del Festival. La setmana següent tornaran a fer una reunió, oberta, on explicaran un poc les característiques de la nova edició, i les línies que pensen seguir a partir d’ara. Només recordar que el Director Artístic acaba el contracte aquest juliol.

8. AI ple de novembre van dir que no havia cap problema en que a la publicació de l’agenda del batle al facebook es publiquessin també els punts tractats i els acords presos. Per que no ho han fet encara? 

Els punts diu que hi són sempre, però els acords no, en part perquè a vegades no hi ha acords, tot i que admet que hi podria haver més informació publicada en aquest sentit. Un altre cas per millorar la transparència.

9. AI Ple de setembre van dir que havien demanat obrir un expedient per fer pagar la plusvàlua als anteriors propietaris del Capitol. Com es troba aquest expedient? 

Està en marxa i amb voluntat de que tiri endavant, però encara no s’ha resolt.

10. Com estan les negociacions per la firma d'un nou conveni amb la Conselleria d'Educació per la utilització del pavelló de I'IES Clara Hammerl? 

Es reuniren amb l’equip directiu de l’IES i acordaren redactar unes normes d’ús del pavelló, paral·lelament al conveni amb la Conselleria. I estan fent feina en aquest sentit. Amb la conselleria és reuniran més endavant, a final de curs.

Suposam que les relacions entre l’equip de govern municipal i la Conselleria d’Educació són en aquests moments bones, però això no ha de ser excusa per anar allargant el tema, i aquest nou conveni s’ha de firmar, i com més aviat millor.  

11. Pensen denunciar per apropiació indeguda als regidors que no han tornat els telèfons o tablets que reberen sent membres de l'equip de govern?

Han dit que encara no han pres cap decisió al respecte. Nosaltres casi ens atrevim a dir que no la prendran.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb