URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Justícia. Ple de març

Alternativa | 05 Abril, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Aquest dijous passat és va dur a terme el Ple ordinari del mes de març. A la sessió no va assistir el regidor del PI, Martí Roca. A continuació teniu un resum, punt per punt, del que es va decidir a la primera part. Com era d’esperar el debat sobre els pressupostos es va allargar i va provocar que faltàs temps per acabar la segona part del Ple, quedant els nostres precs i preguntes sense respostes.

Els quatre primers puntes de l’ordre del dia varen ser l’aprovació de vàries actes de plens anteriors, que s’aprovaren per unanimitat, per tant començam el resum a partir del punt 5.

5. Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2016. Aprovat amb 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 7 vots en contra (PP i Tots).

Sobre aquests tema en particular, donada la seva importància, en farem un article explicant més detingudament el perquè de la nostra postura, les propostes que hi hem fet i que han estat escoltades o rebutjades així com de totes les coses que consideram positives i les que no dels pressupostos. Tot i això ara en farem cinc cèntims.

Primer de tot dir que en línies generals el procés d’elaboració ens ha semblat positiu, és cert que ha faltat continuïtat i es podria haver començat abans, evitant així les presses de darrera hora, però s’han realitzat bastant reunions, i tothom ha tingut oportunitat de fer les seves propostes. Tot i aquestes facilitats, hem estat els únics de l’oposició que hem fet propostes, que hem anat a totes les reunions, ... és a dir els únics de l'oposició que hem fet feina amb els pressupostos, i l'equip de govern en part ens ha escoltat, cosa que altres anys no passava i per això votàvem en contra (fins i tot es burlaven de nosaltres amb partides de 0'01 euros). L’actitud de la resta de partits de l'oposició ha estat bastant trista, i veure que un partit com Tots amb 6 regidors no fa cap proposta, el que fa és demostrar clarament la seva nul·la capacitat política.

Però deixem de banda l’actitud de la resta de l’oposició i mirem el contingut dels pressupostos. Analitzant totes les partides es pot dir que aquests són uns pressupostos molt prudents, com el mateix Batle va admetre a l’exposició de motius. Evidentment nosaltres hauríem incorporat o augmentat partides per donar un major caràcter social als pressupostos. De la mateixa manera hauríem augmentat partides com la dedicada a l’escoleta ja que creiem que si s’ha de tornar a treure a concurs pot ser que la partida sigui insuficient, i d’altres partides no les hauríem augmentat com les dedicades a la promoció turística o al material institucional. Per suposat que també n’eliminaríem o en canviaríem també algunes, com per exemple la dedicada al certamen literari, ja que noltros consideraríem més útil fer unes jornades d’estudis locals.

Tot i això hem de dir que moltes de les nostres propostes han estat escoltades, i per això votàrem a favor. Sense entrar en detall sobre cada una de les propostes que hem fet, perquè com hem dit farem un article sobre el tema, les partides destinades al foment de l’economia social, de l’habitatge social o l’impuls de la participació ciutadana, entre d’altres han estat idea nostra.

El pressupostos ara estan en exposició pública durant 15 dies fins a la seva aprovació definitiva, amb la possibilitat per a tothom de fer-hi al·legacions.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions/concerts del Festival de Música de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP i PP), i 6 abstencions (Tots).

Es tracta de reduir els preu de les entrades pels pollencins i també pels aturats de llarga durada. Concretament un 25% per als dos casos. També es realitzà una reestructuració de les zones del claustre. El nostre vot va ser favorable ja que anava en la línia del que havíem demanat altres vegades.

Segons l’equip de govern aquesta modificació pretén fomentar l’assistència als concerts i espectacles del festival, cosa que ens permetem posar en dubte, ja que el Festival necessita molt més per fer que la gent se’l senti com a seu i vagi en major mesura als concerts.

7.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Això no es votava, només era informació, informació sobre factures que s’aproven per decret amb un informe en contra per part d’intervenció. I en aquest cas estam parlant d’unes quantitats bastant elevades. Hi ha dues relacions de factures de l’Ajuntament, la Radio i la Residència. Les de l’Ajuntament superen el 600.000 euros, mentre que les altres son aproximadament de 25.000 i 5500 euros respectivament.

Entre els incompliments trobam serveis sense contracte com l’Escoleta de la Gola, l’escola d'adults o el servei de grua, activitats que es van encarregant i que segons intervenció haurien de sortir a concurs com la compra de combustibles, la publicitat i les feines d’impremta, el manteniment, tant general com de jardins o de camins. Hi ha també un incompliment de les hores extraordinàries que poden fer els treballadors, pagaments que incompleixen convenis, contractacions amb comunitats de bens...En definitiva en aquest sentit s’ha fet molt poca feina, i amb el pas del temps si no es posa fil a l’agulla, el tema empitjorarà, per això exigim un compromís amb un calendari de regularització de tots aquests serveis i tasques que és presten de forma irregular.

8.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pla de Residus del municipi de Pollença 2016-2020. Aprovat per unanimitat.

Votàrem a favor per que creiem que és necessari i bo, i ja a l'anterior legislatura entre tots es va fer una bona feina en aquest sentit. Per posar una pega, és que fem tard, ja que això havia de començar a aplicar-se al gener, i tenim dubtes que la calendarització s’apliqui com toca i no suposi problemes, i per això n’estarem pendents. Relacionat amb la calendarització també ens preocupa que la deixalleria estigui llesta a l’octubre (és la previsió del Pla), ja que és imprescindible per a un correcte desenvolupament del Pla de residus, i per ara sembla complicat que així sigui. El regidor va dir que s’havia reunit amb l’empresa i que el compromís per la construcció de la deixalleria seguia en peu, i que també ara que començaria el període d’al·legacions es comprometia a reunir-se amb l’oposició per si cal introduir canvis al calendari d’aplicació del Pla.

Finalment també creiem que és important, a part de la informació a la ciutadania, també la informació i formació cap als treballadors, ja que el Pla de residus també suposarà canvis en les seves tasques, i per tant han d’estar el més preparats possible.

 9.- Pressa en consideració de la Memòria justificativa de la gestió directa dels serveis públics de subministrament d’aigua potable i recollida de residus per la societat mercantil de capital íntegrament municipal EMSER 2002 SLU elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda a a dit efecte (Expedient núm. 5823). Aprovat per unanimitat.

Una comissió s'ha encarregat de realitzar un estudi sobre la sostenibilitat de la gestió de l'aigua i la recollida de residus. Amb la memòria d'aquest estudi queda clar que tant la prestació d’un servei com l'altre és més eficient i sostenible tant si ho fa Emser o l'Ajuntament directament que si ho fa una empresa privada.

Estam contents del resultat, però tampoc ens ha sorprès gens, ja que nosaltres pensam el mateix de qualsevol servei, fins i tot del servei de la neteja viària, que ara mateix s’està prestant fora contracte, i que esperem que torni a ser prestat per l’Ajuntament o Emser el més aviat possible. En aquest sentit nosaltres sempre lluitarem per que al nostre poble tots els serveis siguin públics!!!

10.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a l’impuls de la veritat, justícia i reparació en els casos dels represaliats pollencins pel cop d’estat i franquisme. Aprovat per 15 vots a favor (Alternativa, Junts, Tots i UMP) i una abstenció (PP).

Estam contents per l’aprovació de la nostra moció, que tampoc explicarem molt en detall aquí perquè ja teniu un article anterior que l’explica en profunditat. Els acords de la moció són:

- Donar suport a la querella per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme.

- Donar suport a la tramitació de la Llei balear de fosses.

- Impulsar una comissió d'estudi que reuneixi familiars, representants de l'Ajuntament, experts i entitats memorialistes, per elaborar un informe que inclogui un cens de persones de Pollença represaliades durant la guerra civil i el franquisme, especialment les assassinades, així com la possible ubicació del cos, en vistes tant a la presentació de la denúncia com dels efectes que es puguin derivar de la propera Llei Balear de Fosses.

- Presentar una denúncia per les persones de Pollença que varen ser víctimes de crims contra la humanitat.

A veure si d'una vegada per totes s'acaba amb la impunitat i es fa JUSTÍCIA!!!!

 Ferrán Aguiló

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb