URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Menys transparència, interessos abusius de la Caixa i primera "moció" de Tots...Ple ordinari d'abril

Alternativa | 27 Abril, 2016 10:23 | facebook.com twitter.com

 A diferència de l'anterior ple l'equip de govern no ha publicat a la pàgina municipal documentació sobre els acords que es porten a ple el que ens sembla inadmissible i un pas enrere a la més que necessària transparència. Complint la llei de protecció de dades no hi ha cap excusa per publicar la major part de la documentació d'aquest ple.

I. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/20016.

Són factures que són del 2015 (alguna inclus del 2014) que no han arribat o no s'han conformat fins el 2016, però ara no es poden imputar a l'exercici anterior. Continuam trobam factures d'empreses com SEARSA CAÑELLAS A.I.E. l'empresa de manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença que té un contracte  del 18 d'agost de 1994 per valor de 7,130.514 pessetes, que va caducar al 1996. Podem fer una festa i celebrar el vint anniversari de la seva caducitat... Ja és hora que el nou equip de govern demostri que és diferent als anterios i presenti un pla seriós per regularitzar la lalrga llista ce contractes i situacions irregulars que encara avui es troben a l'Ajuntament.
 

2.- Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes de procedir a donar compliment a la sentència de la Sala Contenciós Administratiu envers el procediment ordinari 148/2012 pel qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Caixabank S.A., contra la denegació parcial o incompliment parcial de la reclamació de la quantitat de 291.809,88 euros formulada davant l’Ajuntament en data 19 de gener de 2012 per la manca de pagament de diverses certificacions d’obres emeses per l’entitat “Crespí Construcciones d’Obres Públiques S.L.U.” que varen ser endosades a Caixabank S.A.; i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a càrrec del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2018.

El tema és el següent: Crespí Construcciones d'Obres Públiques SLU va fer unes obres l'any 2007, les certificacions d'obres aprovdes per valor de 291.802 euros les va a cedir a favor de CAIXABANK ( l'empresa va quebrar pels seus problemes econòmics. El gener del 2012 CAIXABANK reclama a l'Ajuntament el pagament del deute i pel maig se n'hi va pagar una part: 147.000 euros. Però resulta que la Tresoreria de la Seguretat Social fa un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora (dins aquests drets hi entraria lo que no li han pagat encara), i l'Ajuntament paga el que queda a la Seguretat Social. CAIXABANK reclama que és a ells a qui li havien de pagar la quantitat que faltava, així que posa un contenciós administratiu contra l'Ajuntament i li donen la raó. Per donar compliment a la sentència se li ha de pagar a CAIXABANK la quantitat que faltava pagar-li (i que equivocadament l'Ajuntament va pagar a la SS que són 141.000 euros. Fins  a aquest punt res a dir el que consideram vergonyós i sagnant és que la Caixa demani 115.000 euros d'interessos. Uns interessos que l'Ajuntament ha negociar per no pagar. L'Ajuntament demanarà a la Seguretat Social que ens tornin els doblers que va cobrar indegudament i si diuen que no, l'Ajuntament posarà un contenciós contra la matteixa.
 
L'interventor fa un informe d'objecció dient que no hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost 2016 per pagar-ho, i és competència del Ple aixecar l'objecció (que si no s'aixeca la tramitació queda aturada). A la vegada es duu a aprovació reconèixer aquesta obligació de pagament a càrrec del pressupost del 2018.
Apart d'això, 

 

3.- Acceptació, si procedeix, de l’adquisició dels béns/documents que conformen el Fons Antoni Seguí “Bocchorità” a títol gratuït (Exp.núm 6098).

Es tracta d'un arxiu amb valor històric. Té 630 unitats documentals. 

4.- Proposició de suport institucional a la declaració d’una Reserva Marina Cala Sant Vicenç.

Es duu a Ple una proposta de l'equip de govern amb els següents acords:
- Donar suport a la iniciativa de l'AAVV de declarar Reserva Marina Cala Sant Vicenç
- Comunicar l'acord al Ministerio, Direcció de Pesca...
- Ser part en l'expedient que es tramiti per la seva declaració
 
Sembla que el Ministeri pareix que no té especial interès en declarar més reserves marines, però tampoc vol amollar la competència. No n'hi ha cap  reseva a la Serra de Tramuntana i Sóller ho ha demanat també.

 

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 369 de dia 22 d’abril de 2016 (Exp. núm 30/2015/Contractació)

 Un tema relacionat amb licitació del bar del poliesportiu del Port de Pollença. La Mesa ja ha fet una proposta d'adjudicació i es durà a Ple la ratificació d'un decret de batlia fent un requeriment a l'empresa que la mesa ha adjudicat que aporti una documentació. Després, serà el Ple qui aprovi la contractació. 

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per restablir la igualtat en tots els àmbits públics i denunciar la discriminació que ha patit la Regidora Sra. Maria Buades Cifre.

Primera moció que presenta Tots en la legislatura. Cal dir per començar que no es pot parlar  de discriminació sanitària perquè Maria Buades no s'ha quedat sense metge. Discriminació sanitària és el que va fer el PP (partit al que militava la pròpia Maria Buades i la majoria de regidors de Tots) amb els immigrants.
 

7.- Propostes/Mocions d’urgència.

 - D'urgència es presentará la ratificació de la signatura d'un conveni amb el Consell per regular els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 Encara resten de contestar a les preguntes de l'anterior ple i hem registrat de noves per aquest ple.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb