URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Més informació sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 28 Abril, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Sempre hem considerat que la informació és el primer pas per debatre i prendre decisions i agraïm a Gelats Valls que ens hi hagi a fet arribar nova documentació sobre la situació del quiosc del Passeig Anglada Camarasa del Port de Pollença que passem a resumir a continuació. Per altra part al ple d'avui dijous hem fet tota una sèrie de preguntes  que esperam també ajuden a aclarir més el tema.

Respecte a la informació que ens ha arribat continuam sense entendre perquè no es contesti al recurs de reposició que va registrar Gelats Valls el 7 de juliol de 2015 i que no se li facilités la documentació que va demanar ( petició que va reiterar el 6 d'agost de 2015).

També ens han fet arribar la notificació de l'Ajuntament de 13 d'abril de 2016 en la que inicia el procediment per a la declaració d'extinció o caducitat del dret concessional d'ocupació del domini públic, concedit tràmit d'audiència a Gelats Valls per termini de quinze dies. Aquesta notificació és prèvia a un possible desnonament del quiosc

RECURS DE REPOSICIÓ 7 DE JULIOL 2015

El 7 de juliol de 2015, una vegada que havien rebut la notificació de l'acord de la Junta que ja hem publicat a aquest bloc, van registrar a l'ajuntament un recurs de reposició contra el mateix acord demanant que es declarés que Gelats Valls S.L és titular d'un dret de concessió vigent sobre el quiosc. Com ja us vam informar aquest recurs no va ser contestat per part de l'Ajuntament.

Al seu recurs de reposició Gelats Valls al·lega els següents punts:

1- D'acord amb els arxius i registres municipals consta acreditat que Gelats Valls han anat ocupant amb un lloc fix per a venda de gelats la cantonada del Passeig Anglada Camarasa del Port de Pollença des d'abans de l'any 1967.

2- Igualment consta que, a partir de 1992, per mandat municipal, es va produir un canvi en el quiosc que venia utilitzant, havent estat redactat per l'Ajuntament un projecte tècnic i plec de condicions que fou aprovat per la corporació el 3 de març de 1994. Un projecte tècnic a partir del qual es construí i instal·là l'actual quiosc. Gelats Valls van exercir com peticionaris inicials i van pagar la totalitat del cost de la construcció, instal·lació i connexions del quiosc. Segons Gelats Valls per tant no es pot parlar per tant, ni de titularitat municipal del quiosc, ni de precarietat de l'ocupació ni d'inexistència de concessió ni de caducitat de dret, ni de no pagament del cànon, pel fet que per decisió municipal l'abonament del cànon es fes anualment en forma de pagament de la taxa d'ocupació de la via pública.

Malgrat el quiosc, construït d'acord amb el projecte municipal, és una instal·lació fixa, aquest caràcter li ve imposat per decisió municipal i per les circumstàncies de la mateixa ubicació on es troba, però en realitat l'ocupació i ús que es fan del mateix no té caràcter permanent sinó que es du a terme únicament durant uns determinats mesos.

L'ús previst pel quiosc i que s'ha mantingut des de l'any 1994 és per tant, no un ús privatiu del domini públic pròpiament dit, sinó com deia l'Acord municipal de 3 de març de 1994 és un ús comú especial.

D'altra banda, és més que reconegut pels ciutadans de tot el terme que Gelats Valls forma part del patrimoni cultural de Pollença, sent conegut per diverses generacions que des d'abans de 1967 han pogut gaudir dels seus gelats artesans.
Com declara el Tribunal Suprem a la Sentència de 3 de març de 2009, resolent el recurs RC 6242/2005, en el nostre cas, encara que la interpretació que es fes de la normativa es pugui no compartir ara per part de l'Ajuntament, no pot desconèixer que va existir un acte administratiu i que en virtut d'aquest, Gelats Valls té dret a ocupar l'espai.

ESCRIT 6 D'AGOST DE 2015

Gelats Valls va enviar altre escrit reiterant la petició de documentació; informes tècnic i jurídics d'acord amb els quals es van adoptar els acords de 1992 i 1994 relatius a l'ocupació de domini públic local amb el quiosc, així com l'aprovació del projecte i a l'autorització atorgada a Gelats Valls.
 

NOTIFICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 13 D'ABRIL DE 2016

A la notificació es parla d'altra documentació:

- Un escrit de Gelats Valls de 7 de gener de 2016 en què sol·licitava seguir amb la venda als llocs fixos de cada any.

- L'informe del servei d'inspecció en el que constata que realitzada visita de comprovació el 23 de març de 2016 el lloc de venda de gelats situat al passeig Anglada Camarasa estava obert i el 30 de març es fa acta de reconeixement de l'ocupació de terrenys d'ús públic, amb l'activitat de venda de gelats ocupant la via pública sense llicència de Gelats Valls.

- Escrit de Cafe Capuchino 1919 SL en què sol·licita la retirada immediata del quiosc, en reiteració de la petició formulada d'immediat tancament presentada al Registre de l'Ajuntament (RGE; 2295/2014).

La notificació indica que per a l'exercici de la potestat de desnonament és necessària la declaració prèvia d'extinció o caducitat del títol que atorgava el dret d'utilització dels béns de domini públic, amb la instrucció prèvia del procediment pertinent en què s'ha de donar audiència a Gelats Valls. La resolució que es dicti, que és executiva sense perjudici dels recursos que siguin procedents, és notifica a Gelats Valls, i se'l requereix perquè desocupi el bé, i amb aquesta finalitat se li concedeix un termini no superior a vuit dies perquè procedeixi a fer-ho. Si Gelats Valls no atén el requeriment, es pot sol·licitar l'auxili de les forces i cossos de seguretat o imposar multes coercitives de fins a un 5% del valor dels béns ocupats, reiterades per períodes de vuit dies fins que es produeixi el desallotjament. Les despeses que ocasioni el desallotjament són a càrrec de Gelats Valls.

Veure articles anteriors

- Què pensa fer l'Ajuntament amb el quiosc de Gelats Valls

- Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb