URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Concentraciˇ de rebuig contra l'assassinat masclista

Alternativa | 29 Maig, 2016 19:11 | facebook.com twitter.com

Avui un home ha matat a ganivetades la seva dona al Port de Pollença. És la tercera dona morta per violència masclista enguany a Balears, després de Lisa J., britànica de 49 anys, a la Costa de la Calma el passat 23 de gener, i Victoria S., de 19 anys, l'11 de març a Son Servera.

Des d'Alternativa donam el condol a la família i amistats de la víctima i condemnam aquest assassinat, recordant la necessitat d’acabar d’una vegada per totes amb el patriarcat com a única solució per posar fi a la violència de gènere.

El Col•lectiu Feminista l'Aurora convoca per demà dilluns 30 de maig a les 20h a la Plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença una concentració de rebuig contra l'assassinat masclista que hi ha hagut al municipi i contra el patriarcat. No hi podeu faltar!

 

 

 

 

Aprovada la nostra mociˇ per a la contractaciˇ p˙blica socialment responsable

Alternativa | 27 Maig, 2016 00:07 | facebook.com twitter.com

Al ple d'ahir va ser  aprovada  la nostra moció per a la contractació pública socialment responsable per 16 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP, Tots, Pi) i 1 en contra (PP).El Portaveu del PP a més de votar en contra ens va dir que eram leninistes,  per demanar un tipus de clausules comuns a tota la Unió Europea. Una demostració més de l'época en la que es troben mentalment encara els populars de Pollença. Per la nostra part estam molt contents per aquesta aprovació, ara pertoca  complir l'acordat, i fer que això es converteixi en realitat.

MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE

Exposició de motius:

Les Contractacions Públiques Socialment Responsables (CPSR) són definides per la Comissió Europea com «les operacions de contractació que tenen en compte un o més dels següents aspectes socials: oportunitats de feina, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d'oportunitats, disseny d'accessibilitat per a tothom, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat social de les empreses (RSE), a la vegada que es respecten els principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea i les Directives de contractació».

Atès que els fonaments jurídics avalen la legalitat de la introducció de clausulat social en els contractes públics:

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 assenyala de forma clara la possibilitat d'incorporar criteris socials com a condicions d'execució, criteris d'adjudicació i com a contractes reservats.

A nivell estatal, el Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic habilita legalment la introducció de criteris socials en els plecs de contractació.

En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha aprovat recentment l'Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la CAIB i el seu sector públic instrumental, que recull una sèrie de clausulat social que s'han d'incloure en els plecs de contractació de dita administració.

També el Departament de Cooperació local i Interior del Consell de Mallorca va editar ja fa uns anys una Guia de Clàusules Socials, per facilitar la incorporació de clàusles socials en la contractació pública de les entitats municipals, precisament per facilitar el treball a l'àrea tècnica encarregada d'elaborar els plecs de contractació, així com proporcionar una anàlisi de legalitat a l'àrea jurídica, de secretaria o intervenció.

Atès que la contractació pública no només és un mitjà per a l'obtenció de prestacions, obres i serveis, sinó que també pot ser una eina jurídica al servei dels poders públics per complir amb els seus fins i valors fonamentals: cohesió social, redistribució de la riquesa, igualtat i justícia.

La contractació responsable no només no incrementa el preu de l'adjudicació, sinó que suposa un estalvi demostrable, per l'estalvi en despesa social; per tant implica una utilització eficient dels pressupostos públics.

Adjudicar un contracte atenent només al preu i sense considerar criteris ètics, socials i ambientals, suposa un sistema de contractació de curt abast que, en el millor dels casos, produeix un efecte neutre i, en el pitjor, ocasiona conseqüències negatives. No incloure criteris socials en la contractació municipal seria perdre una oportunitat de generar un benefici afegit.

Per tot això, aquesta regidora presenta al ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORDS

1-Adoptar el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament de Pollença (incloent els òrgans autònoms i EMSER), exceptuant només aquells casos en què l'òrgan de contractació no ho consideri convenient per les característiques del contracte i ho motivi amb un informe.

2-Prendre com a referència bàsica per a la incorporació de clàusules la Guia de clàusules socials, editada pel Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i les actualitzacions que se'n facin, també per part del Govern balear. 

3-Convocar, en un termini no superior a trenta dies, una junta de portaveus per concretar el objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.

4-Elaborar una memòria anual sobre la contractació socialment responsable municipal.

Demà dissabte us esperam a l'Ateneu de Pollença a la presentació a les 20:00 de l'anuari 2015 de Contrainfo.cat.

 

Presentaciˇ de l'anuari de Contrainfo.cat 2015

Alternativa | 26 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Els darrers anys, des d'Alternativa per Pollença hem col·laborat amb la presentació de l'Anuari de Contrainfo.cat, una publicació anual en què es fa un recull i anàlisi de leslluites i moviments socials de Mallorca. Enguany, tornam a col·laborar amb els companys de Contrainfo.cat, conjuntament amb l'Ateneu de Pollença i Moviment Alcudienc per fer una presentació a la zona nord de l'illa.
No hi podeu faltar!

Formalment, l'Anuari és una revista amb més de 100 planes en el qual es pot trobar un resum de les principals notícies de l'any que han aparegut al web, un balanç general de les lluites socials, un tractament específic de la repressió, que s'ha documentat fent una recerca dels casos dels darrers anys i diferents articles que analitzen de ben a prop els diferents àmbits i temes més crítics de les lluites populars mallorquines.

L'anuari té un preu de 4€ (el cost de producció és de 2'73€) que aniran destinats a autogestionar el projecte de Contrainfo.cat
A la següent plana web podreu trobar tota la informació de les nostres presentacions i els llocs on podreu trobar anuaris:http://contrainfo.cat/anuari-2015/  
 
 
 
Recordau avui  hi ha Ple Ordinari a les 20h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir assistir, ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook anirem informant del resultat de les votacions. Hem presentat una moció per incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament. Aquesta és la part resolutiva.
 

Contractaciˇ p˙blica sostenible (Junta d'EMSER i ple)

Alternativa | 25 Maig, 2016 19:44 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 26 de maig hi haurà Junta General d'EMSER a les 19;45 per dur a aprovació el balanç econòmic que es va haver de retirar el passat mes, per no haver-se tractat al consell d'administració.

El Ple Ordinari a les 20h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir, ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook anirem informant del resultat de les votacions. Per desgràcia l'Ajuntament no ha publicat els informes, propostes i moció que es discuteixen al ple com si que es fa a altres Ajuntaments continuam trobant a faltar la transparència pregonada a la campanya electoral.

Només nosaltres hem presentat una moció per incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació, si escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits: Factures d'anys anteriors per un import de 20.000.000 aprox. Un extrajudicial són factures que no disposen en el corresponent exercici de crèdit suficient. Un procediment que ha de ser excepcional i que no s'ha de realitzar sistemàticament, hi ha temes que es poden i s'hi han de regularitzar. No entenem el retard de la presentació d'una factura de publicitat del Festival de Pollença a la cadena COPE (1.210,00 euros)-

2- Aprovació, si és procedent, de l'expedient de modificació de crèdits... Sota la modalitat de suplement de crèdit finançat... Per a despeses generals de residència
Per complir amb les ràtios mínimes legals la residència necessita una infermera i mig auxiliar. La despesa que es du al ple és per mig any. La llei Montoro obliga a fer una contractació externa, esperam que quan sigui eliminada aquestes contractacions les faci directament.

3- Ratificació, si escau, de la resolució de batllia...

Aquest punt és un mer tràmit administratiu, han de corregir un DNI dels qui han guanyat el concurs del Poliesportiu del Port de Pollença.

4- Resolució al·legacions i, en conseqüència, adjudicació, si procedeix del contracte administratiu especial d'explotació del bar del Poliesportiu del Port de Pollença...
Ja era hora d'adjudicar aquest contracte. Nosaltres vam demanar unes clàusules socials en el plec de condicions que no es van incloure, esperam canviar aquest tema amb la moció que presentam al ple.

5- Reconeixement, si és procedent, de la compatibilitat del lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici de l'activitat privada. i 6- Reconeixement, si és procedent, de la compatibilitat del lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici de l'activitat privada.

El punt 5 i 6 es repeteix perquè són dos arquitectes que demanen comptabilitzar la seva feina a l'Ajuntament amb feines externes.

7-Aprovació, si és procedent, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2016 i de la pertinent convocatòria.
A la comissió informativa no se'ns va facilitar el document definitiu, el que ens sembla lamentable. Aquestes no són formes de pesentar les coses al ple.


8- La nostra moció: la contractació pública socialment sostenible.

A la moció demanam:

1-Adoptar el compromís d'incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament de Pollença (incloent-hi els òrgans autònoms i EMSER), exceptuant només aquells casos en què l'òrgan de contractació no ho consideri convenient per les característiques del contracte i ho motivi amb un informe.

2-Prendre com a referència bàsica per a la incorporació de clàusules la Guia de clàusules socials, editada pel Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i les actualitzacions que se'n facin, també per part del Govern balear.

3-Convocar, en un termini no superior a trenta dies, una junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.

4-Elaborar una memòria anual sobre la contractació socialment responsable municipal.

 

9.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre hem presentat un bon grapat de preguntes.

 

 

 

 

 

Cal una Junta per parlar de la primera lÝnia i platges

Alternativa | 25 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença (A) demanam una Junta de Portaveus per parlar de la primera línia i platges del Port de Pollença per la recerca de solucions entre tots, per minimitzar l'impacte negatiu de la situació actual i evitar problemes en el futur.

________________________________________________________________

A Alternativa per Pollença estam cansats de veure l'anterior i l'actual equip de govern tirar-se els plats pel cap pel tema de la primera línia del Port de Pollença i la licitació de les platges. Consideram que uns i altres, en comptes de fer-se retrets de forma continuada sobre qüestions en les que ambdos tenen una part de responsabilitat, haurien de facilitar la recerca de solucions entre tots, per minimitzar l'impacte negatiu de la situació actual i evitar problemes en el futur.

Insistim en un dels punts que ja vàrem demanar fa més d'un any a les nostres al·legacions a les obres de reforma de la primera línia, i que mai es van contestar: més participació. L'equip de govern de la legislatura passada només va fer una reunió amb els grups de l'oposició, el juliol del 2013, per parlar més que del projecte de refoma, de l'estudi de mobilitat que sustentava el mateix i que després ha estat desestimat en gran part. Consideram que si s'hagués actuat cercant més el consens i amb més bona voluntat la situació actual a la Primera Línia del Port de Pollença no seria tan dolenta com és a l'actualitat. Tampoc en l'actual legislatura se'ns ha donat gaire peu a participar ni en el tema de les obres de primera línia ni en el plec de condicions de la licitació de les platges.

L'actual equip de govern de Junts i UMP, que és qui té les eines, podria convocar una Junta de Portaveus i Tots per Pollença podria demostrar en aquesta Junta la seva voluntat d'ajudar a solucionar els problemes, si és que té interès i no és només una estratègia de desgast del govern.

 Aquest dijous 26 de maig, hi ha Ple Ordinari a les 20h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir assistir, ho podeu seguir en directe a Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook anirem informant del resultat de les votacions. Hem presentat una moció per incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament. Aquesta és la part resolutiva.

 

Cal millorar la gestiˇ i la informaciˇ

Alternativa | 23 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Cal més gestió eficaç i menys "postureo" i no confondre propaganda amb informació.La transparència ha de ser total amb dades concretes i no només del positiu sinó també del negatiu.

 Fa uns dies l'Ajuntament informava el seu perfil de la compra per part d'EMSER d'una mini retroexcavadora per tal de fer més eficients les tasques d'instal·lació i manteniment de la xarxa d'aigua.

 

El que no van informar és del preu de la màquina ni que per anar a comprar aquesta retroexcavadora a la Península, segons ens han informat, van viatjar tres persones cap d'elles tècnic qualificat. Resulta que la retro no serveix pels carrers més estrets de Pollença i quan l'han empleat, manejada per un treballador que no ha rebut cap tipus de formació sobre el seu funcionament s'ha romput, ha durat 28 dies.

 

 
 
 
 

 

Assemblea

Alternativa | 22 Maig, 2016 17:20 | facebook.com twitter.com

 Demà fem Assemblea. Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot.

 

Ordre del dia


1-Temes institucionals: Ple de maig, ocupació via pública, Emser
2-Revista Urxella
3-Informació econòmica
4-Logística d'actes (Anuari contrainfo, Jornades de Sineu)
5-Relacions amb altres organitzacions
6-Torn obert

Aportacions al Consell de la ResidŔncia

Alternativa | 20 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Dia 12 d'aquest mes maig es celebrà Reunió del Consell Rector de la Residència de St. Domingo a la que va acudir el nostre representant, en Joan Ramon aquest és un resum de la reunió que no trobareu a la pàgina de l'Ajuntament.

Varen excusar la seva presència Iliana Capllonch i el seu suplent, no va venir Tomeu Cifre de Més. Hi assistí la directora de la residència, Silvia E.Sànchez.

L'ordre del dia:

1 - Aprovació de les actes de les sessions anteriors (10 i 17 de Febrer)

S'aprovà sense entrebancs.

2 - Aprovació, si escau, de les Bases Específiques per crear una Borsa d'ajudant de cuina, personal laboral interí

El nostre representat va suggerir incloure a les bases, per millor informació dels aspirants, que puguin saber per quin ordenament es regirà el contracte que es formalitzi, que s'acceptà que fos òbviament per l'Estatut dels Treballadors i per l'acord Residència-treballadores de l'any 2006. Igualment acceptaren la nostra proposta de rectificar la representació al tribunal, dels representants dels treballadors, que no ha de ser de l'Ajuntament, i sí de la residència; la seva delegada de personal.

El desgavell verbal es produí a l'intent de debatre ordenadament que és modifiques la puntuació per valoració de l'experiència, que entenem que no es valora prou bé. La rutina d'anys porta a valorar cada any d'experiència o fracció superior a 6 mesos a l'administració pública,amb 0,25 punts, i amb 0,15 punts provinent d'empreses privades. Volíem debatre que s'entén per administració pública, atès que per exemple el personal que fa feina a "Novaedat", que és una entitat  que treballa sota la supervisió dels organismes de sanitat i serveis socials, tal volta haurien de tenir la mateixa puntuació, i en tot cas una puntuació més elevada a l'assignada a aquestes bases, i altres matisacions. No hi va haver manera, malgrat que la Tècnica va dir que això era possible.

3 - Nomenament representants del Consell rector de la Mesa de Negociació del Conveni Col-lectiu de la Residència


El nostre representant va advertir que no hi formaria part per quan possiblement formaria part del que es diu part social, és a dir, treballadores que negociaran. Va senyalar així mateix, que convenia que la regidora delegada a la Residència hi formés part, igualment que la directora de la residència, i fou acceptat.

4 - Informació de la direcció

Aportà la directora l'acta d'una reunió que dia 6 de Maig celebrà amb els usuaris de la part dels apartaments, en relació a la climatització, ventiladors, una iniciativa molt lloable per donar la paraula i escoltar i tenir en compte els usuaris afectats.

5- Varis


No s'utilitza, malgrat després, tot es va comentar, quan hagués pogut figurar a l'acta.

Durà la reunió uns 45 'dels que se n'empraren un poc més de la meitat en tractar les qüestions de l'ordre del dia. Com a curiositat, es va recriminar les intervencions del nostre representant que ha mirat els minuts que han durat les reunions del Consell Rector, enguany:
Reunió de dia 17/2/16, 55 minuts. Reunió de dia 17/2/16, 10 minuts. Reunió de dia 12, uns 40-45 minuts. Total en 5 mesos, 105 minuts, molts d'ells malbaratats amb temes que no tenen res a veure amb la residència, quan no interrupcions recriminant el que no s'ha escoltat...

Andrés Faro

 

Espais p˙blics, confessionalitat i altres preguntes i respostes

Alternativa | 18 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació de les preguntes que ens van contestar al darrer ple ordinari d'abril

4- El camí de can Perdiu, en la seva confluència amb el camí del Rafalet ha arribat a un punt de degradació tal que és impossible passar fins i tot a peu, sinó també pel mal estat del trispol.  Quant al camí del Pontarró, en el tram que s'hauria de unir al de Can Lloberina, també es troba en un estat realment lamentable fins el punt que l'empedrat esta tot desfet i fins i tot uns 20 o 30 mts. de marge han caigut al torrent. Hi ha a l'Ajuntament previsió de solucionar aquests casos? 

El regidor Andrés Nevado va dir que anà per aquest camí la setmana passada i corroborà el mal estat d’aquest, i va dir que intentaran dur a terme alguna actuació per millorar el seu estat.

A veure si això és així, i si pot ser fe la manera més ràpida possible.

 

5- Els vials públics de Formentor estaran oberts per al trànsit de vianants i vehicles, ja que els darrers anys no ha estat així? 

Des de l’Ajuntament hi confien. Perquè el vial superior és públic i tocarà estar obert. Aquest tema és igual que el de la carretera vella de Lluc, hi ha gent que es veu amb la força suficient per fer seu una cosa que és de tots, i si això és així és sobretot perquè les autoritats ho permeten.

Esperem que això canviï, però vist com funcionen altres temes similars, podem almenys dubtar que sigui així.

 

6- Al Davallament un regidor de l'equip de govern va ocupar un lloc destacat; ho va fer a titol personal o en representació del Consistori? Si és així com i quan es decidí delegar una representació institucional a un acte confessional? S'estendrà la lògica i necessària separació d'actes institucionals i actes religiosos que ha realitzat el batle al Davallament a la resta de membres de l'equip de govern i celebracions religioses? 

El senyor Nevado va deixar clar en aquest tema que ell no té gens clar la idea de separar els actes religiosos i institucionals com si ha fet el batle, i va dir que va anar en representació de l’Ajuntament i el seu partit perquè el varen convidar, perquè li agrada i per que es va sentir en l’obligació d’anar-hi, i ho va fer amb molt d’orgull. Després el batle va intentar dir que va anar allà com a regidor a títol individual.

Això és el que passa quan pactes amb la dreta, que hi ha moments on el xoc és inevitable, més quan no hi ha unes directrius ni unes pautes marcades en segons quins temes, i així et trobes uns regidors que pregonen unes idees i uns unes altres. Cal que l’equip de govern defineixi clarament el seu protocol d’actuació en aquest sentit, com ja va dir que faria el batle a principi de legislatura, i encara no ha fet. Tot i això aquí volem donar l’enhorabona al batle per la seva posició i actuació durant el Davallament, així com reprovar la del senyor Nevado.

 

7- Hem observat que s'ha netejat les males herbes de la façana de la fàbrica de Can Morató i els jardinets de davant. Se n'ha encarregat l'Ajuntament? 

Varen dir que dites actuacions les va dur a terme la propietat.

 

8- A partir de les declaracions realitzades a la premsa per l'Ajuntament sobre irregularitats a l'ocupació de la via púbica. Què pensa fer l'equip de govern després de realitzar aquestes  acusacions, ja que tal com s'han presentat a la premsa podíem estar parlant d'un cas de prevaricació administrativa? 

Aquesta pregunta es va fer ja fa bastant, i el regidor va informar de que es va realitzar una Junta de Portaveus per tractar el tema. On tothom va donar les explicacions que va creure oportunes i que al seu parer la Junta no va servir per resoldre molts dels dubtes que ell tenia ni per justificar diferents actuacions. A partir d’aquí ells es dedicaran simplement a corregir el que fins ara consideren que no s’ha realitzat correctament. Sobre si estaríem parlant d’un cas de prevaricació, el regidor va dir que ell no estava en condicions de dir si això era així, tot i que si que li sembla clar a partir de la Junta de Portaveus que es varen dur a terme actuacions que no s’ajustaven a la legalitat. En aquests moments el portaveu de Tots per Pollença l’animà a acudir a la justícia, i la situació és va tensar, acabant en discussió.

 

9- Pot explicar al Ple i per al coneixement públic, l'anterior regidora responsable d'ocupació de la via pública, na M. Buades si és veritat i per què es varen dur autoritzacions d'ocupació de via pública que incomplien l'ordenança a la Junta de Govern? Si és veritat i per què es van donar autoritzacions a establiments que devien taxes per ocupació de temporades anteriors? I si és veritat i per què es varen tancar expedients disciplinaris per excés d'ocupació condonant la sanció als infractors pocs dies abans de les eleccions municipals? 

Que consti que vàrem fer la pregunta per donar la possibilitat a l’anterior equip de govern a contestar a unes acusacions que han rebut per part de l’equip de govern actual, i per tenir del tema les dues visions. La regidora Buades com a regidora de l’oposició estava en el seu dret a no contestar i a ell es va acollir, i no ho criticarem. Ara bé si no volia contestar tampoc feia falta que agafàs el micro i parlàs durant varis minuts acusant-nos de fer una forma baixa de política, discutint-se amb el Batle i dient que qualsevol regidor de l’equip de govern ens podria respondre a la pregunta o que consultassim les actes de les Juntes Govern, però que ella no tenia perquè donar la cara de res. La seva seva reflexió final va ser si nosaltres estàvem segurs de si totes les ocupacions de la via pública actuals estan d’acord a la ordenança. En definitiva, si no volia contestar bastava haver dit que no volia i ja està, sense necessitat de fer cap sermó.

Com hem dit abans, farem un resum sobre la Junta de Portaveus per acabar amb aquesta tema.

 

10- A la visita guiada a la Fortalesa, dins el curs d'història de Pollença, el conferenciant Àngel Aparicio (president del Grup per a l'Estudi de les Fortificacions Balears) va fer una proposta que ens sembla molt interessant, que és que l'Ajuntament demani al Consell incoar expedient per declarar Bé d'Interès Cultural les restes de la bateria de l'Avançada. Pensen fer aquesta petició? 

Varen dir que ho veien amb bons ulls i que així ho farien. També digueren que l’element no perilla per estar en un terreny públic. Esperem que aquesta falta de perill no retardi la protecció del nostre patrimoni.

11- Les dues araucàries de la Punta han estat incloses al Catàleg d'arbres singulars de les Illes Balears. Han tingut o tenen en compte aquest fet a l'hora de fer les obres de la rotonda? 

Les obres actualment estan en redacció de projecte, i l’equip de govern va dir que demanaren que se’ls anàs informant del procés d’el·laboració d’aquest i la seva evolució, sobretot per veure com afectava a les araucàries i evitar qualsevol possible mal. Hi estaran damunt.

12- Respecte a les propostes fetes per l'empresa que gestiona el Centre de Turisme Ornitològic de cara a millorar l’entorn del parc i la zona humida i a regular i gestionar els usos de la Gola per un millor funcionament. Pensen elaborar una normativa oficial sobre els usos de la Gola i evitar conflictes entre pescadors, vianants, cans, observadors d’aus i ocells? Què pensen fer per a la gestió de la vegetació de la zona humida, de la garriga i el pinar? Pensen millorar la senyalització del Centre de Turisme Ornitològic ? 

Tenen una reunió la propera setmana per tractar el tema, i si que creuen que cal certa regulació per evitar conflictes.

Acudit de Ferreres

 

Junta portaveus ordenanša ocupaciˇ via p˙blica

Alternativa | 16 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Ja us havíem informat del resultat de les nostres indagacions sobre les denúncies sobre el tema de l'ocupació de la via pública a l'anterior legislatura que havia fet l'equip de govern "Ocupació del avia pública. Irregularitats i falta de rigor", . Avui publicam un resum de la Junta de Portaveus que es va fer per parlar del tema de l'ocupació de la via pública. Hi varen assistir representants de tots els grups municipals, llevat del Partit Popular que per qüestions de feina no hi va poder ser.

En un principi, tot i que l’ordre del dia no ho concretava, segons el regidor responsable Tomeu Cifre Bennàssar, es pretenia parlar dels criteris a seguir a l'hora d'interpretar l'ordenança durant aquesta temporada, i quins utilitzar de cara a redactar-ne una de nova.

Realment, tampoc semblava molt útil parlar dels criteris per a l’actual temporada quan ja s’havien autoritzat diverses ocupacions, i l’equip de govern sembla que tenia clar ja abans de la reunió els criteris a seguir.

Tot just la reunió començà l’equip de govern va posar damunt la taula tots els temes que provocaren la polèmica entorn a l'ocupació en temporades anteriors, i demanà explicacions als anteriors responsables. És a dir, demanà quins foren els arguments o criteris utilitzats per arxivar els expedients sancionadors, concedir ocupacions a negocis amb deutes i autoritzar ocupacions que sobrepassaven el que permetia l’ordenança.

Un cop posat això damunt la taula començà la batalla. L’antic equip de govern acusant al nou de només cercar coses pels calaixos i acusar per la premsa, mentre segueixen sense fer feina i el nou equip de govern demanant explicacions sobre aquestes irregularitats. I el to, les paraules i el volum d’aquestes, en aquest cas per part dels regidors de Tots no va ser el més adequat ni educat, arribant a l’insult fins i tot.

Però tot i aquest to, poc propici per a una reunió, sí que els antics responsables varen donar algunes explicacions sobre les motivacions de dites irregularitats.

Pel que fa a les autoritzacions que es concediren a negocis amb deutes, aquestes, com bé diuen els acords, es condicionaven a que les empreses saldassin els seus deutes o acordassin el fraccionament del seu pagament. Segons ells, això es feia així perquè s’acostava el període electoral i es pretenia evitar paralitzar el procés i perjudicar a les empreses, les quals al final varen pagar tot el que devien. Els tècnics tampoc varen posar cap impediment a aquests acords. Uns arguments que des d’Alternativa consideram raonables.

Pel que a fa referència però a les ocupacions per damunt del permès i a l’arxivament dels expedient sancionadors les seves explicacions no varen ser tant convincents, per no dir que inexistents, i bàsicament optaren per atacar i retreure altres coses a l’actual equip de govern.

En aquest sentit, el PI va parlar sobre aquesta reunió al seu perfil de Facebook, i en part faltaren a la veritat. Publicaren: “...Tomeu Cifre Bennàsar, hauria de retractar-se de les acusacions que va fer a premsa fa unes setmanes acusant a l'antic equip de govern de deixar de cobrar la taxes i afavorint a alguns negocis, ahir a la reunió va quedar ben clar que això no fou així, alguns tècnics de la casa varen presenciar la reunió i cap d'ells va dir que hi hagués cap irregularitat...”

Primer, l’acusació era per deixar de cobrar taxes (tant que els preocupen les acusacions a la premsa i sembla que ni les han llegit), i segon, sí que hi ha hagut favoritisme cap a alguns negocis. És cert que els tècnics no varen dir res, primer, perquè els tècnics que assistiren no controlen si les ocupacions que es donen estan per damunt del permès o no, i en segon lloc i en el referent als expedient arxivats, ja hi ha un informe bastant clar que deia que aquests haurien de tractar-se com a infraccions greus i no molt greus, però que en cap cas recomana arxivar-los.

Pel que fa referència als representant de Tots, a part del renou dins la sala de juntes, han triat no donar cap explicació pública sobre el tema, i al passat Ple, amb tot el seu dret també optaren per callar. Que cada un interpreti el seu silenci com vulgui, nosaltres hem fet el que ens va dir la seva regidora, observar els acords de la Junta i investigar, i vist la seva falta d’explicacions, i les nostres indagacions tenim clar que va haver un tracte de favor cap a uns determinats negocis.

 Per desgràcia la reunió va acabar i no va haver-hi temps per parlar de la futura ordenança que tanta falta fa. Des d’Alternativa demanam des de ja fa temps una nova ordenança, més clara, senzilla i completa, i que permeti un major i fàcil control de la ocupació, i creim que per això la millor manera és reprendre l'ordenança que va ser aprovada de forma inicial al 2012 i a la que vàrem presentar al·legacions. Consideram que no es pot tudar tota aquesta feina i instam a l’equip de govern a tornar a organitzar una Junta de Portaveus per tractar el tema, ja que si es comença a perdre temps tendrem una nova temporada damunt i seguirem amb la mateixa ordenança de l’any 2002. Per aquesta futura reunió però, recomanam a l’equip de govern que faci un ordre del dia més detallat i clar, i sigui rigorós en la moderació de la reunió, per evitar haver de tornar a perdre un parell d’hores discutint.

 

Vistiplau del Tribunal de Comptes

Alternativa | 14 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Hem rebut el certificat del tribunal de comptes de fiscalització del que varem gastar durant la campanya. Tot correcte. Poden la resta de partits fer el mateix?

Durant la campanya electoral tots els partits es van omplir la boca amb la paraula transparència, cap d'ells va publicar les seves despeses de campanya. Alguns van dir que el farien en acabar...

Nosaltres vam publicar el pressupost i la despesa amb tot detall. El nostre pressupost de campanya era de 1769,68 euros i la nostra despesa definitiva va ser de 1578,69 euros. La diferència la vam ingressar a la caixa de resistència dels tècnics de Movistar i una partida idèntica per a l'emergència del Nepal.ç

Veure articles anteriors:

Pressupost de campanya 

Despesa electoral i solidaritat 

 

 

 

 

Fumigaciˇ, Gelats Valls... Preguntes i respostes

Alternativa | 13 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Preguntes i respostes del darrer ple. 

1- Ens han arribat imatges i notícies de que els treballadors del servei de neteja viària han estat fumigant amb productes químics. Amb quins productes s'està fumigant concretament? Quan pensen fer complir la moció aprovada al 2013 per la progressiva supressió d'aquests productes?

El regidor responsable va admetre que la UTE ha utilitzat de forma puntual el producte Finale, segons ell un producte que no està prohibit i que no porta Roundup.

Evidentment que el producte que utilitzaren no estava prohibit, només faltaria. Però això no és excusa, i per desgràcia queda demostrat que no s’ha avançat gens en aquest tema, i està ben clar que es segueix fumigant amb productes químics. Estarem observant perquè d’una vegada per totes es compleixi la moció aprovada.

2- Sobre aquest mateix tema, al perfil de Facebook de Junts Avançam surt que a la UTE de neteja viària tenen instruccions de no fer servir herbicides i per tant se'ls ho exigirà de bell nou. Aquestes instruccions s'han donat per escrit a la UTE? I a la resta d’empreses de jardineria que fan feina per l'Ajuntament? Si és així si es pensa obrir expedient a la UTE de neteja viària per no complir ordres de l'Ajuntament, per fer-ho sense informar a la ciutadania i sense la utilització de cap tipus de protecció? 

Segons el Batle, una vegada vistes les imatges varen comunicar a l’empresa els fets, recordant que no es pot utilitzar productes químics. L’empresa va disculpar-se.

Amb la resposta no tenim gens clar si la UTE tenia, abans dels fets, instruccions de no utilitzar aquests productes, a l’igual que la resta d’empreses que treballen per l’Ajuntament. El que sembla clar és que per escrit no tenia aquestes instruccions, i que tampoc se li han fet arribar d’aquesta manera ara. Aquestes no són formes de fer sèries, i les que es pressuposen pròpies d’una administració.

3- UMP al seu perfil de Facebook va dir que Gelats Valls havia rebutjat altres ubicacions pel quiosc. Quines eren aquestes altres possibles ubicacions pel quiosc? Quin ha estat el procés de mediació al qual han fracassat? A premsa hem llegit que al final el quiosc es licitarà. En quin punt es troba la licitació? Quin tipus de quiosc vol l’equip de govern?

Des de que varen entrar a l’equip de govern han mantingut converses amb Gelats Valls, ja que aquests presentaren un recurs contra el ja “famós” acord de la Junta de Govern de 5 de maig del 2015. En aquestes reunions es plantejaren vàries possibilitats: no licitar, licitar allà mateix o a altres llocs com la Plaça o a la zona de Ports, lloc on sembla ser estaven disposats a estar. Al final el quiosc es licitarà al mateix lloc. Pel que fa al tipus de quiosc a licitar no s’ho han plantejat, i ara mateix només intenten donar compliment a l’acord de la Junta de l’any passat, tot i que admeten que és un debat a tenir.

 A les seves respostes ha contradit el que havia dit UMP que havia publicat al seu perfil de facebook que Gelats Valls no estava interessat la ubicació en Ports quan segon el batle si que estaven disposats al canvi d'ubicació. El batle no va explicar per qué no es va arribar a aquesta solució.

4- Amb el tema dels Gelats Valls ha quedat demostrat que quan interessa no és tan complicat publicar part d'una Junta de Govern. Pensen publicar a partir d’ara les Juntes de Govern respectant la llei de protecció de dades?

Al final l’excusa de la falta de mitjans, tot i que han destinat una partida als pressupostos per fer que aquest tema és pugui solucionar.

5- Com està el tema de can Franc i la resta de cases antigues del moll? encara no estan catalogades?

Ara mateix el catàleg està aprovat de forma provisional al que es presentaren al·legacions que s’han de resoldre, i el tema de falta de personal ha fet que això no avançàs com volien. Ara mateix és cubriran places i esperen que la situació millori.

6- Pensen denunciar judicialment d'una vegada als regidors que no han tornat els iphones i ipads de l'Ajuntament. En cas negatiu ens poden explicar per què no? En cas de que encara s’ho continuïn pensant es poden dir quina és la causa de pensar durant tant de temps un tema tan clar?

Segons ells no és un tema tan clar (encara que no va explicar per què), i per tant no han decidit cap actuació en aquest sentit.

Per desgràcia sembla clar que l’equip de govern no mourà fitxa en aquest sentit, i llevat del renou fet inicialment no pensen fer res més.

7- Pensen denunciar judicialment a la Junta de Govern que va condonar la plusvàlua del Cinema Capitol, tenint en compte que disposaven d’un informe desfavorable per part de Intervenció que deixava ben clara la il·legalitat de dita condonació?

Directament no es va respondre la pregunta. El Batle va dir que intentaran cobrar la plusvàlua condonada en el seu moment, i que per desgràcia això no serà tan fàcil. Per acabar-ho d’arreglar digueren que no totes les accions amb informes en contra de intervenció tenen perquè ser delicte.

El que creim noltros que no és correcte és insinuar il·legalitats a la premsa i després no fer res més. Esperem que la plusvàlua es pugui cobrar, tot i que la il·legalitat de la condonació és més que clara.

8- Pensen publicar l'agenda dels regidors amb dedicació exclusiva?

La regidora Iliana Capllonch va dir que no tenia problemes en publicar la seva agenda, i a dia d’avui ja ho ha fet, cosa que ens satisfà i consideram que és un avanç. El regidor Nevado va dir que no tenia cap problema tot i que creia que era una absurditat fer una agenda del que feia diàriament.

 Va quedar clar que per a UMP la transparència és un tema de nul·la importància.

9- Ens podem informar de les següents reunions publicades a l'agenda del batle: 

 -Dimarts dia 5 d’abril. Reunió amb tècnics i amb missers externs sobre diversos assumptes judicial en marxa.

 Va ser una reunió amb missers que porten un tema relacionat amb personal de l’Ajuntament.

  -Diumenge dia 10 d’abril. Reunió amb els placers de Ca les Munnares.

  Amb les obres a Ca les Munnares el mercat passà als carrers. Un cop acabades les obres es va indicar als placers que no podien accedir a la Plaça amb vehicles, fet que provocà que alguns optessin per quedar a baix. En aquesta reunió és parla d’aquesta  reubicació i es decidí donar un temps per veure com anava aquesta, i passat aquests dies alguns han decidit tornar a damunt la  Plaça, i segons el Batle això pot indicar que alguns més decideixin tornar-hi. 

El nou Centre de Salut

Alternativa | 11 Maig, 2016 20:29 | facebook.com twitter.com

Aquest mes de maig, s'ha fet un ple extraordinari i, entre altres coses, s'ha pres la decisió sobre quin solar se cedeix a la Conselleria de Salut per dur a terme la construcció d’un nou i molt necessari centre de salut.

Ja fa un temps que l’equip de govern ha posat el tema damunt la taula a tots els grups polítics, i ha anat mostrant quines són les diferents possibilitats. En aquest sentit s’han realitzat dues juntes de portaveus, i també una reunió informativa per explicar el tema a la ciutadania.

En un article passat ja vàrem fer un resum de les principals avantatges i inconvenients de les diferents opcions que es posaren damunt la taula: l'ubicació actual, Can Conill (l'aparcament de devora el parc), Camp den Costa (aparcament de devora Joan Mas), Can Bach (zona verda de darrera el Centre Cultural). Podeu consultar-lo aquí: http://alternativa.balearweb.net/post/125570

Les condicions de la Conselleria de Salut eren que ha de ser possible fer-hi una edificació de 2.200m2, que tengui bons accessos i que estigui disponible de forma relativament ràpida (ja que un cop elegit solar cal iniciar els tràmits per fer el projecte, licitar-ho i fer les obres que duraran entre un any i mig i dos anys).

Des d'Alternativa entenem que tots els solars tenen avantatges i inconvenients i que qualsevol opció pot ser defensada amb arguments sòlids, però havent de triar hem cregut que la millor opció és Can Conill. Què hem tengut en compte?

-Que fossin solars municipals, ja que si en tenim uns quants no hem cregut necessari haver-ne de comprar un altre i fer una despesa prescindible.

-Que fossin urbans, primerament per no perdre espais en rústic o zones verdes, però també pel que pot suposar de retard (mig any, com a mínim, pel que ens han dit) si s'ha de fer una modificació del PGOU o declaració d'interès general.

-Finalment, entre la ubicació actual i Can Conill (els dos, municipals i urbans) hem valorat que els principals inconvenients del primer són més grans que els del segon. Així, l'haver d'habilitar un centre de salut provisional (amb els retards, molèsties pels usuaris i despesa econòmica per l'Ajuntament que suposarà), haver d'emprendre dos anys d'obres i renous just devora la Residència i Centre de Dia; ho hem trobat més greu que perdre places d'aparcament i l'esponjament que és ara l'espai sense edificis. Aquest problema es podria minimitzar si l'edifici ocupa en planta el mínim possible, de manera que es conservin llocs d'aparcament i espai buit.

 

A la Comissió Informativa del passat ple d'abril, l'equip de govern va manifestar que des de la Conselleria de Salut havien demanat que el solar a cedir fos urbà, pel que les opcions a escollir finalment queden entre la ubicació actual i Can Conill. A tals efectes, se'ns va facilitar un informe tècnic sobre les característiques i la viabilitat dels dos solars, així com el programa funcional i les necessitats del futur PAC.

Demanat pel temps estimat fins a tenir el nou centre de salut operatiu, es va parlar de dos anys i mig, comptant la cessió del solar, la licitació, la construcció i la posada en funcionament.

Al debat al ple, el PI i Tots han votat en contra, tot i que no han dit clarament quina era per ells l'opció bona. Hi va haver referències a que no hi ha hagut participació ciutadana respecte aquest tema. A nosaltres ens sembla que en realitat, hi ha molta gent a qui no interessa la participació, perquè no ho han posat en pràctica quan han pogut i perquè només xerren d'ella quan veuen que es prendrà una decisió que no els sembla bé. Pel que fa al tema concret del PAC, cap partit municipal no ha demanat ni proposat fer un procés participatiu fins el mateix dia del ple. Pel que fa a nosaltres, no ens ho vàrem plantejar perquè se'ns ha presentat com un tema a decidir de forma ràpida, i no hem cregut que reunís les condicions per fer-ne un.

 

 

Cal regularitzar les nombroses contractacions irregulars municipals

Alternativa | 11 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Un tema molt recurrent a tots els plens i tertúlies té a veure amb les contractacions irregulars de l'Ajuntament. Des d'Alternativa fa anys que hi tenim l'ull damunt aquesta qüestió, perquè un Ajuntament descuidat en les seves contractacions i opac, és fàcilment presa dels favoritismes, clientelismes o corrupció (tenim tota una secció al nostre bloc dedicada al tema)

Quin és idò el problema? El problema és que la contractació pública s'ha de fer seguint uns determinats procediments, que en ocasions són complexos, i que la majoria de vegades no es poden fer de forma automàtica perquè impliquen la redacció d'uns plecs, les diferents fases del procés amb els terminis... En els anys que fa que demanam explicacions per una o altra situació irregular, la majoria de les vegades, per part dels diferents equips de governs l'excusa habitual és que els tècnics estan desbordats de feina i no donen a l'abast. Hi ha però, també, una mala planificació, poca previsió de quan acaben els contractes i posar en marxa allò necessari per ser-hi a temps, apart de temes que han quedat irresolts en un passat remot (com el contracte amb SEARSA, caducat el 96) i que es continuen acumulant i fent cada vegada la pilota més grossa.

A les nostres crítiques relatives a la contractació, ara que també estan a l'oposició s'hi han afegit el PP, el PI i Tots, i des del començament de la legislatura venim demanant una acció planificada. Tots els grups hem dit que sabem que no es poden arreglar totes les contractacions de cop en dos dies, però que no ens serveixen excuses vagues i cap compromís concret de contractes i calendari.

Com que nosaltres no ens limitam a protestar de veu el dia del ple perquè ens sentin per la radio i llavors no fer res més, hem estat investigant per fer-nos una idea de la situació (el més completa que ens permeten les nostres forces) i a la vegada compartir-la amb qualsevol ciutadà interessat, amb una informació que és complicada d'aconseguir. Sempre ho deim, i ho reiteram: la transparència és una paraula que queda molt bé en temps d'eleccions, però que es demostra amb fets i no amb paraules!

A continuació teniu un resum de la situació de diferents contractacions que realitza l’Ajuntament. Evidentment aquestes no és una llista exhaustiva (que escaparia de les nostres possibilitats) de totes les relacions que té la nostra administració amb diferents empreses. A part d’aquestes, hi ha també un grapat de relacions amb empreses que es fan sense contracte, però que no tenen cap objecció per part de intervenció, com podrien ser les feines de comunicacions postals, el renting de les copiadores, les alarmes dels edificis municipals o el manteniment d’ascensors entre altres. Igualment hi ha moltes tasques que es realitzen amb informes en contra de intervenció que no surten aquí; aquestes darreres són tasques que intervenció considera que pel seu volum de facturació haurien d’ajuntar-se en un lot i licitar-se. Estaríem parlant de tasques com les de publicitat i impremta o totes les tasques de manteniment i conservació tant de l’enllumenat, les vies públiques, o els jardins.

A part d’això, recalcar que les xifres no són 100 % exactes i estan en molts casos arrodonides


TASCA

EMPRESA

FINALITZACIÓ

QUANTIA

CONTRACTES EN VIGOR

Assessorament teatral

xxxxx

12-2017 (Prorrogable)

14.700

Assessorament informàtic

ASAC

22-2-2017 (prorrogable)

85.000

Retirada vehicles

DRA BALEAR

13-3-2017

per ingressos.

Manteniment enllumenat Port

EHISA

3-2017

25.000

Educador de carrer (IEMO)

INTRES

21-3-2017

55.000

Manteniment i alineacions arbòries (Poda)

COECSA

26-3-2017

50.000

Recollida i acollida d’animals

N.PARK

23-4-2016 (Prorrogable)

24.000

Assegurances de vehicles de l’àrea de serveis

PLUS CONSULTORES

Un negociat

9.500

Salvament i socorrisme

MARSAVE MALLORCA SL

Prorrogat fins 31-12-2016

38.378,88

Renting de servidors

LEVEL ELECTRONICS

7-2016

13.300

Teleassistència

SERVEI TELEASSITÈNCIA SA

20-5-2018

23.000

Monitoratge i atenció al públic al CTO La Gola

NATURA PARK

12-2019

30.000

Inspecció de tributs

COORDINADORA GESTIÓ INGRESSOS

6-2017

80.000

Tractament de plagues

JCV SLU

6-2018

12.000

Estades Pollença i Port

FONASPORT

6-2018

395.514 (1)

Activitats aquàtiques i socorrisme piscines

FONASPORT

11-2018

395.514 (1)

Activitats esportives

FONASPORT

11-2019

395.514 (1)

Educació ambiental

GRAM

6-2018

17.037

Direcció Festival

JOAN VALENT

31-7-2016

22.000

Coordinació i assessorament Museu

xxxx

5-2017

36.500

Servei Municipal d’Orientació Educativa (SMOE)

xxxx

6-2016

24.000

Servei ORA

DORNIER

Fan plec

30.000

SERVEIS SENSE CONTRACTE, AMB CONTRACTES CADUCATS O AMB ALGUNA OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ

Informador joventut

xxxxx

No contracte

17.000

Coordinació àrea de festes

xxxxx

No contracte

13.600

Tècnic de so radio

xxxxx

Contracte de serveis

15.500

Tasques Catastre

xxxxx

No contracte

39.400 (2)

Atenció al públic

xxxxx

No contracte

39.400 (2)

Assessorament lingüístic

xxxxx

No contracte

34.680

Assistència tècnica Medi Ambient

xxxx

No contracte

36.500

Gestió i promoció esportiva

xxxxx

No contracte

31.500

Servei ajuda domiciliària i altres

INTRESS

Acabat al 2-2015

145.000

Escola viva

MAISOL

Acabat al 12-2014

53.040

Escoleta

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L.

Acabat al 1-2015

90.000

Neteja Viària

UTE

Anul·lat per sentència judicial, en precari fins 12-2020

881.000

Català Adults,

PARAULA

Rep subvenció per cursets

18.000

Centres Oberts

LLEURE ACTIU

Fins 2014 tingué un contracte menor

30.000

Servei voluntariat europeu

LLEURE ACTIU

No contracte

6.000

Coordinació platges

xxxxx

No contracte

9.400

Escola d’adults

ASTUR SERVICIOS LA PRODUCTORA

Acabat 8-2015

104.000

Sanejament de clavegueram

SEARSA - CANYELLAS

Acabat 1996

100.000

Servei vigilància (poliesportiu)

VISABREN

Un contracte menor, acabat, treballant en un plec per ampliar

13.438

Material informàtic

LOGICS MALLORCA SL

No contracte

5.900

Servei Grua

AUXICAR / xxxxx

No contracte

35.000

Subministraments elèctrics

AUDAX / ENDESA / G.NATURAL / IBER.

No contracte

459.000

Combustibles i carbur. escoles

SANBI / REPSOL

No contracte

24.000

Combustibles Esports

REPSOL

No contracte

60.000

Responsabilitat civil i patrimonial

ALLIANZ

10-2016 (contracte menor, incorrecte)

14.000


Observacions:

(1): La quantitat és la suma de la prestació dels tres serveis.

(2) La quantitat és la suma de la realització de les dues tasques.

Xxxxxx: noms de persones, en compliment de la llei de protecció de dades

Hem de dir, per ser transparents que, ahir, l'equip de govern ens va fer arribar el llistat de contractes i el seu estat que veníem demanant, amb una proposta de calendari de regularització. Esperam reunir-nos tots els portaveus per pactar un calendari consensuat.

Ple extraordinari. Pressupost i Centre de Salut

Alternativa | 10 Maig, 2016 19:35 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres ple extraordinari a les 13:30 ,  a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per  Ràdio Pollença   o seguir els acords al nostre perfil de facebook.

Un ple amb dos putns prou importants;

- L'aprovació definitiva del pressupost. Han presentat al·legacions   TOTS, el PP, la Plataforma Pro Camins i l'inspector de policia. 

- L'aprovació de la proposta del solar de Ca'n Cunill per a la construcció del nou centre de salut de Pollença


 

 

Fer efectiva la servitud d'accÚs a Cala Castell

Alternativa | 10 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts en ha fet arribar la seva al·legació al pressupost demanant una partida per fer efectiva la servitud d'accés a Cala Castell.Una al·legació que ja al pressupost del 2015 vam fer nostra i la vam presentar (article).  En aquest moments els tribunals s'han pronunciat contraris al manteniment d'una servitud de pas fins a Cala Castell (veure article) però com no és una resolució del tribunal ferma i l'Ajuntament l'ha impugnada ens sembla que cal fixar una partida a l'espera de la sentència.Avui hi ha una comissió informativa en què se sabrà quines alegacions de les que s'han presentat ha estimat l'equip de govern i de quina manera...

NOVA RECLAMACIÓ AL PRESSUPOST PER A UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PER A L’EFECTIVITAT DE LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL .

   Per quart any consecutiu presemtam reclamació al Pressupost general de l’Ajuntament de Pollença sol·licitant que en les despeses s’hi contempli el crèdit suficient per a l’adquisició del camí d’accés a Cala Castell.

   Aquesta reclamació, al igual que les anteriors, es fonamenten en les disposicions del PGOU aprovat el 1990, el qual preveia l’establiment d’una servitud de pas sobre el camí de Cala Castell. Aquesta servitud s’havia de fer efectiva mitjançant l’expropiació del camí ja existent assenyalat als plànols d’ordenació i contemplada  als documents de la Memòria Justificativa, Programa d’Actuació i l’Estudi Econòmic Financer.

 

   L’establiment d’aquesta servitud de pas fou restablerta al PGOU mitjançant la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001 al acordar en el seu punt cinquè del fallo  Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”

  

   A  l’Estudi Econòmic Financer, aprovat en l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990, hi havia quantificades les despeses per a l’establiment de les servituds, les quals afectaven a 29,9 Km. de longitud de camins amb una despesa global de 44,8 milions de pts., el que representava un cost de 1,5 milions per Km., és a dir, 9.000 €/Km. Si la longitud del Camí de Cala Castell és aproximadament de 7,5 Km., la seva adquisició representaria unes despeses d’uns 67.500 € de 1990.

   En anys anteriors ens varen desestimar les reclamacions en base a que “no calia l’expropiació del camí, si no que en tot cas l’expropiació del dret de pas, i això encara a resultes del pronunciament de la Sala Civil del Tribunal Suprem en relació al recurs de cassació de “Menani S.A.”

   Ara bé, consideram que la sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2015 corrobora totalment el mantingut per la Plataforna procamins des de fa anys, ja que com es diu al punt 2 del fonament de dret TERCER: “no se trata de una servidumbre como la contempla el Código civil como derecho real en cosa ajena, sino que es una limitación a la propiedad, entendida ésta como función social delimitadora del contenido, que no precisa título alguno, ni una previa expropiación, sino meramente una declaración de su existencia “para asegurar el uso público marítimo-terrestre”, como dice el artículo 28.2 de la citada ley de costas, existencia, como señala esta norma, como “previsión de suficientes accesos al mar.””

   És a dir, no se tracta d’un dret de pas sobre terrenys privats, tal com s’ha mantingut per l’Ajuntament de Pollença, sinó d’uns terrenys o vial públic pel qual lliurament se pugui accedir a la costa. Tal com fonamenta la sentència “no se trata de ....derecho real en cosa ajena, sino que es una limitación a la propiedad, ...., como “previsión de suficientes accesos al mar.”

   Esperam que enguany s’accepti la reclamació i s’esmeni les actuacions fins ara estranyes dels juristes i funcionaris municipals, actituds que fins ara han conduit al poble de Pollença a no poder gaudir dels seus drets contemplats en el planejament municipal i en les sentències judicials.  

 Pollença, 4 de maig de 2016

 Al seu moment la Plataforma ja va explicar els seus arguments de forma prou convincent, per exemple amb aquesta xerrada al 2013

 

 

 

Control, seguiment i preguntes

Alternativa | 09 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un primer resum de la segona part del Ple ordinari del més d’abril. En aquest cas un poc més llarg de l’habitual ja que hi ha les preguntes registrades al Ple del més de març i que no varen ser contestades per falta de temps.

La segona part, la de control i seguiment començà amb el batle informant de diversos temes:

- Que acabaven de rebre per part del Departament de Carreteres del Consell autorització per a portar a terme una reordenació del trànsit a la Cala Sant Vicenç, per fer que al carrer Cavall Bernat, sigui d’un sol sentit i poder fer aparcaments a banda i banda i que el mirador deixi de ser un aparcament i sigui peatonal. A més passat l’estiu s’asfaltarà aquesta via i es proposarà cedir-la a l’Ajuntament a partir de l’inici de la urbanització.

- L’inici de les obres d’asfaltat de la carretera vella d’Alcúdia, com ja bé sabíem per la premsa. El pressupost de l’obra (paga el Consell) uns 930.000 euros.

- L’Ajuntament és a punt d’assumir la cessió del contracte d’obra de reforma i rehabilitació de la semipeatonalització del tram de la primera línia del Moll. Faltaven uns quants documents, però el contracte serà assumit en poc i l’ajuntament el “controlarà”.

- El tribunal superior de justícia ha recordat que a finals de juny caldrà triar un suplent a la plaça de Jutge de Pau.

- La Conselleria ha informats dels seus representats a la Comissió de Seguiment i Coordinació de la Gola.

- Finalment és dona conta d’un Decret de Batlia d’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2015, informant dels resultats d’aquesta liquidació.

Després d’aquesta informació de Batlia es passà a la part dels precs preguntes. Aquí teniu les respostes a les nostres preguntes.

PREGUNTES DEL PLE DE MARÇ

1- Tal com apareix al BOIB núm. 76 del 29-05-2012 el Consell Insular va acordar la recuperació íntegra de la Carretera Vella de Pollença a Lluc; sembla, però, que encara es mantenen alguns tancaments a la mateixa. S'ha sol·licitat des de l'Ajuntament, o es pensa fer, que el Consell executi aquesta recuperació? 

Varen dir que tingueren una visita del Director Insular, i aquest va ser un dels temes tractats i en principi des del Consell es vol continuar amb aquesta recuperació.

A veure si es vera, i en aquest sentit es nota el canvi de govern, perquè el temps va passant i els avanços en aquest sentit són inexistents.   

 

2- En cas d'ocupació de l'espai públic per a la celebració d'un acte d'alguna entitat, hi ha algun criteri fixat per decidir qui ha de senyalitzar i tancar els carrers (la policia o l'organització)? 

El regidor de policia es trobava malament i va haver d’abandonar la sessió, i aquesta pregunta no va poder ser resposta. Esperem que en el proper Ple ho pugui fer.

 

3- Es podria pintar en terra perquè sigui visible quin espai autoritzat de via pública poden ocupar els diferents negocis, de tal manera que qualsevol persona pugui saber l'ocupació legal de via pública? Es podria fer també que es tingui a la vista la informació sobre quantes taules, cadires o altres elements tenen autoritzats? 

El regidor responsable ha dit que si que pensen fer-ho. Les dues coses estan previstes a la ordenança, però per desgràcia mai s’ha fet complir. El regidor fins i tot va dir que si es possible s’intentarà penjar les ocupacions concedides a la plana web.

Ja es ben hora que es posi un poc d’ordre en aquest tema, i si és cert que nosaltres demanam una nova ordenança des de fa temps, almenys esperam que si no és així, que l’actual es faci complir.

  El sistema de pintar l'espai d'autorització d'ocupació de la via pública es realitza per exemple a València.

 

 

 

Rebutgem l'EURAC

Alternativa | 06 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) mostram el nostre rebuig més absolut cap a l'EURAC, conferència de Caps d'Estat Major de les Forces Aèries i Exèrcits de l'Aire d'Europa que es fa aquests dies a l'Hotel Formentor, a més de semblar-nos lamentable el suport del Govern Balear a aquests espectacles militars i ostentacions de màquines de guerra.

___________________________________________________________

Alternativa per Pollença som un partit antimilitarista i per això rebutjam i ens oposam a l'EURAC, conferència de Caps d'Estat Major de les Forces Aèries i Exèrcits de l'Aire d'Europa que es fa aquests dies a l'Hotel Formentor. Igualment, lamentam el suport del Govern Balear a aquest esdeveniment.

Ens sembla del tot inacceptable que en temps de crisi com l'actual es realitzin costosos shows militars, com el simulacre "Sofia" previst dins l'EURAC. En aquest sentit, ens agradaria saber si hotelers i populars, tan sensibles al suposat impacte negatiu de l'impost turístic, pensen que és molt positiu per la imatge turística la realització d'un simulacre militar d'alliberament de presoners en un campament insurgent situat a la costa de Mallorca. El passat dimarts "la golondrina" que porta turistes a Formentor va haver de tornar a port, amb la frustració dels turistes i la pèrdua econòmica per a l'empresa ja que es realitzava un assaig del simulacre.

En el marc de l'EURAC, també hi ha un stand de la indústria aeronàutica militar, indústria que ingressa milers de milions i compta amb el suport polític i econòmic dels governs de la Unió Europea; a la vegada que treu pit enmig d'un context geopolític marcat per la inestabilitat i els nous conflictes armats que ella mateixa crea expulsant a milions de persones de la seva llar. És una vergonya que entre els països participants es trobi Turquia, un país que viola sistemàticament els drets humans (és suficient fixar-se amb la qüestió kurda) i que és la principal porta d'entrada d'armament a la guerra de Síria i de sortida al petroli amb que es financia el Daesh. La Unió Europea hauria invertir els doblers de conferències com aquestes, en acollir els refugiats i no en fer espectacles militars i ostentacions de màquines de guerra.

Volem desmilitaritzar d'una vegada el nostre poble, començant per treure l'exèrcit espanyol del «resort» privat d'estiueig que es tenen montat a la Base del Port de Pollença, mantingut a costa de la nostra feina i al qual, per suposat, hi tenim restringida l'entrada.

 

 

 

Valoraciˇ de la Junta d'Emser i el ple d'abril

Alternativa | 04 Maig, 2016 11:46 | facebook.com twitter.com

El passat dijous dia 28 es va dur a terme la Junta General d’Emser i la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. A aquests va faltar el regidor del PI, Martí Roca. A continuació teniu un resum del contingut i resultats de cada un. Per desgràcia la documentació sobre el Ple aquesta vegada no va ser pública, com si ho va ser a l’anterior. Una passa enrere en el tema de transparència i comunicació.

JUNTA GENERAL D’EMSER:

Bàsicament la Junta pretenia aprovar el Balanç, Memòria i Compta de Pèrdues i Guanys. Però aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia, pel fet de que no ha estat aprovat abans pel Consell d'Administració. Quan el Consell d'Administració ho aprovi es podrà portar a la Junta. Per desgràcia no s'ha portat a la Junta General l'acord del Ple de febrer que demanava que un representant dels treballadors formàs part del Consell d'Administració sense veu i sense vot. Per sort hi haurà una Junta properament i esperem que si que es porti aquest punt.

PLE:

Abans de passar a la part resolutiva però es va llegir una declaració institucional de suport a la família d'Olivia Encinas. Des d'Alternativa donam ànims a la família en aquests moments tan complicats i esperam que la seva recerca acabi de la millor manera possible i es faci justícia.

Declaració Institucional.

Com a representants del poble de Pollença, volem manifestar la nostra solidaritat, estima i suport a la família de n’Olívia Encinas, desapareguda des de finals de desembre del 2011.

Des d’ençà, el seu pare, n’Alberto,a mics i família, ha duit a terme una tasca incansable, per via policial, per via judicial, i sobre el terreny per a cercar i recuperar la seva filla- Tot i que per ara els tribunals li han donat tota la raó, la realitat és que n’Olivia es troba desapareguda, en aquest cas segrestada per samare que la té amagada a alguna part de Polònia.

Per sort n ‘Alberto i la seva família no han defallit en l’intent de recuperar la nina i el poble de Pollença, les associacions de gent desapareguda els ha donat un suport necessària tant moral com logístic en la tasca de recerca i recuperació de n’Olivia. Una demostració recent va tenir lloc el passat dia 22 d’abril a Pollença, on centenars i centenars de pollencins, participaren en un acte, on a més a més rebre el suport de molts de comerços del municipi.

El ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu suport incondicional a la família de n’Olivia, i alhora reclama de les autoritats policials i judicials un esforç a fi de recuperar el mes ràpidament possible n Olivia i que estigui entre tots nosaltres. Volem que sentiu l’alè i els ànims de tots els pollencins en aquets cas representats pel ple d’aquest Ajuntament.

Pollença, 28 d’abril del 2016.


1.- Aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/20016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 en contra( PP i Tots) i 2 abstencions (Alternativa). La votació s'ha repetit, i per el vot de qualitat del batle s'ha aprovat.

Són factures que són de l’any 2015, i algunes fins i tot del 2014, que per un motiu o altre no han arribat o no s'han conformat fins el 2016, i que per qüestions tècniques no es poden imputar a l'exercici anterior. En aquest cas estam parlant de factures per import de mes de 72.000 euros.

Evidentment tots sabem d’aquesta problemàtica, i a altres plens ja hi ha hagut altres extrajudicials pel mateix motiu, però nosaltres hem optat per l'abstenció ja que continuam trobant factures de serveis sense regularitzar. Unes d’aquestes factures són de SEARSA CAÑELLAS A.I.E. l'empresa de manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença que té un contracte que va caducar al 1996, en pessetes encara!!! Una vergonya absoluta. Ja és ben hora que es convoqui una Junta de Portaveus per parlar del tema, i que l’equip de govern comenci a treballar en un pla seriós (al que es va comprometre) per regularitzar la llarga llista de contractes i situacions irregulars que encara avui es troben a l'Ajuntament.

2.- Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes de procedir a donar compliment a la sentència de la Sala Contenciós Administratiu envers el procediment ordinari 148/2012 pel qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Caixabank S.A., contra la denegació parcial o incompliment parcial de la reclamació de la quantitat de 291.809,88 euros formulada davant l’Ajuntament en data 19 de gener de 2012 per la manca de pagament de diverses certificacions d’obres emeses per l’entitat “Crespí Construcciones d’Obres Públiques S.L.U.” que varen ser endosades a Caixabank S.A.; i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a càrrec del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2018. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, Alternativa, PP i UMP) i 6 abstencions (Tots).

Abans d’explicar el cas, cal aclarir que al Ple es va votar un aixecament d’objecció per part d’Intervenció dient que no hi havia crèdit adequat i suficient al pressupost 2016 per pagar-ho, i és competència del Ple aixecar l'objecció (que si no s'aixeca la tramitació queda aturada). Això és el que es va aprovar, així com el reconeixement d'aquesta obligació de pagament a càrrec del pressupost del 2018.

Però anem als orígens del tema. Crespí Construccions d'Obres Públiques SLU va fer unes obres l'any 2007. Les certificacions d’aquestes obres aprovades per valor de 291.802 euros les va endossar a CAIXABANK (l'empresa va fer fallida). Al gener del 2012 CAIXABANK reclama a l'Ajuntament el pagament del deute, i en aquest sentit al maig es pagaren 147.000 euros. Però resulta que la Tresoreria General de la Seguretat Social va fer un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora (dins aquests drets hi entraria lo que no li han pagat encara), i l'Ajuntament pagà el que quedava a la Tresoreria General de la Seguretat Social. CAIXABANK reclamà que era a ells a qui li havien de pagar el que faltava, i va posar un contenciós que ha guanyat. Per donar compliment a la sentència se li ha de pagar a CAIXABANK la quantitat que faltava pagar-li (i que equivocadament l'Ajuntament va pagar a la Seguretat Social) que són 141.000 euros.

Fins aquí res a dir, però el que consideram vergonyós i sagnant és que la Caixabank demani 115.000 euros d'interessos. Uns interessos que l'Ajuntament ha de negociar per no pagar, a més tenint en compte que l’Ajuntament té diners dipositats a aquesta entitat. Si Caixabank no perdona aquests interessos l’Ajuntament ha de deixar de treballar immediatament amb aquesta empresa. L'Ajuntament també demanarà a la TGSS que retorni els doblers cobrats indegudament i si diuen que no, posarà un contenciós contra ella.

3.- Acceptació, si procedeix, de l’adquisició dels béns/documents que conformen el Fons Antoni Seguí “Bocchorità” a títol gratuït (Exp.núm 6098). Aprovat per unanimitat

Es tracta d'un arxiu amb un important valor històric. Té 630 unitats documentals, de les quals destaquen la secció de revistes L'Atalaia, L'Espira o Bocchoris, la secció dedicada a la parròquia del Port, la documentació relacionada amb agrupacions o entitas del Moll, la informació que va emmagatzemar sent corresponsal del Diario de Mallorca, la informació o obra relacionada amb les Festes o documentació de personatges importants com n'Atilio boveri. Donar les gràcies al becari Rafel Morro que amb la direcció den Pere Salas ha estat treballant en aquest arxiu i fent que aquest es trobi en condicions per estar a disposició de tots. 

4.- Proposició de suport institucional a la declaració d’una Reserva Marina Cala Sant Vicenç. De Coves Blanques a Punta Troneta. Aprovat per unanimitat.

Es va dur a Ple una proposta de l'equip de govern, que alhora és una iniciativa de l'associació de veïns de la Cala, amb els següents acords:

- Donar suport a la iniciativa de l'Associació de Veïns de declarar Reserva Marina de l'àrea de la Cala Sant Vicenç.

- Comunicar l'acord al Ministeri i a la Direcció de Pesca del GIB.

- Ser part en l'expedient que es tramiti per a la seva declaració.

Joan Martorell, vocal de la Associació de Veïns de Sant Vicenç va defensar la proposta, una cosa que ens alegra i molt, i que esperam que es vegi més sovint.

Vàrem votar a favor, ja que consideram que tota protecció és útil. Tot i això vàrem presentar els nostres dubtes de que al final s'utilitzi la protecció amb una finalitat més econòmica i que no mediambiental. El representant de l'Associació de veïns ens va dir que el seu objectiu primordial era la recuperació dels recursos pesquers, i que la resta eren beneficis que derivaven de la protecció.

Tot i això, i per desgràcia, sembla que el Ministeri no té especial interès en declarar més reserves marines i que tampoc vol amollar la competència. Per tant si no hi ha un canvi a Madrid sembla que les coses no seran fàcils.

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 369 de dia 22 d’abril de 2016 (Exp. núm 30/2015/Contractació). Aprovat per unanimitat.

Un tema relacionat amb licitació del bar del poliesportiu del Port de Pollença. La Mesa ja ha fet una proposta d'adjudicació i es va dur a Ple la ratificació d'un decret de batlia fent un requeriment a l'empresa que la mesa ha adjudicat que aporti una documentació. Després, serà el Ple qui aprovi la contractació.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per restablir la igualtat en tots els àmbits públics i denunciar la discriminació que ha patit la Regidora Sra. Maria Buades Cifre. Rebutjada amb 7 vots en contra (PP i Tots), i 10 en contra (Junts, Alternativa i UMP).

És vergonyós que un partit com Tots parli de defensar la igualtat. Els ex del Partit Popular ara estan en contra de la discriminació i a favor de la igualtat a l’àmbit públic? Sembla que a l’anterior legislatura, com bé els va recordar la nostra portaveu, no els importava la igualtat quan varen retirar la targeta sanitària als immigrants.

Quan aquest tema va ser tractat a la passada comissió informativa, i recordant alguns membres d’aquesta comissió, la retirada de la targeta sanitària als nous vinguts, la seva regidora Francisca Cerdà va fer tota una demostració de racisme criticant amb vehemència i sense remordiments l'accés a la sanitat pública del immigrants. Un espectable lamentable segons els assistents i que vists els seus gestos durant la intervenció de la nostra portaveu, i la seva breu intervenció diríem que no se’n penedeix.

Aquesta intervenció a la comissió informativa va fer que ja ni entrassim a valorar la moció. La nostra assemblea va considerar inadmissible que un partit que ha donat suport a mesures que han provocat la mort de persones com n’Alpha Pam utilitzi la paraula igualtat tant a la lleugera i en benefici propi.

7.- Propostes/Mocions d’urgència. Ratificació de la signatura d'un conveni amb el Consell per regular els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Aprovat per unanimitat.

És ratificà un conveni amb el Consell que regula els punts de recàrrega que ja estan col·locats al nostre municipi. Esperem que aquest serveixi per impulsar aquest tipus de vehicles, i fomenti un nou tipus de mobilitat. Aprofitant que hi ha un punt del conveni que diu que l’energia si pot ser ha de ser renovable, vàrem recordar que també hauria de ser renovable a ser possible tota l’energia que contracta l’Ajuntament, i que ara que van acabant els contractes de subministrament, és el moment per posar-se amb aquest tema.

Amb aquest punt va acabar la primera part del Ple. Sobre la segona part, la de control i seguiment en farem un altre article fent especial menció als nostres precs i preguntes, ja que en quedaren de pendents de la sessió anterior.

 Els comentaris xenòfobs de na Francisca Cerdà de Tots per Pollença a la Comissió Informativa del ple són totalment inadmissibles i injustificables

 

 

Proposta sobre el lloguer social

Alternativa | 03 Maig, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Quan des d'Alternativa per Pollença vàrem fer la proposta al pressupost d'incloure una partida per a «Estudi sobre habitatge social al municipi», ho fèiem pensant que és imprescindible tenir una radiografia de quina és la situació de l'habitatge a Pollença.

Com que el tema el consideram de màxima urgència, i possiblement supera les possibilitats tècniques de l'Ajuntament, pretenem que s'encarregui un estudi sobre l'estat de l'habitatge, una diagnosi rigorosa i objectiva que ens pugui mostrar: la quantitat d'habitatges residencials al municipi; en propietat; quants d'ells destinats a primera residència i a segona; a lloguer turístic i a lloguer normal; desocupats; inhabitables; quantitat d'oferta i demanda de venda i de lloguer; els preus mitjans; el percentatge de la renda familiar destinada a pagar l'habitatge i serveis bàsics; dificultats per pagar-ho; opinió d'arrendadors i arrendataris sobre les principals dificultats o problemàtiques; dificultats d'emancipació dels joves; recull de tipus d'ajudes, bonificacions, subvencions o incentius existents relacionats amb l'habitatge (d'àmbit municipal o supramunicipal)...

Aquest estudi ha de tenir una funció molt clara: treure a la llum la principal problemàtica relacionada amb l'habitatge, fent visible les necessitats d'un sector de població que solen restar ocultes. Per altra banda, tenir un estudi seriós de la situació de l'habitatge al municipi, permetrà dissenyar les polítiques de foment de l'habitatge de lloguer necessàries.

Pensam que també seria convenient, en aquesta fase prèvia d'anàlisi de la situació, fer un registre de demandants de lloguer social, o sigui, persones o famílies que tenen problemes per aconseguir un lloc on viure: per falta d'oferta, per impossibilitat de cobrir el preu, perquè l'actual lloguer s'endu un alt percentatge de la renda familiar... Així tendríem una idea aproximada de les dimensions i magnituds dels problemes a resoldre.

En funció de la diagnosi, s'haurà de dissenyar una política de foment de l'habitatge de lloguer.

Ja que des del Govern balear s'ha presentat un Pla d'Habitatge Social, es tractarà de tenir-lo en compte; perquè ens facem una idea, el Pla preveu augmentar ajudes al lloguer, mesures d'atenció a les situacions d'emergència, captar habitatges buits per destinar-los a lloguer social... Més informació aquí: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2522585&coduo=1364&lang=ca

 

Es tracta, per tant, i això es pot fer a la vegada que es fa l'estudi de l'estat de l'habitatge al municipi, de tenir-lo en compte, promoure'l i tirar endavant tasques d'informació (se n'ha de fer propaganda!), però també a la vegada examinar-lo per veure quines necessitats no cobreix i complementar-lo a nivell municipal.

 

 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb