URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Irregularitats, improvisacions, falta de decisions... Ple de setembre

Alternativa | 30 Setembre, 2016 09:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resultat i primer comentari del ple ordinari de setembre que és un exemple de cap on avançam; es mantenen i amplien les irregularitats d'anteriors legislatures, ja que Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina són incapaços de treure a licitació els contractes finalitzats i la llista s'amplia amb nous contractes acabats aquesta legislatura. Per altra part el ple ha de solucionar les improvisacions de l'equip de govern aprovant modificacions de crèdit o la falta d'actuació amb temes com el desnonament de Gelats Valls que s'hauria d'haver-hi resolt abans de la temporad.

1.- Aprovació, si escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2016. Rebutjada per 8 vots en contra (PP, PI, Tots), 2 abstencions (Alternativa) i 7 a favor (Junts i UMP).

Es tracta de factures per import d'uns 20.000 euros, de l'Ajuntament i l'organisme autònom de la Ràdio, de feines fetes a l'any anterior, però que han estat presentades a l'exercici actual, i que amb l’actual sistema de facturació electrònica, no es puguin imputar a l’exercici del 2015.

Més de 16.000 corresponen a una empresa de jardinera ESPAIS I NATURA 2013, SL pel manteniment de jardins de maig a desembre del 2015. És la primera vegada que no s'ha aprovat un reconeixement d'extrajudicials el que significa que no es pagaran de moment les feines fetes. Nosaltres no hem votat en contra, ja que les feines s'han fet i s'han de pagar, però tampoc hem votat a favor, ja que consideram que cal fer més feina per evitar arribar a aquesta situació de pagar en setembre del 2016 factures de maig del 2015.


2.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 18-2016, sota la modalitat de transferència de crèdit finançada per baixes per anul·lacions per dotar crèdit necessari per atorgar diverses subvencions nominatives. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, PP, Pi i UMP), 6 abstencions (Tots), i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta modificació consisteix en llevar una part de la partida (10.500 euros) destinada a ajudes socials per la crisi, que l'equip de govern creu que no esgotaran, i destinar-ho a una sèrie de subvencions a associacions. Hem demanat que es retires la proposta de l'ordre del dia, ja que creiem que amb una bona feina, i amb una millor gestió encara existia la possibilitat d'esgotar aquesta partida. Com no s'ha retirat hem votat en contra.


3.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 12/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, Ump, PP i Pi) i 8 abstencions (Tots i Alternativa).

La modificació de crèdit de 2.100.000 per a les obres de la primera línia del Moll. La tercera vegada que anava a Ple!!! A l'anterior ja condicionarem la nostra abstenció a uns certs compromisos de l'equip de govern: prioritzar la peatonització, calendaritzar el procés de les obres i peatonització, tractant-ho amb tots els partits a una Junta de Portaveus i explicar-ho a la ciutadania, evitar que el passeig es converteixi en una terrassa de bar, que el carril bici estigui separat, i que es realitzin millores al clavegueram. El Batle ha assumit el compromís, i per tant hem canviat el nostre vot en contra del primer Ple i ens hem abstingut.


4.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 19-2016, sota la modalitat de suplement de finançament amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat 9 vots favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 abstencions (Tots, Pi i PP).

Es dedica una partida de 19.000 euros a l'Escola de Música, per fer una contractació externa (per culpa de la Llei Montoro no es pot contractar personal) de professorat, ja que la implantació de l'ensenyament reglat ha provocat un augment de la demanda.

És cert que l'equip de govern ha becat molt, i ha provocat inseguretat a professorat i alumnat, però no podíem permetre que un grapat d'alumnes es quedassin fora de l'escola, i tot el que sigui millorar l'educació pública (tot i la contractació externa) tendrà el nostre suport.


5.- Dació de comptes del compliment de la normativa de morositat. No es vota.

S’informa del que tarda l’Ajuntament a pagar als proveïdors. La norma dóna un termini màxim de 60 dies. En aquest cas la mitjana amb què es va tancar l'exercici 2015 va ser de 33,8 dies. És cert que en aquest sentit les coses han empitjorat, però tampoc són un problema.


6.- Dació de comptes de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades. No es vota

Estam parlant d’una relació de més de 650.000 euros, més de 130 pàgines en tan sols 3 mesos, i això pujant. Trobam factures amb objecció a la prestació de diversos serveis per no estar fets seguint cap procediments. Diversos manteniments, subministraments elèctrics i de combustible, la situació irregular d’alguns tècnics, i moltes altres que a cada Ple recordam. Però el pitjor de tot com ha recordat el nostre portaveu suplent, Pere Josep Coll és que no sembla que això vagi a millorar  l’equip de govern està incomplint els compromisos adquirits a una Junta de Portaveus sobre la regularització de l'escoleta de la Gola, SMOE, centres oberts, escola d'adults i escola viva.


7.- Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a la rehabilitació i restauració de façanes; eliminació de barreres arquitectòniques i millora energètica dels edificis del municipi de Pollença i de la convocatòria pertinent. Aprovat per unanimitat

Es tracta d’una partida de 25.000. S'han fet esmenes per afavorir que els arrendataris també es puguin beneficiar de les ajudes, i també s'ha establert que les ajudes siguin a intervencions fetes a sòl urbà, i que les subvencions no puguin ser rebudes per edificacions fora d'ordenació


8.- Ratificació, si escau, de la Resolució de Batlia núm. 920 de dia 23 de setembre de 2016. El desnonament del quiosc dels Gelats Valls. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PI, PP i Tots).

És evident que tant l'equip de govern actual com els diferents equips anteriors han anat deixant passar el tema, fins que ha explotat. La concessió extraordinària de maig del 2015 pot estar molt ben feta (no ho dubtam), però no justifica la inactivitat de l'anterior equip de govern durant la resta de la legislatura, però si que establia clarament el que l'equip de govern actual havia de fer i no ha fet. Pel que fa al sentit del nostre vot, i sabent que no podem votar en contra de fer complir la llei, tenim ben clar que no volem ser còmplices de la seva inactivitat i passivitat durant tots aquests anys.


9.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta de les Illes Balears relativa als serveis de vigilància del domini públic marítim terrestre a les Costes de Mallorca. Aprovada per unanimitat

La nostra portaveu ha tret els colors al regidor del PI, recriminant-li que porti mocions en favor de la protecció del nostre entorn en temes que depenen de Madrid, i que no faci res en el referent a aquest tema quan es tracta de competències municipals. Una llàstima l'aportació del PI durant aquesta legislatura, i molt trista la tasca del seu regidor a l'oposició, que a més ha demostrat no saber encaixar les crítiques.


Propostes / Mocions d'urgència:


10.- Resolució del recurs presentat pel no adjudicatari demanant l'anul·lació del procediment de licitació del bar del poliesportiu del Moll. La proposta de rebutjar el recurs ha estat aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 abstencions (Tots, Pi i PP).

El que no ha estat designat per la mesa de contractació com a adjudicatari ha impugnat el procés al considerar que el procediment ha estat incorrecte. L'equip de govern ha portat dictaminat rebutjar el recurs i continuar amb la contractació.

Sobre aquest tema Secretaria de l'Ajuntament informà favorablement a estimar el recurs, però l'equip de govern ha demanat un informe extern que estableix la viabilitat de desestimar el recurs i ha decidit optar per aquesta opció. Nosaltres, considerant el bon fonament jurídic dels dos informes, hem optat per votar a favor de rebutjar el recurs, primer per que consideram que hi ha fonament legal per rebutjar-lo, i després també perquè creiem que el projecte guanyador és el millor i esperam que el bar del poliesportiu del Moll es pugui obrir d'una vegada i el procés no s'allargui més.


11.- Aprovació de l'ampliació de l'objecte de recurs contra la revocació per part del Consell de la subvenció de Ca'n Llobera. Aprovat per unanimitat.

És una qüestió legal, el Consell ha denegat la subvenció per les obres de Can Llobera, i això fa que s'hagi de canviar l'objecte del recurs presentat inicialment per l'Ajuntament contra aquesta decisió.

I fins aquí ha durat el Ple, la segona part, la de control i seguiment no s’ha pogut realitzar per falta de temps, i els precs i preguntes dels diferents partits ja seran respostes al següent Ple.

La transparŔncia es demostra amb fets (ple de setembre)

Alternativa | 28 Setembre, 2016 15:04 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu l'ordre del  ple de demà dijous a les 20:00 hores. Resulta inadmissible que l'equip de govern i Junts Avançam no publiquin la documentació que acompanya aquests punts i que  no està afectada per la llei de Protecció de dades. La transparència es demostra amb fets no amb paraules. A continuació teniu els enllaços amb la informació  referents als punts del ple que es pot publicar.

Al ple de demà dijous tenim un nou reconeixement d'extrajudicials (més de 20.000 euros)  i una nova dació de comptes de factures anòmales i irregulars de més de 650.000 euros. Aquesta forma d'actuar és més pròpia de governs que pensen més en la creació d'una xarxa clientelar que en els interessos i en l'economia dels ciutadans.  Cap on avançam? 

Al ple hi ha tres modificacions de crèdit (per subvencions, per escola de música i per tercera vegada es presenta la modificació per fer la segona fase de les obres de la primera línia),

- Un informe d'intervenció sobre la morositat, les bases per les subvencions per les reformes de les façanes i l'eliminació de barreres arquitectòniques (teniu les bases i la proposta), i

La ratificació de la resolució de batlia de desnonament dels Gelats Valls.

- El Pi presenta una moció relativa als serveis de vigilància de Costes

 

Assemblea setembre 2016

Alternativa | 26 Setembre, 2016 16:31 | facebook.com twitter.com

 Dimecres 28 tenim Assemblea a l'Ateneu de Pollença (c/ Metge Sureda 8). Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot

Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot.

ORDRE DEL DIA: 

- Informació
- Ple
- Ordenança d'Ocupació de la Via Pública
- Bar del Poliesportiu d'eu Moll
- Dotació de serveis de Sant Vicença
- Sortida boletaires
- Torn oberts.

Un curs normal?

Alternativa | 24 Setembre, 2016 15:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Pepe García al Diari Balears

La setmana passada es va iniciar un curs normal segon el govern, i així ha estat recollit per la premsa i acceptat per la major part de la ciutadania. La pregunta que em faig jo és fins a quin punt la nostra societat està narcotitzada per considerar normal començar un curs havent de realitzar unes revàlides al final de l'ESO i Batxiller, que ningú vol i que ningú sap com seran. És cert que en ESO la revalida només serà una prova sense valor acadèmic aquest curs però en Segon de Batxiller la revalida teòricament ha de substituir a la selectivitat, ens diuen que hem d'estar tranquils, clar el més important és que no es noti res i que les classes comencin amb una aparent normalitat inexistent.

També es considera que és normal començar les classes amb 107 aules prefabricades, 14 més que l'any passat. Cal fer classes a un barracó per saber el que suposa això. Tampoc passa res si a les Balears hi ha un 31% d'interins molt superior a la mitjana de 19% estatal. Però no passa res, el pressupost en Educació a les Balears només constitueix un 2'96% del seu PIB, quan la mitjana estatal és del 4'3% i aquesta és inferior a la mitjana dels països de l'OCDE. I això quan al mes de setembre s'ha hagut d'ubicar a 1.200 menors estrangers o d'altres comunitats que han arribat amb el període d'escolarització ja tancat. Cal recordar que abans de l'estiu l'Assemblea de Docents va comptabilitzar 54 centres amb ràtios fora de la llei a les Illes Balears
El professorat de suport i atenció a la diversitat és insuficient; Balears dobla la mitjana espanyola d'alumnat que necessita reforç.

Cap problema tot això no són més que xifres, números buits i freds, la majoria no heu notat res estrany en el començament de curs, tot és normal, tal vegada per saber que hi ha darrere dels números cal llegir articles com el d'en Joan Amorós, director del CEIP Can Misses (Eivissa), "Avui he plorat" que denuncia que tres alumnes s'han quedat sense auxiliar educativa per saber que hi ha darrere la falta de mitjans.

Per tenir un curs normal el que necessitam és que es consideri l'educació com una inversió de futur i que això es reflecteixi als propers pressupostos. En comptes de batre els rècords d'ocupació turística cal batre rècords dins el sistema educatiu i adoptar mesures urgents per començar realment un curs escolar normal. Però sobretot el que necessitam és que tots; govern, premsa, famílies i docents considerem que un curs com l'actual no és normal.

 

Sense limits no hi ha futur

Alternativa | 21 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 A Alternativa per Pollença ja ens hem adherit a #SenseLimitsNoHiHaFutur. Aquest és el manifest.

La massificació turística i l’excés de construcció devoren les illes Balears cada dia. El ritme de destrucció del territori, del paisatge, de la nostra pròpia casa, és extraordinari. Molts dels ecosistemes que han sostingut la vida al llarg dels segles s’estan transformant en taques urbanes. Aquesta expansió converteix paisatges bells i llocs amb una història rica i antiga en llocs sense ànima. Aquest procés urbanitzador es fa sense tenir presents els recursos naturals, l’orografia, l’escala local, els nuclis històrics o la cultura preexistent.

Es calcula que a les illes Balears s’ha urbanitzat més d’una hectàrea de terra al dia al llarg de les darreres 6 dècades. El procés continua implacable, empès per una economia de demanda infinita que no preveu límits. De fet, si les illes Balears fóssim el planeta, hauríem de menester 7 planetes més per sostenir el nivell de consum actual. És per això que es pot dir que batem tots els rècords negatius: de massificació, de consum d’aigua i energia, de producció de residus, de cotxes de lloguer, d’emissions contaminants, etc. El 2016 patim la pressió humana més elevada de la història i es preveu que segueixi creixent els anys vinents, emparada per una planificació urbanística que permet superar els 3’7 milions de places. Aquest horitzó és senzillament inassumible.

Els rècords turístics però, no reverteixen actualment en una millora de les condicions de vida de la majoria de la gent. El preu dels habitatges, dels lloguers i certs productes bàsics pugen i pugen, mentre els sous, la renda familiar i els drets laborals baixen. La joventut no té futur aquí si no és per fer feina a l’hotel o a l’obra. El negoci es fa aquí, sí, però ens arruïna ecològicament i ens empobreix. A més a més, cada dia som més estrangers a la nostra terra. Qui de nosaltres no ha evitat anar a un lloc de vorera de mar o del seu propi poble perquè està massificat i explotat fins a l’abús? Tot plegat està generant greus problemes de convivència entre residents i turistes, i tots hi sortim perdent.

Aquest model també afavoreix la corrupció, la dependència exterior i una escassetat d’aigua mai vista. L’agricultura illenca, productora d’aliments de qualitat i que manté paisatges singulars, retrocedeix cada dia. A fora vila les piscines substitueixen els arbres, mentre la mar i la vorera de la mar es privatitza i s’embruta. Per altra part, els espais naturals que hem salvat pateixen la massificació i no disposen de recursos suficients per mantenir-se en bon estat.

Milers d’illencs ens hem mobilitzat durant dècades per reivindicar una manera de viure digna que no impliqui espenyar el territori. S’han aconseguit grans victòries i s’han salvat desenes de llocs amenaçats. Ara, però, el que està en risc és tot i el temps juga contra nosaltres: cal una acció decidida en defensa de les illes, de tot el territori.

I és per això que feim aquesta crida. Reclamam una resposta a l’altura de la crisi social i ecològica que vivim. Exigim que es freni l’ocupació exagerada de territori que pretén únicament crear més i més places, i que es renunciï a construir infraestructures que alimenten el creixement basat en el petroli. Volem conservar el paisatge, per això cal protegir el litoral i el camp de manera definitiva. Demanam frenar nous ports i aeroports, camps de golf i polo, abandonar els projectes per fer autopistes i grans esteses elèctriques i optar per un model de mobilitat racional.

Volem democràcia i benestar social, posar les institucions al servei dels interessos del 99% de les persones, que s’impulsin programes d’habitatge digne a preu raonable i que es doni suport a les alternatives econòmiques al marge del turisme. Estam indignats de sentir paraules buides mentre anam cap al col·lapse ecològic i social. Demanam planificació, no volem haver de córrer sempre a atendre emergències ambientals i situacions de sobreexplotació.

Volem avançar cap a la sostenibilitat, conscients que sols s’aconseguirà reduint els futurs creixements residencials i turístics. Reclamam al Govern i als Consells mesures de veritat i un canvi de ritme en les polítiques que afecten el territori. Nosaltres, ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, exigim coratge als nostres governants, mesures concretes i compromís amb els interessos generals. Volem tenir l’esperança d’un futur millor i això sols serà possible amb decisió. No volem esperar més, no podem esperar més. Sabem que és possible i que ara és l’hora, perquè si no hi ha límits, tampoc no hi ha futur.

Randa, 10 de setembre 2016

 

 

Ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la ResidŔncia.

Alternativa | 19 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la Residència.

____________________________________________________

El passat 1 de setembre, la delegada de les treballadores de la Residència (organisme autònom de l'Ajuntament) va denunciar una sèrie d'irregularitats en les proves per cobrir la borsa d'ajudants de cuina, entre altres no haver negociat les bases de la convocatòria amb la representant de les treballadores ni haver-li notificat la data de l'examen. A resultes de la demanda, es va suspendre la tramitació del procés i es va ajornar la prova pràctica (la darrera notícia que tenim és que es va ajornar al dijous 15 però no s'han celebrat per falta de tècnic).

L'endemà mateix, la delegada de personal va ser cridada per la Direcció en una reunió i va rebre dues amonestacions verbals (amb acta per escrit):

-una, per extralimitar-se en les seves funcions de representant sindical i tractar de manera indeguda una companya de feina, en uns fets ocorreguts tres dies abans.

-l'altra, per faltar al respecte a les seves companyes i superiors, en uns fets ocorreguts quinze dies abans.

No és necessari ser molt viu per veure que es tracta d'una represàlia en tota regla contra la delegada de personal per haver denunciat irregularitats en el procés selectiu, ja que apart de la coincidència de dates i de decidir amonestar uns fets ocorreguts molts dies abans, quan es llegeix l'explicació de l'amonestació es veu clarament. O això, o des de la Direcció de la Residència (amb la connivència de la regidora delegada Magdalena Seguí) no s'ha entès en què consisteixen les llibertats civils, polítiques i sindicals. És evident que, quan se li notifiquen dues amonestacions sense fonament en un mateix dia a una representant de les treballadores, a l'endemà d'haver denunciat irregularitats, se li està enviant un missatge clar: que calli, que estigui quieta i que deixi de fer la tasca per la que l'han escollida la resta de personal. Des d'Alternativa volem denunciar aquests fets, ens mantendrem vigilants perquè no tornin a succeir i la delegada de personal pugui continuar exercint les llibertats sindicals que són pròpies d'una democràcia i que l'Administració pública ha de vetllar per garantir. Esperam per part de la regidora de la residència Magdalena Seguí, una correcció cap a la actuacions caciquils de la Direcció del centre.

Els fets, segons les amonestacions:

La primera, que era per extralimitar-se en les seves funcions i amenaçar una companya, és per haver telefonat a l'infermera i haver-li dit que les cures les havia de fer ella, i no les auxiliars ja que no els hi correspon pel seu lloc, cosa que seria denunciat a través del sindicats si no es corregia. Evidentment que no li correspon a una delegada de personal organitzar el treball, però sí que li correspon vetllar perquè no se li facin complir funcions a treballadores que no els hi correspon pel seu càrrec i denunciar a qui sigui si no es respecta qualsevol dret laboral de qualsevol treballadora.

La segona, que era per faltar al respecte a les seves superiors, és per haver penjat al tauler d'anuncis del personal una nota dirigida a les auxiliars, que deia textualment (referint-se a una proposta sobre repartiment de dies festius que havia fet a Direcció): “Aquesta suggerència l'he feta perquè ara represent a totes les treballadores i abans no; per un repartiment equitatiu de 2 festes graciables anuals per a cada una, basat en un principi d'igualtat entre totes; perquè crec que és el més just i correcte després de que l'any passat s'incorporassin al nostre equip na C i na S, i ara més recentament na J. En cap moment la meva intenció era actuar en benefici propi ni alterar el clima laboral. Per això vos ho vaig mostrar (amb les que coincidírem als torns). Si aquesta proposta amb consens majoritari no es té en compte per part de coordinació/direcció, només té una paraula... És el que pens.” Si això és una ofensa i una falta de respecte que justifica una amonestació és ben clar que algú té la pell molt prima, però és que amonestar per aquest motiu sí que mostra un menyspreu i una falta absoluta de respecte cap a la llibertat d'expressió i les llibertats sindicals.

Que tot canvi´ perquŔ no canvi´ res (Urxella 36)

Alternativa | 17 Setembre, 2016 12:35 | facebook.com twitter.com

Aquest estiu vam repartir el número 36 de la nostra publicació Urxella, estam orgullosos de ser l'únic partit polític del municipi que des de fa més de 10 anys fem i repartim una publicació de paper. Us agraïm la seva lectura i difusió. Aquest és l'article de la portada, per desgràcia hem de dir que ha passat l'estiu i la situació no ha canviat.

El passat 13 de juny es va complir el primer any de  legislatura,  temps  suficient  per  fer-ne  una  primera  valoració.  I decepció és  la  paraula  amb  què  l’Assemblea  d’Alternativa  descriu aquest primer any de govern de Junts Avançam-UMP. Decepció  primer,  perquè  el  pacte  d’investidura  que  signàrem  amb  ells,  i  fruit  del  qual  Miquel  Àngel  March  és  batle  de  Pollença, no s’està complint:

Veiem com el Reglament de Participació que es va redactar a partir de la feina dels nostres regidors i la participació  d’entitats, partits i ciutadans, fa sis mesos que és dins un calaix.  No  s’ha  realitzat cap procés participatiu per  definir  els  usos  d’alguns  espais,  com  tampoc  no  s’ha  fet  cap  passa  per  a  la  realització  de pressupostos participatius de  cara  al  2017.  En  transparència la cosa no està molt millor. És cert que s’ha millorat respecte a l’anterior legislatura, però segueix incomplint-se  l’acord signatja que falten documentació i informació per publicar  i  el  nostre  bloc  d’Urxella  segueix  fent  bona  part  de  la  feina d’informació que hauria de fer l’Ajuntament.

Decepció per la sensació que tot segueix igual, i l’esperat  canvi  cap  a  l’esquerra  és  inexistent.  Així,  el  nou  equip de  govern  segueix  cometent  irregularitats  amb  l’ocupació  de  la via pública-concedint autoritzacions per sobre del permès-,  i prestant serveis i comptant amb tècnics en la mateixa situació  irregular que a l’altra legislatura. 

No s’ha fet cap passa per avançar cap a la remunicipalització  del servei de neteja,  tot  i  que  des  d’Alternativa  els  proporcionàrem  un  estudi  amb  la  informació  que  avalava  el  procés.  A  nivell  social  decidiren  rebutjar  la  nostra  proposta d’incloure clàusules socialsa la licitació del bar del poliesportiu del Moll, i quan ho feren, amb la licitació de les platges, la  precipitació els conduí a l’error, amb un informe en contra de  Secretaria.

No hi ha hagut cap mesura en un any per lluitar contra  la  precarietat  laboral,  l’atur  ni  els problemes  amb  l’habitatge.  Es  va  aprovar  una  rebaixa  de  l’IBI  precipitada,  tan  de  dretes, que el mateix PP n’havia presentat una d’igual.

En  un  sistema  de  depredació  turística  com  el  nostre,  tan sols hem trobat promoció i més promoció (no sabem si per  intentar  dissimular  errades  com  el  tema  de  la  licitació  de  les platges). Per nosaltres aquestes polítiques s’emmarquen dins la línia liberalde sempre, la mateixa del PP(TOTS), el PI o afins.

Decepció  perquè  davant  el laïcisme promès, alguns  regidors segueixen representant l’Ajuntament a actes religiosos  “y con mucho orgullo”. Seguim sense poder visitar la Fortalesa, i la fàbrica de  Ca’n  Morató  segueix  deteriorant-se  sense que  aquest  equip  de  govern  tampoc  no  hagi  previst  res  per  impedir-ho. En definitiva, seguim pràcticament igual.

A l'enllaç podeu veure i descarregar l'Urxella 36

 

 

 

 

Las tortugas tambiÚn vuelan. Cicle cinema Kurd

Alternativa | 14 Setembre, 2016 22:19 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure la pel·lícula "Las tortugas también vuelan" dins el Cicle de cinema kurd, organitzat per diferents partits i associacions. A la projecció teniem prevista  la presència de Juan Sorín de l'associació basco-kurda Newroz  per desgràcia per una malaltia ha hagut de tornar a Euskadi i no podrà venir a la projecció.

 "Las tortugas también vuelan" de Bahman Ghobadi

Els camps de refugiats on malviuen víctimes de les guerres que assolen el món són l'escenari on es desenvolupa aquesta cinta, la primera rodada en territori iraquià des de la caiguda de Saddam Hussein. En concret, “Las tortugas también vuelan” se centra en un camp de refugiats kurds iraquians situat a la frontera entre l'Iran i Turquia durant els mesos previs al conflicte entre l'Iraq i els Estats Units. Satèl·lit, un nen de 13 anys, es guanya la vida instal·lant antenes de televisió que permetran als seus compatriotes assabentar-se de què passa amb la imminent guerra. El noi té un grup d'amics amb el qual es dedica a buscar mines antipersona per revendre-les després. La vida del noi capgira quan irrompen en la seva vida un nen cec, un noi sense braços amb un missatge inquietant i una nena de mirada trista de la qual s'enamora a l'instant.

 

PREMIS

 Festival de Cinema de Berlin 2005 Menció Especial del Jurat Premi de la Pau

Festival de Cinema de Rotterdam 2005 Premi del’Audiència

Festival de Cinema de San Sebastian 2004 Concha de Oro Premi del Jurat al Millor Guió

Festival de Cinema de Chicago 2005 Premi Especial del Jurat 

 

 

 

Suport a les treballadores de l'Escoleta

Alternativa | 13 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) donam tot el nostre suport a les reivindicacions de les treballadores de l'Escoleta

Aquests darrers dies, arran del concurs i la propera adjudicació de l'escoleta, des del col·lectiu de treballadores com de les famílies dels alumnes, ens ha arribat la seva preocupació davant la possibilitat que la nova adjudicatària de l’Escoleta de la Gola del Port de Pollença no subrogui el personal actual, i opti per contractar-ne de nou.

Tant l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, com l’article 26 del Conveni Col·lectiu de Centre d’Assistència i Educació Infantil, que regeix aquests casos, són molt clars en aquest tema, i estableixen la subrogació del personal en els casos en que es produeixi l’entrada d’una nova adjudicatària.

«Article 26. 2. Para las empresas privadas que gestionan centros de titularidad pública, en los supuestos en los que se produzca la adjudicación de la concesión a una nueva empresa, por finalización de la concesión y concurso posterior, rescate del servicio por la entidad titular o cualquier otra modificación en el sistema de gestión del servicio, se estará ante un supuesto de subrogación de todos los derechos y obligaciones de los trabajadores con contrato en vigor y antigüedad mínima de tres meses en la empresa saliente, que se regirá por el articulo 44 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.»

Per tot això, des d’Alternativa volem mostrar el nostre suport i la nostra solidaritat amb les treballadores en les seves justes reclamacions, i esperam que pel bé de tots, tant docents com famílies, l’empresa assumeixi les seves obligacions i subrogui el personal.

 

 

 

 

Segueixen sense complir els seus compromisos. Junta de govern 6 de setembre.

Alternativa | 08 Setembre, 2016 10:51 | facebook.com twitter.com

 Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat  de la junta de govern del 6 de setembre.

1. Aprovació de les actes de dia 4 i 16 d’agost

2. Urbanisme.

2.1 Llicències urbanístiques.

- Dació compte de 118 llicències urbanístiques. Entre elles la llicència de legalització i adequació de la coberta de Villa Cortina.

2.2 Disciplina Urbanística

- Retirat de l’ordre del dia

3 - Hisenda.

3.1 Relació de despeses.

Dins de les factures sense objecció les més elevades són les corresponents a les contractacions del Festival (uns 36.300 i 40.535), la corresponent a les estades de la primera quinzena d’agost (uns 33.573) i les subvencions dels cursos de català (uns 12.598).

Pel que fa a les factures amb objecció per part de intervenció ens trobam amb la majoria de sempre: subministrament elèctric, manteniments, combustibles, servei d’ajuda domiciliària, el servei de sanejament de clavegueram, publicitat i cartellera o alguns tècnics de la casa, amb un cas que segueix facturant un 2% per sobre del que ho venia fent fins ara.

Esperem que l’equip de govern espavili per anar complint els compromisos que va adquiriren una junta de portaveus, ja que aquestes situacions contractuals han d’anar regularitzant-se el més aviat possible, a mes tenint en compte que a finals d’aquests any ia principis de l’any següent caduquen altres contractes.

3.2 Recursos i reclamacions

- Acceptació d’un recurs reclamant que li bonifiquin l’IBI per família nombrosa,

- Acceptació només parcialment d’un recurs demanant una compensació per matrícula escolar i una bonificació per serveis educatius.

3.3 Varis.

- Denegació d’una petició de reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Aprovació d’una bonificació de diferents tributs per minusvalidesa (IBI, taxa del servei de clavegueram i taxa de fems)

- Resolució de 5 expedients sancionadors per Ocupació de la Via Pública. Hi ha 2 infraccions considerades greus (225 i 151 euros) i 3 molt greus (450 euros)

- Aprovació de la reclamació de l’import pendent d’abonar per part del Consorci Borsa Allotjaments Turístics a l’Ajuntament de Pollença en virtut del conveni formalitzat en data 24 de juliol de 2014, per la execució de les obres de "reforma i rehabilitació de semipeatonalització del tram de carretera M.A. 2220, entre la plaça impulsora de Llenaire i la Rotonda del final de la C/ Joan XXIII de Pollença. Es tracta de reclamar 40.793,28 euros.

- Aprovació de les subvencions a Cor de Pollença (3.000 euros), Aires de la Cala (1.000 euros), Racó de Tramuntana (1.000 euros), Fundació Rotger Villalonga (1.000 euros), Fundació Dionís Bennàssar (1.000 euros),  U camp de l'Oca (1.000 euros), Xeremiers Orats (1.000 euros), TeatrEROS (1.000 euros), Ballugall (1.000 euros), OCB Pollença (1.000 euros)i Club Pollença (2.000 euros).

- Dació compte de modificació crèdit per la contractació d’una psicòloga per un projecte de suport social amb una subvenció de l'IMAS. 11.900 euros.

- Aprovació de la bonificació de l’IBI per família nombrosa per a l’exercici 2016 i denegació per a l’exercici 2015.

- Aprovació de la bonificació i denegació la devolució de l’IVTM per un vehicle històric.

- Aprovació d’una ajuda per 1.331 euros dels serveis socials.

- Denegació de l’exempció IBI

- Dació de compte d’aprovació de la liquidació de tassons reutilitzables utilitzats per l’Ateneu Pollença.

- Dació de compte de modificació de crèdit per destinar 14.482 euros aportats per l’Hotel Formentor a les despeses del Festival

- Concessió de llicència per ocupació de la via pública amb expositors. expositors.

- Autorització d’una ampliació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Autorització d’un canvi d’ubicació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs d’un bar a la denegació de la llicència d’ocupació de la via pública. Volien sentir de primera ma abans les seves explicacions, i per qüestions personals no va poder acudir a la reunió concertada, i s’optà per retirar el punt de l’ordre del dia per a la propera junta.

- Retirat de l’ordre del dia la petició d’un bar que demana que li llevin la llicència d’ocupació.

4. Regim interior i personal.

4.1 Guals.

- Concessió de 4 guals.

- Retirada de l’ordre del dia la sol·licitud de canvi d’ubicació de dues places de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega. Un grup de veïns demana que unes places que estan ubicades a la cantonada en que conflueixen els carrers Bartomeu Aloy amb carrer Campos de Pollença siguin reubicades al carrer Bartomeu Aloy, des de la cantonada amb carrer Jaume III al carrer Formentor de Pollença, dotant a les places amb més metres lineals, paral·leles a la vorera atès que  les places actuals són de dimensions massa petites per a l’estacionament dels vehicles de transports de mercaderies la qual cosa fa que obstaculitzin la circulació. El regidor de policia va dir que volia parlar amb els veïns abans de decidir.

4.2 Taxis.

- Retirat de l’ordre del dia

4.3 Varis.

- Concessió d’una reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

- Resolució de 9 expedients sancionadors per animals domèstics. Tots per portar l’animal amollat. Sancions de 180 euros a cada un.

- Resolució de 2 expedients sancionadors per neteja vies públiques o recollida residus sòlids urbans. Dues sancions de 105 euros.

4.4 Personal.

- Estimació d’un recurs d'un treballador. Ell va demanar que li pagassin una gratificació per antiguitat. A l’anterior junta es rebutjà al considerar que tot i que si que havia fet feina 15 anys, ho havia fet en règims diferents. Però al seu recurs demostra que altres treballadors en igual situació que ell si que han rebut la gratificació, i per evitar aquest greuge comparatiu es considerà el seu recurs.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs de diferents informadors turístics demanant que els paguin un plus per canvi de torns. Sembla ser que faltava un informe per part de Turisme per poder cobrar aquest plus. S’analitzarà aquest tema més profundament per veure que va passar.

4.5 Cementeri.

Retirat de l’ordre del dia.

5. Contractació

- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 809 de data 29 d’agost de 2016, de correcció dels errors materials al plec de clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”(Expedient núm. 1/2016/Contractació).

6. Varis

- Retirats de l’ordre del dia varis expedients de responsabilitat patrimonial relacionats amb els foguerons de Sant Antoni.

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

"Kobane, volver a empezar"

Alternativa | 05 Setembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure el documental Kobane, volver a empezar dins el Cicle de cinema kurd, que va començar el divendres passat organitzat per diferents partits i associacions. En total seran seran 16 dies de projeccions. A la projecció comptarem amb la presència d'Arantxa Uzkiano de l'associació basco-kurda Newroz 

El Cicle de cinema kurd té un doble propòsit, d'una banda promoure la solidaritat i donar a conèixer la situació del poble kurd en els quatre estats (Turquia, Síria, Iraq e Iran), en què es troba dividit. A tres tres d'ells es troben en guerra oberta, i al quart, Iran, també sota una duríssima repressió (20 execucions en aquest mes d'agost d'enguany). D'altra banda, volfer accessible a Mallorca una oferta cinematogràfica de qualitat, en alguns casos molt difícil de trobar.La iniciativa, que fa mesos que ve preparant-se coincideix amb un agreujament de la violència, la guerra i la repressió a tota la regió.

Totes les pel·lícules i documentals es projectaran en VOS subtitulades en castellà, vist que no es disposa de versions subtitulades en català. 

Kobane, també anomenada Ain al-Arab en àrab, una ciutat de majoria kurda al nord de Síria, es va convertir en el primer mur de contenció mundial contra el grup terrorista EIIL (Daesh en àrab) que va llançar un brutal atac que va provocar la fugida immediata de més de 180.000 persones. La resistència armada de les forces kurdes va aconseguir vèncer els terroristes. Després del seu alliberament i amb el 80% de la localitat destruïda, l'equip de del documental s'introdueix en Kobane per conèixer de primera mà les conseqüències del setge, els seus efectes sobre la població civil i els esforços per tornar de nou a la normalitat. 

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

 

Cicle de Cinema Kurd

Alternativa | 02 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

6 pel·lícules i documentals de cinema kurd es podran veure del 2 al 17 de setembre en 6 municipis de Mallorca.

Les tres primers dies (Felanitx, Sant Llorenç i Manacor) contaran amb la presència de Maryam Fathi, refugiada política kurda d'Iran, i Arantza Uzkiano, presidenta de Newroz, aquesta darrera continuarà fins el dia 10, quan li prendrà el relleu en Juan Sorín, altre membre de la mateixa organització fins el la darrera projecció a Pollença el dia 17.

Avui a les 20.00  a Felanitx la projecció del documental Kobane, volver a empezar obrirà el Cicle de cinema kurd, que oferirà projeccions de 6 pel·lícules i documentals en diferents localitats de Mallorca, incloent també dues projeccions a Ciutat (a Àgora i a Cineciutat). Membres de l'associació basco-kurda Newroz acompanyaran els debats (fòrums) que seguiran a cada projecció.

Les projeccions a Pollença són els divendres 9 i 16 a les 20:00 h  a L'Ateneu de Pollença. Una bona oportunitat per veure bon cinema i conèixer millor la realitat del poble kurd. A les projeccions comptarem amb la presència d'Arantza Uzkiano (divendres 9) i Juan Sorín (divendres 16) de Newroz.

El Cicle de cinema kurd té un doble propòsit, d'una banda promoure la solidaritat i donar a conèixer la situació del poble kurd en els quatre estats (Turquia, Síria, Iraq e Iran), en què es troba dividit. A tres tres d'ells es troben en guerra oberta, i al quart, Iran, també sota una duríssima repressió (20 execucions en aquest mes d'agost d'enguany). D'altra banda, volfer accessible a Mallorca una oferta cinematogràfica de qualitat, en alguns casos molt difícil de trobar.

Maryam Fathi, la refugiada kurda d'Iran, també es va mostrar molt interessada en aprofitar l'avinentesa per a contactar amb membres del moviment feminista de Mallorca, i a rel de la seva demanda s'ha organitzat una trobada amb dones del moviment feminista de Mallorca el proper diumenge dia 4 a Manacor, també a L'Ateneu Lo Tort.

A més Kobane, volver a empezar, que obre el cicle, es projectaran els següents films:

  • Las tortugas también vuelan

  • My Sweet Pepperland

  • Los niños de Dijarbakir

  • Kurdistán, guerra de chicas

  • Un tiempo para los caballos borrachos

Totes les pel·lícules i documentals es projectaran en VOS subtitulades en castellà, vist que no es disposa de versions subtitulades en català. A l'Ateneu Lo Tort, de Manacor, se'n projectaran totes, a la resta de municipis, els ja esmentats i Artà, Pollença i Palma se'n projectaran duepel·lícules.

La proposta d'aquest Cicle de cinema kurd va partir d'algunes formacions polítiques municipalistes (Alternativa per Artà, Alternativa per Pollença i Bloc per Felanitx) que es van posar en contacte amb Newroz, un associació basco-kurda que ja va dur a terme una iniciativa similar al país basc l'any passat i va facilitar les pel·lícules i documentals. A la idea inicial es van afegir l'Ateneu Lo Tort i l'Ateneu de Pollença, el grup juvenil Granots i sopes, de Sant Llorenç, i els grups Unió Cívica per la República, Podem Balears i la Plataforma de suport internacionalistes. En total seran seran 16 dies de projeccions.

La iniciativa, que fa mesos que ve preparant-se coincideix amb un agreujament de la violència, la guerra i la repressió a tota la regió.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb