URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Subvencions, chiquipark... Junta 15 de novembre

Alternativa | 30 Novembre, 2016 15:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 15 de novembre .Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars, tramitada pel servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 23 llicències

2.2. - Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

Vam demanar per l'obertura d'expedients i el regidor d'urbanisme ens va comentar que s'han resignat les tasques i que per ara no hi ha ni expedients ni cobraments que caduquin.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses.

Dins de les factures amb objecció trobam les de sempre, manteniments, publicitat, subministrament de benzina, centres oberts, escola d’adults, smoe, el subministrament elèctric,....

3.2.- Recursos i reclamacions

3.2.1.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 04 d’octubre de 2016.

És un recurs contra una sanció per ocupació de la via pública.

3.3.- Varis

3.3.1.-Aprovació de la prescripció del dret a exigir el reconeixement de l’obligació i pagament de factura.

És una factura de PILES, EDITORIAL DE MÚSICA S.A. per import de 2.437, 50 euros per 125 llibres, han passat concretament 6 anys (als 4 caduca). Els llibres en teoria són partitures, però no es sap on són. L’Interventor ha dit que ha vist un llibre, però els altres 124 no. Se pensa que són per l’escola de música, que tocarien anar a càrrec de l’organisme autònom, però abans és feia com és feia. Cap regidor firmarà la factura.

3.3.2. Aprovació de la exempció per minusvalidesa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de la exempció per minusvalidesa de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de la devolució de la quota d’estades d’estiu del mes d’agost de 2016.

3.3.5.- Aprovació de la devolució de la quota d’estades d’estiu de la primera quinzena d’agost de 2016.

3.3.6.- Aprovació de les bonificacions de diversos tributs.

3.3.7.- Aprovació de la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles per família nombrosa.

3.3.8.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

3.3.9.- Aprovació del reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de les subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2016.

Al final s’abonen 24.754,13 euros a entitats i 3.906,52 euros a esportistes individuals.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de subvencions a les associacions de caire social sense ànim de lucre any 2016.

- A l’associació AFAMA 6.451,60 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en Estimulació cognitiva per a malalts d’Alzheimer o altres demències en fase lleu

- A l’associació PRODIS 6.189,52 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en servei d’oci Auborada 2016.

- A l’associació ABAIMAR 6.451,60 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en servei Atenció Integral.

- A la FUNDACIÓ CORS OBERTS 4.000 euros per a la realització del projecte o activitat consistent en projecte Rasper.

3.3.11.- Aprovació del plus de canvi de torn i jornada partida a favor del personal laboral de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença

3.3.12 Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’cupació de la via pública.

S'imposa una sanció de 450 euros.

3.3.13.- Aprovació de l’anul·lació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública.

L’ajuntament va notificar tard que concedia l’ampliació, fent-ho quan ja acabava casi el termini que havien demanat. Evidentment el local no ha volgut pagar per no ocupar.

3.3.14.- Aprovació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública.

Concedida una ampliació fins dia 30 de novembre.

3.3.15.- Aprovació de l’anul·lació de la taxa d’ocupació de via pública

3.3.16.- Aprovació de l’abonament dels honoraris del membres del Jurat dels Premis Pollença de Literatura 2016( VII Premi de Narrativa i VI Premi de Poesia).

En total 2.216 euros pels 7 membres del jurat. Bàsicament honoraris, i una mínima quantitat de transport.

3.3.17.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament i instal·lació d’un parc infantil d’interior amb piscina de bolles al bar del poliesportiu del Port de Pollença (chiquipark).


Es varen rebre les següent ofertes:


- IKCPLAY SPAIN / ICOLANDIA: 23.939,85 euros (IVA inclòs).

- MON-JOCS INDUSTRIES S.L.: 14.768,05 euros (IVA inclòs).

- DIMA / XARQUILAND GRUP S.L.: 6.413 euros (IVA inclòs.)


I s’adjudica per import de 14.768,05 euros (IVA inclòs) a l’entitat MON-JOCS INDUESTRIES S.L.


S’adjudica a una que no és l’oferta més econòmica, per ser la que la que aporta amb més detall i descripció els elements i l’única que aporta certificacions.


Fer el chiquiparc estava a les obligacions de l’Ajuntament dins del contracte del Bar. Estarà a la part de la terrassa coberta.L'oferta més barata no oferia el muntatge i no ha aportat les certificacions. El problema és que la sol·licitud de pressupost esta mal feta i no concretava; no demanaren res de muntatge ni certificacions, ni enviar fotos ni res; i clar, les empreses no tenen perquè aportar-ho. Aquesta poca definició provoca aquestes grans diferències de preu. Ens vam abstenir.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1.-Aprovació d’una la gratificació per antiguitat dins el servei.

4.4.2.- Aprovació d’una gratificació per antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Desestimació de la concessió d’una ajuda econòmica per a matrícula.

Es desestima al no ser estudis realitzats en un centre oficial.

 

4.4.4.- Aprovació de l’abonament de l’import de compensació per canvi de torn al personal de Turisme.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial desestimant la reclamació al no estar provat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

6.2.- Aprovació del canvi de titular i la pròrroga de l’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic en zona marítim- terrestre per a l’explotació dels elements ubicats a la terrassa situada al Lot Albercuix 3.

Votacions del ple de novembre

Alternativa | 28 Novembre, 2016 08:50 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del Ple ordinari de novembre. Pel que fa als precs i preguntes, dir que al Ple es llegiren contestaren les registrades al setembre, per les d'aquest més no hi va haver temps i es deixen per un altre Ple. Amb les de setembre aviat publicarem un article a aquest bloc.


1.- Aprovació, si procedeix
, de l'expedient núm. 6/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i PI) i 8 abstencions (Alternativa i Tots).

Es tracta de factures de l'any anterior que han arribat aquest any, i que per temes tècnics no es poden imputar a aquest exercici. Estam parlant de 15.190,14 euros corresponents a 28 factures de l'Ajuntament i 234,30 dues de l'Escola de Música. Les de l'Ajuntament són concretament 25 factures per subministraments a l'àrea d'esports (13 fetes a l'anterior legislatura), 2 de transport de l'area d'educació i una factura d'un anunci del festival, la més cara de 3.179 euros. Hem optat per l'abstenció, ja que aquestes tasques s'han fet, i les empreses han de cobrar per la feina realitzada. Tot i això ja és ben hora que l'equip de govern abandoni els mals vicis de l'anterior legislatura i liciti aquests subministraments que a part del problema pel retard en la presentació de la factura, també van amb un informe en contra d'Intervenció.


2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL
). Això no es vota.


Hem tornat a recordar a l'equip de govern, que en aquest tema no estan fent res per millorar aquestes irregularitats, i les promeses fetes per regularitzar distints contractes s'estan incomplint.
Així ens trobam amb factures per imports de 34.796,07 euros a la Residència, 931,70 euros a la Radio, i 518.047, 27 euros de l'Ajuntament que no s'ajusten a la normativa per diversos motius, bàsicament per ser factures per prestacions de serveis, adquisició de subministres o obres fetes sense seguir cap procediment (servei de grua, escoleta de la Gola, les classes de català, desobturació d'aigües, manteniment de jardins i neteja de terrenys, el transport de material d'obres a mac insular, traduccions, diferents tècnics, repartir publicitats, l'escola viva, l'smoe, estiu jove, estades (han fet un extra), ajuda a domicili, ....


Sorprenent també és la pujada de facturació de dos tècnics (ja en situació irregular) sense cap justificació i sobre la qual no tenim cap explicació.
Després també trobam factures sobre subministrament de material per manteniment, treballs d'impremta i publicitat, contractacions amb comunitats de béns, el subministrament de combustible, hores extres de treballadors de turisme, del notificador o de serveis, i un llarg etcètera.


Important i preocupant és el tema del subministrament elèctric, amb unes mocions aprovades per garantir el subministrament d'energia renovable als edificis públics. Esperem que ara que s'ha de licitar, això sigui possible.


En definitiva, cal que l'equip de govern es posi les piles perquè hi ha molta feina a fer!!!
PD: la defensa del Batle ha estat bastant trista, i contar com a feina feta els contractes dels músics que han actuat al Festival és directament una vergonya.


3.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per a l'adequació de la parcel·la núm. 38 de la Gola per a aparcament municipal (RGE
 núm. 7271 de 27.10.16). Rebutjada per 8 vots en contra (Junts i Alternativa) 6 vots a favor (Tots) i 2 abstencions (PI i UMP).


Tots per Pollença ja va presentar aquesta moció d'urgència al passat ple amb la clara intenció de fer tot el possible per crear més tensió a l'equip de govern, i a aquest Ple s'ha votat al no voler-la retirar. Pensam que aquesta moció és un despropòsit total (només tenia sentit per provocar tensió entre Junts i UMP), com casi tot el que ha fet Tots-PP en relació a la Gola, és totalment innecessària, ja que al Moll hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades i sobretot és un nyap polític, ja que el solar no és municipal sinó del IBANAT, i perquè no compleix amb el planejament urbanístic.


A Alternativa sempre ens posarem del costat de la defensa de la zona humida de la Gola, i ens oposarem a qualsevol proposta que la posi en perill, com era en aquest cas la moció de Tots.


4.- Aprovació, si procedeix
, de la creació del comitè tècnic d'assessorament artístic Festival de Música de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, Alternativa, Pi i UMP) i 6 abstencions (Tots).


Es va tornar a presentar aquest punt que es va retirar a l'anterior ple. Bàsicament es concretà el funcionament de la comissió i es definí millor les seves funcions. La Comissió durà la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), i als noms presentats a l'anterior ple; Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà s'ha afegit el de Joan Campomar Cerdà. A més, després hi haurà un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica.
Ja vàrem dir a l'anterior Ple que aquest sistema plural ens semblava un sistema millor que el sistema personalista anterior. I evidentment també és més barat. Tan sols presentarem els nostres dubtes sobre com es faria la producció, o si amb recursos propis o a través d'una contractació. Al final sembla que  que es farà una contractació per ajudar al personal de la casa en aquesta tasca.


5.- Aprovació, si procedeix, de l'adhesió al Pacte contra les violències masclistes REACCIÓ. Aprovat per unanimitat.


Els objectius del pacte són:
- Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d'un espai lliure de violències masclistes.
- Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les sostenen
- Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l'eradicació de les violències masclistes.
- Treballar perquè les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a homes i dones.


Tot i votar a favor recordarem que no basten les paraules i les adhesions a pactes, i que calen fets. I en aquest cas és una vergonya que encara no s'hagi aclarit l'actuació de la Guàrdia Civil a l'assassinat de Lucia Patrascu al Port de Pollença i que l'Ajuntament no sigui més exigent, i que fins i tot segueixi convidant a aquesta institució als diferents actes festius del municipi.


Finalment volem animar a tothom tant a títol particular com a nivell d'associacions a adherir-se al Pacte, com ja hem fet a Alternativa.


6.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel compliment dels acords de la moció per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació (RGE
 núm. 7817 de 16.11.16). Aprovat per unanimitat.


Estam molts contents per l'aprovació de la moció, ja que creiem que és una passa més en l'impuls de la veritat la justícia i la reparació. Des d'aquí volem agrair a tots els partits el seu vot favorable per fer que la moció tirés endavant.


Els acords que s'aprovaren són els següents1.- Instar el Govern de les Illes Balears a dotar de crèdit suficient i adequat la partida pressupostària pertinent pel finançament de les actuacions i conseqüències derivada de la Llei de Fosses.

2.- Destinar una partida del pressupost del 2017 per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col·laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres.


3.- Comunicar al Govern, Memòria de Mallorca i la FELIB aquest acord.


Recordam que a aquesta fossa s'hi podrien trobar dos cossos de Pollencins: Joan Losa Campomar i Cosme Llobera Pallicer.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
- Sentència sobre el Vilar a la qual s'exonera a l'Ajuntament de pagar qualsevol tipus d'indemnització
- Dissolució de la mancomunitat del nord per acord dels ajuntaments membres.
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
S'informa del nomenament de lletrat per 3 contenciosos, del desnonament del quiosc del Gelat Valls, de 8 modificacions de crèdit per destinar diners de partides que no s'esgotaran a altres que ja ho han fet, i es dóna de baixa els drets reconeguts pendent de cobrament per prescripció i altres causes per imports 3.161.997,50 euros.

Aprovada moció per a la veritat, justícia i reparació

Alternativa | 25 Novembre, 2016 16:22 | facebook.com twitter.com

Ahir es va aprovar per unanimitat una moció presentada per Alternativa per Pollença (A) per a dotar una partida pressupostària per a donar compliment a una moció per a la veritat, justícia i reparació.


Al ple del mes de novembre, l'Ajuntament de Pollença ha aprovat per unanimitat (el regidor del PP no va assistir) una moció presentada per Alternativa per Pollença per a dotar una partida pressupostària per poder donar compliment als acords de la moció que es va aprovar el mes de març passat per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació en els casos dels represaliats pollencins pel cop d'estat i franquisme.

A la primera reunió de la Comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació varen sorgir diferents propostes, com revisar els monòlits fets als presoners republicans i completar la informació amb panells informatius, fer una guia dels llocs destacats del municipi en referència a la repressió, posar una placa al Consistori, elaborar material didàctic, tenir una còpia dels expedients de la repressió relacionats amb Pollença a l'arxiu municipal...

L'acord aprovat consisteix en destinar una partida del pressupost del 2017 per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la Comissió d'estudi i col·laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres. Perquè consideram que la identificació i exhumació dels cossos de les víctimes no ha de recaure en la voluntat municipal (perquè es podria donar el cas d'haver-hi municipis que no hi volguessin col·laborar), hem introduït un acord que insta el Govern a dotar adequadament la partida per desenvolupar la Llei de Fosses, tot i que si és necessari, consideram just que els Ajuntaments hi col·laborin perquè totes les administracions tenen la seva responsabilitat; i perquè estam davant d'una de les més greus violacions que existeixen contra els Drets Humans: les desaparicions forçades i planificades, que a Mallorca i arreu de l'Estat feren les institucions feixistes.

Segons els estudis, a la fossa de Porreres s'hi troben dos pollencins, Joan Losa Campomar i Cosme Llobera Pallicer, dels que no tenim constància de causa judicial, víctimes d'una treta de Can Mir. Esperam que puguin ser identificats i retornats als seus familiars.

(A la continuacio de l'article teniu la mocio) 

 

 

 

 (Segueix)

Per una Mallorca desmilitaritzada, el nostre rebuig a les maniobres militars.

Alternativa | 23 Novembre, 2016 22:20 | facebook.com twitter.com

  Alternativa per Pollença (A) volem fer públic el nostre rebuig a les maniobres militars Eagle Eye a Mallorca que tenen com base Pollença, la nostra crítica al silenci de les institucions i la nostra petició a les mateixes que segueixin l'exemple de Catalunya i declarin les Illes Balears desmilitaritzades.


Des de passat diumenge assistim atònits al desplegament de forces militars a Pollença en el marc de l'operació anomenada Eagle Eye. Els militars armats campen impunement per Pollença i suposen un risc pel territori i per a les persones que hi vivim al mateix.
 Pollença, i per extensió Mallorca, volem que siguin un lloc de pau i tranquil·litat, un lloc per descansar, per gaudir dels paisatges i de les platges, no com un lloc de maniobres militars. També s’ha de tenir en compte la despesa econòmica i la petjada ecològica que comporten maniobres com aquestes. Mantenir sobre el terreny un gran grup de militars implica un abús de la nostra naturalesa i un perill.


Pensam que aquesta no és la imatge ni la realitat que volem per Pollença i Mallorca sinó tota la contrària: les nostres administracions han de respectar i promoure la cultura de la pau i els seus valors.

Per tot això rebutgem la connivència i el silenci de l'Ajuntament, que no ha dit res davant d'aquestes maniobres i exigim a les institucions (Ajuntament, Consell i Govern) que no autoritzin ni permetin cap més maniobra militar a l'illa, seguint la línia de l'aprovat aquest mes de juliol pel Parlament de Catalunya que va demanar a la Generalitat la prohibició de les maniobres militars en espais no estrictament militars, com els que es realitzen aquests dies.

 

 

 

 

Veritat, Justícia i Reparació. Ple de novembre

Alternativa | 22 Novembre, 2016 22:18 | facebook.com twitter.com

Dijous 24 de novembre hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook  us informarem del mateix.

 Hem presentat una moció demanant al Govern una partida pressupostària adequada per desenvolupar la Llei de Fosses i que l'Ajuntament destini una partida del pressupost per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col•laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres

1- Reconeixement extrajudicial 6/2016

Un altre reconeixement de factures extrajudicials per valor de 15.400 euros . Són factures del 2015 enviades dins el 2016.

2- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Una nova dació de comptes i van unes quantes de factures amb objecció dels darrers tres mesos. Uns 500.000 euros.  Les irregularitats no només no es solucionen sinó que augmenten. A la comissió Informativa ja vam demanar pels contractes d'educació que l'equip de govern s'havia compromès a licitar abans del curs que fa mesos que ha començat, el regidor d'educació va contestar que el del SMOE (Servei Municipal d'Orientació Educativa) i l'escola adults ja estava fet els plecs tècnics i estudi econòmic, i que s'han de fer els plecs administratius. També està gairebé a punt el de l'escoleta però en tots ells passa que ara que han fet l'estudi econòmic veuen que implica més despesa que els passats contractes i per tant o bé s'ha d'esperar per treure'ls a tenir els nous pressupost o bé s'ha de fer una modificació de crèdit, però no es poden fer per tots... 

3- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per a l'adequació de la parcel·la núm 38 de la Gola per a aparcament municipal.

Tots per Pollença va presentar aquesta moció d'urgència, pròpia del PPaleolític,  al passat ple amb la clara intenció de crear segueix fent tot el possible per crear més tensió a l'equip de govern.  Pensam que aquesta moció a més d'una barbaritat, en la línia de tot el que ha fet Tots&PP en relació a la zona humida i el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, és innecessària (hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades al Port de Pollença) i sobre tot és un nyap ja que el solar no és municipal sinó del IBANAT.

4-Aprovació, si procedeix, de la creació del comité tècnic d'assessorament artístic Festival de Música de Pollença.

Es torna a presentar aquest punt que es va retirar a l'anterior ple. La Comissió  durà la direcció del festival de forma col·legiada i plural (substitueix el director artístic), als noms presentats a l'anterior ple; Toni Aragón, Carles Ponsetí, Noemí Dalmau i Marta Bauzà s'ha afegit el de Joan Campomar Cerdà. No cobrarien, només dietes o desplaçaments. A més, després hi hauria un grup de suport d'àmbit local, format per gent de Pollença que té interès en la música clàssica.

5- Aprovació si procedeix de l'adhesió al Pacte contra les violències masclistes REACCIÓ

A més d'adhesions i paraules calen fets. És un escàndol que encara no s'hagi aclarit l'actuació de la Guàrdia Civil a l'assassinat de Lucia Patrascu, al Port de Pollença.

A pesar de les lleis aprovades, dels esforços fets per les diverses administracions i els agents implicats en la lluita contra aquest tipus de violència, i del llarg camí recorregut, la violència masclista continua present en la nostra societat, en la qual deixa milers de víctimes, per mitjà de la representació més cruel que suposa l’assassinat de dones i dels seus fills i filles.

El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a la nostra comunitat autònoma. Des del 2003, any en què es comença a comptabilitzar les dones assassinades, han estat 32. Només el primer trimestre de l’any 2016 s’han presentat a la nostra comunitat autònoma 1.105 denúncies per violència masclista, que afecten 1.084 dones.

El Govern de les Illes Balears manté el compromís ferm i els esforços per continuar lluitant contra les violències masclistes i per prevenir-les. En aquest sentit, vol fer un pas més amb la promoció del «Pacte social contra les violències masclistes». Un pacte que mobilitzi i impliqui totes les institucions i tota la societat balear en contra de les violències masclistes i que vagi molt més enllà que la mera declaració institucional.

OBJECTIUS

- Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’un espai lliure de violències masclistes.

- Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les sostenen.

- Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l’eradicació de les violències masclistes.

- Treballar perquè les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a homes i dones.

6- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel compliment dels acords de la moció per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació.

Els acords que es presenten són els següents:

1.- Instar el Govern de les Illes Balears a dotar de crèdit suficient i adequat la partida pressupostària pertinent pel finançament de les actuacions i conseqüències derivada de la Llei de Fosses.

2.- Destinar una partida del pressupost del 2017 per poder desenvolupar les propostes que van sorgir en la comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació i col·laborar, si és necessari, en la identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres.

3.- Comunicar al Govern, Memòria de Mallorca i  la FELIB aquest acord.

7.- Proposta/Mocions d’Urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Han de contestar encara als precs i preguntes del ple de setembre (algunes ja no tenen cap sentit) i hem tornat a presentar preguntes  per aquest ple.

 

 

 

Xerrant sobre disciplina urbanística...

Alternativa | 17 Novembre, 2016 10:12 | facebook.com twitter.com

Dijous passat, 10 d'octubre, després del Ple extraordinari del migdia els nostres regidors varen assistir a l'última classe de l' «Aula de Regidors», un curs per a nous regidors que ha organitzat la FELIB (Federació d'Entitats Locals). Va començar el mes de febrer i s'ha fet una classe cada mes dedicada a un tema distint: contractació pública, personal dels Ajuntaments, hisenda local, béns... Hem de dir que és lamentable que la resta de regidors municipals no hagin assistit a aquest interessant i profitós curs.

La darrera classe ha estat sobre una temàtica de molt interès: la disciplina urbanística. La sessió va córrer a càrrec de Bartomeu Tugores, director gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística.

El ponent va començar amb una reflexió: l'ADU, o l'Administració en general, ha de fer feina per aquells que fan les coses bé, no pels que les fan malament. La conclusió lògica de qui ha complit la llei i veu que el seu veïnat que no ho ha fet no li ha passat res, és pensar que és un beneit per haver-ho fet com toca i que més li hagués valgut incomplir-la.

Es va repassar el que contempla respecte la disciplina urbanística la LOUS, que és la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl, aprovada el 2014. Com que no podem explicar aquí tot el que es va dir, repassarem algunes informacions que ens varen semblar rellevants, o que es desconeixen generalment.

Es va tractar la temàtica del que suposa no complir la llei, incloent la prevaricació per omissió, per exemple en el cas de firmar ordres de demolició i no executar-les.

Relatiu a la inspecció, es va aclarir que es pensa falsament que un inspector d'obres per entrar a una propietat, si el propietari no li deixa, ha de demanar una ordre al jutjat, i no és així. Només la necessitaria en cas que on vulgui entrar sigui un domicili (o sigui, un lloc on s'hi viu o s'hi pot viure), per tant pot entrar per la força si és necessari en qualsevol local, finca, inclús habitatge si durant l'obra s'està fent una reforma integral i no s'hi pot viure...

Es va parlar també de l'anonimat en les denúncies. No es poden fer denúncies anònimes, tot i que el denunciant pot demanar ocultar la seva identitat al denunciant i se li ha de garantir. A més, l'acció pública, a part de partir de denúncies, pot actuar d'ofici i això no és incompatible amb posar, per exemple, una bústia virtual al web de l'Ajuntament per recollir «avisos» anònims i que l'Administració ho pugui investigar d'ofici, tal com es fa amb les inspeccions de treball.

El ponent va recordar que l'Ajuntament està obligat a inscriure al Registre de la Propietat les infraccions, perquè el comprador ha de saber en el moment de la compra, en quina situació legal està aquella propietat. En cas contrari, el comprador pot demanar responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament. A iniciativa d'Alternativa a Pollença vàrem aprovar una moció perquè així es fés.

El ponent va remarcar que la LOUS preveu, que en cas d'incompliment (en cas de les demolicions, per exemple) es pot recórrer a les multes coercitives, que se'n poden anar posant periòdicament fins a 12, amb una periodicitat màxima de cada 3 mesos. I si, podent fer-ho, després de passats 3 mesos de l'incompliment l'Ajuntament ni ho executa d'ofici ni recorre a les multes coercitives, aleshores qualsevol pot reclamar.

Una altra novetat de la nova llei és que preveu que un canvi d'ús suposa una infracció de caràcter continuat i per tant, com que sempre s'està fent la infracció, mai prescriu. Això implicaria que per exemple una vivenda construïda il·legalment que ha prescrit per l'obra, no ho faria per l'ús d'habitatge no permès que s'està fent. Tot i que això no es pot aplicar a casos anteriors al 2014 perquè si no implicaria aplicar retroactivament una llei, cosa que no es pot fer.

Vàrem acabar tractant sobre les ordres d'execució, per mitjà de les quals l'Ajuntament pot ordenar a un particular fer una determinada actuació urbanística (tancar un solar, evitar un deteriorament...); per exemple, es podria obligar per mitjà d'una ordre d'execució al propietari d'un bé catalogat que s'està esbucant per tal que l'arregli; si no ho fes, li toca actuar a l'Ajuntament i passar-li la factura al propietari. 

 

 

 

Tercera fase de les obres de Gotmar. Junta de govern de 2 de novembre.

Alternativa | 13 Novembre, 2016 22:44 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 2 de novembre. L'equip de govern de moment no l'ha penjat  com si que havia fet de les darreres al facebook. Esperam que la publiquen i que es faci de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

A aquesta Junta es va adjudicar la tercera fase de les obres de rehabilitació de Gotmar.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

                    

2.- URBANISME

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.- HISENDA

 

3.1.- RELACIÓ DE DESPESES

 

- Dins de les despeses sense objecció les més voluminoses són les dues factures de 73.305 euros per la neteja viària d’agost i setembre i la Certificació 1 de millora de la pista esportiva de Joan Mas de 37.296 euros.

 

- Dins de les factures amb objecció trobam les ja habitualíssimes factures de manteniments, publicitat i cartellera, l’escoleta de la Gola, el servei de dinamització juvenil, els subministraments elèctrics i de benzina, el servei d’ajuda a domicili, el de teleassistència, l’escola d’adults, diversos tècnics, alguns dels quals segueixen facturant per damunt del que toca sense una raó aparent, ...

 

3.2.- RECURSOS I RECLAMACIONS

 

- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de Junta de Govern. 


Un recurs contra una sanció per incompliment de l’Ordenança d’ocupació de la via pública.

 

- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de Junta de Govern 


Un recurs contra una sanció per incompliment de l’Ordenança d’cupació de la via pública.

 

3.3.- VARIS

 

- Aprovació, si procedeix, de l’Addenda al contracte de patrocini publicitari entre l’Ajuntament de Pollença i el esportista Alfonso Benavides López de Ayala.

 

S’aprova pagar 6.000 euros més aquest any al contracte de patrocini al ser any olímpic.

 

- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’cupació de la via pública.


S'imposa una sanció de 450 euros.

 

- Concessió d’una ajuda económica de Serveis Socials en concepte de lloguer i altres despeses d’habitatge per 1.331,27 euros

 

- Concessió de subvencions nominatives a les següents associacions.

 

Associació ONIT: 1.500 euros.

Associació Espanyola contra el Cancer AECC: 1.500 euros.

Associació Dentistas Sobre Ruedas: 1.500 euros.

Caritas Diocesana de Mallorca: 1.500 euros.

Associació Sonrisa Médica: 1.500 euros.

Associació de lesionats medulars i grans discapacitats (ASPAYIM): 1.500 euros.

Associació nins oncològics de les Balears: 1.500 euros.

 

- Ampliació de llicència d’ocupació de la via pública fins dia 14 de novembre. 

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

 

4.1.- Guals

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

4.3.1.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.


S'imposa una sanció de 180 euros.

 

4.3.2.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.


S'imposa una sanció de 180 euros.

 

4.3.3.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.


S'imposa una sanció de 300 euros.

 

4.3.4.-Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.


S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.3.5. Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans. 


S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.3.6.- Estimació parcial del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local.


Un recurs contra una sanció per l'icompliment de l’Ordenança d’animals domèstic.

 

4.3.7.- Desestimació del recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local.


Un recurs contra una sanció per l'incompliment de la Ordenança de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans o municipal.

 

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.- Concessió d’ajuda de beca per estudis

 

4.4.2.- Abonament d’ajudes assistencials al personal funcionari

 

4.4.3.- Abonament d’ajudes assistencials al personal laboral

 

4.4.4.- Concessió d’ajuda de beca per estudis  

 

4.4.5.- Concessió d’ajuda de beca per estudis  

 

4.5.- Cementiri municipal

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament per a l’adquisició d’un vehicle adaptat a la Policia Local i convocatòria de la licitació

 

Està valorat en uns 36.000 euros, ara caldrà veure les ofertes que es presenten. 

 

5.2.- Adjudicació de l’expedient de contractació d’obres del projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar Fase III” 

L’empresa guanyadora és ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.- SORIGUÉ per un import total de 843.799,11 € (IVA inclòs), amb unes millores valorades en 159.336 € ( IVA exclòs) (canviar lluminàries de les altres fases i condicionament de la zona verda de la zona) i una millora del termini de garantia de les obres de 4 anys més la garantia prevista al plec. El projecte també preveu arreglar les deficiències de projecte de les fases anterior. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos.

Tot i no arribar a ser una baixa temerària, l’empresa ha presentat una baixa molt important.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació, si procedeix, de la modificació introduïda al Conveni entre l’Ajuntament de Pollença i l’entitat Colonya-Caixa d’Estalvis per a la cessió de l’ús de local situat a la planta baixa de l’immoble ubicat en el núm. 2 del carrer Cecili Metel per a la ubicació dels serveis assistencials complementaris de l’àrea de Benestar Social.

 

S’inclou un petit canvi al conveni, establint per escrit que l’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança (cosa que ja anava a fer, però que Colonya ha preferit que figuràs al Conveni).

 

Arribaran als dos anys en construcció? 

 

Expropiació del solar de Balaixa. Ple extraordinari

Alternativa | 08 Novembre, 2016 15:38 | facebook.com twitter.com

Dijous 10 de novembre hi ha Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple. A les 13h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre  perfil  de facebook us informarem del mateix
Ordre del dia-

Únic.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 25 – 2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.

Es tracta dels 215.250 euros per a l'expropiació de la zona de Balaixa a la Cala Sant Vicenç.

Els propietaris del solar registraren una petició d’expropiació, i utilitzaren la valoració del solar que va fer al seu moment en Balaguer (uns 290.000 euros). L’equip de govern pensa que la valoració justa és de 205.000, més un premi d’afecció que pertoca (5 %) queda en 215.000, que és la modificació que es porta a ple i que ha estat acceptat per la propietat. Aquesta quantitat ha estat avalada per un informe de l'arquitecta municipal, informe juridic d'expropiació d'una zona verda inclosa al Pla General i  informe d'interventor de modificació del pressupost.

Aquest és un solar com el de vora el centre cultural, que segons el PGOU ha de ser expropiat i destinat a zona verda, i per tant l'Interventor considerarà sostenible la inversió. 


Al article "El batle és el responsable de l'embolic del solar de Balaixa" podeu llegir el que va passar a l’anterior legislatura quan Partit Popular (Tomeu Cifre era el batle) i el Pi van portar al ple de gener de 2014  una proposta de la fundació Tabaluga (Peter Maffay) per tal de comprar el solar de Cala Barques que té el xibiu anomenat Balaixa. La Fundació Tabaluga proposava comprar-lo als actuals propietaris i cedir-lo a l'Ajuntament a canvi de poder explotar durant 30 anys. L'oposició vam presentar tota una sèrie de dubtes que no es van resoldre ni a la Comissió Informativa ni al Ple i quan vam demanar que s'aplacés l'aprovació fins a un ple posterior, el batle va retirar la proposta i ...fins avui. 

 

Al cas d'aquest ple l'equip de govern ens ha explicat que les negociacions han estat molt ràpides per diferents raons:

Primera perquè hi ha una petició registrada que demana a l'Ajuntament l'expropiació de la zona verda i en cas contrari a l'acord, qui ho resol és el tribunal d'expropiacions.

Segona, enguany el 2016 tenim disponibilitat pressupostària com inversió financerament sostenible.

Tercera, l'interventor se'n va dia 12 de desembre i no tindem interventor accidental.

 

Els comunicats de política-ficció d'UMP

Alternativa | 05 Novembre, 2016 12:15 | facebook.com twitter.com

Continuam amb els  comunicats de política-ficció d'UMP.  

Ens alegra que per a UMP no hagi estat una sorpresa la nostra negativa a participar  en el seu govern, encara que els motius no són els que s'inventen. Tenim la mala costum de complir els nostres compromisos electorals, cosa que es veu que no està de moda en els temps actuals. Però encara que no tinguéssim el compromís de no governar amb partits de dretes, menys ho faríem amb una dreta com Unió Mollera Pollencina que una i altra vegada demostren estar al servei d'uns pocs, incapaços de complir els seus acords de govern, amb un comportament desestabilitzador i negatiu pel municipi, i que diu voler convertir el govern en un equip "eficaz y resolutivo" sense entrar per suposat a qüestionar que els seu regidor (que té un de les tres dedicacions exclusives) tal vegada no hi ajuda gaire. 

Un partit polític seriós no dóna suport a la convocatòria d'un ple extraordinari urgent i al dia següent es desdiu. Un partit  polític seriós no es reuneix un dimarts amb els seus socis sense plantejar problemes i tres dies després fa un ultimàtum públic. Un partit seriós no envia l'ultimàtum a la premsa i després es queixa perquè  "ha sido imposible mantener alejada a la prensa isleña". Un partit seriós no carrega tota la responsabilitat de cercar solucions al seu soci de govern sense aportar res. Un partit seriós no està a un equip de govern i a la vegada anuncia que cerca alternatives en forma de moció de censura. Un partit seriós no es queixa d'inestabilitat, de sobresalts als plens i de retards, i a la vegada parla amb els principals instigadors dels mateixos: Tots per Pollença. 

Alternativa per Pollença mantenim el nostres compromisos i acords, continuant fent feina pel compliment del nostre programa electoral i els grans temes que en ell defensam, que no tenen res a veure amb els que defensa UMP.

 

 

 

Disciplina, obres Centre Cultural...Junta 18 d'octubre

Alternativa | 02 Novembre, 2016 15:44 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 18 d'octubre. L'equip de govern va penjar al facebook una versió més resumida.Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques 


2.1.1.-  Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de 56 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:


Entre aquestes destaca el final d’obra de Villa Cortina.


2.2. - Disciplina urbanística


Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.


 Ens preocupa que darrerament no arribin expedients a la Junta i vam demanar al regidor d'urbanisme que ens va reconèixer que últimament han prioritzat les llicències perquè estava el tema molt embossat i no sortien, però ara ens han dit que podran posar un arquitecte a aquest tema.  A més després de la jubilació del secretari dels expedients han necessitat fer una reorganització. No hi ha expedients per caducar per ara, i de nous tampoc hi ha el volum que hi havia abans.


2.3.- Varis


2.3.1- Aprovació inicial del projecte d’obra pública d’ “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya”.


Projecte amb pressupost de 195.566,95 € i una execució prevista de 4 mesos. Estarà 15 dies en exposició pública. Vam inssitir en fer le sobres quan menys molesti, el problema és la subvenció del Consell, ja que aquestes subvencions venen amb una data límit, i no la podran sobrepassar. En aquell moment no varen saber dir-nos quina seria aquesta data. El projecte és de 4 mesos, i és fer ascensor, banys i rampa exterior. Lo seu es que les feines més molestes es facin en horari que no hi hagi escola. Per sort si s’ha de fer a l’hivern, la majoria de feina es farà al matí.

 

3. HISENDA


3.1.- Relació de despeses


Junta rera junta veiem com es dona compta de moltes factures amb objecció, i això va a més. Manteniments, suministres, diferents tècnics, escoleta, ..... Les factures amb objecció no se voten, s’aproven per decret. 

 

3.2.- Recursos i reclamacions


3.3.- Varis


- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts per sancions d’ocupació de la via pública.


Arran de dues sentències judicials es retorna a dues entitats un total de 2.206 euros i 6.577 respectivament.


- Denegació de la devolució de l’IVTM per baixa definitiva.


- Aprovació de les bonificacions del 25 % de l’IBI i 25 % de taxa de recollida i tractament de fems per minusvalidesa. 


- Aprovació de bonificació del 70% de l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de taxa de recollida i tractament de fems per no complir els requisits.


- Rectificació de la liquidació efectuada en concepte d’ocupació de la via pública.


- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle de EL VERGER DE L’AMAT. 


L’ajuntament ha d’aprovar la forma de cobrament de taquilla. El que passa és que molts concerts l’ajuntament no els organitza, sinó que tan sols posa el lloc. Vendria a ser com l’ordenança de preus del festival.


- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’OBRA QUAN VENI LES QUADRA de dia 15 d’octubre de 2016.


- Aprovació de la concessió de 3 ajudes econòmiques de Serveis Socials de 1.331, 998 i 1.331 euros.


- Aprovació de la concessió i pagament d’un subvenció a una empresa per utilitzar el català com a llengua habitual.


- Devolució de l’ingrès indegut en concepte d’ICIO.


- Denegació de la devolució de la part proporcional de concepte de taxa de OVP.- Aprovació de bonificació del 90% de l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de taxa de recollida i tractament de fems per no complir els requisits.


- Aprovació de la concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors.


- Aprovació de la pròrroga per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires


- Aprovació de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

 

- Denegació de la renúncia de la llicència d’ocupació de via pública. 

 

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL


4.1.- Guals


4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)


4.1.2.-  Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)


4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

 


4.4.- Personal


4.4.1.- Aprovació de l’abonament de l’import de compensació per canvi de torn al personal de Turisme. 


Anteriorment es va aprovar el recurs del personal davant i ara es paguen els canvis de torn.

 

4.5.- Cementiri municipal


Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.


5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 981, de data 6 d’octubre de 2016, de requeriment de documentació al licitador proposat com a adjudicatari del contracte d’obres de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III” (Expedient núm. 1/2016/Contractació).

 

Aquest projecte té una durada de 8 mesos i que s’ha proposat adjudicar per 843.799 euros, i amb unes millores valorades en 159.336 euros.


6.- VARIS


6.1.- Aprovació del Conveni entre l’ Ajuntament de Pollença i l’Entitat Colonya- Caixa d Estalvis de Pollença, per a la cessió de l’ús del local situat al carrer Cecili Metel nº 2 a l’àrea de Serveis Socials per a la ubicació dels seus serveis complementaris


Serveis socials creu necessari disposar d’un espai on ubicar diversos serveis complementaris per tal de donar un millor servei i una atenció molt més propera a la gent. Per això s’aprova aquest conveni, pel qual Colonya cedeix gratuïtament aquest local, i l’ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment o les que en puguin sorgir.


6.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca(departament de Medi Ambient) i l’Ajuntament de Pollença per a l’autorització temporal d’ús d’un castell inflable de 8x8 metres.


Durant el dilluns de la Fira, al ser també la setmana dels residus, des de Medi Ambient es pretén fer una activitat amb els joves del poble sobre el tema de residus. Vist que el Consell va adquirir un castell inflable per impulsar aquest tipus d’activitat han decidit sol·licitar-lo- Per aconseguir tal cessió cal firmar un conveni. La cessió és gratuïta, i l’Ajuntament és fa responsable de possibles desperfectes com de la gestió de la seva utilització.


6.3.- Aprovació de la pròrroga de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació de la terrassa del lot Albercuix 5, a ZMT de temporada 2016, corresponent a l’any 2013 (Expedient núm. 5527).

Una terrassa de primera línia amb 9 taules i 36 cadires.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb