URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de govern del 20 de desembre

Alternativa | 27 Desembre, 2016 16:48 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 20 de desembre .Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

 

Desenvolupament de la sessió:

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

 

2.1. – Llicències urbanístiques 

 

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 21 llicències urbanísticques a particulars.

 

2.2. - Disciplina urbanística

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

2.3.- Varis

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3. HISENDA

 

3.1.- Relació de despeses

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar. En realitat l’Interventor és de vacances, i les factures s’acabaran aprovant per decret.

 

3.2.- Recursos i reclamacions

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.3.- Varis

 

3.3.1.- Aprovació de la baixa de dos guals.

 

3.3.2.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

1.331’27€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de despeses de l’habitatge

 

3.3.3.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

1.331’27€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

1.100€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de beca de guarderia.

 

3.3.5.-  Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

998,45 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.6.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

998’45€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.7.-Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

520 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.8.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració dels rètols en català.

 

Subvenció de 450,32 euros.

 

3.3.9.- Aprovació de l’ampliació del termini de llicència d’ocupació de via pública a fins a dia 31 de desembre de 2016.

 

3.3.10.- Aprovació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública fins a dia 31 de desembre de 2016.

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

 

4.1.1.-Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)

 

4.1.2.-Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)

 

4.1.3.- Denegació de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)- Expedient nº 621/ Policia Local

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

4.3.1.- Denegació de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

 

4.3.2.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.

 

S’imposa una sanció de 180 €.

 

4.3.3.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.  

 

S’imposa una sanció de 180 €.

 

4.3.4.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.

S’imposa una sanció de 300 € vist els reiterats expedients sancionadors oberts pel mateix motiu.

 

4.3.5.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.

 

S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.3.6.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.

 

S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.- Aprovació de l’autorització a curs de formació  i abonament de les despeses de matrícula

 

4.4.2.- Aprovació de l’autorització a curs de formació  i abonament de les despeses de matrícula

 

4.4.3.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula.

 

4.4.4.-  Aprovació de l’avançament de nòmina a un treballador.

 

4.5.- Cementiri municipal

 

  • Concessió de dret funerari / columbari

 

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia de requeriment de documentació al licitador MULTIAUTO PALMA S.L. del contracte Subministrament per a l’adquisició d’un vehicle adaptat a la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença

 

5.2.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”

 

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de resolució de expedient de Responsabilitat Patrimonial, desestimant la reclamació.

6.2.- Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de parades de venda en el mercat nocturn de temporada turística 2017 terme municipal de Pollença.

Es produeixen canvis a les bases. Els més significatius: es redueix el nombre d’autoritzacions a concedir quasi a la meitat (12), i es posa com a requisit tenir la carta d’artesà o mestre artesà per optar a una d’elles.

 

 

Satisfacciˇ i decepciˇ

Alternativa | 26 Desembre, 2016 08:45 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra satisfacció per iniciar-se a la fi el procés que toca dur a aprovació la modificació del Reglament de Participació Ciutadana en la qual tanta feina han fet els nostres regidors, tot i que això no ens fa deixar de sentir una profunda decepció amb la inoperància de l'equip de govern, que tot i la nostra insistència ha anat retardant el procés impossibilitant una aprovació que ja s'hauria d'haver aprovat fa mesos.Aquest divendres dia 23 el ple de l'Ajuntament de Pollença ha aprovat portar a consulta pública la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, així d'acord a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en vigor des d'aquest passat octubre, amb caràcter previ aquesta modificació, es demanarà l'opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tenguin capacitat d'obrar davant les administracions públiques. L'objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva modificació, els objectius, i les possibles solucions alternatives. Així estarà en exposició pública vint dies perquè tothom pugui dir el que cregui oportú.

Estam contents perquè a la fi hagi arribat a la sala de plens el procés de modificació del Reglament de Participació, i tot i que a causa del canvi legislatiu sigui amb aquest primer pas de consulta pública i no encara amb l'aprovació inicial, la qual esperem que es dugui a terme al ple de gener, com així s'ha compromès el Batle.

Tot i això, no podem evitar sentir una profunda decepció amb aquest equip de govern, ja que fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions per part dels nostres regidors tant amb associacions, com amb els diferents partits polítics, com amb particulars vam presentar un esborrany d'un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les diferents peticions fetes durant aquest temps, la falta de voluntat o de competència de l'equip de govern ha fet que això no hagi estat així, i aquest tema ha estat abandonat fins al dia d'avui quan s'ha portat a ple, com a consulta pública, i no com a aprovació inicial com hauria estat si l'equip de govern hagués complit el seu compromís.

Per tant podem dir que la nostra satisfacció no és completa, ja que estam contents perquè l'aprovació del reglament està més prop, però creiem que aquest ja podria estar aprovat fa mesos, i per tant no podem deixar de recriminar a l'equip de govern haver perdut tant de temps a iniciar el procés

 

Un ple positiu.

Alternativa | 24 Desembre, 2016 02:47 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres 23 de desembre s’ha realitzat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. Un ple positiu a la fi s'inicien els procesos per modificar el Reglament de Participació Ciutadana i recuperar la plusvàlua de la compra del Cinema Capitol, dues reivindicacions que veniam fent fa temps. A més a més s'ha acceptat la nostra proposta d'allargar de 15 a 30 dies el procés d'exposició del projecte de la segona fase de reforma de la primera línia del Port de Pollença.

 

Volem mostrar la nostra satisfacció per iniciar-se a la fi el procés que toca dur a aprovació la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, en la que tanta feina han fet els nostres regidors, tot i que això no ha de fer oblidar que aquest reglament ja hauria d’haver estat aprovat fa mesos, i que la inoperància de l’equip de govern ha anat retardant el procés.

 

Finalment també mostrar la nostra alegria per altre tema que veníam reivindicant tota la legislatura; l'aprovació de l’inici del procés per declarar nul l’acord de junta de govern amb que l’anterior equip de govern que  va condonar el pagament de la plusvàlua als antics propietaris del Cinema Capitol. Una il·legalitat, i un tracte de favor que vam denunciar  durant la campanya electoral, cosa per la qual ens van denunciar Tots per Pollença a la Junta Electoral (sense resultat).  El més sorprenents és que els regidors i partits implicats en aquesta ilegalitat han reconegut el seu error però tres han votat en contra (Tots per Pollença, PP i Pi) i UMP s'ha abstès, amb el que ha hagut un empat a vots 8 a 8 que ha resolt el vot de qualitat del batle.

També estam contents de que l'equip de govern hagi acceptat la nostra proposta d'allargar el procés d'exposició pública del projecte de la segona fase de la reforma de primera línia de 15 a 30 dies.

El regidor Martí Roca és encara oficialment regidor del PI, i tot i haver anunciat abandonar el partit, en aquestes votacions el comptarem com a tal.

A continuació teniu un resum del Ple:

1. Aprovació, si procedeix de les actes anteriors. Aprovat per unanimitat.

2. Declaració de l'any 2017, Any Dionís Bennàssar. Aprovat per unanimitat.

Després de 50 anys de la seva mort, el 2017 serà l'any d'un dels fills il·lustres del nostre poble, un dels exponents del que és coneguda com l’Escola Pollencina, i una influència per a les futures generacions d’artistes pollencins, i mallorquins. Així durant l'any 2017 es duran a terme, entre d’altres, diferents activitats com: una exposició de primavera a l'Església del Convent de Sant Domingo, visites guiades a dita exposició, tallers per escolars, o unes jornades d'estudis coordinades amb la UIB.

3. Aprovació inicial, si procedeix, del projecte d’obres "Peatonització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (PP, PI*, Tots i Alternativa).

Després de culpar a l'oposició del retard de les obres de segona fase pels problemes en l'aprovació de la modificació de crèdit, mesos després d'aprovar aquesta, s'aprova el projecte!!!, i les obres no començaran fins novembre!!! És més que evident que els culpables del retard són ells. I en són culpables per diversos motius:

Primer, el projecte es podria haver aprovat sense tenir la modificació de crèdit i no esperar fins ara, i segon, tardaren tres setmanes a sol·licitar les autoritzacions pertinents. I per més fer, un cop tinguda aprovada la modificació de crèdit tampoc s’aprovà el projecte ràpidament, sinó que s’ha esperat fins a aquest Ple. I al final, les obres no es poden començar perquè coincidirien amb la temporada, i per tant ja s’iniciaran al novembre del 2017. En definitiva, un desgavell

Nosaltres ja ens vàrem abstenir a l'aprovació de la modificació de crèdit i aquí l'hem mantingut. Encara no tenim clar que es compleixin els compromisos adquirits al seu moment sobre peatonalització (que l'objectiu sigui peatonalitzar, i que es tinguin clares les fases per aconseguir-la), participació (junta de portaveus per definir com ha de ser aquest procés de peatonalització i reunió pública explicativa), i que aquest passeig no es converteixi en una macroterrassa de bar (la suspensió de les reunions sobre la modificació de l’Ordenança d’ocupació de la via pública en són un exemple).

Durant l’exposició de la postura dels diferents partits, la dreta ha tornat a demostrar la seva fixació amb el tema de l’aparcament al Port de Pollença. Una fixació sense cap fonament com bé demostra l’informe de la policia que diu que al Port de Pollença no hi ha hagut cap problema d’aparcament aquest estiu. 

Per altra part l'equip de govern ha acceptat la nostra proposta d'allargar el procés d'exposició pública del projecte de la segona fase de la reforma de primera línia de 15 a 30 dies. Pensàvem que 15 dies en plenes festes no eren suficients i tenint en compte que les obres no començaran fins novembre de 2017, millor donar més temps per recollir propostes i facilitar la participació.

 

 

4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col•laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa), i 8 en contra (PP, PI i Tots).

El consell cedeix a l'Ajuntament la titularitat de les carreteres que corresponen a la primera línia, i alhora concedeix una aportació de 494.000 euros, si bé condicionada a una possible baixa a l'adjudicació de les obres. Tot i que sempre és pot aconseguir un acord millor, creiem que no es podia deixar escapar la quantitat aportada pel Consell, i per responsabilitat hem votat a favor.

 

5. Aprovació, si procedeix, de l'inici del procediment de revisió en via administrativa d'acte nul en matèria tributària. Aprovat per 8 vots a favor (Junts i Alternativa), 1 abstenció (UMP) i 8 en contra (Tots, PI i PP). Aprovat pel vot de qualitat del Batle.

Amb aquesta aprovació s'inicia el procediment per declarar nul l’acord de la junta de govern en qué es condonà el pagament de la plusvàlua als antics propietaris del cinema Capitol (18.188,68 €). Ara es concedirà audiència als interessats per termini de 15 dies, després caldrà un dictamen favorable previ del Consell Consultiu de les Illes Balears, i la declaració definitiva de nul·litat correspondrà una altra vegada al Ple.

Nosaltres evidentment hem votat a favor, i volem manifestar la nostra satisfacció per mirar de posar remei a la il·legalitat i el tracta de favor comesos per l’anterior equip de govern.

Durant el debat, la posició de la dreta ha estat patètica. Han parlat de judicialització de la política, quan aquí l'única denúncia sobre el tema la va posar Tots a la Junta Electoral, quan nosaltres vàrem fer públic el tema. També han parlat que van fer tot de forma transparent quan just vam conèixer el tema a la dació de comptes del darrer ple de la passada legislatura, una dació obligada per llei i només nosaltres vam detectar aquesta il·legalitat en les seves 99 pàgines.

Tots, PP i PI han vengut a dir que aquest tema és una altra irregularitat, de les moltes que tant abans com ara es cometen, quan en tot moment sabien que això era més que una irregularitat, era una il·legalitat, com bé des d'intervenció es va explicar.

A aquesta legislatura havíem fet la petició en nombrosos plens que l'actual equip de govern demanés la recuperació de la plusvàlua, a la fi a aquest ple s'inicia el procediment per recuperar els doblers. El millor que podien haver fet avui en Tomeu Cifre i els seus acòlits és acotar el cap, i donar les gràcies perquè aquest tema no s’ha judicialitzat, però encara han tingut la barra de votar en contra i després diuen que defensen cada cèntim dels ciutadans.

 


6. Aprovació, si procedeix, de la substanciació de consulta pública prevista a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
Aprovat per unanimitat.

Amb caràcter previ a la modificació del reglament es demanarà l’opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tinguin capacitat d’obrar davant les administracions públiques (això ja ho férem nosaltres duran el procés). L’objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva modificació, els objectius, i les possibles solucions alternatives. Així estarà en exposició pública vint dies perquè tothom pugui dir el que cregui oportú.

Fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions (amb associacions, partits i particulars) vam presentar un esborrany d'un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les nostres nombroses peticions, la falta de voluntat o competència de l’equip de govern ha fet que això no hagi estat així, i aquest tema no s’ha portat a ple fins ara i a  l'haver canviat la llei, no ha pogut ser per a la seva aprovació inicial com hauríem volgut,  sinó simplement per a aquest període de consulta pública prèvia a aquesta aprovació inicial que encara allargarà més el procés. Així i tot estam satisfets perquè l’aprovació del reglament està més prop, i l’equip de govern s’ha compromès a fer l’aprovació inicial al gener, tot i que no podem deixar de recriminar a l’equip de govern haver esperat tant de temps a iniciar el procés.

 

 

Al ritme de les tortugues (ple extraordinari de desembre)

Alternativa | 22 Desembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

Divendres 23 de desembre hi ha ple extraordinari a les 12 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net.   Al nostre perfil de facebook  us informarem del mateix

Una vegada més trobareu més informació del ple a aquest bloc que als mitjans de comunicació de l'Ajuntament. Al ple no han inclòs un punt per contestar els precs i preguntes registrats a anteriors plens, el que ens sembla una vergonya i és una mostra del que entén per transparència i participació l'actual equip de govern. El ple també és una mostra del ritme de les tortugues de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina; es presenta el projecte de la segona fase de la primera línia (obres que s'haurien d'haver iniciat ja), la recuperació de la plusvàlua del Cinema Capitol (que s'hauria d'haver fet al principi de legislatura) i l'inici del procediment del nou reglament de participació ciutadana ( que vam lliurar fa un any) A la fí val més tard que mai, però....

 1.  Aprovació, si procedeix de les actes anteriors.

No hem aprovat cap acta dels plenaris al llarg de l'any i ara, per llei, hem d'aprovar totes les actes, el que evidentment dificulta una revisió acurada d'aquestes. A això hem d'afegir que Junts incompleix l'acord d'investidura, i  l'Ajuntament segueix sense publicar la informació que acompanya els acords que van a ple, a diferència del que es fa a altres ajuntaments. El 2017 s'haurien de resoldre els dos temes; els ciutadans tenen dret a tenir un fàcil accés a tota la informació que genera l'Ajuntament.

2. Declaració, si procedeix, de l'any 2017,  Any Dionís Bennàssar.

El 2017 faran cinquanta anys de la mort del pintor  Dionís Bennàssar.  A l'enllaç podeu veure el llistat d’activitats previstes (exposició de primavera amb visites guiades, jornades d’estudis locals tallers per escolars, donació d’un quadre per part de Toni Dionís...). 

3. Aprovació inicial, si procedeix, del  projecte d’obres "Peatonització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença.

L'equip de govern va culpar a l'oposició del retard de la segona fase de reforma del Port (parlar de peatonització en aquest moment és massa optimista) però el cert és que no calia l'aprovació de modificació de pressupost per tenir fet el projecte, que, una vegada aprovada la modificació al ple de setembre, van tardar més de vint dies en enviar el projecte als altres organismse implicats (Costes, Ports i Carreteres)  i que han tardat tres mesos en presentar al projecte al ple. Cal tenir molta  barra per culpar a l'oposició del retard de les obres en aquest moment.

Tenim la memòria del projecte en format paper, però no en digital per compartir amb els ciutadans. A l'enllaç podeu consultar un informe de l'inspector de policia sobre la circulació de vehicles.

El pressupost del projecte és de 2030 587 euros. Si s'aproven es posarà en exposició pública 15 dies, pensam que haurien de ser 30 dies i  les obres començarien al novembre del 2017
 Nosaltres ja posarem unes condicions per la nostra abstenció a la modificació de crèdit, condicions que de moment no s'han complit totalment:  

o   L'objectiu de fer la segona fase d'obres ha de ser peatonalitzar (com a mínim fins l'Avinguda París)

o   Abans de començar les obres s'ha de tenir clara la mobilitat (si la peatonització serà progressiva o no, si hi ha d'aver zona ACIRE, quina reforma circulatòria és necessària...)

o   Participació: aquest «pla» per peatonalitzar i la mobilitat s'ha de tractar en una Junta de Portaveus; s'ha de fer almenys una reunió oberta abans de començar les obres explicant els detalls de l'obra, els terminis, la circulació durant i després...

o   Alguns temes concrets que ja vàrem exposar en Junta de Portaveus: que es prevegi la millora de les xarxes d'aigua i clavegueram; que el bus privat també surti de primera línia si ho ha fet el públic; que el carril bici sempre estigui separat físicament; que assegurem que el passeig no serà colonitzat abusivament per terrasses (i per tant, el compromís de començar ja amb la nova ordenança d'ocupació de via pública que sigui restrictiva). 

 4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres.
 L'Ajuntament cedirà a títol gratuït al Consell les finques ubicades en els terrenys els quals es va fer la segona fase de la circumval·lació i el Consell cedirà la titularitat de la carretera de primera línia del Port de Pollença, i aporta 494.000 euros (quantitat calculada per deixar en condicions acceptables l'asfaltat de les carreteres), condicionada a les possibles baixes de la licitació (és a dir, si la licitació baixa el pressupost inicialment, el consell baixa l’aportació).

5. Aprovació, si procedeix, de l'inici del procediment de revisió en vía administrativa d'acte nul en matèria tributària.

Es tracta de l'inici del procediment per anular acord de condonació de la plusvàlua del capítol que es va realitzar a l'anterior legislatura. A l'enllaç podeu llegir la proposta.

Al darrer ple de la passada legislatura, poc abans de les eleccions, el 21 de maig, vam ser l'únic partit de l'oposició (ni UMP, ni PSOE, ni Esquerra van dir res i el regidor de MÉS no hi era) que vam realitzar preguntes sobre la dació de comptes de les resolucions de batlia anòmales i irregulars que es van presentar a aquell ple i amb objeccions per part d'intervenció (99 pàgines, no és tan fàcil fer bona oposició com es pensen alguns). Entre altres, vam demanar pell perdó per part de la Junta de Govern (PP-PI-UMP) de la plusvàlua del Cinema Capitol ( 18.188,68 €)  als propietaris, un tema totalment il·legal. Vam fer una nota de premsa sobre el tema i sobre les irregularitats en publicitat (es va contractar a una empresa i també es va pagar a la cap de premsa per fer la mateixa feina: intermediaris per contractar la publicitat de la Fira), i vam penjar les notícies aparegudes al Diario de Mallorca al nostre facebook i bloc, i tot d'una Tots per Pollença ens va denunciar davant la Junta Electoral, denúncia que va ser rebutjada.

A aquesta legislatura hem demanat en nombrosos plens que l'actual equip de govern demanés la recuperació de la plusvàlua, a la fi s'inicia el procediment per recuperar els doblers, després això s’ha de comunicar als propietaris que poden al·legar. Anirà al consell consultiu i retornarà al Ple per prendre la decisió definitiva.
   

 6. Aprovació, si procedeix, de la substanciació de consulta pública prevista a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.  .

Fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions vam presentar un esborrany d' un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les nostres nombroses peticions aquest no s'ha portat al ple fins ara i no és per a la seva aprovació inicial com voliam, és lamentable que s'hagi perdut un any, sinó simplement per què ha canviat la llei i ara estableix un període d'exposició pública que ens sembla molt bé:


"... Amb caràcter previ a la modificació del reglament a través del portal web, lloc visible i de fàcil accés, al qual es demanarà opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tenguin capacitat d’obrar davant les administracions públiques (això ja ho férem nosaltres duran el procés). L’objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva modificació, els objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. Així estarà en exposició pública vint dies durant els quals els destinataris podran manifestar la seva opinió envers la matèria i punts objecte de consulta."

Després d’aquest període es presentarà l’aprovació inicial al ple.

 

Rebutjam la proposta de fer una zona recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola

Alternativa | 21 Desembre, 2016 18:30 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra indignació i el nostre rebuig total a la proposta de l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina de fer una zona recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola. Demanam a l'IBANAT que no accepti la proposta de l'equip de govern i que faci una reforestació de la zona.

 Al darrer pla es va rebutjar, amb els vots de Junts Avançam i els nostres, la moció de Tots per Pollença de fer un aparcament a l'entorn de la Gola (Unió Mollera Pollencina i el PI es van abstenir). Ara, pocs dies després ens han sorprés les declaracions del regidors Tomeu Cifre de Junts Avançam  i Andrés Nevado que l'equip de govern ha traslladat a l'IBANAT la proposta de fer un àrea recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola. 

Sembla que després del seu ultimàtum, Junts Avançam s'ha sotmès totalment a les peticions d'UMP. No ens estranya que ara sigui Tots per Pollença qui feliciti a Junts per rectificar. Des de la dreta han estat constants els atacs a la zona humida de la Gola; ja van fer un aparcament allà on s'hauria d'haver recuperat la zona humida i després van tancar el Centre de Turisme Ornitològic  però mai ens haguéssim pensat que un batle, ex-portaveu del GOB com Miquel Àngel March pogués donar llum verda a aquest despropòsit i atac a la zona humida de la Gola. Un aparcament  a la zona és totalment innecessari, ja que al Moll hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades, i tampoc  fa cap falta una àrea recreativa urbana, amb tots els problemes que suposa (fems, renous...), just al costat de la zona humida de la Gola. De cap manera.

Des d'Alternativa demanam a l'IBANAT que rebutgi la petició de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i que es faci un reforestació ben planificada a nivell d'espècies, donant-li a l'espai usos educatius relacionats amb la zona humida. Cal ampliar el parc de la Gola amb terrenys naturals o naturalitzats que siguin un bon lloc per a determinades aus i que sigui una zona d'amortiment per a la zona humida, posant en valor  aquest espai natural. 

 

Per sortir de lĺendidalament, que parli la gent

Alternativa | 19 Desembre, 2016 22:29 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues.

Davant el reclam del 80% de catalans que votaren que volien fer un referèndum sobre la possibilitat de la independència, ens trobam amb dues posicions enfrontades. El Parlament català que defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles i el Govern espanyol que assegura que la nació és indivisible, malgrat la història ens demostra que des de la Constitució de 1812 que deia el mateix, més una dotzena de nacions s’han separat d’Espanya, no sempre a les bones. Ningú dubta que si hi hagués voluntat del Govern espanyol, la Constitució es podria interpretar de manera que es pogués fer el referèndum. És essencial a la democràcia la participació del poble en les decisions del poder i sobre tot quan aquestes decisions són importants. Per tant, dins una democràcia no treu cap enlloc i és una contradicció no permetre que un poble expressi la seva voluntat, voti i decideixi què vol ser, què vol fer i com vol viure; net i esporgat, la democràcia exigeix conèixer i respectar la voluntat de la gent. Més enllà de posar la Constitució com impediment, es solen posar dos arguments més per no permetre que a Catalunya es faci un referèndum: Un que la sobirania resideix en el poble espanyol i l’altra la igualtat entre tots els pobles d’Espanya. Els dos són coixos. No té cap ni centener i és una fal·làcia insostenible pretendre que el destí del catalans l’han de decidir els qui no ho són. L’altre argument parla de la igualtat entre tots els espanyols, que evidentment no són iguals, tant si es mira des de un punt de vista cultural, històric, lingüístic, etc. com si es mira des del tractament que reben com a comunitat, perquè tant el país basc com Navarra tenen un estatus diferent. No hi ha dubte que seria una expressió democràtica permetre un referèndum a Catalunya, demanat per una gran majoria de catalans; sols és qüestió de voluntat política, però “si s’ase no vol beure, ja li pots siular”.

 

 

 Suspeses les reunions sobre Ocupaciˇ de la Via P˙blica

Alternativa | 17 Desembre, 2016 11:49 | facebook.com twitter.com

Alternativa demanam que es reprenguin les reunions per elaborar una nova ordenança d’ocupació de la via pública que Junts Avançam, en la seva deriva cap a la dreta, ha paral·litzat.

Alternativa per Pollença (A) hem insistit els darrers anys en la necessitat de tenir una nova ordenança sobre ocupació de la via publica, més completa i que posi fre a la sobreocupació que pateix el poble actualment.

En aquest sentit, per tal de dur a terme la redacció d’una nova ordenança d’ocupació de la via pública, a instàncies del regidor responsable, durant el més d’octubre passat es dugueren a terme tres reunions entre l’equip de govern i la resta de partits de l’oposició. L’objectiu segons el regidor Tomeu Cifre (Junts Avançam) era poder tenir una nova ordenança per a la temporada següent, fet que necessitava d’una aprovació inicial ràpida a poder ser abans de final d’any

A aquestes reunions, es va partir de la ordenança d’ocupació aprovada inicialment al 2012, més algunes modificacions introduïdes pel regidor arranl de les al·legacions que al seu moment es féren. Es va anar tractant un a un cada article de l’esborrany, amb aportacions o suggeriments dels partits que així ho cregueren oportú.

Però en aquest moment es va produir la crisi de govern provocada per l’ultimàtum de UMP, i les reunions es varen interrompre, i el que es pitjor, una vegada que sembla que la crisi entre Junts i UMP ha acabat, aquestes no s’han reanudat, tot i haver comunicat al regidor la necessitat de fer-ho, ja que arribava el moment de negociar els articles importants de l’ordenança.

Junts Avançam manté de moment la seva línia covarda de l'estiu quan després de denunciar les irregularitats de l'anterior legislatura, van cedir a les pressions d'alguns negocis i van permetre sobreocupacions amb el vot en contra del nostre regidor a la Junta de Govern.

 

Des d'Alternativa no ens cansarem de demanar una nova ordenança, més completa i restrictiva,i instam a Junts Avançam que continuï amb les reunions per tal de entre tots els partits poder elaborar una nova ordenança el més aviat possible.

 

 

LlicŔncia Villa Cortina, reforma Plaša Xaloc... Junta del 7 de desembre

Alternativa | 15 Desembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 7 de desembre .Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME
 
2.1. – Llicències urbanístiques
 
2.1.1.-Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.
 
109 llicències, entre elles la llicència de primera utilització de Villa Cortina. Aquest punt no es vota però vam demanar explicacions 
per l'escrit que el GOB  va registrar el mes d'octubre  a l'Ajuntament de Pollença fent una sol·licitud de revisió i l’anul·lació de la llicència per incompliment de la normativa urbanística vigent, PGOU de 1990.  La resposta del regidor d'urbanisme és que hi havia una sentència que afirmava que la parcel·la si reuneix la condició de solar edificable, i que l'assessor jurídic  estava redactant la resposta al GOB. Demanarem aquesta resposta i us informarem de la mateixa
 
2.2. - Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.- Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
A més de les periòdiques i habituals, a les factures sense objecció destaquen:
 
4.840 euros per una modificació puntual de l’ordenació de Formentor, els 15.900 del parc infantil de la Plaça Nova, el 40% del projecte tècnic de millora de la Cala (6.461) i 16.000 euros a l’abogat per un contenciós.
 
I a les factures amb objecció, a part de les que sempre denunciam com les factures de tasques de manteniments, compra de materials, subministrament elèctric i de combustible, l’escoleta de la Gola, l’escola d’adults, l’SMOE, la desobturació de canonades, manteniment impulsions,.... també destaquen:
 
4.235 euros per una etapa d'una carrera ciclista, 7.241 per servei de veterinari a colònies de moixos, 6.652 en mobiliari de Can Llobera, i un caramull de factures de telèfon per import de 4.631 euros.
 
3.2.- Recursos i reclamacions

3.2.1.- Resolució del recurs de reposició interposat contra acord de Junta de Govern Local.
 
Una persona va demanar la bonificació de IVTM i al seu moment no va acreditar tenir un vehicle híbrid. Ara ho ha fet, s’accepta el recurs i és concedeix la bonificació i es procedeix a la devolució de la quantitat ingressada indegudament. 
 
3.3.- Varis

3.3.1.-Aprovació de la bonificació per família nombrosa en concepte d’ impost sobre béns immobles.
 
3.3.2.- Aprovació de la bonificació de la quota d’impost sobre béns immobles a favor de la Cooperativa Pagesa Pollença S.C.L.
 
3.3.3.-Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per obres d’urbanització.
 
3.3.4.- Aprovació de la devolució de l’import corresponent a la bonificació per família nombrosa de l’impost sobre béns immobles.
 
3.3.5. Denegació de l’anul·lació dels rebuts d’impost sobre béns immobles.
 
La expropietat d’un solar expropiat reclama que s’anul·lin els rebuts de l’IBI, però al ser ocupats els solars amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 es denega.
 
3.3.6.- Aprovació de la bonificació i devolució de la part proporcional de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 
3.3.7.-Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
3.3.8.-  Denegació de la devolució de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva presentada davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
 
L’interessat va donar de baixa el vehicle el novembre, i segons l’ordenança, l’import de la quota d’aquest impost es prorratejarà per trimestres naturals en casos de baixa.  
 
3.3.9.- Denegació de la devolució de la part proporcional de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus, i taxa d’ocupació de la via pública.
 
L’encarregat de l’establiment dona de baixa l’activitat al jubilar-se, però la ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei re recollid i tractament de fems estableix que el cessament d’activitats tendrà efectes en relació a la meritació de la taxa a partir del primer semestre natural següent a la presentació de la baixa. I  pel que fa a la OVP, la ordenança fiscal no fa referència en cap moment a baixes proporcionals en cas de cessament de l’activitat.
 
3.3.10.- Aprovació de les bonificacions de diversos tributs i denegació d’algunes altres per minusvalidesa.
 
S’apliquen bonificacions (25%) per minusvalidesa sobre les quotes de IBI, taxa pel servei clavegueram i taxa de recollida i tractament de fems als immobles on té la residència l’interessat i es deneguen a la resta d’immobles i a les quotes d’anys anteriors. També es concedeix l’exempció de l’IVTM.
 
3.3.11.- Aprovació de les bonificacions (25%) per minusvalidesa de IBI, taxa de fems i taxa de clavegueram.
 
3.3.12.- Aprovació de bonificació del 90% de l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de taxa de recollida i tractament de fems per no complir els requisits.
 
3.3.13.- Aprovació de la baixa de la liquidació en concepte de càrrega i descàrrega.
 
3.3.14.- Aprovació del canvi de titularitat de l’aparcament Ca les Munnares.
 
3.3.15.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials i cartilles sanitàries en català.
 
125 euros de subvenció per elaborar material en català
 
3.3.16.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials en català.
 
150 euros de subvenció per elaborar material en català.
 
3.3.17.- Aprovació de l’abonament al Srs. Joan Pons Bover i Marcel Riera Bou dels Premis Pollença de Literatura 2016( VII Premi de Narrativa i VI Premi de Poesia).
 
5.000 i 2.500 euros respectivament.
 
3.3.18.- Aprovació de l’abonament a Ports de les Illes Balears de la recaptació en concepte d’estacionament en virtut del conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença.
 
S’abonen 14.796,46 € corresponents a la meitat de la recaptació de les màquines expenedores menys el cost del servei.
 
3.3.19.- Aprovació de l’abonament de la peça substreta a l’exposició d’artesania a un dels artesans.
 
S’abonen 65 euros a un artesà a qui li fou robada una peça de dins l’Església del Roser.
 
3.3.20. Resolució de l’Expedient sancionador Ocupació de Via Pública.
 
S’imposa una sanció de 600 euros.
 
3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires pels dies 12 i 13 de novembre amb motiu de la Fira de Pollença.
 
El tema de la ocupació de la via pública segueix sent surrealista i  a aquesta Junt, s’autoritzen ocupacions de la Fira després de la Fir.
 
3.3.22.- Adjudicació del contracte de subministrament de l’ampliació de la cabina EMC VNX e3200 a favor de l’empresa ASAC Comunicaciones S.L.
 
L’ajuntament necessitava més capacitat. Aquests són els pressupostos que es demanaren, adjudicant-se a la millor de les tres ofertes.
 
SERINGE, S.A. 15.427,50 euros IVA inclòs.
Servicios técnicos D Storage S.L. 15.669,50 euros IVA inclòs.
ASAC Comunicaciones, S.L. 14.520,00 euros IVA inclòs.

Involuciˇ de Junts Avanšam

Alternativa | 12 Desembre, 2016 16:09 | facebook.com twitter.com

Junts Avançam continua la seva deriva cap a la dreta i passam d'un Ajuntament aconfessional a un Ajuntament que assisteix a misses en bases militars.


 

Fa uns mesos el batle no va assistir al Davallament de Pasqua i quan li vam demanar va fer una apel·lació a les seves conviccions ideològiques, a l'aconfessionalitat de l'Estat i a la separació entre l'Església i institucions públiques... Tot i que el seu soci de govern va dir que ell hi assistia amb molt d'orgull com a representant de l'Ajuntament.

Quan abans de l'estiu vàrem demanar a l'equip de govern si pensava assistir a l'ofici religiós de la Patrona en qualitat de representants institucionals (no a títol personal, cas en què evidentment cadascú pot fer el que trobi), el batle va dir en ple que havien rebut la convidada i que ho havia d'estudiar, que després ens contestarien per escrit. Mai ens va contestar i efectivament van assistir a la missa en nom de l'Ajuntament. Al darrer ple vàrem demanar per aquesta assistència, i el batle va respondre que la missa tenia un caràcter més cultural que religiós. Una resposta que ens sembla patètica i un insult als vertaders creients catòlics.

Ara continuant en la seva línia involutiva el batle assisteix a la missa en honor de la Virgende Loreto, a la base militar del Port de Pollença, no sabem si en agraïment al poc respecte institucional de Defensa quan va donar permís per a la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions sense ni tan sols informar a l'Ajuntament.

Junts Avançam, si vol continuar fent proclames en favor del laicisme i l'aconfessionalitat de l'Ajuntament hauria de començar a centrar-se en els fets, i no tant en les paraules. 

En definitiva l'evolució d'aquest tema és un exemple més de la deriva cap a la dreta del batle i Junts Avançam; per la nostra part continuam i continuarem defensant el que hem fet sempre: un Ajuntament aconfessional que no participi de forma institucional a cap tipus d'acte religiós.

 

 

 

 

Quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camÝ a la dreta.

Alternativa | 09 Desembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Ha arribat desembre i s'ha complit un any i mig de mandat: temps suficient per poder haver recollit prou dades i fets que ens permetin fer una anàlisi seriosa i objectiva de la situació política del nostre Ajuntament.


Des de l'inici, tot i que no se'ns va triar com a soci de govern i les negociacions de Junts Avançam anaven en la direcció de pactar amb UMP, no dubtàrem gaire a l'hora de donar suport a la investidura de Miquel Àngel March i oferírem un pacte per a tal efecte. Les nostres opinions sobre què suposava governar amb un partit com UMP ja varen ser explicades a Junts Avançam; la nostra opció era només governar si hi havia garantia de poder implementar polítiques mínimament transformadores, cosa poc probable amb una majoria de dretes al Consistori. L'opció de Junts Avançam va ser prioritzar el fet de governar per sobre de tot, i fent una lectura esbiaixada de la realitat, varen voler fer com si UMP no fos un partit liberal-conservador, i defensaren que la majoria havia votat canvi, quan evidentment no va ser així (un total de 3685 vots i 9 regidors pels partits de dreta, i 3079 vots i 8 regidors pels partits d'esquerra).


El nostre posicionament, tot i estar a l'oposició, des de llavors ha estat qualsevol cosa menys passiu i obstaculitzador: sempre i en tot moment hem donat la nostra opinió, hem fet propostes, esmenes, hem ofert negociació i hem estat flexibles en allò en què ho hem pogut ser.


Vàrem afavorir la investidura de March si es complien uns mínims que suposassin un canvi en les formes polítiques (més que en el fons) relatives a participació i transparència: renovar el reglament de participació; executar processos participatius; publicar al web tota documentació pública; millora de la plana web i la comunicació virtual entre Ajuntament i ciutadà; publicació de sous i declaracions dels càrrecs electes; publicació de memòries anuals dels diferents serveis. 


Aquestes eren demandes que podrien ser assumides per qualsevol partit polític (ja que de participació i transparència tots en parlen en època de campanya electoral) i que si havien de suposar un canvi era perquè es contraposaven al tarannà personalista i opac del batle anterior, Tomeu Cifre Ochogavía.


Després d'això, ens vàrem encarregar d'organitzar un procés participatiu per a redactar un nou reglament de participació.


Hem presentat mocions que s'han aprovat la majoria d'elles amb prou consens per: posar a punt i conveniar el pavelló de l'IES del Port, per ser municipi acollidor, dues mocions pel foment de la memòria històrica, per millorar la participació dels treballadors d'EMSER, per fer una Contractació Pública Socialment Responsable, per abastir els edificis municipals d'energia renovable i signar un conveni per combatre la pobresa energètica, per fer del municipi un territori cardioprotegit.


Hem negociat amb l'equip de govern el suport als pressuposts amb les següents propostes de partides: redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, augment de les subvencions a les entitats esportives, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.


A més també hem fet altres propostes independentment de pressupostos o negociacions diverses, com una fiscalitat progressiva respecte l'IBI, un estudi per municipalitzar el servei de neteja viària, una proposta de reforma de la memòria anual d'EMSER, una proposta per una política de Responsabilitat Social Corporativa per EMSER.


Si el nostre posicionament ha estat des del principi tan propositiu i constructiu, ha estat perquè partíem d'unes expectatives, diguem-ne, positives, creient que de Junts Avançam podíem esperar unes determinades polítiques d'esquerres i efectives. Fet que es va demostrar impossible quan vam presentar una mesura com la fiscalitat progressiva i Junts va unir els seus vots als partits de dreta per rebutjar-la i UMP ens va acusar d'anar en contra del sector turístic. Ara ha arribat el moment de l'autocrítica, perquè és més que evident que hem pecat de confiats.


A dia d'avui, ens trobam amb la següent situació: de les quatre darreres propostes esmentades no se n'ha fet cas a cap (tot i no haver-hi acord, ho esperàvem d'un govern que es diu progressista). De l'acord d'investidura, el reglament de participació segueix encallat en algun lloc després de que faci pràcticament un any que els regidors d'Alternativa vàrem acabar la feina; de processos de participació (definició espais públics, pressuposts participatius) no se n'ha fet cap; la publicació al web de tota documentació pública no es fa; ni s'ha millorat la web municipal.


De les mocions aprovades al Ple, encara és l'hora que es modifiquin els estatuts d'EMSER per incloure els treballadors al C. Administració (aprovada per gener 2015); encara no s'ha fet la reunió per acordar uns criteris de Contractació Pública Responsable que s'havia de fer en el termini d'un mes (aprovat per maig 2016); no s'ha contractat energia renovable ni s'ha signat el conveni per combatre la pobresa energètica (aprovat per novembre 2015).


De les partides a executar del pressupost del 2016, no s'ha fet absolutament res que tengui a veure amb la redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, inventari de béns, estudi de la situació de l'habitatge. Les altres propostes s'han dut a terme amb alguns actes puntuals i sense la planificació estratègica que havíem demanat.


En definitiva, un panorama desolador. Més encara, si li sumam el fet que més enllà d'una política cultural un poc més activa, un poquet més de sensibilitat ambiental o social, o d'unes formes de govern menys autoritàries, no veim que s'estiguin posant en pràctica polítiques efectives d'esquerres: o sigui, al servei de les classes treballadores, que som la majoria.


A sobre de tot això i la llarga llista d'incompliments, i per si no bastàs, cada pic que hem estat crítics o que hem tengut un discurs dur amb l'equip de govern, hem hagut d'aguantar crítiques de l'equip de govern o del seu entorn, culpant-nos a nosaltres de la inoperància del govern, o acusant-nos de fer que torni a guanyar el PP (o TOTS, com li vulguin dir) a les properes.


Però el que és ben segur per nosaltres és una cosa, i és que quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta. Nosaltres no hi pensam participar d'això i continuarem en la nostra línia de feina d'oposició com sempre hem fet, i sense reprimir cap crítica. Ara bé, pel que respecta al possiblement proper inici de les negociacions dels pressupostos 2017, per part nostra no feim comptes negociar res fins que es compleixin els acords pendents. Ja ho dèiem en campanya, i ho repetim ara: no volem paraules, volem fets.


Assemblea d'Alternativa per Pollença, 7 de desembre 2016

Contractant corruptes i anant a missa

Alternativa | 07 Desembre, 2016 17:27 | facebook.com twitter.com

I el darrer article sobre les preguntes contestades al darrer ple que havíem registrat al ple de setembre. Algunes de les respostes són simplement vergonyoses i impròpies d'un equip de govern teòricament d'esquerres.

14- Com es troba en aquest moment el procés de contractació de la borsa d'ajudant de cuina, personal laboral interí de la Residència Sant Domingo de Pollença?

Es varen fer les proves, però un aspirant va demanar la revisió, i s’està a l’espera d’aquest resultat final.

Esperem que es resolgui aviat però les notícies que ens arriben sobre la gestió de la Residència no són precisament positives.

15- Tenim un poble constantment empaperat de publicitat i catàlegs de multinacionals i empreses externes... Per què no es regula aquesta publicitat escampada com han fet per exemple al poble d'Esporles?

El batle va dir que es podia estudiar l’ordenança d’Esporles en aquesta matèria.

A veure si és cert, i ja que sempre parlen de millorar la imatge del turisme i de donar suport al comerç local, aquí hi tenen una bona opció.

16- L'article 57 del plec de condicions de la neteja viària diu que cada any s'ha de publicar la memòria del servei al mes de gener, però finalitza el 2016 i encara no s'ha publicat la memòria del 2015. Per què? Qui controla el compliment dels plecs de condicions de la neteja viària?

Es controla des de Gram i des de l’Àrea de serveis. La memòria està feta, però segons el regidor Nevado no es publica perquè creuen que no té la suficient rellevància!!!

El regidor d'UMP en la seva línia. No és suficient importànt que ho digui un article del plec de condicions? És directament un incompliment, i ja no és el primer del regidor de UMP-I el millor és que quan vam fer la pregunta al ple de setembre no s'havia publicat però si que s'havia publicat dies abans d'aquest ple encara que el regidor sembla que no ho sabia.

17- Ja que la primera línia presenta problemes d'inundacions puntuals des de fa molts anys, tenen previst a les obres de la segona fase fer actuacions sobre el clavegueram de pluvials per evitar o controlar aquests problemes?

Si que estan previstes aquestes tasques.

Ens alegra que ara s'hagin previst aquestes tasques ja que la primera reacció de l'equip de govern quan vam criticar les inundacions va ser negar-les. A veure si fan la feina i els problemes desapareixen.

18- Portam dos mesos escoltant al batle que ja s'ha pres la decisió de donar de baixa al policia condemnat per l'Audiència però no s'executa aquesta decisió. Pot explicar el batle a aquest ple amb detall quin és el problema per executar la baixa i com pensa solucionar-ho?

Per sort el policia ja no és per aquí, però no ha estat per la feina del regidor de policia i el batle que durant mesos no van fer una altra cosa que marejar la perdiu.

19- Vam lluitar molt per aconseguir tornar la Font de la Plaça al seu lloc, va ser un llarg procés amb precs, preguntes, mocions, informes, contenciosos, denúncies... I ara la font a més de seca es troba totalment envoltada per elements del restaurant proper, incomplint l'actual ordenança d'ocupació de la via pública vigent que estableix un metre de distància entre el mobiliari urbà i l'ocupació privada. Pensen fer complir l'ordenança? I ja han fet alguna cosa per complir les nostres mocions del 2011 i 2012 per reconstruir i recuperar les fonts del municipi?

Segons el regidor, la inspecció es va fent i s’obrin els expedients per les infraccions així com es detecten. I pel que fa al compliment de les mocions (també de MES o PSM abans) han demanat revisar les fonts i veure quina intervenció de restauració s’ha de fer, i llevar els elements moderns que s’hi han afegit.

Esperem que això sigui així, a sobre sent una moció seva.

20- Quan vàrem demanar a l'equip de govern si pensava assistir a l'ofici religiós de la Patrona en qualitat de representants institucionals, el batle va dir en ple que havien rebut la convidada i que ho havia d'estudiar, que després ens contestarien per escrit. S'ha perdut la seva resposta per escrit? Perquè no ens va arribar res.... Ja que hi assistiren com a representants institucionals i no a títol personal, pot resumir el seu anàlisi i raonaments per continuar sent un ajuntament confessional?

Segons el Batle l’Ajuntament no és confessional, i al rebre la convidada alguns decidiren anar a l’ofici com a representants de l’Ajuntament. Segons ell té un caràcter més cultural que religiós i que per tant l’Ajuntament segueix sent aconfessionals.

Això si que és una resposta patètica i un insult als vertaders creients catòlics: per poder dir que no van a actes religiosos, ens intenten fer creure que un ofici realitzat per l'església catòlica, a un temple catòlic és un acte cultural. De traca. Recomanem al batle que llegeixi amb atenció la biografia de na Clara Hammerl que va presentar, és una vergonya que a ple segle XXI encara hi hagi aquestes restes de nacionalcatolicisme per part de l'Ajuntament

21- Per què no fan com el Govern, i quan no hi hagi una licitació de per enmig, deixin de contractar empreses d'empresaris condemnats per corrupció?

Cap resposta, prenem nota i res més va dir el batle. Què no es contesti a una pregunta com aquesta és més que preocupant,  la contractació segueix, i vista la resposta tenim clar que seguirà. Aquesta és una de les eines més poderoses que té l'administració per lluitar contra la corrupció no utilitzar-la amb tots els casos que hi hagut és ser còmplice de la mateixa.  

22- Encara no s'han fet els informes per reclamar els iphones i ipads que no han tornat tots els regidors de l’equip de govern de l'anterior legislatura?

No els tenen, i els Batle creu que els varen demanar oralment només,. Quina serietat és aquesta de demanar uns informes de forma oral? Es evident que no pretenen realment recuperar els dispositius i que és cert el que diu Tomeu de Tots; que hi havia arribat a un acord de passadís amb el batle per quedar-se amb els dispositius

23 – Diumenge 25 el PAC de Pollença va estar tancat per falta de metge. Com es pot donar aquesta situació amb la quantitat de població que té el municipi?

El metge que havia de venir es va posar malalt, i no el varen poder substituir, ja que va ser molt ràpid, i una altre vegada si que es va trobar substitut però aquest no es va presentar, fet pel qual l’equip de govern va presentar una queixa.

Per sort no ha passat res greu, però és una vergonya que aquestes coses passin, i que un govern que es declara defensor de lo públic, hauria de fer més coses per evitar això

 

 

 

Incompliments, mobilitat, caša i aparcabicis

Alternativa | 05 Desembre, 2016 19:11 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació de les preguntes i respostes del darrer ple. Preguntes que vam registrar al ple de setembre i han estat contestades al ple de novembre. Les respostes deixen en evidència l'incompliment per part de l'equip de govern dels seus acords, que a diferència de l'Ajuntament de Palma, i en contra de l'opinió del GOB, no han tingut cap problema en signar el pla marc de caça i  que el regidor d'Unió Mollera Pollencina desconeix com són els aparcabicis.

8- Al mes de maig al calendari de contractacions es van comprometre a licitar abans de l'inici de curs l'escola d'adults, el Servei Municipal d'Orientació Educativa i el programa de centres oberts. Com expliquen l'incompliment d'aquest compromís? Quin és el problema que tenen per incomplir sistemàticament els seus compromisos? Pensen seguir igual tota la legislatura, i si la resposta és que no, com pensen començar a complir els seus compromisos?


L'escola d'adults i SMOE estan amb els estudis econòmics i plecs tècnics fets a l'espera de poder ser trets, i amb el de centres oberts han fet uns plecs units amb els de dinamització juvenil per fer un únic contracte.


Pel que fa a les solucions, el batle, al punt de la Dació de Compte va dir que ell només en veia dues. Una de contractar algú per extrema necessitat i que es dediqui a fer plecs tècnics, o externalitzar l'elaboració dels plecs. Sigui quina sigui la solució cal que es prenguin seriosament el tema i a veure si els contractes poden anar sortint, començant per aquests que diuen que ja tenen mig enllestits, que esperem que surtin com més aviat millor. 


9- Per què no han convocat la junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal, i que s'hauria d'haver fet el mes de juny?


Segons el batle, no tenen una explicació clara. No hi ha motius clar llevats dels motius d'agenda.


La veritat és que la resposta deixa molt clar el que és aquest equip de govern; troben temps per anar de matances, de sopars i actes múltiples però no per fer una Junta de Portaveus a un tam tan important com és realitzar contraccions socialment responsables des de l'Ajuntament.


10- Per què no publiquen a la pàgina web municipal la documentació que es presenta al ple? I l'extracte de la darrera Junta de Govern a la pàgina web municipal?


El Batle interpreta que a la plana Web si han de publicar acords no extractes o resums, cosa que per cert tampoc fan. I respecte a la documentació pel Ple, el de sempre, diuen que no la publiquen per dificultats jurídiques.


El que no entenem és com pot ser que el nostre ajuntament tingui aquestes dificultats jurídiques i molts altres municipis no les tinguin i sí que publiquin la documentació dels plens i de les juntes.


11- Per què no van fer cap tipus d'acte la setmana de la mobilitat i el dia mundial sense cotxes? Pensen fer alguna cosa durant la legislatura en referència a la mobilitat sostenible?


Hi ha moltes setmanes sobre medi ambient, i varen decidir prioritzar la setmana dels residus al tenir el Pla en marxa, però tot i això si que creuen que han fet coses com: els punts de recàrrega de cotxes elèctrics, així com la promoció que es va fer durant la Fira al vehicle elèctric.


Si això és tot el que han fet (cosa certa) és realment pobre ja que els punts de recàrrega no ha estat una iniciativa municipal. La mobilitat al municipi és pèssima i hauria de ser una prioritat de l'equip de govern la seva millora però clar amb un regidor que desconeix com és un aparcabicis tampoc podem esperar massa.


12- Cada any els ajuntaments han de comunicar al Consell de Mallorca si s'adhereixen o no al "pla marc" de caça. L' Ajuntament de Palma, que compta amb una superfície important de "terreny lliure" ha decidit enguany no fer-ho. Què pensa fer l'equip de govern?


La resposta del batle va ser escarida; l'Ajuntament s'hi va adherir, cosa que ens sembla ben trist. Al final un té la sensació que la legislatura avança i res canvia, com  que passa a altres indrets, alguns d'ells governats per partits amb les mateixes sigles que el nostre equip de govern.

Nosaltres coincidim amb el GOB, suposam que el batle segueix sent soci, que s'hauria de fer com a altres comunitats autònomes on només es pot caçar als terrenys que compten amb una certa ordenació (els vedats de caça) i que han eliminat la  figura dels “terrenys lliures”. Cada any els ajuntaments han de comunicar al Consell de Mallorca si s’adhereixen o no al “pla marc”. Davant això, l’Ajuntament de Palma, que compta amb una superfície important de “terreny lliure” ha decidit enguany no fer-ho a diferència de Pollença


13- Al ple de maig ens van dir que tornarien a col·locar a la primera línia del Port de Pollença els aparca-bicis. Al ple de juliol el regidor del Port de Pollença va dir que els aparcabicis estaven a la zona de Ports i que no eren de l'Ajuntament. És inaudit que el regidor del Port de Pollença no conegui el que hi havia o no hi havia a la primera línia del Port de Pollença, però el fet és que a tota la primera línia hi havia aparcabicis. Saben on es troben aquests aparcabicis? Els pensen tornar a col·locar?

El regidor del Port de Pollença va insistir a dir que no n'hi havia cap aparcabicis a primera línia una altra vegada.

 En acabar el Ple li mostraren les fotografies dels aparcabicis i va dir que no sabia que "aquests ferros eren aparcabicis"!!! . Ens va dir que aquests els té l'ajuntament, llevat d'un, que com tots sabeu es va col·locar davant d'un negoci afí a UMP. Molt típic i propi tot d'aquest partit i aquest regidor.

Senyor Nevado aquests ferros amb la senyal d'aparcabicis són els aparcabicis que han desaparegut de la primera línia

 

 

 

Si ets un gran negoci...

Alternativa | 02 Desembre, 2016 16:48 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum amb les respostes que l'equip de govern donà als nostres precs i les nostres preguntes registrades al mes de setembre, encara que contestades al darrer ple de novembre. Encara resten per contestar les nostres preguntes del ple de novembre. 


PRECS


1.- Li demanam al senyor regidor d'Unió Mollera Pollencina, que ja que cobra una dedicació exclusiva dels ciutadans i aquest ple és el seu màxim organisme representatiu, que mostri una mica més de respecte pel mateix i deixi de mentir cada ple amb el tema de la publicació de la seva agenda. Si no la vol publicar, ho digui clarament.


El regidor d'UMP no va dir res. Un tema que ja és vergonyós i ridícul, i per desgràcia tenim clar que el regidor de UMP no farà res, i incomplirà el que va prometre a dos plens anteriors. Transparència?


2.- Tenint en compte que la rampa per tirar les barques de Cala Molins s'ha espatllat en la seva part inferior, s'ha convertit en un perill important i impossibilita que molta gent pugui emprar-la, podrien fer les gestions necessàries per a què sigui reparada?

Tampoc van fer cap comentari. Esperem que s'arregli abans que ocorri alguna desgràcia.

PREGUNTES


1- Per una banda ens ha arribat que l'Ajuntament ha publicitat uns fulletons per promocionar les instal·lacions esportives del municipi, i per altra banda ens arriba la queixa que aquest estiu no es poden reservar les instal·lacions del camp de futbol del Port de Pollença. Pensen que és prioritària la promoció abans que garantir l'ús dels recintes esportius?


Consideren que tot és important i necessari, el que va passar va ser que al mes de juliol es va tancar els camps del Moll per fer la desinfecció i el manteniment de la gespa, tasques que es retardaren una setmana més del previst. El regidor va afegir que des de l'estiu passat detectaren que no hi havia un control al lloguer de les pistes, i des d'aquells moments la recaptació s'ha triplicat.


2- A principi de legislatura vàrem proposar, per tal de facilitar l'ús de les instal·lacions esportives, que es poguessin reservar també telemàticament les diferents pistes, ja que vàrem rebre queixes. S'ha fet res al respecte?


Es posa una partida als pressupostos, s'ha fet un programa i s'està fent un feedback des de personal de l'àrea per veure quines coses funcionen i quines no. Aquest feedback està a punt d'acabar, i el sistema començarà a funcionar, primerament a través de web, i després a través a sistema Android i IOS.

A veure si és cert, i aquestes millores són una realitat i les pistes es poden llogar d'una forma molt més senzilla i pràctica.


3- El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'agost de 2015. Segueixen sense resoldre's aquests expedients?


Sobre aquests expedients, va dir el regidor Tomeu Cifre (Junts) que és molt important l'informe del Consell, i tot i que han insistit, aquests no ha arribat, en aquest sentit, la setmana passada varen tenir una reunió amb la Consellera Insular i el Director Insular als qui exposaren aquest tema i digueren que ja era hora de resoldre els informes. La resposta va ser que no ho havien fet fins ara per la dificultat jurídica del tema i que havien contractat serveis jurídics externs per agilitzar la tasca i resoldre el tema el més aviar possible.

Esperem que així sigui, que ja arribam a mitjan legislatura i tema segueix igual.


4- Els veïns del supermercat del Carrer Vicenç Buades es queixen que estant buida la zona habilitada de càrrega i descàrrega els proveïdors aparquen en doble fila durant molt de temps, que a vegades es fan barricades amb palets fora de l'horari de càrrega i descàrrega perquè no hi aparquin els particulars, que s'ocupa la voravia amb caixes, contenidors i toros mecànics i, que del mal ús en resulten desperfectes al paviment. N'està al corrent de tot això la policia local? Es pensa actuar d'alguna manera?


La resposta és un poc surrealista. Segons el regidor la policia està al corrent, i ens va dir que els aparcaments de doble fila no molesten la circulació, ja que és un carrer de doble carril i sentit únic, i pel que fa al mal ús de la càrrega i descàrrega res de res. La resposta va ser simplement que l'utilitzen perquè el necessiten.


En definitiva, si no obstaculitzes el trànsit,  pots aparcar en doble fila, i si ets un gran negoci,  pots utilitzar la càrrega i descàrrega les hores que vulguis i com vulguis.


5- Hem vist que en aquest supermercat la recollida de cartó la fa una empresa privada, i no EMSER. Com és possible? Paga igualment la taxa de residus aquest supermercat?


Han dit que la recollida la fa efectivament una empresa, però que paguen la taxa correctament.


6- A principis d'agost l'equip de govern féu extensible el temps de cortesia, que gaudeixen els funcionaris, al personal laboral de l'Ajuntament. Pensen fer-ho extensible a la resta de personal que integra el sector públic de Pollença, com el de la Residència i EMSER?


Als de Emser no es fa extensible, es pactà uns minuts de cortesia (menys que els funcionaris) i just a l'hivern, i a la Residència estan pendents de negociar el conveni, ja que l'actual ja no està vigent. Estan esperant a normalitzar la situació per poder arreglar el tema.


7- Faran qualque homenatge als treballadors d'hostaleria? Perquè tot just fan homenatges a activitats que ara han quedat residuals?


No està previst. Cosa que ja sabíem. El que preteníem era visibilitzar qui és que mereix els homenatges al nostre poble.

 Si no obstaculitzes el trànsit,  pots aparcar en doble fila, i si ets un gran negoci,  pots utilitzar la càrrega i descàrrega les hores que vulguis i com vulguis.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb